GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke vertegenwoordiger. 1. Draagwijdte en doel van deze gebruikersvoorwaarden 1.1 Toepassingsgebied De huidige gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van het digital content platform Wanagogo, inclusief onder meer de applicaties Wanaboss, Wanamixx, en Wanatalkie, de gerelateerde site, software, inhoud en diensten die het Wanagogo merk of een hiermee verbonden STUDIO 100 merk dragen ( Wanagogo ). 1.2 WANAGOGO NV WANAGOGO NV is een vennootschap ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) en BTW nummer BE met hoofdzetel te B2627 Schelle, Halfstraat 80 ( WANAGOGO NV of wij ). Wanagogo is een innovatief project van WANAGOGO NV om kinderen op een speelse maar tegelijk ook educatieve en veilige wijze te laten genieten van een virtuele wereld met populaire STUDIO 100 figuren. 1.3 Doelgroep Wanagogo is in hoofdzaak bedoeld voor kinderen ( de gebruikers ). Deze gebruikersvoorwaarden zijn bestemd voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers ( jij, je, jou ). Je moet deze gebruikersvoorwaarden aandachtig lezen voordat je de gebruikers Wanagogo laat gebruiken. Uit dergelijk gebruik leiden wij je goedkeuring af. Als je niet akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden, mogen de gebruikers Wanagogo niet gebruiken en dien je zelf de nodige maatregelen te nemen om dergelijk gebruik te stoppen. 1.4 Wijzigingen We kunnen deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Elke verandering zal dertig (30) kalenderdagen na het versturen van een mededeling aan jou of het posten van de wijziging door ons via Wanagogo in werking treden. Als je niet akkoord gaat met een wijziging in deze voorwaarden, dien je zelf de nodige maatregelen te nemen om het gebruik te stoppen. 2. Gebruik van Wanagogo 2.1 Geoorloofd gebruik Wanagogo mag worden gebruikt voor persoonlijk gebruik voor informatieve en amusementsdoeleinden overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en gedragsregels meegedeeld door WANAGOGO NV. Wanagogo ontwikkelt zich constant met het oog op verwezenlijking van de gestelde doeleinden. Gebruikers kunnen door het gebruik van Wanagogo zelf audiovisuele inhoud genereren of communiceren ( user 1

2 generated content ). 2.2 Niet geoorloofd gebruik We staan volgend gebruik van Wanagogo niet toe: gebruik dat commercieel of zakelijk is, als doel heeft producten of diensten te adverteren of te verkopen (al dan niet met winstoogmerk); gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruikersvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert; gebruik dat de code of conduct (spelregels) van Wanagogo schendt; gebruik dat naar volle discretie van WANAGOGO NV schade aan WANAGOGO NV of derden kan toebrengen. 2.3 Diensten en inhoud van derden Wanagogo kan diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. WANAGOGO NV beheert deze diensten en inhoud van derden niet. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud te lezen en te aanvaarden. 3. Intellectuele eigendomsrechten 3.1 Bescherming Wanagogo is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van WANAGOGO NV of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten. Alle merken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke vormen van de producten en andere intellectuele eigendomsrechten op Wanagogo zijn eigendom van ons of onze licentiegevers of licentiehouders. Hoewel de gebruikers de fysieke media bezitten waarop Wanagogo aan de gebruikers worden geleverd, behouden wij het volledige eigenaarschap van Wanagogo. We dragen geen rechten van delen van Wanagogo aan jou of aan de gebruikers over. 3.2 Licentie door WANAGOGO NV We verlenen gebruikers een beperkte, niet- exclusieve, nietsublicentieerbare, nietoverdraagbare licentie om Wanagogo te gebruiken, inclusief het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal van Wanagogo, enkel en alleen voor het door de gebruikers persoonlijke, nietcommerciële gebruik. Door het gebruik van Wanagogo verklaar en garandeer je dat de toegang tot en het gebruik van de diensten, inhoud of software van Wanagogo door gebruikers in overeenstemming met deze vereisten is. 3.3 Licentie aan WANAGOGO NV Jij en de gebruikers verlenen WANAGOGO NV een exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content te gebruiken voor commerciële en nietcommerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. 3.4 Niet toegelaten gebruik Gebruikers mogen niet: delen of het geheel van Wanagogo reproduceren of openbaarmaken; software of technologie ter bescherming van inhoud of rechten die bij Wanagogo 2

3 worden gebruikt omzeilen of buiten werking stellen; Wanagogo (of een deel daarvan) decompileren, uit elkaar halen of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm; identificatie, auteursrechtrechtelijke of andere mededelingen van eigendom verwijderen. 4. Gebruikersaccounts 4.1 Aanmaak van een account Om Wanagogo te kunnen gebruiken moet je op naam van en voor de gebruiker een persoonlijke, nietoverdraagbare masteraccount aanmaken mits aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden door jou en volgens de regels die WANAGOGO NV voor de aanmaak van een account heeft meegedeeld. Als houder van deze masteraccount kan je één of meerdere beheerders van deze account aanduiden. Deze beheerders dienen eveneens een account aan te maken en moeten optreden als wettelijke vertegenwoordigers van de aan de account verbonden gebruikers en hebben voor het overige dezelfde rechten en plichten als de houder van de masteraccount, behalve dat zij de masteraccount niet kunnen verwijderen. Zij dienen deze voorwaarden eveneens te lezen en te aanvaarden vooraleer toegang te krijgen tot de betrokken account. 4.2 Te verstrekken informatie Je zal juiste, actuele en complete informatie verschaffen en in stand houden, waaronder contactinformatie voor mededelingen door ons aan jou en je betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of gebruiker. We kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te verifiëren. We vragen jou om WANAGOGO NV te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van Wanagogo door andere gebruikers, zoals meerderjarigen die zich zouden voordoen als kinderen. 4.3 Beëindiging of schorsing van accounts door WANAGOGO NV We kunnen, in gepaste omstandigheden, accounts van gebruikers schorsen of beëindigen alsmede de mogelijkheid ontnemen om Wanagogo te gebruiken als jij en/of de gebruikers herhaaldelijk intellectuele eigendomsrechten van WANAGOGO NV of derden schenden, illegaal gedrag vertonen, aanmoedigen of actief steunen (bv. het via een onrechtmatige weg toegang verkrijgen tot de producten en/of diensten van WANAGOGO) of als jij en/of de gebruikers deze gebruikersvoorwaarden niet naleven. Bij beëindiging of schorsing van een account door Wanagogo mag je geen nieuwe account aanmaken. 4.4 Beëindiging of schorsing van accounts door jou Als we een materiële wijziging aanbrengen aan Wanagogo of de tariefstructuur zullen we je daar tijdig van op de hoogte brengen. Indien je met een dergelijke wijziging niet akkoord gaat heb je recht het gebruik van Wanagogo stop te zetten. 3

4 4.5 Kosten van netwerken Wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot Wanagogo via een netwerk zijn de tarieven en kosten van de netwerk of roaming provider voor het versturen van berichten, data en andere diensten van toepassing. Het gebruiken van Wanagogo kan worden verboden of beperkt door de netwerkprovider en het is mogelijk dat niet alle delen van Wanagogo werken met de netwerkprovider of het apparaat. 5. Vertrouwelijkheid en beveiliging 5.1 Vertrouwelijkheid van accounts Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers van Wanagogo. Je bent daarom ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot Wanagogo waarvan u op de hoogte raakt. 5.2 Maatregelen door WANAGOGO NV De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. 5.3 Maatregelen door jou Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, anderszins Wanagogo (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van Wanagogo (of een deel daarvan) door een andere gebruiker. Daarnaast stem je ermee in elementen van Wanagogo niet te openen, controleren of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 6. Kennisgevingen 6.1 Kennisgevingen aan WANAGOGO NV Alle kennisgevingen aan WANAGOGO NV in verband met Wanagogo, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten, andere mededelingen en de mededelingen van opzegging of annulering dienen uitsluitend naar het volgende adres gestuurd te worden: Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben. 6.2 Kennisgevingen door WANAGOGO NV Alle kennisgevingen door WANAGOGO NV in verband met Wanagogo geschieden uitsluitend aan het door jouw opgegeven e- mailadres verbonden aan de masteraccount en aan de adressen van eventuele 4

5 beheerderaccounts. 6.3 Bewijsovereenkomst Alle kennisgevingen overeenkomstig dit artikel worden geacht schriftelijk te zijn geschied en binden de kennisgevende partij behoudens bewijs van het tegendeel. 7. Waarborg en aansprakelijkheid 7.1 Waarborgen ten aanzien van Wanagogo Wanagogo wordt geleverd zoals het is op het moment van de levering. We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond Wanagogo uiteengezet zijn. 7.2 Aansprakelijkheid van de gebruiker De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van Wanagogo en voor de naleving van deze gebruikersvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart WANAGOGO NV tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content. 7.3 Aansprakelijkheid van WANAGOGO NV Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk jegens jou en/of de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. electrische, informatica, internet of telecommunicatiestoringen, software en/of hardwareproblemen en compatibiliteit van de apparaten en de software van de gebruiker met de door Wanagogo geleverde diensten, misbruik van Wanagogo door bepaalde gebruikers, enz.). WANAGOGO NV garandeert niet dat de door haar geleverde diensten te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om de diensten onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering. Jij en de gebruiker kunnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als een gevolg van dergelijke onderbrekingen. WANAGOGO NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader van Wanagogo. In geval WANAGOGO NV aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juiste uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, werd afgesloten. 8. Diverse bepalingen 8.1 Rechtskeuze Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 5

6 8.2 Deelbaarheid Als enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden. 8.3 Voortbestaan De bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden. 8.4 Opslag van deze gebruikersvoorwaarden Je kan te allen tijde een kopie van deze gebruikersvoorwaarden consulteren via om ze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan. ******************* Schelle, 1 december

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Gezondwerkt door PREVITA B.V. Opgesteld door PreVita B.V. Nieuwlandparc 11L 2952 DA Alblasserdam T: 078 644 08 10 F: 078 644 08 11 info@previta.nl www.previta

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER DEFINITIES: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten All-By-One. All-By-One: vertegenwoordigd door Brigitte Ryckaert, zaakvoerder

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie