Gezond licht - Geconcentreerd werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond licht - Geconcentreerd werken"

Transcriptie

1 Gezond licht - Geconcentreerd werken De beste kleurenwaarneming - Actief zijn Beter zien Goed voelen Opgewekte stemming

2 Licht is leven - Ons leven wordt bepaald door het licht Natuurlijk daglicht is voor het leven op aarde on- Maar ook onze vrije tijd besteden we dikwijls in misbaar. Het beïnvloedt de ontwikkeling en het gebouwen met kunstlicht. Dit gebrek aan na- welbevinden van alle levende wezens alsook de tuurlijk daglicht door verkeerde of onvoldoende loop van de natuur. Het licht regelt de biologische processen in een lichtbronnen kan zeer onaangename bijver- organisme. Licht heeft op mensen, dieren en schijnselen veroorzaken zoals stress, verminder- planten een positieve werking omdat de ge- de concentratie, moeheid, een onwel gevoel, zondheid en de psyche worden verbeterd. Met hoofdpijn of zelfs een depressie. Door verkeerde natuurlijk daglicht voelen wij ons goed. Vaak bevinden wij ons echter in gebouwen die kunstma- verlichting kan het autonome zenuwstelsel dus tig worden verlicht, bijvoorbeeld op ons werk. worden ontregeld. Spectrum van natuurlijk daglicht Goed licht Enerzijds vanwege de fysische eigenschappen - Geen vraag van alleen lux en lumen die bijvoorbeeld het zicht van het oog verbete- Natuurlijk daglicht dat door de zon wordt ge- ren, anderzijds vanwege de medisch-biologische effecten op het organisme en de psyche van de produceerd, bestaat uit een breed en continu mens. spectrum. In het zichtbare bereik van 380 tot 780 Voor mensen, dieren en planten is het daarom nm omvat het kleurenscala paars, blauw, groen, van belang dat een actieve kunstmatige verlich- geel, oranje en rood. In de niet-zichtbare rand- ting sterk overeenkomt met natuurlijk daglicht. bereiken bevinden zich enerzijds ultraviolet (280 Kwalitatief hoogwaardig kunstlicht kenmerkt 380 nm) en anderzijds infrarood (>780 nm). zich dus niet alleen door voldoende lichtsterkte, Met name de gematigde, onschadelijke hoeveel- maar vooral door een met het natuurlijke dag- heid UV-licht in het natuurlijke daglicht is voor licht overeenkomende verdeling van het volle- onze gezondheid zeer belangrijk. dige lichtspectrum. -2-

3 TRUE-LIGHT - Volspectrumdaglicht TRUE-LIGHT lampen zijn fluorescentielampen die De wezenlijke kenmerken van TRUE-LIGHT lampen: het volledige spectrum van het natuurlijke dag- Lichtspectrum dat bijna identiek is aan licht bijna volledig identiek weergeven. dat van natuurlijk daglicht Deze lampen zijn ontwikkeld in de VS om in geslo- Biologisch stimulerende werking ten ruimten het daglicht te simuleren. De lampen De beste contrastwaarneming werden voor het eerst toegepast in de ruimte- Absoluut natuurgetrouwe kleurenweer- vaart en in de onderzeeboten van de Amerikaan- gave door kleurtemperatuur in het se marine. TRUE-LIGHT lampen zijn de originele optimale daglichtbereik van 5500K volspectrumlampen. Dankzij intensief natuurkun- Optimale kleurweergave- dig, fotofysiologisch en fotopsychologisch onder- eigenschappen Ra96 zoek en de voortdurende productontwikkeling Breder, meer continu spectrum in verge- produceren TRUE-LIGHT lampen uniek licht. lijking met andere fluorescentielampen TRUE-LIGHT Tri-fosfor neutraal wit Standaard lichtkleur universeel wit Gelijkmatige, uitgebalanceerde lichtkwaliteit Het productprogramma bestaat uit: Gemiddelde levensduur - bij gebruik met elektronische voorschakelapparaten T8-lampen ( mm diameter) warme start)*: uur Lichtopbrengst van de lampen tot 66 lm/w 15W, 18W, 30W, 36W, 36W-1m, 58W T5-lampen ( mm diameter) * Is de gemiddelde waarde van de elektrische levensduur (overlevingspercentage) van een aantal lampen die onder genormeerde omstandigheden worden gebruikt. HE (High-Efficient) - 14W, 21W, 28W en 35W HO (High-Output) - 24W, 39W, 49W, 54W en 80W TC-L compacte fluorescentielampen, enkele Het gebruik is eenvoudig en ongecompliceerd: buis ø 17,5 mm / totale breedte,0 mm TRUE-LIGHT volspectrumfluorescentielampen passen in normale armaturen en fittingen. Om 18W, 24W, 36W, 40W, 55W en 80W ESL compacte fluorescentielampen E27 de levensduur te verhogen, het energieverbruik te verlagen en te voorkomen dat de lamp sto- 15W, 20W, 23W rend gaat knipperen adviseren wij dat een hoog- CFL compacte fluorescentielampen frequent elektronisch voorschakelapparaat met warmstartfunctie wordt gebruikt W, 18W

4 Hogere kwaliteit in uw werk - Beter licht bevordert het welbevinden en de productiviteit In kantoren en op beeldschermwerkplekken, die de ogen, de zenuwen en het concentratievermogen toch al zwaarder belasten, is het belangrijk dat personen niet worden blootgesteld aan extra stress door verkeerde of slechte verlichting. Wanneer u kiest voor TRUE-LIGHT volspectrumfluorescentielampen zijn de volgende factoren van belang: Veel stoffen en voorwerpen bevatten in meer Drukkerijen, kunstenaars en tandartsen hebben om deze reden grote waardering voor onze producten. of mindere mate fluorescerende bestanddelen. Het oog kan het detail en het contrast echter alleen natuurgetrouw waarnemen als het licht dat Spectrale samenstelling die bijna gelijk is aan die van het daglicht en die een stimulerende werking heeft op mensen Zeer goede contrastwaarneming Verbetering van concentratie en prestaties Geen vermoeide ogen Lager foutenpercentage en verhoogde productiviteit bij de medewerkers Minder uitvaltijden door ziekte Zo kan worden voorkomen dat de kleurindruk afwijkt van de daadwerkelijke kleur en/of dat er onbedoeld ongewenste kleuren worden gekozen. op die stoffen en voorwerpen valt ook de in het natuurlijke daglicht het aanwezige UV-straling bevat. Dankzij de spectrale samenstelling van het licht van TRUE-LIGHT volspectrumlampen kunnen de kleuren echter exact worden weergegeven. -4-

5 Voor de gezondheid - Is het natuurlijke daglicht zeer belangrijk Door het karakteristieke stralingsspectrum, dat net Uit desbetreffende wetenschappelijke onderzoeken als het natuurlijke daglicht slechts weinig UV-A- en blijkt dat een gebrek aan natuurlijk daglicht de ge- UV-B-licht bevat, hebben de TRUE-LIGHT lampen zondheid ernstig in gevaar kan brengen, gevolgen een stimulerende werking op de stofwisseling en hiervan kunnen zijn: de klierfuncties. Het autonome zenuwstelsel wordt Slaapstoornissen dus positief beïnvloed. TRUE-LIGHT lampen worden Hoofdpijn daarom al sinds jaren met veel succes toegepast bij Een onwel gevoel de behandeling van SAD (seasonal affective disorder) Depressie als lichttherapie! Een gebrek aan vitamine D wordt vandaag de dag Een studie van dr.-ing. Mehmet Yeni (TU Berlijn) over beschouwd als één van de hoofdoorzaken van rachi- de TRUE-LIGHT lamp 36W-T8 heeft uitgewezen dat tis bij kinderen, osteoporose en spierverslapping. Een vanwege het UV-A- en UV-B- van de True-Light lam- chronisch gebrek aan vitamine D kan leiden tot ver- pen dit als gezondheidsbevorderend kan worden hoogde bloeddruk, sclerose, verschillende soorten beschouwd, en die zorgt voor de aanmaak van vi- carcinomen en diabetes type 1. Talrijke betrouwbare tamine D3. Gewone fluorescentielampen kunnen studies tonen echter aan dat door de bestraling met een dergelijk samengesteld licht niet produceren. kunstmatig UV-licht binnen het werkingsspectrum Daardoor ontstaat een extra belasting voor de ogen van de vitamine-d3-fotosynthese therapeutische en kunnen er voortijdig concentratieproblemen en resultaten worden waargenomen bij de hiervoor ge- vermoeidheidsverschijnselen optreden. Bovendien noemde symptomen. heeft het gebrekkige welbevinden ook negatieve gevolgen voor de prestatie. -5-

6 Veel argumenten pleiten voor toepassing - Onderzoeken en ervaringen Vanwege de speciale eigenschappen van de TRUE- Als we het hebben over gezondheid, harmonie en LIGHT lampen zijn er veel onderzoeken naar de werking fysiologische regulering, dan hebben we het over de uitgevoerd. Voor de bijzondere toepassingsgebieden van wezenlijke systemen die de gezondheid van het lichaam de volspectrumfluorescentielampen is TRUE-LIGHT de bewaken: het zenuwstelsel en het endocriene systeem. Deze lichtbron, die sterk overeenkomt met het natuurlijke belangrijke controlecentra van het lichaam worden direct daglicht. Een selectie uit de talrijke positieve uitspraken en door licht gestimuleerd en gereguleerd en wel in een mate publicaties uit onderzoeken en het grote aantal positieve die ver uitstijgt boven dat wat de moderne wetenschap tot ervaringen bevestigen de voordelen: voor kort wilde accepteren. Jakob Liberman, Augenarzt: Die heilende Kraft des Lichts - der Einfluss des Lichts auf Psyche und Körper (de helende kracht van het licht de invloed van het licht op psyche en lichaam), Piper-Verlag, München 1996 Talrijke medische onderzoeken hebben intussen Lichtstress is de som van vele vormen van disregulatie aangetoond dat ook het menselijk lichaam voor een van het zenuwstelsel, zoals geprikkeldheid, agressie of reeks van lichaamsfuncties een bepaalde minimale melancholie, uitputting en een gebrek aan werklust. hoeveelheid UV-licht nodig heeft. Op grond van deze ervaringen heeft de Amerikaanse K. Stanjek: Zwielicht Die Ökologie der künstlichen Helligkeit (de ecologie van kunstmatig licht), Raben Verlag, München 1989 ruimtevaartorganisatie NASA aan het einde van de jaren zestig besloten de volspectrumlamp te ontwikkelen. Daarbij kon het lichtspectrum van deze Wij hebben eindelijk onder ogen gezien dat licht een nieuwe fluorescentielamp ten opzichte van dat van de levensmiddel is zoals voeding, dat verkeerd licht net oude worden verbeterd: de lichtkleur komt overeen met als verkeerde voeding ons ziek kan maken en dat goed die van zonlicht en de straling is veel gelijkmatiger over licht onze gezondheid in stand houdt. De wetenschap het spectrum verdeeld. De astronauten voelden zich er is een enorme stap verder, maar er moet nog heel veel beter door en ook normale gebruikers geven aan dat ze gebeuren. zich beter kunnen concentreren en opgewekter voelen. Dr. John Ott, fotobioloog: Risikofaktor Kunstlicht Stress durch falsche Beleuchtung (risicofactor kunstlicht stress door verkeerde verlichting), Knaur-Verlag, München 1989 Dr. Johannes Holler, internist: Das neue Gehirn (het nieuwe brein),junfermann sche Verlagsbuchhandlung Paderborn,

7 Het soort kunstmatige verlichting heeft invloed De goede ervaringen met volspectrumlicht hebben op het depressieve gedrag van scholieren tijdens ertoe geleid dat ondertussen niet alleen Amerikaanse de wintermaanden (stemmingswisselingen, Polaris onderzeeërs ermee zijn uitgerust, maar futloosheid, toegenomen eetlust, prikkelbaarheid, dat volspectrumverlichting ook in ziekenhuizen, toegenomen angstgevoelens, allemaal als uitdrukking van seizoensgebonden gevoelsstoringen die ook psychiatrische ziekenhuizen, scholen, universiteiten, worden fabrieken en op nog veel meer werkplekken en woningen genoemd seasonal effective disorder (SAD) of winterdepressie ) omdat het licht de als normale continudagverlichting wordt toegepast. leermotivatie beïnvloedt. Wanneer voor de verlichting Elke Brandmayr, Bodo Köhler, natuurgenezer: Licht schenkt Leben (licht geeft leven), Fit fürs Leben-Verlag, Ritterhude, 1997 volspectrumlampen werden gebruikt, kon bij de scholieren, in vergelijking met verlichting met koud witte lampen, een significante afname van depressieve Op een Amerikaanse basisschool daalde het aantal gevoelens en symptomen worden waargenomen. ziektedagen van scholieren aanzienlijk door de W. Tithof: The Effects Of Full Spectrum Light On Student Depression As A Factor In Student Learning (de effecten van volspectrumlicht op depressieve symptomen bij studenten als een factor van de leercapaciteiten), dissertatie, Walden University, 1998 toepassing van volspectrumlicht. W. London: The Lancet, pag. 1205, 1987 De laatste tijd zijn wij er ons bewust van geworden dat In bedrijven en scholen daalde het percentage perso- wij voortdurend vervuilde lucht inademen, vergiftigd nen dat ziek was door een verkoudheid met 40% door voedsel eten en vies water drinken. Maar het meest toepassing van UV-verrijkt licht voor de hand liggende voedsel, het licht, werd tot nu toe Rikard Küller, professor voor milieutechnologie: Non-visual Effects Of Daylight (niet-visuele effecten van daglicht), daglichtsymposium, CIE, Berlijn, 1980 meestal over het hoofd gezien. Jakob Liberman, oogarts: Die heilende Kraft des Lichts der Einfluss des Lichts auf Psyche und Körper (de helende kracht van het licht de invloed van het licht op psyche en lichaam), PiperVerlag, München 1996 Kinderen die leerden in ruimten met volspectrumlicht hadden 33% minder last van cariës in vergelijking met Studenten van een Amerikaanse universiteit bleven kinderen die leerden in klaslokalen met normaal fluo- onder volspectrumlicht veel geconcentreerder en rescerend licht. werden bij waarnemingsopdrachten veel minder snel Sharon, Feller, Burney: The Effects Of Lights Of Different Spectra On Caries Incidence (de effecten van licht van verschillende spectra op het voorkomen van cariës), Archieves Of Oral Biology, nr. 12, 1971, S en dr. John Ott, fotobioloog: Risikofaktor Kunstlicht Stress durch falsche Beleuchtung (risicofactor kunstlicht stress door verkeerde verlichting), Knaur-Verlag, München 1989 moe. Maas, Jayson, Kleiber: Effects Of Spectral Differences In Illumination On Fatigue (effecten van spectrale verschillen in verlichting op vermoeidheid), Journal of applied psychology 59,

8 Watt (W) lumen lumen/watt (lm/0h) (lm/w) ø (mm) lengte fitting/ (mm) Voet verpakkings eenheid artikel nr. True-Light T8 Natural Daylight 5500K kleurenweergave 1A Ra96 T8 15 T T T T8-1m T T True-Light T5 HE Natural Daylight 5500K kleurenweergave 1A Ra96 14 T T T T True-Light T5 HO Natural Daylight 5500K kleurenweergave 1A Ra96 T5 TC-L 24 T T T T T True-Light TC-L Natural Daylight 5500K kleurenweergave 1A Ra96 18 TC-L TC 24 TC-L TC 36 TC-L TC 40 TC-L TC 55 TC-L TC 80 TC-L TC True-Light compact lamp met intern elektronisch voorschakelapparaat Natural Daylight 5500K kleurenweergave 1A Ra96 ESL ESL E ESL E ESL E True-Light compact 4 pins lamp voor gebruik met extern elektronisch voorschakelapparaat Natural Daylight 5500K kleurenweergave 1A Ra96 CFL voor meer informatie: CFL GX 24q GX CFL GX 24q GX Uw officiële TRUE-LIGHT dealer: Printed on FSC-paper True-Light International GmbH July/2009 For the allocation of the pictures we thank Natura Lite Benelux B.V. (Veenendaal) Manfred Ross/ ROSS Gesundes Licht (Hamburg), Uwe Hortenbach/ Hortenbach Licht (Roßwein) - photographer: Foto Hanisch type

De invloed van daglicht op de gezondheid van mens en dier. Verslag van een literatuurstudie naar de effecten van daglicht bij leghennen

De invloed van daglicht op de gezondheid van mens en dier. Verslag van een literatuurstudie naar de effecten van daglicht bij leghennen De invloed van daglicht op de gezondheid van mens en dier Verslag van een literatuurstudie naar de effecten van daglicht bij leghennen Goaitske Iepema Juli 2005 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1. Aanleiding...4

Nadere informatie

Licht in het aquarium.

Licht in het aquarium. Licht in het aquarium. Walter Dorriné Wat is licht? Licht is een elektromagnetische straling, die samengesteld is uit verschillende golflengten. Voor het menselijk oog is enkel de straling met een golflengte

Nadere informatie

Temperatuurstralers. Figuur 1 Classificatie van lichtbronnen

Temperatuurstralers. Figuur 1 Classificatie van lichtbronnen Lichtbronnen In dit hoofdstuk worden de normaal verkrijgbaar en toegepaste lichtbronnen beschreven. We maken hierbij een onderscheid tussen temperatuurstralers zoals gloeilampen en halogeen(gloei)lampen,

Nadere informatie

Optimale werkomgeving creëren

Optimale werkomgeving creëren Optimale werkomgeving creëren Verlichtingsoplossingen voor industriële omgevingen 2 Zie wat licht voor u kan doen Licht heeft een diepgaand effect op hoe we ons voelen en speelt een essentiële rol bij

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor leerling en gebouw

Duurzame verlichting voor leerling en gebouw Duurzame verlichting voor leerling en gebouw INFORMATIEBROCHURE 2014/2015 EduLED is het verlichtingsconcept dat door Relighted speciaal is ontwikkeld voor het onderwijs. Wij vinden dat naast de financiële

Nadere informatie

N.B. 1 micron is een duizendste millimeter. Alleen kleine en middelgrote ionen hebben een biologisch effect(2)(36).

N.B. 1 micron is een duizendste millimeter. Alleen kleine en middelgrote ionen hebben een biologisch effect(2)(36). Onderzoek gezondheidsklachten en negatieve ionen Pioniers op het gebied van de elektriciteit in de afgelopen eeuwen waren tevens de eerste onderzoekers die een mogelijk verband overwogen tussen luchtelektriciteit

Nadere informatie

Informatie van www.scheurs-saniver.be Wat is infrarood? Conclusie

Informatie van www.scheurs-saniver.be Wat is infrarood? Conclusie Informatie van www.scheurs-saniver.be Wat is infrarood? De gezonde warmte van de zon, (niet te verwarren met ultra-violet) is die straling van de zon die alle warmte levert. Alles wat leeft, groeit en

Nadere informatie

Manifest gezond kunstlicht

Manifest gezond kunstlicht Manifest gezond kunstlicht Het vervangen van gloeilampen door energiezuinige lampen levert ongewenste resultaten op in de woonomgeving. Dat is de conclusie van de Werkgroep Gezond Kunstlicht, een initiatief

Nadere informatie

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON uitgave 2, december 2011 Voorwoord De opkomst van leds zorgt voor ingrijpende veranderingen in de verlichtingswereld. De led als nieuwe lichtbron brengt

Nadere informatie

TL 40. O Daglichtlamp. Gebruiksaanwijzing

TL 40. O Daglichtlamp. Gebruiksaanwijzing TL 40 O Daglichtlamp Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de NeDerlands 1. Kennismaking

Nadere informatie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie 1 Magnetisme en zijn invloed op onze energie stress, pijn en depressie Oude kennis herontdekt 2 De geschiedenis van magneettherapie Kennis over de helende krachten van magneten is niet nieuw. Duizenden

Nadere informatie

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Een overzicht van GreenFox over de kansen, mogelijkheden en beperkingen van LED-TL Auteur: Martijn Hünteler Datum: Juni 2013 Versie: 1.2 GreenFox B.V. www.green-fox.nl

Nadere informatie

TL 80. Phototherapy unit. O Daglichtlamp. Gebruiksaanwijzing

TL 80. Phototherapy unit. O Daglichtlamp. Gebruiksaanwijzing Phototherapy unit TL 80 NL O Daglichtlamp Gebruiksaanwijzing Distributed by: EC REP Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China

Nadere informatie

- Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht. belichten, natuurlijk!

- Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht. belichten, natuurlijk! - Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk! Hoe je belichting optimaliseren, plantkwaliteit verbeteren én rendabiliteit verhogen 100-40-100-40 Deze innovatiegids

Nadere informatie

Een keerpunt in het denken over ME/CVS

Een keerpunt in het denken over ME/CVS Een keerpunt in het denken over ME/CVS Op 24 april 2010 gaf de internationaal gerespecteerde medisch onderzoeker prof. dr. Anthony M. Komaroff een lezing over de medisch-wetenschappelijke stand van zaken

Nadere informatie

TL 80. Phototherapy unit. O Daglichtlamp. Gebruiksaanwijzing

TL 80. Phototherapy unit. O Daglichtlamp. Gebruiksaanwijzing Phototherapy unit TL 80 NL O Daglichtlamp Gebruiksaanwijzing Distributed by: EC REP Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China

Nadere informatie

Industrie. Voel wat licht kan doen voor u en uw medewerkers

Industrie. Voel wat licht kan doen voor u en uw medewerkers Industrie Voel wat licht kan doen voor u en uw medewerkers Voel wat licht kan doen voor uw medewerkers en uw bedrijfstak Verlichting kan zoveel meer doen dan alleen licht geven en de weg wijzen. Zij kan

Nadere informatie

Lichtbelasting. Overzicht van de effecten op mens en dier. J.G. de Molenaar. Alterra-rapport 778

Lichtbelasting. Overzicht van de effecten op mens en dier. J.G. de Molenaar. Alterra-rapport 778 Lichtbelasting Lichtbelasting Overzicht van de effecten op mens en dier J.G. de Molenaar Alterra-rapport 778 Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, 2003 REFERAAT Molenaar, J.G.

Nadere informatie

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan!

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan! Beter licht met minder energie Utiliteitsgebouwen Doe de slim licht scan! 1 Inhoud Inleiding...3 Nieuwe kansen voor energiebesparing...4 Ontwerpen met licht...7 Lampen en voorschakelapparaten... 10 Armaturen...

Nadere informatie

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Rapportnummer 617 College bouw zorginstellingen Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens

Nadere informatie

DYNAMISCH LICHT NU HAALBAAR VOOR IEDEREEN

DYNAMISCH LICHT NU HAALBAAR VOOR IEDEREEN Dynamisch licht DYNAMISCH LICHT NU HAALBAAR VOOR IEDEREEN Het aanbrengen van dynamiek in de intensiteit, kleur en verdeling van (kunst)licht heeft vele toepassingen. U kent natuurlijk de effecten van extra

Nadere informatie

nr.13 ICN-Informatie Instituut Collectie Nederland Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen

nr.13 ICN-Informatie Instituut Collectie Nederland Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen nr.13 ICN-Informatie Instituut Collectie Nederland Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen Figuur 1. Bij vergelijking van voor- en achterkant van het tapijt (20ste eeuw, Turkije)

Nadere informatie

Vierde editie 2008. De effecten van matige bierconsumptie. Inhoudsopgave

Vierde editie 2008. De effecten van matige bierconsumptie. Inhoudsopgave 03 Inhoudsopgave Inleiding 04 Belangrijkste bevindingen 07 Verantwoord en met mate, daar gaat het om 08 Matige bierconsumptie kan goed zijn voor uw hart 10 Coronaire hartziekten 12 - Cholesterolwaarde

Nadere informatie

December 2007. In deze uitgave:

December 2007. In deze uitgave: December 2007 Jaargang 1 Nummer 2 In deze uitgave: Koralen en hun nutriënten Gevaren van vocht in huis Verlichting Planaria Zeekomkommers Houden van vlezige steenkoralen Ten huize van Van Tang Redactioneel

Nadere informatie

Energiezuinige Verlichting voor: kantoorgebouwen

Energiezuinige Verlichting voor: kantoorgebouwen Energiezuinige Verlichting voor: kantoorgebouwen Relevante organisaties en instellingen NSVV Professional Lightning Designer s Association (PLDA) ISSO UNETO-VNI TVVL Agentschap NL Taskforce Verlichting

Nadere informatie

Verbeter je stemming!

Verbeter je stemming! Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die ondersteunend kunnen werken bij depressieve klachten Gratis e-book Evelyn Prinsen [BOOSTYOURMOOD] Verbeter je stemming! Vijf tips die

Nadere informatie

Sfeervol Buitenleven: Berkenkamp 49 te Vianen, 0485-318744, www.sfeervolbuitenleven.nl

Sfeervol Buitenleven: Berkenkamp 49 te Vianen, 0485-318744, www.sfeervolbuitenleven.nl DE WAARHEID OVER SAUNA S Wat doet de sauna? Dat de sauna al meer dan 2000 jaar een Finse badtraditie is zegt iets over de bijzondere eigenschappen hiervan. Want een sauna dient niet alleen ter reiniging

Nadere informatie

Het beste medicijn ben je zelf

Het beste medicijn ben je zelf Dr. Frédéric Saldmann Het beste medicijn ben je zelf Vertaald door Elsa Lauwers meulenhoff Voorwoord Met een appel per dag houd je de dokter weg, vooral als je goed mikt. WINSTON CHURCHILL Als arts heb

Nadere informatie

1 Wat zijn psychofarmaca?

1 Wat zijn psychofarmaca? 1 Wat zijn psychofarmaca? Psychofarmaca zijn stoffen die gedrag beõènvloeden via een effect op het centraal zenuwstelsel, vooral de hersenen. Bekende voorbeelden zijn cafeõène, alcohol en nicotine, maar

Nadere informatie

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Relevante organisaties en instellingen NSVV Professional Lightning Designer s Association (PLDA) ISSO UNETO-VNI TVVL Agentschap NL Taskforce Verlichting

Nadere informatie