2. Insprekers. net zoals. 3. Presentatiess. gebied. 20:45 uur. Bijlagen: mburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Insprekers. net zoals. 3. Presentatiess. gebied. 20:45 uur. Bijlagen: mburg"

Transcriptie

1 SPREKERSPLEIN Beknopt verslag van het Sprekerspleinn op woensdag 17 juni 2015 omm 19:00 uurr 1. Opening en mededelingen voorzitter Burgemeester Donders heet de aanwezigen welkom op het h Sprekersplein. 2. Insprekers a. De heer Pierre Diederen, inzake gevoelens van onveiligheid en de geldautomaat op de Donderberg. De door de heer Diederen uitgesproken tekst is als bijlage b bij ditt verslag gevoegd, net zoals een door Bart Lickfeldd aangeleverde brief van v de Rabobank. 3. Presentatiess a. Onderwerp: Toelichting op de voortgang van het dorpsplan Swalmen. Presentatie: Liesbeth van den Essen, bestuurslid Dorpsraad Swalmen. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. b. c. Onderwerp: Toelichting op de activiteiten van VVV-Midden Limburg en de ontwikkelingen opp toeristisch gebied. Presentatie: VVV-directeur Giel Polman. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. Onderwerp: Landelijke ontwikkelingen huishoudelijk afval a VANGG programma Presentatie: Samuel Stollman,, beleidsadviseur, NVRD. De sheets van de presentatie zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 4. Sluiting De burgemeester bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 20:45 uur. Het volgendee Sprekersplein vindt plaats op woensdag 9 septemberr Bijlagen: 1. Tekst van de heer Pierre Diederen 2. Brief Rabobank 3. Sheets presentatie Dorpsplan Swalmen. 4. Sheets presentatie VVV Midden-Lim mburg 5. Sheets presentatie Huishoudelijk afval

2 -/u*t P D,ädene.J Goedenavond dames en heren, ik vind het fijn dat ik hier als burger die woont op de Donderberg een paar woorden tot u mag richten. De Donderberg is een wijk met een jeugdig en kleurrijk elan in het overigens krimpende en ontgroenende. Een wijk die een aantaljaren geleden een slecht imago had maar die tegenwoordig steeds vaker genoemd wordt vanwege allerlei positieve ontwikkelingen die onder anderen ontstaan bij de bewoners. Een wijk waarin veel mensen met groot plezier wonen. ln dit gemeentehuis werd door het bestuur inzet gepleegd voor de Donderberg. Dat hebben wij gemerkt en daar zijn wij blij mee. De hoek van de oude bibliotheek was een objectief gevaarlijke plek en dat is nu voorbij. De venijnige problematiek van jongeren die de weg kwijt waren, daar horen we nog maar weinig van. Het is mijn indruk dat het beter gaat op de Donderberg, vooral ook voor de mensen die er wonen. Toch zijn er alti d verbeterpunten en vaak is daar laaghangend fruit bij. Omstandigheden die wij als bewoners zien en dan denken wij hoe is het mogelijk, waarom doet niemand daar wat aan, hoe komt het dat de mensen die er over gaan hier niet iets mee doen. Veiligheid van mensen is zo'n belangrijk punt en dan wil ik het vanavond vooral over de gevoelens van onveiligheid hebben. Mensen voelen zich onveilig, zeggen dat ook, men vindt het eng. De subjectieve onveiligheid en daar is vaak best wat aan te doen. ln ieder geval lijkt het belangrijk dat signalen die daarover leven op de Donderberg bij u bekend zijn. Men wil toch dat bewoners actief zijn als initiatiefnemer, organisator of uitvoerder van veiligheidsprojecten in de eigen straat/buurt/wijk. Zo staat dat vaak in beleidsstukken. Een bewoner stuurde mij het volgende bericht per mail over de pinautomaat aan de zuidzijde van winkelcentrum, begin september Vanmiddag omstreeks uur wilde ik gaan pinnen bij bovengenoemde automaat. Er was een oudere vrouw voor me en ze was niet al te groot. De zon scheen volop op het scherm waardoor de mevrouw niks kon lezen (ze probeerde de zon nog af te schermen met haar hand wat niet baatte). Ze was vertwijfeld en begon tegen mij te praten. Vervolgens heb ik haar geholpen door met mijn boodschappentas boven haar hoofd te zorgen dat ze kon lezen en ik heb haar gezegd dat ik niet zou kijken als ze haar pincode ging intoetsen. Omdat er mensen bij kwamen staan ging ik aan de kant, waarschijnlijk te vroeg want de mevrouw kon nu de geldbedragen niet zien. Dit zei ze ook en toen ik haar wilde helpen had ze per ongeluk al gedrukt. Ik zei haar dat ik dacht dat ze 150 euro had aangeklikt. Ik geloof dat dit niet haar bedoeling was. Ze pakte het geld en ging vertwijfeld aan de kant staan. Er was nog een vrouw bijgekomen die ze waarschijnlijk kende en ik hoorde die mevrouw tegen haar zeggen dat ze het geld beter in haar portemonnee kon stoppen. Dit had ze nog steeds in haar hand. Over het voorval hebben we nog even gepraat en omdat de mevrouw die gepind had nog wat overstuur was zei ik tegen haar kennis dat ik dacht datze 150 euro had gepind. Ik geloofdat de kennis zei dat dit klopte. Ik hoop dat er van deze vervelende en genante gebeurtenis camerabeelden zijn. Ik moet er ook

3 niet aan denken wat had kunnen gebeuren als iemand met slechte bedoelingen deze mevrouw had "geholpen". Nota bene werd gisteravond in het programma "Opsporing Verzocht" duidelijk gemaakt dat oudere mensen niemand moeten laten meekijken tijdens het pinnen. Ik heb dit gedaan om die mevrouw te helpen maar voelde me er ongemakkelük bü en ik ben er van overtuigd dat die mevrouw zich ook verre van prettig heeft gevoeld. Hopelijk verandert deze manier van pinnen. Tot zoveí. Op de Donderberg klinken vaak en veel negatieve berichten over de geldautomaat sinds oktober Het is de enige geldautomaat in de verre omtrek, zeker nu ook de geldautomaat in Albert Heyn in HoogVonderen werd gesloten. Een enkel mechanisch loket aan een smal voetpad aan de kille buitenkant van een mooi winkelcentrum, dat vinden mensen onveilig en het is een goed voorbeeld van onveiligheidsgevoelens want er is eigenli.jk nog niets ernstigs gebeurd. Door de komst van het mooie en nieuwe winkelcentrum werden twee van de drie geldautomaten die op de Donderberg in januari 2013 bestonden weggesaneerd, ze verdwenen en de vierde die in Hoog Vonderen stond is trouwens inmiddels ook weg. Problemen met de geldautomaat op de Donderberg kunnen als volgt worden benoemd: L Subjectieve onveiligheid, mensen willen graag binnen pinnen zoals dat vroeger kon 2. Het apparaat is te vaak leeg enlof heeft te vaak alleen maar brief es van Euro 50,- 3. Door de plek van ligging is het apparaat erg slecht leesbaar vanwege de zon, zeker voor mensen die klein zijn van stuk. Inmiddels is contact geweest met de heren van verschillende banken. Zij luisteren gewillig, maar doen vervolgens niets. Ja een adveftentie in ons wijkblad voor Euro 600,- per jaar dat dan wel maar sindsdien mag in de wijkkrant niets meer geschreven worden over de pinautomaat. De bank erkent dat de geldautomaat erg veel gebuikt wordt en stelt vervolgens dat zij niet gaan over het vullen van het apparaat. De ING heeft het fatsoen gehad uit te leggen waarom zij de geldautomaat niet opnieuw hebben geplaatst. Dat had te maken met het aantal geldautomaten in een gebied en vanwege de geldautomaat bij AH die toen nog bestond was er geen reden om op de Donderberg nog een apparaat te openen. De SNS-bank en de ABN-AMRO hebben niet gereageerd op verzoeken uit onze wijk, u herinnerd zich misschien nog de brief die werd gestuurd op I 5 september 20 I 5. En de RABO bank zet dus maandelijks een advertentie in het wijkblad. Aan de leden van de gemeente raad van Roermond en aan de leden van het college van B&W en vraag ik om openlijk te erkennen dat er een probleem is rond de subjectieve veiligheidsgevoelens rond de enige pinautomaat op de Donderberg en in Hoog Vonderen. Treed in overleg met de banken en vraag hen dringend met klem om l. Een tweede pinvoorziening binnen in het winkelcentrum te openen. Wij weten dat de banken dat niet willen doen omdat het bevoorraden van zo'n tweede automaat extra geld kost. Bovendien zeggen de banken dat zrj het aantal pinautomaten willen terugbrengen omdat zij het gebruik van contant geld niet willen stimuleren. Toch is er bij de bouw van het winkelcentrum rekening gehouden met een pinautomaat binnen. Nu is op de plek voor dat apparaat een zeer ruime toilet voor klanten van de Jan Linders. Bij het maken van de plannen voor het winkelcentrum werd steeds door bewoners gezegd dat een pinautomaat binnen gewenst werd en het idee bestond dat die pinautomaat was toegezegd. 2. Op korte termijn te zorgen dat het apparaat op de Donderberg twee of drie keer in de week wordt gevuld met briefies van E 10, E 20 en E 50.

4 Momenteel is het zo dat de pinautomaat op zaterdagof op zondag alleen maar brief es van E 50 heeft, op maandag halverwege de dag helemaal leeg is totdat het ding op dinsdag of woensdag dan weer gevuld wordt voor de rest van de week. Juist op de Donderberg hebben mensen behoefte aan het pinnen van kleine coupures, datzalte maken hebben met de vele jongeren die bij ons wonen. 3. Op korte termijn zorgen dat er een voorziening komt waardoor mensen niet in de volle zon hoeven te pinnen. Dat is nauwelijks te doen, zelfs voor mensen met een enigszins normaal postuur. Natuurlijk hoeven de banken geen gehoor te geven aan een eventuele oproep van u om welwillend in te gaan op wat men op de Donderberg graag ziet gebeuren met de geldautomaat. U bent immers niet de baas over de banken. Maar de constatering dat banken hun publiek onwelwillend bejegenen kan effect hebben. En ook u als overheid heeft allerlei manieren om banken welwillend of onwelwillend te bejegenen zoals banken de mensen op de Donderberg welwillend of onwelwillend bejegenen. Bijvoorbeeld als het gaat om beleid waarrnee objectieve veiligheid wordt beihvloed. Een mooie bloembak op een plek waar de geldauto moet laden en lossen. De gemeentelijke camera's nemen de banken wel of niet op in hun richtschema's. De aandacht die bestaat in de driehoek gemeente, OM en politie als het gaat om aandacht voor banken. Dames en heren ik dank u hartelijk voor de bereidwilligheid om naar mij te luisteren. Ik hoop dat u in contact wilt treden met de banken. Zet die mensen maar eens onder druk, ik weet bijna zeker dat u daar mogelijkheden voor hebt. Laat de mensen op de Donderberg niet in de steek als het gaat om het laaghangende fruit rond gevoelens van onveiligheid aan de zuidzijde van ons mooie winkelcentrum.

5

6 Van: Jos Vervuurt Verzonden: dinsdag 23 juni :38 Aan: Diederen, P. (DIP) Onderwerp: FW: Tweets over geldautomaat Beste Pierre, Zie hieronder: van Bart Lickfeld ontving ik een mail van John Verdellen (directiesecretaris Rabobank). Ik concludeer dat dit mailtje is gericht aan het bestuur van de wijkraad Donderberg. Groet, Jos Vervuurt Van: B Lickfeld Verzonden: maandag 22 juni :51 Aan: Jos Vervuurt Onderwerp: Fwd: Tweets over geldautomaat Dag Jos, Onderstaand het mailbericht van John Verdellen, directie secretaris Rabobank Roermond Echt, aan de wijkraad waaraan ik tijdens het Sprekersplein refereerde. Deze mail is vrij door te sturen naar belangstellende. Met Liberale groet, Bart Lickfeld Fractievoorzitter <logovvdroermond.png> Van: Verdellen, J.H.M.M. (John) Verzonden: vrijdag 22 augustus :17 Aan: Onderwerp: gesprek wijkraad d.d Geacht bestuur, Ik kijk met genoegen terug op een prettig en zeer constructief gesprek dat ik vanochtend met u mocht hebben. Ik heb navraag gedaan naar: 1. Coupures in de geldautomaat op de Donderberg. In tegenstelling tot de meeste andere geldautomaten van onze bank ( hebben coupures van 50,= en 20,=), hebben wij in de geldautomaat van de Donderberg coupures van 50,=, van 20,= en van 10, euro. Wanneer wij de verhouding tussen die drie coupures zouden veranderen ten gunste van meer coupures van 10,= neemt de kans op leegraken toe. Dat zou het serviceniveau verlagen, hetgeen wij uiteraard niet beogen. 2. Geldopname in Herten. In tegenstelling tot voorheen is onze vestiging in Herten en daarmee ook onze geldautomaat in Herten toegankelijk voor alle gebruikers ongeacht bij welke bank zij bankieren. Wel kan het zo zijn dat er bij een geldopname een melding wordt gegeven dat gastgebruik niet mogelijk is. Dit kan van doen hebben met overschrijding van limieten zoals frequentie van gastgebruik of nominale bedrag van de opname. Wij kunnen en willen op

7 geen enkele wijze het gebruik van de automaat door relaties van andere banken belemmeren. Verder heb ik u toegezegd voor de duur van één jaar uw wijkblad te ondersteunen met het plaatsen van een advertentie. Het betreft een advertentie van één hele pagina ( A 4) voor een prijs van 600,= p.j. U stuurt ons hiervoor een aanvraag met advertentiecontract waarna wij dit zullen afwerken. Ik heb u uitgelegd dat voor onze bank verplaatsing van de geldautomaat, met name uit oogpunt van veiligheid, geen optie is en dat wij, gelet op de aanwezigheid van onze automaat, voor ons geen rol zien voor het plaatsen van een 2 e automaat. Samen ontwikkelden wij de denkrichting om als wijkraad in gesprek te gaan met supermarkt Jan Linders om te bezien of zij iets kunnen betekenen op het gebied van cash back. Tevens neemt u als wijkraad contact op met de gemeente om te bezien of een verbreding van de stoep ter hoogte van de geldautomaat iets meer rust geeft bij het wachten/pinnen bij de automaat. U gaf aan om ons vóór plaatsing van het volgende redactionele artikel in uw wijkkrant inzage te geven/afstemming te zoeken in uw tekst. U gaf aan ons op de hoogte te houden van de voortgang in uw gesprekken met Jan Linders en de gemeente. Ik vertrouw er op u met deze reactie/samenvatting van dienst te zijn geweest en zal met veel belangstelling de voortgang volgen. Met vriendelijke groeten, John Verdellen directiesecretaris Rabobank Roermond-Echt Postadres: Postbus 35, 6040 AA Roermond Telefoon: +31 (475) Website: Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. ===================================================== Rabobank disclaimer:

8 Dorpsraad Swalmen DORPSPLAN IN UITVOERING PILOT BURGERBEGROTING PRESENTATIE SPREKERSPLEIN 17 JUNI 2015

9 wisseling van voorzitter ARNO SCHRAUWEN WIM SUILEN

10 Pilot burgerbegroting

11 Dorpsplan in uitvoering

12 3 projectvoorstellen ingediend en gehonoreerd COMMUNICATIE ACTIEF IN JE BUURT SERVICEPUNT ZJWAME

13 Communicatie FACEBOOK HUIS AAN HUIS KRANTJES VERSPREIDING ZJWAMER GEZET IN DECEMBER 2014

14 ZJWAMER GEZET Communicatie

15 g g p g, j p j j Actief in je buurt 3 PROJECTEN UITGEVOERD 2 PROJECTEN ZIJN BEZIG

16 BTW JZE WMO KCC

17 Servicepunt Zjwame BRUIKLEENOVEREENKOMST VERBOUWING

18 Servicepunt Zjwame vrijwilligers Laeskamer Informatie balie

19 Vrijwilligers Laeskamer Informatie balie

20 Wadi DOORSTART MET DE EXPERTISE VAN DE REGISSERENDE GEMEENTE

21 KICK OFF BIJEENKOMST WADI IN HET STADHUIS OP 19 MEI 2015

22 De Beet PLAN OPKNAPPEN WANDELPAD VEEL IDEEËN LUISTEREN NAAR BEWONERS GEWIJZIGDE VERSIE ADVIES VAN AMBTENAREN LEERLINGEN CITAVERDE COLLEGE DENKEN MEE ZE HEBBEN HET BESTEK GEMAAKT DAADWERKELIJKE UITVOER

23 Dorpsraad Swalmen HOGE VERWACHTINGEN BURGERS VAN SWALMEN DORPSRAAD DERDEN

24 Dorpsraad Swalmen GOEDE SAMENWERKING WIJKREGISSEUR ANNEKE BRITS WETHOUDER IJFF

25 1

26 Taakverdeling Hoofdgebieden Marketing en promotie taak Voor 6 Midden-Limburgse gemeentes en 2 aangrenzende Duitse gemeentes marketing en promotie voor het gebied. Doel: Informatie taak Toeristen en recreanten in ons gebied informeren over de toeristische mogelijkheden. VVV Midden-Limburg is als marketing organisatie nu 5 jaar actief midden in Limburg 2

27 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Website VVV Midden-Limburg 3

28 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Mobiele Website VVV Midden-Limburg 4

29 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Digitale informatiezuilen VVV Midden-Limburg 19 zuilen midden in Limburg on-line medio zuilen in Roermond 5

30 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Website VVV Nederland 6

31 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker digitale informatie over Midden-Limburg? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie VVV Nederland app Te downloaden via App-Store en Google Play 7

32 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker rechtstreeks digitale informatie over Roermond? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Website Gefilterde Roermond content als onderdeel van VVV Midden-Limburg website 8

33 Marketing en promotie digitale platformen Waar vindt de bezoeker rechtstreeks digitale informatie over Roermond? Voorbeelden Evenementen Bezienswaardigheden (Toeristische) Bedrijfsinformatie Roermond app Leeuwendeel content wordt dagelijks opgehaald van de database van VVV Midden-limburg 9

34 Marketing en promotie digitale platformen Social Media Platformen waarop VVV Midden-Limburg actief is B2C platformen: Facebook Twitter Google+ Pintrest Youtube B2B platformen: LinkedIn Webcare Doel: Monitoren wat er leeft over een bepaald onderwerp op social media en daar actief op kunnen inspelen. Voorbeeld: Commentaren op social Media na afloop van o.a. het Jeunes Restateurs d Europe Congress in Roermond. 10

35 Marketing en promotie digitale platformen Webshop Webshop VVV Midden-Limburg Groot deel toeristisch assortiment ook via dit kanaal te koop 11

36 Marketing en promotie digitale platformen Routeplanner Enige routeplanner in Nederland die nu 5 en straks 6 routeplanners toont. Vaarrouteplanner wordt in 2015 nog toegevoegd. 12

37 Marketing en promotie digitale platformen Routeplanner De bezoeker kan points-of-interest aanvinken, waardoor partners zichtbaar worden. Met een klik op de partner wordt doorverwezen naar de bedrijfspagina van onze partner voor meer informatie Routes zijn via diverse varianten te delen of te gebruiken. 13

38 Marketing en promotie printmedia VVV Midden-limburg geeft diverse printmedia uit VVV Magazine Midden in Limburg Verschijnt in 2 uitvoeringen: Een volledig Nederlandse en een volledig Duitse versie. Daarnaast een separate 2-talige versie met alles over slapen en opstaan midden in Limburg. 14

39 Marketing en promotie printmedia VVV Midden-limburg geeft diverse printmedia uit Maasplassen Magazine Verschijnt in 2 uitvoeringen: Een volledig Nederlandse en een volledig Duitse versie. 15

40 Marketing en promotie printmedia Divers drukwerk voor verschillende opdrachtgevers. In opdracht van diverse opdrachtgevers maakt VVV Midden-Limburg o.a. de volgende drukwerken: Wandelroute Beesels Broek-Bakhei Beesel in een oogopslag Boekje gemeente Maasgouw met thema Water Klein Geluk wandelroute in Roerdalen Flyer Liberation route Scheurkalenders met plattegronden gemeentes, o.a. Roermond en Thorn wandelkaart Roermond 16

41 Marketing en promotie evenementen Gratis plaatsen van evenementen In 2014 zijn unieke evenementen met een veelvoud aan vertoningen in Midden-Limburg ingevoerd in onze database. Hiermee zijn wij de grootste evenementendatabase van Midden-Limburg. Digitaal zijn alle evenementen op 6 platformen zichtbaar In print zijn de evenementen huis-aan-huis in heel Midden- Limburg zichtbaar. Doorplaatsing van top-events naar diverse digitale evenementen kalenders (o.a. Limburger SVL) Doorplaatsing top-events naar diverse gedrukte evenementen kalenders (o.a. Beleef Limburg Uit-in) 17

42 Marketing en promotie persbewerking VVV Midden-Limburg bewerkt/informeert de pers op diverse manieren Doel: genereren publiciteit Hoe? Bij belangrijk nieuws worden persberichten uitgestuurd. Er worden persreizen georganiseerd. 18

43 Marketing en promotie in de pers VVV Midden-Limburg genereert (free) publicity Via allerlei kanalen worden free/paid publicity gegenereerd De Telegraaf. De Water kampioen. De Limburger 19

44 Marketing en promotie projecten Liberation Route Luisterplaatsen waar een hoorspel beluisterd kan worden over indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen in Diverse locatie in o.a. Midden-Limburg Wordt ondersteund met digitale informatie op de website 20

45 Marketing en promotie projecten Grensoverschrijdend dagtoerisme : Bevordering van het grensoverschrijdend dagtoerisme in o.a. Midden-Limburg, onder het motto Onbegrensd genieten. Allerlei marketing instrumenten worden ingezet om de grensregio bewust te maken van de dagactiviteiten in de regio. O.a. website, workshops en advertenties in zowel print als digitale media. Bezoekers websites 2014: Bezoekers Bezochte pagina s Bezoekers Bezochte pagina s

46 Marketing en promotie projecten Smaak op de kaart : Promotie van streekproducten Samenwerking van o.a. VVV Midden-Limburg met deelname van de gemeenten Beesel, Roersdalen, Wassenberg en Maasgouw in Midden-Limburg met het doel de streekproducten die er in onze regio zijn, meer onder de aandacht te brengen. Ondersteuning met een website aangevuld met andere digitale platformen zoals social media en print. 22

47 Marketing en promotie projecten Mobiliteit Roermond VVV Midden-Limburg is partner. 23

48 Marketing en promotie projecten Informatie aan Chinezen Sterk groeiende groep bezoekers aan Roermond Spreken slecht Engels daardoor behoefte aan informatie in Chinees Basisinformatie in Chinese taal op website VVV Midden-Limburg Chinese flyer met basisinformatie over Roermond 24

49 Marketing en promotie projecten Organisatie van het Congres voor de Jeune Restaurateurs d Europe. VVV Midden-Limburg speelde een belangrijke rol in de organisatie van het JRE in Roermond. VVV Midden-Limburg verzorgde het complete programma samen met de JRE Nederland. 25

50 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Digitale productontwikkeling Stadswandeling Roermond en Weert Wandelen met je smartphone langs interessante plaatsen en ter plaatse informatie ontvangen over het bewuste object. (Augmented Reality toepassingen) 26

51 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Digitale productontwikkeling. Projecten rondom de Maasplassen (Nautisch plan van eisen) Vaarapp. Gecentraliseerde reserveringstool voor verhuur. Groot watersport evenement Maasplassen Nautique Reserveringstool voor steigerbezetting rondvaartboten 27

52 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Routestructuren Uitbreiding van het ruiternetwerk midden in Limburg. 28

53 Marketing en Promotie - Productontwikkeling Routestructuren Ontwikkeling en uitbreiding van autoroutes en vaarroutes midden in Limburg 29

54 Marketing en Promotie - Loyalty Limburg Card Doel: Bezoekers aan meer activiteiten te laten deelnemen Laagdempelig Zeer goedkoop in aanschaf Eenvoudig in gebruik Show-your-card principe Veel aanbiedingen medio 2015 al 54 deelnemende bedrijven 30

55 Marketing en Promotie - Beursbezoek Midden-Limburg promotie op (inter-)nationale beurzen. Wij gaan in opdracht van of samen met diverse gemeentes of partners beurzen. Voorbeelden: Fiets- en wandelbeurs in Antwerpen Fiets- en wandelbeurs in Amsterdam Toeristische beurzen in Kalkar (Duitsland) en Hamont-Achel (België) Radactiv Düsseldorf 31

56 Marketing en Promotie Belgische en Duitse marktbewerking Marktbewerking via Samenwerkende VVV s Limburg (SVL) Marktbewerking Duitsland Via apart bureau in Duitsland Eigen website Geniesse dein Leben Diverse social media kanalen Newsletters naar pers en publiek Publicaties Verwijzingen naar Duitse deel Marktbewerking België Deels via SVL en deel directe marktbewerking Webcontent ook in het Duits Eigen printmedia ook in het Duits 32

57 Marketing en Promotie Samenwerking Overlegpodia en samenwerkingsverbanden VVV Midden-Limburg neemt deel in talloze overlegstructuren Doel: participatie / helicopterview / verbanden leggen Voorbeelden van samenwerking: Samenwerking Midden-Limburg (ambtelijk en bestuurlijk) Samenwerkende VVV s Limburg VVV Nederland Hoteloverleg Roermond Toeristisch platform Roerdalen Met-Ons-In-Weert-team City Management Roermond VVV Back-Office-Weert / City Management Weert Routebureau Noord- en Midden-Limburg Provincie Limburg Cultuurplatform Roermond Nationaal Park De Meinweg Nationaal Park de Groote Peel OPET Roermond Stichting Peelpromotie en de Brabantse Kempen (aangrenzende Brabantse VVV regio s) 33

58 Marketing en Promotie Groepsprogramma s Afdeling groepsreserveringen Doel: service bieden aan groepsreizigers Voorbeelden: Stadswandelingen o.l.v. VVV gidsen Groepsprogramma s met partners van VVV Midden-Limburg 34

59 Marketing en Promotie Blijf (actueel) op de hoogte Wij houden partners en stakeholders op de hoogte Word lid van onze Linked-In groep. Automatisch en actueel via op de hoogte van ontwikkelingen op toeristisch gebied in onze regio. Digitale nieuwsbrief 1x per kwartaal versturen wij een nieuwsbrief Ambassadeursdag Jaarlijks organiseren wij voor baliemedewerkers en receptionisten deze dag met het doel hen kennis te laten maken met (nieuwe) toeristische mogelijkheden in Midden-Limburg. Hierdoor worden zij ambassadeur van de regio. Partnerbijeenkomst Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst voor partners en stakeholders om hen te informeren over de resultaten en trends 35

60 Op weg naar 100 kilo restafval in 2020 Samuel Stollman, beleidsadviseur NVRD/VANG

61 Inhoud Historie Ambities in afvalscheiding Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) Afvalscheiding in Nederland

62 AGENDA

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Nederlands afval 60 miljard kilo Bedrijfsafval Huishoudelijk afval 500 kilo per persoon per jaar 8,5 miljard kilo (ca 15%)

73 Groene groei: circulaire economie In 2020 nog slechts 100 kilo restafval Programma Van Afval Naar Grondstof Ketens sluiten VANG huishoudelijk in 2015 van start voor en met gemeenten!

74 Stevig ambitie Staatssecretaris 350 Hoeveelheid huishoudelijk restafval (kg/inw) Werkelijk verloop Inschatting

75 Actielijn I: Ambitie, motivatie en beleid Informeren en motiveren van beleidsmedewerkers: Persoonlijke benadering van gemeenten; Wat betekent VANG voor gemeenten Informeren en motiveren van bestuurders: stimuleren bestuurlijke ambitie dmv bestuurlijke bijeenkomsten; masterclasses Naming & Faming: lijstjes publiceren obv betrouwbare gegevens: regionaal, per hoogbouwcategorie, Differentiëren landelijke doelstellingen: naar hoogbouwklasse; Commitment door gemeentebestuurders

76 SS1 Concept richtlijnen restafval 2020 Doel is gemiddeld 100 kilo per persoon per jaar in 2020! Hoogbouwcategorie Richtlijn (per persoon per jaar) Minder dan 15% hoogbouw 55 kilo 15 tot 25% hoogbouw 75 kilo 25 tot 35% hoogbouw 105 kilo 35 tot 60% hoogbouw 130 kilo Meer dan 60% hoogbouw 160 kilo Kunt u zich vinden in de gedifferentieerde richtlijn voor uw gemeente?

77 Dia 17 SS1 Samuel Stollman;

78 Koplopers in Nederland Gemeente Totaal rest Horst aan de Maas 31 Druten 61 Sint Anthonis 70 Mill en Sint Hubert 71 Boxmeer 71 Grave 71 Boekel 71 Cuijk 71 Millingen aan de Rijn 78 Groesbeek 79 Heeze Leende 81 Heumen 82 Deurne 89 Zundert 90 Staphorst 93 Putten 97 Bergeijk 99

79 Achterlopers Gemeente Totaal rest Haarlemmerliede en Spaarnwoude 333 Capelle aan den IJssel 333 Beverwijk 334 Zandvoort 336 Vlaardingen 342 Rotterdam 347 Amsterdam 350 Texel 362 Spijkenisse 367 Eemsmond 372 Sluis 374 Krimpen aan den IJssel 376 Terschelling 376 s Gravenhage 380

80 Roermond Op de 157 e plaats in Nederland qua restafvalhoeveelheid: 214 kilo Binnen de hoogbouwcategorie in de subtop, maar nog veel te winnen! Richtlijn VANG 105 kilo in 2020: dus nog 110 kilo te gaan!!

81 Actielijn II: Van beleid naar uitvoering Investering Cofinanciering van onderzoek en pilots tbv meer afvalscheiding Vrijmaken van experts voor ondersteuning van collega s Kennisdeling kennisbibliotheek afval en grondstoffen Kennisplatforms en praktijktafels Trainingen en workshops (op specifieke thema s) Beter benutten leervermogen benchmark afvalbeheer NVRD/RWS Helpdesk Faciliteren van intergemeentelijke samenwerking

82 Actielijn III: communicatie en preventie Goede publiekscampagnes Uitwisseling van bestaande en ontwikkeling van nieuwe communicatie Stimuleren scholen tot educatie over afval en milieu Bestaande lespakketten delen, nieuwe lespakketten ontwikkelen Afstemming communicatie: Werkgroep Landelijke Afval Communicatie (LAC)

83 Actielijn IV: Ketens sluiten

84 Resultaten per afvalstroom (2013) 7 kilo Kunststof 51% 4 kilo textiel 0,2 kilo drankenkartons 1 kilo gevaarlijk afval afvalscheiding 56 kilo oud papier 75 kilo GFT ca. 80 kilo gescheiden grof afval 5 kilo apparaten 20 kilo glas

85 Groot potentieel 244 kilo restafval Waarvan 220 kilo recyclebaar!

86 Meer afvalscheiding: instrumentarium Financiële instrumenten Diftar (GeDIFferentieerd TARief) Afval Loont Serviceprikkels Hoog serviceniveau op alle stromen Gecombineerde inzameling Nascheiding Omgekeerd inzamelen Kunst is om de juiste combinatie van instrumenten te vinden die in uw gemeente effectief is!

87 Diftar 40% van gemeenten heeft diftar Vooral toegepast in kleine, weinig tot nietstedelijke gemeenten buiten de Randstad (27% inwoners) Meest toegepaste vorm: volume frequentie (80 gemeenten) Effecten van diftar Lagere afvalstoffenheffing Meer afvalscheiding Minder afvalaanbod Ontwijkgedrag?

88 Afval Loont Aanvullend systeem in dichtbebouwde gebieden: ca. 10% meer afvalscheiding

89 Service Hoog serviceniveau voor alle afvalstromen: Resultaat: meer dan 95% afvalscheiding: nog slechts 21 kilo restafval per persoon per jaar over!

90 Gecombineerde inzameling 15 30% restafvalreductie Kwaliteit van de recyclables is aandachtspunt: papier en textiel gescheiden inzamelen Name of your presentation

91 Tot 30 40% toename van de afvalscheiding Nascheiding van kunststof, drankenkartons en blik en organische fractie.

92 Omgekeerd inzamelen Nu: Hoog serviceniveau voor restafval (hygiëne) Relatief lag serviceniveau voor grondstoffen Wenselijk: Veel service op inzameling van grondstoffen Minder service voor inzameling van restafval

93 Omgekeerd inzamelen 11 mini s restafval per huishouden per jaar GFT OPK Plastic en droge recyclables Afvalpreventie Laatste restje restafval wegbrengen naar verzamelcontainer

94 Resultaten omgekeerd inzamelen (I)

95 Resultaten omgekeerd inzamelen (II) Betere recycling resultaten: Lagere afvalstoffenheffing door Minder voertuigbewegingen Meer waardevolle grondstoffen

96 Conclusies Landelijk gezien is er nog een lange weg te gaan richting de 100 kilo restafval in 2020 en 30 kilo in 2025 Roermond is aardig op weg, maar er is nog veel verbeterpotentieel Er zijn veel innovatieve inzamelmethoden beschikbaar die tot een forse reductie van het restafval leiden: de keuze is aan u!

97 Samuel Stollman Vragen?

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

A.van Beerendonk. marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014

A.van Beerendonk. marketing <marketing@vvvmiddenlimburg.nl> Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 A.van Beerendonk Van: marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 1 Inhoud juni 2014 Liberation Route Toeristische

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma VANG-HHA

Uitvoeringsprogramma VANG-HHA Uitvoeringsprogramma VANG-HHA Samen op weg naar 100 kg huishoudelijk restafval Mini-symposium Indaver Meer gft-afval uit de hoogbouw 16 april 2015 Guus van den Berghe Inhoud presentatie Programma Van Afval

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3... pagina 1 van 11 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Limburg officieel aangesloten bij de

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Toelichting onderdelen VANG-programma NVRD themadag 27 november Marc Pruijn Directie Duurzaamheid Van regeerakkoord naar ketens Rutte 2: groene groei, circulaire economie Circulaire

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk A.van Beerendonk Van: VVV Midden-Limburg namens VVV Midden-Limburg Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 16:14 Aan: Griffie

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Hieronder vindt u het overzicht van publicaties uitgebracht tot en met 2010 door Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO) op onderwerp.

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het 1 2 februari 2015 Van links naar rechts: Paul Schultink, Leen Pols, Bert-Jan Ruissen, Corné Vogelaar en Hugo van der Wal Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht

#AFVALCONGRES2015 INFORMEREN INSPIREREN ONTMOETEN WORKSHOPS DISCUSSIES LEZINGEN. 19 maart 2015. DeFabrique. Utrecht 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Ins en outs Betrokkenheid gemeenten Gemeentelijk Afvalcongres Marc Pruijn, Directie Duurzaamheid, IenM Circulaire economie? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3 Ministerie

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

steaten Noordstra, lepie

steaten Noordstra, lepie Noordstra, lepie Van: Aan: Onderwerp: Statengriffie provinsje Fryslân Dorpsbelang RE: Standpunt Dorpsbelang Burgwerd inzake windturbineparken in Friesland Geachte mevrouw Mulder U mail zal ter kennis worden

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar.

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. +

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES)

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) 16 TRENDS, TRUCS, TIPS & TOOLS DIE JE VERDER HELPEN JE REPUTATIE MOET JE VOEDEN EN VERDEDIGEN; OF JE DAT NU WILT OF NIET

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Infobulletin. September 2013. 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs

Infobulletin. September 2013. 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs Infobulletin September 2013 Kalender Zondag 1 september juf Irma Jansen jarig Dinsdag 3 september 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs Woensdag 4 september juf Irma Groothuis jarig Donderdag

Nadere informatie

route.nl online en offline mediakit route.nl marketing platform

route.nl online en offline mediakit route.nl marketing platform mediakit route.nl route.nl online en offline s u me n t e n o c r o o v G ra t is marketing platform n Het inspiratieplatform voor het verzamelen, beheren en delen van fiets- en wandelroutes 44% 44% Fietsroutes

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Naam Organisatie e-mail Aanwezig Anne Michiels Gemeente Haarlem amichiels@haarlem.nl Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden

Naam Organisatie e-mail Aanwezig Anne Michiels Gemeente Haarlem amichiels@haarlem.nl Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden CONCEPTVERSLAG KENNISTAFEL RISICOCOMMUNICATIE Datum: 31 oktober 2011 Locatie: Vergadercentrum Hoog Brabant, Utrecht De volgende bijeenkomst is nader te bepalen Deelnemers Naam Organisatie e-mail Aanwezig

Nadere informatie

Frank van Hal. Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal 26 MAART 2013 MEDIA PLAZA UTRECHT

Frank van Hal. Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal 26 MAART 2013 MEDIA PLAZA UTRECHT Frank van Hal Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal Inhoud Veranderende informatieconsumptie Invloed Twitter op traffic website NT Geld verdienen, hoe doet NT het Tools Praktische tips snel

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur Jeroen Winckers Communicatieadviseur 12 juni 2014 De organisatie Milieu Centraal Onafhankelijk kennisinstituut én voorlichtingsorganisatie Bestuur met bedrijven en maatschappelijke organisaties Validatieproces

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Omruilactie GFT container 1. Hoe vraag ik een ander formaat GFT container aan? Op de website www.rova.nl/aanvragen kunt u eenvoudig aangeven welk formaat

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Je welkom voelen. Samen werken aan klantvriendelijkheid

Je welkom voelen. Samen werken aan klantvriendelijkheid Je welkom voelen Samen werken aan klantvriendelijkheid Augustus 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Welkom!... 4 Iedereen is overal welkom... 4 Werk aan de winkel... 4 2. Waar denk je aan bij klantvriendelijkheid?...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie