Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen"

Transcriptie

1 Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen

2 Voorwoord Beste ouder, Graag heet ik u en uw kind van harte welkom op de Hanzehogeschool Groningen. Sinds kort studeert uw zoon of dochter aan onze hogeschool. Deze nieuwe stap is vaak spannend voor studenten én hun ouders. U heeft misschien de nodige vragen over studeren aan het hbo, de Hanzehogeschool Groningen en de stad Groningen. Met deze brochure willen we antwoord geven op die vragen. Talent Talenten vormen de basis voor ontwikkeling en succes. Bij de Hanzehogeschool Groningen dagen we studenten en medewerkers uit om het maximale uit zichzelf te halen. Zodat zij hun huidige talenten kunnen laten groeien. En nieuwe en onverwachte talenten bij zichzelf kunnen ontdekken. Al meer dan 215 jaar ziet de Hanzehogeschool Groningen het als haar maat schappe lijke taak bekwame vakmensen op te leiden. Daartoe verzorgen wij zeventig opleidingen in de domeinen Techniek, Kunsten, Mens en maatschappij en Economie. We werken steeds nauwer samen met het bedrijfsleven en andere instellingen om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Hierbij focussen wij in het bijzonder op twee thema s: Energie en Healthy Ageing (gezond ouder worden). Deze onderwerpen zijn verbonden met al ons onderwijs en onderzoek. We hebben daarnaast bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en ondernemerschap. De Hanzehogeschool Groningen onderscheidt zich van andere hogescholen door de veelkleurigheid en het eigen gezicht van de schools, de sterke nadruk op internationalisering en de directe band met de noordelijke regio. De vragen van ouders over de studietijd van hun kind kunnen zeer uiteenlopend zijn, zo is onze ervaring. Wat is de inhoud van de opleiding? Hoe zit het studietraject in elkaar? Hoe is de begeleiding? Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt? We hopen deze en andere vragen in deze praktische gids te beantwoorden. Tot slot geven wij u graag nog enkele tips en wetenswaardigheden mee. Mocht u na het lezen van deze brochure meer informatie willen, dan kunt terecht op voor de wereld om je heen Met Share your talent. Move the world. gaan we verder dan talentontwikkeling. Onze hogeschool kent een rijke geschiedenis. Daarin speelt het leveren van een bijdrage aan de maatschappij een belangrijke rol. De wereld verder helpen, dat is óns talent! We zijn er trots op dat onze studenten en medewerkers hun talent inzetten voor een betere wereld. Share your talent. Move the world. Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur Inhoud Wat is studeren aan het hbo? 4 Het studietraject 6 Studieresultaten 8 Begeleiding tijdens de studie 9 Tips voor ouders 11 Voorzieningen voor studenten 13 Kansen na de studie 14 Studeren in Groningen 14 Facts & Figures

3 Wat is studeren aan het hbo? Leren voor een beroep Bij de Hanzehogeschool Groningen worden studenten opgeleid voor een beroep. In vergelijking met het wetenschappelijk onderwijs (WO) is dit het belangrijkste verschil. Het hbo is ingericht met meer gestructureerd onderwijs, nadruk op het toepassen van kennis in de praktijk en met de focus op een specifieke beroepsgroep. De studie wordt afgerond met een stage en een afstudeeronderzoek in de praktijk. Meer eigen verantwoordelijkheid In het hoger beroepsonderwijs (hbo) hebben studenten meer eigen verantwoordelijkheid dan in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Dit betekent dat studenten zelf moeten inplannen wanneer zij de lesstof bestuderen en zich de vaardigheden eigen maken. Van de student wordt verwacht dat hij/zij dit beheerst voordat het tentamen plaatsvindt. Meestal worden de tentamens schriftelijk afgenomen aan het eind van een periode van 8-10 weken, een zogeheten blok. Een jaar is opgedeeld in vier blokken, waarbij de student ongeveer vier vakken per blok volgt. Minder contacturen, meer lesstof Tijdens een studie aan de Hanzehogeschool Groningen heeft de student minder contacturen (=lesuren onder begeleiding van een docent) dan in het voorgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Dit betekent niet dat er minder lesstof is, er is juist meer lesstof. Tegenover 20 uur les staat 20 uur zelfstudie. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen studieplanning. Omdat dit soms lastig kan zijn, krijgt elke student studieloopbaanbegeleiding (slb) gedurende het hele studietraject. Projectmatig (samen)werken In het hbo ligt de nadruk op samenwerken. Dit doen studenten dan ook regel matig in teams. Vaak heeft de student naast de theoretische vakken een project dat daarop aansluit. Hiermee wordt de theorie direct in praktijk gebracht. Tijdens de projecten worden de studenten begeleid door een docent vanuit de opleiding. Soms wordt een project uitgevoerd voor een bedrijf of instelling. In dat geval wordt ook vanuit daar feedback gegeven. Een project wordt meestal afgerond aan de hand van een rapport en een eindpresentatie voor het bedrijf en de betrokken docent(en). Werken op basis van competenties Competenties zijn de som van kennis, vaardigheden, waarden en de persoonlijke houding die afgestudeerden moeten toepassen om goed te functioneren in hun toekomstige baan. Studenten hebben specifieke competenties nodig om goed te functioneren in een toekomstige functie. Elke opleiding en elk beroep vraagt weer andere competenties. Die worden verwerkt in de onderwijsprogramma s. Internationalisering De Hanzehogeschool Groningen heeft internationalisering hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat er een internationale omgeving wordt gecreëerd door: Het aantrekken van buitenlandse studenten. De mogelijkheid te bieden te studeren of stage te lopen in het buitenland. Engelstalige vakken bij elke opleiding aan te bieden. Samenwerking met buitenlandse partnerinstellingen. 4 5

4 Hanze Honours College: ruimte voor talent Voor ambitieuze en ondernemende studenten is er het Hanze Honours College. De Hanzehogeschool Groningen biedt verschillende talentroutes aan voor studenten die extra uitdaging in hun studie zoeken. De kern daarvan zijn inspirerende en complexe opdrachten, vaak in opdracht van een bedrijf of organisatie. Voor deelname moet een selectieprocedure worden doorlopen. Die selectie gebeurt niet op basis van IQ of hoge cijfers, maar juist ook op EQ, ondernemerszin, creativiteit, doorzettingsvermogen en kansen zien en benutten. Natuurlijk wegen studieresultaten en studievoortgang wel mee. Het studietraject Vier jaar studeren Een opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen heeft een studieduur van vier jaar. Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. Hierin oriënteren studenten zich op hun studie en het toekomstige beroep en krijgen zij een beeld van het werkveld. In het tweede jaar volgt de student ook algemene vakken. Meestal krijgt de student in het derde jaar de mogelijkheid om een bepaalde afstudeerrichting te kiezen, zich te verbreden door het volgen van een minor of zich te specialiseren (specialisatie in het vakgebied). Verder loopt de student stage bij een bedrijf of instelling. City of Talent Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente Groningen voert de Hanzehogeschool Groningen de lande lijke campagne: Groningen, City of Talent. De campagne laat zien dat Groningen een voorloper is op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het motto van de campagne is: Hier is ruimte voor talent. Ruimte om te leren. Om te werken. Om te groeien. Om je verder te ontwikkelen. Om het beste uit jezelf te halen. Bovendien is hier ruimte om te wonen, te sporten en te genieten. Groningen, City of Talent. Kijk voor meer informatie op Het type organisatie waar studenten stage gaan lopen is zeer divers. Van basis school tot multinational, van gericht op een bepaalde woonwijk tot een organisatie die wereldwijd opereert. Sommige studenten kiezen ervoor om de stage in het buitenland te volgen. Deze ervaring draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. In het laatste jaar doet de student een afstudeerstage waarbij men ook daadwerkelijk een organisatie induikt. Van de student wordt verwacht dat hij een onderzoek of opdracht doet waarbij de bevindingen de organisatie verder moeten helpen in hun ontwikkeling. Verbreding of specialiseren tijdens de studie De hoofdstudie die de student volgt wordt ook wel major genoemd. Daarnaast bestaat er ruimte om in het derde en/of vierde jaar een half jaar een minor, oftewel bijvak, naar keuze te volgen. Studenten kunnen ervoor kiezen hun opleiding te verbreden door een minor te volgen bij hun eigen school of een andere opleiding van de Hanzehogeschool. Maar studenten kunnen ook kiezen voor verdieping door een specialisatie te doen binnen de eigen opleiding. 6 7

5 Begeleiding tijdens de studie Studieresultaten Werken op basis van European Credits Per jaar moet een student 60 European Credits (EC) verzamelen om een studiejaar af te sluiten. 1 EC staat voor een gemiddelde van 28 uur studielast. Planning van de studie Als studenten gemotiveerd aan hun studie beginnen en hun studie goed aanpakken is het een reële verwachting dat zij hun eerste jaar met 60 European Credits kunnen afsluiten en zodoende hun propedeuse halen. Voor studenten die vanaf 1 september 2012 met hun studie bij de Hanzehogeschool Groningen beginnen geldt dat zij minimaal 48 EC s moeten behalen in het eerste jaar om hun studie te mogen vervolgen. Mocht dit niet lukken, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden, dan moet de student dit tijdig aangeven. Samen met de studieloopbaanbegeleider (slb er) wordt dan gekeken welke oplossingen er zijn en of er nog een manier is om alsnog de 48 EC s te halen. Als een student de benodigde 48 punten niet heeft gehaald, volgt een zogeheten Negatief Bindend Student Advies (NBSA). Dit betekent dat de student niet door mag gaan met het volgen van de opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen. Met de BSA-norm van 48 EC voor het eerste jaar stimuleert de Hanzehogeschool Groningen haar studenten om goed te plannen. Hierbij krijgen zij hulp van hun studieloopbaanbegeleider. Op de hoogte blijven van studieresultaten van uw kind De Hanzehogeschool Groningen vindt het belangrijk dat de band tussen student en hogeschool goed is. We zijn er in eerste instantie voor de student, wat betekent dat wij ouders niet inlichten over bijvoorbeeld het functioneren of de studieresultaten van de student. Studenten worden beschouwd als volwassenen met eigen verantwoordelijkheid. Ouders die op de hoogte willen zijn van de studieresultaten van hun kind, moeten dit met hem/haar bespreken. Inschrijven voor onderwijsactiviteiten en tentamens doen de studenten in Osiris. Ook alle studieresultaten worden er in bijgehouden. Verder worden studenten op de hoogte gehouden van alle studiegerelateerde activiteiten via Mijn Hanze (intranet) en BlackBoard. Wanneer u op de hoogte wilt zijn kunt u samen met uw kind deze voorzieningen raadplegen. Studieloopbaanbegeleiding Iedere student van de Hanzehogeschool Groningen heeft een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb er). Op basis van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) maakt de student jaarlijks samen met de studieloopbaanbegeleider een individueel studieplan dat wordt vastgelegd in een studieovereenkomst (SOK). Binnen de slb-uren wordt niet alleen aandacht besteed aan de individuele studievoortgang, maar komen ook brede competentieontwikkeling, stage-ervaringen en presentaties aan de orde. De student houdt een portfolio bij. Wanneer studenten vastlopen in hun studie of privéleven kunnen ze ook terecht bij de slb er. De slb er kan in ernstige gevallen doorverwijzen naar de studentdecaan of vertrouwenspersoon. Studentdecaan / vertrouwenspersoon Als studenten problemen ondervinden die hen belemmeren in hun studie, kunnen ze terecht bij een studentendecaan. Studentendecanen zijn onafhankelijk en begeleiden studenten in geval van studievertraging, persoonlijke omstandigheden of functiebeperkingen. Silvia Steenstra Student Pedagogische Academie Het is erg fijn om steun te vinden bij je slb er als je door de bomen het bos even niet meer ziet Als ik vragen had over mijn studie of mijn stage kon ik altijd bij mijn slb er (studieloopbaanbegeleider) terecht voor een persoonlijk gesprek. Tijdens de individuele gesprekken werd er onder andere gesproken over mijn studievoortgang en planning. Mijn slb er gaf mij dan advies over hoe ik bepaalde zaken het beste aan zou kunnen pakken, hoe het met mijn studiepunten (EC s) was gesteld en waar ik de komende tijd meer aandacht aan zou kunnen besteden. Ze gaf mij concrete handvatten. De uiteindelijke keuze om voor de ene of de andere oplossing te kiezen ligt uiteindelijk bij de student zelf. Tijdens de slb-uren werd er veel gesproken over de stages. In verschillende groepen vond intervisie plaats. Tijdens deze intervisie werden de knelpunten en/of de problemen die zich voordeden tijdens stage besproken. In verschillende groepen werden er oplossingen geboden voor de verschillende problemen die naar voren kwamen. Het doel van de intervisie tijdens de slb-uren is het verbeteren van je eigen functioneren op de stageschool. Tijdens de les vulde mijn slb er deze intervisie aan met nuttige praktijkvoorbeelden en verbetersuggesties. Als student op het hbo ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten en moet je veel zelfstandig werken. Het is dan erg fijn om steun te vinden bij je slb er als je door de bomen het bos even niet meer ziet. 8 9

6 De decaan bespreekt de situatie met de student en kan zorgen voor begeleiding, extra voorzieningen zoals technische aanpassingen, verlenging van zittingsduur bij tentamens, een andere toetsvorm, extra begeleiding, een adequate stageplaats of andere aanpassingen. E: T: (050) Cursussen voor ondersteuning bij de studie Om studenten van de Hanzehogeschool Groningen extra te ondersteunen tijdens hun studie, biedt het Hanze Success Centre verschillende cursussen aan over o.a.: effectief studeren, faalangst, dyslexie, ADHD, studiekeuze en effectief solliciteren. E: T: (050) Hanze Studiekeuzeadvies Studenten kunnen terecht bij de studiekeuzeadviseurs wanneer ze bijvoorbeeld twijfelen of de gekozen opleiding wel de juiste is. De student kan een afspraak maken voor een persoonlijk studiekeuzeadviesgesprek. Ook is er de mogelijkheid om een interessetest te doen en in samenwerking met het studentendecanaat wordt de cursus studiekeuze aangeboden. E: T: (050) Simon van der Wal Vader van studente Toegepaste Psycholgie Mijn dochter heeft zelf haar studie gekozen met deskundige hulp van Hanze Studiekeuzeadvies Mijn dochter haalde in 2011 haar havo-diploma en wilde eerst reizen voordat ze aan een studie zou beginnen. Na dat jaar had ze echter nog geen enkel idee welke studie ze zou willen doen... Daarom maakten we een afspraak met een van de adviseurs van Hanze Studiekeuzeadvies van de Hanzehogeschool Groningen. De adviseur maakte meteen duidelijk dat de keuze voor een studie altijd gemaakt wordt door de student zelf. Door een vraag- en antwoordgesprek werd geprobeerd op een systematische manier de interesses duidelijk te krijgen. Ik merkte dat er een goede wisselwerking tussen adviseur en mijn dochter ontstond. De deskundigheid over het aanbod binnen de Hanzehogeschool Groningen, maar ook welke programma s elders aanboden werden, hebben mij verrast. Naar aanleiding van het gesprek heeft mijn dochter nagedacht en is haar keuze uiteindelijk gevallen op Toegepaste Psychologie. Ze heeft het zelf gekozen en als vader heb ik daar bewust niet in gestuurd. We zijn blij dat we bij Hanze Studiekeuzeadvies terecht konden. Tips Voor Ouders Uw zoon of dochter gaat studeren en hoe kunt u als ouder daarbij helpen? Starten met studeren is een nieuwe uitdaging. Als student begin je vol enthousiasme. Je staat aan het begin van een nieuwe levensfase en je hebt de drive om iets nieuws te leren. Toch kan het gebeuren dat onderweg je de moed in de schoenen zakt. Je werkt hard en soms vallen de resultaten toch tegen. Dan vergt het heel wat discipline om vol te blijven houden. Het is prettig als anderen je in dat proces kunnen helpen. De hogeschool biedt praktische hulp via studieloopbaanbegeleiders, maar sociale coaching uit je directe omgeving is vaak nog waardevoller. Een ouder kan daar een belangrijke rol in spelen. Al is het alleen maar door het stellen van vragen, het geven van steun of het helpen bij het oplossen van een probleem. Uiteraard is er niet één advies te geven hoe u uw zoon of dochter dan het beste kunt helpen. Het is zelfs de vraag hoe groot uw invloed kan en moet zijn. Maar in het algemeen geldt dat het leren studeren een essentieel onderdeel is van de studie en dat een student zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerresultaten. U helpt dus het beste door uw zoon of dochter zelf aan zet te laten en door hen de ruimte te geven om te leren studeren. Vraagt uw kind om hulp of wilt u graag helpen, dan vindt u hieronder vijf tips. TIP 1 Blijf positief en wees trots Toon belangstelling en heb begrip voor het proces waar uw kind doorheen gaat. Studeren is een nieuwe fase: een andere stad, andere mensen, ander onderwijs. Een student moet wennen en ontdekken wat er in deze fase van hem gevraagd wordt en wat hij daarvoor nodig heeft. Laat uw kind zijn eigen weg vinden. Dit kan een hele andere weg zijn dan die u zou kiezen. Uw positieve energie en vertrouwen geeft steun bij het nemen van een beslissingen

7 TIP 2 Motiveer Het eerste jaar is vaak wennen. In het begin gaat niet alles zoals verwacht. Focus niet alleen op de resultaten, maar vraag ook naar de beleving. Studeren vraagt grote inspanning, studeerkilometers. Soms is studeren ook gewoon even niet zo leuk. Onderzoek wat uw zoon of dochter motiveert en vraag of en hoe u kunt helpen. Elke stap, hoe klein ook, is al een overwinning. Hoe meer uw kind studeert, hoe beter de prestatie. En hoe beter de prestaties worden, des te meer zal uw kind ervan genieten. TIP 3 Stimuleer om alvast het beroep te verkennen Door vragen te stellen vanuit uw eigen nieuwsgierigheid helpt u uw zoon/dochter een beeld te vormen van het beroep waarvoor het wordt opgeleid en zijn motivatie daarvoor. Studeren met het einddoel voor ogen kan een goede motivatie zijn. Stimuleer deelname aan buitenschoolse activiteiten die studiegerelateerd zijn. TIP 4 Help om evenwicht te vinden Soms storten studenten zich te fanatiek op de nieuwe uitdaging of het nieuwe vrije leven op een manier die ze niet vol kunnen houden. Om effectief te kunnen studeren zijn goede eet- en slaapgewoonten en regelmatig bewegen van belang. TIP 5 Houd zo nu en dan de spiegel voor SOG is een bekende afkorting in het studentenleven en staat voor Studie Ontwijkend Gedrag. Voor even best nuttig, de boog kan niet altijd gespannen staan. Maar ook hierin geldt dat teveel ontspanning niet goed is voor het eindresultaat. Hoort u één van onderstaande uitspraken of een uitspraak die daar op lijkt, dan kan dat een vorm zijn van uitstelgedrag. Het helpt om hem/haar hiervan bewust te maken, bijvoorbeeld door de vorm van het uitstelgedrag te benoemen. Wijs eventueel op de mogelijkheden voor studieondersteuning vanuit de hogeschool. Voorzieningen voor studenten Stiltecentra Op elke locatie bevindt zich een stiltecentrum, waar studenten, medewerkers en bezoekers de gelegenheid hebben zich te bezinnen, even op adem te komen, te bidden of iets te lezen. De centra hebben een atmosfeer van rust en stilte en zijn zo ingericht dat iedereen, van welke confessie of religie dan ook, er op ieder moment van de dag terecht kan. Sporten Voor een sportieve invulling van de vrije tijd kunnen studenten terecht bij de ACLO. Dit is de overkoepelende studentensportstichting van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Studenten kunnen voor 52 euro een ACLO-sportbewijs kopen en gebruik maken van alle sportfaciliteiten. Er worden ook diverse cursussen gegeven en bijna alle sporten zijn er te beoefenen, zowel in verenigingsverband of individueel. Meer informatie op: Hanzemediatheek De HanzeMediatheek heeft vestigingen op vier locaties van de hogeschool. Iedereen die een opleiding, cursus of training volgt of werkt op de Hanze hogeschool Groningen kan gratis gebruik maken van de uitgebreide collectie en dienstverlening van de HanzeMediatheek. Uiteraard zijn er naast deze voorzieningen nog vele andere te noemen. U kunt deze allemaal vinden op de website van de Hanzehogeschool: Uitspraak Het studieboek is veel te moeilijk, dus kan ik mijn tentamen nooit halen Ik heb het altijd zo gedaan en het MBO / de HAVO / het VWO heb ik toch ook gehaald! Ik heb momenteel geen zin en dan kan ik het beter straks doen Een planning... daar ben ik niet zo voor. Studeren moet vanzelf gaan Eerst even... doen en dan begin ik Morgen begin ik Het is veel te veel en ik zie er zo tegen op Vorm van uitstelgedrag Schuld van anderen Onveranderlijk zelfbeeld Legitimatie van uitstel Negatief commentaar op mogelijke oplossingen Onrealistisch optimisme Goede voornemens Onrealistisch pessimisme 12 13

8 Kansen na de studie Wat zijn de kansen van een hbo-student na het afronden van een opleiding? Studenten die een opleiding hebben gevolgd aan onze hogeschool zijn over het algemeen direct inzetbaar in het bedrijfsleven of de publieke sector. Studenten hebben immers al ervaring opgedaan tijdens stages en praktijkopdrachten. Wilt u meer weten over de baankansen kijkt u dan op de website van de opleiding van uw zoon/dochter. Bij studie in cijfers vindt u objectieve cijfers over de arbeidsmarkt. Bachelor en master Een student die in Nederland is afgestudeerd heeft een bachelortitel die ook in het buitenland wordt erkend. Het is ook mogelijk om bij een aantal studies van de Hanzehogeschool Groningen een mastertitel te behalen. Een universitaire master kan ook tot de mogelijkheden behoren, doorgaans via een schakelprogramma. Uiteraard is het ook mogelijk om in het buitenland een master te volgen. Vanuit de overheid en soms ook het bedrijfsleven zijn er speciale beurzen mogelijk om dit traject te financieren. Studeren in Groningen: Huisvesting Voor studenten die op kamers gaan is het verstandig om zo vroeg mogelijk op zoek te gaan naar woonruimte. Ze doen er goed aan om aan zoveel mogelijk mensen te laten weten op zoek te zijn naar een kamer. Zeker ook omdat de meeste kamers via via worden verhuurd. De meeste studenten blijven eerst thuis wonen en gaan in de loop van het eerste of tweede jaar op zoek naar een kamer. Meer informatie over het zoeken van een kamer vindt u op: Groningenlife een online magazine voor studiekiezers. Op deze website is veel informatie te vinden over het studentenleven in Groningen. Facts & Figures De Hanzehogeschool Groningen bestaat al sinds 1798; Er studeren studenten aan 70 verschillende opleidingen; Opleidingen zijn geclusterd in 17 verschillende schools; Bij iedere school voert persoonlijk contact en aandacht voor de student de boventoon; Iedere student heeft zijn eigen Studieloopbaanbegeleider (slb er) waarmee een individueel studieplan wordt gemaakt; Talentvolle studenten worden gestimuleerd om uit te blinken in hun vakgebied door verschillende talentprogramma s; Jaarlijks worden er verschillende tentamens afgenomen; Op de ZernikeCampus zijn naast de Hanzehogeschool Groningen 47 bedrijven gevestigd; Op de ZernikeCampus stoppen per dag ongeveer 310 bussen; studenten en medewerkers parkeren per dag hun fiets op de campus; Er zijn netwerkaccounts binnen de hogeschool; Ruim 70 sporten worden beoefend door studenten en medewerkers; Per week wordt liter koffie gedronken

9 Colofon Samenstellling Stafbureau Marketing & Communicatie Hanzehogeschool Groningen Ontwerp Hovaneden, Gerben Edens Druk Grafische Industrie De Marne BV oktober 2014 Hanzehogeschool Groningen Bij de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De gegevens kunnen echter aan veranderingen onderhevig zijn. Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op de inschrijving voor een opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen zijn de rechten en plichten zoals die zijn beschreven in het Studentenstatuut van toepassing.

Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen

Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen Over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen Talent Talenten vormen de basis voor ontwikkeling en succes. Bij de Hanzehogeschool Groningen dagen we studenten en medewerkers uit om het maximale uit zichzelf

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes!

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Fontys Hogescholen Dienst Studentenvoorzieningen Presentatie: André Rozendaal, teamleider Decanen & Psychologen Onderwerpen - Overgang van VO naar

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Mijn kind gaat studeren

Mijn kind gaat studeren Voor ouders en verzorgers studeren Mijn kind gaat studeren Tips en trucs om uw kind te ondersteunen bij het vinden van een passende studie Windesheim zet kennis in werking Mijn kind gaat studeren Uw kind

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Warme overdracht procedure en documenten

Warme overdracht procedure en documenten Warme overdracht procedure en documenten Warme Overdracht procedure en documenten 1 Inhoud Inleiding 3 1. De procedure in een stroomschema 4 2. Brief aan mentoren 7 3. Brief aan ouders/verzorgers 9 4.

Nadere informatie

CREATINg ToMoRRoW. ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK

CREATINg ToMoRRoW. ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK CREATINg ToMoRRoW 2013 2014 ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK HVA TECHNIEK ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN 2013-2014 Engineering, Design and Innovation (ED&I) is een opleiding voor echte

Nadere informatie

Talentgerichte benadering

Talentgerichte benadering Talentgerichte benadering 4. Strengths-based development (*) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Dit was de

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Uw zoon of dochter gaat studeren.

Uw zoon of dochter gaat studeren. Uw zoon of dochter gaat studeren. Wat u kunt doen! Een studie kiezen is een belangrijk proces. Het is vooral de verantwoordelijkheid van uw kind een goede studiekeuze te maken. Natuurlijk wilt u uw zoon

Nadere informatie

HBO-RECHTEN VOLTIJD WELKOM BIJ DE PRESENTATIE DEZE SHEETS ZIJN VANAF VANDAAG OOK TERUG TE LEZEN OP WWW.HVA.NL/OPLEIDING/VOLTIJD/HBO-RECHTEN/

HBO-RECHTEN VOLTIJD WELKOM BIJ DE PRESENTATIE DEZE SHEETS ZIJN VANAF VANDAAG OOK TERUG TE LEZEN OP WWW.HVA.NL/OPLEIDING/VOLTIJD/HBO-RECHTEN/ HBO-RECHTEN VOLTIJD WELKOM BIJ DE PRESENTATIE DEZE SHEETS ZIJN VANAF VANDAAG OOK TERUG TE LEZEN OP WWW.HVA.NL/OPLEIDING/VOLTIJD/HBO-RECHTEN/ 1 HBO-RECHTEN EN SJD 2 OPBOUW VAN DE OPLEIDING JAAR 1: Oriëntatie,

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING Leraar Engels

BACHELOROPLEIDING Leraar Engels BACHELOROPLEIDING Leraar Engels Leraar Engels, iets voor jou? Engels is een wereldtaal. Als je een voorliefde hebt voor Engels en het belangrijk vindt dat leerlingen deze mooie en nuttige taal goed leren

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Digitale Onderwijs Planner

Digitale Onderwijs Planner Digitale Onderwijs Planner Werkt het voor student en organisatie? Frits Salomons Stafbureau Onderwijs & Onderzoek team ICT en Onderwijs HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Fusie instelling van

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers,

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers, Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen nieuwsbrief Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon of dochter is sinds kort student aan het Instituut voor Leraar en School van de HAN, kortweg

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015 Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015 Inleiding Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2014 voor de eerste keer ingeschreven

Nadere informatie

HOE KIES IK EEN MASTER?

HOE KIES IK EEN MASTER? HOE KIES IK EEN MASTER? MASTERKEUZE-STAPPENPLAN W W W.UVA.NL / MASTERKEUZE INHOUD Het masterplan - een master kiezen doe je zo 3 Je huidige opleiding 4 Aansluiting tussen studie en werk 6 Masterkeuze

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld? Waarom deze conferentie? Een verkeerde studiehouding en gebrekkige studievaardigheden zijn belangrijke oorzaken voor uitval in de propedeuse. Veel studenten denken het te redden met de studiehouding die

Nadere informatie

NR 01 Opstellen individueel LOB-traject

NR 01 Opstellen individueel LOB-traject NR 01 Opstellen individueel LOB-traject Deelname Verplicht Doel en verantwoording Je moet per leerjaar een planning maken van je LOB-activiteiten. het is de bedoeling dat je uit de verzameling LOB-wijzers

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg VERTROUWELIJK Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg School: Opleiding: Klas: Fontys Economische Hogeschool Tilburg Communicatie 1CD E-mail: jotamdveer@home.nl Studentnummer:

Nadere informatie