Schooljaarverslag resultaten. Leerlingen. waardering. Kwaliteitszorg personeel. onderwijs. obs Eestroom. Brandemeer CT Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2013-2014. resultaten. Leerlingen. waardering. Kwaliteitszorg personeel. onderwijs. obs Eestroom. Brandemeer 5-7 8918 CT Leeuwarden"

Transcriptie

1 Leerlingen Schooljaarverslag resultaten waardering Kwaliteitszorg personeel onderwijs obs Eestroom Brandemeer CT Leeuwarden

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van basisschool Eestroom. Het jaarverslag blikt terug op het voorgaande schooljaar en heeft twee doelen: het informeren van geïnteresseerden en verantwoording afleggen over de wijze waarop de vooropgestelde doelen behaald zijn. Voor het begin van een schooljaar wordt er afgesproken met het team en de MR aan welke doelen gewerkt gaat worden. De plannen worden in een jaar uitgezet en aan het eind van het schooljaar wordt er geëvalueerd. De beschrijving van die evaluatiepunten met de gebeurtenissen en cijfers van dat jaar komen tezamen in het jaarverslag. Dit verslag gaat over het schooljaar De condities waarin ik als directeur dit jaarverslag moet schrijven, zijn niet optimaal. Dit omdat het niet mijn eigen jaarplan betreft en ik dit schooljaar grotendeels niet heb meegemaakt. Ik ben als directeur op de Eestroom begonnen per 1 mei Ik heb dan ook in dit verslag aangehaakt bij zoveel mogelijk concrete items. De inhoud van dit verslag is besproken met team en Medezeggenschapsraad. Het jaarverslag is bedoeld voor ouders, ons bestuur Proloog en de onderwijsinspectie. Mathilde Penning December 2014 OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoud Leerlingen : - Aantallen - Instroom-uitstroom - Kengetallen - Schoolverzuim Onderwijs: - Schoolondersteuningsprofiel - schooljaarplan Resultaten: - Eindopbrengsten - Tussenopbrengsten - Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - Verwijzingen - Doorstroom binnen de school - Uitstroom naar VO Schoolorganisatie: - Onderwijstijd en schooltijden - Aantal groepen - Voorschoolse periode Huisvesting Kwaliteitszorg: - Kwaliteitskaarten - Tevredenheidsonderzoeken Overige zaken Waardering inspectiekader Personeel: - Samenstelling en leeftijdsopbouw - Verzuim - Professionalisering Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 3

4 Leerlingen Aantallen Het schooljaar is gestart met 82 leerlingen. Op de teldatum van 1 oktober 2013 waren er 81 leerlingen. Dit was 19 minder dan op 1 oktober 2012 ( stroomden 16 leerlingen uit groep 8 uit) Het schooljaar werd in juli afgesloten met 91 leerlingen. In totaal zijn er 14 leerlingen ingestroomd en 22 leerlingen uitgestroomd. In de tabellen hieronder is te zien waar de leerlingen in- en uitstroomden. INSTROOM UITSTROOM Nieuw in groep 1 7 Groep 8 10 Verhuizing binnen Proloog 3 Verhuizing binnen Proloog 1 Verhuizing binnen Leeuwarden PCBO 2 Verhuizing binnen Leeuwarden 1 (lsv) Verhuizing binnen Nederland Verhuizing binnen Nederland 3 Verhuizing buiten Nederland 2 Verhuizing buitenland 1 Plaatsing speciaal basisonderwijs 2 Plaatsing speciaal onderwijs Plaatsing 8+ Plaatsing anders * 4 * TOTAAL 14 TOTAAL 22 *Plaatsing anders: deze leerlingen zijn vertrokken naar school van PCBO in onze wijk, had te maken met het bericht dat Eestroom over 3 schooljaren verhuist naar andere wijk. De meeste leerlingen van onze school wonen in de wijk Bilgaard, waar de school staat. Een klein aantal kinderen komt uit de Vrijheidswijk, de wijk waar de school in 2017 naartoe verhuist. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

5 Hieronder de kengetallen van Aantal leerlingen Onderbouw Bovenbouw Totaal Gewichten: Geen gewicht (1.00) Percentage gewogen leerlingen 50,6 % 62,3 62,5% 57,9 schoolgewicht Rugzakleerlingen Aantal groepen Aantal combinatiegroepen Gemiddelde groepsgrootte eind schooljaar 91 leerlingen, groepsgemiddelde / /2011 Schoolverzuim Het schoolverzuim is op de school geen probleem. Wij merken wel dat het ongeoorloofd verzuim in relatie staat met de groei van gezinsproblematieken. Er zijn korte lijnen met de leerplichtambtenaar en het sociale wijkteam om schoolverzuim te voorkomen. Daarnaast wordt er geregeld aanspraak gemaakt op verlofdagen voor familiebezoek in het buitenland, bijna altijd gekoppeld aan de kortere vakanties. De leerkracht geeft dan, indien nodig, huiswerk mee. Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 5

6 Onderwijs Ons onderwijskundig profiel is ongewijzigd. Schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een 0ndersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school-ondersteuningsprofielen van alle openbare basisscholen van Proloog tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de gemeente Leeuwarden. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om openbaar onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. De deskundigheid voor ondersteuning waarover onze school beschikt, intern of extern. De ondersteuningsvoorzieningen. Voorzieningen in de fysieke omgeving. Samenwerkende ketenpartners. De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vijf domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten. Onderwijs: We zorgen voor een veilige en ondersteunende leeromgeving. We werken sinds kort met groepsplannen, dit schooljaar gaan we dat optimaliseren om planmatiger en meer opbrengstgericht te kunnen werken. De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem, het programma LOVS van Cito geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van de leerlingen. Ondersteuning: De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende (vervolg)school en van de voorschoolse educatie naar onze school. We voeren een dyslexiebeleid. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Beleid; De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. Dit is duidelijk beschreven in ons interne zorgplan. Organisatie: we hebben een interne begeleider die de zorg regelmatig evalueert met de leerkrachten. Zij heeft geregeld overleg met instanties met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en met jeugdzorg. Ook heeft onze IB-er veel overleg samen met een verpleegkundige van de GGD en de sociaal werker van het Wijkteam. Resultaten: de school verantwoordt de bereikte resultaten, maar is op dit moment niet tevreden over deze resultaten. Er wordt hard aan gewerkt om de doelen te behalen. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

7 De beschikbare deskundigheid Intern: voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Zo hebben wij een IB-er met een master Sen, die ook onderwijskunde heeft gestudeerd. Zij is als taalcoördinator ook onze taalspecialist. De directeur heeft de schoolleiders papieren en een coaching opleiding gedaan. Dit schooljaar begint een collega de opleiding tot gedragsspecialist. Ook intern: wij kunnen ook een beroep doen op de bovenschoolse beschikbare deskundigheid bij Proloog. Zo is daar een orthopedagoog en logopedist in huis. Ook is er een bovenschoolse IB-er en een zorgteam voor de leerlingenzorg. Extern: wij kunnen een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). De Eestroom heeft korte lijntjes met schoolmaatschappelijk werk, de verpleegkundige van de GGD en sociaal werker van het wijkteam. Daarnaast heeft de IB-er contacten met diverse deskundigen die ondersteuning kunnen bieden op afroep. Hierbij kan gedacht worden aan ambulant begeleiders voor gedrags- of leerproblemen, Jeugdzorg, trainers voor sociale vaardigheid, psychologenpraktijken, etc. Ondersteuningsvoorzieningen Buiten het reguliere lesprogramma bieden wij ook: - Verlengde schooldag voor groep 6-7-8: hierin trainen wij extra begrijpend en studerend lezen en studievaardigheden - De schakelklas: in kleine groepjes uit groep 1-7 wordt extra aandacht besteed aan woordenschat. - Onze combinatiefunctionaris voor sport zorgt dat ook buiten schooltijd veel sportactiviteiten worden georganiseerd. Voorzieningen in de fysieke omgeving Er zijn ruim voldoende lokalen en werkplekken waar kinderen ook apart, in tweetallen of in kleine groepjes kunnen werken. Er is ook een grote gemeenschapsruimte waar vieringen en podiumkunsten plaatsvinden. Deze zaal wordt ook gebruikt voor de ouderkamer en andere bijeenkomsten voor ouders. Er is een invalidentoilet en er zijn wel summiere drempelaanpassingen, maar echt rolstoelvriendelijk is het gebouw niet. Samenwerkende ketenpartners Er is veel samenwerking met ketenpartners, zowel intensief als regelmatig. Dankzij deze intensieve samenwerking is het bieden van veel zorg mogelijk. Onze ketenpartners zijn: - VVE, vroeg en voorschoolse educatie: kinderdagverblijf en Speelleergroep - Het wijkteam van Bilgaard - Schoolmaatschappelijk werk - Afdeling leerplicht van de gemeente - GGD/JGZ - Jeugdzorg - Andere scholen: basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 7

8 De evaluatie van het schooljaarplan De volgende onderwerpen waren in de deeljaarplannen van het jaarplan uitgezet: EFFECTIEVE INSTRUCTIE De kenmerken van zelfstandig werken met effectieve instructie zijn duidelijk herkenbaar in het dagelijks handelen van de leerkrachten Er worden wel lessen gegeven volgens de methode van het directe instructiemodel, maar dit is nog onvoldoende geïmplementeerd, geen vanzelfsprekendheid. Vervolg Is opgenomen in schooljaarplan GOEDE PLANNING VAN INSTRUCTIE EN VERWERKING De leerkrachten werken met een goede planning van het dagprogramma Het format is beter uitgewerkt en wordt nu in alle groepen gebruikt Vervolg Het gebruik van de kolom zorgzuil krijgt aandacht in schooljaar JUIST GEBRUIK HANDLEIDING BIJ VOORBEREIDEND/VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN EN BEGRIJPEND LEZEN Vervolg De leerkrachten bereiden op de juiste wijze conform de aanwijzingen in de betreffende handleiding de les voor De methodes zijn geregeld aan de orde geweest. Dit schooljaar zijn we gestart met de toetsafname van Estafette. De methode voor Begrijpend Lezen Lezen in Beeld is dit schooljaar ingevoerd en de handleidingen worden conform de aanwijzingen gebruikt. Wordt meegenomen in de klassenbezoeken van de directeur OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

9 DE TUSSENOPBRENGSTEN EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN Alle collega s zijn geïnformeerd wat betreft analyses, specifieke acties n.a.v deze analyses worden vastgesteld en uitgevoerd. Alle collega s zien het nut en belang van opbrengstgericht werken in en zien het als een vanzelfsprekendheid. Uitgevoerd volgens plan, blijft in ontwikkeling Vervolg Wordt vervolgd in plan HET REALISEREN VAN VOLDOENDE EINDOPBRENGSTEN Vervolg De resultaten van de CITO-eindtoets van dit schooljaar voldoen aan de inspectienorm Ondanks dat de groep 7-8 met ingang van is gesplitst en groep 8 2X per week een uur verlengde schooldag had, waren ook dit schooljaar de eindopbrengsten onvoldoende. We blijven werken aan alle opbrengsten, dus ook aan de eindopbrengsten INVOERING NIEUW GROEPSPLAN Vervolg De leerkrachten werken met een helder en doelmatig groepsplan Er is gestart met het ontwikkelen en gebruiken van een groepsplan. Krijgt een vervolg in met nadruk op de analyses en evaluaties IINZETTEN VAN I-PADS BINNEN DE LESSEN vervolg 1. In alle groepen worden de I-pads op structurele wijze ingezet binnen de klas 2. Er ligt in de loop van het jaar een aangescherpte visie m.b.t het inzetten van ICT binnen ons onderwijsaanbod. 1. Er zijn 12 I-pads aangeschaft, het totale aantal is nu 21. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt in alle groepen. 2. Er wordt regelmatig gesproken over gebruik en inzet van de I-pads. Een visie op papier is er nog niet. In wordt bekeken welke programma s/apps geschikt zijn voor ons onderwijsaanbod. De visie wordt doorgeschoven naar Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 9

10 HET VERGROTEN VAN DE WOORDENSCHAT M.B.V DE VIERTAKT-METHODE Vervolg Elke leerkracht werkt met het viertakt-model systematisch aan de uitbreiding van de woordenschat. Er worden per week minimaal 3 clusters van maximaal 5 samenhangende woorden aangeboden Deze methode MWIDW is goed geïmplementeerd en geïntegreerd in ons onderwijs. En wordt volgens de afspraken toegepast in de dagelijkse praktijk. Wordt meegenomen in de klassenbezoeken van de IB-er en de directeur Resultaten Eindopbrengsten Alle 10 leerlingen van groep 8 hebben de Cito-Eindtoets gemaakt. De gemiddelde score van deze leerlingen was 524,8 zonder correctie (landelijk gemiddelde 534,4). Met correctie Leerlinggewicht scoren wij 532,1 (534,6) en met correctie LG en Begrijpend lezen 534 (534,4) Onze scores waren minder goed dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Dit werd in groep 7 aan de hand van de Entreetoets al voorspeld. De splitsing van groep 7-8, de extra lestijd (verlengde schooldag) en de extra aandacht voor begrijpend lezen, studerend lezen en hanteren van informatiebronnen hebben niet (voldoende) effect gehad op de scores. Het leerlinggewicht van groep 8 kan mede verklaren waarom de score onder het landelijk gemiddelde ligt: 4 van de 10 leerlingen hebben een gewicht, drie van 0,3 en één van 1,2. Tussenopbrengsten De toetsresultaten van de andere groepen werden ook gemeten. Om tussenopbrengsten per school te kunnen beoordelen, kijkt de inspectie naar de volgende onderdelen: Technisch lezen groep 3 : zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de inspectienorm. Technisch lezen groep 4: zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de norm. Rekenen groep 4: in midden boven de norm, eind met 0,2 er net onder. Rekenen groep 6: zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de inspectienorm. Begrijpend lezen groep 6: in midden boven de norm, eind onder de norm OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

11 Conclusies: Middenopbrengsten januari dus op alle 5 onderdelen boven de inspectienorrm Rekenen: eind groep 4 er net onder, we hopen dat dit met onze nieuwe rekenmethode niet meer gebeurt. Begrijpend lezen groep 6 eind onvoldoende. Dit onderdeel blijft extra aandacht krijgen in de bovenbouw. Mogelijke risico s: De groep 6 van schooljaar is maar een kleine groep van 6 jongens. Met rekenen zaten ze in groep 5 rond de norm, begrijpend lezen was er onder. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Er was dit schooljaar één leerling in groep 7 met een rugzak, Renn4. Hij krijgt vanuit het rugzakje extra begeleiding voor 2 uur per week, gericht op sociaal emotionele ontwikkeling en begeleid werken in rustige omgeving. Dit schooljaar was er één leerling in groep 5 met een rugzak, Renn4. Hij krijgt vanuit het rugzakje extra begeleiding krijgt voor 2 uur per week, gericht op begeleid werken in rustige omgeving. Dit schooljaar waren er 2 leerlingen met een eigen leerlijn: twee meisjes in groep 7 alle twee op vakgebied rekenen. Verwijzingen Aan het eind van zijn er twee leerlingen doorverwezen naar het SBO: één leerling van groep 2 en één van groep 3. Uitstroom groep 8 naar VO Schooltype Praktijkonderwijs 1 leerling VMBO 9 leerlingen 5 leerlingen 11 leerlingen 7 leerlingen Havo 1 leerling 3 leerlingen (havo-vwo) 4 leerlingen 2 leerlingen VWO 1 leerling 1 leerling 1 leerling 1 leerling Doorstroming binnen de school Aan het eind van : 1 leerlingen doen groep 1 nogmaals 1 leerling doet groep 2 nogmaals 1 leerling doet groep 3 nogmaals 2 leerlingen doen groep 5 nogmaals Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 11

12 Personeel Samenstelling en leeftijdsopbouw Het personeel bestaat voornamelijk uit vrouwen. Er waren dit schooljaar 3 mannen werkzaam op de Eestroom: één leerkracht, de conciërge en de directeur. De gemiddelde leeftijd dit schooljaar was 50+, in april en in mei zijn er twee 60-plussers met pensioen gegaan. Ziekteverzuim De frequentie van het ziekteverzuim ligt niet hoger dan bij andere scholen van Proloog. Het percentage is wel een stuk hoger, dat komt natuurlijk mede door het kleine aantal personeelsleden. Eén leerkracht drukt ook behoorlijk op dit percentage: zij was langdurig op therapeutische basis aan het werk. In april ging zij met pensioen. Professionalisering Dit schooljaar is er veel tijd gestoken in het maken van een goed dagplanningsformulier en een start gemaakt met groepsplannen. Ook heeft het team zich verdiept in een nieuwe rekenmethode. Gekozen werd voor Alles Telt en het team heeft een trainingsdag gehad voor het werken met deze nieuwe rekenmethode. Klachten Er zijn dit schooljaar geen klachten geweest. Schoolorganisatie Onderwijstijd en schooltijden Alle groepen 1-8 hebben dezelfde schooltijden: Maandag-dinsdag-donderdag: uur en uur Woensdag en vrijdag: uur. Elke schoolweek bestaat dus uit 24,5 uur en dit 8 schooljaren lang. Omdat in 2017 de school gaat verhuizen naar een andere wijk, lijkt het de MR een goede zaak om te gaan onderzoeken of de school moet overgaan tot een continurooster. In gaat de MR hierover een enquête houden onder de ouders. Aantal groepen: We zijn gestart met 5 groepen: 1/2 3/4 5/6 7 8 Vanaf oktober werden groep 7 en 8 op 2 dagen samengevoegd, nog 3 dagen apart. Na de kerst was dit 4 dagen samen en nog 1 dag apart. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

13 Voorschoolse periode De speelleergroep Roezemoes van Stichting Sinne Kinderopvang zat dit schooljaar voor het laatst in ons gebouw. Sinne heeft besloten dat zij de speelleergroep in hun eigen gebouw gaan huisvesten met ingang van het schooljaar De redenen zijn: - Er waren niet-gebruikte lokalen in hun gebouw 150 meter van onze school - Het aantal peuters liep terug Wij vinden dit een jammerlijke zaak, want er werd gewerkt aan de doorgaande lijn. Ook de inspectie was zeer tevreden over onze VVE. In schooljaar moeten we bekijken hoe de voortgang in samenwerking nu vorm te geven. Financiën Begrotingen Jaarlijks maakt de school een schoolbegroting en een investeringsbegroting voor de komende jaren. Deze worden goedgekeurd door de MR en door het bestuur en liggen ter inzage op school. Investeringen Aan het eind van dit schooljaar zijn forse investeringen gedaan: - De aanschaf van de nieuwe rekenmethode - De aanschaf van 10 nieuwe I-pads Ouderbijdrage Ook dit schooljaar is er weer een groot aantal leerlingen voor wie de ouders geen ouderbijdrage betalen. Schoolreizen worden vaak betaald door Stichting Leergeld, maar hier valt de ouderbijdrage niet onder. Huisvesting Er is dit schooljaar niet geïnvesteerd in grote veranderingen van ons schoolgebouw. Er is meer dan genoeg ruimte: lokalen, ruime werkplekken voor leerlingen om alleen of samen te werken, een IB-ruimte, directieruimte, personeelsruimte, speellokaal en grote zaal. Deze grote zaal wordt naast vieringen ook veel gebruikt door: ouderkamer en de groep arabische les. De schoonmaak is verbeterd, o.a doordat er een nieuw schoonmaakcontract bovenschools is afgesloten. Er was dit schooljaar een werkgroepje bezig met plannen voor het schoolplan. Toen in mei 2014 bekend werd dat de school over 3 schooljaren gaat verhuizen, had het voor de werkgroep geen zin om verder grote acties te ondernemen. Een aantal schooltoestellen op het plein zijn afgekeurd, daar wordt in het nieuwe schooljaar meteen actie op genomen. Incidenten: een vechtpartij tussen twee leerlingen uit groep 7-8 in nov 2013 en een kleuter die viel uit het (goedgekeurde) buitenklimrek januari Er is in mei 2014 bekend gemaakt aan team en ouders dat onze school in 2017 gaat verhuizen naar de Vrijheidswijk. Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 13

14 Kwaliteitszorg De directeur heeft in een schooljaarverslag gemaakt van Ook is er voor een schooljaarplan gemaakt. In dit jaarplan waren de verbeterpunten, doelen en plannen opgenomen. Kwaliteitskaarten Er is in een start gemaakt voor het werken met de kwaliteitskaarten. Jaarlijks worden een aantal domeinen door middel van een kwaliteitskaart door het team gescoord en hieruit de ontwikkelpunten vastgesteld. Deze ontwikkelpunten zijn opgenomen in het schooljaarplan van Tevredenheidsonderzoeken In het najaar van 2013 hebben ouders, leerlingen en personeel enquêtes ingevuld. Aandachtspunten die naar voren kwamen vanuit de ouders: Onbekendheid van OR en MR en hun werkzaamheden. De schoonmaak Ouders willen een onderzoek naar de behoefte aan een continu-rooster Conclusies vanuit de leerlingenenquêtes, groep 7-8: Er wordt een stuk minder gepest dan voorheen. Positieve sfeer wordt er ervaren. Zaakvakken en rekenen zijn het minst geliefd. Vanuit de enquête voor personeel kwam naar voren: Positief zijn: - relatie met leerlingen - het doen van het werk en de daarmee samenhangende taakverdeling Aandachtspunten: -wat de collega terug krijgt voor zijn/harde werken -normen en waarden -communicatie vanuit de directie -de medezeggenschapsraad OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

15 Kwetsbare punten, direct nadelig voor onze school zijn: -de relatie met onze ouders -het functioneren van de ouderraad Veel van de punten uit alle geledingen zijn opgenomen in het schooljaarplan Overige zaken Wij vinden het van belang om samen te werken met de buurt. Daarom werken wij vaak mee aan activiteiten van het MFC, bijvoorbeeld sint maarten, activiteiten leerlingen-en-ouderen De buurtsportcoach, die ook onze gymlessen verzorgt, biedt in samenspraak met de directeur buitenschoolse activiteiten aan. Wij vinden presentaties van kinderen erg belangrijk: optredens van kinderen als er wat te vieren is, muziekuitvoeringen na speciale lessen. Hierbij worden ook altijd de ouders uitgenodigd. Dit schooljaar is er een actie geweest voor Serious Request Waardering inspectiekader De eindopbrengsten van OBS Eestroom voldoen in niet aan de normen van de onderwijsinspectie. Dit is de derde keer op rij. Dit betekent dat de inspectie onze school niet als voldoende kan beoordelen. Bij het inspectieonderzoek in mei 2014, waren er volgens de inspecteur nog een aantal verbeterpunten. Maar hij zag ook dat de school op de goede weg was en beoordeelde veel punten als voldoende. daarom was de beoordeling zwak en niet zeer zwak. Aan het eind van het schooljaar komt er weer inspectiebezoek. Voor het schooljaar worden de verbeterpunten expliciet meegenomen in het schooljaarplan. De volgende punten zijn door de inspecteur als onvoldoende beoordeeld in het inspectierapport: 1.1 opbrengsten: aan het eind van de basisschool 6.2 en 6.3 afstemming : instructie en verwerkingsopdrachten 7.2 begeleiding: analyseren van voortgang in ontwikkeling 8.2 en 8.3 zorg: planmatige uitvoering van de zorg en zorgbepaling 9.2 kwaliteitszorg: jaarlijkse evaluatie leerlingresultaten Al deze punten zijn meegenomen en uitgewerkt in het schooljaarplan Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 15

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. v. 11-11-2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding - 2 2. Leerlingen - 3 3. Medewerkers - 5 4. Opbrengsten - 6 5. Leerlingenzorg -12 6. Huisversting -14 7. Financiën -15 8. Externe relaties -17 9. Profilering en

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuur 2 Waar staat onze school voor 2 De organisatie van ons onderwijs 5 De zorg voor onze leerlingen 7 De effecten van het onderwijs 9 Kwaliteit als prioriteit

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie