Vaststellen Verordening op de Weekmarkt in Waterland. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststellen Verordening op de Weekmarkt in Waterland. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;"

Transcriptie

1 Nummer: Portefeuillehouder: Onderwerp: Tj. Hoekstra Vaststellen Verordening op de Weekmarkt in Waterland De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van weekmarkten in Waterland; gezien het advies van de marktcommissie; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de navolgende Verordening op de weekmarkten in Waterland. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland; b. markt: de door het college ingestelde weekmarkt; c. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel; d. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder; e. meeloperplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een marktkoopman; f. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel; g. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken; h. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college; i. marktkooplieden: vaste vergunninghouder, meeloper, standwerker; j. carrouselstandplaats: vaste standplaats die roulerend kan worden ingenomen door verschillende marktkooplieden met non-foodartikelen; Artikel 2. Inrichting van de weekmarkt 1. De marktmeester bepaalt de opstelling en indeling van de markt. 2. De marktmeester bepaalt welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als meeloper- en standwerkerplaats. 3. Het college kan voor de markt een maximum aantal standplaatsen per branche vaststellen. Pagina van 7 1

2 Artikel 3. Nadere regels Het college stelt nadere regels betreffende het bepaalde in deze verordening. Artikel 4. Voorschriften en beperkingen 1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een ingevolge deze verordening verleende vergunning, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist. 2. Degene aan wie volgens deze verordening een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen. HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN Artikel 5. Vergunning 1. Het is niet toegestaan om een vaste standplaats op de markt in te nemen zonder vergunning van het college. 2. Het is niet toegestaan om een meeloper- en/of standwerkerplaats op de markt in te nemen zonder toestemming van de marktmeester. Artikel 6. Vereisten 1. Voor toewijzing van een standplaats aan een privaatrechtelijke rechtspersoon is vereist: a. dat de aanvrager een geldige registratiekaart (via Hoofdbedrijfschap Detailhandel) overlegt; b. dat de aanvrager in het bezit is van een WA-verzekering; c. dat de aanvrager ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 2. Voor toewijzing van een standplaats aan een natuurlijke persoon is vereist: a. dat de aanvrager handelingsbekwaam is; b. dat de aanvrager de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; c. dat de aanvrager een geldige registratiekaart (via Hoofdbedrijfschap Detailhandel) overlegt. 3. Een aanvraag voor een vaste standplaats dient schriftelijk te worden ingediend. Artikel 7. Intrekking en overschrijving vaste standplaatsvergunning 1. Het college kan een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, als: a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. de vergunninghouder niet langer voldoet aan de in artikel 7 genoemde vereisten. 2. Het college stelt nadere regels met betrekking tot de intrekking en overschrijving van vaste standplaatsvergunningen. HOOFDSTUK 3. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Artikel 8. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning 1. Onverminderd artikel 7 kan het college een vergunning voor een standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat: a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt of zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; b. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet, voldoet; c. zelf bepaalt om de standplaats niet in te nemen. 2. Bij intrekking of schorsing van een vaste standplaatsvergunning wordt de volgende procedure gevolgd: a. vergunninghouder wordt mondeling gewaarschuwd; b. bij niet reageren wordt de vergunninghouder vervolgens schriftelijk c. gewaarschuwd; d. bij niet reageren wordt de vergunninghouder vervolgens schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van het college met betrekking tot schorsing dan wel intrekking van de vaste standplaatsvergunning. Pagina van 7 2

3 Artikel 9. Uitsluiting meeloper of standwerker Het college kan de toewijzing van een meeloper- of standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, als deze: a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt; b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet. Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een marktkooplieden gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als hij: a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt; b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog. Artikel 11. Strafbepaling Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Artikel 12. Toezichthouders De marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening. Artikel 13. Intrekking oude verordening De Verordening op de weekmarkt in de kern Monnickendam 1992 wordt ingetrokken. Artikel 14. Overgangsbepalingen 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de "Verordening op de weekmarkt in de kern Monnickendam 1992", inclusief de eerste en tweede wijziging" gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 2. Als voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de "Verordening op de weekmarkt in de kern Monnickendam 1992" is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast. 3. De bestaande wachtlijst, zoals van toepassing op de "Verordening op de weekmarkt in de kern Monnickendam 1992" vervalt met de inwerkingtreding van deze verordening. Artikel 16. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan. Artikel 17. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Weekmarktverordening Waterland. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op De raad voornoemd, drs. E.G.H. Dijk griffier drs. C. Mooij voorzitter Pagina van 7 3

4 BIJLAGE 1: Algemene toelichting op de Weekmarktverordening Waterland. Deze verordening is opgesteld aan de hand van de modelverordening van de VNG. Daarnaast zijn er specifieke aanpassingen gedaan aan de hedendaagse regelgeving en inzichten. Vanwege duidelijker en eenvoudiger regels heeft de VNG is 2008 al haar modelverordeningen kritisch bekeken. Voor de marktverordening betekende dat dat de kaderstellende bevoegdheden van de raad en de uitvoerende bevoegdheden van onder andere het college uit elkaar zijn gehaald. Daarom is de huidige weekmarktverordening gesplitst in een nieuwe weekmarktverordening en beleidsregels voor de weekmarkt in Monnickendam Toelichting belangrijkste wijzigingen: Voor alle artikelen geldt dat overbodige regelgeving is geschrapt en dat belangrijke regels korter, bondiger en duidelijker zijn verwoord. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Vervangt artikel 1 uit de oude verordening. In dit artikel wordt een aantal begrippen dat in de verordening wordt gehanteerd, gedefinieerd. Drie begripsomschrijvingen zijn toegevoegd: - College - Standwerken - Carrouselstandplaats Eén begripsomschrijving is verwijderd: - Marktterrein Twee begripsomschrijvingen zijn gewijzigd: - Dagplaats is vervangen door meeloperplaats - Standplaatshouder is vervangen door marktkooplieden Artikel 2. Inrichting van de weekmarkt. Vervangt artikelen 4, 8, 9, 10 uit de oude verordening Dit artikel geeft richtlijnen over de indeling van de weekmarkt. De artikelen 4, 8, 9, 10 zijn samengevoegd en herschreven. Artikel 3. Nadere regels. Vervangt artikel 25 uit de oude verordening. Dit artikel geeft aan dat het college nadere regels stelt over de weekmarkt. Artikel 4. Voorschriften en beperkingen. Vervangt artikel 25 uit de oude verordening. Door aan een vergunning of ontheffing voorschriften en beperkingen te verbinden, kan een verfijning in de gewenste rechtstoestand worden aangebracht. Artikel 5. Vergunning. Vervangt artikel 5 uit de oude verordening De vergunning geeft het recht om een standplaats op de markt in te nemen. De vergunninghouder moet voldoen aan de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden (artikel 4). In dit artikel is ook opgenomen dat toestemming moet worden gevraagd voor het innemen van een meerloper- /standwerkerplaats. Pagina van 7 4

5 Lid 2 is aangepast om te voorkomen dat zonder toestemming van de marktmeester een meerloper- /standwerkerplaats wordt ingenomen. Artikel 6. Vereisten. Dit artikel is een toevoeging ten opzichte van de verordening Artikel 6 geeft aan waar een aanvraag (aanvrager) om vergunning bij zowel een privaatrechtelijke rechtspersoon als bij een natuurlijke persoon aan moet voldoen. : Dit artikel regelt de procedure voor de toewijzing van een standplaats aan een privaatrechtelijke rechtspersoon en een natuurlijke persoon. Artikel 7. Intrekking en overschrijving vaste standplaatsvergunning. Vervangt artikel 12 uit de oude verordening. Dit artikel geeft aan in welke gevallen wordt over gegaan tot intrekking van een vaste standplaatsvergunning. Tevens wordt benoemd dat het college over dit artikel nadere regels stelt. : De leden a t/m e zijn samengevat en korter & bondiger omschreven. Artikel 8. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning. In artikel 8 worden de gronden genoemd op basis waarvan een vergunning voor een vaste standplaats kan worden ingetrokken of geschorst. De zinsnede Onverminderd het bepaalde in artikel 7 geeft aan dat ook de intrekking op grond van artikel 7 een straffende sanctie is. Artikel 9. Uitsluiting meeloper of standwerker. In artikel 8 is de intrekking of schorsing van een vergunning voor een vaste standplaats geregeld. Intrekking of schorsing ligt uiteraard minder voor de hand bij niet-vaste standplaatsen, maar in de praktijk is het van belang gebleken om naast de bevoegdheid tot onmiddellijke verwijdering (artikel 10) ook een vergunninghouder van een dagplaats of standwerkerplaats langduriger van de markt te kunnen verwijderen. Artikel 9 is gebaseerd op artikel 12 oude verordening en sluit aan op artikel 7 en 8 nieuwe verordening. Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering. Vervangt artikel 26 uit de oude verordening. In artikel 125 van de Gemeentewet is bepaald dat ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale en gemeentelijke verordeningen het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen. Dit artikel bevat voor het college de bevoegdheidsgrondslag om bestuursdwang toe te passen bij overtreding van de marktverordening en de daarop gebaseerde voorschriften. Artikel 11. Strafbepaling. Vervangt artikel 27 uit de oude verordening. Ten aanzien van de in artikel 11 opgenomen strafbepaling geldt dat van overtreding alleen sprake kan zijn indien de verordening een ge- of verbodsnorm (een verplichtende norm) inhoudt. Tegen overtredingen van de in deze verordening opgenomen bepalingen, alsmede tegen handelingen die de orde op de markt op enigerlei wijze kunnen verstoren, verdient voor wat de organisatie betreft een administratieve afhandeling de voorkeur. Artikel 12. Toezichthouders. Het ligt voor de hand de marktmeester als toezichthouder aan te wijzen. Door toevoeging van de marktmeester is verzekerd dat deze na beëdiging als opsporingsambtenaar kan fungeren. Pagina van 7 5

6 Artikel 13. Intrekking oude verordening. Vervangt artikel 29, lid 2 uit de oude verordening. De datum waarop de oude regeling vervalt, is de datum waarop de verordening in werking treedt. Artikel 14. Overgangsbepalingen. Een overgangsregeling als hier opgenomen, achten wij noodzakelijk voor de rechtszekerheid van de betrokkenen. In dit artikel is opgenomen dat de wachtlijst met inwerkingtreden van de verordening, is opgegeven. Marktkooplieden die op de wachtlijst stonden en jaarlijks verlenging aanvroegen, zijn de afgelopen vier jaar op de hoogte gesteld van het voornemen om de wachtlijst af te schaffen. De wachtlijst wordt afgeschaft om vernieuwing in het marktaanbod mogelijk te maken en tevens te stimuleren. Zodra er een plek op de markt vrij komt, heeft iedere marktkoopman de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen, ongeacht de branche. Artikel 15. Inwerkingtreding. Vervangt artikel 29, lid 1 uit de oude verordening. De datum waarop de regeling in werking treedt. Artikel 16. Citeertitel. Vervangt artikel 29, lid 1 uit de oude verordening Spreekt voor zich. Toelichting op de vervallen artikelen: De volgende artikelen uit de oude verordening worden niet opgenomen in de nieuwe verordening. Artikel 3A, lid 1 gebruik van koffie door standplaatshouders: vervallen. Artikel 3A lid 2 vergoeding voor de vergunning: geregeld in de legesverordening en verordening markt- en standplaatsgelden. Artikel 6 vaste standplaats aanwijzen als dagplaats: vervallen. Artikel 7 inschrijven register: vervallen. Artikel 7A inschrijven register voor dagplaats: vervallen. Artikel 7B opzeggen inschrijving register: vervallen. Artikel 15 verboden artikelen: vervallen. Artikel 16 diverse verboden standplaats: grotendeels vervallen en gedeeltelijke opgenomen in vergunning. Artikel 22 verbod vanwege IJkwet: vervallen. Artikel 23 verbod vanwege Wet op de Geneesmiddelen: vervallen. Artikel 24 gebruik rijwiel of bromfiets op marktterrein: vervallen. Artikel 28 bevoegdheid college indien verordening niet voorziet: vervallen. Pagina van 7 6

7 BIJLAGE 2: svoorstellen CVAH ten aanzien van de VNG modelverordening. 1. Begripsomschrijving (art 1. onder h.) CVAH stelt voor om over te gaan tot afschaffing van de wachtlijst. Dit instrument past niet meer bij het inrichten van een attractieve en kwalitatief goede markt. Opgebouwde rechten moeten wel worden gerespecteerd, wat impliceert dat een overgangsregeling nodig kan zijn voor een bepaalde periode. 2. Legitimatie (art. 6 Vereisten) De CVAH stelt voor alleen diegene toe te laten tot markten die: a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen overleggen b. een registratiekaart kunnen overleggen (deze kaart wordt verstrekt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel) c. in het bezit zijn van een WA-verzekering. Als de controle op de (publiekrechtelijke) eis door de gemeenten wordt losgelaten, is onze verwachting dat ondernemers zich in veel gevallen niet meer laten inschrijven met alle gevolgen van dien (niet betalen belasting, illegaal te werk stellen van personen etc.). 3. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning (art. 8): De CVAH stelt omwille van rechtszekerheid voor om hiervoor een procedure te beschrijven. Dus als eerste stap een mondelinge waarschuwing, daarna schriftelijk etc. 4. Strafbepaling (art. 11): De CVAH stelt voor het zinsdeel "..of hechtenis van ten hoogste drie maanden".., te verwijderen. Zij vinden een dergelijke maatregel niet meer van deze tijd. Pagina van 7 7

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2012; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het wenselijk is regels

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 25160 Afdeling: Omgeving en Economie VERORDENING 21b Datum: 3 november 2011 Onderwerp: Vaststellen Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 De raad van de gemeente Terneuzen;

Nadere informatie

De belangrijkste wijzigingen zijn het afschaffen van de wacht- en de anciënniteitlijst.

De belangrijkste wijzigingen zijn het afschaffen van de wacht- en de anciënniteitlijst. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323510 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Vaststelling Marktverordening gemeente Moerdijk. Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9;

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten; De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Overwegende

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2007-104 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

Marktverordening Leeuwarderadeel 2006 Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Marktverordening Leeuwarderadeel 2006 Paragraaf 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; Gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2006; Gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; Gehoord de raadscommissie op 8 juni

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Bedum 2006

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Bedum 2006 Nr. 13 De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2005; gezien het advies van de marktcommissie d.d. 17 november 2005; overwegende dat het wenselijk is de geldende

Nadere informatie

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; Instellingsbesluit weekmarkt Drunen Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; besluit: tot het instellen van de weekmarkt in Drunen.

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van het college van 6 november 2007; gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Marktverordening

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake de vaststelling van de Marktverordening (Gem. blad Afd. A 2004, no. 116);

Gezien het voorstel inzake de vaststelling van de Marktverordening (Gem. blad Afd. A 2004, no. 116); 2004, no. 116 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de vaststelling van de Marktverordening (Gem. blad Afd. A 2004, no. 116); gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt(en) gemeente Grootegast 2010

Verordening op de warenmarkt(en) gemeente Grootegast 2010 de raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het wenselijk is regels

Nadere informatie

1.0 INLEIDENDE BEPALINGEN

1.0 INLEIDENDE BEPALINGEN Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 26 JUNI 2001 (De Zeekant van 12 SEPTEMBER 2001) De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ; Marktverordening Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk 2008-200; gelet op de artikelen 147,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Marktverordening gemeente Heerde 2000 De raad van de gemeente Heerde ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2000, nr. 2224, inzake de wijziging van de Marktverordening

Nadere informatie

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 *BM1302662* BM1302662 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 Gelet op:de artikelen 149 en 229, eerste lid aanhef en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Marktverordening Papendrecht 2000

Marktverordening Papendrecht 2000 Marktverordening Papendrecht 2000 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Marktverordening Papendrecht 2000 Citeertitel Marktverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2007; De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2007; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Marktverordening Oosterhout 2003

Marktverordening Oosterhout 2003 Marktverordening Oosterhout 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Marktverordening Oosterhout 2003 Citeertitel Marktverordening

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Marktverordening

Bijlagen: 1. Marktverordening ri.1 77Ï o 5 c 1 OL Ui LU ^ Bl.0100006 gemeente Oosterhout ttcr NOTA VOOR DE RAAD «M 10 patum: 18 december 2009 Nummer raadsnota: Q 1 Q Q \) Q R Pnderwerp: Wijziging Marktverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VERORDENING op de warenmarkt(en) voor de

VERORDENING op de warenmarkt(en) voor de VERORDENING op de warenmarkt(en) voor de gemeente Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING op de warenmarkt(en)

Nadere informatie

Markt- en standplaatsverordening Westvoorne 2012

Markt- en standplaatsverordening Westvoorne 2012 Markt- en standplaatsverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 6.2. Registratienummer : Onderwerp : Marktverordening 2011

Vergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 6.2. Registratienummer : Onderwerp : Marktverordening 2011 Vergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 6.2 Registratienummer : 361421 Onderwerp : Marktverordening 2011 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Valkenswaard 2007

Marktverordening gemeente Valkenswaard 2007 Marktverordening gemeente Valkenswaard 2007 De raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2007, nr. 07b&w00194, inzake het vaststellen van de marktverordening gemeente

Nadere informatie

Marktverordening Gulpen-Wittem 2007

Marktverordening Gulpen-Wittem 2007 Marktverordening Gulpen-Wittem 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Gulpen-Wittem Officiële naam regeling Marktverordening Gulpen-Wittem 2007 Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011, nummer 146; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011, nummer 146; b e s l u i t : De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011, nummer 146; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het raadsbesluit van 15 december 2009, nr , inzake Aanpassing van een aantal verordeningen in verband met de Lex silencio positivo;

gelezen het raadsbesluit van 15 december 2009, nr , inzake Aanpassing van een aantal verordeningen in verband met de Lex silencio positivo; Marktverordening 2011 officiële titel Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Boxtel 2011 citeertitel Marktverordening gemeente Boxtel 2011 wettelijke grondslag artikelen 147, eerste lid, en 149

Nadere informatie

ONTWERP. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2005, bijlage nr.: - 2005;

ONTWERP. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2005, bijlage nr.: - 2005; ONTWERP MARKTVERORDENING SON EN BREUGEL 2005 De raad van de gemeente Son en Breugel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2005, bijlage nr.: - 2005; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Marktverordening 2013

Marktverordening 2013 Marktverordening 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1, Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Dagplaats: de marktplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld omdat deze

Nadere informatie

MARKTVERORDENING SITTARD-GELEEN 2011

MARKTVERORDENING SITTARD-GELEEN 2011 MARKTVERORDENING SITTARD-GELEEN 2011 officiële titel Marktverordening Sittard-Geleen 2011 citeertitel Marktverordening Sittard-Geleen 2011 wettelijke grondslag artikelen 147, eerste lid, en 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Castricum 2005

Marktverordening gemeente Castricum 2005 Marktverordening gemeente Castricum 2005 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt:

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt; De raad van de gemeente Alblasserdam; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt; gezien het advies van de Marktadviescommissie d.d. 16 oktober 2000; gehoord

Nadere informatie

1. De Marktverordening 2014 gemeente s-hertogenbosch als volgt vast te stellen:

1. De Marktverordening 2014 gemeente s-hertogenbosch als volgt vast te stellen: Marktverordening 2014 gemeente s-hertogenbosch De raad van de gemeente s-hertogenbosch; gelezen het voorstel van het college van 13 mei 2014, nr. 3782792, inzake de Marktverordening 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

MARKTVERORDENING GEMEENTE DORDRECHT

MARKTVERORDENING GEMEENTE DORDRECHT Modelregeling Drechtsteden Titel Wettelijke grondslag Marktverordening gemeente Dordrecht Marktverordening gemeente Dordrecht Artikel 149 van de Gemeentewet MARKTVERORDENING GEMEENTE DORDRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 11 december 2014, nummer. De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014,

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 11 december 2014, nummer. De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, RAADSBESLUIT Datum en nummer 11 december 2014, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, besluit: vast

Nadere informatie

Marktverordening Gooise Meren 2017

Marktverordening Gooise Meren 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Toepassingsgebied 3 Artikel 3. Marktcommissie 3 Artikel 4. Vergunningen 3 Artikel 5. Marktdagen en -tijden 4 Artikel

Nadere informatie

c. standplaats: de ruimte die voor de duur van een markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

c. standplaats: de ruimte die voor de duur van een markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 39675 13 maart 2017 Marktverordening gemeente Utrecht 2017 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van 27 september

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Zundert Citeertitel: Marktverordening 2012 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zodm

Gemeente fi Bergen op Zodm V Gemeente fi Bergen op Zodm,17 DEC. Z006 Voorlegger Raadsvoorstel \ i_ Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Verordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; ETTEN1LEUR Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op de artikelen 147, eerste

Nadere informatie

1. De Marktverordening 2004 in te trekken. 2. De Marktverordening 2007 vast te stellen, conform bijgevoegd voorstel. Voorstel aan de Raad

1. De Marktverordening 2004 in te trekken. 2. De Marktverordening 2007 vast te stellen, conform bijgevoegd voorstel. Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 juni 2007 / 142/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling Marktverordening 2007 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Voorstel besluit Ter vervanging van de bestaande marktverordening een nieuwe marktverordening vast te stellen.

Voorstel besluit Ter vervanging van de bestaande marktverordening een nieuwe marktverordening vast te stellen. Raadsvoorstel nr. : 2002/193 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 16 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Marktverordening gemeente Steenwijkerland 2003 Voorstel besluit

Nadere informatie

Gelet op artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet;

Gelet op artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet; *ZD953A98FFC* Raadsbesluit 2014-96 Zaaknummer : 14-16307 - 336 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 10 februari 2015; Gelet op artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Marktverordening 2014 gemeente s-hertogenbosch

Marktverordening 2014 gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40226 18 juli 2014 Marktverordening 2014 gemeente s-hertogenbosch De gemeenteraad van 's-hertogenbosch heeft op 24 juni 2014 de Marktverordening

Nadere informatie

Artikel 2, Toepassingsgebied Deze verordening is van toepassing op alle door Burgemeester en wethouders ingestelde algemene warenmarkten.

Artikel 2, Toepassingsgebied Deze verordening is van toepassing op alle door Burgemeester en wethouders ingestelde algemene warenmarkten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enschede. Nr. 137657 6 oktober 2016 Marktverordening Enschede 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1, Definities In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Marktverordening 2016

Marktverordening 2016 gemeente ch. HEE `l` SkEl'k Marktverordening 2016 BIVO/2015/30157 l l! l l l l l l Z01A6B9F1AB .P6 l v AR

Nadere informatie

e. indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van

e. indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Venray Nr. 117775 10 juli 2017 Marktverordening gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Schiedam 2007 (gewijzigd exemplaar)

Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Schiedam 2007 (gewijzigd exemplaar) Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Schiedam 2007 (gewijzigd exemplaar) Vastgesteld : 19 juli 2007 VR2007/82 Inwerking : 29 juni 2007 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012; Collegebesluit Het college van Heerde; Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012; besluit: onder intrekking van het Marktbesluit 1999 en de Instructie Marktmeester

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Dordrecht 2004

Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Dordrecht 2004 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR12003_1 23 februari 2016 Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Dordrecht 2004 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; overwegende

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; overwegende Dordrecht Gemeentebestuur Kopie naar: SR/SMK BESLUIT II Nr. SR/04/461 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; overwegende dat voornoemd college binnenkort de Marktverordening

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Heerhugowaard Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Marktverordening gemeente Heerhugowaard Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Marktverordening gemeente Heerhugowaard 2014 De raad van de gemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014 (BW14-0059); gelet op artikel149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Jaar: 2006 Nummer: 76 Besluit: Gemeenteraad 7 november 2006 Gemeenteblad. MARKTVERORDENING 2006 Raadsbesluit 7 november 2006, bijlage 132

Jaar: 2006 Nummer: 76 Besluit: Gemeenteraad 7 november 2006 Gemeenteblad. MARKTVERORDENING 2006 Raadsbesluit 7 november 2006, bijlage 132 Jaar: 2006 Nummer: 76 Besluit: Gemeenteraad 7 november 2006 Gemeenteblad MARKTVERORDENING 2006 Raadsbesluit 7 november 2006, bijlage 132 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 185983 28 december 2016 Marktverordening Woerden 2017 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2016 van: - burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

MARKTVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

MARKTVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK MARKTVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1.1 - Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Markt: De warenmarkt die plaatsvindt op

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING MARKTREGLEMENT

ALGEMENE TOELICHTING MARKTREGLEMENT ALGEMENE TOELICHTING MARKTREGLEMENT In verband met de behoefte aan duidelijker en eenvoudiger regels is er overeenkomstig het voorstel van de VNG voor gekozen om de verordening 2004 af te slanken, in die

Nadere informatie

Inrichtingsplan weekmarkt 2017

Inrichtingsplan weekmarkt 2017 Inrichtingsplan weekmarkt 2017 zoals bedoeld in artikel 2 van de Marktverordening gemeente Venray 2017 Artikel 1. Plaats en markttijden 1. Op het Henseniusplein en Schouwburgplein wordt op maandagen een

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 april 2015 Agendapunt : 13. Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : J.E. Lubben Telefoon :

Collegevergadering : 28 april 2015 Agendapunt : 13. Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : J.E. Lubben Telefoon : Zaaknummer : 136280 Raadsvergaderin : 30 juni 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Marktverordening 2015 Collegevergadering : 28 april 2015 Agendapunt : 13. Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Marktverordening gemeente Utrecht 2017 STREKT TER VERVANGING Mutaties die niet alle apart zijn aangegeven: - consequent gebruik van het college in plaats van burgemeester en wethouders - schrappen van

Nadere informatie

Toelichting op de Marktverordening gemeente Hillegom 2008

Toelichting op de Marktverordening gemeente Hillegom 2008 Toelichting op de Marktverordening gemeente Hillegom 2008 Inhoud Hoofdstuk 1 van de Marktverordening bevat een aantal algemene bepalingen die betrekking hebben op de markt in zijn geheel. Hoofdstuk 2 bevat

Nadere informatie

: Intrekking van de Marktverordening 2001 en vaststellen van de Marktverordening 2003

: Intrekking van de Marktverordening 2001 en vaststellen van de Marktverordening 2003 Raad : 11 februari 2003 Agendanr. : 15 Doc.nr : B200219766 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Intrekking van de Marktverordening 2001 en vaststellen van de Marktverordening 2003

Nadere informatie

Standplaatsen- en Ventverordening van de gemeente Gulpen-Wittem januari 2003

Standplaatsen- en Ventverordening van de gemeente Gulpen-Wittem januari 2003 Standplaatsen- en Ventverordening van de gemeente Gulpen-Wittem januari 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

MARKTVERORDENING ALMERE 2012

MARKTVERORDENING ALMERE 2012 MARKTVERORDENING ALMERE 2012 De raad van de gemeente Almere; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Almere; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT 2012 BEHORENDE BIJ MARKTVERORDENING GEMEENTE HELLENDOORN 2012

MARKTREGLEMENT 2012 BEHORENDE BIJ MARKTVERORDENING GEMEENTE HELLENDOORN 2012 MARKTREGLEMENT 2012 BEHORENDE BIJ MARKTVERORDENING GEMEENTE HELLENDOORN 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn; gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet,

Nadere informatie

Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam

Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 11636 2 februari 2016 Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam Hoofdstuk 1 Basisgegevens en inrichting markt Artikel 1. Marktdagen

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

dbtfgwfda=bubjmi^^o= categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 4 08/983

dbtfgwfda=bubjmi^^o= categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 4 08/983 dbtfgwfda=bubjmi^^o= o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0133 A 4 08/983 låçéêïéêéw= Marktverordening 2009 Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst Gebied Bedrijfsbureau

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 MARKTVERORDENING GEMEENTE CASTRICUM 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 Artikel 1. Begripsbepalingen 4 Artikel 2. Toepassingsgebied 5 Artikel 3. Inrichtingsplan 5 Artikel 4. Vergunningen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vaststellen Marktverordening Achtkarspelen maart Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vaststellen Marktverordening Achtkarspelen maart Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Vaststellen Marktverordening Achtkarspelen 2009 Punt no. : 15 Korte toelichting De op 27 januari 2000 vastgestelde Marktverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2013; Sector/afdeling: PF/FB Nr.: De raad der gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2013; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE MEDEMBLIK 2012

MARKTREGLEMENT GEMEENTE MEDEMBLIK 2012 MARKTREGLEMENT GEMEENTE MEDEMBLIK 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik; gelet op artikel 160, eerste lid sub h van de Gemeentewet, artikel 3, lid 1 van de Marktverordening

Nadere informatie

Toelichting en instructies bij de Modelmarktverordening VNG 2013

Toelichting en instructies bij de Modelmarktverordening VNG 2013 Dit document behelst de toelichting van de CVAH op de VNG modelmarktverordening. Het betreft de zienswijze die de CVAH heeft ontwikkeld naar aanleiding van de modelmarktverordening van de VNG uit 2013.

Nadere informatie

vast te stellen de volgende 'Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2016'.

vast te stellen de volgende 'Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2016'. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlagtwedde. Nr. 129940 30 december 2015 Marktverordening Gemeente Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelet op artikel 160 eerste lid sub h van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Waalwijk 2009 en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 160 eerste lid sub h van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Waalwijk 2009 en de Algemene wet bestuursrecht; Het college van de gemeente Waalwijk; gelet op artikel 160 eerste lid sub h van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Waalwijk 2009 en de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

G E M E E N T E B E S T U U R v a n V A A L S

G E M E E N T E B E S T U U R v a n V A A L S G E M E E N T E B E S T U U R v a n V A A L S No. Onderwerp: DE RAAD DER GEMEENTE VAALS; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. gelet op het bepaalde in artikel 168 van de gemeentewet;

Nadere informatie

" VERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2015

 VERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2015; gelet op

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Besluit Marktverordening Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Besluit Marktverordening Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Besluit Marktverordening 2015 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495; Verordening rechten markten 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495; gelet

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk l;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk l; Verordening rechten markten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021l; gelet

Nadere informatie

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2014 AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, met kenmerk AP020, raadsstuk 15bb8495; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113193 27 november 2015 Verordening rechten markten 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 2 Tijdstip markt De markt wordt gehouden op donderdagen van tot uur.

Artikel 2 Tijdstip markt De markt wordt gehouden op donderdagen van tot uur. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 1999; Gelet op het advies van de Commissie voor Algemene Zaken en Financiën; Mede gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 101

Gemeente Den Haag. rv 101 rv 101 Dienst Publiekszaken PBS/2012.207 RIS 252446_121023 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Aangezien het reglement feitelijk een uitwerking is van artikel 3 van de modelmarktverordening (individuele vergunning),

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie