!! ALGEMENE'VOORWAARDEN'SAIL'EVENT'PARTNERS'C.V.'' Artikel!1:!Definities!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!! ALGEMENE'VOORWAARDEN'SAIL'EVENT'PARTNERS'C.V.'' Artikel!1:!Definities!"

Transcriptie

1 ALGEMENE'VOORWAARDEN'SAIL'EVENT'PARTNERS'C.V.'' Artikel1:Definities (i) (ii) (iii) (iv) (v) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van SAIL Event Partners; Bezoeker:iederenatuurlijkepersoondieeenEvenementbijwoont; Evenement: ieder evenement dat door SAIL Event Partners wordt georganiseerd, waarondermaarnietbeperkttothetnautischeevenementsailamsterdam2015; Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee SAIL Event Partners op enigerlei wijze of in enigerlei vorm, direct of indirect een overeenkomst aangaat, waaronder(maarnietbeperkttot)eenbezoeker; SAIL Event Partners: de commanditaire vennootschap SAIL Event Partners C.V., gevestigdteamsterdamenkantoorhoudendeaanhetgedempthamerkanaal239te (1021 KP) Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandelondernummer Artikel2:Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertesenverzoekendaartoevanenaansaileventpartnerseniedereovereenkomstwaarbij SAIL EventPartnerspartijis.DezeAlgemeneVoorwaardenzijntevensvantoepassingopde overeenkomsttussensaileventpartnerseniederebezoeker,welkeovereenkomsttotstand komtopvenwelketoepasselijkheiddoordebezoekerwordtgeachttezijngeaccepteerdvanaf VhetmomentdatdeBezoekerhetterreinvanhetEvenementbetreedt. 2.2 DezeAlgemeneVoorwaardenprevalerenteallentijdeboveneventueledooreenWederpartij, Bezoeker en/of derde gehanteerde algemene voorwaarden of condities, behoudens voor zover dergelijke algemene voorwaarden of condities uitdrukkelijk en schriftelijk door SAIL EventPartnerszijngeaccepteerd. 2.3 SAIL Event Partners is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijkinwerkingzullentreden,ookterzakevanbestaandeovereenkomsten. Artikel3:Totstandkomingovereenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen, offertes en verzoeken daartoe van en aan SAIL Event Partners zijn altijd vrijblijvendenbindensaileventpartnersopgeenenkelewijze. 3.2 EenvoorSAILEventPartnersbindendeovereenkomstkomtpastotstandindienenvoorzover SAILEventPartnersdatschriftelijkenuitdrukkelijkheeftbevestigd. Artikel4:Inhoudovereenkomsten 4.1 Eenovereenkomst(inclusiefdeAlgemeneVoorwaarden)gevendevolledigeinhoudweervan derechtenenverplichtingenvansaileventpartnersendewederpartijentredenindeplaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingenvansaileventpartnersendewederpartij. 4.2 IndienenigebepalingvandezeAlgemeneVoorwaardenomwatvoorredendanooknietgeldig is,blijvendezealgemenevoorwaardenvoorhetoverigevankracht.denietgeldigebepaling vandealgemenevoorwaardenzalindatgevalwordenvervangendooreenbepalingdiequa inhouddenietgeldigebepalingzodichtmogelijkbenadert.

2 Artikel5:Prijzen 5.1 AlletussenSAILEventPartnerseneenWederpartijofeenBezoekerovereengekomenprijzen luidenineuro senzijnexclusiefbtw,tenzijandersisovereengekomen. 5.2 Tussentijdse prijsaanpassingen zijn niet mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvansaileventpartners. Artikel6:Factureringenbetaling 6.1 SAILEventPartnersispasgehoudentotbetalingnaontvangstvaneenschriftelijkendoorSAIL EventPartnersgoedgekeurdefactuur. 6.2 Facturen zullen door SAIL Event Partners worden voldaan met inachtneming van een betalingstermijnvan45dagen. 6.3 Het in dit artikel bepaalde laat de rechten van SAIL Event Partners tot onder andere opschorting,retentie,ontbindingenverrekeningonverlet. 6.4 EenWederpartijisingeengevalgerechtigdtotopschorting,retentieen/ofverrekening. Artikel7:UitvoeringovereenkomstdoorWederpartij 7.1 Een Wederpartij is gehouden bij de uitvoering van een overeenkomst alle overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, steeds volledig en onverkort in achttenemen. 7.2 Alle door SAIL Event Partners aangegeven termijnen en tijdstippen zijn fataal, tenzij uitdrukkelijkandersisovereengekomen. 7.3 EenWederpartijisinverzuimdoordeenkeleoverschrijdingvaneentermijnzonderdatenige nadereingebrekestellingisvereist. 7.4 De uitvoering van een overeenkomst door een Wederpartij dient steeds op het door SAIL EventPartnersaangegeventijdstipendedoorSAILEventPartnersaangegevenlocatieplaats tevinden. 7.5 In geval een Wederpartij weet, althans behoort te weten, dat hij niet, niet tijdig en/of niet deugdelijkeenovereenkomstkanuitvoeren,dandienthijditterstondenschriftelijkaansail EventPartnersteberichten. 7.6 Een Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe schade, indirecte schade en gevolgschade (waaronder, zonder beperking wordt begrepen winstderving, reputatieschade, gemiste besparingen,schadedoorbedrijfsstagnatieenandernietgerealiseerdvoordeel)diesailevent Partnerslijdtofzallijdentengevolgevanenigniet,niettijdigen/ofnietdeugdelijknakomen vandeovereenkomst. 7.7 TenzijtussenSAILEventPartnerseneenWederpartijschriftelijkandersisovereengekomen, dienteenwederpartijeenovereenkomstuittevoerenenisdewederpartijnietbevoegdom dit door anderen te laten doen. Indien SAIL Event Partners vooraf schriftelijk goedvindt dat enigonderdeelvaneenovereenkomstdooreenderdewordtuitgevoerd,dandoetditopgeen enkele wijze af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een Wederpartij op grondvande(oorspronkelijke)overeenkomsttussendewederpartijensaileventpartners. 7.8 EenBezoekerisslechtsgerechtigdomhandbagagevanbeperkteafmetingbijzichtedragenop hetterreinvanhetevenement.hetiseenbezoekerniettoegestaanomverbodenmiddelenof gevaarlijkestoffen(inderuimstezinvanhetwoord)bijzichtedragenophetterreinvaneen Evenement, of huisdieren mee te nemen op een afgesloten deel van het terrein van een Evenement.

3 Artikel8:AfgelastingEvenement 8.1 SAILEventPartnersisteallentijdegerechtigdomeenEvenementvanwegehaarmoverende redenengeheelofgedeeltelijkaftegelasten. 8.2 In geval een Evenement voor aanvang geheel of gedeeltelijk wordt afgelast, hebben Wederpartijen (waaronder Bezoekers) enkel aanspraak op restitutie van door hen vooruit betaaldebedragenindienenvoorzoverdiebetalingenzienopprestatiesdiedoorsailevent Partnersinhetgeheelniet,nochgedeeltelijk,zijnuitgevoerd.Iedereandereaanspraak,zoals opvergoedingvanschade,renteofkosten,isuitdrukkelijkuitgesloten. 8.3 Indien een (deel van een) Evenement op enig moment wordt afgelast als gevolg van overmachthebbenwederpartijen(waaronderbezoekers)geenenkeleaanspraakoprestitutie vanenigdoorhenbetaaldbedrag,nochenigeandereaanspraakvanwelkeaarddanook. 8.4 Onderovermachtwordtondermeerverstaan(i)voorschriftenofbevelenvanoverheidswege, (ii)situatieswaarinopenigerleiwijzedeopenbareordeofdeveiligheidvanpersonenofzaken in het geding is, (iii) feiten en omstandigheden die geheel buiten de invloedssfeer van SAIL Event Partners liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van SAIL Event Partners geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, een en ander ongeacht de voorzienbaarheidofvermijdbaarheiddaarvan,en(iv)hetdoorweersomstandigheden(deels) nietdoorgaanvanhetevenementofwijzigenvandevaartijdenen/ofdevaarroute(s). Artikel9:Opschorting,ontbinding,wijzigingenannulering 9.1 Ingeval een Wederpartij in verzuim is, wegens niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van enige verplichting op grond van een overeenkomst tussen SAIL Event Partners en de Wederpartij, is SAIL Event Partners te allen tijde bevoegd zonder ingebrekestelling of gerechtelijketussenkomst,hetzijdeuitvoeringvandeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkop teschorten,hetzijdezegeheelofgedeeltelijkteontbindendoormiddelvaneenschriftelijke verklaringenzonderdatsaileventpartnersgehoudenistotenigevergoedingvanschadeof kosten. Het in dit artikel bepaalde laat het recht van SAIL Event Partners op volledige schadevergoedingen/ofandererechtenonverlet. 9.2 Hetbovenstaandegeldteveneensingevalvanfaillissement,surséancevanbetaling,liquidatie, overgang van overwegende zeggenschap over, stillegging of overdracht van (een belangrijk gedeeltevan)hetbedrijfvaneenwederpartij,allesinderuimstezinvanhetwoord. 9.3 SAILEventPartnersbehoudtzichhetrechtvooromdeplaatsenhettijdstipvanuitvoeringvan haar verplichtingen op grond van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen, indien de omstandighedenzulksredelijkerwijsvereisen. 9.4 DeWederpartijisnietgerechtigdomeenovereenkomstmetSAILEventPartnersteannuleren. Artikel10:Handeleninstrijdmetaanwijzingeneninstructies 10.1 WederpartijendienendeaanwijzingeneninstructiesvanSAILEventPartnersen/ofdoorSAIL EventPartnersaangewezenpersonensteedsonverkortoptevolgen Indien in strijd met enige aanwijzing of instructie wordt gehandeld, kan de toegang of een verderverblijfopofrondenigevenementwordenontzegd,enkansaileventpartnersdezich opdelocatieofbijbehorendeterreinenbevindende zaken (doen) verwijderen of onder zich houden en heeft de betrokken Wederpartij geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaaldbedrag,nochanderszinsopvergoedingvanschadeofkostenvanwelkeaarddanook.

4 Artikel11:Aansprakelijkheid 11.1 HetbijwonenvaneenEvenementgeschiedtsteedsgeheelvooreigenrekeningenrisicovan een Bezoeker, en SAIL Event Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die verband houdt met het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een Evenement SAIL Event Partners is slechts aansprakelijk voor directe schade aan zaken of ter zake van lichamelijkletselvanbezoekers,indienenvoorzoverdierechtstreeksenuitsluitendhetgevolg isvanhaaropzetofgroveschuld,ofvandoorhaaringeschakeldehulppersonen DeaansprakelijkheidvanSAILEventPartnersisinelkgevalbeperkttotmaximaalhetbedrag datdoorhaarevenementenverzekeringwordtuitgekeerdvoorschadezoalsbedoeldinartikel 11.3dieSAILEventPartnersvoorhetdesbetreffendeEvenementheeftafgesloten Zaken en materialen die zich bevinden op de locatie van een Evenement of bijbehorende terreinen, in eigendom toebehorend aan een Wederpartij en/of Bezoeker, zijn en blijven steedsvolledigvoorrekeningenrisicovandedesbetreffendewederpartijofbezoeker IedereWederpartijisvolledigaansprakelijkvoorwelkeschadedanookdieSAILEventPartners ondervindtdoorhetniet,niettijdigofnietdeugdelijknakomenvaneenovereenkomstofenig onrechtmatighandelenvaneenwederpartijofenigedooreenwederpartijbijdeuitvoering vandeovereenkomstbetrokkenderde.onderschadewordtookbegrepenschadealsgevolg van claims van derden op grond van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van die derden. Wederpartijen vrijwaren SAIL Event Partners voor alle hiermee verband houdende aanspraken,vorderingenenschadesvanenigebezoekerofanderederde EenBezoekerisvolledigaansprakelijkvoorwelkeschadedanookdiedoordieBezoeker,aldan niet tezamen met anderen, wordt veroorzaakt en iedere Bezoeker vrijwaart SAIL Event Partnersvooralledaarmeeverbandhoudendeaansprakenvanderden. Artikel12:Inleningwerkkrachten 12.1 IngevalvaninleningvanwerkkrachtenvaneenWederpartijdoorSAILEventPartners,staatde Wederpartij er jegens SAIL Event Partners voor in dat die Wederpartij voldoet aan alle toepasselijkewettelijkeverplichtingenendiewederpartijvrijwaartsaileventpartnersvoor alledaarmeeverbandhoudendeaanspraken,vorderingenenschades. Artikel13:Opbouw,demontageenverwijdering 13.1 Tenzij tussen SAIL Event Partners en een Wederpartij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, vinden alle werkzaamheden, waaronder opbouw en inrichting van zaken, demontageenverwijderingdaarvan,plaatsvoorrekeningenrisicovandewederpartij HetterreinvaneenEvenementisenkelbeschikbaarvoorwerkzaamhedenopdoorSAILEvent Partnersaangewezendagenentijdstippen. Artikel14:Overdraagbaarheid 14.1 WederpartijenzijnnietgerechtigdovereenkomstenmetSAILEventPartnersofenigrechtof enige verplichting op grond van een dergelijke overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, tenzij SAIL Event Partners daartoe voorafgaande schriftelijke toestemmingheeftverleend SAIL Event Partners is steeds bevoegd met haar afgesloten overeenkomsten of aan haar toekomenderechtenofophaarrustendeverplichtingenovertedragen.

5 Artikel15:Intellectueleeigendomsrechten 15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van enig Evenement of daarmee verband houdendonderscheidingsmiddelenterzakevanalleresultatenvanmetsaileventpartners aangegane overeenkomsten komen steeds uitsluitend toe aan SAIL Event Partners. Wederpartijen zullen alle eventueel aan hen daarop toekomende rechten van intellectuele eigendomaansaileventpartnersoverdragenenwordengeachtdierechten(bijvoorbaat)te hebben overgedragen aan SAIL Event Partners door het tekenen van de desbetreffende overeenkomst Onderrechtenvanintellectueleeigendomwordenverstaanalle,aldannietreedsbestaande ofvoorzienbare,huidigeentoekomstigerechtenvanintellectueleeigendomdiewaarookter wereld geldend gemaakt kunnen worden ter zake van onder meer uitvindingen, knowvhow, bedrijfsgeheimen, merken, tekeningen en modellen, auteursrechtelijke werken, naburige rechten en andere daarmee vergelijkbare rechten en aanspraken, al dan niet op basis van wetten,verdragenofongeschrevenrecht Wederpartijen zullen alle intellectuele eigendomsrechten van SAIL Event Partners steeds volledigrespecteren SAILEventPartnersissteedsbevoegdvaneenEvenementenvanWederpartijen(waaronder Bezoekers) beeldv en/of geluidsopnamen te (doen) maken en deze op welke wijze dan ook openbaarte(doen)makenenofte(doen)vertegenwoordigen. Artikel16:Slotbepaling 16.1 De rechtsverhouding tussen SAIL Event Partners en Wederpartijen (waaronder Bezoekers) wordenuitsluitendbeheerstdoornederlandsrecht Alle geschillen die voortvloeien uit vorenbedoelde rechtsverhoudingen worden uitsluitend beslechtdoordebevoegderechterteamsterdam.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

werkzaamheden. de overeenkomst

werkzaamheden. de overeenkomst 1 Algemene Voorwaarden Vrouwsel Grafische Vormgeving 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Dezee algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen naar de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WILKO FRUIT B.V., GEREGISTREERD ONDER NUMMER 20129430 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR WEST-BRABANT (NEDERLAND) ARTIKEL

Nadere informatie

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign

noah design :: grafisch ontwerp & webdesign Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Noah Design Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus 1.3 Offerte 1.4 Bevestiging

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Artikel 1: Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Alares, zich jegens de andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie