Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties"

Transcriptie

1 Advies van de beoordelingscommissie onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van de Nederlands-laamse Accreditatieorganisatie over de aanvraag tot toets nieuwe opleiding van de joint degree onderzoeksmasteropleiding Business In Society van de rije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam Procedure Op verzoek van de NAO heeft de beoordelingscommissie onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de aanvraag om accreditatie beoordeeld van de voorgenomen joint degree onderzoeksmasteropleiding Business In Society van de rije Universiteit Amsterdam (U) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). De opleiding is een onderzoeksmasteropleiding die gezamenlijk wordt verzorgd door de U en de UvA. Een samenwerkingsovereenkomst die de joint degree formeel regelt, is bij het dossier gevoegd. De commissie heeft haar advies opgesteld aan de hand van de criteria die zijn geformuleerd in het Beoordelingskader beperkte opleidingsbeoordeling onderzoeksmasters van 22 november De KNAW-commissie bestaat uit: prof. dr. P. Scheepers (voorzitter), hoogleraar Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Radboud Universiteit Nijmegen; prof. dr. J. Plantenga, hoogleraar Economie van de Welvaartsstaat, Universiteit Utrecht; prof. dr. F. Witlox, hoogleraar Economische Geografie, Universiteit Gent; prof. mr. T.A. de Roos, emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht, Universiteit van Tilburg; M. Postma MSc. (student-lid), recent afgestudeerd aan de research master Social and Cultural Science, Radboud Universiteit Nijmegen. De commissie heeft het aanvraagdossier bestudeerd en in een eerste vergadering op 18 maart 2014 besproken. Aan de opleiding is vervolgens een aantal inhoudelijke en feitelijke/organisatorische vragen voorgelegd. De antwoorden op de schriftelijke vragen (hier aanvullend materiaal genoemd) zijn ontvangen op 24 april 2014 en de commissie heeft deze besproken tijdens een bijeenkomst op 6 mei 2014, voorafgaand aan de hoorzitting ten kantore van de KNAW. De commissie heeft op laatst genoemde dag gesproken met respectievelijk delegaties van het management en docenten van de beoogde opleiding. De commissie heeft op basis van het aanvraagdossier, de schriftelijke antwoorden op de gestelde vragen en de hoorzitting haar advies vastgesteld. Het advies is op 15 juli 2014 aan de opleiding voorgelegd met het verzoek eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Op 21 juli 2014 is een reactie van de opleiding ontvangen. De in deze reactie voorgestelde geringe tekstuele aanpassingen heeft de commissie overgenomen. Het definitieve advies is vastgesteld op 27 augustus Het betreft een toets nieuwe opleiding. In dit geval wordt er bij de standaarden en het eindoordeel slechts gewerkt met de oordelen voldoende of onvoldoende. 1

2 Beoordeling Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties De joint degree onderzoeksmasteropleiding Business In Society beoogt getalenteerde en gemotiveerde studenten met een achtergrond in business studies of een aanverwante achtergrond voor te bereiden op een promotieplaats of andere onderzoeksfuncties. De joint degree onderzoeksmasteropleiding Business in Society is een initiatief van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de rije Universiteit Amsterdam (U) en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA), onder auspiciën van het Amsterdam Business Research Institute (ABRI) van de U en het Research Instituut van de Amsterdam Business School (ABS-RI) van de UvA. Met deze onderzoeksmasteropleiding wordt het voor de twee participerende faculteiten mogelijk om, binnen de Nederlandse context, een opleiding te verzorgen waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die van de beste internationale graduate schools op het gebied van management en bedrijfskunde. Het hoofddoel van de onderzoeksmasteropleiding Business in Society is studenten op te leiden tot onderzoekers die vraagstukken op het snijvlak van bedrijfskunde en de samenleving benaderen vanuit interdisciplinair perspectief. De beoogde opleiding geeft aan dat zij van oordeel is dat vier unieke eigenschappen de onderzoeksmasteropleiding Business in Society onderscheiden van andere onderzoeksmasteropleidingen op het gebied van bedrijfskunde en management in Nederland, te weten: 1. Profiel van het programma: de inhoud van de onderzoeksmasteropleiding Business in Society sluit aan bij de strategische prioriteiten (profielen) van beide universiteiten: Transnational Law and Corporate Governance (UvA) en Professional Services (U). 2. Sterke focus op onderwijs in theorievorming: De meeste onderzoeksmasters in Nederland leggen de nadruk op methodologische training, wat niet zelden resulteert in het herhalen van onderzoek door studenten in plaats van eigen theorie ontwikkeling en onderzoek. Hoewel de onderzoeksmasteropleiding Business in Society studenten ook een sterke methodologische basis geeft, is het uitgangspunt om ze grote vaardigheid op het gebied van theorievorming te laten ontwikkelen (bijvoorbeeld ontwikkelen en samenvoegen van theorieën, interdisciplinaire reflectie), om zo tot innovatief onderzoek te komen. 3. Onderzoekservaring: Ervaring opdoen met onderzoek is één van de pijlers van de onderzoeksmaster. Het programma bevat drie stages bij verschillende onderzoeksgroepen en centra binnen de participerende faculteiten. 4. Doelgroep: Naast studenten met een achtergrond in bedrijfskunde of sociale wetenschappen, richt de onderzoeksmasteropleiding Business in Society zich op afgestudeerden van Nederlandse en Europese University colleges (bijvoorbeeld het Amsterdam University College (AUC)). De beoogde opleiding heeft zich vergeleken met vier ander onderzoeksmasteropleidingen in Nederland die zich richten op business studies, management en organisatiewetenschappen. De beoogde onderzoeksmasteropleiding Business in Society heeft met deze opleidingen gemeen dat het onderzoekers opleidt in business studies, maar de beoogde opleiding verschilt sterk van de andere vier wat betreft doelstellingen en inhoud. Het grootste verschil is de nadruk op het bestuderen van managementvraagstukken in de sociale context en de analyse vanuit een interdisciplinair perspectief. Ook beoogt de opleiding studenten kritisch te laten reflecteren op bestaande theorievorming en vaardigheden te ontwikkelen om zelf daaraan een bijdrage te kunnen leveren. De beoogde opleiding heeft zich ook internationaal vergeleken met bestaande opleidingen. Bij de opleidingen in andere landen is anders dan bij de aangevraagde master vaak sprake van een vroege specialisatie in een bepaald domein. olgens de opleiding ligt er bij die bestaande opleidingen ook minder nadruk op een afsluitend onderzoek in de vorm van een thesis. De beoogde opleiding ziet ook een duidelijk meerwaarde in de samenwerking tussen de UvA en de U, zo vullen de betrokken onderzoeksprogramma s elkaar goed aan. anuit de U is de beoogde opleiding gerelateerd aan drie onderzoeksprogramma s (van het ABRI), vanuit de UvA is de opleiding gerelateerd aan drie onderzoeksprogramma s (van het ABS-RI). De commissie heeft zich de vraag gesteld of de niche die men voor de opleiding ziet wel zo uniek is en zou daar graag bij een volgende visitatie van overtuigd worden. De commissie acht de eindtermen helder omschreven. Ze zijn passend bij een onderzoeksmasterniveau. 2

3 De commissie constateert dat de eindkwalificaties voldoen aan het criterium dat een onderzoeksmaster dient op te leiden tot functies waarin onderzoeksvaardigheden en -ervaring vereist zijn, en die uitgaan boven hetgeen op grond van de gebruikelijke koppeling van onderzoek en onderwijs kan worden verwacht. De commissie beoordeelt standaard 1: Beoogde eindkwalificaties, als voldoende. Standaard 2: Onderwijsleeromgeving De beoogde joint degree onderzoeksmasteropleiding Business In Society is een tweejarige opleiding die volledig in het Engels onderwezen wordt. Het programma beoogt een gebalanceerde combinatie van meer op de inhoud gerichte vakken en meer op de methoden gerichte vakken. Het programma is ingedeeld in drie niveaus, met op elk niveau kernvakken en op niveau 1 en 2 ook specialisatievakken. Het aanleren van relevante vaardigheden vindt op alle niveaus plaats. 1. Theory building (39 EC) 2. Methodological proficiency (39 EC) 3. Research practice (42 EC) Het programma is opgebouwd uit 4 semesters en elk semester is opgebouwd uit twee periodes van 8 weken en één periode van 4 weken (8+8+4). In het aanvraagdossier is in een tabel de relatie aangegeven tussen de beoogde eindkwalificaties en de kernvakken en de keuzevakken. Daaruit is op te maken dat alle eindkwalificaties aan bod komen. Het programma vertoont een logische opbouw met voldoende diversiteit aan werkvormen. De commissie had de indruk dat de scheiding tussen theorie (in het eerste semester) en methoden (in het tweede semester) wat rigide was. Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen en de hoorzitting lijkt dat dit meevalt en blijkt er een duidelijke onderwijsfilosofie achter te zitten waarmee de integratie van theorie en methoden gewaarborgd is. Ook is een prototype van het programma bij PhD studenten getest. Alle vakken zijn uitsluitend ontwikkeld voor de onderzoeksmasterstudenten Er zijn duidelijke en adequate criteria voor de selectie van mogelijke studenten. Er wordt gekeken naar de vooropleiding, de behaalde cijfers tijdens de vooropleiding (gemiddelde van een 8 voor de bacheloropleiding), een bewijs voor uitstekende beheersing van het Engels, en een motivatiebrief. Er is een toelatingscommissie die op basis van de geformuleerde criteria besluit over toelating. Aan de docenten wordt de eis gesteld dat ze beschikken over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en dat ze een uitstekende staat van dienst hebben op het gebied van onderzoek. De beoogde docenten die de commissie tijdens de hoorzitting gesproken heeft, maakten een bevlogen en gemotiveerde indruk en leken al een duidelijk team te vormen. Men was goed op de hoogte van het programma en de invulling ervan, en men kon de gemaakte keuzes verduidelijken. Ook is er een duidelijke wil aanwezig tot het steeds verder verbeteren van het programma. Docenten uit zes onderzoeksprogramma s zijn betrokken bij de onderzoeksmaster (drie programma s uit elke universiteit). Het zijn de programma s Strategic Entrepreneurship, Human Resources en Logistics, Information, Networks and Knowledge van de U, en Accounting, Business in Society en Human Resource Management/Organizational Behaviour van de UvA. Eind 2013 zijn al deze onderzoeksprogramma s beoordeeld door een externe commissie volgens het SEP protocol. De eis die aan de onderzoeksomgeving voor een onderzoeksmaster gesteld wordt, is dat op alle onderdelen een oordeel van minimaal 4 (zeer goed) behaald wordt. De commissie maakt zich zorgen over het oordeel dat gegeven is op het onderdeel viability van een aantal onderzoeksprogramma s. Enkele programma s kregen voor viability niet de gewenste 4 (voor twee programma s van de UvA was de score een 3,5, en voor één programma van de U was de score een 3). De commissie heeft tijdens de hoorzitting en de antwoorden op de schriftelijke vragen vernomen dat men denkt deze score op niet al te lange termijn te kunnen verbeteren. De commissie beveelt aan wat dat betreft de vinger aan de pols te houden en indien de viability niet verbetert het desbetreffende programma te vervangen door een programma dat wel aan de eisen voldoet. 3

4 De beoogde staf-student ratio voor deze opleiding is 1 op 25. De wijze waarop de eindtermen in leerdoelstellingen per cursus zijn vertaald, maakt het studenten mogelijk de eindtermen te behalen. Het aantal contacturen per week bedraagt tussen de 8 en 12 uur per week gedurende de eerste drie semesters. In het laatste semester (tweede semester van het tweede jaar) varieert dit aantal. oor de thesisbegeleiding staat 60 uur. Samenvattend is de commissie van oordeel dat de onderzoeksomgeving en de kwaliteit van de staf van voldoende (hoog) niveau is en dat de opleiding voldoet aan de eisen wat betreft de instroom en selectie van de studenten en formele omvang van het programma. Het geheel overziende beoordeelt de commissie Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) als voldoende. Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de gezamenlijke examencommissie, de werkwijze van deze commissie, over de beoordeling en toetsing en het toezicht op de kwaliteit daarvan. De wijze van toetsen en beoordeling is inzichtelijk en duidelijk weergegeven in het aanvraagdossier en de docenten hebben er al over nagedacht. Dat wekt vertrouwen voor de toekomst. De commissie beveelt wel aan om als het de bedoeling is dat de thesis geschreven wordt in de vorm van een publiceerbaar artikel dat ook duidelijk in het beoordelingsformulier op te nemen. De commissie komt op basis van het bestudeerde materiaal en de gesprekken met verschillende delegaties tot de conclusie dat de (beoogde) toetsing en beoordeling voldoen aan de (hoge) eisen die aan een onderzoeksmaster gesteld worden en dat afgestudeerden de vereiste eindkwalificaties kunnen bereiken. Het geheel overziende beoordeelt de commissie Standaard 3 (Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties) als voldoende. Standaard 4. Afstudeergarantie en financiële voorzieningen De commissie heeft de financiële gegevens bekeken en geconstateerd dat er in het begin sprake is van aanzienlijke verliezen. Tijdens de hoorzitting werd door het management aangegeven dat men die verliezen wil en kan dragen. Op verzoek van de commissie heeft het management dat in een brief bevestigd. Tijdens de hoorzitting vernam de commissie dat de verliezen voor de komende 5 jaar al in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast worden er vanuit elke instelling 6 promotieplaatsen per jaar gegarandeerd. Op basis hiervan beoordeelt de commissie Standaard 4 (Afstudeergarantie en financiële voorzieningen) als voldoende. 4

5 Advies De commissie komt op basis van de informatie in het aanvraagdossier, de antwoorden op de door haar gestelde schriftelijke vragen en de hoorzitting, tot een positief eindoordeel over de aanvraag. Op alle standaarden komt de commissie tot het oordeel voldoende, derhalve is ook het eindoordeel voldoende. De commissie is van mening dat deze opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een onderzoeksmaster. De commissie is tevreden met de schriftelijke en mondelinge toezegging van het management dat elke instelling 6 PhD posities per jaar beschikbaar stelt. Concluderend is de commissie van oordeel dat de nieuwe opleiding joint degree onderzoeksmasteropleiding Business In Society van de rije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam voldoet aan de door de Nederlands-laamse Accreditatieorganisatie gestelde eisen aan onderzoeksmasters, zoals neergelegd in het Beoordelingskader onderzoeksmasters van 22 november Den Haag, 27 augustus 2014 Namens de Commissie Beoordeling onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen, prof. dr. P. Scheepers voorzitter ir. S. van Bruggen secretaris 5

6 Bijlage Overzicht van beoordelingen door de KNAW-commissie Maatschappijwetenschappen betreffende de toets nieuwe opleiding joint degree onderzoeksmasteropleiding Business In Society van de rije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam Standaarden 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren 3 Toetsing De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. 4 Afstudeergarantie en De instelling geeft aan studenten de financiële voorzieningen garantie dat het programma volledig kan worden doorlopen en stelt toereikende financiële voorzieningen beschikbaar Eindoordeel Beoordeling door de KNAW-commissie De standaarden en het eindoordeel krijgen het oordeel onvoldoende (O) of voldoende () 6

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Business Analytics. Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

Business Analytics. Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Business Analytics Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

wo-ma Master of Public Information Management Erasmus Universiteit Rotterdam 14-02-2011 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-ma Master of Public Information Management Erasmus Universiteit Rotterdam 14-02-2011 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-ma Master of Public Information Management Erasmus Universiteit Rotterdam 14-02-2011 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 4 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University maart 2015 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze commissie 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Joint-degree wo-master Entrepreneurship Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam 26 november 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master Master of Business Administration. Universiteit van Amsterdam. 8 november 2005. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master Master of Business Administration Universiteit van Amsterdam 8 november 2005 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

hbo bachelor International Business & Entrepreneurship EuroCollege Hogeschool 17 oktober 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo bachelor International Business & Entrepreneurship EuroCollege Hogeschool 17 oktober 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo bachelor International Business & Entrepreneurship EuroCollege Hogeschool 17 oktober 2012 NAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving

Nadere informatie

wo-master Avondopleiding Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen 21 december 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Avondopleiding Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen 21 december 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Avondopleiding Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen 21 december 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Industrieel Product Ontwerpen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Mei 2013 2/49 NQA HAN: BOB Industrieel Product Ontwerpen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Information Management. wo-master Universiteit van Amsterdam. 6 maart 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Information Management. wo-master Universiteit van Amsterdam. 6 maart 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Information Management wo-master Universiteit van Amsterdam 6 maart 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB hbo-bachelor Opleidingskunde Inleiding Dit visitatierapport bevat

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Biomolecular Sciences

Biomolecular Sciences Additionele beoordeling Biomolecular Sciences Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Herbeoordeling master Begeleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2013 2/57 NQA Hs. Rotterdam: BOB Herbeoordeling Begeleidingskunde Inleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling

hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling Panelrapport 1 Samenvattend advies 3 2 Achtergrond van de opleidingsbeoordeling 7 3 Werkwijze panel 9 3.1 Samenstelling

Nadere informatie

Januari 2009. Militaire Bedrijfswetenschappen Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie

Januari 2009. Militaire Bedrijfswetenschappen Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie Januari 2009 Militaire Bedrijfswetenschappen Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Wo-ma Executive Master in Business Administration TSM Business School BV. 7 juli 2010. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Executive Master in Business Administration TSM Business School BV. 7 juli 2010. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Executive Master in Business Administration TSM Business School BV 7 juli 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1

Nadere informatie