Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 1/9

2 Inhoud Algemene voorwaarden All About Network 26/06/ Algemeen Definities: Aanvullende bepalingen voor leden Aansprakelijkheid Rechten van All About Phones en verbodsbepalingen Copyright Onvoorziene gevallen Bescherming persoonsgegevens Overmacht Offertes en facturen Overig Aansprakelijkheid... 9 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 2/9

3 Algemene voorwaarden All About Network 15/05/ Algemeen Tijdens het bezoeken en/of registreren van/op de site van All About Phones ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten, leden, adverteerders en RSS-lezers van All About Phones. In beginsel ligt de volledige copyright van alle facetten van het domein bij het bedrijf All About Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Deze site is eigendom van het domein allaboutphones.nl en het aanverwante domein allesovertelefoons.nl en hun rechthebbende eigenaar, het bedrijf All About Network dat ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel in Amsterdam, verder te noemen als All About Network en All About Phones. De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten geschreven uit naam van All About Phones. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van All About Phones echter draagt All About Phones wel de volledige verantwoordelijkheid daarover. All About Phones is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste reacties onder artikelen door haar gebruikers en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen in deze reacties. Iedereen die deze site bezoekt en of zich registreert op All About Phones gaat akkoord met deze disclaimer en voorwaarden van All About Network en de hiernaast genoemde regels. All About Phones behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden of de hiernaast genoemde regels. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten en de geplaatste documenten of bestanden, berusten bij All About Network en of haar eigenaar en/of haar licentiegevers. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 mei Definities: Gebruiker: Eenieder die gebruik maakt van de diensten van zonder account. Een gebruiker heeft alleen leesrechten in het openbare gedeelte van de frontpage en kan tevens alleen lezen in andere gedeelten van deze site. Het plaatsen van een bericht onder nieuws en reviews mag alleen plaatsvinden mits de inhoud van de post voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van deze dienst verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De gebruiker kan lid worden van de dienst door zich aan te melden voor een persoonsgebonden account. Account: Het kosteloze lidmaatschap van de forumdienst van en haar frontpagediensten. Dit komt tot stand door de vorming van een account door : hetgeen inhoudt het Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 3/9

4 toezenden aan het aspirant-lid van een activatiecode en wachtwoord. De account is gekoppeld aan een lidnummer (UserID) en een door het lid zelfgekozen naam (nickname). Crew: de medewerkers / het personeel van die optreden op deze site uit naam van All About Network. Zij worden geacht te spreken en handelen namens tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door het Management Team van All About Network. Alle beslissingen die genomen worden door de crew van zijn in principe definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven. Post: een door het lid met gebruikmaking van de door beschikbaar gestelde account geplaatst bericht op de site van Sanctie: door of een van haar medewerkers kan een lid worden gesanctioneerd of gewaarschuwd met betrekking tot of naar aanleiding van het gedrag van het lid. Deze sancties kunnen enkel vernietigd worden door het Management Team of daartoe door het Management Team gemachtigde personen. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering, met name artikelen 7 en 15. Verwijdering: Een lid kan door wangedrag de toegang tot een of meer diensten worden ontzegd voor een bepaalde of onbepaalde periode. Dit kan na een eerdere sanctie of waarschuwing, maar ook per direct. Dit ter beoordeling van de crew. Aan een verwijdering (ban) kunnen voorwaarden worden gekoppeld om te komen tot een opheffing van deze verwijdering. De geplaatste berichten en de account zullen niet worden verwijderd. Dit is echter wel mogelijk mits een lid hier nadrukkelijk om vraagt. In dat geval zal de account van het lid geanonimiseerd worden door Een lid kan bezwaar aantekenen bij de bemiddelaar inzake een verwijdering. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering, met name artikelen 7 en 15. Netiquette: het lid dient zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. 2.0 Aanvullende bepalingen voor leden 2. Het lid is verantwoordelijk voor de inhoud van de door middel van de aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account geplaatste berichten. Het publiceren van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord is verboden. 3. Het lid dient zorgvuldig met het aan hem/haar ter hand gestelde account om te gaan. Het delen van een account is verboden en hierop staat gelijk een ban van het geregistreerde adres en verwijdering van de account. Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 4/9

5 3.0 Aansprakelijkheid 4. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. 5. Er kan door geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of software, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de op deze website voorkomende gegevens, informatie of software. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of software. 6. Het lid vrijwaart het bedrijf All About Network tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de post inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. 4.0 Rechten van All About Phones en verbodsbepalingen 7. All About Phones behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen. 8. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van de discussies. Een verwijdering van de gegevens dient aangevraagd te worden middels een naar 9. All About Phones houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen. 10. Het aanbieden van of vragen om illegale, gestolen en/of door copyright beschermde software en/of hardware op All About Phones kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting van alle All About Phones diensten en/of faciliteiten. All About Network kan aangifte doen. 11. Misbruik van All About Phones en/of de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle All About Phones diensten en/of -faciliteiten. Daarnaast is het gebruikers verbonden om gebruik te maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen te weren. 12. Het is streng verboden een lid (ongevraagde) (s) te zenden, althans e- mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van een door een lid geplaatst bericht, een lid (ongevraagde) (s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van een door een lid geplaatst bericht; adressen van gebruikers en/of leden van een van de diensten van All About Phones te verzamelen. 13. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. All About Network mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren ervan op de website worden geplaatst. Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 5/9

6 14. Bij een overtreding van een in dit artikel genoemd gebod of handeling in strijd met een in dit artikel genoemd verbod, verbeurt de pleger een onmiddellijk opeisbare dwangsom van tenminste 200 per dag dat de overtreding of handeling plaatsvindt, met een maximum van per dag te bepalen door het management van All About Network. De hoogte wordt vast gesteld aan de hand van de gepleegde overtreding. 5.0 Copyright 15. Alle rechten voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders voor zover dit expliciet door All About Network wordt aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van deze site, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van All About Network en diens management, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuwsberichten, reviews of andere berichten van All About Phones zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het copyright van nieuwsberichten, reviews en downloads die je kunt vinden op het domein berust bij het bedrijf All About Network. Het copyright van de reacties onder artikelen berust bij de individuele leden. Het lid draagt echter wel zijn auteursrechten in licentie over aan All About Network voor zover deze betrekking hebben op de exploitatie van All About Network en/of de daaraan gerelateerde site en/of databases en/of bestanden. AllAboutPhones.nl & AllesOverTelefoons.nl, onderdeel van All About Network Alle rechten voorbehouden. Alle meningen en overtuigingen zijn die van de gebruikers van All About phones. Alle handelsmerken, slogans, teksten of logo's zijn eigendom van de rechthebbende bedrijven waarnaar op deze site verwezen wordt. Het logo van All About Phones en alle facetten die eigendom zijn van, te maken hebben met of te vinden zijn op deze site zijn eigendom van All About Network. All About Network staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer Bij inbreuk op ons auteursrecht zal All About Network juridische stappen ondernemen tegen de overtreder. AllAboutPhones.nl & AllesOverTelefoons.nl, onderdeel van All About Network All Rights Reserved. All views and opinions expressed are those of the authors of All About Phones. All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. 6.0 Onvoorziene gevallen 16. In gevallen die niet voorzien zijn in respectievelijk de algemene voorwaarden, de algemene FAQ of de desbetreffende FAQ s van onderdelen (indien aanwezig), beslist het Management Team van All About Network. All About Phones kan ook nooit en te nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de aangeboden gratis software van haar site. Gebruikers die een bestand van All About Phones hebben gedownload en vervolgens hebben geïnstalleerd op hun telefoon, zijn zelf aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. All About Phones wijst alle aansprakelijk omtrent het gebruik van de software richting de gebruiker. Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 6/9

7 7.0 Bescherming persoonsgegevens 17. Het lid geeft All About Phones toestemming tot het opslaan van de benodigde gegevens ten behoeve van de exploitatie van de site. All About Phones zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens nimmer gebruiken voor enig ander al dan niet commercieel doel dan de exploitatie van de sites en diensten van All About Phones. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen dan All About Network zelf. All About Phones verwerkt de persoonsgegevens van het Lid die nodig zijn voor het in stand houden van de Website en het verlenen van diensten aan het Lid. All About Phones heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document. Het Lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid. 18. Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren. 19. Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen. 8.0 Overmacht 20. All About Phones is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door All About Phones ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 21. Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat All About Phones tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden. 23. All About Network garandeert dat haar websites een uptime hebben van 99% per jaar. All About Network is niet verantwoordelijk voor eventuele materiele en immateriële schade die eventueel voort vloeit uit de niet-bereikbaarheid van haar website. 9.0 Offertes en facturen 24. Offertes die uitgegeven worden namens All About Phones en All About Network, hebben een verlooptermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dagtekening van de offerte. Als een offerte verlopen is, dient een nieuwe offerte door All About Network uitgegeven te worden. 25. Ondertekende offertes zijn bindend, mits anders overeengekomen middels schriftelijke bevestigen van een vertegenwoordiger van All About Network. Mocht de ondertekende offerte alsnog geannuleerd worden door de tegenpartij, dan dient de order alsnog voldaan te worden aan All About Network, mits anders overeengekomen door beide partijen met schriftelijk bewijs. Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 7/9

8 26. Facturen van All About Network hebben een verlooptermijn van 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuur. Binnen deze 30 kalenderdagen dient de factuur voldaan te worden en bijgeschreven te zijn op de rekening van All About Network. 27. Verlate facturen die niet binnen 30 kalenderdagen worden voldaan na dagtekening, worden automatisch verhoogd met administratiekosten van 10% van het totale factuurbedrag. De verlooptermijn van deze herziende factuur is 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur. Mocht deze herziende factuur niet voldaan worden, dan is All About Network gemachtigd om een zelfgekozen incassobureau in te schakelen die namens All About Network de factuur alsnog zal innen. Het incassobureau zal de wettelijke rente mee nemen in haar incasso opdracht jegens de wederpartij. 28. All About Network zal advertenties van adverteerders inschakelen op de schriftelijk overeengekomen posities zodra de eerste kalenderdag van de overeenkomst in gaat. De duur van de overeenkomst, zoals opgenomen in de offerte, is bindend voor beide partijen en levering volgt zodra de offerte ondertekend is door de adverteerder. 27. Advertenties dienen uiterlijk twee werkdagen online gezet te worden door de adverteerder voor aanvang van de campagne zoals overeengekomen in de offerte. De adverteerder dient de advertenties zelf te hosten en All About Network te voorzien, uiterlijk voor twee werkdagen van de start van de campagne, van de relevantie informatie om de advertenties op haar website te kunnen plaatsen. 29. In alle andere gevallen eindigt de Overeenkomst door het verstrijken van de overeengekomen contracttermijn. Indien partijen geen contracttermijn zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor de duur van drie (3) maanden en eindigt deze door het verstrijken van deze termijn. Indien opdrachtgever de overeengekomen Advertentieruimte niet afneemt binnen de toepasselijke contracttermijn, kan opdrachtgever All About Network voorafgaand aan de afloop van de contracttermijn schriftelijk verzoeken de contracttermijn met maximaal twee (2) maanden te verlengen. All About Nework zal in voorkomend geval de overeenkomst verlengen en het restant plaatsen tegen betaling door opdrachtgever van het tarief dat op het moment van plaatsing door All About Network wordt gehanteerd voor de desbetreffende Advertentieruimte. Na afloop van de (verlengde) contracttermijn vervalt het recht op plaatsing. Opdrachtgever is echter verplicht om de nog resterende contractsom, inclusief het bedrag dat betrekking heeft op de niet geplaatste Advertentieruimte, onmiddellijk te betalen. 30. Bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een Overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen Overig 31. Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All About Network aan een derde over te dragen. All About Network mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Het Lid daarvan op de hoogte stellen. Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 8/9

9 32. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat. 33. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden. 34. Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen All About Network en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 11. Aansprakelijkheid 35. De aansprakelijkheid van All About Network uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan All About Network. 36. All About Network is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 37. Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van Advertenties in de Media dienen binnen dertig (30) dagen na publicatie van de Advertentie schriftelijk aan All About Network ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 38. Indien een Advertentie niet conform de afspraken uit de Overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan opdrachtgever naar keuze van All About Network slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Advertentie, vermindering van de prijs, voor zover de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van opdrachtgever. Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar /05/2012 9/9

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie