2. Insprekers. net zoals. 3. Presentatiess. gebied. 20:45 uur. Bijlagen: mburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Insprekers. net zoals. 3. Presentatiess. gebied. 20:45 uur. Bijlagen: mburg"

Transcriptie

1 SPREKERSPLEIN Beknopt verslag van het Sprekerspleinn op woensdag 17 juni 2015 omm 19:00 uurr 1. Opening en mededelingen voorzitter Burgemeester Donders heet de aanwezigen welkom op het h Sprekersplein. 2. Insprekers a. De heer Pierre Diederen, inzake gevoelens van onveiligheid en de geldautomaat op de Donderberg. De door de heer Diederen uitgesproken tekst is als bijlage b bij ditt verslag gevoegd, net zoals een door Bart Lickfeldd aangeleverde brief van v de Rabobank. 3. Presentatiess a. Onderwerp: Toelichting op de voortgang van het dorpsplan Swalmen. Presentatie: Liesbeth van den Essen, bestuurslid Dorpsraad Swalmen. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. b. c. Onderwerp: Toelichting op de activiteiten van VVV-Midden Limburg en de ontwikkelingen opp toeristisch gebied. Presentatie: VVV-directeur Giel Polman. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen huishoudelijk afval a VANGG programma Presentatie: Samuel Stollman,, beleidsadviseur, NVRD. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 4. Sluiting De burgemeester bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 20:45 uur. Het volgendee Sprekersplein vindt plaats op woensdag 9 septemberr Bijlagen: 1. Tekst van de heer Pierre Diederen 2. Brief Rabobank 3. Sheets presentatie Dorpsplan Swalmen. 4. Sheets presentatie VVV Midden-Lim mburg 5. Sheets presentatie Huishoudelijk afval

2 -/u*t P D,ädene.J Goedenavond dames en heren, ik vind het fijn dat ik hier als burger die woont op de Donderberg een paar woorden tot u mag richten. De Donderberg is een wijk met een jeugdig en kleurrijk elan in het overigens krimpende en ontgroenende. Een wijk die een aantaljaren geleden een slecht imago had maar die tegenwoordig steeds vaker genoemd wordt vanwege allerlei positieve ontwikkelingen die onder anderen ontstaan bij de bewoners. Een wijk waarin veel mensen met groot plezier wonen. ln dit gemeentehuis werd door het bestuur inzet gepleegd voor de Donderberg. Dat hebben wij gemerkt en daar zijn wij blij mee. De hoek van de oude bibliotheek was een objectief gevaarlijke plek en dat is nu voorbij. De venijnige problematiek van jongeren die de weg kwijt waren, daar horen we nog maar weinig van. Het is mijn indruk dat het beter gaat op de Donderberg, vooral ook voor de mensen die er wonen. Toch zijn er alti d verbeterpunten en vaak is daar laaghangend fruit bij. Omstandigheden die wij als bewoners zien en dan denken wij hoe is het mogelijk, waarom doet niemand daar wat aan, hoe komt het dat de mensen die er over gaan hier niet iets mee doen. Veiligheid van mensen is zo'n belangrijk punt en dan wil ik het vanavond vooral over de gevoelens van onveiligheid hebben. Mensen voelen zich onveilig, zeggen dat ook, men vindt het eng. De subjectieve onveiligheid en daar is vaak best wat aan te doen. ln ieder geval lijkt het belangrijk dat signalen die daarover leven op de Donderberg bij u bekend zijn. Men wil toch dat bewoners actief zijn als initiatiefnemer, organisator of uitvoerder van veiligheidsprojecten in de eigen straat/buurt/wijk. Zo staat dat vaak in beleidsstukken. Een bewoner stuurde mij het volgende bericht per mail over de pinautomaat aan de zuidzijde van winkelcentrum, begin september Vanmiddag omstreeks uur wilde ik gaan pinnen bij bovengenoemde automaat. Er was een oudere vrouw voor me en ze was niet al te groot. De zon scheen volop op het scherm waardoor de mevrouw niks kon lezen (ze probeerde de zon nog af te schermen met haar hand wat niet baatte). Ze was vertwijfeld en begon tegen mij te praten. Vervolgens heb ik haar geholpen door met mijn boodschappentas boven haar hoofd te zorgen dat ze kon lezen en ik heb haar gezegd dat ik niet zou kijken als ze haar pincode ging intoetsen. Omdat er mensen bij kwamen staan ging ik aan de kant, waarschijnlijk te vroeg want de mevrouw kon nu de geldbedragen niet zien. Dit zei ze ook en toen ik haar wilde helpen had ze per ongeluk al gedrukt. Ik zei haar dat ik dacht dat ze 150 euro had aangeklikt. Ik geloof dat dit niet haar bedoeling was. Ze pakte het geld en ging vertwijfeld aan de kant staan. Er was nog een vrouw bijgekomen die ze waarschijnlijk kende en ik hoorde die mevrouw tegen haar zeggen dat ze het geld beter in haar portemonnee kon stoppen. Dit had ze nog steeds in haar hand. Over het voorval hebben we nog even gepraat en omdat de mevrouw die gepind had nog wat overstuur was zei ik tegen haar kennis dat ik dacht datze 150 euro had gepind. Ik geloofdat de kennis zei dat dit klopte. Ik hoop dat er van deze vervelende en genante gebeurtenis camerabeelden zijn. Ik moet er ook

3 niet aan denken wat had kunnen gebeuren als iemand met slechte bedoelingen deze mevrouw had "geholpen". Nota bene werd gisteravond in het programma "Opsporing Verzocht" duidelijk gemaakt dat oudere mensen niemand moeten laten meekijken tijdens het pinnen. Ik heb dit gedaan om die mevrouw te helpen maar voelde me er ongemakkelük bü en ik ben er van overtuigd dat die mevrouw zich ook verre van prettig heeft gevoeld. Hopelijk verandert deze manier van pinnen. Tot zoveí. Op de Donderberg klinken vaak en veel negatieve berichten over de geldautomaat sinds oktober Het is de enige geldautomaat in de verre omtrek, zeker nu ook de geldautomaat in Albert Heyn in HoogVonderen werd gesloten. Een enkel mechanisch loket aan een smal voetpad aan de kille buitenkant van een mooi winkelcentrum, dat vinden mensen onveilig en het is een goed voorbeeld van onveiligheidsgevoelens want er is eigenli.jk nog niets ernstigs gebeurd. Door de komst van het mooie en nieuwe winkelcentrum werden twee van de drie geldautomaten die op de Donderberg in januari 2013 bestonden weggesaneerd, ze verdwenen en de vierde die in Hoog Vonderen stond is trouwens inmiddels ook weg. Problemen met de geldautomaat op de Donderberg kunnen als volgt worden benoemd: L Subjectieve onveiligheid, mensen willen graag binnen pinnen zoals dat vroeger kon 2. Het apparaat is te vaak leeg enlof heeft te vaak alleen maar brief es van Euro 50,- 3. Door de plek van ligging is het apparaat erg slecht leesbaar vanwege de zon, zeker voor mensen die klein zijn van stuk. Inmiddels is contact geweest met de heren van verschillende banken. Zij luisteren gewillig, maar doen vervolgens niets. Ja een adveftentie in ons wijkblad voor Euro 600,- per jaar dat dan wel maar sindsdien mag in de wijkkrant niets meer geschreven worden over de pinautomaat. De bank erkent dat de geldautomaat erg veel gebuikt wordt en stelt vervolgens dat zij niet gaan over het vullen van het apparaat. De ING heeft het fatsoen gehad uit te leggen waarom zij de geldautomaat niet opnieuw hebben geplaatst. Dat had te maken met het aantal geldautomaten in een gebied en vanwege de geldautomaat bij AH die toen nog bestond was er geen reden om op de Donderberg nog een apparaat te openen. De SNS-bank en de ABN-AMRO hebben niet gereageerd op verzoeken uit onze wijk, u herinnerd zich misschien nog de brief die werd gestuurd op I 5 september 20 I 5. En de RABO bank zet dus maandelijks een advertentie in het wijkblad. Aan de leden van de gemeente raad van Roermond en aan de leden van het college van B&W en vraag ik om openlijk te erkennen dat er een probleem is rond de subjectieve veiligheidsgevoelens rond de enige pinautomaat op de Donderberg en in Hoog Vonderen. Treed in overleg met de banken en vraag hen dringend met klem om l. Een tweede pinvoorziening binnen in het winkelcentrum te openen. Wij weten dat de banken dat niet willen doen omdat het bevoorraden van zo'n tweede automaat extra geld kost. Bovendien zeggen de banken dat zrj het aantal pinautomaten willen terugbrengen omdat zij het gebruik van contant geld niet willen stimuleren. Toch is er bij de bouw van het winkelcentrum rekening gehouden met een pinautomaat binnen. Nu is op de plek voor dat apparaat een zeer ruime toilet voor klanten van de Jan Linders. Bij het maken van de plannen voor het winkelcentrum werd steeds door bewoners gezegd dat een pinautomaat binnen gewenst werd en het idee bestond dat die pinautomaat was toegezegd. 2. Op korte termijn te zorgen dat het apparaat op de Donderberg twee of drie keer in de week wordt gevuld met briefies van E 10, E 20 en E 50.

4 Momenteel is het zo dat de pinautomaat op zaterdagof op zondag alleen maar brief es van E 50 heeft, op maandag halverwege de dag helemaal leeg is totdat het ding op dinsdag of woensdag dan weer gevuld wordt voor de rest van de week. Juist op de Donderberg hebben mensen behoefte aan het pinnen van kleine coupures, datzalte maken hebben met de vele jongeren die bij ons wonen. 3. Op korte termijn zorgen dat er een voorziening komt waardoor mensen niet in de volle zon hoeven te pinnen. Dat is nauwelijks te doen, zelfs voor mensen met een enigszins normaal postuur. Natuurlijk hoeven de banken geen gehoor te geven aan een eventuele oproep van u om welwillend in te gaan op wat men op de Donderberg graag ziet gebeuren met de geldautomaat. U bent immers niet de baas over de banken. Maar de constatering dat banken hun publiek onwelwillend bejegenen kan effect hebben. En ook u als overheid heeft allerlei manieren om banken welwillend of onwelwillend te bejegenen zoals banken de mensen op de Donderberg welwillend of onwelwillend bejegenen. Bijvoorbeeld als het gaat om beleid waarrnee objectieve veiligheid wordt beihvloed. Een mooie bloembak op een plek waar de geldauto moet laden en lossen. De gemeentelijke camera's nemen de banken wel of niet op in hun richtschema's. De aandacht die bestaat in de driehoek gemeente, OM en politie als het gaat om aandacht voor banken. Dames en heren ik dank u hartelijk voor de bereidwilligheid om naar mij te luisteren. Ik hoop dat u in contact wilt treden met de banken. Zet die mensen maar eens onder druk, ik weet bijna zeker dat u daar mogelijkheden voor hebt. Laat de mensen op de Donderberg niet in de steek als het gaat om het laaghangende fruit rond gevoelens van onveiligheid aan de zuidzijde van ons mooie winkelcentrum.

5

6 Van: Jos Vervuurt Verzonden: dinsdag 23 juni :38 Aan: Diederen, P. (DIP) Onderwerp: FW: Tweets over geldautomaat Beste Pierre, Zie hieronder: van Bart Lickfeld ontving ik een mail van John Verdellen (directiesecretaris Rabobank). Ik concludeer dat dit mailtje is gericht aan het bestuur van de wijkraad Donderberg. Groet, Jos Vervuurt Van: B Lickfeld Verzonden: maandag 22 juni :51 Aan: Jos Vervuurt Onderwerp: Fwd: Tweets over geldautomaat Dag Jos, Onderstaand het mailbericht van John Verdellen, directie secretaris Rabobank Roermond Echt, aan de wijkraad waaraan ik tijdens het Sprekersplein refereerde. Deze mail is vrij door te sturen naar belangstellende. Met Liberale groet, Bart Lickfeld Fractievoorzitter <logovvdroermond.png> Van: Verdellen, J.H.M.M. (John) Verzonden: vrijdag 22 augustus :17 Aan: Onderwerp: gesprek wijkraad d.d Geacht bestuur, Ik kijk met genoegen terug op een prettig en zeer constructief gesprek dat ik vanochtend met u mocht hebben. Ik heb navraag gedaan naar: 1. Coupures in de geldautomaat op de Donderberg. In tegenstelling tot de meeste andere geldautomaten van onze bank ( hebben coupures van 50,= en 20,=), hebben wij in de geldautomaat van de Donderberg coupures van 50,=, van 20,= en van 10, euro. Wanneer wij de verhouding tussen die drie coupures zouden veranderen ten gunste van meer coupures van 10,= neemt de kans op leegraken toe. Dat zou het serviceniveau verlagen, hetgeen wij uiteraard niet beogen. 2. Geldopname in Herten. In tegenstelling tot voorheen is onze vestiging in Herten en daarmee ook onze geldautomaat in Herten toegankelijk voor alle gebruikers ongeacht bij welke bank zij bankieren. Wel kan het zo zijn dat er bij een geldopname een melding wordt gegeven dat gastgebruik niet mogelijk is. Dit kan van doen hebben met overschrijding van limieten zoals frequentie van gastgebruik of nominale bedrag van de opname. Wij kunnen en willen op

7 geen enkele wijze het gebruik van de automaat door relaties van andere banken belemmeren. Verder heb ik u toegezegd voor de duur van één jaar uw wijkblad te ondersteunen met het plaatsen van een advertentie. Het betreft een advertentie van één hele pagina ( A 4) voor een prijs van 600,= p.j. U stuurt ons hiervoor een aanvraag met advertentiecontract waarna wij dit zullen afwerken. Ik heb u uitgelegd dat voor onze bank verplaatsing van de geldautomaat, met name uit oogpunt van veiligheid, geen optie is en dat wij, gelet op de aanwezigheid van onze automaat, voor ons geen rol zien voor het plaatsen van een 2 e automaat. Samen ontwikkelden wij de denkrichting om als wijkraad in gesprek te gaan met supermarkt Jan Linders om te bezien of zij iets kunnen betekenen op het gebied van cash back. Tevens neemt u als wijkraad contact op met de gemeente om te bezien of een verbreding van de stoep ter hoogte van de geldautomaat iets meer rust geeft bij het wachten/pinnen bij de automaat. U gaf aan om ons vóór plaatsing van het volgende redactionele artikel in uw wijkkrant inzage te geven/afstemming te zoeken in uw tekst. U gaf aan ons op de hoogte te houden van de voortgang in uw gesprekken met Jan Linders en de gemeente. Ik vertrouw er op u met deze reactie/samenvatting van dienst te zijn geweest en zal met veel belangstelling de voortgang volgen. Met vriendelijke groeten, John Verdellen directiesecretaris Rabobank Roermond-Echt Postadres: Postbus 35, 6040 AA Roermond Telefoon: +31 (475) Website: Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. ===================================================== Rabobank disclaimer:

8 Dorpsraad Swalmen DORPSPLAN IN UITVOERING PILOT BURGERBEGROTING PRESENTATIE SPREKERSPLEIN 17 JUNI 2015

9 wisseling van voorzitter ARNO SCHRAUWEN WIM SUILEN

10 Pilot burgerbegroting

11 Dorpsplan in uitvoering

12 3 projectvoorstellen ingediend en gehonoreerd COMMUNICATIE ACTIEF IN JE BUURT SERVICEPUNT ZJWAME

13 Communicatie FACEBOOK HUIS AAN HUIS KRANTJES VERSPREIDING ZJWAMER GEZET IN DECEMBER 2014

14 ZJWAMER GEZET Communicatie

15 g g p g, j p j j Actief in je buurt 3 PROJECTEN UITGEVOERD 2 PROJECTEN ZIJN BEZIG

16 BTW JZE WMO KCC

17 Servicepunt Zjwame BRUIKLEENOVEREENKOMST VERBOUWING

18 Servicepunt Zjwame vrijwilligers Laeskamer Informatie balie

19 Vrijwilligers Laeskamer Informatie balie

20 Wadi DOORSTART MET DE EXPERTISE VAN DE REGISSERENDE GEMEENTE

21 KICK OFF BIJEENKOMST WADI IN HET STADHUIS OP 19 MEI 2015

22 De Beet PLAN OPKNAPPEN WANDELPAD VEEL IDEEËN LUISTEREN NAAR BEWONERS GEWIJZIGDE VERSIE ADVIES VAN AMBTENAREN LEERLINGEN CITAVERDE COLLEGE DENKEN MEE ZE HEBBEN HET BESTEK GEMAAKT DAADWERKELIJKE UITVOER

23 Dorpsraad Swalmen HOGE VERWACHTINGEN BURGERS VAN SWALMEN DORPSRAAD DERDEN

24 Dorpsraad Swalmen GOEDE SAMENWERKING WIJKREGISSEUR ANNEKE BRITS WETHOUDER IJFF

25 1

26 Taakverdeling Hoofdgebieden Marketing en promotie taak Voor 6 Midden-Limburgse gemeentes en 2 aangrenzende Duitse gemeentes marketing en promotie voor het gebied. Doel: Informatie taak Toeristen en recreanten in ons gebied informeren over de toeristische mogelijkheden. VVV Midden-Limburg is als marketing organisatie nu 5 jaar actief midden in Limburg 2

27 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Website VVV Midden-Limburg 3

28 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Mobiele Website VVV Midden-Limburg 4

29 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Digitale informatiezuilen VVV Midden-Limburg 19 zuilen midden in Limburg on-line medio zuilen in Roermond 5

30 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Website VVV Nederland 6

31 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie VVV Nederland app Te downloaden via App-Store en Google Play 7

32 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker rechtstreeks digitale informatie over Roermond? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Website Gefilterde Roermond content als onderdeel van VVV Midden-Limburg website 8

33 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker rechtstreeks digitale informatie over Roermond? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Roermond app Leeuwendeel content wordt dagelijks opgehaald van de database van VVV Midden-limburg 9

34 Marketing en promotie digitale platformen Social Media Platformen waarop VVV Midden-Limburg actief is B2C platformen: Facebook Twitter Google+ Pintrest Youtube B2B platformen: LinkedIn Webcare Doel: Monitoren wat er leeft over een bepaald onderwerp op social media en daar actief op kunnen inspelen. Voorbeeld: Commentaren op social Media na afloop van o.a. het Jeunes Restateurs d Europe Congress in Roermond. 10

35 Marketing en promotie digitale platformen Webshop Webshop VVV Midden-Limburg Groot deel toeristisch assortiment ook via dit kanaal te koop 11

36 Marketing en promotie digitale platformen Routeplanner Enige routeplanner in Nederland die nu 5 en straks 6 routeplanners toont. Vaarrouteplanner wordt in 2015 nog toegevoegd. 12

37 Marketing en promotie digitale platformen Routeplanner De bezoeker kan points-of-interest aanvinken, waardoor partners zichtbaar worden. Met een klik op de partner wordt doorverwezen naar de bedrijfspagina van onze partner voor meer informatie Routes zijn via diverse varianten te delen of te gebruiken. 13

38 Marketing en promotie printmedia VVV Midden-limburg geeft diverse printmedia uit VVV Magazine Midden in Limburg Verschijnt in 2 uitvoeringen: Een volledig Nederlandse en een volledig Duitse versie. Daarnaast een separate 2-talige versie met alles over slapen en opstaan midden in Limburg. 14

39 Marketing en promotie printmedia VVV Midden-limburg geeft diverse printmedia uit Maasplassen Magazine Verschijnt in 2 uitvoeringen: Een volledig Nederlandse en een volledig Duitse versie. 15

40 Marketing en promotie printmedia Divers drukwerk voor verschillende opdrachtgevers. In opdracht van diverse opdrachtgevers maakt VVV Midden-Limburg o.a. de volgende drukwerken: Wandelroute Beesels Broek-Bakhei Beesel in een oogopslag Boekje gemeente Maasgouw met thema Water Klein Geluk wandelroute in Roerdalen Flyer Liberation route Scheurkalenders met plattegronden gemeentes, o.a. Roermond en Thorn wandelkaart Roermond 16

41 Marketing en promotie evenementen Gratis plaatsen van evenementen In 2014 zijn unieke evenementen met een veelvoud aan vertoningen in Midden-Limburg ingevoerd in onze database. Hiermee zijn wij de grootste evenementendatabase van Midden-Limburg. Digitaal zijn alle evenementen op 6 platformen zichtbaar In print zijn de evenementen huis-aan-huis in heel Midden- Limburg zichtbaar. Doorplaatsing van top-events naar diverse digitale evenementen kalenders (o.a. Limburger SVL) Doorplaatsing top-events naar diverse gedrukte evenementen kalenders (o.a. Beleef Limburg Uit-in) 17

42 Marketing en promotie persbewerking VVV Midden-Limburg bewerkt/informeert de pers op diverse manieren Doel: genereren publiciteit Hoe? Bij belangrijk nieuws worden persberichten uitgestuurd. Er worden persreizen georganiseerd. 18

43 Marketing en promotie in de pers VVV Midden-Limburg genereert (free) publicity Via allerlei kanalen worden free/paid publicity gegenereerd De Telegraaf. De Water kampioen. De Limburger 19

44 Marketing en promotie projecten Liberation Route Luisterplaatsen waar een hoorspel beluisterd kan worden over indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen in Diverse locatie in o.a. Midden-Limburg Wordt ondersteund met digitale informatie op de website 20

45 Marketing en promotie projecten Grensoverschrijdend dagtoerisme : Bevordering van het grensoverschrijdend dagtoerisme in o.a. Midden-Limburg, onder het motto Onbegrensd genieten. Allerlei marketing instrumenten worden ingezet om de grensregio bewust te maken van de dagactiviteiten in de regio. O.a. website, workshops en advertenties in zowel print als digitale media. Bezoekers websites 2014: Bezoekers Bezochte pagina s Bezoekers Bezochte pagina s

46 Marketing en promotie projecten Smaak op de kaart : Promotie van streekproducten Samenwerking van o.a. VVV Midden-Limburg met deelname van de gemeenten Beesel, Roersdalen, Wassenberg en Maasgouw in Midden-Limburg met het doel de streekproducten die er in onze regio zijn, meer onder de aandacht te brengen. Ondersteuning met een website aangevuld met andere digitale platformen zoals social media en print. 22

47 Marketing en promotie projecten Mobiliteit Roermond VVV Midden-Limburg is partner. 23

48 Marketing en promotie projecten Informatie aan Chinezen Sterk groeiende groep bezoekers aan Roermond Spreken slecht Engels daardoor behoefte aan informatie in Chinees Basisinformatie in Chinese taal op website VVV Midden-Limburg Chinese flyer met basisinformatie over Roermond 24

49 Marketing en promotie projecten Organisatie van het Congres voor de Jeune Restaurateurs d Europe. VVV Midden-Limburg speelde een belangrijke rol in de organisatie van het JRE in Roermond. VVV Midden-Limburg verzorgde het complete programma samen met de JRE Nederland. 25

50 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Digitale productontwikkeling Stadswandeling Roermond en Weert Wandelen met je smartphone langs interessante plaatsen en ter plaatse informatie ontvangen over het bewuste object. (Augmented Reality toepassingen) 26

51 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Digitale productontwikkeling. Projecten rondom de Maasplassen (Nautisch plan van eisen) Vaarapp. Gecentraliseerde reserveringstool voor verhuur. Groot watersport evenement Maasplassen Nautique Reserveringstool voor steigerbezetting rondvaartboten 27

52 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Routestructuren Uitbreiding van het ruiternetwerk midden in Limburg. 28

53 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Routestructuren Ontwikkeling en uitbreiding van autoroutes en vaarroutes midden in Limburg 29

54 Marketing en Promotie - Loyalty Limburg Card Doel: Bezoekers aan meer activiteiten te laten deelnemen Laagdempelig Zeer goedkoop in aanschaf Eenvoudig in gebruik Show-your-card principe Veel aanbiedingen medio 2015 al 54 deelnemende bedrijven 30

55 Marketing en Promotie - Beursbezoek Midden-Limburg promotie op (inter-)nationale beurzen. Wij gaan in opdracht van of samen met diverse gemeentes of partners beurzen. Voorbeelden: Fiets- en wandelbeurs in Antwerpen Fiets- en wandelbeurs in Amsterdam Toeristische beurzen in Kalkar (Duitsland) en Hamont-Achel (België) Radactiv Düsseldorf 31

56 Marketing en Promotie Belgische en Duitse marktbewerking Marktbewerking via Samenwerkende VVV s Limburg (SVL) Marktbewerking Duitsland Via apart bureau in Duitsland Eigen website Geniesse dein Leben Diverse social media kanalen Newsletters naar pers en publiek Publicaties Verwijzingen naar Duitse deel Marktbewerking België Deels via SVL en deel directe marktbewerking Webcontent ook in het Duits Eigen printmedia ook in het Duits 32

57 Marketing en Promotie Samenwerking Overlegpodia en samenwerkingsverbanden VVV Midden-Limburg neemt deel in talloze overlegstructuren Doel: participatie / helicopterview / verbanden leggen Voorbeelden van samenwerking: Samenwerking Midden-Limburg (ambtelijk en bestuurlijk) Samenwerkende VVV s Limburg VVV Nederland Hoteloverleg Roermond Toeristisch platform Roerdalen Met-Ons-In-Weert-team City Management Roermond VVV Back-Office-Weert / City Management Weert Routebureau Noord- en Midden-Limburg Provincie Limburg Cultuurplatform Roermond Nationaal Park De Meinweg Nationaal Park de Groote Peel OPET Roermond Stichting Peelpromotie en de Brabantse Kempen (aangrenzende Brabantse VVV regio s) 33

58 Marketing en Promotie Groepsprogramma s Afdeling groepsreserveringen Doel: service bieden aan groepsreizigers Voorbeelden: Stadswandelingen o.l.v. VVV gidsen Groepsprogramma s met partners van VVV Midden-Limburg 34

59 Marketing en Promotie Blijf (actueel) op de hoogte Wij houden partners en stakeholders op de hoogte Word lid van onze Linked-In groep. Automatisch en actueel via op de hoogte van ontwikkelingen op toeristisch gebied in onze regio. Digitale nieuwsbrief 1x per kwartaal versturen wij een nieuwsbrief Ambassadeursdag Jaarlijks organiseren wij voor baliemedewerkers en receptionisten deze dag met het doel hen kennis te laten maken met (nieuwe) toeristische mogelijkheden in Midden-Limburg. Hierdoor worden zij ambassadeur van de regio. Partnerbijeenkomst Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst voor partners en stakeholders om hen te informeren over de resultaten en trends 35

60 Op weg naar 100 kilo restafval in 2020 Samuel Stollman, beleidsadviseur NVRD/VANG

61 Inhoud Historie Ambities in afvalscheiding Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) Afvalscheiding in Nederland

62 AGENDA

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Nederlands afval 60 miljard kilo Bedrijfsafval Huishoudelijk afval 500 kilo per persoon per jaar 8,5 miljard kilo (ca 15%)

73 Groene groei: circulaire economie In 2020 nog slechts 100 kilo restafval Programma Van Afval Naar Grondstof Ketens sluiten VANG huishoudelijk in 2015 van start voor en met gemeenten!

74 Stevig ambitie Staatssecretaris 350 Hoeveelheid huishoudelijk restafval (kg/inw) Werkelijk verloop Inschatting

75 Actielijn I: Ambitie, motivatie en beleid Informeren en motiveren van beleidsmedewerkers: Persoonlijke benadering van gemeenten; Wat betekent VANG voor gemeenten Informeren en motiveren van bestuurders: stimuleren bestuurlijke ambitie dmv bestuurlijke bijeenkomsten; masterclasses Naming & Faming: lijstjes publiceren obv betrouwbare gegevens: regionaal, per hoogbouwcategorie, Differentiëren landelijke doelstellingen: naar hoogbouwklasse; Commitment door gemeentebestuurders

76 SS1 Concept richtlijnen restafval 2020 Doel is gemiddeld 100 kilo per persoon per jaar in 2020! Hoogbouwcategorie Richtlijn (per persoon per jaar) Minder dan 15% hoogbouw 55 kilo 15 tot 25% hoogbouw 75 kilo 25 tot 35% hoogbouw 105 kilo 35 tot 60% hoogbouw 130 kilo Meer dan 60% hoogbouw 160 kilo Kunt u zich vinden in de gedifferentieerde richtlijn voor uw gemeente?

77 Dia 17 SS1 Samuel Stollman;

78 Koplopers in Nederland Gemeente Totaal rest Horst aan de Maas 31 Druten 61 Sint Anthonis 70 Mill en Sint Hubert 71 Boxmeer 71 Grave 71 Boekel 71 Cuijk 71 Millingen aan de Rijn 78 Groesbeek 79 Heeze Leende 81 Heumen 82 Deurne 89 Zundert 90 Staphorst 93 Putten 97 Bergeijk 99

79 Achterlopers Gemeente Totaal rest Haarlemmerliede en Spaarnwoude 333 Capelle aan den IJssel 333 Beverwijk 334 Zandvoort 336 Vlaardingen 342 Rotterdam 347 Amsterdam 350 Texel 362 Spijkenisse 367 Eemsmond 372 Sluis 374 Krimpen aan den IJssel 376 Terschelling 376 s Gravenhage 380

80 Roermond Op de 157 e plaats in Nederland qua restafvalhoeveelheid: 214 kilo Binnen de hoogbouwcategorie in de subtop, maar nog veel te winnen! Richtlijn VANG 105 kilo in 2020: dus nog 110 kilo te gaan!!

81 Actielijn II: Van beleid naar uitvoering Investering Cofinanciering van onderzoek en pilots tbv meer afvalscheiding Vrijmaken van experts voor ondersteuning van collega s Kennisdeling kennisbibliotheek afval en grondstoffen Kennisplatforms en praktijktafels Trainingen en workshops (op specifieke thema s) Beter benutten leervermogen benchmark afvalbeheer NVRD/RWS Helpdesk Faciliteren van intergemeentelijke samenwerking

82 Actielijn III: communicatie en preventie Goede publiekscampagnes Uitwisseling van bestaande en ontwikkeling van nieuwe communicatie Stimuleren scholen tot educatie over afval en milieu Bestaande lespakketten delen, nieuwe lespakketten ontwikkelen Afstemming communicatie: Werkgroep Landelijke Afval Communicatie (LAC)

83 Actielijn IV: Ketens sluiten

84 Resultaten per afvalstroom (2013) 7 kilo Kunststof 51% 4 kilo textiel 0,2 kilo drankenkartons 1 kilo gevaarlijk afval afvalscheiding 56 kilo oud papier 75 kilo GFT ca. 80 kilo gescheiden grof afval 5 kilo apparaten 20 kilo glas

85 Groot potentieel 244 kilo restafval Waarvan 220 kilo recyclebaar!

86 Meer afvalscheiding: instrumentarium Financiële instrumenten Diftar (GeDIFferentieerd TARief) Afval Loont Serviceprikkels Hoog serviceniveau op alle stromen Gecombineerde inzameling Nascheiding Omgekeerd inzamelen Kunst is om de juiste combinatie van instrumenten te vinden die in uw gemeente effectief is!

87 Diftar 40% van gemeenten heeft diftar Vooral toegepast in kleine, weinig tot nietstedelijke gemeenten buiten de Randstad (27% inwoners) Meest toegepaste vorm: volume frequentie (80 gemeenten) Effecten van diftar Lagere afvalstoffenheffing Meer afvalscheiding Minder afvalaanbod Ontwijkgedrag?

88 Afval Loont Aanvullend systeem in dichtbebouwde gebieden: ca. 10% meer afvalscheiding

89 Service Hoog serviceniveau voor alle afvalstromen: Resultaat: meer dan 95% afvalscheiding: nog slechts 21 kilo restafval per persoon per jaar over!

90 Gecombineerde inzameling 15 30% restafvalreductie Kwaliteit van de recyclables is aandachtspunt: papier en textiel gescheiden inzamelen Name of your presentation

91 Tot 30 40% toename van de afvalscheiding Nascheiding van kunststof, drankenkartons en blik en organische fractie.

92 Omgekeerd inzamelen Nu: Hoog serviceniveau voor restafval (hygiëne) Relatief lag serviceniveau voor grondstoffen Wenselijk: Veel service op inzameling van grondstoffen Minder service voor inzameling van restafval

93 Omgekeerd inzamelen 11 mini s restafval per huishouden per jaar GFT OPK Plastic en droge recyclables Afvalpreventie Laatste restje restafval wegbrengen naar verzamelcontainer

94 Resultaten omgekeerd inzamelen (I)

95 Resultaten omgekeerd inzamelen (II) Betere recycling resultaten: Lagere afvalstoffenheffing door Minder voertuigbewegingen Meer waardevolle grondstoffen

96 Conclusies Landelijk gezien is er nog een lange weg te gaan richting de 100 kilo restafval in 2020 en 30 kilo in 2025 Roermond is aardig op weg, maar er is nog veel verbeterpotentieel Er zijn veel innovatieve inzamelmethoden beschikbaar die tot een forse reductie van het restafval leiden: de keuze is aan u!

97 Samuel Stollman Vragen?

Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie

Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie Basis op orde Cloud Computing Open data Mobiele techniek Sociale Media Met Antwoord in dialoog Topkring Dienstverlening Gemeenten Werkgroep Antwoord

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT SOCIALE KAART NIJKERK

ADVIESRAPPORT SOCIALE KAART NIJKERK ADVIESRAPPORT SOCIALE KAART NIJKERK OPDRACHTGEVER: GEZONDHEIDSCENTRUM DE NIJE VESTE UITVOEREND: MARLOES VOGT LOOPTIJD: OKTOBER 2014 TOT EN MET DECEMBER 2014 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding...

Nadere informatie

ONLINE MARKETING Esther Hagen, versie 26/01/2015

ONLINE MARKETING Esther Hagen, versie 26/01/2015 ONLINE MARKETING Esther Hagen, versie 26/01/2015 Mijn taak is het in kaart brengen van de online mogelijkheden voor VVV Schiermonnikoog. Een raamwerk maken, waaruit binnen haalbare (financiële en beleidsmatige)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 863 Betalingsverkeer Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 november 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op 10 september

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

OEGSTGEEST IN BEWEGING

OEGSTGEEST IN BEWEGING Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we

Nadere informatie

"Ik vind vlees het mooiste dat er is" Klaas Theo Smit uit Ternaard NIEUWE KNS VAKWEDSTRIJD IN 2015: GROTE GRILLWORSTTEST

Ik vind vlees het mooiste dat er is Klaas Theo Smit uit Ternaard NIEUWE KNS VAKWEDSTRIJD IN 2015: GROTE GRILLWORSTTEST DESLAGER 11 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie DECEMBER 2014 NIEUWE KNS VAKWEDSTRIJD IN 2015: GROTE GRILLWORSTTEST "GEMEENTEN WERKEN BETER AAN AANTREK- KELIJKE WINKEL-

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie