Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen"

Transcriptie

1 Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen

2 Voorwoord Beste ouder, Graag heet ik u en uw kind van harte welkom op de Hanzehogeschool Groningen. Sinds kort studeert uw zoon of dochter aan onze hogeschool. Deze nieuwe stap is vaak spannend voor studenten én hun ouders. U heeft misschien de nodige vragen over studeren aan het hbo, de Hanzehogeschool Groningen en de stad Groningen. Met deze brochure willen we antwoord geven op die vragen. Talent Talenten vormen de basis voor ontwikkeling en succes. Bij de Hanzehogeschool Groningen dagen we studenten en medewerkers uit om het maximale uit zichzelf te halen. Zodat zij hun huidige talenten kunnen laten groeien. En nieuwe en onverwachte talenten bij zichzelf kunnen ontdekken. Al meer dan 215 jaar ziet de Hanzehogeschool Groningen het als haar maat schappe lijke taak bekwame vakmensen op te leiden. Daartoe verzorgen wij zeventig opleidingen in de domeinen Techniek, Kunsten, Mens en maatschappij en Economie. We werken steeds nauwer samen met het bedrijfsleven en andere instellingen om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Hierbij focussen wij in het bijzonder op twee thema s: Energie en Healthy Ageing (gezond ouder worden). Deze onderwerpen zijn verbonden met al ons onderwijs en onderzoek. We hebben daarnaast bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en ondernemerschap. De Hanzehogeschool Groningen onderscheidt zich van andere hogescholen door de veelkleurigheid en het eigen gezicht van de schools, de sterke nadruk op internationalisering en de directe band met de noordelijke regio. De vragen van ouders over de studietijd van hun kind kunnen zeer uiteenlopend zijn, zo is onze ervaring. Wat is de inhoud van de opleiding? Hoe zit het studietraject in elkaar? Hoe is de begeleiding? Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt? We hopen deze en andere vragen in deze praktische gids te beantwoorden. Tot slot geven wij u graag nog enkele tips en wetenswaardigheden mee. Mocht u na het lezen van deze brochure meer informatie willen, dan kunt terecht op voor de wereld om je heen Met Share your talent. Move the world. gaan we verder dan talentontwikkeling. Onze hogeschool kent een rijke geschiedenis. Daarin speelt het leveren van een bijdrage aan de maatschappij een belangrijke rol. De wereld verder helpen, dat is óns talent! We zijn er trots op dat onze studenten en medewerkers hun talent inzetten voor een betere wereld. Share your talent. Move the world. Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur Inhoud Wat is studeren aan het hbo? 4 Het studietraject 6 Studieresultaten 8 Begeleiding tijdens de studie 9 Tips voor ouders 11 Voorzieningen voor studenten 13 Kansen na de studie 14 Studeren in Groningen 14 Facts & Figures

3 Wat is studeren aan het hbo? Leren voor een beroep Bij de Hanzehogeschool Groningen worden studenten opgeleid voor een beroep. In vergelijking met het wetenschappelijk onderwijs (WO) is dit het belangrijkste verschil. Het hbo is ingericht met meer gestructureerd onderwijs, nadruk op het toepassen van kennis in de praktijk en met de focus op een specifieke beroepsgroep. De studie wordt afgerond met een stage en een afstudeeronderzoek in de praktijk. Meer eigen verantwoordelijkheid In het hoger beroepsonderwijs (hbo) hebben studenten meer eigen verantwoordelijkheid dan in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Dit betekent dat studenten zelf moeten inplannen wanneer zij de lesstof bestuderen en zich de vaardigheden eigen maken. Van de student wordt verwacht dat hij/zij dit beheerst voordat het tentamen plaatsvindt. Meestal worden de tentamens schriftelijk afgenomen aan het eind van een periode van 8-10 weken, een zogeheten blok. Een jaar is opgedeeld in vier blokken, waarbij de student ongeveer vier vakken per blok volgt. Minder contacturen, meer lesstof Tijdens een studie aan de Hanzehogeschool Groningen heeft de student minder contacturen (=lesuren onder begeleiding van een docent) dan in het voorgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Dit betekent niet dat er minder lesstof is, er is juist meer lesstof. Tegenover 20 uur les staat 20 uur zelfstudie. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen studieplanning. Omdat dit soms lastig kan zijn, krijgt elke student studieloopbaanbegeleiding (slb) gedurende het hele studietraject. Projectmatig (samen)werken In het hbo ligt de nadruk op samenwerken. Dit doen studenten dan ook regel matig in teams. Vaak heeft de student naast de theoretische vakken een project dat daarop aansluit. Hiermee wordt de theorie direct in praktijk gebracht. Tijdens de projecten worden de studenten begeleid door een docent vanuit de opleiding. Soms wordt een project uitgevoerd voor een bedrijf of instelling. In dat geval wordt ook vanuit daar feedback gegeven. Een project wordt meestal afgerond aan de hand van een rapport en een eindpresentatie voor het bedrijf en de betrokken docent(en). Werken op basis van competenties Competenties zijn de som van kennis, vaardigheden, waarden en de persoonlijke houding die afgestudeerden moeten toepassen om goed te functioneren in hun toekomstige baan. Studenten hebben specifieke competenties nodig om goed te functioneren in een toekomstige functie. Elke opleiding en elk beroep vraagt weer andere competenties. Die worden verwerkt in de onderwijsprogramma s. Internationalisering De Hanzehogeschool Groningen heeft internationalisering hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat er een internationale omgeving wordt gecreëerd door: Het aantrekken van buitenlandse studenten. De mogelijkheid te bieden te studeren of stage te lopen in het buitenland. Engelstalige vakken bij elke opleiding aan te bieden. Samenwerking met buitenlandse partnerinstellingen. 4 5

4 Hanze Honours College: ruimte voor talent Voor ambitieuze en ondernemende studenten is er het Hanze Honours College. De Hanzehogeschool Groningen biedt verschillende talentroutes aan voor studenten die extra uitdaging in hun studie zoeken. De kern daarvan zijn inspirerende en complexe opdrachten, vaak in opdracht van een bedrijf of organisatie. Voor deelname moet een selectieprocedure worden doorlopen. Die selectie gebeurt niet op basis van IQ of hoge cijfers, maar juist ook op EQ, ondernemerszin, creativiteit, doorzettingsvermogen en kansen zien en benutten. Natuurlijk wegen studieresultaten en studievoortgang wel mee. Het studietraject Vier jaar studeren Een opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen heeft een studieduur van vier jaar. Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. Hierin oriënteren studenten zich op hun studie en het toekomstige beroep en krijgen zij een beeld van het werkveld. In het tweede jaar volgt de student ook algemene vakken. Meestal krijgt de student in het derde jaar de mogelijkheid om een bepaalde afstudeerrichting te kiezen, zich te verbreden door het volgen van een minor of zich te specialiseren (specialisatie in het vakgebied). Verder loopt de student stage bij een bedrijf of instelling. City of Talent Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente Groningen voert de Hanzehogeschool Groningen de lande lijke campagne: Groningen, City of Talent. De campagne laat zien dat Groningen een voorloper is op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het motto van de campagne is: Hier is ruimte voor talent. Ruimte om te leren. Om te werken. Om te groeien. Om je verder te ontwikkelen. Om het beste uit jezelf te halen. Bovendien is hier ruimte om te wonen, te sporten en te genieten. Groningen, City of Talent. Kijk voor meer informatie op Het type organisatie waar studenten stage gaan lopen is zeer divers. Van basis school tot multinational, van gericht op een bepaalde woonwijk tot een organisatie die wereldwijd opereert. Sommige studenten kiezen ervoor om de stage in het buitenland te volgen. Deze ervaring draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. In het laatste jaar doet de student een afstudeerstage waarbij men ook daadwerkelijk een organisatie induikt. Van de student wordt verwacht dat hij een onderzoek of opdracht doet waarbij de bevindingen de organisatie verder moeten helpen in hun ontwikkeling. Verbreding of specialiseren tijdens de studie De hoofdstudie die de student volgt wordt ook wel major genoemd. Daarnaast bestaat er ruimte om in het derde en/of vierde jaar een half jaar een minor, oftewel bijvak, naar keuze te volgen. Studenten kunnen ervoor kiezen hun opleiding te verbreden door een minor te volgen bij hun eigen school of een andere opleiding van de Hanzehogeschool. Maar studenten kunnen ook kiezen voor verdieping door een specialisatie te doen binnen de eigen opleiding. 6 7

5 Begeleiding tijdens de studie Studieresultaten Werken op basis van European Credits Per jaar moet een student 60 European Credits (EC) verzamelen om een studiejaar af te sluiten. 1 EC staat voor een gemiddelde van 28 uur studielast. Planning van de studie Als studenten gemotiveerd aan hun studie beginnen en hun studie goed aanpakken is het een reële verwachting dat zij hun eerste jaar met 60 European Credits kunnen afsluiten en zodoende hun propedeuse halen. Voor studenten die vanaf 1 september 2012 met hun studie bij de Hanzehogeschool Groningen beginnen geldt dat zij minimaal 48 EC s moeten behalen in het eerste jaar om hun studie te mogen vervolgen. Mocht dit niet lukken, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden, dan moet de student dit tijdig aangeven. Samen met de studieloopbaanbegeleider (slb er) wordt dan gekeken welke oplossingen er zijn en of er nog een manier is om alsnog de 48 EC s te halen. Als een student de benodigde 48 punten niet heeft gehaald, volgt een zogeheten Negatief Bindend Student Advies (NBSA). Dit betekent dat de student niet door mag gaan met het volgen van de opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen. Met de BSA-norm van 48 EC voor het eerste jaar stimuleert de Hanzehogeschool Groningen haar studenten om goed te plannen. Hierbij krijgen zij hulp van hun studieloopbaanbegeleider. Op de hoogte blijven van studieresultaten van uw kind De Hanzehogeschool Groningen vindt het belangrijk dat de band tussen student en hogeschool goed is. We zijn er in eerste instantie voor de student, wat betekent dat wij ouders niet inlichten over bijvoorbeeld het functioneren of de studieresultaten van de student. Studenten worden beschouwd als volwassenen met eigen verantwoordelijkheid. Ouders die op de hoogte willen zijn van de studieresultaten van hun kind, moeten dit met hem/haar bespreken. Inschrijven voor onderwijsactiviteiten en tentamens doen de studenten in Osiris. Ook alle studieresultaten worden er in bijgehouden. Verder worden studenten op de hoogte gehouden van alle studiegerelateerde activiteiten via Mijn Hanze (intranet) en BlackBoard. Wanneer u op de hoogte wilt zijn kunt u samen met uw kind deze voorzieningen raadplegen. Studieloopbaanbegeleiding Iedere student van de Hanzehogeschool Groningen heeft een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb er). Op basis van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) maakt de student jaarlijks samen met de studieloopbaanbegeleider een individueel studieplan dat wordt vastgelegd in een studieovereenkomst (SOK). Binnen de slb-uren wordt niet alleen aandacht besteed aan de individuele studievoortgang, maar komen ook brede competentieontwikkeling, stage-ervaringen en presentaties aan de orde. De student houdt een portfolio bij. Wanneer studenten vastlopen in hun studie of privéleven kunnen ze ook terecht bij de slb er. De slb er kan in ernstige gevallen doorverwijzen naar de studentdecaan of vertrouwenspersoon. Studentdecaan / vertrouwenspersoon Als studenten problemen ondervinden die hen belemmeren in hun studie, kunnen ze terecht bij een studentendecaan. Studentendecanen zijn onafhankelijk en begeleiden studenten in geval van studievertraging, persoonlijke omstandigheden of functiebeperkingen. Silvia Steenstra Student Pedagogische Academie Het is erg fijn om steun te vinden bij je slb er als je door de bomen het bos even niet meer ziet Als ik vragen had over mijn studie of mijn stage kon ik altijd bij mijn slb er (studieloopbaanbegeleider) terecht voor een persoonlijk gesprek. Tijdens de individuele gesprekken werd er onder andere gesproken over mijn studievoortgang en planning. Mijn slb er gaf mij dan advies over hoe ik bepaalde zaken het beste aan zou kunnen pakken, hoe het met mijn studiepunten (EC s) was gesteld en waar ik de komende tijd meer aandacht aan zou kunnen besteden. Ze gaf mij concrete handvatten. De uiteindelijke keuze om voor de ene of de andere oplossing te kiezen ligt uiteindelijk bij de student zelf. Tijdens de slb-uren werd er veel gesproken over de stages. In verschillende groepen vond intervisie plaats. Tijdens deze intervisie werden de knelpunten en/of de problemen die zich voordeden tijdens stage besproken. In verschillende groepen werden er oplossingen geboden voor de verschillende problemen die naar voren kwamen. Het doel van de intervisie tijdens de slb-uren is het verbeteren van je eigen functioneren op de stageschool. Tijdens de les vulde mijn slb er deze intervisie aan met nuttige praktijkvoorbeelden en verbetersuggesties. Als student op het hbo ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten en moet je veel zelfstandig werken. Het is dan erg fijn om steun te vinden bij je slb er als je door de bomen het bos even niet meer ziet. 8 9

6 De decaan bespreekt de situatie met de student en kan zorgen voor begeleiding, extra voorzieningen zoals technische aanpassingen, verlenging van zittingsduur bij tentamens, een andere toetsvorm, extra begeleiding, een adequate stageplaats of andere aanpassingen. E: T: (050) Cursussen voor ondersteuning bij de studie Om studenten van de Hanzehogeschool Groningen extra te ondersteunen tijdens hun studie, biedt het Hanze Success Centre verschillende cursussen aan over o.a.: effectief studeren, faalangst, dyslexie, ADHD, studiekeuze en effectief solliciteren. E: T: (050) Hanze Studiekeuzeadvies Studenten kunnen terecht bij de studiekeuzeadviseurs wanneer ze bijvoorbeeld twijfelen of de gekozen opleiding wel de juiste is. De student kan een afspraak maken voor een persoonlijk studiekeuzeadviesgesprek. Ook is er de mogelijkheid om een interessetest te doen en in samenwerking met het studentendecanaat wordt de cursus studiekeuze aangeboden. E: T: (050) Simon van der Wal Vader van studente Toegepaste Psycholgie Mijn dochter heeft zelf haar studie gekozen met deskundige hulp van Hanze Studiekeuzeadvies Mijn dochter haalde in 2011 haar havo-diploma en wilde eerst reizen voordat ze aan een studie zou beginnen. Na dat jaar had ze echter nog geen enkel idee welke studie ze zou willen doen... Daarom maakten we een afspraak met een van de adviseurs van Hanze Studiekeuzeadvies van de Hanzehogeschool Groningen. De adviseur maakte meteen duidelijk dat de keuze voor een studie altijd gemaakt wordt door de student zelf. Door een vraag- en antwoordgesprek werd geprobeerd op een systematische manier de interesses duidelijk te krijgen. Ik merkte dat er een goede wisselwerking tussen adviseur en mijn dochter ontstond. De deskundigheid over het aanbod binnen de Hanzehogeschool Groningen, maar ook welke programma s elders aanboden werden, hebben mij verrast. Naar aanleiding van het gesprek heeft mijn dochter nagedacht en is haar keuze uiteindelijk gevallen op Toegepaste Psychologie. Ze heeft het zelf gekozen en als vader heb ik daar bewust niet in gestuurd. We zijn blij dat we bij Hanze Studiekeuzeadvies terecht konden. Tips Voor Ouders Uw zoon of dochter gaat studeren en hoe kunt u als ouder daarbij helpen? Starten met studeren is een nieuwe uitdaging. Als student begin je vol enthousiasme. Je staat aan het begin van een nieuwe levensfase en je hebt de drive om iets nieuws te leren. Toch kan het gebeuren dat onderweg je de moed in de schoenen zakt. Je werkt hard en soms vallen de resultaten toch tegen. Dan vergt het heel wat discipline om vol te blijven houden. Het is prettig als anderen je in dat proces kunnen helpen. De hogeschool biedt praktische hulp via studieloopbaanbegeleiders, maar sociale coaching uit je directe omgeving is vaak nog waardevoller. Een ouder kan daar een belangrijke rol in spelen. Al is het alleen maar door het stellen van vragen, het geven van steun of het helpen bij het oplossen van een probleem. Uiteraard is er niet één advies te geven hoe u uw zoon of dochter dan het beste kunt helpen. Het is zelfs de vraag hoe groot uw invloed kan en moet zijn. Maar in het algemeen geldt dat het leren studeren een essentieel onderdeel is van de studie en dat een student zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerresultaten. U helpt dus het beste door uw zoon of dochter zelf aan zet te laten en door hen de ruimte te geven om te leren studeren. Vraagt uw kind om hulp of wilt u graag helpen, dan vindt u hieronder vijf tips. TIP 1 Blijf positief en wees trots Toon belangstelling en heb begrip voor het proces waar uw kind doorheen gaat. Studeren is een nieuwe fase: een andere stad, andere mensen, ander onderwijs. Een student moet wennen en ontdekken wat er in deze fase van hem gevraagd wordt en wat hij daarvoor nodig heeft. Laat uw kind zijn eigen weg vinden. Dit kan een hele andere weg zijn dan die u zou kiezen. Uw positieve energie en vertrouwen geeft steun bij het nemen van een beslissingen

7 TIP 2 Motiveer Het eerste jaar is vaak wennen. In het begin gaat niet alles zoals verwacht. Focus niet alleen op de resultaten, maar vraag ook naar de beleving. Studeren vraagt grote inspanning, studeerkilometers. Soms is studeren ook gewoon even niet zo leuk. Onderzoek wat uw zoon of dochter motiveert en vraag of en hoe u kunt helpen. Elke stap, hoe klein ook, is al een overwinning. Hoe meer uw kind studeert, hoe beter de prestatie. En hoe beter de prestaties worden, des te meer zal uw kind ervan genieten. TIP 3 Stimuleer om alvast het beroep te verkennen Door vragen te stellen vanuit uw eigen nieuwsgierigheid helpt u uw zoon/dochter een beeld te vormen van het beroep waarvoor het wordt opgeleid en zijn motivatie daarvoor. Studeren met het einddoel voor ogen kan een goede motivatie zijn. Stimuleer deelname aan buitenschoolse activiteiten die studiegerelateerd zijn. TIP 4 Help om evenwicht te vinden Soms storten studenten zich te fanatiek op de nieuwe uitdaging of het nieuwe vrije leven op een manier die ze niet vol kunnen houden. Om effectief te kunnen studeren zijn goede eet- en slaapgewoonten en regelmatig bewegen van belang. TIP 5 Houd zo nu en dan de spiegel voor SOG is een bekende afkorting in het studentenleven en staat voor Studie Ontwijkend Gedrag. Voor even best nuttig, de boog kan niet altijd gespannen staan. Maar ook hierin geldt dat teveel ontspanning niet goed is voor het eindresultaat. Hoort u één van onderstaande uitspraken of een uitspraak die daar op lijkt, dan kan dat een vorm zijn van uitstelgedrag. Het helpt om hem/haar hiervan bewust te maken, bijvoorbeeld door de vorm van het uitstelgedrag te benoemen. Wijs eventueel op de mogelijkheden voor studieondersteuning vanuit de hogeschool. Voorzieningen voor studenten Stiltecentra Op elke locatie bevindt zich een stiltecentrum, waar studenten, medewerkers en bezoekers de gelegenheid hebben zich te bezinnen, even op adem te komen, te bidden of iets te lezen. De centra hebben een atmosfeer van rust en stilte en zijn zo ingericht dat iedereen, van welke confessie of religie dan ook, er op ieder moment van de dag terecht kan. Sporten Voor een sportieve invulling van de vrije tijd kunnen studenten terecht bij de ACLO. Dit is de overkoepelende studentensportstichting van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Studenten kunnen voor 52 euro een ACLO-sportbewijs kopen en gebruik maken van alle sportfaciliteiten. Er worden ook diverse cursussen gegeven en bijna alle sporten zijn er te beoefenen, zowel in verenigingsverband of individueel. Meer informatie op: Hanzemediatheek De HanzeMediatheek heeft vestigingen op vier locaties van de hogeschool. Iedereen die een opleiding, cursus of training volgt of werkt op de Hanze hogeschool Groningen kan gratis gebruik maken van de uitgebreide collectie en dienstverlening van de HanzeMediatheek. Uiteraard zijn er naast deze voorzieningen nog vele andere te noemen. U kunt deze allemaal vinden op de website van de Hanzehogeschool: Uitspraak Het studieboek is veel te moeilijk, dus kan ik mijn tentamen nooit halen Ik heb het altijd zo gedaan en het MBO / de HAVO / het VWO heb ik toch ook gehaald! Ik heb momenteel geen zin en dan kan ik het beter straks doen Een planning... daar ben ik niet zo voor. Studeren moet vanzelf gaan Eerst even... doen en dan begin ik Morgen begin ik Het is veel te veel en ik zie er zo tegen op Vorm van uitstelgedrag Schuld van anderen Onveranderlijk zelfbeeld Legitimatie van uitstel Negatief commentaar op mogelijke oplossingen Onrealistisch optimisme Goede voornemens Onrealistisch pessimisme 12 13

8 Kansen na de studie Wat zijn de kansen van een hbo-student na het afronden van een opleiding? Studenten die een opleiding hebben gevolgd aan onze hogeschool zijn over het algemeen direct inzetbaar in het bedrijfsleven of de publieke sector. Studenten hebben immers al ervaring opgedaan tijdens stages en praktijkopdrachten. Wilt u meer weten over de baankansen kijkt u dan op de website van de opleiding van uw zoon/dochter. Bij studie in cijfers vindt u objectieve cijfers over de arbeidsmarkt. Bachelor en master Een student die in Nederland is afgestudeerd heeft een bachelortitel die ook in het buitenland wordt erkend. Het is ook mogelijk om bij een aantal studies van de Hanzehogeschool Groningen een mastertitel te behalen. Een universitaire master kan ook tot de mogelijkheden behoren, doorgaans via een schakelprogramma. Uiteraard is het ook mogelijk om in het buitenland een master te volgen. Vanuit de overheid en soms ook het bedrijfsleven zijn er speciale beurzen mogelijk om dit traject te financieren. Studeren in Groningen: Huisvesting Voor studenten die op kamers gaan is het verstandig om zo vroeg mogelijk op zoek te gaan naar woonruimte. Ze doen er goed aan om aan zoveel mogelijk mensen te laten weten op zoek te zijn naar een kamer. Zeker ook omdat de meeste kamers via via worden verhuurd. De meeste studenten blijven eerst thuis wonen en gaan in de loop van het eerste of tweede jaar op zoek naar een kamer. Meer informatie over het zoeken van een kamer vindt u op: Groningenlife een online magazine voor studiekiezers. Op deze website is veel informatie te vinden over het studentenleven in Groningen. Facts & Figures De Hanzehogeschool Groningen bestaat al sinds 1798; Er studeren studenten aan 70 verschillende opleidingen; Opleidingen zijn geclusterd in 17 verschillende schools; Bij iedere school voert persoonlijk contact en aandacht voor de student de boventoon; Iedere student heeft zijn eigen Studieloopbaanbegeleider (slb er) waarmee een individueel studieplan wordt gemaakt; Talentvolle studenten worden gestimuleerd om uit te blinken in hun vakgebied door verschillende talentprogramma s; Jaarlijks worden er verschillende tentamens afgenomen; Op de ZernikeCampus zijn naast de Hanzehogeschool Groningen 47 bedrijven gevestigd; Op de ZernikeCampus stoppen per dag ongeveer 310 bussen; studenten en medewerkers parkeren per dag hun fiets op de campus; Er zijn netwerkaccounts binnen de hogeschool; Ruim 70 sporten worden beoefend door studenten en medewerkers; Per week wordt liter koffie gedronken

9 Colofon Samenstellling Stafbureau Marketing & Communicatie Hanzehogeschool Groningen Ontwerp Hovaneden, Gerben Edens Druk Grafische Industrie De Marne BV oktober 2014 Hanzehogeschool Groningen Bij de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De gegevens kunnen echter aan veranderingen onderhevig zijn. Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op de inschrijving voor een opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen zijn de rechten en plichten zoals die zijn beschreven in het Studentenstatuut van toepassing.

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Student voorzieningen

Student voorzieningen Student voorzieningen 2014-2015 1 hanze.nl Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen! Dit wegwijsboekje is bedoeld voor alle studenten van de hogeschool. In dit boekje vind je beknopte informatie over alle

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Sociaal-Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening Bekijk de video van Sigrid met Layar 2015 2016 Sociaal-Juridische Dienstverlening Bachelor of Social Legal Services / voltijd Deze brochure is verrijkt met Student Debora Pol bij MeerWaarde, organisatie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs Pabo Breda 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs Avans Hogeschool PABO Breda Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Academisch jaar 2013 2014 Deze Opleidingswijzer geeft informatie over het

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie