ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER"

Transcriptie

1 ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER DEFINITIES: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten All-By-One. All-By-One: vertegenwoordigd door Brigitte Ryckaert, zaakvoerder van All-By-One onder Ondernemings-en BTW-nummer BE gevestigd Meerhoutstraat 20 te 9041 Oostakker. Cliënt: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: de opdrachtgever(s). Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam All-By-One een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van All-By-One alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door All-By-One uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats. Artikel 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 2.2 Budgetteringen of vrijblijvende offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht All-By-One niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs. Een opdracht kan evolueren en bijkomende deelopdrachten zullen dan ook gekoppeld worden aan bijkomende offertes en prijsindicaties De overeenkomst van opdracht tussen All-By-One en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van All-By-One van een door opdrachtgever ondertekende overeenkomst met vermelding van het bedrag dat in de initiële offerte vermeld wordt. 2.5 Indien All-By-One op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door All-By-One gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager, verplaatsingskosten, representatiekosten, e.d. Artikel 3 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 3.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en wijzigingen, welke All-By-One overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door All-By-One gewenste vorm en wijze aan All-By-One ter beschikking worden gesteld. 3.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat All-By-One onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan All-By-One ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra

2 honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten zijn voor rekening van opdrachtgever. Artikel 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 4.1 All-By-One is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door All-By-One van de door opdrachtgever ondertekende offerte/overeenkomst en betaling van een voorschot van 10% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1. tenzij andere regeling op papier wordt overeengekomen. 4.2 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door All-By-One noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten (werken met derden) teneinde All-By-One in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De gecontacteerde derde partij met wie wordt samen gewerkt, dient ervoor te zorgen dat hij/zij of zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit zal in een aparte overeenkomst besloten worden (vb. catering, huur zaal, huur vervoer, ). 4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft All-By-One het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. 4.4 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 4.5 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 4.6 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met All-By-One overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van All-By-One om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op All-By-One. Artikel 5 WIJZIGEN AANVULLING VAN DE OPDRACHT 5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal All-By-One de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Een aparte en bijkomende prijsopgave zal bezorgd worden waarop opnieuw een akkoord van de opdrachtgever volgt. Alle identieke voorwaarden gelden dan ook voor deze bijkomende offerte/overeenkomst. 5.3 All-By-One behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. All-By-One is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 5.4 Bovendien mag All-By-One het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan All-By-One, dat in redelijkheid niet van All-By-One mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. All-By-One zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. All-By-One zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Artikel 6 - HONORARIUM Het honorarium van All-By-One is exclusief onkosten van All-By-One en exclusief declaraties van door All-By-One ingeschakelde derden. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders gespecifieerd in de offerte/raming. Artikel 7 - BETALING 7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende

3 wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 40% vier weken voor de bruiloft en 10% na de dag van de bruiloft. Bij styling van een bruiloft en ceremoniemeesterschap (deze kunnen los van elkaar geschieden), wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 60% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht en 40% na de dag van de bruiloft. Een trouwadviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden. Indien de opdracht aan All-By-One wordt toevertrouwd, dan worden geen kosten voor een trouwadviesgesprek doorgerekend. Het eerste gesprek is steeds gratis en vrijblijvend. Na dit eerste gesprek wordt een basisofferte of raming uitgewerkt op basis van de op dat moment gekende gegevens. Wordt de offerte niet aanvaard, dan kan All-By-One wel een factuur sturen voor het eerste advies en budgettering. 7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en All-By-One anders is overeengekomen. 7.3 Tussendoor worden evaluaties gemaakt en is er een duidelijke budgetcontrole. Meerkosten worden steeds gemeld. Binnen een week na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht. Dit staat los van nog lopende opdrachten tussen opdrachtgever en All-By-One die los staan van organisatie van het bruiloft of de taak als weddingplanner (bijvoorbeeld fotoboek). Dergelijke opdrachten worden duidelijk gespecifieerd en apart gebudgetteerd en gefactureerd. 7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. 7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. All-By-One is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. All-By-One heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag. 7.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Artikel 8 ONDERZOEK EN KLACHTEN 8.1. Klachten dienen uiterlijk binnen de week, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij All-By-One te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat All-By-One in staat is adequaat te reageren. 8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal All-By-One slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10. Artikel 9 - ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST 9.1 All-By-One heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is All-By-One gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van All-By-One op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien All-By-One de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 9.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door All- By-One gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van de bruiloft; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week

4 voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft. Facturen van derden worden rechtstreeks aan opdrachtgever bezorgd en ook rechtstreeks betaald tenzij anders overeengekomen. Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID 10.1 All-By-One zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan All-By-One onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is All-By-One voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van All-By- One die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is All-By-One slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van All-By-One in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan All-By-One toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden All-By-One is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, renteen/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door All-By-One gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door All-By-One voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel All-By-One is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, All-By-One of derden. Artikel 11 VRIJWARING 11.1 Opdrachtgever vrijwaart All-By-One voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan All-By-One onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van All- By-One en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat Opdrachtgever vrijwaart All-By-One voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt Opdrachtgever vrijwaart All-By-One voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel Indien opdrachtgever aan All-By-One informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Artikel 12 - OVERMACHT 12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die All-By-One niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door All-By-One op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan All-By-One bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld Voor zoveel All-By-One ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

5 nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is All-By-One gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6. Artikel 13 GEHEIMHOUDING Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, All-By-One gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en All-By-One zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is All-By-One niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade. Artikel 14 INTELLECTUELE EIGENDOM 14.1 All-By-One behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van All-By-One, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van All-By-One toegestaan. Alle materialen (inclusief apparatuur, versieringen, ) verschaft door All-By-One zal in eigendom blijven van All-By-One enof de leveranciers, tenzij hiervoor door de cliënt de rekening werd betaald Artikel 15 NIET INBEGREPEN 15.1 All-By-One verschaft niet en/of is niet verantwoordelijk voor het volgende: a. Boekhouding evenement. De cliënt moet zelf zorg dragen voor de boekhouding en houdt het beheer van het budget onder controle. b. Problemen ten gevolge van ondeskundige en/of onvoledige ontwikkelingen en/op uitvoering van activiteit(en) door de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. All-By-One heeft geen invloed op wat de cliënt doet met onze instructies. c. Problemen tengevolge van niet leveren en/of uitvoeren van de kant van enige gecontracteerde leverancier of dienstverlener ten gevolge van het niet betalen van voorschotten of facturen of niet ondertekenen van contracten door de cliënt. d. Extra diensten verzocht doro cliënt en niet inbegrepen in deze overeenkomst, zullen apart worden gefactureerd volgens wederzijds acceptabele voorwaarden (of een niet-nakoming van 60/uur). Alles dat niet is opgenomen in de overeenkomst is een extra dienstverlening en wordt als zodanig in rekening gebracht. Artikel 16 ANNULATIE Indien het evenement of huwelijk wordt geannuleerd buiten de schuld van All-By-One, dan zal All- By-One pro-rata compensatie ontvangen voor de diensten tot op heden volgens een gedetailleerd schema bijgesloten bij deze overeenkomst. Ingeval van onvermogen van All-By-One om aan de verplichtingen te voldoen ten gevolge van ziekte of ongeval, en dan slechts indien All-By-One niet in staat is het project op tijd en professioneel af te ronden, zal dit worden aangemerkt als een buiten schuld annulering en All-By- One zal compensatie ontvagen voro diensten verleend tot op heden volgens de compensatie- en annulerginsschema s in bijlage. Dit betekent dat de cliënt slechts een gedeelte van het honorarium betaalt voor diensten tot op heden. Indien de cliënt om enige reden het huwelijk annuleert, inclusief force majeur (zoals natuurrampen, overstrominge, oorlog, ongevallen of andere oorzakelijkheid, waarvoor de cliënt zich via een

6 huwelijksverzekering kan laten dekken) ullen alle boetebedragen de verantwoordelijkheid van de cliënt zijn en zullen rechtstreeks door de cliënt betaald worden. De cliënt is, ongeacht de reden van annulering, verantwoordelijk voor alle verplichtingen en boetes, en deze worden betaald aan de schuldeiser en niet via All-By-One. Artikel 17 GESCHILLEN 17.1 Geschillen tussen All-By-One en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van All-By-One Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat All-By-One zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT Op elke overeenkomst tussen All-By-One en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Opgesteld in 3 exemplaren te.. op. Contractant 1 Contractant 2 All-By-One

7 COMPENSATIETABEL Het compensatieschema is samengesteld op basis van de vooropgestelde honorariumkosten. Datum Bedrag Beschrijving Per ondertekening totaal budget honorarium Voorschot = 25% Het voorschot wordt doorgaans verrekend als 25% van het vaste of percentagetarief voor geleverde diensten. Deze korte periode van de eerste ontwikkeling van het huwelijk dat plaats vindt direct na het afsluiten van de overeenkomst, is een van de drukste in het hele proces. Daarom het belang van het innen van deze voorschot. De overige betalingen zijn te verdelen over de totale organisatieperiode tot aan de einddatum (datum huwelijk). 6 maanden voor huwelijk 20% van totaal 3 maanden voor huwelijk 20% van totaal 1 maand voor huwelijk 25% van totaal Dag voor huwelijk Maandelijks Binnen 2 dagen na huwelijk restant 10% van totaal 100% terugbetaling van uitgaven persoonlijk betaald door All-By-One (vb.postzegels, materiaal, op basis van een kostenoverzicht bezorgd door All-By-One All-By-One bezorgt de extra kosten en Afrekening. Deze extra kosten worden binnen de 7 dagen door cliënt betaald. Met het leveren van diensten wordt geen aanvang gemaakt, voordat het ondertekende contract en de aanbetaling zijn ontvangen. Het niet betalen van de vereiste betaling volgens het ondertekende contract zal een breuk van het g-contract tot gevolg hebben, met ingang van 10 werkdagen na de ondertekening. Geen enkele vorm van compensatie wordt door All-By-One terugbetaald.

8 SCHEMA ANNULERINGSCOMPENSATIE Een annuleringscompensatie is gebaseerd op het totaal van de vooropgestelde honorariumkosten plus een aanbetaling voor een totale compensatie van 125%. Datum Bedrag Beschrijving Huwelijk geannuleerd 25% Diensten verleend tussen 9 maanden of meer betaling voorschot en annulatie. voor datum Huwelijk geannuleerd 50% Diensten verleend tussen tussen 9 en 6 maanden betaling voorschot, tussentijdse compensatie en annulatie. Huwelijk geannuleerd 75% Diensten verleend tussen betaling tussen 6 en 3 maanden voorschot, tussentijdse compensatie en annulatie. Huwelijk geannuleerd 100% Diensten verleend tussen betaling tussen 3 en 1 maand voorschot, tussentijdse compensatie en annulatie. Huwelijk geannuleerd 125% Diensten verleend tussen betaling tussen 1 maand en voorschot, tussentijdse huwelijksdag zelf compensatie en annulatie. Bij annulatie 100% Terugbetaling van alle persoonlijke kosten gemaakt door All-By-One gedurende de uitvoering van de verplichtingen met inbegrip van maar niet beperkt toe telefoon, postzegels, verplaatsingskosten Taken voor tarief van 60 euro/uur te betalen per 15 min. Betalingen te voldoen aan All-By-One binnen 7 dagen na onkostenoverzicht. Met het leveren van diensten wordt geen aanvang gemaakt, voordat het ondertekende contract en de aanbetaling zijn ontvangen. Het niet betalen van de vereiste betaling volgens het ondertekende contract zal een breuk van het g-contract tot gevolg hebben, met ingang van 10 werkdagen na de ondertekening. Geen enkele vorm van compensatie wordt door All-By-One terugbetaald.

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst A L G E M E N E L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N K N I P E V E N T S Definities: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten KnipEvents. In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prins Weddingplanner

Algemene voorwaarden Prins Weddingplanner Algemene voorwaarden Prins Weddingplanner Gebruiker: Onder de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan Prins Weddingplanner, gevestigd aan de P.J. Noël Bakerstraat 30 te Groningen, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Love & Memories

Algemene voorwaarden Love & Memories Algemene voorwaarden Love & Memories Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Love & Memories alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wederpartij: Onder wederpartij wordt verstaan diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten de opdrachtgever.

Wederpartij: Onder wederpartij wordt verstaan diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Definities Gebruiker: Onder de gebruiker wordt verstaan de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten : ir. A.J.F.M. van de Meulengraaf-Vroomen, handelend onder de naam statutair

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech ALGEMENE VOORWAARDEN Ambitech Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: W. KANIS DIENSTVERLENING Graspieper 3 8271GX IJsselmuiden Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarde

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mireille Zeestraten Weddingplanning

Algemene Voorwaarden Mireille Zeestraten Weddingplanning Definities: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Mireille Zeestraten Weddingplanning. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Mireille Zeestraten Weddingplanning. Mireille Zeestraten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAXX ICT Interim B.V. en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

1/5. Algemene voorwaarden Gewoon Bijzonder Afscheid. Artikel 1 - Algemeen

1/5. Algemene voorwaarden Gewoon Bijzonder Afscheid. Artikel 1 - Algemeen Algemene voorwaarden Gewoon Bijzonder Afscheid Definities: Gewoon Bijzonder Afscheid De gebruiker van de algemene voorwaarden. Gewoon Bijzonder Afscheid, handelend onder de naam Gewoon Bijzonder Afscheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden De Ware Weddingplanner Definities Gebruiker De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten De Ware Weddingplanner, statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU STIMULUS

ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU STIMULUS ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU STIMULUS Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdracht of overeenkomst ter zake van door Bureau Stimulus uit te brengen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. CN Trading / depennenshop.nl, gevestigd te Hengelo aan de Turbinestraat 25, hierna te noemen opdrachtnemer, hanteert de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Definities Gebruiker De gebruiker van de Algemene Voorwaarden, te weten Hartje Blaricum. Hartje Blaricum handelend onder de naam Hartje Blaricum Trouwen en Feesten, gevestigd te Blaricum,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Stijl&Puur, zorgeloos trouwen Definities Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Stijl&Puur, zorgeloos trouwen, Iroko 15, te Dordrecht. Ingeschreven

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met de

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Something Blue weddings & events

Algemene voorwaarden Something Blue weddings & events Algemene voorwaarden Something Blue weddings & events Definities: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan: Something Blue weddings & events, statutair gevestigd te Noordwijk Zh, ingeschreven

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Let s get this party started!

Let s get this party started! Let s get this party started! A LGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES GEBRUIKER De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Eindeloos Events. In deze voorwaarden wordt verstaan onder gebruiker, Eindeloos

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie