- M_ ""- LO/Sportorganisatie Fit for Action door Ikol Wil MaaslVinkeI. I FEGlGANISATE KL EENI-EOEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- M_ ""- LO/Sportorganisatie Fit for Action door Ikol Wil MaaslVinkeI. I FEGlGANISATE KL EENI-EOEN"

Transcriptie

1 NFORMATE-BULLETN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANSATE LO/Sport - naar 1998 LO/Sportorganisatie Fit for Action door kol Wil MaaslVinke p ersoneel betrekken en informeren over veranderingen is noodzakelijk. De informatie over de reorganisatie is tot nu toe op allerlei wijzen verstrekt. Zo heeft er in de Zandloper informatie gestaan van de projectofficier reorganisatie. Er is een persoonlijke brief geweest van de commandant. Er is informatie verstrekt door C-LO/Sportdistrict, C-OCLO of de afdelingshoofden. Ook is er informatie verstrekt door ons 000, er zijn voorlichtingsdagen geweesl en het concept realisaticmcmorandud ligt ter inzage!! Nu komt er dan 110g een informatiebron bij, dit artikel van de commandant in de Zandloper. Dit artikel is een 'peptalk' vlak voor het begin van een harde en nieuwe competitie. Onzekerheid en onrust Vooral als veranderingen in de werkwijze en organisatie gepaard gaan met personele reductie en zij zorgen op deze manier voor nogal wat onzekerheid en onrust. Deze onzekerheid en onrust vreten energie. Terwijl deze energie juist hard nodig is om te veranderen. Veranderen is immers noodzakelijk omdat je a lleen succesvol kan blij ven als je je tijdig kan aanpassen aan de situatie. veranderde veiligheidssituatie --", l -~ '" ~ ""'- - M_ ""- '" / FEGlGANSATE KL EEN-EOEN ~ aanpassing LO/Sportorganisatie aan veranderienlde KL Anders organiseren Reorganiseren is anders organiseren. Het anders organiseren en anders werken is noodzakelijk, omdat de krijgsmacht zich aanpast aan de veranderende veiligheidssituatie. Andere taken, minder geld en een beroeps krijgsmacht leiden tot een totaal andere samenstelling van de KL. Andere taken, minder geld De veranderingen zijn grofweg te onderscheiden in aanpassingen als gevolg van andere taken en minder geld. a. Andere taken, denk daarbij vooral aan: - kleinere en minder eenheden; - eenheden die anders samengesteld zijn; - veranderde, meer professionele eisen gesteld aan het personeel. b. Minder geld, denk daarbij vooral aan: - het maken van keuzes op grond va n economische afwegingen binnen een budget; - het werken met functieplafonds; - resultaat gericht werken met beperkte middelen. nhoudsopgave Jaargang 2, november 1995 LO/Sportorgansiatie Fit for Action door lkol Wil Maaswinkel Luchtmobiel, nel even anders door ebtl Wim Hoogendoom Primi Giochi Mondjali Militari Roma '95 door sm. Anon Koteris Sportaccommodatie door ma) TOl de Vaal/ Sterk worden en heel blijven door drs. Taco Visser Uitgezonden personeel door bureau Personeel Plusminus door ma) Bert Wammes Pag. Pag. 3 Pag. 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8

2 ANDERS WERKEN Middelen Activiteiten Budgetten t Processen Doelmatigheid Output Result. PLANNNG - CONTROL Bedrijfsplan LO/Sport. (contracten). CENTRALE ROL V.D. KLANT Gewenst resultaat - activiteiten Kwaliteit produkt - Klanttevredenheid Met al deze veranderingen hebben wij (de LO/Sportorganistie), maar ook de eenheden waarvoor wij werken te maken! Dit betekent ANDERS WERKEN!! Wakker worden De veranderingen houden meer in dan alleen 'met minder mensen lichamelijke oefening verzorgen voor minder mensen'. zij die dit denken moeten echt wakker worden! Steeds aanpassen Wij passen ons aan de veranderende KL aan. Nu is zo'n aanpassingsproces op zich al ingewikkeld. Echt ingewikkeld wordt het als nog niet helemaal (of helemaal niet) duidelijk is hoe er nu veranderd wordt. We speelden lot nu Loc in een goed gereglementeerde competitie ltet vaste en duidelijke spelregels. n deze competitie was degraderen bovendien niet mogel ijk. We moeten nu een organisatie bouwen en een opstelling maken voor deelname aan een competitie. Hoe deze competitie er uit gaat zien is nog maar globaal bekend en de spelregels liggen ook nog niet vast, maar degraderen is wel mogelijk! De KL vraagt ons de beginopstelling de komende maanden bekend te maken. Deze beginopstelling is heel belangrijk bij een reorganisatie. Hoe krachtig we ons in de competitie kunnen weren is afhankelijk van de speelwijze en of we kans zien de juiste man/vrouw op de juiste plaats op te stellen. Ervaring scholing, begeleiding en motivatie, maar ook de voor anders werken vereiste persoonseigenschappen en groeimogelijkheden, zijn van doorslaggevend belang. Deformatie De gekozen formatie bestaat uit: a. het direct producerende deel; - de LO/Sportdistricten; - de LO/Sportgroepen. b. het voorwaardescheppende/ondersteunende deel, dat ook de planning en contral werkzaamheden verricht. (KC, PZ, Fac, LOSS, Contren Kab); c. het besturende deel, dat is samengesteld uil de commandanten van de districten. LO/Sportschool en de hoofden van de afdelingen. Zij vormen het management onder voorzitterschap van de commandant. Dit is in COKL termen het directieberaad. n sporttermen Het zijn de teams die de punten moeten pakken met hoofdinstructeurs als spelbepalende spelers. De commandant LO/ SpOitgroep is de 'non-play ing captain'. Op de bank het driemanschap van het district. Als eerste de commandant LO/Sportdistrict als commercieel directeur en integraalmanager, ten tweede de stafofficier als technisch directeur, deze is de begeleider en bewaker van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. En als derde de admi nistratief medewerker/ster als verzorger met [aken op administratief, financieel, personeel en materieel gebied. De LO/Sportschool is een kweekvijver van talent. De centrale afdelingen (KC, PZ en Fac.) in de plannende en ondersteunende rol. De afdeling controller is het bedrijfseconomische geweten van de organi satie, maar tevens heeft zij een controlerende rol ten behoeve van Directie-Economisch Beheer. Het kabinet voor onder andere de persoonlijke ondersteuning van de commandant. directiesecretariaat, publicrelationstaken en ARBO-aangelegenheden. Het directieberaad als bestuur van LO/SpoJtorganisatie met als voorzitter de commandant, die eindverantwoordelijk is. De opstelling Met deze (start)formatie gaan we het doen. Wie op welke plaats speelt wordt in de komende maanden verder ingevuld. We zijn allemaal hard nodig! Helaas gaan veranderingen niet zonder pijn en er zullen teleurstellingen zijn bij spelers die liever op een andere plek zouden spelen. Maar de 'echte' pijn, zit voorlopig bij de sergeanten LO/SpoJtinstructeur, die een vertraagde en mogelijk zelrs een beperkte carièregang krijgen. Het weer bereiken van een gezonde leeftijds- en rangopbouw van de LO/Sportorganisatie is één van de moeilijke opgaven die er liggen. Slagen we er in, in de veranderde KL een gewaardeerde organisatie te blijven, een eenheid die bijdraagt aan de professionaliteit van de KL. Dan wordt naar mijn oveltuiging de kans vergroot de pijn die er nu is te verzachten of op te lossen. De uitdaging Actieve medewerkers met ondernemerszin, aanpassingsvermogen, resultaat- en klantgerichtheid, enthousiasme en motivatie zijn onontbeerlijk. De uitdaging is groot, als we de moed en energie hebben gezamenlijk de uitdaging aan te nemen, dan zal de LO/ Sportorganisatie een waardevol deel van de Koninklijke Landmacht zijn. Een eenheid die kan garanderen, dat de professionals van de KL FT FOR ACTON zijn!! 2

3 Het werk - Luchtmobiel, net even anders Door elm Wim Hoogendoom lsl ommige lezers zullen nu al denken: "Ja hoor, toe ~ maar, alweer een stuk over Luchtmobiel, is die serie nog niet afgelopen." Of anderen denken wellicht: "Anders, zeg dat wel, dat rare clubje in Schaarsbergen, zijn altijd op oefening en hangen acht uur per dag aan de rotsen." Jui st voor deze lezers is het dat dit stukje geschreven is. Zo vaak word ik geconfronteerd met collega's uit alle lagen van de organisatie die geen idee hebben wat het werken voor de Luchtmobiele Brigade nu precies inhoudt, dat het me nuttig lijkt een zuiver beeld te schetsen. Hetzelfde trainingspak rn wezen zijn de LO/Sportgroepen. werkzaam te Schaarsbergen en Assen (behorend bij respectievelijk het school bataljon en de parate eenheden van de brigade) niet verschillend van elke andere LO/Sportgroep. De verantwoordelijkheden op het gebied van LO, Fr en Sport zijn gelijk, de eind leerdoelen LO voor de BBT-soldaat zijn hetzelfde, de functionele kleding (trainingspak) is hetzelfde en wordt ook echt wel gedragen en in de lesklapper staat ook gewoon touwklimmen één en spel vier. Spellessen en onderlinge partijtjes voetbal komen net zo vaak voor als op andere kazernes. De klant Maar, zoals de titel van dit artikel al aangeeft, net even anders. Wat is er dan anders? Een aantal zaken, die worden met name bepaald door het gezicht van de klant. Klantgericht denken is een belangrijk element in de LO/Sportorganisatie van vandaag. Niet klantgericht denken betekent waarschijnlijk jezelf uit de markt prijzen! Een aantal pioniers uit de beginperiode van de Luchtmobiele Brigade hadden dat al snel begrepen en gaven de klant alles waar zij om vroeg. Die klant moest aantrekkingskracht uitoefenen, moest dynamisch overkomen en een sterk fysiek imago hebben. Vandaar dal vele outdooractiviteiten zoals rotsklimmen, skiën en touwbanen plaatsvonden. vaak ook in het buitenland. n de artikelen ' pionieren = voor(t)trekken' heb je er alles over kunnen lezen. Het produkt De vraag naar dat specifieke produkt is er altijd gebleven, ook nu nog zijn de LO/Sportinstructeurs bij elke oefening van zowel het school bataljon als de parate onderdelen aanwezig om de klant aan ons te binden. ParcoursMilitair, Survival Run, klimprogramma's, kanotochten; alles kan gerealiseerd worden, of het nu in binnenof buitenland is. Griekenland, Noorwegen en Spanje zijn al bezocht. Wales komt daar binnenkolt bij. Een nieuwe ontwikkeling is het integreren in het tactisch concept van de oefenende eenheid. Zo helpen LO/Sportinstructeurs met 'zwarte bek' mee aan een actie op een stuwdam of worden waterhindernissen tactisch genomen. Een nieuwe manier om je voor de klant onm.isbaar te maken. Echter, de basis wordt gelegd in de LO-essen op de kazerne, waar dus veel aandacht aan besteed wordt. ntegratie Alsje op deze manier samen wilt werken metde eenheden op de kazerne is verregaande integratie noodzakelijk, dat is ook wat van je gevraagd wordt. 'Showing the tlag' is zeer belangrijk en dus gaan met elk bataljon twee LO/Sportinstmcteurs mee naar Bosnjë, dus draagt iedere LO/Sportinstmcteur de rode baret, dus doen wij dezelfde fysieke testen als de brigade. Dal schept een band, die de klant aan je bindt. Men is dan ook eerder geneigd te luisteren als je iets te melden hebt. De prijs Alles heeft zijn prijs, ook het uit kunnen voeren van dat alles wat hierboven beschreven is. Dat betekent dat een ieder binnen de LO/Sportgroepen cursussen dient te volgen: rode baret opleiding - vijf weken, waarvan drie zware oefenweken, cursus MZV, cursussen WOH, cursus Cordelet Ven en Rouge, de cursus Gebirgskampf in Duitsland. Voorbeelden van noodzakelijke opleidingen die het gevraagde produkt leveren. Met de opleiding alleen ben je er nog niet. Je gaat er in de praktijk mee aan het werk, tijdens de diverse oefeningen. Hetgeen betekent dat je regelmatig van huis bent en vaak voor langere tijd. Lid zijn van een vereniging zit er voor de meeste LO/Sportinstructeurs dan ook niet in. Jammer, zeggen de meesten, maar het kan gewoon niet. Waardering s dit vervelend? Ja, soms wel, maar je maakt een keuze en wat je er voor terugkrijgt mag er ook zijn. Mooie ervaringen tijdens de diverse cursussen en oefeningen, een uitstekende band met het personeel van de Brigade van hoog tol laag, samen veel werk verzetten, waardering krijgen van de eenheid waar je voor werkt en zeer afwisselende werkzaamheden, want ook het ML V en de Conditieproef moelen gewoon weer afgenomen worden. En, niet te vergeten, een belangrijke plaats binnen de Luchtmobiele Brigade innemen, weten dat de klant zit te springen om datgene wat jij in huis hebt en daarvoor gewaardeerd wordt. Dat is zeker een goed gevoel en daar wil een ieder binnen de LO/Sportgroepen zich voor inzetten. De uitdaging En dat is ook hetgeen wat 'Luchtmobiel' nét even anders maakt. Tedere functionaris binnen de LO/Sponorganisatie, van hoog tot laag, wil dat prettige gevoel wel hebben en de klant aan zich gebonden weten. En een ieder doet dat op zijn eigen manier en met mjddelen die bij ilin kjant passen. Hierin zijn wij allen gelijk. De manier waarop zal echter verschillend zijn en dat is maar goed ook. n Schaarsbergen en Assen is voor een duidelijke koers gekozen die daar zeker aanslaat. Steeds weer de uitdaging aan kunnen en willen gaan om de eenheden op jouw locatie tevreden te stellen blijft aantrekkelijk. Een ieder zal dat op zijn eigen wijze moeten doen, daarin zijn we net even anders en toch één. 3

4 Het werk - Primi Giochi Mondiali Militari Roma '95 door sm Antoll Koteris R l Uim 6500 sporters uit 106 landen van vier continenten kwamen naar Rome om de eerste Militaire Wereldspelen met elkaar te gaan beleven van 4 tot 16 september. Dit superevenement werd georganiseerd voor negentien takken van sport. Nederland nam deel aan vijftien sporten met een delegatie van 160 atleten, coaches, masseurs, artsen en ploegleiders. Dit alles onder de bezielende leiding van generaal-majoor Dijks en prima administratief voorbereid door zijn BMS. De jongens van de voetbalploeg waren al eerder vertrokken om voorrondes te kunnen spelen. [k had met coach adjudant Ton Carton een weddenschap afgesloten. Deze luidde: Voordat ik in Rome arriveer, is de voetbalploeg al weer terug in Nederland. Even prikkelen die voetbaltrainer. Hel motto, vijftig jaar na de beëindiging van WO T luidde dan ook; 'Friendship through Sports' Dit krijgt betekenis als je bedenkt dat de CMS naast het OC één van de allergrootste spol1bonden ter wereld is. De laatste jaren zijn landen Ed geworden, waarvan we nog geen tien jaar geleden dachten, dat het onze potentiële tegenstanders waren bij een mogelijk conflict. Aankomst Na een bijzonder goede vlucht met de C130 Hercules, waarin praten met elkaar een illusie was vanwege vier brullende motoren, namen de ploegen afscheid van elkaar op het vliegveld van Rome. Succes en veel geluk werden elkaar toegewenst. Aan iedere ploeg werd een iaison-officer gekoppeld, loeaal met de organisatie bekend en veelal engels- of duits sprekend. De problem-solving-man. Voor de atletiekequipe. logerend in L' Aquila, is dit Gianluca Vialli, althans zo werd hij genoemd vanwege zijn kapsel. De accommodaties varieerden van zeer slecht (voetbal en vijfkamp) tot zeer goed (atletiek). Wij waren gelegerd op de 'Ouardia di Finanza' en u begrijpt het al; wie op de centjes past, wordt er zelf ook niet slechter van. Een prachtig officiersopleidingsinstituut met ruime ver-persoons kamers, grote kastruimtes en inpandige toiletten, douches en wasbakken. De atletiekbaan lag beneden de slaapkamer en was van uitstekende kwaliteit. Onder de tribunes stonden vier krachtruimtes, voorzien van Technogym apparatuur, ter beschikking voor de atleten ( en sonunige coaches stiekem ook). VP Natuurlijk was het hier in L' Aquila niet alleen rozegeur en 'zonneschijn'. De afstand naar Rome was 120 km en in busllren gesproken was dit twee en een kwart 'busuur'. Er was een atletiek-coach, die ongeveer 3000 kilometer in zo'n bus heeft gezeten en daar een behoorl ij ke 'buskonl" van had overgehouden, de ' bofkont'. De reizen naar Rome hadden toch iets speciaals. n een konvooi met twaalf bussen, omgeven door een zwenn motoragenten en boven je hoofd een helikopter van de 'Guardia', werd je als een VP in het spitsuur naar hartje Rome vervoerd. ledereen werd van de weg gefloten, gescholden, gesneden, geduwd en bijna geschoten om ons maar doorgang te verlenen. En ik moet zeggen: perfect! Geen één keer stilgestaan. Alle weggebruikers belandden in de berm of in de vangrail, alles onder het motto 'Friendshin through Sports' 'Busje komt zo' Het vertrek is altijd een chaos. Er is een ketting van mensen, die hierover beslissingen mogen nemen en die dit dan ook keurig in volgorde van belangrijkheid doen. Korporali - korporali uno - sergeanti - sergeanti uno - sergeantj majore - adjudanti, allemaal moeten ze 'si' roepen in hun mobiele zaktelefoontje en dan komt het bericht weer terug adjudanti 'si' - sergeanti majore 'si' enzovoort. Uiteindelijk vertrokken we standaard 45 minuten te laat. Gelukkig was dit bij ieder vertrek zo en er trad een vorm van berusting op, althans uitwendig. Opening De openingsceremonie was gezellig. Alle deelnemers verzamelden zich in het Stadio del Manni, een stadion naast het Olympisch stadion met rondom manneren beelden van Romeinse krijgers en kanjers uit het verleden. Even een 'Hollands kwartiertje' lekker lullen. k zag Ton Cartall en besefte dat ik de weddenschap verloren had, gelukkig maar. Na twee uur zijn we aan de beurt en de Nederlandse krijgsmacht stormde door een onderaardse tunnel van 150 meter lengte het Stadio Olympico binnen. Mooi stadion waren de eerste gedachten, overdekte zitplaatsen. Hier verdient onze Aron Winter dus zijn pasta!. Het werd een spektakel van licht, muziek en een dirigent die met zijn toverstaf drie orkesten en een gillend vrouwenkoor in bedwang wist te houden. We stonden lekker dichtbij en genoten. Het geheel werd met vuurwerk afgesloten. Eten De maaltijden kon ik omschrijven als PASTA. PASTA, BASTA. Gelukkig altijd veel fruit en af en toe een portie groente. Echt een ontmoetingsplaats, verschi llende culturen bleken ook op verschijlende wijzen hun voedsel tot zich te nemen en soms bleek een vork een hindernis. 4

5 Prestaties Waren die er? Ja zeker, Pemene Osinga goud bij het schennen, sergeant F. Duran zil ver bij het zwem onderdeel Life Saving en sergeant A. Smeets brons bij het Judo tot 86 kg. En natuurlijk die dekselse adjudant Ton Carton, geassisteerd door nog een adjudant, Frits van der Berk, bereikten met de voetballers een plaats in de kwartfinale. De militaire vijtkampers bereikten een fan tastische zesde plaats. Gefeliciteerd, grote klasse op dit evenement, want door vele wereldtoppers werd dit als testmoment op weg naar AtJanta gebruikt. Dislocatie Jammer genoeg was het onmogelijk om landgenoten bezig te zien met hun sport. Totale dislocatie zorgde ervoor, dat kijken naar elkaar onmogelijk werd. nformatie over elkaars presteren was niet te verkrijgen en het begrip Wereldspelen werd minder en eindigde voor de atletiekploeg tenslotte in een atletiekkampioenschap. A met al een prachtige ervaring voor zowel deelne~ mers als begeleiders. De organisatie van dit wereldevenement moet enorm geweest zijn, zowel op sportief als op logistiek gebied en ondanks enige problemen met de communicatie neem ik mijn hoedje diep af voor diegenen, die de 'Primi Giochi Mondiali Militari' mogelijk hebben gemaakt. LO/Sport naar 1998 Sportaccommodatie door maj TOl de Vaan Rome bedankt! ~ portaccommodatie is naast personeel en materieel voor de realisatie van onze doelstellingen een essentiële voorwaarde. Het is wel de minst flexibele, maar tevens de meest duurzame. Jarenlang is dan ook voor het aanleggen, bouwen, renoveren en aanpassen van de verschillende voorzieningen de 'Normering LO/Sportaccommodaties' gehanteerd, tot stand gekomen onder de bezielende leiding van de luitenantkolonel Kok. Niet alleen de normen, welke voorzieningen op welke lokaties, ook de wensen, die de LO/Sportorganisatie als gebruiker aan die voorzieningen stelde, zijn daarin opgenomen. Nu is deze normering zelf onderwerp van renovatie geweest en zijn/worden de programma's van wensen per soort accommodatie, binnen de projectgroep nfra, bijgesteld. De herziene normering is begin dit jaar aan de BLS voorgelegd en inmiddels door hem geaccordeerd. Hoewel in de maand augustus nog enkele door de Directeur Economisch Beheer KL opgeworpen hobbels moesten wo rden overwonnen, tenslotte is er veel geld gemoeid met infrastructuur, kan nu langzamerhand de realisatie worden opgestart van de in de beleidsvisie opgenomen voorzieningen. Dat moment leek de redactie een goed vertrekpunt voor een serie artikelen over infrastructuur La/Sport. Niet om tot in de stuitende details aan te geven hoe alles eruit komt te Zien, maar meer met hel doel wat achtergrondinfonnatie te verstrekken. Hoe alles reilt en zeilt in 'lnfraland', hoe processen verlopen en wie daarin een rol spelen, enzovoort. n de serie zullen, niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. de volgende onderwerpen de revue passeren: normering; plannen; programma's van wensen; programma's van eisen; DGW&T; financiën; doelmatigheid; realisatie; onderhoud; inspectie; opgave van wijzigingen en wl1wwl1d. De normering Om vast te kunnen stellen welk soort sportaccommodatie en in welke hoeveelheid op iedere kazerne aanwezig zou moeten zijn, worden normen gehanteerd. Daarin spelen de navolgende factoren een rol: - het aantal op de kazerne gelegerde militairen (burgers worden niet meegerekend); - opkomstpercentage, hetgeen bepaald wordt door de aard van de eenheid (paraat (70%), opleiding (90%) of staf (70%)); - de klassesterkte (COKL-norm: 15 leerlingen per instructeur); - het aantal beschikbare uren per week (40); - hel percentage binnenuren (60%) en buitenuren (40%); Deze factoren geven tesamen een vermenigvuldigingsfactor voor kazernes met opleidingseenheden, parate eenheden en staven of combinaties daarvan. Deze factor maal het aantal militairen geeft het aantal zaaldelen en grassport -juni verseel velden. Basismodule Omdat doelmatigheid een vast onderdeel van de normering vormt, is ook een minimum aantal militairen per kazerne afgesproken, waarvoor een genormeerde accommodatie zal worden gerealiseerd. Die norm is gesteld op zeshonderd militairen. Voor kazernes van dergelijke omvang is een basismodule ontwikkeld, welke omvat: - een sporthal van 44 bij 24 meter; - een MZV-ruimte (eventueel in combinatie met de sporthal); - een Kracht- & Fitnessruimte; - een grasspoltveld van 100 bij 60 meter; - een universeel veld van 40 bij 40 meter; - een standaard hindernisbaan; - een springaccommodatie; - een werpaccommodatie; - een loopaccommodatie; - een touwbaan van 25 meter; - een kjiminstallatie. 5

6 Afwijkingen Deze basismodule kan op twee manieren worden uitgebreid, kwalitatief en kwantitatief. Kwalitatief als blijkt dal er een bijzondere accommodatie nodig is zoals klimtorens of een touwhindernisbaan. Kwantitatief als blijkt bij het loslaten van de vermenigvuldigingsfactor op het aantal militairen per kazerne dat meer binnen- en buitenaccol11jl1odatîe nodig is. Hierdoor kan hel gebeuren dat een zogenaamde 3 in hal (48 bij 28 meter) of zelfs twee 2 in hallen gebouwd moeten worden. indien (beduidend) minder mjlitairen dan de genoemde 600 op een kazerne werkzaam zijn, dan wordt per situatie bekeken of het niet zinvoller is om tot inhuur van civiele accommodatie over te gaan. Fijnafstemming Op basis van de bovenvermelde rekenmethode is voor iedere kazerne vastgesteld welke accommodatie wordt gerealiseerd. Momenteel vindt nog fijnafstemrning plaats. Eind van dit jaar zal het volledige bouwprogramma tot het jaar 2000 en een voo rlopige optie voor de vij f jaar erna gepubliceerd kunnen worden. TGF - Sport-medisch Sterk worden en heel blijven door drs. Taco Visser "'l U krijgt vandaag een aantal taaktests voor uw U kiezen!" De luide stem van kapitein Klik is goed verstaanbaar voor de leerlingen van het schoobataljon van de 11e Luchtmobiele Brigade, Hij vervolgt het ochtend appel op zondag 10 september met: "U wordt tijdens deze opleiding van twintig weken drie maal getest door TGTF, Aan het begin van de opleiding, na tien weken als de AMOL is afgerond en helemaal aan het eind van de opleiding, De opleiding voor het halen van de rode baret is een fysiek zware opleiding. Ook is bekend dat de groep die solliciteert naar deze opleiding grote verschillen in getraindheid vertoont. Voor opleiders is het dan ook een kunst, een vak apart, om üjdens de opleiding de leerlingen zo fit mogelijk te krijgen, zonder dat daarbij (te)veel blessures ontstaan en leerlingen moeten afhaken. Dit uitgangspunt vormde de aanleiding voor de 'leden van de driehoek' bij het schoolbataljon om rond de tafel te gaan zitten. Kapitein-arts Wassink, luitenant Wim Hoogendoorn (C-LO/Sportgroep school bataljon) en kapitein Pieksma (S3) vroegen TGTF aan te schuiven bij de tafel. Dit gesprek heeft tot gevolg gehad dat het fysieke deel van de opleiding veranderde. Onderzoek TGTF kreeg van het schoolbataljon de opdracht een onderzoek op te starten en te kijken wat het effect van deze veranderingen is. Ongeveer 350 leerlingen van het schoolbataljon nemen deel aan het onderoloek. De A inslfucliecompagnie heeft de start gemaakt, maar ook de B-instmctiecompagnie en de C-insLructiecompagnie werken mee aan het project. Het onderzoek richt zich op drie punten: Fitheid De fitheid van de leerlingen wordt vastgesteld met de taaktests en de conditieproef. De taaktesls bestaan uit een marstest, een tiltest, een draagtest en een graaf test (zie Zandloper, jaargang 2 juf/i 1995, Fysieke fl/lctie-eisen en taaktests). Deze tests worden in het begin, halverwege en aan het einde van de opleiding afgenomen. Blessures Doormiddel van een blessureregistratiesysteem legt de arts vast hoeveel blessures ontstaan, hoe lang de mutaties zijn en hoeveel leerlingen uitvallen tijdens de opleiding. Fysieke belasting Alle fysieke belasting die de leerlingen ondergaan wordt vastgelegd. Hiervoor worden formu lieren gebruikt die de zwaarte van de belasting in een gelal uitdrukt (kwantificeren fysieke belasting). Kaderleden en LO/Sportinstructeurs houden dit per compagnie bij. Uithoudingsvermogen De eerste tien weken van de opleiding (AM OL) worden gebruikt om de algemene fitheid te verbeteren. Door looptrainingen wordt hel uithoudingsvermogen opgevijzeld. Om goede resultaten te bereiken werkt de LO/Sportinstructeur met niveaugroepen, wanneer dat mogelijk is. Vanaf december (onder voorbehoud) zal het uithoudingsvermogen ook gelraind kunnen worden met cardioapparatuur. Stepmachines, loopbanden, fietsergometers, schwinnfietsen en roeiergometers zullen huil intrede doen. Daarbij zal bekeken worden of groeps- of pelotonsgewijs trainen mogelijk is. Krachttraining Het belang van kracht voor de vereiste fitheid van de militair is geen discussiepun t. De stap is dan ook logisch krachttraining standaard op te nemen in de opleidingsgang. Het schoolbataljon op de Oranjekazerne is het eerste opleidjngsinstituut binnen de KoninkJijke Landmacht, die dit stmctureel doet. Onder leiding van sergeant Robert Wanders traint een heel peloton tweemaal per week. n één lesuur van 45 minuten werkt het peloton tien oefeningen voor de belangrijkste spiergroepen af. De werkwijze die gebruikt wordt is als volgt: - trainen in gevechtstenue, zonder schoenen en gevechtsjas; - één sene; - acht tot twaalf herhalingen tot falen; - langzame uitvoering (concentrisch twee seconden, excentrisch vier seconden); 6

7 Zal/d/oper - trainen in tweetallen; - krachttrainingslogboek nauwkeurig bijhouden. Nu wordl nog getraind met de bestaande apparatuur, maar binnenkort zal nieuwe apparatuur beschikbaar komen. Fysieke Training Een bekend principe uit de trainingsleer is: train eerst algemene fitheid en daarna specifieke fitheid. Dit basisprincipe wordt snel uit hel oog verloren, simpel omdat het veel leuker is om specifiek te trainen. Het is toch veel leuker 0111 met een rugzak op en een wapen in de hand het veld in te gaan dan om een extensief duurloopje te doen. Maar als die persoon na twee kilometer uitgeput op z' n rugzak langs de kant van de weg ligt, hebben we niet zoveel meer aan hem. Om eerst een goede basis te leggen is de keuze gemaakt om in de eerste vier weken van de opleiding Fr tot een minimum te beperken. De eerste mars en de eerste veldoefen ing (bivak) vi nden pas plaats in week vier of vijf. De belasting van de Fr wordt geleidelijk opgebouwd. Rustige en zware weken afwisselen Na zware inspanningen verdient het lichaam rust. Een week zwaar trainen vraagt om een aantal dagen herstel. Deze rustdagen moeten bewust van te voren worden ingepland. Het afwisselen van twee zware weken door een lichte week is een mogelijkheid. Dit betekent niet, dat er helemaal geen training plaats mag vinden in die lichte week. De frequentie en de intensiteit van de training moet echter wel duidelijk lager zijn. Ook is de aanbeveling gedaan om in week vier of vijf een rustweek te plannen. n deze periode treden vaak overbelastingsproblemen bij de leerlingen op. Een week met veel theorie en weinig fysiek kan dan genoeg zijn om voldoende te herstellen. Voorlichtingsdag TGTF nodigt alle kaderleden van het schoolbataljon uit voor een voorlichtingsdag in Utrecht. Op deze dag wordt het onderzoek toegelicht, maar wordt vooral wat verteh over belasting en belastbaarheid, algemene trainingsprincipes en over blessures. Meer kennis en inzicht bij de kaderleden die dag in dag uil met de leerlingen werken is van groot belang. Uitgezonden LO/Sportpersoneel sm Bert Wellnekes (buddy: elnl Wim Hoogendoorn) (plaats: Busovaca) NUBE Logtbat Ssvcie NAPO 80, 3509 VB Utrecht sgt Hyco Berg (buddy: kap Johan Groen) (plaats: Siman Han) Dutchbat Griffin ACie Pers Ostgp NAPO 92, 3509 VD Utrecht En daarna Terecht werd de volgende opmerking gemaakt door een van de kaderleden van de A-instructiecompagnie tijdens de voorlichtingsdag: "Maar wat gebeurt er met de vent als die klaar is bij ons z' n rode baret heeft, en paraat wordt". Met deze opmerking werd bedoeld dat de fitheid snel terugloopt. De druk is van de ketel, zeker als uitzending niet direct volgt. Deze groep verd ient zeker aandacht. Een verplicht onderhoudsprogramma is noodzakelijk. Het onderhouden van de algemene fitheid. maar ook van de specifieke vaardigheden die in het veld nodig zijn. Op hel moment dat uitzending bekend wordt, kan de groep in een relatief korte periode naar een hoger niveau getraind worden. Maar ook tijdens de uitzending zal het onderhouden van de fitheid een aandachtspunt moeten zijn. Hierover moet nagedacht worden. Wat zijn effectieve onderhoudsprogranuna's, wat is realiseerbaar bij uitzending, wat kunnen we van andere landen leren, enzovoort. Beren op de weg Natuu rlijk zijn er heel veel punten op te noemen waarom deze veranderi ngen niet of heel moeilijk te realiseren zijn. Geen geschikte infrastructuur voor krachttraining of cardiolraining, een kerstvakantie midden in de opleidingsgang die alles verstoord, een lastige commandant, bureau planning met vaak andere prioriteiten en ga zo maar door. Toch mogen wij ons daardoor niet uit het veld laten slaan. Wij moeten deze taak oppakken, omdat niemand anders dat doet en omdat dat onze verantwoordelijkheid is. En me wij bedoel ik de LOlSportorganisatie en TGTF. Door samenwerking kan meer worden bereikt. Profiteer van elkaars sterke puolen. Uitbreiding / aanvulling van de redactieraad De Zandloper is een informatiebulletin van en voor de LOSporlorganisatie KL. Een van de voorwaarden voor de uitgave van ons blad is het aanleveren en verzamelen van kopy. Ononlbeerlijk hierbij is onder andere de inbreng van de lezers en de inspanningen van de redacteuren. De redactie van de Zandloper moet beschikken over een (zo optimaal mogelijk) aantal redacteuren. Op het ogenblik is er behoefte om het huidige bestand aan redacteuren aan te vullen uit te breiden. Heeft u belangstelling neem dan contact op met de redactie van de Zandloper. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Sm Anton Koteris naar de sectie TGTF Onlangs heeft u in de Zandloper van juli 1995 kunnen lezen dat de aoo (BD) Haico Scharn zijn functie bij de sectie TGTF heeft beëindigd met gebruik rnaking van de regeling UBMO. Met ingang van 30 oktober 1995 is deze functie toegewezen aan de sm Anton Koteris (tot 30 oktober C-LOSporlgroep Jan van Nassaukazerne). Wij feliciteren hem met zijn nieuwe fu nctie en tevens met de daar aan verbonden bevordering tot adjudant. Wij wensen de adjudant Anton Koteris een heel plezierige functievervulling toe. 7

8 Zal/d/oper Plusminus nformatie over het reorganisatietraject door maj Berl Wammes n deze editie slechts één onderwerp van mijn hand, omdat C-LO/Sportorganisatie in zijn 'peptalk' ook uitgebreid aandacht besteed aan de toekomst van de LOlSportorganisatie. Twee Zandlopernummers geleden heb ik beloofd jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de Educatie, Cultuur en Sport (ECSPO)-onderhandelingen met NATCO. Onderhandelingen die tol doel hadden te voorkomen, dat twee instanties (NATCO en de LO Sportorganisatie) zich in de toekomst bezig gingen houden met, naar ons idee, hetzelfde vakgebied. De onderhandelingen gingen gepaard met diverse upsatld-downs, waarin beide partijen het afwisselend eens en oneens waren met elkaar. Uiteindelijk kwam er begin oktober een verzoek van de projectofficier NATCO bij de LOSpOltorganisatie binnen om als materiedeskundigell te bezien hoeveel LO/Sportinstructeurs er nodig zouden zijn 0111 de 'avond- en vrijetijdssport' te verzorgen. Onder wiens verantwoordelijkheid deze vorm van sportbeoefening zou plaatsvinden was toen nog een 'open eind '. Op 13 oktober kwam er plotseling groen licht vanuit Project Bureau-Herstructurering KL (PB-HKL). Een kort memo gaf aan dat het NATCO zestien formatieplaatsen beschikbaar stelt aan COKL, de LOSpOltorganisatic tcn bc- Anton Koteris verlaat redactieraad A ruim voor de eerste uitgave van de Zandloper was Anton Kotel;s hierbij betrokken, omdat hij de noodzaak van een communicatie middel binnen de LOSpoltorganisatie onderkende. Een logisch gevolg was, dat hij zitting nam in de redactieraad. Daar is nu een einde aan gekomen. Drukke werkzaamheden ~ gge n hieraan ten grondslag. Koteris: "Met Ruud Makarawung sprak ik vaak over zijn ideeën voor een communicatiemiddel in de LO/ Sportorganisatie. Toen dat allemaal concrete vormen aan ging nemen, werden de gesprekken langer en intensiever. Ondanks dat ik de nodige scepsis had vanwege de drukke werkzaamheden op mijn LO- Sp0l1groep nam ik zitting in de redactieraad. Scepsis. vooral omdat het er allemaal maar even bij moet, net als de projectgroepen uithoudingsvermogen en schoeisel waar ik zitting in heb". "A] snel raakte ik in tijdnood, want iedere k.eer als er een redactieraad vergadering was, was er wel wat. k kreeg steeds meer moeite om een wezenlijke bijdrage te leveren. Daar bij komt nog, dat ik het goed wil doen of helemaal niet. Dus moest ik keuzes gaan maken, emotieloos proberen een prioriteit te stellen en dat heb ik gedaan. Mijn verantwoordelijkheid ligt meer bij de LOlSportgroep dan bij de Zandloper was de uitkomst". hoeve van de realisatie van de 'avolld- en vrijetijdssport'. Ln concreto betekent dit dat het funct ieplafond van de LO Sportorganisatie wordt uitgebreid met zestien functies voor sergeanten instructeur LO/Sport. Hoogstwaarschijnlij k worden deze functies gelijkelijk verdeeld over het BOT- en BBT-bestand. De juiste verdeling van deze plaatsen over de organisatie moet in deze dagen gebeuren, want een gewijzigd realisatiememorandum dient besch ikbaar te zijn vóór de behandeling in tweede termijn door de Legerraad. Door deze ontwikkelingen wordt eens te meer duidelijk dat de ontwikkelingen niet stil staan. Ons militaire LO/ Sportleven blijft gegarandeerd de komende jaren in beweging, maar dat is wel de enige garantie die ik jullie kan geven. Hoopvol is echter, dat wij als LOSporlorganisatie tot nu toe regelmatig beloond worden voor de inspanningen die wij leveren tijdens vaak moeizame onderhandelingen. Niet in de laatste plaats kunnen deze successen geboekt worden, omdat uit de inspanningen in de 'praktij k' blijkt dat we recht van spreken hebben en de klant ons 'produkt' waardeert en zich er maar moeilijk bij neer kan leggen, dat we wel eens ' nee' moeten verkopen. COWFON De Zandloper is een uitgave van en voor de LOlS portorganisatie KL Redactjefraadl Voorziller: Secretaris: Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redacteur: Redactje-fkopj jadres ko l P.J. Rommelse ( ) dhr A. Bceuwkcs ( ) aoo R. Gits ( ) aoo J.e. van der Burg (* ) kap H. van der Kanden (* ) kap R.W.A.M. Driever ( ) el nt W. Hoogendoorn (* ) aoo R. Jansen (* ) aoo P. van de Ven ( ) sgt l R.J.G. Tielemans ( ) drst. Visser- TGTF (* ) Redactie Zandloper Kalverstraat 4 Postbus 1009 MPC 12 A 7301 BG Apeldoorn Tel. : PTT: MDTN: Kopijlbrieven dienen uiterlijk de negende van de maand voorafgaande aan de uitgifte maand bij het kopijoldres e zijn Lay-out CDTP)' aoo J.e. van der Burg CDP, Emmen De inhoud van dit blad weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van C LO/Sportorganisatie. De redactie bchoudt zich hct recht voor ingediende kopij nict of gedeeltelijk te plaatsen. De inhoud van ingezonden brieven en anikelen blijft voor rekening van de schrijver. Artikelen uit dit blad mogen worden overgenomen mits de bron wordt vermeld. 8

De laatste der Mohikanen door kap Wim Hoogendoorn

De laatste der Mohikanen door kap Wim Hoogendoorn INFORMATIE-BULLETIN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANISATIE I Het werk - De laatste der Mohikanen door kap Wim Hoogendoorn I V I ele, met name jongere, functionarissen binnen de LO/Sportorganisatie zijn hun

Nadere informatie

LO/Sport Een eigen dienstvak?

LO/Sport Een eigen dienstvak? Van de Commandant V INFORMATIE-BULLETIN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANISATIE LO/Sport Een eigen dienstvak? door kol Rob Zimmermann, C-LO/Sportorganisatie orig jaar is het dienstvak van de Logistiek opgericht.

Nadere informatie

ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 5, juni 2003

ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 5, juni 2003 ZANDLOPER Koninklijke Landmacht LO/Sportorganisatie Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 5, juni 2003 Fit for Action Inhoudsopgave Jaargang 10, nummer 5, juni 2003 Van de Commandant

Nadere informatie

ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 3, april 2003

ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 3, april 2003 ZANDLOPER Koninklijke Landmacht LO/Sportorganisatie Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 3, april 2003 Fit for Action Inhoudsopgave Jaargang 10, nummer 3, april 2003 Van de Commandant

Nadere informatie

ZANDLOPER. Voedingssupplementen Wintertraining in Noorwegen Waar zijn ze gebleven? COLOFON

ZANDLOPER. Voedingssupplementen Wintertraining in Noorwegen Waar zijn ze gebleven? COLOFON COLOFON De Zandloper is een uitgave van en voor de LO/Sportorganisatie Koninklijke Landmacht Jaargang 18 - Nummer 2 - Juni 2011 Kopij-Redactieadres Aooi Richard Wichhart LO/Sportorganisatie Redactie Zandloper

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Van de (wnd) commandant

Van de (wnd) commandant NFORMATE-BULLETN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANSATE Het Werk - Van de (wnd) commandant door kol Roh Zimmermanll A lis de bladeren vallen wordt het ook (de hoogste) tijd om de plannen voor het volgend jaar,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Claudia van Kleeff: "Ik hou van uitdagingen"

Claudia van Kleeff: Ik hou van uitdagingen NFORMATE-BULLETN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANSATE nterview - Claudia van Kleeff: "k hou van uitdagingen" door aoo Rob lansen cilaudia van Kleeft' is een vrouw die van uitdagingen houdt. Daarom koos zij

Nadere informatie

PROMOTOR contactorgaan van de vereniging van genie onderofficieren. 29e jaargang. Nieuwe generatie genieverkenners. Search, de laatste stand van zaken

PROMOTOR contactorgaan van de vereniging van genie onderofficieren. 29e jaargang. Nieuwe generatie genieverkenners. Search, de laatste stand van zaken Nieuwe generatie genieverkenners Search, de laatste stand van zaken Studeren in Amerika Onze nieuwe VGOO-nestor vertelt: PROMOTOR contactorgaan van de 29e jaargang Maart 2006 111 2 Colofon Inhoud De Promotor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

INGELICHT. MIVD-missie in Afghanistan ten einde. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst September 2003 - Nr 5

INGELICHT. MIVD-missie in Afghanistan ten einde. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst September 2003 - Nr 5 3232 Ingelicht 5.qxd 12-09-2003 08:42 Pagina 1 INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst September 2003 - Nr 5 MIVD-missie in Afghanistan ten einde 3232 Ingelicht

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Landmacht. Sluitstuk van een missie. Krijgsmachtimams aan het woord. Proefschrift: Vechten willen we wel. Psyops wint Afghaanse hearts and minds

Landmacht. Sluitstuk van een missie. Krijgsmachtimams aan het woord. Proefschrift: Vechten willen we wel. Psyops wint Afghaanse hearts and minds Landmacht Krijgsmachtimams aan het woord Proefschrift: Vechten willen we wel Psyops wint Afghaanse hearts and minds Redeployment Taskforce: Sluitstuk van een missie achtste jaargang nummer 3, april 2010

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

P&O-GESPREKKEN drs Jacco van den Berg. Geactualiseerde versie d.d. 15 november 2006

P&O-GESPREKKEN drs Jacco van den Berg. Geactualiseerde versie d.d. 15 november 2006 P&O-GESPREKKEN drs Jacco van den Berg Geactualiseerde versie d.d. 15 november 2006 Inhoud: SELECTIEGESPREK... 3 FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREK... 15 POP-GESPREK... 24 COACHGESPREK... 30 VERZUIMGESPREKKEN...

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Pijler. Vijf jaar Dienstencentrum Re-integratie. BIMS beleeft hete sportzomer. Generaal Beukering boegbeeld Kromhout. Nummer 7 - augustus 2012

Pijler. Vijf jaar Dienstencentrum Re-integratie. BIMS beleeft hete sportzomer. Generaal Beukering boegbeeld Kromhout. Nummer 7 - augustus 2012 Pijler Nummer 7 - augustus 2012 Vijf jaar Dienstencentrum Re-integratie BIMS beleeft hete sportzomer Generaal Beukering boegbeeld Kromhout 2 Colofon Inhoudsopgave Pijler is een uitgave van het Commando

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 7, september 2003

ZANDLOPER. Fit for Action. LO/Sportorganisatie. Koninklijke Landmacht. Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 7, september 2003 ZANDLOPER Koninklijke Landmacht LO/Sportorganisatie Informatiebulletin van en voor de LO/Sportorganisatie Nummer 7, september 2003 Fit for Action Inhoudsopgave Jaargang 10, nummer 7, september 2003 Van

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie