KERKEN IN BERKHOUT. Daarvoor moet ik een ogenblik stilstaan bij de praktijk van de kerkc[>ouw in de vroege middeleeuwen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKEN IN BERKHOUT. Daarvoor moet ik een ogenblik stilstaan bij de praktijk van de kerkc[>ouw in de vroege middeleeuwen."

Transcriptie

1 mansz. heeft overgedragen; onder bepaling dat indien Nicolaas, cu- reit van Berchout de erflaester overleeft, hij de rente zal mogen gebruiken voor kerkelijke doeleinden'. Helemaal duidelijk is m.i. niet dat deze hofstede aan de kerk van Berkhout wordt vermaakt. Als parochie stond Berkhout onder de aartsproosdij van West-Friesland. Het hele westen van Europa was nog eensgezind katholiek. De proost woonde in Hoorn, aanvankelijk bij de Onze Lieve Vrouwe kerk op het Kleine Noord en later ter plaatse waar nu het Westfries Museum staat. De Proostensteeg herinnert daar nog aan. Deze aartsproosdij was een van de aartsdekanaten waarin hct bisdom Utrecht verdeeld was. Het grootste deel van Nederland behoorde tot dat bisdom. Pas in 1559 kwam rily'est-friesland onder het bisdom Haarlem, doch toen was er al grote verdeeldheid in de geloofsovertuiging van de bevolking ontstaan. De parochiekerk werd op naam van de Heilige Georgius - St. Joris ingewijd. De pastorij werd door de Graven van Holland vergeven. De instelling van de pastoor geschiedde door de proost van West-Friesland. Gezicht op de kerk van Berkhout. Waterverftekening , H. de Winter, R.A. Haarlem. KERKEN IN BERKHOUT De pastorij had vanouds 17 morgen land (uit Kerk hist. en Oudheden) cn trok jaarlijks 20 achelen gerst (een achel is het achtste deel van cen mud.) Het kosterschap, dat ook door de Graven van Holland begeven werd, bezat 11 morgen land. De koster was vroeger eveneens een geestelijkc doch van lagere orde. Hij gaf meestal ook onderwijs. Wat betekent nu het feit dat de Graven van Holland, de begevers waren van pastoors en kosterambt? Wanneer de eerste kerk in Berkhout gebouwd werd, is niet bekend. Volgens de bundels van het Westfries Hist. Gen. staat vast dat Berkhout circa 1300 een kerkdorp was. Hoe ds. K. Schipper aan die gegevens komt, staat er jammer genoeg niet bij. Zou de eerste kerk of kapel, die vrij zeker van hout is geweest, gestaan hebben waar op de kaart van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland van 1683 een oud kerkhof wordt aangegeven? Zie hoofdstuk: Eerste Bewoning. Volgens het Rijksarchief in Den Haag is de eerste geschreven bron, waarin Berkhout voorkomt, de rekening van de baljuw van Medemblik, gedateerd 2l-8-131,1. De oudste akte waarin de kerk van Berkhout genoemd wordt, bevindt zich in het archief van Hoorn. Ze is van 24 juni 1381 en luidt: 'Hillegundis weduwe van Wille Backers vermaakt aan de fabriek (kerkvoogdij) van de Parochiekerk eene hofstede in de Oosterstraat welke zij blijkens ingevoegde schepenacte van 20 Juni I 367 heeft verhuurd aan Johannes Lowen die deze weer aan Jacob Har168 - Daarvoor moet ik een ogenblik stilstaan bij de praktijk van de kerkc[>ouw in de vroege middeleeuwen. I{cel in het begin, tussen 700 en 800 na Christus, was het gewoonlijk zó, clat een groep gekerstende gezinnen onder leiding van een koninklijk lumbtenaar en de bisschop een kerkje bouwde' De bouwer of stichtcr van de kerk kreeg dan het recht de pastoor voor te dragen. Vaak was dat iemand uit de familie. De bisschop gaf dan de zegen. I)c Karolingische vorsten (huis van Karel de Grote) beschouwdcn zicll rnin of meer als eigenaar van deze kerken. Onder hun regeringcn ontwikkelde zich een adelstand, die op haar bezittingen sterktes, maar ook kcrken of kapellen bouwde. Zii waren er eigenaar van, in overeenstcmrning met de opvatting dat de stichter eigenaar werd. Men sprak van cigcn kerken. Onder de Hollandse gravenhuizen ging dat zo door. Tocn clo parochie-indeling tot stand kwam, werd het zo, dat mcn pas ccn kcrk mocht bouwen indien cr tcvens gezorgd werd voor voldocndc itt- komstcn voor dc pastoor, cn hct kcrkondcrhoud. Mcn gaf claarvot>r vcclal lanclcrijcn, huizcn of bcpaal<ic vastc rcntcn. Mcn nocmclc tlczc t69

2 goederen vicarieën of cappellerijen. De gevers kregen dan het zogenaamde patronaatsrecht (pastoorsbenoeming). In West-Friesland, waar zich door zijn afgeslotcn ligging geen eigenlijke adel ontwikkelde, bouwdcn de gezamenlijkc inwoners van een dorp hun eigen kcrkje, waaraan zij dan bepaalde landcrijcn vcrbonden, de oorsprong van de kerkelijke landerijen. Hierdoor ontstond in Wcst-Friesland de uitzonderlijke toestand, dat zij hun eigen pastoor mochtcn kiezen. De inzcgening geschiedde door de proost van Hoorn, de vertcgenwoordiger van hct Domkapittel van Utrccht, dus niet van dc bisschop. Ook dit laatstc was afwijkend van de rest van Nedcrland. West-Friesland vormde een eigen dckcnaat, met een deken die een Westfries moest zijn, waarvan de hoogstc rcchtspraak niet bij de bisschop berustte, maar bij de proost van West-Friesland, die in Hoorn woonde. In 1280 wordt het dekenaat voor hct eerst genoemd, als Westeliglant. Toen nu West-Friesland na de dood van Floris V in opstand kwam en opnieuw door zijn zoon Jan I onderworpen werd, was een van de opgelegde voorwaardcn in 1299 dat dc Graaf in gcval van pastoorsvacatures in de dorpen, hct recht nam om de pricster voor te dragen, voorzover dat recht bij de parochianen bcrusttc en niet bij het Domkapittcl van Utrecht (in Medemblik) of bij de abt van Egmond (in Wognum). I is dus de redcn gcwccst dat de begeving mct pastoor cn koster in Berkhout door dc Graaf van Holland geschiedde. Zij hebben dat recht gcusurpccrd. (zich toegeëigend.) Het bedeze opgelcgdc straf door Jan tekcnt dus niet dat dc Graaf bouwcr van de Berkhoutcr kcrk was. Nog in 1524 vernieuwde Kcizcr Karel V zijn recht, als Graaf van Holland, om het in 1521 wcg tc schenken aan de abdij van Egmond. De benoeming tot pastoor of kostcr bctckende lang niet altijd dat de bcnoemden persoonlijk ter plaatse aanwezig waren. Hcel vaak lieten zij de dicnsten door onderpastoor : vice cureyt en kosters vcrrichten. Zo was in 1514 Frederik Jansz. met het ambt van koster bcklecd, waarvan hij bij afwezigheid 2 Vlaamse ponden genoot. In hetzclfdc jaar bekleedde Philips de Busco, kanunnik in's-gravenhage het ambt van pastoor, waarvoor hij een inkomen van 4 Vlaamse pondcn genoot. De functie zelf werd bekleed door een onderpastoor, Johan Hcndriksz., 40 jaar oud. In dat jaar waren er communicanten. Volgens een perkament aanwezig in het gemeentehuis te Berkhout ver- kopen de kerkmeesters op een lijfrentebrief van 12 Rijnse guldens aan Pieter Remmersz. Dit betekent dat Pieter Remmcrsz. een vaste som, waarschijnlijk 100 Rijnse guldens, stort waarvoor hij zolang hij leeft J 12.- rente per jaar krijgt waren Thaems Jacob Nobcls cn Jacob Pictcr Jans kcrknrccs170 ters van de parochiekerk in Berkhout. Hier lijkt voor de eerste keer de naam Nobel al op te duiken De kerk van Berkhout wordt door de mccster van de rekeningcn van Hollant (grafelijk ambtenaar) aan de abt van Egmond afgestaan. J. I(. de Cock veronderstelt dat de abdij van Egmond zekere rechten op deze kerk uit kon oefenen. De graven van Holland hebbcn vcel bijgedragen tot de vorming van de abdij van Egmond, zodat cr eeuwenlang nauwe betrekkingen bleven bestaan: 20 Augustus bisschop die Henricus, hertog van Bavaria, elect van Traiectum bekrachtigt de schenking van -een rente groot niet gewijd was -, jaarlijks, gedaan door den abt van Egmond aan 100 gouden dukaten Cornelius Vincentiusz. en Jacobus Vincentiusz., zoons van Vincent Cornelisz. rekenmeester van Holland ieder voor de helft en gcdurende den duur van hun leven, aangezien Cornelius de kerkcn van Noortwijck en van Berchout aan den abt afgestaan heeft. In no 514 Rijksarchief. l5 Sept. In 1539 reikt de kerk een rentebrief van 26 stuivers 's jaars uit, ten behoeve van het St. Joris altaar. Dus weer een som geld ontvangen, waarvoor 26 stuivers rente per jaar moest worden betaald. 2 Juni 1553 Een rentebrief van drie Carolusguldens's jaars t.b.v. het Lievevrouwenaltaar. Met Hoorns overgang naar de Prins, zal ook Berkhout, dat immers sedcrt 1408 bestuurlijk bij Hoorn behoorde, kerkelijk omgezwaaid zijn, d.w.z. dat de kerk in bezit werd gcnomen door hen die de hervorming waren toegedaan. De Katholicken moesten hun toevlucht tot schuilkcr- kcn nemen. Op geven de vredemakers en kerkhoofden van Berkhout ecn kwitantie af voor betaling van 134 Carolus-guldens ter zake van de vcrkoop van een deimt land (: 2,/:r morgen) toebehoort hebbende aan dc pastorij van Berkhout. De som is gebruikt voor het maken van een zckcr krabhoofd voor de dijk genaemd het Paperack (het stuk dijk door dc Paap te onderhouden) tot hunne pastorij en kosterij landen behorcndc, krachtens de keur van dijkgraaf en waarschappen. Vanouds berustte op iedere morgen land de verplichting ecn bepaald stukje dijk tc onderhouden. Op 18 Juli 1609 worden vier stukken land, de kerk toebchorend, verkocht. In 1628 verkoopt men een huisje staande op het kcrkhof. Al dczc gcgcvens bevindcn zich in de archieftrommel van Berkhout. In'Holland in Vrocgcr Tijd', voor het ecrst in 1142 uitgcgcvcn cn kortclings hcrdrukt, staat gcschrcvcn dat dc kcrk van Bcrkhout ccn vrij grtxrt gcbouw was. In l74b wcrcl zc aanmcrkclijk vcrnictrwcl. In rlc Ijransc tijcl kwanrcn clc torcns van clc kcrkcn in gcnrccntcöigcn- t7l

3 goederen vicarieën of cappellerijen. De gevers krcgen dan het zogenaamde patronaatsrecht (pastoorsbenoeming). In West-Friesland, waar zich door zijn afgcsloten Iigging geen eigenlijke adel ontwikkelde, bouwden de gezamenlijke inwoners van een dorp hun eigen kcrkje, waaraan zij dan bepaalde landcrijen verbonden, dc oorsprong van de kerkelijke landerijen. Hierdoor ontstond in West-Friesland de uitzonderlijke toestand, dat zij hun eigen pastoor mochten kiezcn. De inzcgcning geschiedde door de proost van Hoorn, de vertegenwoordiger van het Domkapittel van Utrecht, dus niet van de bisschop. Ook dit laatste was afwijkend van de rest van Nederland. Wcst-Friesland vormde een eigen dekcnaat, met een dckcn die een Wcstfries moest zijn, waarvan de hoogstc rcchtspraak niet bij de bisschop berusttc, maar bij de proost van West-Friesland, dic in Hoorn woonde. In 1280 wordt het dekenaat voor hct cerst genoemd, als Westeliglant. Toen nu West-Friesland na de dood van Floris V in opstand kwam en opnieuw door zijn zoon Jan I onderworpen werd, was ccn van de opgelegde voorwaarden in 1299 dat de Graaf in gcval van pastoorsvacatures in de dorpen, het recht nam om de priester voor te dragen, voorzover dat recht bij de parochianen berusttc cn nict bij het Domkapittel van Utrecht (in Medemblik) of bij de abt van Egmond (in Wognum). Deze opgelcgdc straf door Jan I is dus de redcn gcweest dat de bcgcving ters van de parochiekerk in Berkhout. Hier lijkt voor de eerste kecr clc naam Nobel al op te duiken Dc kcrk van Berkhout wordt door de meester van de rekeningcn van Hollant (grafelijk ambtenaar) aan de abt van Egmond afgestaan. J. I(. de Cock verondcrstelt dat de abdij van Egmond zekere rechten op deze kerk uit kon oefenen. De graven van Holland hebbcn veel bijgedragen tot de vorming van de abdij van Egmond, zodat er eeuwenlang nauwe betrekkingen bleven bestaan: 20 Augustus Henricus, hertog van Bavaria, elect van Traiectum bisschop die niet gewijd was bckrachtigt de schenking van -een rente groot -, jaarlijks, gedaan door den abt van Egmond aan 100 gouden dukaten Cornelius Vincentiusz. en Jacobus Vincentiusz., zoons van Vinccnt Cornelisz. rckenmeester van Holland ieder voor de helft en gcdurcnde den duur van hun leven. aangezien Cornelius de kcrkcn van Noortwijck en van Berchout aan den abt afgcstaan heeft. In no 514 Rijksarchief. l5 Sept. In 1539 reikt de kerk een rentcbricf van 26 stuivers 's jaars uit, ten behoeve van het St. Joris altaar. Dus wcer een som geld ontvangen, waarvoor 26 stuivers rcnte per jaar moest worden betaald. 2 Jtni 1553 Een rentebrief van drie Carolusguldcns's jaars t.b.v. hct Lievevrouwenaltaar. met pastoor cn kostcr in Bcrkhout door dc Graaf van Holland geschicdde. Zij hebben dat rccht geusurpecrd. (zich tocgcëigend.) Het betekent dus nict dat de Graaf bouwcr van de Berkhoutcr kerk was. Nog in 1524 vcrnieuwde Keizer Karcl V zijn recht, als Graaf van Holland, om hct in 1527 weg te schenkcn aan de abdij van Egmond. De benoeming tot pastoor of koster betckende lang niet altijd dat de benoemden persoonlijk ter plaatse aanwezig waren. Heel vaak lietcn zij Met Hoorns overgang naar dc Prins, zal ook Berkhout, dat imnrers scdert 1408 bestuurlijk bij Hoorn behoorde, kerkelijk omgezwaaid zijn. d.w.z. dat de kerk in bezit werd genomen door hen die de hervorming waren toegedaan. De Katholieken moesten hun tocvlucht tot schuilkcrkcn nemen. Op geven de vredemakers en kerkhoofden van Berkhout ccn kwitantie af voor betaling van 134 Carolus-guldens ter zake van dc vcrtr:oop van een deimt land (- 2/n morgen) toebehoort hebbende aan clc Zo was in pastorij van Berkhout. De som is gebruikt voor het maken van ecn zckcr krabhoofd voor de dijk genaemd hct Faperack (het stuk dijk door rlc I)aap te onderhouden) tot hunne pastorij en kosterij landen bchorcndc, krachtens de keur van dijkgraaf en waarschappen. Vanouds berustte op iedere morgen land de verplichting ccn bcpaalcl dc dicnstcn door onderpelstoor : vice cureyt en kosters verrichten. l5l4 Frederik Jansz. mct het ambt van koster bekleed, waarvan hij bij afwezigheid 2 Vlaamse ponden genoot. In hctzelfde jaar beklccddc Philips de Busco, kanunnik in 's-gravenhage hct ambt van pastoor, waarvoor hij een inkomen van 4 Vlaamsc ponden genoot. De functie zelf werd bekleed door ecn onderpastoor, Johan Hendriksz., 40 jaar oud. In dat jaar waren er communicanten. Volgens een perkament aanwezig in het gemeentehuis tc Bcrkhout ver- kopen de kerkmecsters op een lijfrentebrief van 12 Rijnsc guldens aan Pieter Rcmmersz. Dit betekent dat Picter Rcmmcrsz. een vaste som, waarschijnlijk 100 Rijnse guldens, stort waarvoor hij zolang hij leeft f 12.- rente per jaar krijgt waren Thaems Jacob Nobcls cn Jacob Pictcr.lans kcrknrccs170 stukje dijk te onderhouden. Op 18 Juli 1609 worden vier stukken land, de kcrk tocbchorcnd, vcrkocht. In 1628 verkoopt men een huisje staande op hct kerkhof. Al clczc llcgcvcns bcvindcn zich in de archieftrommel van Berkhout. Irr'Holland in Vrocgcr Tijd', voor hct ecrst in 1742 uitgcgcvcn cn k«rrtclings hcrclrukt, staat gcschrcvcn dat clc kcrk van Ilcrkhout ccrr vrij liroot gctrouw was. ln l74tl wcrcl zc aanmcrkclijk vcrnicuwcl. Iu clo liransc tijtl kwanrcn clc torcns van clc kcrkcn in gcnrccntclrigcn- t7t

4 In 1855 bouwt men toch een nieuw portaal, maar nu aan de buitenkant aan de noordzijde van de kerk. Daardoor krijgt men ook meer zitplaatsen, waaraan toen grote behoefte bestond. Toen de oude school, die half voor de kerk stond, in 1875 was afgebroken en er een nieuw ijzeren hek was geplaatst, had de kerk een vecl beter aanzien gekregen. In 1878 werd ze nog voorzien van een petrolcumverlichting die het predikaat schitterend kreeg. Kerkvoogden laten in 1879 de kerk aan de noordzijde met nieuwe pannen beleggen. De gemeente doet hetzelfde met de toren. Vier jaar later zal, het ook aan de zuidzijde gebeuren. Of het er nog van gekomcn is voordat dc grote ramp van 3 dec plaatsvond, is mij niet bekcnd. Op die dag brandden toren en kerk af. Volgens de verhalen ontstond de brand door een in de toren opgcslotcn arrestant. De veldwachter had vergeten hem zijn lucifers af te nemcn. t.-l",;-". l,-'-a1.;'. WE I(crk Bcrkl.rout in Tckening A D. Iiaan. R.A. Haallem. Vond hicr ccn omwisscling van de datering plaats ir-r het Rijksarchicf gebruiktc H. dc Winter een veel oudere afbcelding als voorbecld? Onmiskenbaar is het kerkjc van l79l oudcr dan dat van 1738., ol dom. De gemeente moest dus voortaan ook voor onderhoud en vernieu- wing zorgdragen. Uit de notulen van blijkt dat de toren voor gulden bij de Utrechter Algemene Brandwaarborg Mij. verzekerd is. De arrestant, Pieter Borst, verbrandde mee. Een commissie uit gemeenteraad en hervormde kerk kreeg opdracht kerken en torens in verschillende dorpen te gaan bekijken. Voor hct kerkbestuur gingen Jb. Clay en J. Nobel Dz. Zeven februari 1884 brengt de commissie verslag uit. Na bezoeken aan Zaandijk, Heer Hugowaard, Oudkarspel, Haringkarspcl, Dirkshorn en Nieuwe Niedorp komt de toren van Dirkshorn dc commissie het doelmatigst voor. Het front van dc kerk van Nieuwe Nicdorp getekend door ir. Stoutjcsdijk wordt als voorbeeld voor de kcrk zclf, goedgekeurd. De toren gaat gulden kosten. I)e verzekeringspenningen voor de kerk worden volledig uitgekeerd tcn In is de toren in zo'n slechte toestand en zo scheefgezakt, dat men besluit een nieuwe te bouwen. Het geld, gulden, heeft de gemeente niet in kas. Men zal het van particulieren lenen. In juli is er aanbesteding van de vernieuwingen en herstellingen, in de Ridder St. Joris. E. Klein mijnde voor gulden. ln 1844 was de toren gereed. Tot aan de bouw van een raadhuis in 1865 vonden de raadsvergaderingen in de kerktoren plaats. Daarna gaf men er catechisatielessen in. Erg deugdelijk werd ze blijkbaar niet herbouwd, want in 1871 zijn er al weer belangrijke reparaties nodig. Het kerkgebouw zelf was ook al oud. In 1853 is het portaal dat zich aan de noordzijde in de kerk bevindt zo bouwvallig geworden, dat men voorstelt het af te breken. Men wil dan een nieuwe ingang door de toren maken, doch zal dan eerst toestemming aan de gemeenteraad moeten vragen. De zuidermuur en het dak zijn ook erg vervallen en verzakt. Hct houtwerk is sedert onheuglijke tijden niet geverfd, wat dc kcrk van binncn een ongunstige en bouwvallige indruk verleent. 172 N.l l. l<crlt vln 1886 cn plslolic van ltl6l t7i

5 Y bcdrage van gulden, onder aftrek van I voor de ruïne. Bij de brand ging ook de oude luidklok verloren. Dominee K. Boon, die tientallen jaren predikant in Berkhout was geweest, spoedde zich na de brand naar ons dorp. Uit de ruïne diepte hij stiekem een stuk gesmolten mctaal van de luidklok op, en liet daarvan een tafelbel gieten, die hij aan de kerkeraad schonk voor gebruik in de kerkekamer. Op de bel staat gegrift: 'Klokspijs van de ouden klok in 1479 gegoíen en in 1883 door den brand der kerk teloor gegaan.' In de kerkckamer wordt ook een schilderij bewaard, weergevend een deel dcr kerk van Berkhout vóór de brand, benevens een tekening van hct vooraanzicht der kerk. Uit het bestek cn de voorwaarden van de nieuw te bouwen kerk, van zijn nog enkele aardige bijzonderheden te vermelden: De overblijfsclen afbreken en schoonmaken. Fundering oostzijde laten staan, de rest uitgraven en afzagen. Dc gemetselde doodsbccnderenkuil in de kerk ontruimen en de inhoud volgens orde begraven. De overblijfselen van lijken of kisten, die gevonden worden op bcstemde plaats bcgraven. (Laatste graf in kerk in 1829.) Zeldzaamhedcn van natuurlijk historische of ar-rdere voorwerpen van gcschiedkundige aard, zal de aannemcr aan de Directie ter hand stel- Irr 1960 afgebroken Ned. Hcrv. pastorie. Rcchts, oudc boerderij met houtcn Irllsgcvcl waar de doktoren Petrus cn Bcrnardus Delemarre praktizccrdcn. lcn. Er worden 250 heimasten van l0 m. lengte gebruikt en nog 56 kor- tcre. De kerkvloer bestond vroeger geheel uit grafzerken. De meer gcgocrlcn kochten een graf in de kerk. Helaas heb ik nicts over deze zerkcn Iiunnen vinden. In 1847 werden ze nog opgenomen en na aanvulling nrct zand weer op hun plaats gelegd. In 1851 alweer verzakt, vooral onder de vrouwenzitplaatsen. In 1854 in zo slechte staat, dat men ccrst van plan is de zerken ondcr de vrouwenzitplaatsen door straatstencn tc vcrvangen. I)at gaat niet door, men koopt een aantal nieuwe zerkstenen, daarna ltccn woord er meer over. {)ok bij de afbraak, na de brand, niets. Het is erg jammcr dat cr nicts van dc grafopschriften bewaard is geblevcn. De oude zcrkcn vormcn vaak nog cen l7e en 18e ccuwse bron voor gcnealogen. (Familicondcrzock)..luist omdat cr cen paar familics al enkele eeuwen in Bcrkhout wo- lren, haddcn zc intcressante gcgcvens op kunnen levcrcn. Waar zijn zc gc- blovcn? Vcrkocht, ondcr dc nicuwc kcrkvloer tcrechtgckomcn, voor fulr- rlcring gcbruikt? Houtcn model van de N.FI. pastoric, afgcbrokcn in Op de voorgroud tafelbc'i, gegoten van de luidklok van 1479, verloren gegaan bij de kcrkbrand van J. linkclc fcitcn ovcr dc Pastoric. In 1850 was zc nog gchccl van lrout. ln rllrl jaar wcrd clc noordzijdc opnicuw opgctrokkcn, «tndcr van stccrr crr l7 -)

6 i; tï I, à à r1 rl t; t: ti l, h!ti,! boven weer van hout. Elf jaar later wordt het onderhoud te duur. Men besluit een nieuwe pastorie te bouwen. Hiervoor ontvangt men een subsidie van gulden. H. Schmidt bouwt de pastorie, hij kost 1,0.675 gulden' Voor deze bouw moeten een aantal bomen op het kerkhof en bij de pastorie verdwijnen. Het kerkhof zal wel rondom de kerk hebben gelegen. In 1863 wordt de eerste steen gelegd door Kl. Koster Kz. 12 iaat, zoon van de President Kerkvoogd en Dirk Slagter 10 jaar, zoon van de secretaris van het Kerkvoogden College. Er komt een nieuw ijzeren hek omheen aan de noorden oostzijde. Tussen Delemarre en de pastorie verdwijnt het oude schot en verrijst een houten traliehek. De heer B. Delemarre krijgt een cadeau van de kerkeraad als blijk van erkentelijkheid voor de manier waarop hij de moeilijkheden en last bij de bouw van de pastorie heeft opgevangen. De heer Boelee uit Hoorn maakt een tekening van de oude en de nieuwe pastorie. Daardoor weten we nu nog hoe de oude er heeft uitgezien. 176

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein 1 H et ontstaan van de Dam als het plein dat we nu kennen wordt voorafgegaan door twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

De geschiedenis van het onderwijs in Nederland

De geschiedenis van het onderwijs in Nederland DC 34 De geschiedenis van het onderwijs in Nederland 1 Inleiding Als onderwijsassistent is het belangrijk dat je enige kennis hebt van de geschiedenis van het onderwijs. Kinderen zullen je misschien vragen

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

DANTUMADEEL TOEN EN NU

DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU 2 Kaart 1664 DANTUMADEEL TOEN EN NU Beste leerling, Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert,

Nadere informatie

Twee onbekende kerken in vroegmiddeleeuws Maastricht

Twee onbekende kerken in vroegmiddeleeuws Maastricht Twee onbekende kerken in vroegmiddeleeuws Maastricht In de oudste levensbeschrijving van bisschop Lambertus wordt melding gemaakt van de overbrenging van het stoffelijke overschot van deze bisschop naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland?

Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland? Is het bijzonder onderwijs op confessionele basis nog nodig/nuttig in Nederland? door Gerard Weel 19 maart 2005, St. Jozefdag De maand maart is voor veel ouders de maand om tot een schoolkeuze te komen

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Het Muiderslot. Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar

Het Muiderslot. Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar Het Muiderslot Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar Het Muiderslot Beleef zeven eeuwen geschiedenis in het echt! Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar 2013

Nadere informatie

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 PROGRAMMA: I INLEIDING II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 2.1 de stad Korinthe 2.2 de christelijke gemeente te Korinthe 2.3 de eerste

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg, een boeiende reis doorheen de tijd Welkom in het Bezoekerscentrum Middelburg! Sinds 2006 kan u bij ons terecht voor meer informatie over het rijke

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron.

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron. Artikel van pater Daniël Maes o.praem. in het tijdschrift Hoor Israel, december 2010. Met toestemming overgenomen. Dit artikel geeft een inkijkje in heden en verleden van de Kerk in het Midden-Oosten,

Nadere informatie

Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas

Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas I Sint Nicolaas ontwikkelde zich van katholieke heilige tot kindervriend. Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas Van heilige tot kinder vriend In

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

Zonder spullekes kunde ge niet geloven

Zonder spullekes kunde ge niet geloven Kennemerland BR Noordwest Nederland Zonder spullekes kunde ge niet geloven Een onderzoek naar de aard en omvang van diefstal van religieus erfgoed Menno Fritsma Leergang recherchekunde Studentennummer:

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief

Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief Man en vrouw schiep Hij hen Politieke participatie in bijbels perspectief Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Hoofdstuk 1 De waarde van Gods geboden 6 Hoofdstuk 2 Man en vrouw in het Oude Testament

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie