Zorgplan concept. De leerling doet, kiest voor vrijheid en vertrouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan 2013-2017. concept. De leerling doet, kiest voor vrijheid en vertrouwen"

Transcriptie

1 Zorgplan Onderdeel van het schoolbeleidsplan op te nemen in het schoolplan concept De leerling doet, kiest voor vrijheid en vertrouwen

2 Inhoudsopgave 1. Zorgstructuur en zorgkaart Leerlingvolgsysteem Leermeester Teamleider onder- en bovenbouw Schoolleiding Zorgcoördinator/ vertrouwenspersoon Interne zorg Externe zorg Protocollen voor specifieke zorg Dyslexie Faalangst Nederlands als tweede taal Leerlingen met een rugzakje Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Klachtenregeling

3 Zorgkaart 1. Zorgstructuur en zorgkaart Leerlingen van Stip Dalton Leidschendam leren op school met vrijheid om te gaan, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer) gedrag. Maar vrijheid betekent niet dat zij maar kunnen doen en laten wat ze willen. De school biedt de leerlingen ruimte voor een verantwoorde keuze bij het verwerken van de leerstof. De begeleiding van de docenten is gericht op het leerdoel: leerlingen zich verantwoordelijk te laten voelen voor het eigen leren. In de leeftijd van 12 tot 16 jaar is ondersteuning bij de zoektocht naar een eigen persoonlijkheid van groot belang. De leermeester speelt hierbij een eerste en centrale rol. Met regelmaat worden er reflectiegesprekken gevoerd met de leerling en begeleidt de leermeester bij het leerproces en 3

4 de persoonlijke ontwikkeling. Wanneer problemen worden geconstateerd wordt verdere begeleiding ingeschakeld, namelijk: In tweede lijn: de onder- of bovenbouwteamleiders. In derde lijn: de schoolleiding. Dit betreft slechts de beoordeling of de functionarissen binnen de school het werk aankunnen of niet; het is zeker niet de bedoeling dat de schoolleiding de zorg overneemt. In vierde lijn: de zorgcoördinator (onderzoekt in overleg met de betrokkenen in de school (bouwleiding en leermeester) de juiste ondersteuning In vijfde lijn: de interne zorg: SMW/ onderzoek. In zesde lijn: de externe zorg: leerplicht, jeugdzorg, schoolagent, JGZ en SMW Leerlingvolgsysteem Om de leerling in zijn vorderingen goed te kunnen volgen worden, naast het bijhouden van een cijferregistratie, alle andere documenten in een leerlingvolgsysteem ondergebracht. Te denken valt aan het onderwijskundig rapport bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, maar ook alle testgegevens alsmede gespreksnotities en voortgangsrapportages. Ook het door de leerling bij te houden portfolio, als hulpmiddel bij het volgen van de loopbaan en als overgangsdocument naar het vervolgonderwijs, heeft hierin een plaats. Het leerlingadministratiesysteem (Magister) is gereed gemaakt om naast cijfers ook documenten en gespreksnotities op te slaan Leermeester Iedere klas heeft een eigen leermeester. De leermeester: wijdt bijzondere zorg (het sociale verkeer en de studievorderingen) aan de groep. onderhoudt contact met de vakdocenten heeft een zo goed mogelijk totaalbeeld (vooral onderwijskundig) van de leerling is de ouders/ verzorgers van dienst als er inlichtingen worden gevraagd is begeleider van het leerproces en van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. houdt reflectiegesprekken met leerling en ouders 4

5 is op de hoogte van Magister, huidige ontwikkelingen en leerling dossier. begeleidt de ondersteuning van de leerling (houdt dus oog op wat er in de zorgstructuur met de leerling gebeurt en vraagt bij tijd en wijle aan de leerling hoe het met hem/haar gaat). is op de hoogte van het handelings- en begeleidingsplan van de leerling. houdt de oudergesprekken in het geval van 3 (kruisjes) meldingen (plan van aanpak). Tijdens de gezamenlijke start van de dag (1e lesuur) bespreekt de leermeester de individuele planning met de leerlingen. Daarnaast is er ook aandacht voor elkaar en wat er speelt op dat moment. In de leermeesteruren aan het begin van de dag (de zogenaamde opstarturen) komen de vaardigheden die nodig zijn om goed te leren plannen aan de orde, alsmede de vaardigheid tot samenwerken en tenslotte de nodige sociale vaardigheid tot samenwerken en burgerschapsvorming. Periodiek worden er reflectiegesprekken gehouden. Dit zijn gesprekken van de leerling met de leermeester over de voortgang van de studie en de leerlijnen. Naar aanleiding van deze gesprekken volgt een gesprek tussen ouders, leerling en leermeester. Ter bevordering van de contacten tussen ouders en school worden er regelmatig ouderavonden georganiseerd, waarbij ouders/ verzorgers worden uitgenodigd Teamleider onder- en bovenbouw Wanneer de leerling niet optimaal meer kan worden begeleid door de leermeester, dan zal deze advies inwinnen bij de teamleider onder- of bovenbouw. De teamleider onder- of bovenbouw zal in overleg met de leermeester bepalen of en op welke wijze moet worden omgegaan met de begeleiding van de leerling in leer en/ of gedragsproblemen. Zo nodig zullen leermeester en teamleider(s) in gesprek gaan met ouders/ verzorgers om samen met hen de voortgang op school te bespreken. Hieruit kan een periodiek of structureel begeleidings- of handelingsplan worden op gesteld. Wanneer meer zorg nodig blijkt zal de teamleider bekijken welke zorg de leerling nog meer nodig heeft en hiermee de leerling indien nodig inbrengen in het IZO (intern zorgoverleg). 5

6 Bij grensoverschrijdend gedrag is de teamleider bevoegd een leerling intern te schorsen Schoolleiding De schoolleiding bestaat uit: Directeur Afdelingsleider : mevrouw E. Oostdijk : de heer L. Tuitel Waar en wanneer nodig, bespreekt de schoolleiding met de leermeester mogelijke problemen die zijn ontstaan rondom een leerling en ondersteunt zo nodig bij oudergesprekken. De schoolleiding ziet erop toe dat leerlinggegevens correct in het leerling volgsysteem (Magister) worden geplaatst. Ook ziet de schoolleiding erop toe dat begeleidings- en handelingsplannen van leerlingen correct worden ingevuld en geplaatst in Magister. Wanneer de teamleider van onder- of bovenbouw het nodig acht, zullen de problemen rondom een leerling worden besproken met de schoolleiding. Wanneer deze het nodig acht zal (na toestemming van de ouders/ verzorgers) de leerling worden besproken in het IZO. De schoolleiding, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker en de gedragsspecialist kunnen de leerling doorverwijzen naar externe hulpverleners. Hierna houdt de onderwijskundige zorg op en begint de sociaal-emotionele zorg. Wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont zal de schoolleiding intern of extern schorsen of kan zij verwijzen naar het zg. Terugtraject Zorgcoördinator/ vertrouwenspersoon De zorgcoördinator houdt zich bezig met de leerlingen die extra zorg (= zorg waartoe de leermeester niet in staat is) nodig hebben en ondersteunt de leermeesters bij de begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld door het inschakelen van externe deskundigen voor het afnemen van testen. Leerlingen kunnen bij de zorgcoördinator terecht voor een gesprek over schoolse en sociaal- emotionele zaken en voor doorverwijzing naar Jeugdzorg en/of andere externe hulpverleners. De zorgcoördinator maakt deel uit van het Intern Zorgoverleg (IZO). 6

7 1.6. Interne zorg Elke twee weken komen de leden van het Intern Zorgoverleg: de afdelingsleider, teamleiders onder- en bovenbouw, schoolmaatschappelijk werker en de onder leiding van de zorgcoördinator bijeen om de leerlingen die extra hulp behoeven te bespreken. Aan de hand van een hulpvraag wordt met elkaar gezocht naar de beste vorm van hulp. Waar nodig worden de verschillende externe hulpverleners (zoals onder andere: leerplicht, centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, schoolarts, jeugdagent en vertrouwenspersoon) op afroep geconsulteerd. 7

8 1.7. Externe zorg Leerplicht Indien een leerling zonder reden (ongeoorloofd) één of meer lessen verzuimt, neemt de school contact op met de ouders en moet de leerling op een bepaalde middag een uur nakomen. Indien dit binnen een periode van 4 weken meer dan 16 uur bedraagt, of wanneer dit verzuim drie of meer aaneengesloten dagen omvat, meldt school dit bij de leerplichtambtenaar. STIP Dalton Leidschendam werkt samen met de leerplichtambtenaren van verschillende gemeenten uit de omgeving. Deze maken, zo nodig deel uit van het IZO. Verder zijn er directe contacten met de school met betrekking tot absentie, verzuim, schorsing en verwijdering. Centrum jeugd en gezin In de gemeente Leidschendam- Voorburg bestaat één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Daarmee is het centrum voor jeugd en gezin de plek waar iedereen terecht kan met vragen over gezondheid, voeding, relaties, seksualiteit, geldzaken en zwangerschap. Het CJG heeft veel kennis en ervaring over opvoeden en opgroeien samen onder één dak. Dit heeft twee voordelen: snel antwoord op vragen en direct hulp wanneer dit nodig is. Bureau Jeugdzorg BJZ is er voor ouders en kinderen die hulp nodig hebben bij het oplossen van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Ook is BJZ er voor het beschermen van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Verder helpt BJZ veroordeelde jongeren de draad van hun leven weer op te pakken. Ouders blijven verantwoordelijk Het uitgangspunt van BJZ is dat ouders en opvoeders met wettelijk gezag altijd verantwoordelijk blijven voor een gezonde ontwikkeling van hun kind. BJZ neemt die verantwoordelijkheid niet over, maar kan gezinnen met problemen wel helpen om oplossingen te vinden. Kinderrechten De opdracht van de Bureaus Jeugdzorg is vastgelegd in de Wet op de jeugdzorg. Die wet is mede gebaseerd op het internationale Kinderrechtenverdrag. Het werk van Bureau Jeugdzorg heeft vooral te maken met drie speciale kinderrechten: 8

9 het recht op te groeien in een gezin; het recht op ondersteuning door de overheid bij de ontwikkeling naar volwassenheid; het recht op ingrijpen door de overheid als de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar is. Schoolarts De leerlingen kunnen met de schoolarts een afspraak maken voor een gesprek. Zij kunnen komen praten over alles waar zij zich zorgen over maken, zoals ruzie thuis, met vrienden of een leerkracht, gepest worden of zich erg eenzaam voelen. Maar ook met vragen over menstruatie, vellig vrijen, alcohol drugs of gokken kunnen de leerlingen bij de schoolarts terecht. Ook ouders kunnen een afspraak maken als zij zich zorgen maken over hun kind. Belangrijk is te weten dat voor de schoolarts een beroepsgeheim geldt en dat persoonlijke zaken niet aan derden worden medegedeeld. Wanneer de begeleiders op school zich zorgen maken over de gezondheid van een leerling, vanwege gezondheidsklachten of hoge absentie t.g.v. ziekte, kan de schoolarts een leerling oproepen voor het spreekuur. Jeugdagent De school heeft een vaste contactpersoon bij de politie in de persoon van een jeugdagent. Samen met hem zorgen we voor een veilige en prettige schoolomgeving. De aanwezigheid van een agent in uniform is dus niets bijzonders. De taken van een jeugdagent zijn het voorkomen, signaleren en afhandelen van criminaliteit, het geven van voorlichting, het bemiddelen bij (grote) conflicten en het preventief aanwezig zijn. Indien strafbare feiten zich voordoen, zal de school altijd de jeugdagent inlichten en zo nodig aangifte doen. Samen met andere scholen in de gemeente is er regelmatig overleg met de politie. Intern vertrouwenspersoon Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, geweld, agressie en pesten, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon. Mevrouw Y. Wijnands is bereikbaar via de school of zo nodig op afspraak. 9

10 2. Protocollen voor specifieke zorg In sommige gevallen zal de specifieke leer- en/of begeleidingsbehoefte van een leerling zich pas na toelating voordoen. In die situatie moet aanvullend onderzoek plaats vinden, om te kijken of de school aan de specifieke behoefte kan voldoen. Soms kan met behulp van externen aan de specifieke behoefte voldaan worden. Indien de school niet in staat is om een adequaat antwoord te geven op de behoefte van de leerlingen, kan doorverwijzing plaats vinden naar een school die wel aan de behoefte tegemoet kan komen. Ook kan gebruik gemaakt worden van externe instanties die tijdelijk intensieve begeleiding geven. Een dergelijk besluit van de toelatingscommissie vindt altijd plaats na intensief overleg met de leerling, de ouders en eventuele externe specialisten of andere scholen. Het kan ook zijn dat het al bij de aanmelding op onze school duidelijk is dat de leerling speciale zorg nodig heeft. In principe zijn ook deze leerlingen bij ons van harte welkom. Voorwaarde is wel dat goed moet worden nagegaan of de school de hulp en ondersteuning kan geven die nodig is om adequate begeleiding te kunnen bieden Dyslexie Bij alle 1e klassers en instromers in de hogere leerjaren wordt in de eerste periode van het schooljaar het schrijven nauwlettend in de gaten gehouden door de vakdocent Nederlands en de leermeester. Wanneer een van beide partijen hiertoe een aanleiding ziet, wordt er contact met ouders opgenomen om toestemming te vragen voor een vooronderzoek voor dyslexie. Bij die leerlingen bij wie uit het vooronderzoek blijkt dat er vermoedelijk sprake is van dyslexie: krijgen als zij dit nog niet eerder hebben gehad krijgen een half jaar specialistische hulp in een daltonuur. De leermeester informeert de ouders hierover; of: worden, als zij al eerder remedial teaching hebben gehad, doorverwezen naar en psycholoog of gedragsdeskundige die een uitgebreide test afneemt, diagnosticeert en eventueel een aanbevelingen geeft. 10

11 Pas hierna kan een leerling in aanmerking komen voor een dyslexie onderzoek. De school verstrekt tevens een dyslexiepas aan deze leerlingen. Leerlingen met dyslexieverklaring: krijgen een dyslexiepas (die ze bij toetsen kunnen tonen aan de betrokken docent); krijgen een lijst met tips hoe om te gaan met hun dyslexie; komen op een lijst te staan die onder medewerkers verspreid wordt; komen in aanmerking voor dispenserende maatregelen Faalangst Sommige leerlingen willen heel goed presteren maar kunnen het soms niet, omdat ze geblokkeerd raken door angstgevoelens en spanning. Na een test of een gesprek om te zien of er inderdaad sprake is van (negatieve) faalangst, kan worden voorgesteld een training hiervoor te volgen Nederlands als tweede taal Leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is en die problemen hebben met een goede beheersing van het Nederlands, kunnen in daltonuren hulp van een vakdocent of rt-er krijgen Leerlingen met een rugzakje Op onze school kan een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling (CVI) worden aangemeld. In principe kunnen leerlingen met een auditieve, visuele of lichamelijke handicap of met een vorm van gedragsstoornis voor toelating in aanmerking komen. Indien de school besluit een leerling met een rugzakje toe te laten, stelt de school met behulp van de ambulant begeleider van de leerling en in overleg met de ouders een handelingsplan op. Voordat de leerling wordt toegelaten moeten de ouders instemmen met het handelingsplan. Meer informatie over het leerlinggebonden budget kunt u vinden op Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Bij STIP dalton kan een leerling leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft om een diploma te halen. Als een leerling lwoo krijgt, volgt hij of zij onderwijs in een van de vier leerwegen van het vmbo. 11

12 Lwoo krijgt op verschillende manieren vorm. Een leerling kan lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. Lwoo hoeft niet vier jaar te duren, minder is ook mogelijk. Criteria voor het lwoo De leerling heeft: een IQ dat ligt tussen de waarden 75 tot en met 90,vastgesteld door een erkende intelligentietest; een leerachterstand op minimaal twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. of de leerling heeft: een IQ dat ligt tussen de waarden 91 tot en met 120; een leerachterstand op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; een sociaal-emotionele problematiek met een beschrijving en onderbouwing in dezen. Voor precieze toelatingscriteria zie ook het RVC. 3. Klachtenregeling Ouders, voogden, verzorgers en leerlingen kunnen een klacht indienen als zij het niet eens zijn met de handelwijze van een of meer medewerkers van de school. De klachtenregeling van de scholengroep Spinoza kunt u vinden op de website van de school: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten klachten: - Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, pesten, geweld en discriminatie; - Overige klachten. Klachten m.b.t. seksuele intimidatie, pesten, geweld, en discriminatie Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, pesten, geweld en discriminatie kunnen zodanig van aard zijn dat ouders en/of leerlingen deze liever niet met de leermeester of werkmeester wensen te bespreken. In die gevallen kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon biedt hulp, geeft informatie en advies en kan bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De vertrouwenspersoon is officieel aangesteld om klachten m.b.t. seksuele intimidatie, pesten, geweld en discriminatie te begeleiden. Vertrouwenspersoon op STIP Dalton is: mevrouw Y. Wynands. 12

13 Overige klachten Het kan gebeuren dat een leerling of een ouder een klacht heeft over bijvoorbeeld de begeleiding op school. In de meeste gevallen wordt een dergelijk probleem door de betrokkenen zelf opgelost. Maar wat als dat niet tot tevredenheid van de partijen gebeurt? Of als de situatie er zich niet toe leent om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende persoon of instantie? Dan staan de volgende mogelijkheden open: Klachtrecht bij de schoolleiding Als een leerling of ouder een klacht heeft over een handeling dan wel beslissing van een medeleerling of een personeelslid, kan hij deze klacht mondeling dan wel schriftelijk indienen bij de directeur. De klacht moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, te rekenen vanaf het moment waarop de handeling is verricht, dan wel de beslissing is genomen. Voordat de directeur een beslissing neemt over de klacht, worden de betrokkenen gehoord. De directeur beslist binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht. Als het niet mogelijk is binnen die termijn een besluit te nemen, stelt deze de betrokkenen hiervan, met redenen omkleed, schriftelijk op de hoogte. Van de beslissing en de eventuele maatregelen de directeur de betrokkenen schriftelijk op de hoogte. De beslissing is met redenen omkleed en wordt vastgelegd in een klachtendossier. Klachtrecht bij het bevoegd gezag Wanneer iemand van mening is dat zijn/haar klacht niet bevredigend is behandeld door de schoolleiding, staat het de klager vrij zich te wenden tot het bevoegd gezag: College van Bestuur Stichting Scholengroep Spinoza Van Tuyll van Serooskerkenstraat CD Voorburg Klachtrecht bij de Landelijke Klachtencommissie van de VBS Mocht de klager vinden dat de klacht ook door het bevoegd gezag niet naar tevredenheid is behandeld, dan kan men zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag. De klachtencommissie van de VBS geeft geen bindend oordeel, maar formuleert een advies met eventueel aanbevelingen aan het bevoegd gezag van de school. U kunt zich wenden tot: 13

14 Landelijke Klachtencommissie VBS Postbus CN Den Haag Tel: N.B. Van anonieme klachten nemen schoolleiding en bestuur wel nota, maar zij zullen deze niet verder in behandeling nemen. 14

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Klachtenregeling Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als

Nadere informatie

OOB-kaart 2013-2014. Doel

OOB-kaart 2013-2014. Doel OOB-kaart 2013-2014 Doel In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenondersteuning op vmbo t Venster. Ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en docenten

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. Werkblad 8.1 Opdracht 3, module 5, les 8 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. 1. Hij is moe en slaapt veel. 2. Hij is vaak ziek. 3.

Nadere informatie

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Leerwegen en profielen Basis, kader,

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. eerstelijns zorg (binnen de klas) tweedelijns zorg (binnen de school)

Leerlingbegeleiding. eerstelijns zorg (binnen de klas) tweedelijns zorg (binnen de school) Leerlingbegeleiding Wij stellen ons ten doel leerlingen te begeleiden naar hun diploma; talentontwikkeling staat bij ons voorop. Bovendien bieden we extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben om het

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Erasmus College Zoetermeer

Erasmus College Zoetermeer Samenwerkingsschool Daltonscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO TL Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer Telefoon: 079-331 92 04 Fax: 079-331 45 71 E-mail: dalton@erasmuscollege.nl

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. De instelling streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LEO KANNER ONDERWIJSGROEP

KLACHTENREGELING LEO KANNER ONDERWIJSGROEP KLACHTENREGELING LEO KANNER ONDERWIJSGROEP De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de

Nadere informatie

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7 Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo Aanmelding Bij aanmelding gaan we er van uit dat ouders en leerlingen de grondslag van de school respecteren en akkoord gaan met alle regelingen en procedures

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Signalen Leerling. Mentor (MO+(E)LLB) SMW Sociaal emotionele problematiek. Intern overleg ( IZO) ZAT

Signalen Leerling. Mentor (MO+(E)LLB) SMW Sociaal emotionele problematiek. Intern overleg ( IZO) ZAT Signalen vakdocenten en OOP Signalen Leerling. Signalen ouders en verzorgers. Mentor (MO+(E)LLB) Zorgcoördinator ondersteuning + advisering mentor, docent, directie, OOP en SMW. SMW Sociaal emotionele

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Klachtenregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza.

Klachtenregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza. Klachtenregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza. 0 Inleiding Ouders, voogden, verzorgers dan wel leerlingen, en personeelsleden kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STOVOG

KLACHTENREGELING STOVOG KLACHTENREGELING STOVOG Pre-ambule voor ouders/leerlingen Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Voorkomende onderwerpen kunnen zijn: Begeleiding

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie