Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de"

Transcriptie

1 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Als u wilt weten of en zo ja, welke gegevens over u zijn vastgelegd, dan kunt u hiervoor terecht bij: De Postbus 1208, 3350 CE AR Papendrecht De door u verstrekte gegevens kunnen door de applicatie checklist SC-530/540, de websites en gebruikt worden om:. Uitvoering te geven aan het door u gewenste (proef)abonnement of overeenkomst;. Een factuur op te kunnen maken in het geval u gebruik maakt van een betaald abonnement;. U op de hoogte te houden van wijzigingen in de functionaliteiten van de applicatie checklist SC- 530/540, de websites en en/of haar algemene voorwaarden;. U op de hoogte te houden van producten of diensten van aan de applicatie checklist SC-530/540, de websites en gelieerde ondernemingen of websites; De maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze websites gebruiken. Dit programma maakt gebruik van cookies. Via uw browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en ook het plaatsen van nieuwe cookies blokkeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. 2. Disclaimer Bij het realiseren van deze website en haar functionaliteiten is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) volledig juist is en/of bepaalde functionaliteiten niet optimaal functioneren. De applicatie checklist SC-530/540, de websites en en Enforcement BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen (of nalaten) naar aanleiding van de informatie en gegenereerde resultaten van deze website, behoudens schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.

2 3. Auteursrechten Deze website bevat informatie waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele eigendomsrechten rusten. Met uitzondering van strikt persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om (delen van) deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar te maken dan wel (anderszins) commercieel te gebruiken op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en 1. Algemeen 1.1 De zijn een initiatief en handelsnaam van de besloten vennootschap Enforcement B.V. te Papendrecht. Op alle plaatsen waar in deze voorwaarden gesproken wordt van applicatie/websites moet ook Enforcement B.V. gelezen worden. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die de applicatie checklist SC- 530/540, de websites en bezoekt en/of een (proef)abonnement aangaat dan wel (stilzwijgend) een bestaand abonnement verlengt. Deze natuurlijke of rechtspersoon wordt in het vervolg van deze voorwaarden aangeduid als 'wederpartij'. 1.3 Overeenkomsten met de applicatie checklist SC-530/540, de websites en komen tot stand doordat de wederpartij schriftelijk, mondeling of elektronisch (per of via de website) kenbaar maakt een (proef)abonnement aan te willen gaan en e applicatie checklist SC-530/540, de websites en deze abonnementsaanvraag (stilzwijgend) aanvaardt. 1.4 De door de wederpartij bij of voorafgaand aan een (proef)abonnement verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en Deze gegevens worden door de verwerkt conform het privacy statement. De applicatie checklist SC- 530/540, de websites en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen te allen tijde dienovereenkomstig handelen. De applicatie checklist SC-530/540, de websites en zijn wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen. De zijn in geen geval aansprakelijk voor schade van de gebruiker of een derde, indien die voortvloeit uit de medewerking aan een zodanig verzoek.

3 2. Betalingen 2.1 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum en op de door de applicatie checklist SC-530/540, de websites en in de factuur aangegeven wijze. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. De wederpartij is na 15 dagen zonder ingebrekestelling in verzuim in het geval de factuur niet volledig is voldaan. 2.2 Onverminderd de wettelijke rente zal de wederpartij bij niet-tijdige betaling buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 30 euro exclusief BTW. 2.3 Betalingen van de wederpartij komen in de eerste plaats in mindering op eventueel verschuldigde kosten en rente, dan op eventuele facturen waarvan betaling het langst achterwege is gebleven en pas in de laatste plaats op facturen van een recentere datum. 2.4 De behouden zich het recht voor om een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen en haar diensten c.q. abonnementen pas beschikbaar te stellen als aan de verlangde zekerheid c.q. vooruitbetaling gehoor gegeven is 3. Klachten en aansprakelijkheid 3.1 Klachten over geleverde diensten en/of abonnementen moeten uiterlijk binnen 15 dagen na de factuurdatum schriftelijk en zoveel mogelijk gemotiveerd te worden voorgelegd aan de Een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 3.2 De zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 15 dagen aan de wederpartij laten weten of zij de klacht gegrond acht en zo ja, hoe zij de klacht wil oplossen. 3.3 De aansprakelijkheid van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en voor schade die het gevolg is van of samenhangt met (i) fouten, onvolledigheden en/of onregelmatigheden in de software, website en functionaliteiten van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en (ii) het gedurende een bepaalde tijd niet-toegankelijk zijn van de website van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en en/of de daarop ter beschikking gestelde functionaliteiten of (iii) het door de applicatie checklist SC-530/540, de websites en aan een wederpartij niet langer toestaan om van een dienst en/of abonnement gebruik te maken wegens het door de wederpartij niet nakomen van financiële verplichtingen en/of onrechtmatig gebruik van een

4 abonnement, is uitgesloten. 3.4 De uitsluiting van de aansprakelijkheid van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en zoals weergegeven in het vorige artikel geldt niet in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de De aansprakelijkheid is in die gevallen beperkt tot de omvang van de laatste factuur. 3.5 De wederpartij vrijwaart de applicatie checklist SC-530/540, de websites en van alle schade, claims en aansprakelijkheden die derden jegens de wederpartij en/of de applicatie checklist SC-530/540, de websites en menen geldend te kunnen maken c.q. indienen door fouten, onvolledigheden en/of tekortkomingen in de software, website en/of functionaliteiten van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en daaronder begrepen het (tijdelijk) niettoegankelijk zijn van deze website en/of functionaliteiten. Hoewel uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht, zijn de applicatie checklist SC-530/540, de websites en niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden als gevolg van de kwaliteit en beschikbaarheid van het telecommunicatienetwerk, noch voor andere buiten de macht van de applicatie checklist SC- 530/540, de websites en gelegen omstandigheden. 4. Abonnementen 4.1 Een abonnement/overeenkomst komt tot stand doordat de wederpartij via de appstore of de website van de of anderszins kenbaar maakt een proefabonnement of een betaald (jaar)abonnement aan te (willen) gaan en aan de wederpartij (al dan niet na registratie via de website) toegang is verleend om van de functionaliteiten op de website gebruik te maken. 4.2 Een wederpartij die in de afgelopen twaalf maanden niet eerder gebruik heeft gemaakt van de functionaliteiten van de website van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en kan in beginsel gedurende 14 dagen voor een gratis proefabonnement in aanmerking komen. De applicatie checklist SC-530/540, de websites en behouden zich het recht voor om zonder nadere motivering aan een wederpartij geen (proef)abonnement aan te bieden c.q. geen abonnement aan te gaan. 4.3 Na afloop van de duur van het proefabonnement is de wederpartij niet meer gerechtigd om van de functionaliteiten van de website van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en te maken, tenzij (aansluitend) een betaald (jaar)abonnement wordt overeengekomen.

5 4.4 Voor jaarabonnementen geldt dat deze voorafgaand aan c.q. aan het begin van de abonnementsperiode gefactureerd worden en de wederpartij gehouden is om deze factuur binnen de in artikel 5 genoemde betalingstermijn te voldoen. 4.5 Circa 30 dagen voorafgaand aan het verstrijken van een jaarabonnement ontvangt de wederpartij van de een met de melding dat de abonnementsperiode binnenkort afloopt en dat het abonnement zonder tegenbericht per de einddatum voor dezelfde periode verlengd wordt. Als voor deze verlenging andere (prijs)voorwaarden gelden, dan zullen deze voorwaarden in dit bericht worden vermeld. 4.6 In het geval de wederpartij tenminste veertien (14) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de (verlengde) abonnementsperiode aan de applicatie checklist SC-530/540, de websites en schriftelijk of per kenbaar maakt het abonnement niet te willen verlengen, dan zal het abonnement eindigen per de einddatum van de contractsperiode. 4.7 De behouden zich het recht voor om de (abonnements)prijzen en/of voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijziging(en) zullen bij voorkeur tenminste een (1) maand voor inwerkingtreding aan de wederpartij gemeld worden en zullen alleen betrekking kunnen hebben op nieuwe abonnementen en/of een nieuwe abonnementsperiode. 4.8 De kunnen het abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar (financiële) verplichtingen, in liquidatie, surcéance van betaling of in staat van faillissement verkeert of in het geval de wederpartij zijn bedrijfsvoering staakt. 4.9 Het is de wederpartij niet toegestaan om de rechten en plichten die voortvloeien uit een abonnement c.q. overeenkomst met de applicatie checklist SC-530/540, de websites en over te dragen aan een derde. De kunnen haar rechtsverhouding tot de wederpartij en de daaraan verbonden rechten verplichtingen overdragen aan een derde. 5. Gebruik van inlog en wachtwoord 5.1 Een abonnement is gekoppeld aan een (1) specifieke gebruikersnaam in combinatie met een wachtwoord. De combinatie van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord wordt aangeduid als inlog. 5.2 Een inlog mag alleen worden gebruikt door de wederpartij zelf die binnen haar organisatie werkzaam zijn.

6 5.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om deze inlog aan derden te verstrekken en/of bekend te maken dan wel derden de gelegenheid te bieden om met de inlog van de wederpartij van de functionaliteiten van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en gebruik te maken. 5.4 In het geval de inlog in strijd met artikel 25 wordt gebruikt, is de wederpartij aansprakelijk voor de hieruit voor de voortvloeiende schade. Deze schade zal tenminste gelijk zijn aan de (abonnements)kosten die deze derde normaal gesproken aan de applicatie checklist SC- 530/540, de websites en zou moeten voldoen. 5.5 De wederpartij is verplicht om aan elke natuurlijke persoon aan wie zij in het kader van het normale gebruik in de zin van artikel 24 de inlog ter beschikking stelt te bedingen dat deze natuurlijke persoon de in artikel 24 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt. 6. Intellectuele eigendomsrechten 6.1 Op deze app en websites en haar functionaliteiten rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is de wederpartij niet toegestaan om anders dan voor strikt persoonlijk gebruik (delen) van de website van de te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar te maken, dan wel anderszins commercieel te gebruiken. 7. Wijziging van algemene voorwaarden 7.1 De behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal gepubliceerd worden op de website van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en 7.2 Wijzigingen treden een (1) maand na publicatie op de website van de applicatie checklist SC- 530/540, de websites en in werking. 8. Communicatie 8.1 De wederpartij stemt er mee in dat zij door de applicatie checklist SC-530/540, de websites en en/of aan haar gelieerde ondernemingen per , schriftelijk of per telefoon benaderd mag worden over aan (naam/site/app) gelieerde producten of diensten.

7 8.2 De wederpartij stemt er mee in dat zij met haar handelsnaam op de website van de applicatie checklist SC-530/540, de websites en kan worden vermeld en kan worden aangeduid als een gebruiker van de applicatie checklist SC- 530/540, de websites en 9. Toepasselijk recht 9.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 9.2 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst c.q. het abonnement tussen de applicatie checklist SC-530/540, de websites en en de wederpartij zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

3.1 Een Overeenkomst komt alleen schriftelijk tot stand na ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen.

3.1 Een Overeenkomst komt alleen schriftelijk tot stand na ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen. versie januari 2010 enline e-commerce solutions president rooseveltstraat 15 6451 be schinveld t: +31 (0)45 572 31 11 f: +31 (0)84 229 91 37 voorwaarden e: info@enline.nl i: www.enline.nl 1. Definities

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie