Schooljaarverslag resultaten. Leerlingen. waardering. Kwaliteitszorg personeel. onderwijs. obs Eestroom. Brandemeer CT Leeuwarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2013-2014. resultaten. Leerlingen. waardering. Kwaliteitszorg personeel. onderwijs. obs Eestroom. Brandemeer 5-7 8918 CT Leeuwarden"

Transcriptie

1 Leerlingen Schooljaarverslag resultaten waardering Kwaliteitszorg personeel onderwijs obs Eestroom Brandemeer CT Leeuwarden

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van basisschool Eestroom. Het jaarverslag blikt terug op het voorgaande schooljaar en heeft twee doelen: het informeren van geïnteresseerden en verantwoording afleggen over de wijze waarop de vooropgestelde doelen behaald zijn. Voor het begin van een schooljaar wordt er afgesproken met het team en de MR aan welke doelen gewerkt gaat worden. De plannen worden in een jaar uitgezet en aan het eind van het schooljaar wordt er geëvalueerd. De beschrijving van die evaluatiepunten met de gebeurtenissen en cijfers van dat jaar komen tezamen in het jaarverslag. Dit verslag gaat over het schooljaar De condities waarin ik als directeur dit jaarverslag moet schrijven, zijn niet optimaal. Dit omdat het niet mijn eigen jaarplan betreft en ik dit schooljaar grotendeels niet heb meegemaakt. Ik ben als directeur op de Eestroom begonnen per 1 mei Ik heb dan ook in dit verslag aangehaakt bij zoveel mogelijk concrete items. De inhoud van dit verslag is besproken met team en Medezeggenschapsraad. Het jaarverslag is bedoeld voor ouders, ons bestuur Proloog en de onderwijsinspectie. Mathilde Penning December 2014 OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoud Leerlingen : - Aantallen - Instroom-uitstroom - Kengetallen - Schoolverzuim Onderwijs: - Schoolondersteuningsprofiel - schooljaarplan Resultaten: - Eindopbrengsten - Tussenopbrengsten - Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - Verwijzingen - Doorstroom binnen de school - Uitstroom naar VO Schoolorganisatie: - Onderwijstijd en schooltijden - Aantal groepen - Voorschoolse periode Huisvesting Kwaliteitszorg: - Kwaliteitskaarten - Tevredenheidsonderzoeken Overige zaken Waardering inspectiekader Personeel: - Samenstelling en leeftijdsopbouw - Verzuim - Professionalisering Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 3

4 Leerlingen Aantallen Het schooljaar is gestart met 82 leerlingen. Op de teldatum van 1 oktober 2013 waren er 81 leerlingen. Dit was 19 minder dan op 1 oktober 2012 ( stroomden 16 leerlingen uit groep 8 uit) Het schooljaar werd in juli afgesloten met 91 leerlingen. In totaal zijn er 14 leerlingen ingestroomd en 22 leerlingen uitgestroomd. In de tabellen hieronder is te zien waar de leerlingen in- en uitstroomden. INSTROOM UITSTROOM Nieuw in groep 1 7 Groep 8 10 Verhuizing binnen Proloog 3 Verhuizing binnen Proloog 1 Verhuizing binnen Leeuwarden PCBO 2 Verhuizing binnen Leeuwarden 1 (lsv) Verhuizing binnen Nederland Verhuizing binnen Nederland 3 Verhuizing buiten Nederland 2 Verhuizing buitenland 1 Plaatsing speciaal basisonderwijs 2 Plaatsing speciaal onderwijs Plaatsing 8+ Plaatsing anders * 4 * TOTAAL 14 TOTAAL 22 *Plaatsing anders: deze leerlingen zijn vertrokken naar school van PCBO in onze wijk, had te maken met het bericht dat Eestroom over 3 schooljaren verhuist naar andere wijk. De meeste leerlingen van onze school wonen in de wijk Bilgaard, waar de school staat. Een klein aantal kinderen komt uit de Vrijheidswijk, de wijk waar de school in 2017 naartoe verhuist. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

5 Hieronder de kengetallen van Aantal leerlingen Onderbouw Bovenbouw Totaal Gewichten: Geen gewicht (1.00) Percentage gewogen leerlingen 50,6 % 62,3 62,5% 57,9 schoolgewicht Rugzakleerlingen Aantal groepen Aantal combinatiegroepen Gemiddelde groepsgrootte eind schooljaar 91 leerlingen, groepsgemiddelde / /2011 Schoolverzuim Het schoolverzuim is op de school geen probleem. Wij merken wel dat het ongeoorloofd verzuim in relatie staat met de groei van gezinsproblematieken. Er zijn korte lijnen met de leerplichtambtenaar en het sociale wijkteam om schoolverzuim te voorkomen. Daarnaast wordt er geregeld aanspraak gemaakt op verlofdagen voor familiebezoek in het buitenland, bijna altijd gekoppeld aan de kortere vakanties. De leerkracht geeft dan, indien nodig, huiswerk mee. Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 5

6 Onderwijs Ons onderwijskundig profiel is ongewijzigd. Schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een 0ndersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school-ondersteuningsprofielen van alle openbare basisscholen van Proloog tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de gemeente Leeuwarden. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om openbaar onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. De deskundigheid voor ondersteuning waarover onze school beschikt, intern of extern. De ondersteuningsvoorzieningen. Voorzieningen in de fysieke omgeving. Samenwerkende ketenpartners. De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vijf domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten. Onderwijs: We zorgen voor een veilige en ondersteunende leeromgeving. We werken sinds kort met groepsplannen, dit schooljaar gaan we dat optimaliseren om planmatiger en meer opbrengstgericht te kunnen werken. De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem, het programma LOVS van Cito geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van de leerlingen. Ondersteuning: De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende (vervolg)school en van de voorschoolse educatie naar onze school. We voeren een dyslexiebeleid. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Beleid; De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. Dit is duidelijk beschreven in ons interne zorgplan. Organisatie: we hebben een interne begeleider die de zorg regelmatig evalueert met de leerkrachten. Zij heeft geregeld overleg met instanties met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en met jeugdzorg. Ook heeft onze IB-er veel overleg samen met een verpleegkundige van de GGD en de sociaal werker van het Wijkteam. Resultaten: de school verantwoordt de bereikte resultaten, maar is op dit moment niet tevreden over deze resultaten. Er wordt hard aan gewerkt om de doelen te behalen. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

7 De beschikbare deskundigheid Intern: voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Zo hebben wij een IB-er met een master Sen, die ook onderwijskunde heeft gestudeerd. Zij is als taalcoördinator ook onze taalspecialist. De directeur heeft de schoolleiders papieren en een coaching opleiding gedaan. Dit schooljaar begint een collega de opleiding tot gedragsspecialist. Ook intern: wij kunnen ook een beroep doen op de bovenschoolse beschikbare deskundigheid bij Proloog. Zo is daar een orthopedagoog en logopedist in huis. Ook is er een bovenschoolse IB-er en een zorgteam voor de leerlingenzorg. Extern: wij kunnen een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). De Eestroom heeft korte lijntjes met schoolmaatschappelijk werk, de verpleegkundige van de GGD en sociaal werker van het wijkteam. Daarnaast heeft de IB-er contacten met diverse deskundigen die ondersteuning kunnen bieden op afroep. Hierbij kan gedacht worden aan ambulant begeleiders voor gedrags- of leerproblemen, Jeugdzorg, trainers voor sociale vaardigheid, psychologenpraktijken, etc. Ondersteuningsvoorzieningen Buiten het reguliere lesprogramma bieden wij ook: - Verlengde schooldag voor groep 6-7-8: hierin trainen wij extra begrijpend en studerend lezen en studievaardigheden - De schakelklas: in kleine groepjes uit groep 1-7 wordt extra aandacht besteed aan woordenschat. - Onze combinatiefunctionaris voor sport zorgt dat ook buiten schooltijd veel sportactiviteiten worden georganiseerd. Voorzieningen in de fysieke omgeving Er zijn ruim voldoende lokalen en werkplekken waar kinderen ook apart, in tweetallen of in kleine groepjes kunnen werken. Er is ook een grote gemeenschapsruimte waar vieringen en podiumkunsten plaatsvinden. Deze zaal wordt ook gebruikt voor de ouderkamer en andere bijeenkomsten voor ouders. Er is een invalidentoilet en er zijn wel summiere drempelaanpassingen, maar echt rolstoelvriendelijk is het gebouw niet. Samenwerkende ketenpartners Er is veel samenwerking met ketenpartners, zowel intensief als regelmatig. Dankzij deze intensieve samenwerking is het bieden van veel zorg mogelijk. Onze ketenpartners zijn: - VVE, vroeg en voorschoolse educatie: kinderdagverblijf en Speelleergroep - Het wijkteam van Bilgaard - Schoolmaatschappelijk werk - Afdeling leerplicht van de gemeente - GGD/JGZ - Jeugdzorg - Andere scholen: basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 7

8 De evaluatie van het schooljaarplan De volgende onderwerpen waren in de deeljaarplannen van het jaarplan uitgezet: EFFECTIEVE INSTRUCTIE De kenmerken van zelfstandig werken met effectieve instructie zijn duidelijk herkenbaar in het dagelijks handelen van de leerkrachten Er worden wel lessen gegeven volgens de methode van het directe instructiemodel, maar dit is nog onvoldoende geïmplementeerd, geen vanzelfsprekendheid. Vervolg Is opgenomen in schooljaarplan GOEDE PLANNING VAN INSTRUCTIE EN VERWERKING De leerkrachten werken met een goede planning van het dagprogramma Het format is beter uitgewerkt en wordt nu in alle groepen gebruikt Vervolg Het gebruik van de kolom zorgzuil krijgt aandacht in schooljaar JUIST GEBRUIK HANDLEIDING BIJ VOORBEREIDEND/VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN EN BEGRIJPEND LEZEN Vervolg De leerkrachten bereiden op de juiste wijze conform de aanwijzingen in de betreffende handleiding de les voor De methodes zijn geregeld aan de orde geweest. Dit schooljaar zijn we gestart met de toetsafname van Estafette. De methode voor Begrijpend Lezen Lezen in Beeld is dit schooljaar ingevoerd en de handleidingen worden conform de aanwijzingen gebruikt. Wordt meegenomen in de klassenbezoeken van de directeur OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

9 DE TUSSENOPBRENGSTEN EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN Alle collega s zijn geïnformeerd wat betreft analyses, specifieke acties n.a.v deze analyses worden vastgesteld en uitgevoerd. Alle collega s zien het nut en belang van opbrengstgericht werken in en zien het als een vanzelfsprekendheid. Uitgevoerd volgens plan, blijft in ontwikkeling Vervolg Wordt vervolgd in plan HET REALISEREN VAN VOLDOENDE EINDOPBRENGSTEN Vervolg De resultaten van de CITO-eindtoets van dit schooljaar voldoen aan de inspectienorm Ondanks dat de groep 7-8 met ingang van is gesplitst en groep 8 2X per week een uur verlengde schooldag had, waren ook dit schooljaar de eindopbrengsten onvoldoende. We blijven werken aan alle opbrengsten, dus ook aan de eindopbrengsten INVOERING NIEUW GROEPSPLAN Vervolg De leerkrachten werken met een helder en doelmatig groepsplan Er is gestart met het ontwikkelen en gebruiken van een groepsplan. Krijgt een vervolg in met nadruk op de analyses en evaluaties IINZETTEN VAN I-PADS BINNEN DE LESSEN vervolg 1. In alle groepen worden de I-pads op structurele wijze ingezet binnen de klas 2. Er ligt in de loop van het jaar een aangescherpte visie m.b.t het inzetten van ICT binnen ons onderwijsaanbod. 1. Er zijn 12 I-pads aangeschaft, het totale aantal is nu 21. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt in alle groepen. 2. Er wordt regelmatig gesproken over gebruik en inzet van de I-pads. Een visie op papier is er nog niet. In wordt bekeken welke programma s/apps geschikt zijn voor ons onderwijsaanbod. De visie wordt doorgeschoven naar Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 9

10 HET VERGROTEN VAN DE WOORDENSCHAT M.B.V DE VIERTAKT-METHODE Vervolg Elke leerkracht werkt met het viertakt-model systematisch aan de uitbreiding van de woordenschat. Er worden per week minimaal 3 clusters van maximaal 5 samenhangende woorden aangeboden Deze methode MWIDW is goed geïmplementeerd en geïntegreerd in ons onderwijs. En wordt volgens de afspraken toegepast in de dagelijkse praktijk. Wordt meegenomen in de klassenbezoeken van de IB-er en de directeur Resultaten Eindopbrengsten Alle 10 leerlingen van groep 8 hebben de Cito-Eindtoets gemaakt. De gemiddelde score van deze leerlingen was 524,8 zonder correctie (landelijk gemiddelde 534,4). Met correctie Leerlinggewicht scoren wij 532,1 (534,6) en met correctie LG en Begrijpend lezen 534 (534,4) Onze scores waren minder goed dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Dit werd in groep 7 aan de hand van de Entreetoets al voorspeld. De splitsing van groep 7-8, de extra lestijd (verlengde schooldag) en de extra aandacht voor begrijpend lezen, studerend lezen en hanteren van informatiebronnen hebben niet (voldoende) effect gehad op de scores. Het leerlinggewicht van groep 8 kan mede verklaren waarom de score onder het landelijk gemiddelde ligt: 4 van de 10 leerlingen hebben een gewicht, drie van 0,3 en één van 1,2. Tussenopbrengsten De toetsresultaten van de andere groepen werden ook gemeten. Om tussenopbrengsten per school te kunnen beoordelen, kijkt de inspectie naar de volgende onderdelen: Technisch lezen groep 3 : zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de inspectienorm. Technisch lezen groep 4: zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de norm. Rekenen groep 4: in midden boven de norm, eind met 0,2 er net onder. Rekenen groep 6: zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de inspectienorm. Begrijpend lezen groep 6: in midden boven de norm, eind onder de norm OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

11 Conclusies: Middenopbrengsten januari dus op alle 5 onderdelen boven de inspectienorrm Rekenen: eind groep 4 er net onder, we hopen dat dit met onze nieuwe rekenmethode niet meer gebeurt. Begrijpend lezen groep 6 eind onvoldoende. Dit onderdeel blijft extra aandacht krijgen in de bovenbouw. Mogelijke risico s: De groep 6 van schooljaar is maar een kleine groep van 6 jongens. Met rekenen zaten ze in groep 5 rond de norm, begrijpend lezen was er onder. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Er was dit schooljaar één leerling in groep 7 met een rugzak, Renn4. Hij krijgt vanuit het rugzakje extra begeleiding voor 2 uur per week, gericht op sociaal emotionele ontwikkeling en begeleid werken in rustige omgeving. Dit schooljaar was er één leerling in groep 5 met een rugzak, Renn4. Hij krijgt vanuit het rugzakje extra begeleiding krijgt voor 2 uur per week, gericht op begeleid werken in rustige omgeving. Dit schooljaar waren er 2 leerlingen met een eigen leerlijn: twee meisjes in groep 7 alle twee op vakgebied rekenen. Verwijzingen Aan het eind van zijn er twee leerlingen doorverwezen naar het SBO: één leerling van groep 2 en één van groep 3. Uitstroom groep 8 naar VO Schooltype Praktijkonderwijs 1 leerling VMBO 9 leerlingen 5 leerlingen 11 leerlingen 7 leerlingen Havo 1 leerling 3 leerlingen (havo-vwo) 4 leerlingen 2 leerlingen VWO 1 leerling 1 leerling 1 leerling 1 leerling Doorstroming binnen de school Aan het eind van : 1 leerlingen doen groep 1 nogmaals 1 leerling doet groep 2 nogmaals 1 leerling doet groep 3 nogmaals 2 leerlingen doen groep 5 nogmaals Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 11

12 Personeel Samenstelling en leeftijdsopbouw Het personeel bestaat voornamelijk uit vrouwen. Er waren dit schooljaar 3 mannen werkzaam op de Eestroom: één leerkracht, de conciërge en de directeur. De gemiddelde leeftijd dit schooljaar was 50+, in april en in mei zijn er twee 60-plussers met pensioen gegaan. Ziekteverzuim De frequentie van het ziekteverzuim ligt niet hoger dan bij andere scholen van Proloog. Het percentage is wel een stuk hoger, dat komt natuurlijk mede door het kleine aantal personeelsleden. Eén leerkracht drukt ook behoorlijk op dit percentage: zij was langdurig op therapeutische basis aan het werk. In april ging zij met pensioen. Professionalisering Dit schooljaar is er veel tijd gestoken in het maken van een goed dagplanningsformulier en een start gemaakt met groepsplannen. Ook heeft het team zich verdiept in een nieuwe rekenmethode. Gekozen werd voor Alles Telt en het team heeft een trainingsdag gehad voor het werken met deze nieuwe rekenmethode. Klachten Er zijn dit schooljaar geen klachten geweest. Schoolorganisatie Onderwijstijd en schooltijden Alle groepen 1-8 hebben dezelfde schooltijden: Maandag-dinsdag-donderdag: uur en uur Woensdag en vrijdag: uur. Elke schoolweek bestaat dus uit 24,5 uur en dit 8 schooljaren lang. Omdat in 2017 de school gaat verhuizen naar een andere wijk, lijkt het de MR een goede zaak om te gaan onderzoeken of de school moet overgaan tot een continurooster. In gaat de MR hierover een enquête houden onder de ouders. Aantal groepen: We zijn gestart met 5 groepen: 1/2 3/4 5/6 7 8 Vanaf oktober werden groep 7 en 8 op 2 dagen samengevoegd, nog 3 dagen apart. Na de kerst was dit 4 dagen samen en nog 1 dag apart. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

13 Voorschoolse periode De speelleergroep Roezemoes van Stichting Sinne Kinderopvang zat dit schooljaar voor het laatst in ons gebouw. Sinne heeft besloten dat zij de speelleergroep in hun eigen gebouw gaan huisvesten met ingang van het schooljaar De redenen zijn: - Er waren niet-gebruikte lokalen in hun gebouw 150 meter van onze school - Het aantal peuters liep terug Wij vinden dit een jammerlijke zaak, want er werd gewerkt aan de doorgaande lijn. Ook de inspectie was zeer tevreden over onze VVE. In schooljaar moeten we bekijken hoe de voortgang in samenwerking nu vorm te geven. Financiën Begrotingen Jaarlijks maakt de school een schoolbegroting en een investeringsbegroting voor de komende jaren. Deze worden goedgekeurd door de MR en door het bestuur en liggen ter inzage op school. Investeringen Aan het eind van dit schooljaar zijn forse investeringen gedaan: - De aanschaf van de nieuwe rekenmethode - De aanschaf van 10 nieuwe I-pads Ouderbijdrage Ook dit schooljaar is er weer een groot aantal leerlingen voor wie de ouders geen ouderbijdrage betalen. Schoolreizen worden vaak betaald door Stichting Leergeld, maar hier valt de ouderbijdrage niet onder. Huisvesting Er is dit schooljaar niet geïnvesteerd in grote veranderingen van ons schoolgebouw. Er is meer dan genoeg ruimte: lokalen, ruime werkplekken voor leerlingen om alleen of samen te werken, een IB-ruimte, directieruimte, personeelsruimte, speellokaal en grote zaal. Deze grote zaal wordt naast vieringen ook veel gebruikt door: ouderkamer en de groep arabische les. De schoonmaak is verbeterd, o.a doordat er een nieuw schoonmaakcontract bovenschools is afgesloten. Er was dit schooljaar een werkgroepje bezig met plannen voor het schoolplan. Toen in mei 2014 bekend werd dat de school over 3 schooljaren gaat verhuizen, had het voor de werkgroep geen zin om verder grote acties te ondernemen. Een aantal schooltoestellen op het plein zijn afgekeurd, daar wordt in het nieuwe schooljaar meteen actie op genomen. Incidenten: een vechtpartij tussen twee leerlingen uit groep 7-8 in nov 2013 en een kleuter die viel uit het (goedgekeurde) buitenklimrek januari Er is in mei 2014 bekend gemaakt aan team en ouders dat onze school in 2017 gaat verhuizen naar de Vrijheidswijk. Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 13

14 Kwaliteitszorg De directeur heeft in een schooljaarverslag gemaakt van Ook is er voor een schooljaarplan gemaakt. In dit jaarplan waren de verbeterpunten, doelen en plannen opgenomen. Kwaliteitskaarten Er is in een start gemaakt voor het werken met de kwaliteitskaarten. Jaarlijks worden een aantal domeinen door middel van een kwaliteitskaart door het team gescoord en hieruit de ontwikkelpunten vastgesteld. Deze ontwikkelpunten zijn opgenomen in het schooljaarplan van Tevredenheidsonderzoeken In het najaar van 2013 hebben ouders, leerlingen en personeel enquêtes ingevuld. Aandachtspunten die naar voren kwamen vanuit de ouders: Onbekendheid van OR en MR en hun werkzaamheden. De schoonmaak Ouders willen een onderzoek naar de behoefte aan een continu-rooster Conclusies vanuit de leerlingenenquêtes, groep 7-8: Er wordt een stuk minder gepest dan voorheen. Positieve sfeer wordt er ervaren. Zaakvakken en rekenen zijn het minst geliefd. Vanuit de enquête voor personeel kwam naar voren: Positief zijn: - relatie met leerlingen - het doen van het werk en de daarmee samenhangende taakverdeling Aandachtspunten: -wat de collega terug krijgt voor zijn/harde werken -normen en waarden -communicatie vanuit de directie -de medezeggenschapsraad OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

15 Kwetsbare punten, direct nadelig voor onze school zijn: -de relatie met onze ouders -het functioneren van de ouderraad Veel van de punten uit alle geledingen zijn opgenomen in het schooljaarplan Overige zaken Wij vinden het van belang om samen te werken met de buurt. Daarom werken wij vaak mee aan activiteiten van het MFC, bijvoorbeeld sint maarten, activiteiten leerlingen-en-ouderen De buurtsportcoach, die ook onze gymlessen verzorgt, biedt in samenspraak met de directeur buitenschoolse activiteiten aan. Wij vinden presentaties van kinderen erg belangrijk: optredens van kinderen als er wat te vieren is, muziekuitvoeringen na speciale lessen. Hierbij worden ook altijd de ouders uitgenodigd. Dit schooljaar is er een actie geweest voor Serious Request Waardering inspectiekader De eindopbrengsten van OBS Eestroom voldoen in niet aan de normen van de onderwijsinspectie. Dit is de derde keer op rij. Dit betekent dat de inspectie onze school niet als voldoende kan beoordelen. Bij het inspectieonderzoek in mei 2014, waren er volgens de inspecteur nog een aantal verbeterpunten. Maar hij zag ook dat de school op de goede weg was en beoordeelde veel punten als voldoende. daarom was de beoordeling zwak en niet zeer zwak. Aan het eind van het schooljaar komt er weer inspectiebezoek. Voor het schooljaar worden de verbeterpunten expliciet meegenomen in het schooljaarplan. De volgende punten zijn door de inspecteur als onvoldoende beoordeeld in het inspectierapport: 1.1 opbrengsten: aan het eind van de basisschool 6.2 en 6.3 afstemming : instructie en verwerkingsopdrachten 7.2 begeleiding: analyseren van voortgang in ontwikkeling 8.2 en 8.3 zorg: planmatige uitvoering van de zorg en zorgbepaling 9.2 kwaliteitszorg: jaarlijkse evaluatie leerlingresultaten Al deze punten zijn meegenomen en uitgewerkt in het schooljaarplan Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 15

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 obs Het Palet Brinn: 16MB Floris Versterstraat 2B 8932 BR Leeuwarden 058-21248833 directie.palet@proloog.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Wat waren we van plan? 4 Onderwijs 4 Zorg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Zeester Plaats : Vlieland BRIN-nummer : 03DJ Onderzoeksnummer : 127105 Datum schoolbezoek : 13 september 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. cbs Het Kompas

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. cbs Het Kompas RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij cbs Het Kompas Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 12QI Onderzoeksnummer : 125787 Datum schoolbezoek : 20 maart 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 16

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07PW00 BS t Klokhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 07PW00 BS t Klokhuis Schoolondersteuningsprofiel 07PW00 BS t Klokhuis Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL School : obs Noorderschool Plaats : Oostzaan BRIN-nummer : 18NH Onderzoeksnummer : 117149 Datum schoolbezoek : 29 september

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 14CX Onderzoeksnummer : 124456 Datum schoolbezoek : 27 maart

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs "De Meander"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs "De Meander" Plaats : Leersum BRIN-nummer : 05ZW Onderzoeksnummer : 123645 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15TG00 OBS De TWA Fisken

Schoolondersteuningsprofiel. 15TG00 OBS De TWA Fisken Schoolondersteuningsprofiel 15TG00 OBS De TWA Fisken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten Resultaten entreetoets 2013 De gemiddelde score van de entreetoets was voor onze school 272. Het landelijke gemiddelde was 292,3 (zie bijlage 1) Binnen de groep is één leerling die op een eigen leerlijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "Vleuterweide"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs Vleuterweide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 122452 Datum schoolbezoek : 31 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. "Toermalijn"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. Toermalijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. "Toermalijn" Plaats : Emmen BRIN nummer : 01BO C1 Onderzoeksnummer : 281636 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06PI00 Meester v d Brugschool

Schoolondersteuningsprofiel. 06PI00 Meester v d Brugschool Schoolondersteuningsprofiel 06PI00 Meester v d Brugschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 Matthijsje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie