JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT 2 0 0 8"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG FITA FITA ANNUAL REPORT

2 INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS...2 VOORWOORD / PREFACE...3 Inleiding / INTRODUCTION...4 MANAGEMENT...5 CONTRACTEN / CONTRACTS...6 PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING...10 Contractgebonden missies / CONTRACT RELATED Missions...15 Voorbereiding van activiteiten/missies in 2009 / Activities/Missions in 2009 under preparation...15 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES / SUBSIDIZING FEASIBILITY STUDIES...16 BEZOEKEN / VISITS...17 Thank you Jacky...18 FITA-VERTEGENWOORDIGING IN ZUID-OOST AZIË / FITA S REPRESENTATION IN SOUTH-EAST ASIA...20 INFORMATIEVERSPREIDING / DISSEMINATION OF INFORMATION...21 CONTACTEN MET INTERNATIONALE, NATIONALE EN REGIONALE INSTELLINGEN / CONTACTS WITH INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS...22 Beschouwingen bij het werkjaar 2008 / FACTS AND FIGURES REACTIES, PERS... / RESPONSES, PRESS

3 VOORWOORD / PREFACE Het jaar 2008 was voor de vzw FITA duidelijk gekenmerkt door drie hoofdactiviteiten: de aanbesteding van de nieuwe sluizen van het Panamakanaal, het opstarten van een nieuw project in India met de haven van Manappad in de staat Tamil Nadu en de aanwerving van een logistiek expert in het kader van de uitbreiding van de opdrachten van de vzw. Met Panama wordt een project verder gezet waarbij FITA sinds 2001 intensief betrokken is. Bij het lezen van dit jaarverslag zijn de werken voor de nieuwe sluizen al gegund en behoort het Vlaamse bedrijf Jan De Nul tot de groep van gegadigden! Voeg hierbij de baggerwerken aan de kant van de Stille Oceaan, gegund aan het bedrijf DEME en wetende dat FITA betrokken is bij het zogenaamde design review dan is het Vlaamse succes compleet. Manappad Port Project is dan op zijn beurt een ander succesverhaal als men weet dat de eerste contacten met de lokale opdrachtgever slechts dateren van juni 2008! Ondertussen is het ontwerp van master plan van deze nieuwe diepzeehaven al klaar en voorgelegd aan Indian Gas Limited, de lokale privéontwikkelaar. Op vraag van het kabinet van de minister-president werd ook een offerte uitgeschreven om een logistiek expert aan te werven om het takenpakket van de vzw in die richting te ondersteunen. Het luik logistiek zal dan ook vanaf nu eveneens tot de topics behoren van de thematische missies door FITA georganiseerd. Ik houd eraan het team rond ir. Louis Van Schel, Managing Director van FITA oprecht geluk te wensen met de bekomen resultaten in het afgelopen jaar. De inzet van de overheidsexperts is zonder meer weer een absolute troef gebleken voor de betrokken Vlaamse bedrijven. Mijn dank gaat dan ook naar deze bedrijven om hun vertrouwen enerzijds maar anderzijds om de voorbeeldige synergie die telkens tot stand kwam om tot deze resultaten te komen. Ik wens u ten slotte veel leesgenot van dit verslag van een boeiend For FITA the year 2008 was characterized by 3 major events being the tendering of the new locks of the Panama Canal, the start of a new major port project in Manappad, India, and the recruitment of an expert in logistics. In Panama, FITA is continuing its activities started end Besides major tenders won by Flemish companies, FITA will be involved, as member of the Consorcio Post Panama (CPP), in the review of the performance criteria and the technical assessment of the design and build bids. The Manappad Port Project is another success for FITA knowing that the first talks only date back to June 2008! In the meantime, the master plan proposal has already been prepared for the private investor IGL (Indian Gas Limited). Finally, as FITA was asked to extend its activities towards logistics in general and the infrastructure related topics in particular, a tender for a logistic expert was prepared. I want to thank at last Civ. Eng. Louis Van Schel, Managing Director of FITA, and his team for the results obtained in Also the input of all the civil experts was highly appreciated by the Flemish companies involved. I wish you all a pleasant reading of this 2008 annual report. Fernand Desmyter, Civ. Eng. President of FITA 3

4 Inleiding / INTRODUCTION De vzw FITA slaagde erin om ook in 2008 haar doelstellingen waar te maken en dit op de onderscheiden domeinen: het ter beschikking stellen van overheidsexperts voor de vigerende en de nieuwe contracten, de organisatie van thematische missies en de realisatie van technische bezoeken van buitenlandse experts. De inbreng van FITA in de lopende contracten kende een hoogtepunt in 2008 en dit zowel voor Panama met het nieuwe sluizenproject als voor de projecten in Cambodja met het Asia Pro Eco project in de haven van Sihanoukville als met het oeververdedigingproject in Laos en de master plan studie voor de navigatie op de Mekong River eveneens in Cambodja. Meer over deze en andere projecten verder in dit jaarverslag. Daarnaast werd bijzondere aandacht en energie besteed aan de voorbereiding van, deelname aan en opvolging van thematische missie georganiseerd door FITA in nauwe samenwerking met derden zoals onze leden uit de privésector, met name VCB, ORI en VMD enerzijds en anderzijds met FIT zonder dewelke de bekomen resultaten niet konden bereikt worden. Na een verkenningsmissie werd een succesvolle missie naar Kroatië o.l.v. minister-president Kris Peeters uitgevoerd. FITA was aanwezig op missies in het kader van Flanders Port Area naar Japan en Polen en op missies georganiseerd door het agentschap Buitenlandse Handel naar Argentinië/Uruguay en de VR China. Projectgebonden missies vonden plaats naar Cambodja, Laos, India en Panama. De verkenningsmissie naar Oekraïne vond plaats in oktober 2008 als voorbereiding van de eigenlijke thematische missie van maart Het secretariaat van FITA stond tevens in voor de organisatie van bezoeken van delegaties uit Kosovo, Laos, Roemenië en India. In 2008 waren FITA vertegenwoordigers actief betrokken bij verschillende studiedagen seminaries. Een zeer boeiend 2008 werd slechts mogelijk gemaakt dank zij de gedreven inzet van de betrokken FITA staf met de irs. Jacques Dezeure (die met ingang van 1 oktober 2008 op rust werd gesteld meer verder in dit verslag) en Freddy Wens en de medewerkers op het secretariaat met Diane Van De Velde voor het administratieve luik en Wim Van Rompay als area manager en organisator van onder meer de gesmaakte thematische missies. Oprechte dank ook aan de vertegenwoordigers van FIT voor hun professionele inbreng. Tot slot kan enkel dank zij een voorbeeldige synergie met de betrokken Vlaamse bedrijven dit resultaat voorgelegd worden. Louis Van Schel, Civ. Eng. Managing Director FITA. 4

5 Also in 2008 FITA was successful in realizing the objectives put forward: making civil experts available for the existing and upcoming contracts, organizing thematic missions abroad and preparing technical visits of foreign experts. The input of FITA dealing with the ongoing contracts reached a summit in 2008 as well in Panama with the new locks project, as in Cambodia with the Asia Pro Eco project in the port of Sihanoukville and the master plan study for the navigation on the Mekong River and in the Lao PDR with the river bank protection project. Particular attention was paid to the preparation, participation and follow-up of thematic missions organized by FITA in close collaboration with the private sector being VCB, ORI and VMD on one hand and with FIT (Flanders Investment & Trade) on the other. After a pre-mission, a very fruitful mission to Croatia was organized, headed by HE Kris Peeters, Minister-President. FITA also participated in missions organized by the Agency for Foreign Trade to Argentina, Uruguay and the PR China. Project related missions took place to Cambodia, the Lao PDR, India and Panama. At last, a pre-mission to Ukraine was organized in order to prepare the thematic mission as such in the spring of The FITA secretariat also took care of the organization of visits of delegations from Kosovo, the Lao PDR, India and other. This exiting 2008 only was possible thanks to the everlasting efforts of FITA s staff engineers Jacques Dezeure (retired as from 1 October 2008) and Freddy Wens together with the members of the Brussels office: Mrs. Diane Van De Velde for the administrative support and Mr. Wim Van Rompay, Area Manager and organizer of the appreciated thematic missions. Sincere thanks for the highly professional input of the FIT representatives worldwide. Finally, only through full synergy these results have been realized. MANAGEMENT MANAGEMENT VERGADERINGEN 2008 De activiteiten van 2008 kaderen in de doelstellingen van de vzw FITA, zoals eenparig goedgekeurd op 13 maart 1991 door de toenmalige Vlaamse Regering. De opvolging van de activiteiten gebeurt binnen het directiecomité. Het directiecomité vergaderde 3 maal en wel op: De raad van bestuur en de algemene vergadering vergaderden op MANAGEMENT MEETINGS IN 2008 The management committee met on: 8 February May June 2008 The Board of Directors and the General Assembly gathered on 26 September

6 1. Panama nieuwe sluizencomplexen CONTRACTEN / CONTRACTS In 2008 werden 4 consortia gevormd die aan de internationale aanbesteding zouden deelnemen op basis van een zogenaamde design and build procedure. Volgende opdrachten werden in de periode afgewerkt : o Task Order 1: Mathematical Model studies and Concept Design o Task Order 2: Geotechnical Analyses and Alternative construction methodologies o Task Order 3: Tank test to determine UKC o Task Order 4: Numerical modeling of Density and Discharge currents in Pacific Approach o Task Order 5: Physical model of hydraulic F/E system o Task Order 6: Review of Performance Criteria for D&B o Nazicht van de technische beschrijving van de sluisdeuren o Technische evaluatie van de offertes D&B 1. Panama the new locks project of the Panama Canal In consortia were created regarding the participation in the international tender based on the design and build principle. Following task orders were realized in the period : o Task Order 1: Mathematical Model studies and Concept Design o Task Order 2: Geotechnical Analyses and Alternative construction methodologies o Task Order 3: Tank test to determine UKC o Task Order 4: Numerical modeling of Density and Discharge currents in Pacific Approach o Task Order 5: Physical model of hydraulic F/E system o Task Order 6: Review of Performance Criteria for D&B o Control of the technical data related to the lock doors o Technical assessment of the D&B bids 6

7 2. Cambodja Het project Powering Harbour Development in S.E. Asia using Renewable Energy in het kader van het Asia Pro Eco programma van de EU werd verder gezet met FITA als projectleider. Een verlenging tot werd op 20 maart 2008 door de EU goedgekeurd. In 2008 werd voor de derde maal de aanbesteding gelanceerd voor de windturbine: 2 offertes werden ontvangen en de opdracht werd gegund aan het Nederlandse WES (Wind Energy Solutions). Ondertussen werden de andere aanbestedingen voorbereid: fundering, montage en aansluiting op het lokale net. Het project Master Plan for the Navigation on the Mekong River loopt volgens schema en de implementatie van de 60 deelopdrachten is aan de gang onder de deskundige leiding van ir. Freddy Wens. Deze laatste gaf tevens een toelichting bij de onderscheiden deelopdrachten aan de leden van het directiecomité. De mogelijkheden voor het betrokken Vlaamse bedrijfsleven werden meer in detail belicht. 2. Cambodia The project Powering Harbor Development in S.E. Asia using Renewable Energy in the framework of the EU Asia Pro Eco program, was continued with FITA as project leader. A time extension until 22 March 2009 was approved by the EU on 20 March In 2008, for the third time, a tender was launched for the wind turbine: 2 bids were received and the tender finally went to the company WES (Wind Energy Solutions) of the Netherlands. In the meantime, the other tenders were prepared: foundation and erection of the wind turbine and connection to the local grid. The project Master Plan for the Navigation on the Mekong River is on schedule and the implementation of the 60 task orders is ongoing under the professional guidance of Civ. Eng. Freddy Wens. The latter gave a presentation of these task orders to the members of the management committee showing the possibilities for the related Flemish business world. 7

8 CONTRACTEN / CONTRACTS 3. LAOS Het project Capacity Building for Design and Construction of Bank Protection along the Mekong River werd succesvol afgerond tot grote tevredenheid van de lokale overheid met onder meer een seminarie in Vientiane. De NV Technum-Tractebel Engineering was de betrokken privépartner bij dit project. FITA leverde consulting services via ir. Jacques Dezeure in joint venture met AAM Company uit Thailand en Vientiane Geomatic Services uit Laos voor de Condition survey of dangerous areas for navigation between Luang Prabang and Pakse. Het eindrapport werd ingediend in de loop van LAOS The Capacity Building for Design and Construction of Bank Protection along the Mekong River project was successfully finalized satisfying the local authorities. A seminar was held in Vientiane. The private partner involved was Technum-Tractebel Engineering. Consulting services were delivered by Civ. Eng. Jacques Dezeure of FITA in joint venture with AAM Company of Thailand and Vientiane Geomatic Services from Lao PDR for the Condition survey of dangerous areas for navigation between Luang Prabang in Lao PDR and Pakse in Thailand. The final report was received in INDIË Het secretariaat van FITA werd in de loop van juni 2008 benaderd door een Indische investeerder, IGL (Indian Gas Limited), via het Waalse agentschap Logistics in Wallonia. Zeer concreet werd gevraagd of Vlaamse bedrijven via FITA dringend interesse konden betonen voor een totaal nieuw diepzeehavenproject in Manappad, Tamil Nadu State op ongeveer 660 km ten zuiden van Chennai. FITA benaderde in een eerste fase de leden van het consortium actief in Panama en in minder dan een maand werd een nieuw consortium, inclusief FITA en het bedrijf G-tec, boven de doopvont gehouden. Het contract voor de studie van het master plan van deze nieuwe haven werd op 4 november 2008 in New Delhi ondertekend in aanwezigheid van Koning Albert II van België op staatsbezoek in Indië. Deze studie werd begin juli 2009 aan de opdrachtgever bezorgd en de werken van de eerste fase (1500 meter kaaimuur, golfbreker en bijhorende baggerwerken) zullen eind 2009 aanbesteed worden. Deze nieuwe haven past in de actuele aanpak van het energietekort in Indië. Dit tekort wordt geraamd op MW voor heel het land en op MW voor het zuiden in het bijzonder. Teneinde nieuw te bouwen centrales van brandstof (in te voeren steenkolen, petroleum, gas) te voorzien dient in versneld tempo in de nodige havenfaciliteiten voorzien te worden. Hierbij gaan privé- en overheidsinvesteringen hand in hand. 8

9 4. INDIA The FITA secretariat came into contact with an Indian investor, IGL (Indian Gas Limited), through the Logistics in Wallonia, a Walloon public agency. The question was short and clear: are Flemish consulting companies interested in the design of a total new deep sea port in Manappad, Tamil Nadu State, some 660 km south of Chennai. In a first phase, the members of the CPP (Consorcio Post Panamax) were informed. In less than a month time, a new consortium was installed, including FITA and the G-tec Company. The contract for the design of the master plan was signed on 4 November 2008 in New Delhi in the presence of HRH Albert II, King of Belgium. The preliminary master plan design was delivered early July 2009! The construction works of the first phase (a quay wall of 1500 m, a breakwater and the related dredging works) will start early 2010 and tendered end This new port will serve the energy supply of India. Indeed, a shortage of some MW for the overall country is estimated of which MW only for the southern part. In order to provide the new built power plants with fuel (coal, petrol, natural gas, all to be imported) new harbors have to be designed and constructed. Both public and private investments are involved. 9

10 CONTRACTEN / CONTRACTS 5. Mogelijke contracten in onderhandeling in de loop van 2008 Het Korea Grand Canal Project met de NV IMDC en het lokale Sekwang Engineering Consultants. Dit project werd verdaagd door de Koreaanse overheid. Het FITA secretariaat werd benaderd door de Wereldbank voor Inland Waterway Transport projecten in Brazilië. Ook voor havenontwikkelingsprojecten in Colombië aan de kust van de Stille Oceaan werd FITA bevraagd. 5. Contracts under negotiation in 2008 The Korea Grand Canal Project with the IMDC Company and the local Sekwang Engineering Consultants: this project has been postponed by the Korean authority. The FITA secretariat was approached by the World Bank regarding inland waterway projects in Brazil. FITA also was contacted for port development projects at the Pacific Ocean coast of Colombia. PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING Volgende missies werden in 2008 uitgevoerd met aanwezigheid van afgevaardigden van de vzw FITA: 1. Verkenningsmissie naar Kroatië ( ) ter voorbereiding van de eigenlijke thematische missie naar Kroatië ( ) o.l.v. Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering. In opdracht van de sectorfederaties ORI, VCB en VMD - i organiseerde FITA een handelsmissie naar Kroatië voor de infrastructuur- en milieusector. Het zendingsprogramma bevatte onder meer een seminarie waarin de Vlaamse expertise in de infrastructuur- en milieusector centraal stond. Ook werd de aanwezige bedrijven een op maat gesneden business-to-business programma aangeboden. Zo konden onze bedrijven de eerste contacten leggen met potentiële nieuwe zakenpartners uit het gastland. Op de Belgische ambassade in Zagreb konden de delegatieleden in contact treden met hogere overheidsambtenaren en lokale politici. In de loop van het jaar 2009 brengen de Kroaten een tegenbezoek aan Vlaanderen, en meer bepaald een groep Kroatische waterexperts die instaan voor het integraal waterbeheer in het bekken van de Sava, een zijrivier van de Donau die ontspringt in Oostenrijk en Kroatië doorkruist. 10

11 FITA announced a timely opportunity to meet business prospects in Croatia in the area of Environmental Protection, Infrastructure and Logistics. Some 20 companies registered to participate at this mission which was presided by Flemish Minister-President Kris Peeters. The trade mission programme included environmental and port seminars where Flemish companies were able to present their strengths and opportunities to local business people. FITA took part in this China mission in the area of energy and environmental protection aiming to match participating Flemish companies with opportunities in the fast-growing Chinese markets, where Flemish clean energy and environmental goods and services can help address energy security and climate change, improving the environment. This mission also contributed in strengthening the position of Flemish enterprises, supplying environmental equipment to foreign countries. 2. Thematische FIT handelsmissie Milieu naar China (24 juni 1 juli 2008 ) China staat voor grote uitdagingen op het vlak van milieu en energie. Een goede balans vinden tussen de snelle economische groei en de zorg voor het leefmilieu is voor de Chinese autoriteiten een topprioriteit. Vlaamse bedrijven hebben heel wat te bieden op het vlak van milieu- en energietechnologie, terwijl de business mogelijkheden legio zijn. Reden genoeg voor FITA om actief deel te nemen aan het zendingsprogramma. Het hoofddoel van deze zending was het leggen van contacten met de centrale, lokale en provinciale overheden en het overbrengen van de Vlaamse kennis en evaring via power point presentaties in de steden Beijing, Dalian, Shenyang en Qingdao. In Dalian werd een bezoek gebracht aan de China International Environmental Protection Fair die zich hoofdzakelijk richt tot de private sector. Ook FIT had een stand op deze beurs waar hun nieuwe initiatief rond milieu in China de Flanders China Eco Cluster werd toegelicht. Deze organisatie wil doorbreken op de Chinese milieumarkt door een cluster te vormen van Vlaamse milieubedrijven en onderzoeksinstellingen die in samenwerking met Kingsphere, een Chinese tegenhanger, overheidsopdrachten kan binnenhalen. Task force algenproblematiek Tenslotte werd de delegatie in de kuststad Qingdao geconfronteerd met het lokale algenprobleem. Voor de baai van Qingdao kwam een zeer grote hoeveelheid zeewier tot ontwikkeling over een kuststrook van 500 km. Om de zeilwedstrijden van de Olympische Spelen niet in het gedrang te brengen werd beslist om Chinezen in te zetten om de algen met mankracht tijdelijk te verwijderen tijdens de duur van de Spelen. Het Departement LNE heeft een aantal stalen laten analyseren bij het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en stelde een task force samen met experten van VITO en FITA om het probleem nader te onderzoeken. Het onderzoek wees uit dat het om een fijn darmwier ging dat zich massaal ontwikkelt bij hoge concentraties stikstof en fosfor in combinatie met de seizoensgebonden temperatuurstijging van het zeewater. 11

12 PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING 3. Pre- event FITA handelsmissie Oekraïne (Kiev) (01/10/2008). N.a.v. de thematische FITA handelsmissie naar Kiev organiseerde FITA een voorbereidend seminarie in het kasteel van Ham. Als inleiding op deze zending nodigde FITA enkele sprekers uit met praktische bedrijfservaring in Oekraïne. Corporate governance, toegelicht door Jörg Van Impe van het advokatenkantoor Cottyn Lecoutre en nakende opdrachten voor het Europese voetbalkampioenschap EURO 2012 werden door Paul Boutsen van de vzw Het Vervolg voorgesteld. Tevens werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om de deelnemers interessante marktinformatie mee te geven. Omdat netwerking een belangrijk onderdeel is in het zakengebeuren werd afgesloten met een receptie in de kelder van het stijlvolle kasteel van Ham. An extensive briefing networking session for companies registered to participate in the FITA Trade Mission to Ukraine took place on 1 October 2008 at the charming Castle of Ham. 5. Pre- event Prinselijke Economische Zending naar Mexico en Panama van 21 t/m 30 maart 2009 (04/12/2008). Mexico wil de haveninfrastructuur noemenswaardig uitbreiden, voornamelijk om gebruik te maken van de snel groeiende handel met Azië en van de overbelasting van de havens aan de westkust van de Verenigde Staten. FITA werd gevraagd om een case studie te maken van de toekomstige investeringsprojecten in de Mexicaanse havens en de projecten met hun respectievelijke investeringscijfers voor te stellen op het pre-event van de Prinselijke zending. Het werd snel duidelijk dat er voldoende draagvlak was bij de Vlaamse infrastructuurbedrijven om een road show in Mexico stad op te zetten n.a.v. deze economische zending waarbij de Vlaamse kennis op het vlak van waterbouw centraal staat. Mexico is following up on a recent master plan for port development with proposed spending of close to $ 2 billion to build port facilities. The National Infrastructure Program (NIP) aims at the construction of five new ports and the modernization of 22 others along with a major upgrade of port, road and rail infrastructure. The Flemish business community, active in the broad range of port development, called on FITA in order to start up a road show at the occasion of the mission of the Prince to Mexico. 4. Prinselijke Economische Zending naar Argentinië en Uruguay (8 14 oktober 2008). Argentinië is als een feniks herrezen uit het economische puin van een desastreuze crisis in Toch kent het land een nijpend energietekort door de prijsblokkeringen opgelegd aan deze sector. Er is ook de noodzaak aan een betere transportinfrastructuur en milieubeheer. Het FITA nam deze zending te baat om ondermeer de Vlaamse kennis op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de kijker te plaatsen. Tot voor kort besteedde de Argentijnse Overheid weinig aandacht aan de milieuproblematiek in het algemeen maar nu wenst zij een actievere rol te spelen. Het was dus belangrijk om onze bedrijven actief in deze sector op de kaart te plaatsen. Argentina has successfully recovered from its last economic and financial crisis that plunged the country into a deep political turmoil in late That s why FITA took the opportunity to participate at this economic mission of the Prince. Flemish know-how in the area of energy efficiency, environmental protection and port development has been promoted on various networking events. 12

13 6. In het kader van de implementatie van het initiatief Flanders Port Area werd aan volgende missies deelgenomen: de missie naar Japan met deelname door ir. Fernand Desmyter, voorzitter van FITA en de missie naar Polen met organisatie door ir. Louis Van Schel, managing director FITA, van een seminarie logistiek in het kader van de Belgian Days ( ). In the frame work of the Flanders Port Area initiative FITA representatives participated in missions to Japan and Poland. 7. Wim Van Rompay nam deel aan een contactvergadering met de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg, in het bijzonder voor projecten in Kroatië gerelateerd aan de Sava rivier. Wim Van Rompay participated in the European Investment Bank meeting in Luxemburg, in particular regarding the Croatian projects related to the Sava River. 13

14 PROMOTIE EN PROSPECTIE / PROMOTING AND PROSPECTING 8. In Iran nam Louis Van Schel van 22 tot 27 november 2008 deel aan de ICOPMAS VIII conferentie in Teheran, Iran, waar haven- en maritieme ontwikkelingen de hoofdthema s waren. From 22 till 27 November 2008, Civ. Eng. Louis Van Schel participated in the ICOPMAS VIII in Tehran, Iran. Port and maritime structures were the major topics. 14

15 Contractgebonden missies / CONTRACT RELATED Missions 1. Tal van zendingen vonden plaats naar Cambodja in het licht van de vigerende contracten. Hierbij zijn de zending -en naar Cambodja met ir. Freddy Wens, naar Laos met ir. Jacques Dezeure, naar India met ir. Louis Van Schel en naar Panama met de onderscheiden experts van FITA met o.a. de irs. Tom De Mulder en Wim De Cock. 2. Al deze missies zijn een ontegensprekelijke toegevoegde waarde voor de verschillende projecten en krijgen dan ook de volle erkenning van de betrokken privé partners. A lot of missions took place within the ongoing projects: Cambodia (Civ. Eng. Wens), Lao PDR (Civ. Eng. Dezeure), India (Civ. Eng. Van Schel) and Panama (a.o. the experts Civ. Engineers De Mulder and De Cock). The added value of all those missions for the different projects is a fact for sure and they therefore receive the full recognition of the private partners involved. Voorbereiding van activiteiten/missies in 2009 / Activities/Missions in 2009 under preparation 1. De thematische missie naar Oekraïne (4 tot 6 maart 2009); 2. De missie van het agentschap Buitenlandse Handel naar Mexico en Panama ( ); 3. De projectgebonden missies naar Panama, India en Cambodja. The thematic mission to Ukrain (4 until 6 March 2009); The mission to Mexico and Panama organized by the Foreign Trade Agency from 21 until 30 March 2009; The project related missions to Panama, India and Cambodia. All reports concerning the above-mentioned missions are available at the secretariat. Finally, in 2008, the co-operation with FIT (Flanders Investment & Trade) again was experienced as very fruitful as well with the headquarters in Brussels as with the representatives world-wide. Tijdens al deze missies worden door de vertegenwoordigers van FITA niet alleen de doelstellingen van de vzw toegelicht maar wordt tevens gepolst naar op stapel staande infrastructuur- en milieuprojecten en mogelijke vormen van samenwerking. De follow-up van deze missies wordt maximaal verzorgd via nieuwe contacten, eventuele aanzet tot nieuw contracten, tegenbezoeken in Vlaanderen en andere. Alle betrokken verslaggeving is ter inzage op het secretariaat van de vzw. Het dient duidelijk gesteld dat de langetermijngevolgen moeilijk direct ingeschat kunnen worden maar dat regelmatig contact houden een absolute must is. Tot slot wordt zoals in de voorbije jaren de samenwerking met FIT (Flanders Investment & Trade) ook in 2008 als zeer positief ervaren en dit zowel met de hoofdzetel in Brussel als met de onderscheiden Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in de buitenlandse posten. 15

16 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES / SUBSIDIZING FEASIBILITY STUDIES Haalbaarheidsstudies, uitbreiding van de geografische scope De 3 sectorfederaties die lid zijn van de vzw FITA met name de Vlaamse Confederatie Bouw, de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus en de Vlaamse Milieudeskundigen Internationaal, verzochten minister Ceysens om een onderhoud betreffende de geografische scope voor haalbaarheidsstudies in het belang van het betrokken Vlaamse bedrijfsleven. De subsidies voor het maken van een haalbaarheidsstudie met een ontwikkelingswaarde zorgen voor een duidelijke spin-off voor Subsidies aan bedrijfsgroeperingen: FITA Workshop Zuid- Oost Azië Zuid- Oost Azië vormt nog steeds een groeimarkt en heeft behoefte aan een upgrade van zijn infrastructuur. De uitbreiding van het wegennet en regionale luchthavens, havenexpansies, dijkwerken en kustbescherming, projectontwikkeling voor de industrie en het toerisme dienen een antwoord te bieden aan de groeiende economie, maar ook aan de globale milieu- en klimaatsveranderingen. Lokale autoriteiten en internationale instellingen hechten bij de prioriteitslening van projecten en programma s steeds meer belang aan innovatie en duurzame ontwikkeling waar rekening wordt gehouden met milieuvriendelijke technieken en energie-efficiënte toepassingen. Daarom besloot FITA een programma met workshop aan te bieden ten voordele van de Vlaamse het Vlaamse bedrijfsleven zoals de voorbije oproepen ons leerden. De leden van FITA verzochten de minister om een overgangsfase in te voeren voor de 3 landen die vallen onder het artikel (a) van de Annex II landenlijst van de OESO. Het betreft Wit-Rusland, de Russische Federatie en Oekraïne. Gezien de massale belangstelling van Vlaamse KMO s voor deze landen besloten de sectorfederaties om via FITA een handelsmissie in te richten naar Kiev van 4 tot en met 6 maart 2009 o.l.v. ir. Fernand Desmyter, voorzitter van FITA vzw en secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. advies- en ingenieursbureaus waarbij de business mogelijkheden in de landen van de Mekong rivier werden aangereikt. Het doel van de projectsteun is het creëren van zo concreet mogelijke internationale zakelijke opportuniteiten voor Vlaamse ondernemingen die bij het project actief betrokken zijn en door de bedrijfsgroepering vertegenwoordigd worden. Vanuit FITA werd besloten een business voorstel in te dienen voor deze oproep voor subsidiëring van bedrijfsgroeperingen door Flanders Investment and Trade (FIT). De workshop vond plaats op 4 december 2008 in het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel en slaagde erin om een 6-tal potentieel geïnteresseerde bedrijven warm te maken voor participatie in dit subsidieproject. Nadat FITA het initiatief op gang trok, nam de branche organisatie van advies- en raadgevende ingenieursbureaus (ORI) de fakkel over en schreef een projectvoorstel uit voor een bedrag van aanvragen werden ingediend in 2008 / 3 proposals have been submitted in 2008 Ecorem DR Congo Feasibility study for the construction of a deep sea port in DR Congo ,50 SBE Ghana Feasibility study for the construction of a sea port in Ghana ,50 AZEC Philippines Feasibility study for a jatophra plantation in the Philippines ,50 Het totale bedrag als subsidie uitgekeerd voor deze 3 projecten bedraagt: The total amount subsidizing for these 3 projects amounts to: ,50 16

17 On a yearly base 1.4 MILLION has been earmarked for this call for feasibility studies by the Flemish government. FITA aims to support a large number of study proposals with added value, delivering the most promising results for Flemish contracting companies. Subsidies for the benefit of private companies: FITA Workshop South-east Asia: Development Opportunities in the Greater Mekong Subregion. FIT ( Flanders Investment & Trade ) is launching this call for proposal to the benefit of the private business community. This call has been reported by FITA that organized a workshop for the private business sector with focus on the Mekong countries comprising Cambodia, Lao People s Democratic Republic (PDR), Myanmar, Thailand and Vietnam. These countries cover an area of enormous business opportunities since major investments in infrastructure are needed. Therefore, the working group FIWC ( Flanders International Water Consultants ) has been established enabling to map local business opportunities and to launch seminars in the area whereby Flemish know-how on integrated water management will be promoted. BEZOEKEN / VISITS Kosovo: De heer Xhevat Ramosaj, managing director van de Kosovo Railways en afgevaardigde van de minister van Openbare Werken bracht op een bezoek aan het departement MOW/FITA o.a. om een eventuele vernieuwing te bespreken van de bestaande MoU (Memorandum of Understanding). Een stappenplan werd uitgewerkt. Krasnodar (Russische Republiek): De gouverneur van deze staat in de Russische Federatie bracht op een bezoek aan de Vlaamse minister-president. Het secretariaat van FITA stelde een dossier samen op basis van eerdere contacten met deze staat. Vietnam: Een delegatie van Vietnamese experts uit Haiphong bracht op een bezoek aan de Vlaamse parlementscommissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. Ook hier was er inbreng van FITA met betrekking tot het vigerende samenwerkingsakkoord. Visits of delegations from Kosovo, Krasnodar( Russian Federation ) and Vietnam were organized in

18 Thank you Jacky, Wij nemen van dit jaarverslag gebruik om collega en vriend ir. Jacques (Jacky) Dezeure uit te wuiven. Als burgerlijk bouwkundig ingenieur (Gent, 1968) was Jacky aanvankelijk tewerkgesteld op het ministerie van Openbare Werken van België bij de toenmalige dienst 2 e Directie van de Bovenschelde te Kortrijk. In het begin van de jaren tachtig (1982) werd via de voorloper van FITA, het agentschap BELCOTEC, een oproep gedaan naar experts van het ministerie van Openbare Werken voor een opdracht voor de Saudi Ports Authority in Riyadh waarbij het design van de nieuwe havens voor dit land centraal stonden. Samen met enkele andere collega s vertrok Jacky voor een opdracht van bijna vier jaar. Bij zijn terugkeer en met de smaak voor het buitenland nu volop aanwezig, vertrok Jacky, deze keer voor rekening van het ABOS naar het toenmalige Zaïre voor weer eens bijna vier jaar. In Zaïre was hij eerst tewerkgesteld als Conseiller Technique de l Office des Routes in de Haut-Zaire (met een oppervlakte zo groot als Frankrijk) met standplaats Kisangani en later als Directeur de l Entretien des Routes in Kinshasa. Het was dan ook na deze opdracht dat Zuid-Oost Azië de verdere loopbaan van Jacky zou bepalen. Na 8 jaren als Waterway expert en Chief of River Works and Transport bij de Mekong River Commission met standplaats Bangkok, Thailand, werd door het departement Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse Regering, de heer ir. Jacques Dezeure voor opdracht van lange duur naar Zuid-Oost Azië gestuurd waar hij als Flanders Technical Representative for Environment and Infrastructure in Asia de belangen van het departement en van de vzw FITA op een zeer efficiënte en professionele wijze verzorgde. Tal van Vlaamse privébedrijven uit de betrokken sector kunnen getuigen van de gedrevenheid waarmee Jacky telkens opnieuw en met een hem kenmerkend enthousiasme de dossiers onder handen nam. Namens al deze bedrijven, namens de betrokken Vlaamse overheidsdiensten, maar vooral namens alle leden van de vzw FITA, houden wij er aan om Jacky zeer gemeend onze oprechte dank te betuigen voor zijn jarenlange en gewaardeerde inzet. Jacky, geniet van je pensioen in het verre Bangkok en we weten dat ondanks dat officiële einde op , wij nog steeds op jou kunnen rekenen voor alle mogelijke hulp via onder meer het niet te evenaren netwerk dat je in de loop van je carrière hebt uitgebouwd. Dank je, Jacky. Je collega en vriend, ir. Louis Van Schel, Managing Director FITA 18

19 We take the opportunity of this annual report to say farewell to Civ. Eng. Jacques (Jacky) Dezeure. As civil engineer (University of Ghent, 1968), Jacky started his career at the Ministry of Public Works of Belgium, Division of the Upper Scheldt. In the early eighties (1982), the agency Belcotec (today FITA) was looking for experts to assist the Saudi Ports Authority in the design of their new seaports. Jacky was one of those experts and he stayed nearly 4 years in Saudi Arabia. He became a real expat and turned afterwards to the former Zaire for another 4 years, first as Technical Advisor for the Road Administration in Haut-Zaire (with a surface as big as France), based in Kisangani, and later as Director of the Road maintenance, based in Kinshasa. After the Zaire period, South-east Asia became Jacky s second home: he spent 8 years as Waterway Expert and Chief of River Works and Transport at the Mekong River Commission, based in Bangkok, Thailand. In 1998, Civ. Eng. Jacques Dezeure agreed to act as the Flanders Technical Representative for Environment and Infrastructure in Asia remaining based in Bangkok and supporting the FITA activities in this part of the world. A lot of Flemish companies can testify Jacky s everlasting engagement to obtain the required results and added value. On behalf of all these companies, on behalf of the related Flemish public authorities, but in particular on behalf of the members of the agency FITA, we sincerely want to thank Jacky for his highly appreciated efforts. Dear Jacky, enjoy your retirement and we all know that we can still count on you and your amazing network although 1 October 2008 meant the official end of your fruitful career. Thanks Jacky, Your colleague and friend, Civ. Eng. Louis Van Schel, Managing Director FITA 19

20 FITA-VERTEGENWOORDIGING IN ZUID-OOST AZIË / FITA S REPRESENTATION IN SOUTH-EAST ASIA Vientiane, Lao PDR. FITA is regelmatig in contact met het MRC secretariat in Vientiane waar Lieven Geerinck nog steeds als ambtenaar-expert tewerkgesteld is. Vientiane, Lao PDR FITA regularly contacts the MRC secretariat in Vientiane with Lieven Geerinck as Flemish expert. Gegevens / data Lieven Geerinck Chief Technical Advisor Navigation Programme Mekong River Commission P.O. Box Fa Ngoum Road, Unit 18 Ban Sithaane Neuaa, Sikhottaabong Vientiane Lao PDR Tel: Fax: GSM: Web: 20

21 INFORMATIEVERSPREIDING / DISSEMINATION OF INFORMATION De leden van de beroepsfederaties, lid van FITA, deden beroep op het secretariaat voor bijkomende inlichtingen / informatie allerhande. Het secretariaat verzorgde anderzijds ook de geselecteerde doelgerichte en relevante informatieverspreiding op basis van de gegevens verkregen o.m. van de SIV (Selectieve Informatieverspreiding). The members also took care of the professional federations, member of FITA, looked for all kinds of additional information at FITA s secretariat. The secretariat also took care of the selected and targeted dissemination of information based on the data received from a.o. SIV (Service for Selective Information Dissemination). FITA secretariaat / FITA Secretariat 11 de verd. / 11 th floor Graaf de Ferraris gebouw / Building 21

22 CONTACTEN MET INTERNATIONALE, NATIONALE EN REGIONALE INSTELLINGEN / CONTACTS WITH INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS a) Internationale instellingen - de Europese Commissie - buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Brussel - via SIV (Selectieve Informatieverspreiding): Wereldbank, IBRD, EIB, FITA was in 2008 lid van: - PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure - PIARC World Road Association b) Nationale instellingen / organisaties - het ABH (Agentschap Buitenlandse Handel) - de Belgisch Luxemburgse-Chileense Kamer van Koophandel met ir. Louis Van Schel als ondervoorzitter c) Vlaamse regionale instellingen/organisaties FITA onderhield in 2008 contacten met : - APEC/Antwerp Flanders Port Training Center; - ITMMA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp); - De vzw VIW (Vlamingen in de Wereld). a) International institutions - European Commission - Foreign representations / embassies in Brussels - Through SIV: World Bank, IBRD, EIB, In 2008, FITA was a member of: - PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure - PIARC World Road Association b) National institutions / organisations - The federal Foreign Trade Agency - Belgian-Luxembourg Chilean Chamber of Commerce c) Flemish regional institutions / organisations FITA kept close contacts with: - APEC/Antwerp Flanders Port Training Center; - ITMMA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp); - VIW (Flemings in the World). 22

23 Beschouwingen bij het werkjaar 2008 / FACTS AND FIGURES 2008 Evolutie van het aantal contracten / Evolution of the number of contracts Evolutie van het aantal promotie-prospectiezendingen / Evolution of the number of missions (promoting & prospecting) Evolutie van het aantal bezoeken / Evolution of the number of visits Aanvaarde haalbaarheidsstudies / Awarded feasibility studies

24 24 ACTIES, PERS... / RESPONSES, PRESS...

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015 Juli 2015 July 2015 Voorwoord Foreword In 2013 ging de eerste Vlaamse Tier-1 supercomputer in productie. Vandaag maken Vlaamse onderzoekers en enkele bedrijven er intensief gebruik van. Er zijn echter

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 2 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Voorwoord Foreword Leren van elkaar en leren voor de toekomst; kort samengevat

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009 STAATSOLIE NIEUWS Inhoud 4 6 10 12 16 No.1 3 Solide groei en performance Staatsolie in 2008 voortgezet met nieuwe records Solid Growth and Performance Continued in 2008 4 Visualisatieruimte stimuleert

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

small and medium enterprises

small and medium enterprises Double Dutch nr 13 double dutch 2011 february the magazine of the Dutch Business Association Vietnam small and medium enterprises koninklijk bezoek trade mission 27-31 March DBAV Hanoi Featured member:

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces

Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces IUCN Nederlands Comité IUCN National Committee of the Netherlands Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces Inhoudsopgave Table of contents Missie en Visie Mission and Vision 4 Voorwoord

Nadere informatie

Werkgever JAARGANG 8 JUNI 2015 NR. 13 MAGAZINE VAN DE VERENIGING SURINA AMS BEDRIJFSLEVEN. duurzame ontwikkeling

Werkgever JAARGANG 8 JUNI 2015 NR. 13 MAGAZINE VAN DE VERENIGING SURINA AMS BEDRIJFSLEVEN. duurzame ontwikkeling de Werkgever JAARGANG 8 JUNI 2015 NR. 13 MAGAZINE VAN DE VERENIGING SURINA AMS BEDRIJFSLEVEN duurzame ontwikkeling buckconsultants 7 redenen waarom u bij DUURZAAM ondernemen ook zeker moet denken aan PENSIOEN:

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 annual report

Jaarverslag 2010 annual report Ja a r ve r s l a g Annual Report 2010 In h o u d s o p g a v e Table of contents Omschrijving Description Pag. Bestuur en personeel Organisatiestructuur Missie, visie en waarden 5 jaren KC De Schakel

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM annual report 2003 MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM Die Armutsbekämpfung is die größte Herausforderung für Stabilität und Frieden in der Welt. HORST KÖHLER, BUNDESPRÄSIDENT DER BRD Fighting poverty

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2014

Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: mcnv.org - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2014-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: www.mcnv.nl - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2013-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012 Table of Contents 4 7 8 9 11 13 15 18 21 24 27 Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review

Nadere informatie

Voorwoord. Marc Van Peel Schepen voor haven, industrie & werk Voorzitter APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center vzw Voorzitter APEC-Alumni vzw

Voorwoord. Marc Van Peel Schepen voor haven, industrie & werk Voorzitter APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center vzw Voorzitter APEC-Alumni vzw JAARVERSLAG 2014 2 Voorwoord Iedereen die een seminarie van APEC heeft gevolgd, draagt een stukje Vlaanderen met zich mee, schreef Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Verder benadrukte

Nadere informatie