JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT 2 0 0 8"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT

2 INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS...2 VOORWOORD / PREFACE...3 Inleiding / INTRODUCTION...4 MANAGEMENT...5 CONTRACTEN / CONTRACTS...6 PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING...10 Contractgebonden missies / CONTRACT RELATED Missions...15 Voorbereiding van activiteiten/missies in 2009 / Activities/Missions in 2009 under preparation...15 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES / SUBSIDIZING FEASIBILITY STUDIES...16 BEZOEKEN / VISITS...17 Thank you Jacky...18 FITA-VERTEGENWOORDIGING IN ZUID-OOST AZIË / FITA S REPRESENTATION IN SOUTH-EAST ASIA...20 INFORMATIEVERSPREIDING / DISSEMINATION OF INFORMATION...21 CONTACTEN MET INTERNATIONALE, NATIONALE EN REGIONALE INSTELLINGEN / CONTACTS WITH INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS...22 Beschouwingen bij het werkjaar 2008 / FACTS AND FIGURES REACTIES, PERS... / RESPONSES, PRESS

3 VOORWOORD / PREFACE Het jaar 2008 was voor de vzw FITA duidelijk gekenmerkt door drie hoofdactiviteiten: de aanbesteding van de nieuwe sluizen van het Panamakanaal, het opstarten van een nieuw project in India met de haven van Manappad in de staat Tamil Nadu en de aanwerving van een logistiek expert in het kader van de uitbreiding van de opdrachten van de vzw. Met Panama wordt een project verder gezet waarbij FITA sinds 2001 intensief betrokken is. Bij het lezen van dit jaarverslag zijn de werken voor de nieuwe sluizen al gegund en behoort het Vlaamse bedrijf Jan De Nul tot de groep van gegadigden! Voeg hierbij de baggerwerken aan de kant van de Stille Oceaan, gegund aan het bedrijf DEME en wetende dat FITA betrokken is bij het zogenaamde design review dan is het Vlaamse succes compleet. Manappad Port Project is dan op zijn beurt een ander succesverhaal als men weet dat de eerste contacten met de lokale opdrachtgever slechts dateren van juni 2008! Ondertussen is het ontwerp van master plan van deze nieuwe diepzeehaven al klaar en voorgelegd aan Indian Gas Limited, de lokale privéontwikkelaar. Op vraag van het kabinet van de minister-president werd ook een offerte uitgeschreven om een logistiek expert aan te werven om het takenpakket van de vzw in die richting te ondersteunen. Het luik logistiek zal dan ook vanaf nu eveneens tot de topics behoren van de thematische missies door FITA georganiseerd. Ik houd eraan het team rond ir. Louis Van Schel, Managing Director van FITA oprecht geluk te wensen met de bekomen resultaten in het afgelopen jaar. De inzet van de overheidsexperts is zonder meer weer een absolute troef gebleken voor de betrokken Vlaamse bedrijven. Mijn dank gaat dan ook naar deze bedrijven om hun vertrouwen enerzijds maar anderzijds om de voorbeeldige synergie die telkens tot stand kwam om tot deze resultaten te komen. Ik wens u ten slotte veel leesgenot van dit verslag van een boeiend For FITA the year 2008 was characterized by 3 major events being the tendering of the new locks of the Panama Canal, the start of a new major port project in Manappad, India, and the recruitment of an expert in logistics. In Panama, FITA is continuing its activities started end Besides major tenders won by Flemish companies, FITA will be involved, as member of the Consorcio Post Panama (CPP), in the review of the performance criteria and the technical assessment of the design and build bids. The Manappad Port Project is another success for FITA knowing that the first talks only date back to June 2008! In the meantime, the master plan proposal has already been prepared for the private investor IGL (Indian Gas Limited). Finally, as FITA was asked to extend its activities towards logistics in general and the infrastructure related topics in particular, a tender for a logistic expert was prepared. I want to thank at last Civ. Eng. Louis Van Schel, Managing Director of FITA, and his team for the results obtained in Also the input of all the civil experts was highly appreciated by the Flemish companies involved. I wish you all a pleasant reading of this 2008 annual report. Fernand Desmyter, Civ. Eng. President of FITA 3

4 Inleiding / INTRODUCTION De vzw FITA slaagde erin om ook in 2008 haar doelstellingen waar te maken en dit op de onderscheiden domeinen: het ter beschikking stellen van overheidsexperts voor de vigerende en de nieuwe contracten, de organisatie van thematische missies en de realisatie van technische bezoeken van buitenlandse experts. De inbreng van FITA in de lopende contracten kende een hoogtepunt in 2008 en dit zowel voor Panama met het nieuwe sluizenproject als voor de projecten in Cambodja met het Asia Pro Eco project in de haven van Sihanoukville als met het oeververdedigingproject in Laos en de master plan studie voor de navigatie op de Mekong River eveneens in Cambodja. Meer over deze en andere projecten verder in dit jaarverslag. Daarnaast werd bijzondere aandacht en energie besteed aan de voorbereiding van, deelname aan en opvolging van thematische missie georganiseerd door FITA in nauwe samenwerking met derden zoals onze leden uit de privésector, met name VCB, ORI en VMD enerzijds en anderzijds met FIT zonder dewelke de bekomen resultaten niet konden bereikt worden. Na een verkenningsmissie werd een succesvolle missie naar Kroatië o.l.v. minister-president Kris Peeters uitgevoerd. FITA was aanwezig op missies in het kader van Flanders Port Area naar Japan en Polen en op missies georganiseerd door het agentschap Buitenlandse Handel naar Argentinië/Uruguay en de VR China. Projectgebonden missies vonden plaats naar Cambodja, Laos, India en Panama. De verkenningsmissie naar Oekraïne vond plaats in oktober 2008 als voorbereiding van de eigenlijke thematische missie van maart Het secretariaat van FITA stond tevens in voor de organisatie van bezoeken van delegaties uit Kosovo, Laos, Roemenië en India. In 2008 waren FITA vertegenwoordigers actief betrokken bij verschillende studiedagen seminaries. Een zeer boeiend 2008 werd slechts mogelijk gemaakt dank zij de gedreven inzet van de betrokken FITA staf met de irs. Jacques Dezeure (die met ingang van 1 oktober 2008 op rust werd gesteld meer verder in dit verslag) en Freddy Wens en de medewerkers op het secretariaat met Diane Van De Velde voor het administratieve luik en Wim Van Rompay als area manager en organisator van onder meer de gesmaakte thematische missies. Oprechte dank ook aan de vertegenwoordigers van FIT voor hun professionele inbreng. Tot slot kan enkel dank zij een voorbeeldige synergie met de betrokken Vlaamse bedrijven dit resultaat voorgelegd worden. Louis Van Schel, Civ. Eng. Managing Director FITA. 4

5 Also in 2008 FITA was successful in realizing the objectives put forward: making civil experts available for the existing and upcoming contracts, organizing thematic missions abroad and preparing technical visits of foreign experts. The input of FITA dealing with the ongoing contracts reached a summit in 2008 as well in Panama with the new locks project, as in Cambodia with the Asia Pro Eco project in the port of Sihanoukville and the master plan study for the navigation on the Mekong River and in the Lao PDR with the river bank protection project. Particular attention was paid to the preparation, participation and follow-up of thematic missions organized by FITA in close collaboration with the private sector being VCB, ORI and VMD on one hand and with FIT (Flanders Investment & Trade) on the other. After a pre-mission, a very fruitful mission to Croatia was organized, headed by HE Kris Peeters, Minister-President. FITA also participated in missions organized by the Agency for Foreign Trade to Argentina, Uruguay and the PR China. Project related missions took place to Cambodia, the Lao PDR, India and Panama. At last, a pre-mission to Ukraine was organized in order to prepare the thematic mission as such in the spring of The FITA secretariat also took care of the organization of visits of delegations from Kosovo, the Lao PDR, India and other. This exiting 2008 only was possible thanks to the everlasting efforts of FITA s staff engineers Jacques Dezeure (retired as from 1 October 2008) and Freddy Wens together with the members of the Brussels office: Mrs. Diane Van De Velde for the administrative support and Mr. Wim Van Rompay, Area Manager and organizer of the appreciated thematic missions. Sincere thanks for the highly professional input of the FIT representatives worldwide. Finally, only through full synergy these results have been realized. MANAGEMENT MANAGEMENT VERGADERINGEN 2008 De activiteiten van 2008 kaderen in de doelstellingen van de vzw FITA, zoals eenparig goedgekeurd op 13 maart 1991 door de toenmalige Vlaamse Regering. De opvolging van de activiteiten gebeurt binnen het directiecomité. Het directiecomité vergaderde 3 maal en wel op: De raad van bestuur en de algemene vergadering vergaderden op MANAGEMENT MEETINGS IN 2008 The management committee met on: 8 February May June 2008 The Board of Directors and the General Assembly gathered on 26 September

6 1. Panama nieuwe sluizencomplexen CONTRACTEN / CONTRACTS In 2008 werden 4 consortia gevormd die aan de internationale aanbesteding zouden deelnemen op basis van een zogenaamde design and build procedure. Volgende opdrachten werden in de periode afgewerkt : o Task Order 1: Mathematical Model studies and Concept Design o Task Order 2: Geotechnical Analyses and Alternative construction methodologies o Task Order 3: Tank test to determine UKC o Task Order 4: Numerical modeling of Density and Discharge currents in Pacific Approach o Task Order 5: Physical model of hydraulic F/E system o Task Order 6: Review of Performance Criteria for D&B o Nazicht van de technische beschrijving van de sluisdeuren o Technische evaluatie van de offertes D&B 1. Panama the new locks project of the Panama Canal In consortia were created regarding the participation in the international tender based on the design and build principle. Following task orders were realized in the period : o Task Order 1: Mathematical Model studies and Concept Design o Task Order 2: Geotechnical Analyses and Alternative construction methodologies o Task Order 3: Tank test to determine UKC o Task Order 4: Numerical modeling of Density and Discharge currents in Pacific Approach o Task Order 5: Physical model of hydraulic F/E system o Task Order 6: Review of Performance Criteria for D&B o Control of the technical data related to the lock doors o Technical assessment of the D&B bids 6

7 2. Cambodja Het project Powering Harbour Development in S.E. Asia using Renewable Energy in het kader van het Asia Pro Eco programma van de EU werd verder gezet met FITA als projectleider. Een verlenging tot werd op 20 maart 2008 door de EU goedgekeurd. In 2008 werd voor de derde maal de aanbesteding gelanceerd voor de windturbine: 2 offertes werden ontvangen en de opdracht werd gegund aan het Nederlandse WES (Wind Energy Solutions). Ondertussen werden de andere aanbestedingen voorbereid: fundering, montage en aansluiting op het lokale net. Het project Master Plan for the Navigation on the Mekong River loopt volgens schema en de implementatie van de 60 deelopdrachten is aan de gang onder de deskundige leiding van ir. Freddy Wens. Deze laatste gaf tevens een toelichting bij de onderscheiden deelopdrachten aan de leden van het directiecomité. De mogelijkheden voor het betrokken Vlaamse bedrijfsleven werden meer in detail belicht. 2. Cambodia The project Powering Harbor Development in S.E. Asia using Renewable Energy in the framework of the EU Asia Pro Eco program, was continued with FITA as project leader. A time extension until 22 March 2009 was approved by the EU on 20 March In 2008, for the third time, a tender was launched for the wind turbine: 2 bids were received and the tender finally went to the company WES (Wind Energy Solutions) of the Netherlands. In the meantime, the other tenders were prepared: foundation and erection of the wind turbine and connection to the local grid. The project Master Plan for the Navigation on the Mekong River is on schedule and the implementation of the 60 task orders is ongoing under the professional guidance of Civ. Eng. Freddy Wens. The latter gave a presentation of these task orders to the members of the management committee showing the possibilities for the related Flemish business world. 7

8 CONTRACTEN / CONTRACTS 3. LAOS Het project Capacity Building for Design and Construction of Bank Protection along the Mekong River werd succesvol afgerond tot grote tevredenheid van de lokale overheid met onder meer een seminarie in Vientiane. De NV Technum-Tractebel Engineering was de betrokken privépartner bij dit project. FITA leverde consulting services via ir. Jacques Dezeure in joint venture met AAM Company uit Thailand en Vientiane Geomatic Services uit Laos voor de Condition survey of dangerous areas for navigation between Luang Prabang and Pakse. Het eindrapport werd ingediend in de loop van LAOS The Capacity Building for Design and Construction of Bank Protection along the Mekong River project was successfully finalized satisfying the local authorities. A seminar was held in Vientiane. The private partner involved was Technum-Tractebel Engineering. Consulting services were delivered by Civ. Eng. Jacques Dezeure of FITA in joint venture with AAM Company of Thailand and Vientiane Geomatic Services from Lao PDR for the Condition survey of dangerous areas for navigation between Luang Prabang in Lao PDR and Pakse in Thailand. The final report was received in INDIË Het secretariaat van FITA werd in de loop van juni 2008 benaderd door een Indische investeerder, IGL (Indian Gas Limited), via het Waalse agentschap Logistics in Wallonia. Zeer concreet werd gevraagd of Vlaamse bedrijven via FITA dringend interesse konden betonen voor een totaal nieuw diepzeehavenproject in Manappad, Tamil Nadu State op ongeveer 660 km ten zuiden van Chennai. FITA benaderde in een eerste fase de leden van het consortium actief in Panama en in minder dan een maand werd een nieuw consortium, inclusief FITA en het bedrijf G-tec, boven de doopvont gehouden. Het contract voor de studie van het master plan van deze nieuwe haven werd op 4 november 2008 in New Delhi ondertekend in aanwezigheid van Koning Albert II van België op staatsbezoek in Indië. Deze studie werd begin juli 2009 aan de opdrachtgever bezorgd en de werken van de eerste fase (1500 meter kaaimuur, golfbreker en bijhorende baggerwerken) zullen eind 2009 aanbesteed worden. Deze nieuwe haven past in de actuele aanpak van het energietekort in Indië. Dit tekort wordt geraamd op MW voor heel het land en op MW voor het zuiden in het bijzonder. Teneinde nieuw te bouwen centrales van brandstof (in te voeren steenkolen, petroleum, gas) te voorzien dient in versneld tempo in de nodige havenfaciliteiten voorzien te worden. Hierbij gaan privé- en overheidsinvesteringen hand in hand. 8

9 4. INDIA The FITA secretariat came into contact with an Indian investor, IGL (Indian Gas Limited), through the Logistics in Wallonia, a Walloon public agency. The question was short and clear: are Flemish consulting companies interested in the design of a total new deep sea port in Manappad, Tamil Nadu State, some 660 km south of Chennai. In a first phase, the members of the CPP (Consorcio Post Panamax) were informed. In less than a month time, a new consortium was installed, including FITA and the G-tec Company. The contract for the design of the master plan was signed on 4 November 2008 in New Delhi in the presence of HRH Albert II, King of Belgium. The preliminary master plan design was delivered early July 2009! The construction works of the first phase (a quay wall of 1500 m, a breakwater and the related dredging works) will start early 2010 and tendered end This new port will serve the energy supply of India. Indeed, a shortage of some MW for the overall country is estimated of which MW only for the southern part. In order to provide the new built power plants with fuel (coal, petrol, natural gas, all to be imported) new harbors have to be designed and constructed. Both public and private investments are involved. 9

10 CONTRACTEN / CONTRACTS 5. Mogelijke contracten in onderhandeling in de loop van 2008 Het Korea Grand Canal Project met de NV IMDC en het lokale Sekwang Engineering Consultants. Dit project werd verdaagd door de Koreaanse overheid. Het FITA secretariaat werd benaderd door de Wereldbank voor Inland Waterway Transport projecten in Brazilië. Ook voor havenontwikkelingsprojecten in Colombië aan de kust van de Stille Oceaan werd FITA bevraagd. 5. Contracts under negotiation in 2008 The Korea Grand Canal Project with the IMDC Company and the local Sekwang Engineering Consultants: this project has been postponed by the Korean authority. The FITA secretariat was approached by the World Bank regarding inland waterway projects in Brazil. FITA also was contacted for port development projects at the Pacific Ocean coast of Colombia. PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING Volgende missies werden in 2008 uitgevoerd met aanwezigheid van afgevaardigden van de vzw FITA: 1. Verkenningsmissie naar Kroatië ( ) ter voorbereiding van de eigenlijke thematische missie naar Kroatië ( ) o.l.v. Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering. In opdracht van de sectorfederaties ORI, VCB en VMD - i organiseerde FITA een handelsmissie naar Kroatië voor de infrastructuur- en milieusector. Het zendingsprogramma bevatte onder meer een seminarie waarin de Vlaamse expertise in de infrastructuur- en milieusector centraal stond. Ook werd de aanwezige bedrijven een op maat gesneden business-to-business programma aangeboden. Zo konden onze bedrijven de eerste contacten leggen met potentiële nieuwe zakenpartners uit het gastland. Op de Belgische ambassade in Zagreb konden de delegatieleden in contact treden met hogere overheidsambtenaren en lokale politici. In de loop van het jaar 2009 brengen de Kroaten een tegenbezoek aan Vlaanderen, en meer bepaald een groep Kroatische waterexperts die instaan voor het integraal waterbeheer in het bekken van de Sava, een zijrivier van de Donau die ontspringt in Oostenrijk en Kroatië doorkruist. 10

11 FITA announced a timely opportunity to meet business prospects in Croatia in the area of Environmental Protection, Infrastructure and Logistics. Some 20 companies registered to participate at this mission which was presided by Flemish Minister-President Kris Peeters. The trade mission programme included environmental and port seminars where Flemish companies were able to present their strengths and opportunities to local business people. FITA took part in this China mission in the area of energy and environmental protection aiming to match participating Flemish companies with opportunities in the fast-growing Chinese markets, where Flemish clean energy and environmental goods and services can help address energy security and climate change, improving the environment. This mission also contributed in strengthening the position of Flemish enterprises, supplying environmental equipment to foreign countries. 2. Thematische FIT handelsmissie Milieu naar China (24 juni 1 juli 2008 ) China staat voor grote uitdagingen op het vlak van milieu en energie. Een goede balans vinden tussen de snelle economische groei en de zorg voor het leefmilieu is voor de Chinese autoriteiten een topprioriteit. Vlaamse bedrijven hebben heel wat te bieden op het vlak van milieu- en energietechnologie, terwijl de business mogelijkheden legio zijn. Reden genoeg voor FITA om actief deel te nemen aan het zendingsprogramma. Het hoofddoel van deze zending was het leggen van contacten met de centrale, lokale en provinciale overheden en het overbrengen van de Vlaamse kennis en evaring via power point presentaties in de steden Beijing, Dalian, Shenyang en Qingdao. In Dalian werd een bezoek gebracht aan de China International Environmental Protection Fair die zich hoofdzakelijk richt tot de private sector. Ook FIT had een stand op deze beurs waar hun nieuwe initiatief rond milieu in China de Flanders China Eco Cluster werd toegelicht. Deze organisatie wil doorbreken op de Chinese milieumarkt door een cluster te vormen van Vlaamse milieubedrijven en onderzoeksinstellingen die in samenwerking met Kingsphere, een Chinese tegenhanger, overheidsopdrachten kan binnenhalen. Task force algenproblematiek Tenslotte werd de delegatie in de kuststad Qingdao geconfronteerd met het lokale algenprobleem. Voor de baai van Qingdao kwam een zeer grote hoeveelheid zeewier tot ontwikkeling over een kuststrook van 500 km. Om de zeilwedstrijden van de Olympische Spelen niet in het gedrang te brengen werd beslist om Chinezen in te zetten om de algen met mankracht tijdelijk te verwijderen tijdens de duur van de Spelen. Het Departement LNE heeft een aantal stalen laten analyseren bij het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en stelde een task force samen met experten van VITO en FITA om het probleem nader te onderzoeken. Het onderzoek wees uit dat het om een fijn darmwier ging dat zich massaal ontwikkelt bij hoge concentraties stikstof en fosfor in combinatie met de seizoensgebonden temperatuurstijging van het zeewater. 11

12 PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING 3. Pre- event FITA handelsmissie Oekraïne (Kiev) (01/10/2008). N.a.v. de thematische FITA handelsmissie naar Kiev organiseerde FITA een voorbereidend seminarie in het kasteel van Ham. Als inleiding op deze zending nodigde FITA enkele sprekers uit met praktische bedrijfservaring in Oekraïne. Corporate governance, toegelicht door Jörg Van Impe van het advokatenkantoor Cottyn Lecoutre en nakende opdrachten voor het Europese voetbalkampioenschap EURO 2012 werden door Paul Boutsen van de vzw Het Vervolg voorgesteld. Tevens werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om de deelnemers interessante marktinformatie mee te geven. Omdat netwerking een belangrijk onderdeel is in het zakengebeuren werd afgesloten met een receptie in de kelder van het stijlvolle kasteel van Ham. An extensive briefing networking session for companies registered to participate in the FITA Trade Mission to Ukraine took place on 1 October 2008 at the charming Castle of Ham. 5. Pre- event Prinselijke Economische Zending naar Mexico en Panama van 21 t/m 30 maart 2009 (04/12/2008). Mexico wil de haveninfrastructuur noemenswaardig uitbreiden, voornamelijk om gebruik te maken van de snel groeiende handel met Azië en van de overbelasting van de havens aan de westkust van de Verenigde Staten. FITA werd gevraagd om een case studie te maken van de toekomstige investeringsprojecten in de Mexicaanse havens en de projecten met hun respectievelijke investeringscijfers voor te stellen op het pre-event van de Prinselijke zending. Het werd snel duidelijk dat er voldoende draagvlak was bij de Vlaamse infrastructuurbedrijven om een road show in Mexico stad op te zetten n.a.v. deze economische zending waarbij de Vlaamse kennis op het vlak van waterbouw centraal staat. Mexico is following up on a recent master plan for port development with proposed spending of close to $ 2 billion to build port facilities. The National Infrastructure Program (NIP) aims at the construction of five new ports and the modernization of 22 others along with a major upgrade of port, road and rail infrastructure. The Flemish business community, active in the broad range of port development, called on FITA in order to start up a road show at the occasion of the mission of the Prince to Mexico. 4. Prinselijke Economische Zending naar Argentinië en Uruguay (8 14 oktober 2008). Argentinië is als een feniks herrezen uit het economische puin van een desastreuze crisis in Toch kent het land een nijpend energietekort door de prijsblokkeringen opgelegd aan deze sector. Er is ook de noodzaak aan een betere transportinfrastructuur en milieubeheer. Het FITA nam deze zending te baat om ondermeer de Vlaamse kennis op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de kijker te plaatsen. Tot voor kort besteedde de Argentijnse Overheid weinig aandacht aan de milieuproblematiek in het algemeen maar nu wenst zij een actievere rol te spelen. Het was dus belangrijk om onze bedrijven actief in deze sector op de kaart te plaatsen. Argentina has successfully recovered from its last economic and financial crisis that plunged the country into a deep political turmoil in late That s why FITA took the opportunity to participate at this economic mission of the Prince. Flemish know-how in the area of energy efficiency, environmental protection and port development has been promoted on various networking events. 12

13 6. In het kader van de implementatie van het initiatief Flanders Port Area werd aan volgende missies deelgenomen: de missie naar Japan met deelname door ir. Fernand Desmyter, voorzitter van FITA en de missie naar Polen met organisatie door ir. Louis Van Schel, managing director FITA, van een seminarie logistiek in het kader van de Belgian Days ( ). In the frame work of the Flanders Port Area initiative FITA representatives participated in missions to Japan and Poland. 7. Wim Van Rompay nam deel aan een contactvergadering met de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg, in het bijzonder voor projecten in Kroatië gerelateerd aan de Sava rivier. Wim Van Rompay participated in the European Investment Bank meeting in Luxemburg, in particular regarding the Croatian projects related to the Sava River. 13

14 PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING 8. In Iran nam Louis Van Schel van 22 tot 27 november 2008 deel aan de ICOPMAS VIII conferentie in Teheran, Iran, waar haven- en maritieme ontwikkelingen de hoofdthema s waren. From 22 till 27 November 2008, Civ. Eng. Louis Van Schel participated in the ICOPMAS VIII in Tehran, Iran. Port and maritime structures were the major topics. 14

15 Contractgebonden missies / CONTRACT RELATED Missions 1. Tal van zendingen vonden plaats naar Cambodja in het licht van de vigerende contracten. Hierbij zijn de zending -en naar Cambodja met ir. Freddy Wens, naar Laos met ir. Jacques Dezeure, naar India met ir. Louis Van Schel en naar Panama met de onderscheiden experts van FITA met o.a. de irs. Tom De Mulder en Wim De Cock. 2. Al deze missies zijn een ontegensprekelijke toegevoegde waarde voor de verschillende projecten en krijgen dan ook de volle erkenning van de betrokken privé partners. A lot of missions took place within the ongoing projects: Cambodia (Civ. Eng. Wens), Lao PDR (Civ. Eng. Dezeure), India (Civ. Eng. Van Schel) and Panama (a.o. the experts Civ. Engineers De Mulder and De Cock). The added value of all those missions for the different projects is a fact for sure and they therefore receive the full recognition of the private partners involved. Voorbereiding van activiteiten/missies in 2009 / Activities/Missions in 2009 under preparation 1. De thematische missie naar Oekraïne (4 tot 6 maart 2009); 2. De missie van het agentschap Buitenlandse Handel naar Mexico en Panama ( ); 3. De projectgebonden missies naar Panama, India en Cambodja. The thematic mission to Ukrain (4 until 6 March 2009); The mission to Mexico and Panama organized by the Foreign Trade Agency from 21 until 30 March 2009; The project related missions to Panama, India and Cambodia. All reports concerning the above-mentioned missions are available at the secretariat. Finally, in 2008, the co-operation with FIT (Flanders Investment & Trade) again was experienced as very fruitful as well with the headquarters in Brussels as with the representatives world-wide. Tijdens al deze missies worden door de vertegenwoordigers van FITA niet alleen de doelstellingen van de vzw toegelicht maar wordt tevens gepolst naar op stapel staande infrastructuur- en milieuprojecten en mogelijke vormen van samenwerking. De follow-up van deze missies wordt maximaal verzorgd via nieuwe contacten, eventuele aanzet tot nieuw contracten, tegenbezoeken in Vlaanderen en andere. Alle betrokken verslaggeving is ter inzage op het secretariaat van de vzw. Het dient duidelijk gesteld dat de langetermijngevolgen moeilijk direct ingeschat kunnen worden maar dat regelmatig contact houden een absolute must is. Tot slot wordt zoals in de voorbije jaren de samenwerking met FIT (Flanders Investment & Trade) ook in 2008 als zeer positief ervaren en dit zowel met de hoofdzetel in Brussel als met de onderscheiden Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in de buitenlandse posten. 15

16 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES / SUBSIDIZING FEASIBILITY STUDIES Haalbaarheidsstudies, uitbreiding van de geografische scope De 3 sectorfederaties die lid zijn van de vzw FITA met name de Vlaamse Confederatie Bouw, de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus en de Vlaamse Milieudeskundigen Internationaal, verzochten minister Ceysens om een onderhoud betreffende de geografische scope voor haalbaarheidsstudies in het belang van het betrokken Vlaamse bedrijfsleven. De subsidies voor het maken van een haalbaarheidsstudie met een ontwikkelingswaarde zorgen voor een duidelijke spin-off voor Subsidies aan bedrijfsgroeperingen: FITA Workshop Zuid- Oost Azië Zuid- Oost Azië vormt nog steeds een groeimarkt en heeft behoefte aan een upgrade van zijn infrastructuur. De uitbreiding van het wegennet en regionale luchthavens, havenexpansies, dijkwerken en kustbescherming, projectontwikkeling voor de industrie en het toerisme dienen een antwoord te bieden aan de groeiende economie, maar ook aan de globale milieu- en klimaatsveranderingen. Lokale autoriteiten en internationale instellingen hechten bij de prioriteitslening van projecten en programma s steeds meer belang aan innovatie en duurzame ontwikkeling waar rekening wordt gehouden met milieuvriendelijke technieken en energie-efficiënte toepassingen. Daarom besloot FITA een programma met workshop aan te bieden ten voordele van de Vlaamse het Vlaamse bedrijfsleven zoals de voorbije oproepen ons leerden. De leden van FITA verzochten de minister om een overgangsfase in te voeren voor de 3 landen die vallen onder het artikel (a) van de Annex II landenlijst van de OESO. Het betreft Wit-Rusland, de Russische Federatie en Oekraïne. Gezien de massale belangstelling van Vlaamse KMO s voor deze landen besloten de sectorfederaties om via FITA een handelsmissie in te richten naar Kiev van 4 tot en met 6 maart 2009 o.l.v. ir. Fernand Desmyter, voorzitter van FITA vzw en secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. advies- en ingenieursbureaus waarbij de business mogelijkheden in de landen van de Mekong rivier werden aangereikt. Het doel van de projectsteun is het creëren van zo concreet mogelijke internationale zakelijke opportuniteiten voor Vlaamse ondernemingen die bij het project actief betrokken zijn en door de bedrijfsgroepering vertegenwoordigd worden. Vanuit FITA werd besloten een business voorstel in te dienen voor deze oproep voor subsidiëring van bedrijfsgroeperingen door Flanders Investment and Trade (FIT). De workshop vond plaats op 4 december 2008 in het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel en slaagde erin om een 6-tal potentieel geïnteresseerde bedrijven warm te maken voor participatie in dit subsidieproject. Nadat FITA het initiatief op gang trok, nam de branche organisatie van advies- en raadgevende ingenieursbureaus (ORI) de fakkel over en schreef een projectvoorstel uit voor een bedrag van aanvragen werden ingediend in 2008 / 3 proposals have been submitted in 2008 Ecorem DR Congo Feasibility study for the construction of a deep sea port in DR Congo ,50 SBE Ghana Feasibility study for the construction of a sea port in Ghana ,50 AZEC Philippines Feasibility study for a jatophra plantation in the Philippines ,50 Het totale bedrag als subsidie uitgekeerd voor deze 3 projecten bedraagt: The total amount subsidizing for these 3 projects amounts to: ,50 16

17 On a yearly base 1.4 MILLION has been earmarked for this call for feasibility studies by the Flemish government. FITA aims to support a large number of study proposals with added value, delivering the most promising results for Flemish contracting companies. Subsidies for the benefit of private companies: FITA Workshop South-east Asia: Development Opportunities in the Greater Mekong Subregion. FIT ( Flanders Investment & Trade ) is launching this call for proposal to the benefit of the private business community. This call has been reported by FITA that organized a workshop for the private business sector with focus on the Mekong countries comprising Cambodia, Lao People s Democratic Republic (PDR), Myanmar, Thailand and Vietnam. These countries cover an area of enormous business opportunities since major investments in infrastructure are needed. Therefore, the working group FIWC ( Flanders International Water Consultants ) has been established enabling to map local business opportunities and to launch seminars in the area whereby Flemish know-how on integrated water management will be promoted. BEZOEKEN / VISITS Kosovo: De heer Xhevat Ramosaj, managing director van de Kosovo Railways en afgevaardigde van de minister van Openbare Werken bracht op een bezoek aan het departement MOW/FITA o.a. om een eventuele vernieuwing te bespreken van de bestaande MoU (Memorandum of Understanding). Een stappenplan werd uitgewerkt. Krasnodar (Russische Republiek): De gouverneur van deze staat in de Russische Federatie bracht op een bezoek aan de Vlaamse minister-president. Het secretariaat van FITA stelde een dossier samen op basis van eerdere contacten met deze staat. Vietnam: Een delegatie van Vietnamese experts uit Haiphong bracht op een bezoek aan de Vlaamse parlementscommissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. Ook hier was er inbreng van FITA met betrekking tot het vigerende samenwerkingsakkoord. Visits of delegations from Kosovo, Krasnodar( Russian Federation ) and Vietnam were organized in

18 Thank you Jacky, Wij nemen van dit jaarverslag gebruik om collega en vriend ir. Jacques (Jacky) Dezeure uit te wuiven. Als burgerlijk bouwkundig ingenieur (Gent, 1968) was Jacky aanvankelijk tewerkgesteld op het ministerie van Openbare Werken van België bij de toenmalige dienst 2 e Directie van de Bovenschelde te Kortrijk. In het begin van de jaren tachtig (1982) werd via de voorloper van FITA, het agentschap BELCOTEC, een oproep gedaan naar experts van het ministerie van Openbare Werken voor een opdracht voor de Saudi Ports Authority in Riyadh waarbij het design van de nieuwe havens voor dit land centraal stonden. Samen met enkele andere collega s vertrok Jacky voor een opdracht van bijna vier jaar. Bij zijn terugkeer en met de smaak voor het buitenland nu volop aanwezig, vertrok Jacky, deze keer voor rekening van het ABOS naar het toenmalige Zaïre voor weer eens bijna vier jaar. In Zaïre was hij eerst tewerkgesteld als Conseiller Technique de l Office des Routes in de Haut-Zaire (met een oppervlakte zo groot als Frankrijk) met standplaats Kisangani en later als Directeur de l Entretien des Routes in Kinshasa. Het was dan ook na deze opdracht dat Zuid-Oost Azië de verdere loopbaan van Jacky zou bepalen. Na 8 jaren als Waterway expert en Chief of River Works and Transport bij de Mekong River Commission met standplaats Bangkok, Thailand, werd door het departement Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse Regering, de heer ir. Jacques Dezeure voor opdracht van lange duur naar Zuid-Oost Azië gestuurd waar hij als Flanders Technical Representative for Environment and Infrastructure in Asia de belangen van het departement en van de vzw FITA op een zeer efficiënte en professionele wijze verzorgde. Tal van Vlaamse privébedrijven uit de betrokken sector kunnen getuigen van de gedrevenheid waarmee Jacky telkens opnieuw en met een hem kenmerkend enthousiasme de dossiers onder handen nam. Namens al deze bedrijven, namens de betrokken Vlaamse overheidsdiensten, maar vooral namens alle leden van de vzw FITA, houden wij er aan om Jacky zeer gemeend onze oprechte dank te betuigen voor zijn jarenlange en gewaardeerde inzet. Jacky, geniet van je pensioen in het verre Bangkok en we weten dat ondanks dat officiële einde op , wij nog steeds op jou kunnen rekenen voor alle mogelijke hulp via onder meer het niet te evenaren netwerk dat je in de loop van je carrière hebt uitgebouwd. Dank je, Jacky. Je collega en vriend, ir. Louis Van Schel, Managing Director FITA 18

19 We take the opportunity of this annual report to say farewell to Civ. Eng. Jacques (Jacky) Dezeure. As civil engineer (University of Ghent, 1968), Jacky started his career at the Ministry of Public Works of Belgium, Division of the Upper Scheldt. In the early eighties (1982), the agency Belcotec (today FITA) was looking for experts to assist the Saudi Ports Authority in the design of their new seaports. Jacky was one of those experts and he stayed nearly 4 years in Saudi Arabia. He became a real expat and turned afterwards to the former Zaire for another 4 years, first as Technical Advisor for the Road Administration in Haut-Zaire (with a surface as big as France), based in Kisangani, and later as Director of the Road maintenance, based in Kinshasa. After the Zaire period, South-east Asia became Jacky s second home: he spent 8 years as Waterway Expert and Chief of River Works and Transport at the Mekong River Commission, based in Bangkok, Thailand. In 1998, Civ. Eng. Jacques Dezeure agreed to act as the Flanders Technical Representative for Environment and Infrastructure in Asia remaining based in Bangkok and supporting the FITA activities in this part of the world. A lot of Flemish companies can testify Jacky s everlasting engagement to obtain the required results and added value. On behalf of all these companies, on behalf of the related Flemish public authorities, but in particular on behalf of the members of the agency FITA, we sincerely want to thank Jacky for his highly appreciated efforts. Dear Jacky, enjoy your retirement and we all know that we can still count on you and your amazing network although 1 October 2008 meant the official end of your fruitful career. Thanks Jacky, Your colleague and friend, Civ. Eng. Louis Van Schel, Managing Director FITA 19

20 FITA-VERTEGENWOORDIGING IN ZUID-OOST AZIË / FITA S REPRESENTATION IN SOUTH-EAST ASIA Vientiane, Lao PDR. FITA is regelmatig in contact met het MRC secretariat in Vientiane waar Lieven Geerinck nog steeds als ambtenaar-expert tewerkgesteld is. Vientiane, Lao PDR FITA regularly contacts the MRC secretariat in Vientiane with Lieven Geerinck as Flemish expert. Gegevens / data Lieven Geerinck Chief Technical Advisor Navigation Programme Mekong River Commission P.O. Box Fa Ngoum Road, Unit 18 Ban Sithaane Neuaa, Sikhottaabong Vientiane Lao PDR Tel: Fax: GSM: Web: 20

21 INFORMATIEVERSPREIDING / DISSEMINATION OF INFORMATION De leden van de beroepsfederaties, lid van FITA, deden beroep op het secretariaat voor bijkomende inlichtingen / informatie allerhande. Het secretariaat verzorgde anderzijds ook de geselecteerde doelgerichte en relevante informatieverspreiding op basis van de gegevens verkregen o.m. van de SIV (Selectieve Informatieverspreiding). The members also took care of the professional federations, member of FITA, looked for all kinds of additional information at FITA s secretariat. The secretariat also took care of the selected and targeted dissemination of information based on the data received from a.o. SIV (Service for Selective Information Dissemination). FITA secretariaat / FITA Secretariat 11 de verd. / 11 th floor Graaf de Ferraris gebouw / Building 21

22 CONTACTEN MET INTERNATIONALE, NATIONALE EN REGIONALE INSTELLINGEN / CONTACTS WITH INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS a) Internationale instellingen - de Europese Commissie - buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Brussel - via SIV (Selectieve Informatieverspreiding): Wereldbank, IBRD, EIB, FITA was in 2008 lid van: - PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure - PIARC World Road Association b) Nationale instellingen / organisaties - het ABH (Agentschap Buitenlandse Handel) - de Belgisch Luxemburgse-Chileense Kamer van Koophandel met ir. Louis Van Schel als ondervoorzitter c) Vlaamse regionale instellingen/organisaties FITA onderhield in 2008 contacten met : - APEC/Antwerp Flanders Port Training Center; - ITMMA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp); - De vzw VIW (Vlamingen in de Wereld). a) International institutions - European Commission - Foreign representations / embassies in Brussels - Through SIV: World Bank, IBRD, EIB, In 2008, FITA was a member of: - PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure - PIARC World Road Association b) National institutions / organisations - The federal Foreign Trade Agency - Belgian-Luxembourg Chilean Chamber of Commerce c) Flemish regional institutions / organisations FITA kept close contacts with: - APEC/Antwerp Flanders Port Training Center; - ITMMA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp); - VIW (Flemings in the World). 22

23 Beschouwingen bij het werkjaar 2008 / FACTS AND FIGURES 2008 Evolutie van het aantal contracten / Evolution of the number of contracts Evolutie van het aantal promotie-prospectiezendingen / Evolution of the number of missions (promoting & prospecting) Evolutie van het aantal bezoeken / Evolution of the number of visits Aanvaarde haalbaarheidsstudies / Awarded feasibility studies

24 24 ACTIES, PERS... / RESPONSES, PRESS...

FITA. Flanders International Technical Agency. ir. Louis Van Schel. Managing Director. VOKA Kempen 22.03.2011

FITA. Flanders International Technical Agency. ir. Louis Van Schel. Managing Director. VOKA Kempen 22.03.2011 FITA Flanders International Technical Agency ir. Louis Van Schel Managing Director Het verleden 1979-1980: vzw BELCOTEC Voorzitter: ir. Robert De Paepe Leden: BDBH/ABOS BUROBEL/BICI/Fabrimetal Ministerie

Nadere informatie

FITA. Flanders International Technical Agency. ir. Louis Van Schel. Managing Director. VOKA Kempen 22.03.2011

FITA. Flanders International Technical Agency. ir. Louis Van Schel. Managing Director. VOKA Kempen 22.03.2011 FITA Flanders International Technical Agency ir. Louis Van Schel Managing Director Het verleden 1979-1980: vzw BELCOTEC Voorzitter: ir. Robert De Paepe Leden: BDBH/ABOS BUROBEL/BICI/Fabrimetal Ministerie

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ir. Luc Van Damme VLAAMSE BAAIEN Challenges and Reflections Projectleider Vlaamse Baaien Dept.Openbare Werken & Mobiliteit vcbcvbcvbvcb

ir. Luc Van Damme VLAAMSE BAAIEN Challenges and Reflections Projectleider Vlaamse Baaien Dept.Openbare Werken & Mobiliteit vcbcvbcvbvcb VLAAMSE BAAIEN Challenges and Reflections ir. Luc Van Damme Projectleider Vlaamse Baaien Dept.Openbare Werken & Mobiliteit Luc Van Damme projectleider - MOW VLAAMSE BAAIEN: INITIATIVE Mariene ingenieurs

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT

JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT 2 0 1 2 1 1. INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS 1. INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS...2 2. VOORWOORD / PREFACE...3 3. Inleiding / INTRODUCTION...4 4. MANAGEMENT...5 5.

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) GIS Day 2006 Ten years of regional GIS collaboration in Flanders Bart Cosyn, Programme Manager SDI 22/11/2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) The collaborative framework GIS Flanders

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Business opportunities in the water sector

Business opportunities in the water sector Source: Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Mexico: Business opportunities in the water sector 16-08-2012 1-5 Mexico, Water sector, business opportunities The water sector in Mexico is booming. Problems

Nadere informatie

JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT

JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT 2 0 0 9 1 INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS...2 VOORWOORD / PREFACE...3 Inleiding / INTRODUCTION...4 MANAGEMENT...5 CONTRACTEN / CONTRACTS...6

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Bezoek Myanmar met minister Schultz. 25 mei 1 juni 2013.

Bezoek Myanmar met minister Schultz. 25 mei 1 juni 2013. Bezoek Myanmar met minister Schultz. 25 mei 1 juni 2013. Vorig jaar juli heb ik de eerste missie naar Myanmar geleid van de kennisinstellingen in Delft. Een verslag van die reis is vorig jaar in de zomer

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

71st Annual Conference

71st Annual Conference Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org 71st Annual Conference 11-14.05.2010 Portsmouth, UK POA the professional trades union

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

LETTER OF SUPPORT. "Houtem Jaarmarkt (Annual Fair Houtem" submitted by. Municipal council of Sint-Lievens Houtem

LETTER OF SUPPORT. Houtem Jaarmarkt (Annual Fair Houtem submitted by. Municipal council of Sint-Lievens Houtem 111111/ 1111I111I11111I111 0040300010 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization To: UNESCO Intangible Heritage Section 1, Rue Miollis 75732 Paris - Cedex 15 France Letter of support

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere

zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere Belgium Tenders Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde, Begijnhoflaan 24,

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet 2013-1-NL1-LEO05-12278 1 (2013-1-NL1- LEO05-12278) Project Information Title: Project Number: Project Type: Year: 2013

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Programma! Welkom en doelstelling bijeenkomst Programma Erasmus+ Kernpunten uit de ECHE Monitoring van de ECHE Bologna

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of EUROFEDOP had a meeting with the police organisation in Malta

The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of EUROFEDOP had a meeting with the police organisation in Malta Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of had a meeting

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie