Aanvullende Inkomensondersteuning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Inkomensondersteuning 2015"

Transcriptie

1 Aanvullende Inkomensondersteuning 2015 Projectgroep Participatiewet, juli

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting/leeswijzer 4 3. Het kader Wettelijk kader Kadernota Doelgroep 6 4. Vormen van aanvullende inkomensondersteuning Inkomensondersteuning op basis van de Participatiewet Individuele- en categoriale bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag Armoedebestrijding 8 5. Inkomensondersteuning vanuit de Wmo Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Inkomensondersteuning en maatwerk Huidige situatie Participatiewet en maatwerk Voorliggende voorzieningen Inkomensgrens en vermogensgrens Huidige situatie WWB Keuzevrijheid in Participatiewet Financiële paragraaf Rijksbijdragen Individuele studietoeslag Armoedebestrijding Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 16 2

3 1. Voorwoord Met de invoering van de Participatiewet worden de bestaande wetten onder één regeling gebracht. Het gaat daarbij om de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en om personen die voor hun 18 e jaar een arbeidsbeperking hebben en die voorheen in aanmerking zouden komen voor een uitkering vanuit de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Dit betekent dat voor iedereen dezelfde rechten en plichten gaan gelden. De gemeente krijgt een centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet en kan in dit kader voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Één van deze instrumenten is aanvullende inkomensondersteuning. In de komende hoofdstukken geven we de kaders aan van het Hoeksche Waardse Inkomensondersteuningsbeleid. In deze notitie wordt niet ingegaan op hoe het inkomensondersteuningsbeleid wordt geïmplementeerd. Na vaststelling van deze notitie wordt de verdere uitwerking in een implementatieplan of verordening beschreven. Daar de nieuwe uitvoeringsorganisatie met de werknaam Werk & Inkomensondersteuning Hoeksche Waard (WIHW) niet per 1 januari 2015 operationeel is, wordt voor 2015 in onderliggende notitie als uitvoerende organisatie de RSDHW aangegeven. Vanaf het moment dat de WIHW bestaat, dient de RSDHW als uitvoerende partij, vervangen te worden door de naam van deze nieuwe uitvoeringsorganisatie. 3

4 2. Samenvatting / leeswijzer Deze notitie is opgesteld binnen de wettelijke kaders van de Participatiewet, de uitgangspunten uit de Kadernota Werk & Inkomensondersteuning, de uitgangspunten uit de notitie begeleiding onder de Wmo en de visie op het Sociaal Domein. In hoofdstuk 3 wordt het kader, waarbinnen het beleid voor de aanvullende inkomensondersteuning gevormd wordt, weergegeven. Aandacht is hier ook voor de doelgroep, omdat de doelgroep, die een beroep kan doen op aanvullende inkomensondersteuning, de doelgroep van de Participatiewet overstijgt. In hoofdstuk 4 worden de verschillende vormen van aanvullende inkomstenondersteuning beschreven. Individuele- en categoriale bijzondere bijstand De individuele- en categoriale bijzondere bijstand is al een bestaande regeling, waarvan de uitvoering bij de RSDHW is gelegd. Met de invoering van de Participatiewet is alleen categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering, dan wel een tegemoetkoming in de premie van een dergelijke verzekering nog toegestaan. Deze vorm van categoriale bijzondere bijstand wordt bovendien verruimd door het schrappen van de centrale inkomensgrens van 110% van het toepasselijk sociaal minimum. Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag De individuele inkomenstoeslag is nieuw in de Participatiewet en vervangt de Langdurigheidstoeslag uit de WWB. In het regeerakkoord is afgesproken dat de Langdurigheidstoeslag in de bijstand wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen, zonder dat zij zicht hebben op verbetering van dat inkomen. Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Daarom is de individuele studietoeslag via een amendement in de Participatiewet gekomen. Voor deze regeling wordt in 2015 via het gemeentefonds 6 miljoen, beschikbaar gesteld, oplopend tot 35 miljoen structureel. Armoedebestrijding In 2013 is door het kabinet te kennen gegeven het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren te willen intensiveren. Hiervoor worden (structureel) extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. In het kader van de armoedebestrijding vraagt de staatssecretaris met name aandacht voor de situatie van kinderen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten vanuit de Wmo. In het regeerakkoord bruggen slaan is afgesproken dat 3 regelingen voor inkomensondersteuning (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale aftrek van kosten) komen te vervallen. Van de huidige uitgaven van zo n 1,3 miljard zou een bedrag van 761 miljoen naar gemeenten worden overgeheveld. Bij het latere begrotingsakkoord is echter besloten de fiscale regeling te handhaven. Voor inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten ontvangen gemeenten nog 268 miljoen in het Wmo budget De twee meest voor de hand liggende opties voor de invulling van de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten zijn de individuele bijzondere bijstand en een collectieve aanvullende zorgverzekering. In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe wij denken te bereiken dat er echt maatwerk geboden kan worden. De Participatiewet is gericht op maatwerk. Hoofdstuk 4 van de wet, waarin de aanvullende inkomensondersteuning staat geregeld, is hier duidelijk over. Om echt maatwerk te kunnen bieden, passend bij de persoonlijke situatie van een cliënt en uitgaande van het gekantelde denken en het eigen kracht -principe, is het van belang dat klantmanagers niet beperkt worden door kaders. Hierbij past het loslaten van de indeling van de individuele bijzondere bijstand in kostensoorten. Dit betekent dat de klantmanagers niet beperkt worden en echt maatwerk kunnen leveren. Maatwerk gericht op de persoonlijke situatie van de cliënt, wat inhoudt dat er ook op arbeidsmarktparticipatie gestuurd kan worden. 4

5 In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de inkomensgrens en vermogensgrens. Met de invoering van de Participatiewet is het per 1 januari 2015, behoudens in het kader van een collectieve zorgverzekering, niet meer mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken. In het verlengde hiervan heeft de wetgever ook de inkomensgrens van 110% laten vallen. Dit laatste impliceert thans een volledige keuzevrijheid van de raad met betrekking tot het vaststellen van een inkomensgrens. Dit geldt ook voor de vaststelling van het in aanmerking te nemen vermogen. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de financiën. In onderliggende beleidsnotitie Aanvullende inkomensondersteuning wordt voorgesteld om: 1. Een verordening op te stellen voor het vaststellen van de kaders voor de individuele- en categoriale bijzondere bijstand. 2. De uitvoering van de individuele bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag), die vanaf 1 januari 2015 onder de aanvullende inkomensondersteuning vallen, bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie WIHW en tot die tijd bij de RSDHW te leggen. 3. Een verordening op te stellen voor de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag. 4. De regelingen individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag uit te laten voeren door de RSDHW. 5. De wijze waarop armoedebestrijding geregeld wordt, vast te leggen in beleidsregels. 6. Het beleid armoedebestrijding uit te laten voeren door de RSDHW. 7. Voor de invulling van de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten te kiezen voor individuele bijzondere bijstand en een collectieve (aanvullende) zorgverzekering. 8. Voor de regeling inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten een afzonderlijke verordening op te stellen. 9. De regeling inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten uit te laten voeren door de RSDHW. 10. Te onderzoeken waar de toegang tot de regeling inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten belegd kan worden. 11. Het principe van kostensoorten in de individuele bijzondere bijstand los te laten. 12. De vaststelling van de hoogte van de inkomens- en vermogensgrenzen bij de uitwerking van de afzonderlijke verordeningen mee te nemen. 13. Het huidige budget van de Hoeksche Waardse gemeenten ter hoogte van ,00 voor de individuele- en categoriale bijzondere bijstand (individuele- en categoriale bijzondere bijstand is het huidige inkomensondersteuningsbeleid) en de individuele inkomenstoeslag (individuele inkomenstoeslag is huidige Langdurigheidstoeslag) te continueren, verdeeld op basis van het aantal inwoners. 14. De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de individuele studietoeslag te reserveren voor dit doeleinde. 15. De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het armoede- en schuldenbeleid te reserveren voor dit doeleinde. 16. De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten te reserveren voor dit doeleinde. 5

6 3. Het kader 3.1 Wettelijk kader Het wettelijk kader voor aanvullende inkomensondersteuning is deels vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Participatiewet. Vanuit de Wmo wordt ook inkomensondersteuning voorgeschreven. In hoofdstuk 4 van deze nota leest u hier meer over. Niet wettelijk vastgelegd, maar wel vanuit het Rijk ingegeven, wordt er een impuls gegeven aan armoedebestrijding. Dit scharen wij ook onder inkomensondersteuning en is voornamelijk beleidsmatig gedreven. 3.2 Kadernota Het beleidskader is vastgelegd in de Kadernota Werk & Inkomensondersteuning. Hierin is vastgelegd dat het inkomensondersteuningsbeleid een vangnetfunctie heeft en per definitie maatwerk is. Bij het bieden van inkomensondersteuning wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de burger met een minimum inkomen. De huidige afzonderlijke regelingen en voorzieningen staan niet centraal, maar de individuele ondersteuningsbehoefte van de burger op de verschillende leefdomeinen. De ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Arbeidsvermogen, participatievermogen, eigen kracht en financieel vermogen staan hierbij voorop. In de Kadernota is tevens het streven verwoord om het inkomensondersteuningsbeleid meer in te zetten om de doelstelling van het bevorderen van arbeidsparticipatie te realiseren. Dit door de heroverweging van kostensoorten die een bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van betaald of onbetaald werk. Daarnaast zijn kaders vastgelegd in de uitgangspuntennotitie begeleiding onder de Wmo en in de visie op het Sociaal Domein. Uit deze beleidsstukken kan opgehaald worden: 1. een budgettair neutrale uitvoering van overgehevelde taken; 2. het op maat beschikbaar stellen van voorzieningen; 3. het beperken van de administratieve last, het voorkomen van bureaucratie; 4. het voorop stellen van eigen kracht, bij de gemeentelijke ondersteuning het accent leggen bij kwetsbare burgers. 3.3 Doelgroep De doelgroep, die een beroep kan doen op aanvullende inkomensondersteuning, overstijgt de doelgroep van de Participatiewet. Iedereen die moet leven van een minimaal inkomen, kan een beroep doen op aanvullende inkomensondersteuning. Bijvoorbeeld mensen die werken voor het minimumloon of leven van een AOW uitkering, kunnen aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Dit maakt dat de materie van inkomensondersteuning complex is en soms buiten de lijnen treedt, zoals vastgesteld in de Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. Het aanvullende inkomensondersteuningsbeleid is er op gericht, zoveel als mogelijk, mensen kortdurend te ondersteunen wanneer zij gedwongen zijn noodzakelijke kosten te maken. In de kadernota hebben we gesteld, dat de inkomensondersteuning ook vooral gericht moet zijn op het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit is bij eerder genoemde voorbeelden dus niet aan de orde. Daarom hebben wij er in deze notitie voor gekozen om, zoveel als mogelijk, uit te gaan van maatwerk, waarbij het voorop staat dat de geboden hulp altijd vanuit de eigen kracht benadering wordt aangevlogen. Dit sluit aan bij de kaders, zoals gesteld in de Kadernota Werk en Inkomensondersteuning en in de visie op het Sociaal Domein. 6

7 4. Vormen van aanvullende inkomensondersteuning 4.1 Inkomensondersteuning op basis van de Participatiewet Binnen de Participatiewet worden de volgende vormen van inkomensondersteuning onderscheiden: - Individuele- en categoriale bijzondere bijstand - Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag Voor de verlening van bijzondere bijstand is het geen vereiste dat men algemene bijstand krachtens de Participatiewet ontvangt. Ook degene die, uit een andere bron dan deze wet, beschikt over een inkomen, dat naar het oordeel van het college niet toereikend is ter voorziening in bepaalde bijzondere noodzakelijke kosten, kan een beroep op bijzondere bijstand doen Individuele- en categoriale bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Degene die, als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden, wordt geconfronteerd met noodzakelijke bestaanskosten, waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaat, heeft recht op bijzondere bijstand. (artikel 35, lid 1 Participatiewet). Voorliggende voorziening Geen recht op bijstand bestaat, voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Het recht op bijstand strekt zich evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt (Artikel 15, lid 1 Participatiewet). Niet noodzakelijke kosten Bij een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand wordt getoetst of de kosten noodzakelijk zijn. Wettelijk is bepaald dat de volgende kosten niet als noodzakelijk worden gezien: - de voldoening aan alimentatieverplichtingen; - de betaling van een boete; - geleden of toegebrachte schade; - vrijwillige premiebetaling in het kader van een publiekrechtelijke verzekering; - kosten van medische handelingen en verrichtingen die gerekend kunnen worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde, als bedoeld in de Wet op bijzondere medische verrichtingen, of wanneer zodanige medische behandelingen en verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden. Categoriale bijzondere bijstand Met de invoering van de Participatiewet is categoriale bijzondere bijstand (= aan een aangewezen groep personen vaste bedragen verstrekken, zonder dat wordt nagegaan of deze kosten daadwerkelijk noodzakelijk zijn en gemaakt zijn) niet meer toegestaan. Dit vloeit voort uit de wens om een aanpak op individueel niveau te realiseren en bijstand voor aannemelijke kosten te beperken. Hiermee komt tevens de mogelijkheid tot categoriale (bijzondere) bijstandsverlening voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en de Langdurigheidstoeslag te vervallen. De regering heeft ervoor gekozen om alleen de categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering, dan wel een tegemoetkoming in de premie van een dergelijke verzekering te handhaven. Kaders Zowel de individuele bijzondere bijstand als de categoriale bijzondere bijstand moeten gekaderd worden. Te denken valt aan het vaststellen van een inkomensgrens, vermogensgrens, etc. De wet schrijft bij beide vormen niet voor hoe deze kaders vastgesteld moeten worden. Ons voorstel is om dit via verordening te doen. 7

8 - Een verordening op te stellen voor het vaststellen van de kaders voor de individuele- en categoriale bijzondere bijstand; - De uitvoering van de individuele bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag), die vanaf 1 januari 2015 onder de aanvullende inkomensondersteuning vallen, bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie WIHW te leggen en tot die tijd bij de RSDHW Individuele inkomenstoeslag en Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag De individuele inkomenstoeslag is nieuw in de Participatiewet en vervangt de Langdurigheidstoeslag uit de WWB. De Langdurigheidstoeslag is een categoriale vorm van bijzondere bijstand. Deze vorm van inkomensondersteuning komt te vervallen om het risico te voorkomen, dat de inkomensondersteuning tot een ongerichte verstrekking leidt. Individueel maatwerk wordt beoogd, zodat de individuele inkomenstoeslag terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Omdat de individuele inkomenstoeslag een beoordeling van de individuele omstandigheden van de belanghebbende door het college vergt, is er -net als bij de verlening van individuele bijstand- voor gekozen om het nieuwe artikel 36 Participatiewet te formuleren als een kan bepaling. Dit betekent dat het college kan afzien van het toekennen van een individuele inkomenstoeslag. Dit neemt niet weg dat de gemeenteraad desondanks verplicht blijft om in een verordening in ieder geval de hoogte van de individuele toeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen aan te geven. Individuele studietoeslag De individuele studietoeslag is via een amendement in de Participatiewet gekomen en is in die zin ook nieuw. Voor deze regeling wordt in 2015 via het gemeentefonds 6 miljoen beschikbaar gesteld, oplopend tot 35 miljoen structureel. Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. Door dit amendement krijgen gemeenten de mogelijkheid om aan mensen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als zij studeren. Gemeenten moeten zelf in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoeslag is en hoe vaak die wordt verstrekt. Kaders Voorgeschreven in de wet is dat de kaders voor de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag geregeld moeten zijn via een verordening. De voorkeur gaat uit om dit te bundelen met de verordening voor de andere vormen van inkomensondersteuning en te komen tot één verordening. Of dit mogelijk is moet onderzocht worden. - Een verordening op te stellen voor de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag; - Beide regelingen uit te laten voeren door de RSDHW. 4.2 Armoedebestrijding In 2013 is door het kabinet te kennen gegeven het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren te willen intensiveren. Hiervoor worden (structureel) extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. In het kader van de armoedebestrijding vraagt de staatssecretaris met name aandacht voor de situatie van kinderen. De gemeenten stellen sinds 2013 deze middelen beschikbaar aan de RSDHW om een impuls te geven aan de armoedebestrijding. In 2013 zijn deze middelen nog in de vorm van een categoriale bijzondere bijstand verstrekt aan gezinnen met kinderen. Voor de invulling van het jaar 2014 ligt een voorstel bij het bestuur van de RSDHW. Vanuit het oogpunt van maatwerk, wordt er vanaf 2015 beleid opgesteld, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de doelgroep kinderen. 8

9 Kader Er is geen verordening nodig om de armoedebestrijding te regelen. Wel is het wenselijk om de wijze waarop er inhoud en vorm gegeven wordt aan armoedebestrijding vast te leggen. Wij stellen voor om dit in beleidsregels te doen. - De wijze waarop armoedebestrijding geregeld wordt, vast te leggen in beleidsregels; - Het beleid armoedebestrijding uit te laten voeren door de uitvoeringsorganisatie RSDHW. 9

10 5. Inkomensondersteuning vanuit de WMO 5.1 Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten In het regeerakkoord bruggen slaan is afgesproken dat 3 regelingen voor inkomensondersteuning (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale aftrek van kosten) komen te vervallen. Van de huidige uitgaven van zo n 1,3 miljard zou een bedrag van 761 miljoen naar gemeenten worden overgeheveld. Bij het latere begrotingsakkoord is echter besloten de fiscale regeling te handhaven. Voor inkomensondersteuning ontvangen gemeenten nog 268 miljoen in het Wmo budget De besluitvorming over de afschaffing van de Wtcg en CER is nog niet afgerond. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor bij de Eerste Kamer. Met de Wtcg en CER in combinatie met de fiscale aftrek van uitgaven heeft de regering sinds 2009 geprobeerd om de doelgroep van chronische zieken en gehandicapten een meer gerichte compensatie te bieden voor meerkosten dan mogelijk was met de fiscale regeling voor buitengewone uitgaven die voor 2009 bestond. Dit doel is niet bereikt. Een belangrijk deel van de middelen wordt ingezet om een korting (33%) op de eigen bijdrage te geven. Echter uit onderzoek van TNO blijkt dat zorggebruik een slechte voorspeller is voor meerkosten. Daardoor is de samenhang tussen de meerkosten en tegemoetkomingen gering: een deel van de ontvangers geeft aan geen meerkosten te hebben, terwijl sommige mensen die geen tegemoetkoming ontvangen wel substantiële meerkosten hebben. Omvang en budget In onderstaande tabel is het aantal gebruikers per regeling gegeven. Daarnaast is gelet op de overheveling van 268 miljoen naar de gemeenten, op basis van voorlopige gegevens, een indicatie van de gemeentelijke budgetten vanaf 2015 gegeven. Gemeente Aantal Wtcg 1) Aantal CER 2) Budget 3) Binnenmaas ,00 Cromstrijen ,00 Korendijk ,00 Oud-Beijerland ,00 Strijen ,00 TOTAAL ,00 1) Aantallen aangeleverd door het CAK ) Aantallen aangeleverd door het CAK ) Budget Wtcg en CER op basis van de meicirculaire Welke mogelijkheden krijgen gemeenten? De gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de inkomensondersteuning: 1. de individuele bijzondere bijstand; 2. een collectieve (aanvullende) zorgverzekering; 3. een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo; 4. een verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen; 5. een fonds voor ondersteuning van mensen met een chronische ziekte en/of beperking. De regering wil van een ongerichte compensatie via de Wtcg en CER naar een vorm van (inkomens) ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers. Tegelijkertijd vindt er een bezuiniging plaats. Bij het invullen van deze manier van (inkomens)ondersteuning is van belang om een kader te schetsen. Daarbij kan teruggevallen worden op de uitgangspuntennotitie begeleiding onder de Wmo, de kadernota Werk & Inkomensondersteuning en de visie op het Sociaal Domein. Uit deze beleidsstukken kan opgehaald worden: 1. een budgettair neutrale uitvoering van overgehevelde taken; 2. het op maat beschikbaar stellen van voorzieningen; 3. het beperken van de administratieve last, het voorkomen van bureaucratie; 4. het voorop stellen van eigen kracht, bij de gemeentelijke ondersteuning het accent leggen bij kwetsbare burgers. 10

11 Het is niet eenvoudig om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen. Uit de bespreking van voorgaande opties kunnen immers enkele conclusies getrokken worden: a. op maat betekent (individueel) toetsen. Dat brengt uitvoeringskosten en administratieve last met zich mee. Uitvoeringskosten die hoog zijn: een relatief grote groep gebruikers van relatief kleine voorzieningen. Uitvoeringskosten die ten laste gaan van het beschikbare budget; b. toetsing betekent uitvraag van gegevens en bewijsstukken. In de praktijk (bijvoorbeeld in de uitvoering van de bijzondere bijstand) betekent dit dat daarmede een drempel gelegd wordt; c. m.b.t. de genoemde opties zijn geen prognoses te maken, bij alle opties zijn er financiële risico s. Er ligt geen voorspelbaar format voor de invulling. Bij een invulling zal er sprake zijn van een lerende situatie: monitoren en aanpassen. Dat betekent wel dat er steeds weer verandering en onduidelijk kan optreden. De laatste jaren is er al aanzienlijk bezuinigd. Bezuinigingen die hebben geleid tot: - de verhoging van eigen bijdragen; - het uitbreiden van eigen bijdragen; - het vervallen van vergoedingen; - het verhogen van eigen risico s. Steeds meer kosten die dus voor eigen rekening komen. Met betrekking tot de eigen bijdragen in het kader van de AWBZ en de Wmo wordt de cumulatie van eigen bijdragen beperkt. Zo n anticumulatiewerking is er echter niet op het terrein van zorg en ondersteuning. Meerkosten kunnen daardoor zwaar drukken op de lage- en middeninkomens. Hierin kan een reden liggen om meer dan voorheen meerkosten te compenseren, met name voor inwoners met lage inkomens en geen of een gering vermogen. Wij stellen voor dit bij de invulling van (inkomens)ondersteuning als vertrekpunt te nemen: gericht meerkosten compenseren voor inwoners met een laag inkomen en geen of een gering vermogen. Dat brengt het vaststellen van inkomensgrenzen en draagkrachtregels met zich mee. Het stellen van inkomensgrenzen in de huidige Wmo is niet mogelijk. De verwachting is dat dit ook in de Wmo 2015 niet mogelijk zal zijn. De optie van een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo vervalt daarmede. De optie van verlaging eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen vervalt eveneens vanwege de ongerichtheid. Het aansluiten bij een fonds is ook geen optie, met name omdat er geen fondsen met een infrastructuur aanwezig zijn. Dat werpt een aanzienlijke drempel op. Conclusie De twee meest voor de hand liggende opties zijn: de individuele bijzondere bijstand en een collectieve (aanvullende) zorgverzekering. Omdat de gemeenten geen inkomens- en vermogenstoets mogen uitvoeren en de RSDHW dit wel kan, ligt het voor de hand om de uitvoering bij de RSDHW te beleggen. De toegang tot deze voorziening moet nog verder uitgewerkt worden. De Wmo-loketten kunnen hier wellicht een rol spelen, omdat zij goed zicht hebben op het ziektebeeld van cliënten. - Voor de invulling van de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten te kiezen voor individuele bijzondere bijstand en een collectieve (aanvullende) zorgverzekering; - Voor deze regeling een afzonderlijke verordening op te stellen; - De regeling inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten uit te laten voeren door de RSDHW; - Te onderzoeken waar de toegang tot deze regeling belegd kan worden. 11

12 6. Inkomensondersteuning en maatwerk 6.1 Huidige situatie In de huidige situatie is de individuele bijzondere bijstand verdeeld in kostensoorten. Hierbij kan gedacht worden aan medische kosten, inrichtingskosten, witgoed, schoolkosten enz. Per kostensoort is uitgewerkt wat dit inhoudt, welke voorwaarden er aan verbonden zijn en welke vergoeding hiervoor verkregen kan worden. Daarnaast is er sprake van een zogenaamde restpost overige kosten. Hierop worden kosten geboekt die niet specifiek als kostensoort benoemd zijn maar toch als bijzonder noodzakelijk zijn beoordeeld en dus verstrekt Participatiewet en maatwerk De Participatiewet is gericht op maatwerk. Hoofdstuk 4 van de wet, waarin de aanvullende inkomensondersteuning staat geregeld, is hier duidelijk over. Om echt maatwerk te kunnen bieden, passend bij de persoonlijke situatie van een cliënt en uitgaande van het eigen kracht -principe, is het van belang dat klantmanagers niet beperkt worden door kaders. Uiteraard blijven er wel een aantal algemene kaders over, op basis waarvan de grenzen kunnen worden gesteld, waarbinnen een beroep gedaan kan worden op bijzondere bijstand. Denk hierbij aan het stellen van een inkomens- en vermogensgrens, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 7. De situatie van de cliënt is echter maatgevend om de noodzaak vast te stellen voor het inzetten van individuele bijzondere bijstand. Deze afweging wordt door de klantmanager gemaakt, tijdens het gesprek met de cliënt. Dit gesprek wordt vanuit het gekantelde denken en de eigen kracht ingestoken. Om dit mogelijk te maken, wordt voorgesteld om de indeling van de individuele bijzondere bijstand in kostensoorten los te laten. Pas dan wordt het de klantmanager mogelijk gemaakt om naar eigen inzicht te handelen en specifiek maatwerk te leveren. Loslaten principe van kostensoorten Door het loslaten van het principe van kostensoorten wordt er niet specifiek gestuurd op arbeidsparticipatie, zoals aangegeven in de kadernota. Aan de andere kant betekent het loslaten van de kostensoorten, dat de cliëntmanagers niet beperkt worden en er echt maatwerk geleverd kan worden. Maatwerk gericht op de persoonlijke situatie van de cliënt, wat inhoudt dat er ook op arbeidsmarktparticipatie gestuurd kan worden. Deze werkwijze betekent voor de klantmanagers een cultuuromslag en vraagt om een grote mate van zelfstandigheid, creativiteit en een andere benadering van de persoonlijke situatie van de cliënt. - Het principe van kostensoorten in de individuele bijzondere bijstand los te laten Voorliggende voorzieningen Onderstaand schema geeft de vormen van inkomensondersteuning weer: Inkomensondersteuning op basis van de Participatiewet Inkomensondersteuning op basis van de Wmo Individuele- en categoriale bijzondere bijstand Armoedebestrijding Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Chronisch zieken en gehandicapten 12

13 Er zijn verschillende vormen van aanvullende inkomensondersteuning. De individuele bijzondere bijstand beschouwen wij als sluitpost van de aanvullende inkomensondersteuning. Met andere woorden, wanneer een cliënt een beroep wil doen op aanvullende inkomensondersteuning wordt er eerst gekeken hoe de persoonlijke situatie is en of er andere mogelijkheden/voorzieningen binnen het eigen netwerk aanwezig zijn. Wanneer dat niet het geval is, kan de cliënt een beroep doen op aanvullende inkomensondersteuning, indien aan de verdere voorwaarden wordt voldaan. Door de klantmanager wordt ook gekeken welke vorm van inkomensondersteuning het beste aansluit bij de behoefte van de cliënt. Bijvoorbeeld, wanneer een cliënt de kosten voor de contributie van een sportvereniging voor zijn kind niet kan betalen, wordt dit eerst vanuit de vorm armoedebestrijding bekeken. Wanneer een cliënt geen geld heeft voor een bril, wordt er eerst gestimuleerd om een cliënt te laten aansluiten bij de collectieve aanvullende zorgverzekering. Op deze wijze proberen wij de individuele bijzondere bijstand enigszins te ontzien, zodat hier meer ruimte overblijft voor bijvoorbeeld inzet tot arbeidsmarktparticipatie. 13

14 7. Inkomengrens en vermogensgrens Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, kan er naast het vaststellen van de noodzaak ook worden gekeken naar het inkomen en het vermogen van de aanvrager. In tegenstelling tot de algemene bijstand is bij de verstrekking van bijzondere bijstand de keuze voor de vaststelling van de hoogte van het in aanmerking te nemen inkomen en vermogen van de belanghebbende een keuzevrijheid van het college Huidige situatie WWB In de WWB is de inkomensgrens voor categoriale verstrekkingen wettelijk vastgesteld op 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Voor individuele vestrekkingen is het aan de raad om de inkomensgrens vast te stellen. (Door het Algemeen Bestuur van de RSDHW is indertijd besloten om in beide, bovengenoemde situaties, de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm). Aan de vaststelling van de hoogte van het vermogen zijn geen restricties verbonden. Behoudens een tweetal uitzonderingen, wordt door de RSDHW, bij de vaststelling van het in aanmerking te nemen vermogen, uitgegaan van de vermogensvrijlating die in de WWB is opgenomen. 7.2 Keuzevrijheid in Participatiewet Met de invoering van de Participatiewet is het per 1 januari 2015, behoudens de vorm van een collectieve (aanvullende) zorgverzekering, niet meer mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken. In het verlengde hiervan heeft de wetgever ook de inkomensgrens van 110% laten vallen. Dit laatste impliceert thans een volledige keuzevrijheid van het college met betrekking tot het vaststellen van een inkomensgrens. Dit geldt ook voor de vaststelling van het in aanmerking te nemen vermogen. Omdat er meerdere vormen van inkomensondersteuning zijn, waarvoor ook (aparte) inkomens- en vermogensgrenzen gesteld kunnen worden, wordt voorgesteld om de hoogte van deze grenzen, bij de uitwerking van de afzonderlijke onderdelen mee te nemen. - De vaststelling van de hoogte van de inkomens- en vermogensgrenzen bij de uitwerking van de afzonderlijke verordeningen mee te nemen. 14

15 8. Financiële paragraaf Financieringsstromen: Inkomensondersteuning op basis P-wet Bijzondere bijstand (incl. inkomenstoeslag) Gemeentefonds Extra middelen armoedebestrijding Extra middelen studietoeslag Inkomensondersteuning op basis Wmo Budget Wmo 2015 Chronisch zieken en gehandicapten 8.1 Rijksbijdragen Voor de uitvoering van het huidige inkomensondersteuningsbeleid (bijzondere bijstand inclusief de Langdurigheidstoeslag), stellen de vijf gemeenten gezamenlijk jaarlijks een structureel budget beschikbaar van ,00, verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voorgesteld wordt om de huidige werkwijze vanaf 1 januari 2015 te continueren. Dit betekent: - dat de uitvoering van de individuele bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag), die vanaf 1 januari 2015 onder de aanvullende inkomensondersteuning vallen, bij de RSDHW en vanaf 1 januari 2016 bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie WIHW gelegd wordt; - dat de vijf gemeenten gezamenlijk jaarlijks vanaf 2015 een structureel budget beschikbaar stellen van ,00, verdeeld op basis van het aantal inwoners. Onderstaande tabel geeft de verdeling per gemeente aan: Gemeente Binnenmaas , , , ,00 Cromstrijen , , , ,00 Korendijk , , , ,00 Oud-Beijerland , , , ,00 Strijen , , , ,00 Totaal , , , ,00 - Jaarlijks vanaf 2015 een structureel budget beschikbaar te stellen van ,00, verdeeld op basis van het aantal inwoners. 15

16 8.2 Individuele studietoeslag In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. Gemeenten ontvangen hiervoor een budget in de algemene uitkering. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren voor de individuele studietoeslag. Onderstaande tabel geeft de verdeling per gemeente aan: Gemeente Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Totaal De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de individuele studietoeslag te reserveren voor dit doeleinde. 8.3 Armoedebestrijding In 2013 is door het kabinet te kennen gegeven het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren te willen intensiveren. Via de algemene uitkering wordt er vanaf 2015 structureel 90 miljoen beschikbaar gesteld. Het jaar 2014 wordt gebruikt om beleid te ontwikkelen, waarbij de doelgroep kinderen uitzonderlijke aandacht krijgt. Voorgesteld wordt om de RSDHW en vanaf 2016 de nieuwe uitvoeringsorganisatie WIHW dit beleid uit te laten voeren met inzet van de daarbij behorende middelen. Onderstaande tabel geeft de verdeling per gemeente aan: Gemeente Binnenmaas , , , ,00 Cromstrijen , , , ,00 Korendijk , , , ,00 Oud-Beijerland , , , ,00 Strijen , , , ,00 Totaal , , , ,00 - De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het armoede- en schuldenbeleid te reserveren voor dit doeleinde. 8.4 Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten In onderstaande tabel is het aantal gebruikers per regeling gegeven. Daarnaast is gelet op de overheveling van 268 miljoen naar de gemeenten, op basis van voorlopige gegevens, een indicatie van de gemeentelijke budgetten vanaf 2015 gegeven. Onderstaande tabel geeft de verdeling per gemeente aan: Gemeente Aantal Wtcg 1) Aantal CER 2) Budget 3) Binnenmaas ,00 Cromstrijen ,00 Korendijk ,00 Oud-Beijerland ,00 Strijen ,00 TOTAAL ,00 1) Aantallen aangeleverd door het CAK ) Aantallen aangeleverd door het CAK ) 3) Budget Wtcg en CER op basis van de meicirculaire De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten te reserveren voor dit doeleinde. 16

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Notitie (aanvullende) inkomensondersteuning RSDHW 2015

Notitie (aanvullende) inkomensondersteuning RSDHW 2015 Notitie (aanvullende) inkomensondersteuning RSDHW 2015 Inhoudsopgave Pag. 1 1. Het principe van loslaten kostensoorten in de individuele bijzondere bijstand Pag. 2 2. Verordening voor het vaststellen van

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t :

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t : Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 F De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

B E S L U I T: vast te stellen de verordening individuele studietoeslag Westvoorne.

B E S L U I T: vast te stellen de verordening individuele studietoeslag Westvoorne. Raadsbesluit 2014 Nr. 101239/101364 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014 gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen.

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen. Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2015 Raadscommissie: Samenleving Commissie d.d.: 18 juni 2015 Programma: Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening individuele studietoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening individuele studietoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb090) 1 Verordening individuele

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Verordening individuele studietoeslag 2015 Kenmerk: 184267 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening individuele studietoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Zundert Citeertitel: Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van o, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van o, met overneming van de daarin vermelde motieven; Verordening individuele studietoeslag ISD BOL 2015 De raad van de gemeente o; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van o, met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ; ( Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden De raad van Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 250068; vindt het nodig dat er

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD

GEMEENTEBLAD GEMEENTEBLAD 24-12-2014 Nr. 20 Bekendmaking vaststelling Verordening individuele studietoeslag 2015 Ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet wordt bekendgemaakt dat de gemeenteraad in zijn vergadering

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 41807 15 mei 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 De raad van de gemeente Westland; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; (4733150); gelezen het voorstel van het college van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels

Nadere informatie

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee *Z03761839F6* Registratienummer: Z -13-03431 / 29210 Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE Doel Een financiële inkomensondersteuning bieden aan studenten met een arbeidsbeperking zodat zij in staat

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Registratienummer : 2015-01529 / 15Z.000271 Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Inwonerszaken februari 2015 *2015-01529*

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen

Toelichting Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen Toelichting Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen Algemeen De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Deze

Nadere informatie

Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2

Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2 Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015

Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015 Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015 Onderwerp Inleiding : Verordening individuele studietoeslag gemeente Ameland 2015 De Invoeringswet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Verordening. Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015

Verordening. Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 citeertitel: Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 vastgesteld bij besluit van Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep 2015 De Raad van de Gemeente Gennep; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep;

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 2 december 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende dat het college

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Pekela. Datum voorstel : 14 november 2008 Raadsvergadering d.d. : 16 december 2008 Volgnummer : 2008R0071, agendanummer

Nadere informatie

Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d met BBV nummer ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d met BBV nummer ; Raadsbesluit *388982* De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 11-11-2014 met BBV nummer 382930; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06. Besluit:

Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06. Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

Gemeente Sint Anthonis

Gemeente Sint Anthonis Gemeente Sint Anthonis Onderwerp: Vaststelling van de Verordening individuele studietoeslag 2015. Nummer:. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Recht op individuele studietoeslag

Recht op individuele studietoeslag De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en lid 3 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

- 1 - De Verordening individuele studietoeslag Weststellingwerf 2015 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015.

- 1 - De Verordening individuele studietoeslag Weststellingwerf 2015 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015. - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt Registratienummer 2014-000970/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie