Schooljaarverslag resultaten. Leerlingen. waardering. Kwaliteitszorg personeel. onderwijs. obs Eestroom. Brandemeer CT Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2013-2014. resultaten. Leerlingen. waardering. Kwaliteitszorg personeel. onderwijs. obs Eestroom. Brandemeer 5-7 8918 CT Leeuwarden"

Transcriptie

1 Leerlingen Schooljaarverslag resultaten waardering Kwaliteitszorg personeel onderwijs obs Eestroom Brandemeer CT Leeuwarden

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van basisschool Eestroom. Het jaarverslag blikt terug op het voorgaande schooljaar en heeft twee doelen: het informeren van geïnteresseerden en verantwoording afleggen over de wijze waarop de vooropgestelde doelen behaald zijn. Voor het begin van een schooljaar wordt er afgesproken met het team en de MR aan welke doelen gewerkt gaat worden. De plannen worden in een jaar uitgezet en aan het eind van het schooljaar wordt er geëvalueerd. De beschrijving van die evaluatiepunten met de gebeurtenissen en cijfers van dat jaar komen tezamen in het jaarverslag. Dit verslag gaat over het schooljaar De condities waarin ik als directeur dit jaarverslag moet schrijven, zijn niet optimaal. Dit omdat het niet mijn eigen jaarplan betreft en ik dit schooljaar grotendeels niet heb meegemaakt. Ik ben als directeur op de Eestroom begonnen per 1 mei Ik heb dan ook in dit verslag aangehaakt bij zoveel mogelijk concrete items. De inhoud van dit verslag is besproken met team en Medezeggenschapsraad. Het jaarverslag is bedoeld voor ouders, ons bestuur Proloog en de onderwijsinspectie. Mathilde Penning December 2014 OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoud Leerlingen : - Aantallen - Instroom-uitstroom - Kengetallen - Schoolverzuim Onderwijs: - Schoolondersteuningsprofiel - schooljaarplan Resultaten: - Eindopbrengsten - Tussenopbrengsten - Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - Verwijzingen - Doorstroom binnen de school - Uitstroom naar VO Schoolorganisatie: - Onderwijstijd en schooltijden - Aantal groepen - Voorschoolse periode Huisvesting Kwaliteitszorg: - Kwaliteitskaarten - Tevredenheidsonderzoeken Overige zaken Waardering inspectiekader Personeel: - Samenstelling en leeftijdsopbouw - Verzuim - Professionalisering Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 3

4 Leerlingen Aantallen Het schooljaar is gestart met 82 leerlingen. Op de teldatum van 1 oktober 2013 waren er 81 leerlingen. Dit was 19 minder dan op 1 oktober 2012 ( stroomden 16 leerlingen uit groep 8 uit) Het schooljaar werd in juli afgesloten met 91 leerlingen. In totaal zijn er 14 leerlingen ingestroomd en 22 leerlingen uitgestroomd. In de tabellen hieronder is te zien waar de leerlingen in- en uitstroomden. INSTROOM UITSTROOM Nieuw in groep 1 7 Groep 8 10 Verhuizing binnen Proloog 3 Verhuizing binnen Proloog 1 Verhuizing binnen Leeuwarden PCBO 2 Verhuizing binnen Leeuwarden 1 (lsv) Verhuizing binnen Nederland Verhuizing binnen Nederland 3 Verhuizing buiten Nederland 2 Verhuizing buitenland 1 Plaatsing speciaal basisonderwijs 2 Plaatsing speciaal onderwijs Plaatsing 8+ Plaatsing anders * 4 * TOTAAL 14 TOTAAL 22 *Plaatsing anders: deze leerlingen zijn vertrokken naar school van PCBO in onze wijk, had te maken met het bericht dat Eestroom over 3 schooljaren verhuist naar andere wijk. De meeste leerlingen van onze school wonen in de wijk Bilgaard, waar de school staat. Een klein aantal kinderen komt uit de Vrijheidswijk, de wijk waar de school in 2017 naartoe verhuist. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

5 Hieronder de kengetallen van Aantal leerlingen Onderbouw Bovenbouw Totaal Gewichten: Geen gewicht (1.00) Percentage gewogen leerlingen 50,6 % 62,3 62,5% 57,9 schoolgewicht Rugzakleerlingen Aantal groepen Aantal combinatiegroepen Gemiddelde groepsgrootte eind schooljaar 91 leerlingen, groepsgemiddelde / /2011 Schoolverzuim Het schoolverzuim is op de school geen probleem. Wij merken wel dat het ongeoorloofd verzuim in relatie staat met de groei van gezinsproblematieken. Er zijn korte lijnen met de leerplichtambtenaar en het sociale wijkteam om schoolverzuim te voorkomen. Daarnaast wordt er geregeld aanspraak gemaakt op verlofdagen voor familiebezoek in het buitenland, bijna altijd gekoppeld aan de kortere vakanties. De leerkracht geeft dan, indien nodig, huiswerk mee. Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 5

6 Onderwijs Ons onderwijskundig profiel is ongewijzigd. Schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een 0ndersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school-ondersteuningsprofielen van alle openbare basisscholen van Proloog tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de gemeente Leeuwarden. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om openbaar onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. De deskundigheid voor ondersteuning waarover onze school beschikt, intern of extern. De ondersteuningsvoorzieningen. Voorzieningen in de fysieke omgeving. Samenwerkende ketenpartners. De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vijf domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten. Onderwijs: We zorgen voor een veilige en ondersteunende leeromgeving. We werken sinds kort met groepsplannen, dit schooljaar gaan we dat optimaliseren om planmatiger en meer opbrengstgericht te kunnen werken. De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem, het programma LOVS van Cito geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van de leerlingen. Ondersteuning: De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende (vervolg)school en van de voorschoolse educatie naar onze school. We voeren een dyslexiebeleid. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Beleid; De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. Dit is duidelijk beschreven in ons interne zorgplan. Organisatie: we hebben een interne begeleider die de zorg regelmatig evalueert met de leerkrachten. Zij heeft geregeld overleg met instanties met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en met jeugdzorg. Ook heeft onze IB-er veel overleg samen met een verpleegkundige van de GGD en de sociaal werker van het Wijkteam. Resultaten: de school verantwoordt de bereikte resultaten, maar is op dit moment niet tevreden over deze resultaten. Er wordt hard aan gewerkt om de doelen te behalen. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

7 De beschikbare deskundigheid Intern: voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Zo hebben wij een IB-er met een master Sen, die ook onderwijskunde heeft gestudeerd. Zij is als taalcoördinator ook onze taalspecialist. De directeur heeft de schoolleiders papieren en een coaching opleiding gedaan. Dit schooljaar begint een collega de opleiding tot gedragsspecialist. Ook intern: wij kunnen ook een beroep doen op de bovenschoolse beschikbare deskundigheid bij Proloog. Zo is daar een orthopedagoog en logopedist in huis. Ook is er een bovenschoolse IB-er en een zorgteam voor de leerlingenzorg. Extern: wij kunnen een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). De Eestroom heeft korte lijntjes met schoolmaatschappelijk werk, de verpleegkundige van de GGD en sociaal werker van het wijkteam. Daarnaast heeft de IB-er contacten met diverse deskundigen die ondersteuning kunnen bieden op afroep. Hierbij kan gedacht worden aan ambulant begeleiders voor gedrags- of leerproblemen, Jeugdzorg, trainers voor sociale vaardigheid, psychologenpraktijken, etc. Ondersteuningsvoorzieningen Buiten het reguliere lesprogramma bieden wij ook: - Verlengde schooldag voor groep 6-7-8: hierin trainen wij extra begrijpend en studerend lezen en studievaardigheden - De schakelklas: in kleine groepjes uit groep 1-7 wordt extra aandacht besteed aan woordenschat. - Onze combinatiefunctionaris voor sport zorgt dat ook buiten schooltijd veel sportactiviteiten worden georganiseerd. Voorzieningen in de fysieke omgeving Er zijn ruim voldoende lokalen en werkplekken waar kinderen ook apart, in tweetallen of in kleine groepjes kunnen werken. Er is ook een grote gemeenschapsruimte waar vieringen en podiumkunsten plaatsvinden. Deze zaal wordt ook gebruikt voor de ouderkamer en andere bijeenkomsten voor ouders. Er is een invalidentoilet en er zijn wel summiere drempelaanpassingen, maar echt rolstoelvriendelijk is het gebouw niet. Samenwerkende ketenpartners Er is veel samenwerking met ketenpartners, zowel intensief als regelmatig. Dankzij deze intensieve samenwerking is het bieden van veel zorg mogelijk. Onze ketenpartners zijn: - VVE, vroeg en voorschoolse educatie: kinderdagverblijf en Speelleergroep - Het wijkteam van Bilgaard - Schoolmaatschappelijk werk - Afdeling leerplicht van de gemeente - GGD/JGZ - Jeugdzorg - Andere scholen: basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 7

8 De evaluatie van het schooljaarplan De volgende onderwerpen waren in de deeljaarplannen van het jaarplan uitgezet: EFFECTIEVE INSTRUCTIE De kenmerken van zelfstandig werken met effectieve instructie zijn duidelijk herkenbaar in het dagelijks handelen van de leerkrachten Er worden wel lessen gegeven volgens de methode van het directe instructiemodel, maar dit is nog onvoldoende geïmplementeerd, geen vanzelfsprekendheid. Vervolg Is opgenomen in schooljaarplan GOEDE PLANNING VAN INSTRUCTIE EN VERWERKING De leerkrachten werken met een goede planning van het dagprogramma Het format is beter uitgewerkt en wordt nu in alle groepen gebruikt Vervolg Het gebruik van de kolom zorgzuil krijgt aandacht in schooljaar JUIST GEBRUIK HANDLEIDING BIJ VOORBEREIDEND/VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN EN BEGRIJPEND LEZEN Vervolg De leerkrachten bereiden op de juiste wijze conform de aanwijzingen in de betreffende handleiding de les voor De methodes zijn geregeld aan de orde geweest. Dit schooljaar zijn we gestart met de toetsafname van Estafette. De methode voor Begrijpend Lezen Lezen in Beeld is dit schooljaar ingevoerd en de handleidingen worden conform de aanwijzingen gebruikt. Wordt meegenomen in de klassenbezoeken van de directeur OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

9 DE TUSSENOPBRENGSTEN EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN Alle collega s zijn geïnformeerd wat betreft analyses, specifieke acties n.a.v deze analyses worden vastgesteld en uitgevoerd. Alle collega s zien het nut en belang van opbrengstgericht werken in en zien het als een vanzelfsprekendheid. Uitgevoerd volgens plan, blijft in ontwikkeling Vervolg Wordt vervolgd in plan HET REALISEREN VAN VOLDOENDE EINDOPBRENGSTEN Vervolg De resultaten van de CITO-eindtoets van dit schooljaar voldoen aan de inspectienorm Ondanks dat de groep 7-8 met ingang van is gesplitst en groep 8 2X per week een uur verlengde schooldag had, waren ook dit schooljaar de eindopbrengsten onvoldoende. We blijven werken aan alle opbrengsten, dus ook aan de eindopbrengsten INVOERING NIEUW GROEPSPLAN Vervolg De leerkrachten werken met een helder en doelmatig groepsplan Er is gestart met het ontwikkelen en gebruiken van een groepsplan. Krijgt een vervolg in met nadruk op de analyses en evaluaties IINZETTEN VAN I-PADS BINNEN DE LESSEN vervolg 1. In alle groepen worden de I-pads op structurele wijze ingezet binnen de klas 2. Er ligt in de loop van het jaar een aangescherpte visie m.b.t het inzetten van ICT binnen ons onderwijsaanbod. 1. Er zijn 12 I-pads aangeschaft, het totale aantal is nu 21. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt in alle groepen. 2. Er wordt regelmatig gesproken over gebruik en inzet van de I-pads. Een visie op papier is er nog niet. In wordt bekeken welke programma s/apps geschikt zijn voor ons onderwijsaanbod. De visie wordt doorgeschoven naar Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 9

10 HET VERGROTEN VAN DE WOORDENSCHAT M.B.V DE VIERTAKT-METHODE Vervolg Elke leerkracht werkt met het viertakt-model systematisch aan de uitbreiding van de woordenschat. Er worden per week minimaal 3 clusters van maximaal 5 samenhangende woorden aangeboden Deze methode MWIDW is goed geïmplementeerd en geïntegreerd in ons onderwijs. En wordt volgens de afspraken toegepast in de dagelijkse praktijk. Wordt meegenomen in de klassenbezoeken van de IB-er en de directeur Resultaten Eindopbrengsten Alle 10 leerlingen van groep 8 hebben de Cito-Eindtoets gemaakt. De gemiddelde score van deze leerlingen was 524,8 zonder correctie (landelijk gemiddelde 534,4). Met correctie Leerlinggewicht scoren wij 532,1 (534,6) en met correctie LG en Begrijpend lezen 534 (534,4) Onze scores waren minder goed dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Dit werd in groep 7 aan de hand van de Entreetoets al voorspeld. De splitsing van groep 7-8, de extra lestijd (verlengde schooldag) en de extra aandacht voor begrijpend lezen, studerend lezen en hanteren van informatiebronnen hebben niet (voldoende) effect gehad op de scores. Het leerlinggewicht van groep 8 kan mede verklaren waarom de score onder het landelijk gemiddelde ligt: 4 van de 10 leerlingen hebben een gewicht, drie van 0,3 en één van 1,2. Tussenopbrengsten De toetsresultaten van de andere groepen werden ook gemeten. Om tussenopbrengsten per school te kunnen beoordelen, kijkt de inspectie naar de volgende onderdelen: Technisch lezen groep 3 : zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de inspectienorm. Technisch lezen groep 4: zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de norm. Rekenen groep 4: in midden boven de norm, eind met 0,2 er net onder. Rekenen groep 6: zowel in midden als eind waren deze opbrengsten boven de inspectienorm. Begrijpend lezen groep 6: in midden boven de norm, eind onder de norm OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

11 Conclusies: Middenopbrengsten januari dus op alle 5 onderdelen boven de inspectienorrm Rekenen: eind groep 4 er net onder, we hopen dat dit met onze nieuwe rekenmethode niet meer gebeurt. Begrijpend lezen groep 6 eind onvoldoende. Dit onderdeel blijft extra aandacht krijgen in de bovenbouw. Mogelijke risico s: De groep 6 van schooljaar is maar een kleine groep van 6 jongens. Met rekenen zaten ze in groep 5 rond de norm, begrijpend lezen was er onder. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Er was dit schooljaar één leerling in groep 7 met een rugzak, Renn4. Hij krijgt vanuit het rugzakje extra begeleiding voor 2 uur per week, gericht op sociaal emotionele ontwikkeling en begeleid werken in rustige omgeving. Dit schooljaar was er één leerling in groep 5 met een rugzak, Renn4. Hij krijgt vanuit het rugzakje extra begeleiding krijgt voor 2 uur per week, gericht op begeleid werken in rustige omgeving. Dit schooljaar waren er 2 leerlingen met een eigen leerlijn: twee meisjes in groep 7 alle twee op vakgebied rekenen. Verwijzingen Aan het eind van zijn er twee leerlingen doorverwezen naar het SBO: één leerling van groep 2 en één van groep 3. Uitstroom groep 8 naar VO Schooltype Praktijkonderwijs 1 leerling VMBO 9 leerlingen 5 leerlingen 11 leerlingen 7 leerlingen Havo 1 leerling 3 leerlingen (havo-vwo) 4 leerlingen 2 leerlingen VWO 1 leerling 1 leerling 1 leerling 1 leerling Doorstroming binnen de school Aan het eind van : 1 leerlingen doen groep 1 nogmaals 1 leerling doet groep 2 nogmaals 1 leerling doet groep 3 nogmaals 2 leerlingen doen groep 5 nogmaals Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 11

12 Personeel Samenstelling en leeftijdsopbouw Het personeel bestaat voornamelijk uit vrouwen. Er waren dit schooljaar 3 mannen werkzaam op de Eestroom: één leerkracht, de conciërge en de directeur. De gemiddelde leeftijd dit schooljaar was 50+, in april en in mei zijn er twee 60-plussers met pensioen gegaan. Ziekteverzuim De frequentie van het ziekteverzuim ligt niet hoger dan bij andere scholen van Proloog. Het percentage is wel een stuk hoger, dat komt natuurlijk mede door het kleine aantal personeelsleden. Eén leerkracht drukt ook behoorlijk op dit percentage: zij was langdurig op therapeutische basis aan het werk. In april ging zij met pensioen. Professionalisering Dit schooljaar is er veel tijd gestoken in het maken van een goed dagplanningsformulier en een start gemaakt met groepsplannen. Ook heeft het team zich verdiept in een nieuwe rekenmethode. Gekozen werd voor Alles Telt en het team heeft een trainingsdag gehad voor het werken met deze nieuwe rekenmethode. Klachten Er zijn dit schooljaar geen klachten geweest. Schoolorganisatie Onderwijstijd en schooltijden Alle groepen 1-8 hebben dezelfde schooltijden: Maandag-dinsdag-donderdag: uur en uur Woensdag en vrijdag: uur. Elke schoolweek bestaat dus uit 24,5 uur en dit 8 schooljaren lang. Omdat in 2017 de school gaat verhuizen naar een andere wijk, lijkt het de MR een goede zaak om te gaan onderzoeken of de school moet overgaan tot een continurooster. In gaat de MR hierover een enquête houden onder de ouders. Aantal groepen: We zijn gestart met 5 groepen: 1/2 3/4 5/6 7 8 Vanaf oktober werden groep 7 en 8 op 2 dagen samengevoegd, nog 3 dagen apart. Na de kerst was dit 4 dagen samen en nog 1 dag apart. OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

13 Voorschoolse periode De speelleergroep Roezemoes van Stichting Sinne Kinderopvang zat dit schooljaar voor het laatst in ons gebouw. Sinne heeft besloten dat zij de speelleergroep in hun eigen gebouw gaan huisvesten met ingang van het schooljaar De redenen zijn: - Er waren niet-gebruikte lokalen in hun gebouw 150 meter van onze school - Het aantal peuters liep terug Wij vinden dit een jammerlijke zaak, want er werd gewerkt aan de doorgaande lijn. Ook de inspectie was zeer tevreden over onze VVE. In schooljaar moeten we bekijken hoe de voortgang in samenwerking nu vorm te geven. Financiën Begrotingen Jaarlijks maakt de school een schoolbegroting en een investeringsbegroting voor de komende jaren. Deze worden goedgekeurd door de MR en door het bestuur en liggen ter inzage op school. Investeringen Aan het eind van dit schooljaar zijn forse investeringen gedaan: - De aanschaf van de nieuwe rekenmethode - De aanschaf van 10 nieuwe I-pads Ouderbijdrage Ook dit schooljaar is er weer een groot aantal leerlingen voor wie de ouders geen ouderbijdrage betalen. Schoolreizen worden vaak betaald door Stichting Leergeld, maar hier valt de ouderbijdrage niet onder. Huisvesting Er is dit schooljaar niet geïnvesteerd in grote veranderingen van ons schoolgebouw. Er is meer dan genoeg ruimte: lokalen, ruime werkplekken voor leerlingen om alleen of samen te werken, een IB-ruimte, directieruimte, personeelsruimte, speellokaal en grote zaal. Deze grote zaal wordt naast vieringen ook veel gebruikt door: ouderkamer en de groep arabische les. De schoonmaak is verbeterd, o.a doordat er een nieuw schoonmaakcontract bovenschools is afgesloten. Er was dit schooljaar een werkgroepje bezig met plannen voor het schoolplan. Toen in mei 2014 bekend werd dat de school over 3 schooljaren gaat verhuizen, had het voor de werkgroep geen zin om verder grote acties te ondernemen. Een aantal schooltoestellen op het plein zijn afgekeurd, daar wordt in het nieuwe schooljaar meteen actie op genomen. Incidenten: een vechtpartij tussen twee leerlingen uit groep 7-8 in nov 2013 en een kleuter die viel uit het (goedgekeurde) buitenklimrek januari Er is in mei 2014 bekend gemaakt aan team en ouders dat onze school in 2017 gaat verhuizen naar de Vrijheidswijk. Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 13

14 Kwaliteitszorg De directeur heeft in een schooljaarverslag gemaakt van Ook is er voor een schooljaarplan gemaakt. In dit jaarplan waren de verbeterpunten, doelen en plannen opgenomen. Kwaliteitskaarten Er is in een start gemaakt voor het werken met de kwaliteitskaarten. Jaarlijks worden een aantal domeinen door middel van een kwaliteitskaart door het team gescoord en hieruit de ontwikkelpunten vastgesteld. Deze ontwikkelpunten zijn opgenomen in het schooljaarplan van Tevredenheidsonderzoeken In het najaar van 2013 hebben ouders, leerlingen en personeel enquêtes ingevuld. Aandachtspunten die naar voren kwamen vanuit de ouders: Onbekendheid van OR en MR en hun werkzaamheden. De schoonmaak Ouders willen een onderzoek naar de behoefte aan een continu-rooster Conclusies vanuit de leerlingenenquêtes, groep 7-8: Er wordt een stuk minder gepest dan voorheen. Positieve sfeer wordt er ervaren. Zaakvakken en rekenen zijn het minst geliefd. Vanuit de enquête voor personeel kwam naar voren: Positief zijn: - relatie met leerlingen - het doen van het werk en de daarmee samenhangende taakverdeling Aandachtspunten: -wat de collega terug krijgt voor zijn/harde werken -normen en waarden -communicatie vanuit de directie -de medezeggenschapsraad OBS Eestroom, Brandemeer Schooljaarverslag

15 Kwetsbare punten, direct nadelig voor onze school zijn: -de relatie met onze ouders -het functioneren van de ouderraad Veel van de punten uit alle geledingen zijn opgenomen in het schooljaarplan Overige zaken Wij vinden het van belang om samen te werken met de buurt. Daarom werken wij vaak mee aan activiteiten van het MFC, bijvoorbeeld sint maarten, activiteiten leerlingen-en-ouderen De buurtsportcoach, die ook onze gymlessen verzorgt, biedt in samenspraak met de directeur buitenschoolse activiteiten aan. Wij vinden presentaties van kinderen erg belangrijk: optredens van kinderen als er wat te vieren is, muziekuitvoeringen na speciale lessen. Hierbij worden ook altijd de ouders uitgenodigd. Dit schooljaar is er een actie geweest voor Serious Request Waardering inspectiekader De eindopbrengsten van OBS Eestroom voldoen in niet aan de normen van de onderwijsinspectie. Dit is de derde keer op rij. Dit betekent dat de inspectie onze school niet als voldoende kan beoordelen. Bij het inspectieonderzoek in mei 2014, waren er volgens de inspecteur nog een aantal verbeterpunten. Maar hij zag ook dat de school op de goede weg was en beoordeelde veel punten als voldoende. daarom was de beoordeling zwak en niet zeer zwak. Aan het eind van het schooljaar komt er weer inspectiebezoek. Voor het schooljaar worden de verbeterpunten expliciet meegenomen in het schooljaarplan. De volgende punten zijn door de inspecteur als onvoldoende beoordeeld in het inspectierapport: 1.1 opbrengsten: aan het eind van de basisschool 6.2 en 6.3 afstemming : instructie en verwerkingsopdrachten 7.2 begeleiding: analyseren van voortgang in ontwikkeling 8.2 en 8.3 zorg: planmatige uitvoering van de zorg en zorgbepaling 9.2 kwaliteitszorg: jaarlijkse evaluatie leerlingresultaten Al deze punten zijn meegenomen en uitgewerkt in het schooljaarplan Schooljaarverslag OBS Eestroom, Brandemeer 15

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 obs Het Palet Brinn: 16MB Floris Versterstraat 2B 8932 BR Leeuwarden 058-21248833 directie.palet@proloog.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Wat waren we van plan? 4 Onderwijs 4 Zorg

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2013-2014. GBS Calvijn

Schooljaarverslag 2013-2014. GBS Calvijn Schooljaarverslag 2013-2014 GBS Calvijn Schooljaarverslag 2013-2014 GBS Calvijn Naam school Calvijnschool Brinnummer 09JG Adres Froukemaheerd 1 Postcode + plaats 9736 RA Telefoon 050 5412919 E-mail calvijn@noorderbasis.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO Locatie(s) : Brinnr. :10HB Plaats :3842 EH Harderwijk Onderzoeksnummer :16225 Datum

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid DEEL II ANALYSE EN BELEID Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid 1a. Basisondersteuning Wat zien wij? Wat vinden wij? Wat gaan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17ZU C1 Onderzoeksnummer : 279261 Datum onderzoek : 21 november 2014 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof Plaats : Delft BRIN-nummer : 15PZ Onderzoeksnummer : 125245 Datum schoolbezoek : 2 februari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schooljaar 2015-2016 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Zakelijke gegevens (*): Naam school: Ericaschool Straat: Ericalaan 30 Telefoon: 0317 613985 Mailadres: info@ericaschool.nl Website: www.ericaschool.nl Brinnr.:

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET Locatie : Brinnr. : 17NS Plaats : 7545 ZC Enschede Onderzoeksnummer : 13789 Documentnummer

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school OBS De Bundel Brinnummer school 23RY Adres Anna Bijnsring 201 Postcode/Plaats 7321 HG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Inge Voncken Datum audit 22-01-2015 Auditor(en) Theo

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS De Bolster Adres De Kjellingen 17 Postcode / Plaats 9261 ZH Eastermar Telefoon 0512 47 18 00 e-mail info@obs-debolster.nl Website www.obs-debolster.nl Directeur

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool IJweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool IJweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool IJweg Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 15XW C1 Onderzoeksnummer : 280156 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie