REGELING (V4-2015) LIDMAATSCHAP EN ONTSLAG AEROMODELISME COMINES AIR ASBL AMCA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING (V4-2015) LIDMAATSCHAP EN ONTSLAG AEROMODELISME COMINES AIR ASBL AMCA"

Transcriptie

1 ASBL AMCA AEROMODELISME COMINES AIR REGELING (V4-2015) BELANGRIJK A.M.C.A is aangesloten bij de franstalige aeromodelbouw vereniging A.A.M.en heeft hun reglement overgenomen volgens de richtlijnen van de Algemene Directie van de luchtwegen. De benoemde leden van ons bestuur vragen U om het reglement te eerbiedigen daar ze burgelijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Ieder inbreuk op ons reglement kan uw uitsluiting van de club tot gevolg hebben en dit zonder terugbetaling van uw lidgeld. Er wordt u gevraagd om aandacht te besteden aan de staat en de netheid van onze installaties. De toepassing van ons reglement is een waarborg voor de toekomst van de club. Fair-play en wellevendheid zijn zeker geen vage begrippen en kunnen toedragen tot een goeie sfeer tussen de leden met als doel het recreatief beoefenen van hun hobby. De verantwoordelijken van de club en van het terrein zijn daar om de toepassing van het reglement veilig te stellen. Ieder lid zal een eventuele opmerking of bevel opvolgen ten einde de veiligheid van iedereen te waarborgen. Het niet naleven van de voorschriften kan leiden tot de uitsluiting uit onze vereniging. LIDMAATSCHAP EN ONTSLAG *de inschrijvingen gebeuren ofwel Op de zetel van A.M.C.A rue de Dadizele Houthem Ofwel bij een lid van het bestuurscomité op het terrein. Nieuwe aansluitingen tijdens het seizoen dienen te gebeuren bij de secretari van de club, Voor de minderjarige leden is een ouderlijke schriftelijke toestemming vereist. - Bij iedere aansluiting, zullen de kandidaat-leden een aanvraagformulieren invullen en ondertekenen samen met de schritfelijke aanvaarding van huidig reglement. - Bij de jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap dienen de gegevens in ons bezit op hun juisteid nagezien te worden. Desnoods dienen de nodige aanpassingen en wijzigingen meegedeeld te worden aan het sekretariaat. Ieder lid dient zijn jaarlijkse bijdrage te betalen ten laatste op de datum vastgesteld door het comité. Na die datum wordt er en supplement van 5 gevraagd voor administatieve kosten voor een laattijdige inschrijving bij het A.A.M. Het lidmaatschap wordt geschrapt bij overlijden, niet betaling van de totale jaarlijkse bijdrage, het niet naleven van het reglement en door een speciale beslissing van de algemene vergaderingen 1

2 Jaarlijkse bijdrage De leden dienen hun jaarlijkse bijdrage te betalen ten laatste 8 dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering om er te mogen deelnemen en mede-beslissen en ook om toegang te hebben op ons terrein. Het is belangrijk te noteren dat de vastgestelde jaarlijkse bijdrage niet kan verminderd worden indien een lid tegelijke aangesloten is bij een andere federatie. DAGEN EN UREN VAN DE VLUCHTEN Algemene instructies - Alleen vliegen kan gevaarlijk zijn, ernnstige verwondingen en zelf dodelijke gevolgen hebben-*/- Start en stop vluchten De start en stop vluchten geldt voor alle soorten van modellen, vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, drones, ongeacht de wijze van voortstuwing. Dagen en vlieguren Opmerking: Met ingang van 1 januari 2015, de nieuwe schema's die activiteit op te nemen F2B - Circulaire Flight, onder leiding van Jean-Marie Haezebrouck. Maandag - van 9:00 tot 20:00 U. Gereserveerd voor Flight Flyer - F2B Dinsdag - van 9:00 tot-20:00 U. Gereserveerd voor Flight Flyer - F2B woensdag tot en met vrijdag van 9,00 tot --13,00 U. Gereserveerd voor Flight Flyer (Behalve op feestdagen dagen, gewijd aan RC Vluchten Classics) woensdag tot en met vrijdag van 14:00 tot 20:00 U. of zonsondergang voor Electric Flight) Zaterdag en zondag van tot U.of zonsondergang voor Electrical Vluchten) Feestdagen van tot uur (of zonsondergang voor Electric Flight) Wees redelijk als er niemand anders aanwezig is op het terrein Voor de veiligeheid van iedereen is het aangeraden om uw materiaal vooraf na te zien. Het is zeker niet overbodig om U te herinneren dat ieder vliegtuig dat niet technisch in orde is en gevaarlijk vliegen, zich kan omvormen tot een gevaarlijk tuig voor Uzelf en voor de andere aanwezigen. De veroozaakte schade aan een derde toegebracht is ten laste van de piloot in fout. Fairplay dient gebruikt te worden tussen de piloten die op dezelfde frekwentie vliegen. Het starten van de modellen dient te gebeuren met de motor in tegenovergesteld richting van het publiek en de andere aanwezigen. De pîloten dienen zich samen te bevinden op de voorziene cirkel. De piloten vliegen steeds met hun rug naar het publiek. Geen enkel toestel mag vliegen tussen de piloten en onze installaties (cantine en bijgebouwen, terras, publiek, parking) 2

3 Het bewandelen van de pistes is verboden.enkel de piloten die hun toestellen deponeren of ophalen zijn toegelaten. De piloten die wensen achter hun toestel te staan bij het opstijgen dienen de andere piloten te verwittigen en zo gauw mogelijk terug te keren naar de cirkel tijdens de verdere vlucht van hun toestel. Het landen van andere toestellen is verboden tijdens de aanwezigheid van de piloot op het terrein. Bij aanwezigheid van een persoon op het terrein, worden alle opstijgen, landingen, en vluchten op geringe hoogte (minder dan 10 m) geschorst. Tijdens simultane vluchten wordt er verwacht dat ieder piloot zich in dezelfde richting beweegt teneinde aanvaringen in de lucht te vermijden. De piloot die wenst te vliegen boven de werkas van het terrein, dient de anderen van zijn bedoeling te verwittigen. Iedere landing wordt aangekondigd met het roepen van het woord landing of atterissage in het Frans. Tegelijk vliegen kan tot een max van 4 toestellen (2 modellen klasse 2 en 2 klasse 3) De begeleiders die geen lid zijn van A.M.C.A worden niet op het terrein toegelaten en dienen zich te bevinden achter de veiligheidsnetten. Ook voor hen worden de regels van welvoegheid verwacht. MODELLEN CATEGORIE 2 EN 3 Die modellen dienen te beantwoorden aan de eisen van de federatie en mogen niet vliegen zonder voorafgaande contrôle door een verantwoordelijke van de club erkend door de federatie en tevens lid van ons bestuurscomité. Iedere inbreuk op deze regel zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de club. Beschijving categorie 2 : modellen met een cylinderinhoud boven de 52 cc en met een massa bij opstijgen van 25 kg of minder. Beschrijving catergorie 3 : modellen met een massa bij het opstijgen van meer dan 25 kg en minder dan 150 kg Homologtieformulieren zijn beschikbaar op het sekretariaat. ZWEEFVLIETUIGEN *de trekker van het zweefvliegtuig wordt beschouwd als een motorvliegtuig. *het opstijgen van een zweevliegtuig en zijn trekker is enkel toegelaten op de assen Zuid/Noord, Zuidoosten Noordoosten en omgekeerd naargelang de richting van de wind. Alle andere gevallen zijn verboden. *na het loslaten van het zweefvlietuig dient de trekvlieger direct te landen en mag hij een andere zweefvliegtuig trekken volgens dezelfde procedures. De zweefvliegtuigen zijn prioritair bij het landen, dan volgen de modellen met technische problemen en dan de andere vliegtuigen HELIKOPTERS 3

4 De helikopters mogen enkel alleen vliegen. Samen vliegen met vliegtuigen, zwevers is verboden. Bij het terplaatse vliegen, mag de piste gedeeld worden in twee stroken vanaf classe 50 en en 3 stroken voor de modellen met een lagere classe. *het starten en het opstijgen dient het te gebeuren op een afstand van 15 meters van de veiligheidsnetten. -de piloot bevindl zich steeds met de rug gekeerd en loodrecht van de netten. *de helicopter mag zich nooit tss de piloot en de veiligheidsnetten bevinden. - indien u een nieuw lid van de club bent, geen ervaring hebt met helicopter vliegen of het afstellen ervan gelieve U steeds te wenden tot twee referenties-piloten. *twee ervaren piloten (tweetalig) worden aangeduid om U te helpen altijd deze instructue volgen. Het is onnodig U te herinneren dat een toestel dat niet optimaal in orde is of niet perfekt beheerst wordt door zijn piloot, een gevaarlijk tuig kan betekenen voor Uzelf en voor de andere toeschouwers. BEGINNENDE PILOTEN Beginnende piloten kunnen hun toestel klaarmaken maar mogen enkel vliegen met de hulp van een ervaren piloot Beginnende piloten mogen alleen vliegen mits toelating en in aanwezigheid van hun vaste begeleider. LUCHTRUIMTE Volgende plaatsen mogen nooit overvlogen worden : Dadizelestraat, de parking, de gebouwen, het terras, het publiek, de startzone van de modellen en de ruimte voorzien voor de piloten bij het vliegen. GELUIDSHINDER Het lawaai van de toestellen moet minder of gelijk zijn met 82 decibels en dit in overeenstemming met de regels van de federatie A.A.M. *Ieder goedgekeurd toestel wordt ingeschreven op een fiche en deze moet in het bezit zijn van de piloot en toonbaar op ieder verzoek van een lid uit het comité of van de terreinverantwoordelijke. * ieder toestel dat wijzigingen onderging (motor,uitlaat, schroef,...) dient opnieuw goedgekeurd te worden. * controles kunnen onaangekondigd gebeuren op het terrein * de piloten moeten vermijden om in de onmiddellijke omgeving van een woning te vliegen. MARKERING VAN DE VLIEGTUIGEN Ieder piloot dient in het bezit te zijn van zijn lidkaart toonbaar op ieder verzoek aan de leden van het bestuur, de terreinverantwoordelijke, de Overheid of de plaatselijke autoriteiten. Het nummer van de federatie (OO-A-x 999) is verplicht aan te brengen op ieder demonteerbaar deel van het toestel. De maquettes zijn vrijgesteld (Het nummer van de federatie wordt aangebracht op de zijde het toestel) 4

5 VLUCHTEN IN ZAAL De sporthall van Houthem is beschikbaar voor onze leden gedurende de winterperiode, en dit volgens een vast kalender opgesteld door het sekretariaat naargelang de beschikbaarheid van de zaal. Het gebruik van de zaal is enkel toegelaten voor onze leden in order met de betaling van hun volledig lidgeld. Er wordt verzocht om de zaal netjes en in goed staat achter te laten en ook om het huidig reglement in acht te nemen. Alle aanwezigen tijdens de uren van de aktiviteiten die voor ons bestemd zijn, dienen de interne regels eigen aan de sportzaal te volgen De toegang tot de vliegzone is verboden voor de toeschouwers. AANSPRAKELIJKHEID Een lid aangesteld door de club neemt op zich de verantwoordelijkheid voor het beheer van de zaal alsook voor de toepassing van het reglement. De sleutel van de zaal wordt door hem toevertrouwd aan een ander lid van ons club ( bij afwezigheid van de verant.) deze moet steeds zorgen dat bij het verlaten van de zaal de electriciteit uitgeschakeld wordt en de deur op slot is. UURROOSTER VAN DE VLUCHTEN De zondag van 9 tot uur en dit volgens de beschikbaarheid van de zaal. VERLOOP VAN DE VLUCHTEN *thermische motoren zijn verboden * enkel de elektrische toestellen aangepast voor indoor vliegen, worden toegestaan. * voor de veiligheid van iedereen is het aangeraden uw material vooraf na te zien. * het herladen van de elektrische accus dient te gebeuren op netstroom in de zaal teneinde brandgevaar te mijden (het gebruik van loden batterijen is verboden) * een paneel met de frekwenties is ter beschikking van de piloten. * de piloten dienen zich te verzamelen op de aangeduide plaats door de zaalverantwoordelijke * toeschouwers mogen zich niet bevinden in de vliegzone (enkel de piloten die hun toestel willen starten of ophalen). * de helicopters vliegen apart, los van de vliegers * helicopters tot cat. 450 zijn toegelaten. * een maximum van 2 toestellen tegelijk is toegestaan (2 vliegtuigen of twee helicopter.dit REGLEMENT WERD AANGEPAST DOOR DE bestuur OP DATUM VAN 2 Januari 2015 EN TREEDT IN VOEGE VANAF 28FEBRUARI

6 .DIT REGLEMENT WERD AANGEPAST DOOR DE bestuur OP DATUM VAN 2 Januari 2015 EN TREEDT IN VOEGE VANAF 28FEBRUARI 2015 Ik, ondergetekende, Licencienummer : OO-A - Erkent kennis genomen te hebben van het reglement van AMCA op datum van / / gelezen en goedgekeurd HANDTEKENING 6

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen: Gebruiksaanvragen: Art. 1. R E G L E M E N T Alle aanvragen tot het gebruik van de sporthal dienen gericht te worden aan Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14 te 2650 Edegem. De aanvragen dienen schriftelijk

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. ALGEMENE REISVOORWAARDEN KOM TRAVEL B.V. / KOMFLY.COM Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. Artikel 1: Algemeen Bij het boeken

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver Reglement 1. Inleiding Algemeenheden a. Elke organisator moet bij het vertrek van zijn wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die heeft deelgenomen of georganiseerd aan een regelmatigheidswedstrijd met

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie