Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en belanghebbenden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en belanghebbenden."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Partner Plant B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1424 LD) De Kwakel, aan de Prunus 11. Faillissementsnummer : F 09/914 Faillissementsdatum : 27 november 2009 Verslagnummer : 01 Datum : 31 december 2009 Rechter-commissaris : Mr. M.J.E. Geradts Curator : mr. C.M. de Breet Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming : De activiteiten van de onderneming bestaat voornamelijk uit de handel in bloemkwekerij en bloemisterij producten. Omzetgegevens : , , ,00 (jan-nov) Personeel per faill. datum : 35 Verslagperiode (incl. surseance): 25 november t/m 31 december 2009 Uren in de surseance t/m : 14,1 (bijlage 1) 1 Uren v/a faillissementsdatum t/m : 56,6 (bijlage 2) Bestede uren totaal : 70,7 uur Saldo faillissementsrekening : ,90 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en belanghebbenden. 1. INVENTARI NVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie Enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Partner Plant B.V. (hierna tevens te noemen: de Vennootschap ) is volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel

2 2 van 12 Apvodor B.V. Er zouden twee bestuurders zijn te weten Apvodor B.V. en H.G.M. Plant B.V. H.M.G. Plant B.V. zou, aldus haar bestuurder, al enige tijd geen bestuurstaken meer hebben uitgevoerd, maar tot een uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft dit evenwel nooit geleid Winst en verlies Blijkens de jaarrekening 2007 is in 2007 een winst gemaakt van ,-. In 2008 bedroeg het verlies ,-. Het verlies over 2009 zou ,- bedragen Balanstotaal Het balanstotaal van de vennootschap per 31 december 2007 bedroeg ,-. De balanstotalen over de jaren 2008 en 2009 zijn (nog) niet bekend Lopende procedures Voor zover bekend, is er een lopende procedure in Griekenland tegen de vennootschap naar Grieks recht Agrotiki Anthenboriki s.a. Er zijn getuigenverhoren gepland voor 20 april Bekeken zal worden wat de mogelijkheden in deze procedure zijn. De vordering bedraagt in hoofdsom ,48. Deze vordering zou verpand zijn aan de ABN Amro Bank. De curator verwacht hier de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te krijgen Verzekeringen De curator heeft contact gehad met Westeinde Adviesgroep, die de verzekeringen voor de Vennootschap regelde. De curator heeft vervolgens een opgave verkregen van de diverse verzekeringen van de Vennootschap. Het merendeel van de verzekeringen is inmiddels per faillissementsdatum beëindigd dan wel worden op korte termijn beëindigd. De financiële afrekening van de verzekeringsportefeuille zal in de komende verslagperiode duidelijk worden Huur De Vennootschap huurde kantoorruimte en zogenaamde boxruimte van Flora Holland, beter bekend als de bloemenveiling te Aalsmeer, welke gevestigd was aan de Prunus 11 in De Kwakel. De huisvestingskosten bedroegen in ,-. In 2009 bedroegen de huisvestingskosten tot en met november ,-. De verhuurder heeft bij brief van 27 november 2009 de huurovereenkomst opgezegd. De huurovereenkomst wordt per 31 december beëindigd. De huurpenningen zouden tot en met 31 december 2009 zijn voldaan.

3 3 van 12 De Vennootschap heeft aanzienlijke investeringen in de nuts- en infravoorzieningen en de kantoren binnen de genoemde ruimte gedaan. Met de verhuurder is afgesproken dat indien de huurovereenkomst binnen 10 jaar na 1 februari 2004 zou worden beëindigd, Flora Holland de genoemde investeringen van de Vennootschap terugkoopt voor een bedrag dat is afgeleid van de verstreken periode tot aan de ontruimingsdatum. In dit stadium is nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat. Met Flora Holland zal de komende verslagperiode verder gesproken worden en bekeken worden wat de vordering op c.q. schuld aan Flora Holland zal zijn Oorzaak faillissement De onderneming is in 1985 gestart. In 2004 zijn de aandelen verkocht aan de huidige aandeelhouder Apvodor B.V. In dezelfde periode had Apvodor B.V. de aandelen gekocht in de vennootschap Christa Plant B.V. Christa Plant B.V. is gefuseerd met Partner Plant B.V. en vervolgens is de Vennootschap onder de naam Partner Plant B.V. verder gegaan. De Vennootschap draaide goed en had klanten diverse Europese landen, waaronder Italië, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Portugal etc. De activiteiten hadden met name betrekking op de (im- en) export van bloemen en planten. Bij de Vennootschap was een aantal verkopers in dienst, aan welke personen in feite een groot deel van de omzet was verbonden. Dit had gevolg dat als een bepaalde verkoper vertrok dan wel zou vertrekken, er ook een groot deel van de omzet zou verdwijnen. Er waren niet of nauwelijks concurrentie- c.q. relatiebedingen opgenomen in de arbeidsovereenkomsten. De Vennootschap draaide jarenlang zwarte cijfers. Sinds het aantreden van de huidige bestuurder verliep de communicatie met het personeel en klanten stroef. Er zouden ongewild marges zijn verhoogd, waarna er diverse klanten aangaven te willen vertrekken. Om de communicatie met het personeel te verbeteren en de onderneming beter te leiden, is in 2007 een interim-manager c.q. algemeen directeur aangesteld. Hierna verliep de communicatie met het personeel en klanten beter. De Vennootschap maakte deel uit van een concern financiering bij de ABN Amro Bank. Vanaf oktober 2008 kwam de Vennootschap onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer van de ABN AMRO Bank. Het debetsaldo liep te ver op en de bank wenste vinger aan de pols te houden. In maart 2009 gaf de ABN Amro Bank aan dat de schuld te hoog was opgelopen en zij wenste de stekker er uit te trekken. Als reddingspoging is toen

4 4 van 12 getracht om de Vennootschap aan een derde partij te verkopen. Ondanks diverse gesprekken en mogelijkheden is dit niet gelukt. Dit zou mede komen doordat enkele werknemers ( key-personeel ) aangegeven hadden dat zij niet naar een bepaalde partij wenste mee over te gaan. Uiteindelijk zag de bestuurder zich genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. In het verband met het feit dat er enkele formele handelingen niet juist verricht waren, is uiteindelijk op verzoek van de bestuurder op 25 november 2009 eerst de surseance van betaling uitgesproken, die vervolgens op 27 november 2009 is omgezet in een faillissement. Ondanks verzoek van de curator heeft de bestuurder nog niet omschreven wat volgens hem de oorzaken van het faillissement zijn. De curator doet de komende verslagperiode verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Diverse besprekingen, correspondentie met bestuurders en derden, telefoongesprekken, onderzoek stukken, bezoeken op locatie etc. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement De Vennootschap had ten tijde van het faillissement 35 werknemers in dienst. De arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Met het UWV heeft een intake plaats gevonden Aantal in jaar voor faillissement Een jaar voor het faillissement had de Vennootschap eveneens ongeveer 35 werknemers in dienst Datum ontslagaanzegging 30 november Diverse correspondentie, telefoongesprekken met werknemers, UWV en intake.

5 5 van ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De Vennootschap heeft geen onroerende zaak in eigendom Verkoopopbrengst Niet van toepassing Hoogte hypotheek Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Er is een inventaris aangetroffen alsmede diverse bedrijfsmiddelen, waaronder fietsen, heftrucks etc. De inventaris is in het kader van de doorstart (zie hierna onder 6) verkocht Verkoopopbrengst ,-, 3.7. Boedelbijdrage Niet van toepassing Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd. Voorraden/onderhanden werk

6 6 van Beschrijving De vennootschap had nog een hoeveelheid planten in voorraad. Op de voorraad rustte een pandrecht van de ABN AMRO Bank. Met toestemming van de rechter-commissaris en de ABN Amro Bank is de voorraad geveild Verkoopopbrengst Na aftrek van 10% veilingkosten bedroeg de verkoopopbrengst van voorraad ,06. Dit bedrag is inmiddels op een derdenrekening bijgeschreven Boedelbijdrage Met de ABN AMRO Bank is afgesproken dat de boedel een boedelbijdrage van 2.000,- ontvangt. Een bedrag van 8.127,06 komt de pandhouder toe. Andere Activa Beschrijving De intellectuele eigendomsrechten, handelsnaam Partner Plant, website, drukwerk, relatie- en klantenportefeuille. De activa zijn inhet kader van de doorstart (zie hierna onder 6) verkocht. Daarnaast is er kasgeld aangetroffen voor een bedrag van 2.801,90. Dit bedrag is inmiddels op de derdenrekening bijgeschreven en wordt naar de faillissementsrekening overgemaakt Verkoopopbrengst ,90,-. Volgt uit het voorafgaande. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren Blijkens opgave bedroeg de debiteurenportefeuille per faillissementsdatum ,-. Door diverse betalingen is dit bedrag inmiddels verminderd. De debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank. In het kader van de doorstart (zie hierna onder 6) zijn de debiteuren per 10 december 2009 aan de doorstarter verkocht. De boedel heeft hiervoor een bijdrage ontvangen voor een bedrag ,-. Daarnaast zijn er met de ABN AMRO Bank afspraken gemaakt over bijschrijvingen op de

7 7 van 12 rekeningen van de Vennootschap in de periode 25 november 2009 (surseance datum) t/m 9 december Over het geïncasseerde ontvangt de boedel een bijdrage van 5%. Om welk bedrag het gaat dient nog verder uitgezocht te worden. De curator heeft cheques van debiteuren aangetroffen die moeten worden aangeboden bij diverse banken in Europa. 4.2 Opbrengst Nog onbekend. 4.3 Boedelbijdrage Zoals hiervoor onder 4.1 is gemeld, ontvangt de boedel een bijdrage van 5% over de geïncasseerde debiteuren over de periode 15 november t/m 9 december Daarnaast ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 5% over de bedragen die via cheques zijn geïncasseerd. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) De Vennootschap hield in Nederland een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank. Daarnaast had de Vennootschap buitenlandse bankrekeningen in Frankrijk, Italië, Portugal, Duitsland en Spanje. De bankrekeningen in het buitenland hadden per faillissementsdatum positieve saldi. Daarnaast zijn er sinds faillissementsdatum bedragen op de buitenlandse rekeningen bijgeschreven. De bedragen komen vanaf 10 december 2009 de doorstarter toe. Met de ABN AMRO Bank is nog een discussie gaande wie de saldi tot en met 9 december 2009 toekomt. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering van de ABN AMRO Bank in Nederland ,35, exclusief rente en kosten. Dit bedrag is gesplitst in een rekeningcourant krediet voor een bedrag van ,35 en een middellange lening voor een bedrag van ,-. De curator heeft met toestemming van de ABN AMRO Bank de debiteurenportefeuille (zie hiervoor onder 4 en hierna onder 6) verkocht voor een bedrag van ,-. Dit bedrag komt de pandhouder toe en wordt rechtstreeks op de rekening van de Vennootschap bij de ABN Amro Bank gestort. Door bijschrijving van het genoemde bedrag op de rekening van de Vennootschap wordt de vordering van de ABN AMRO Bank verminderd.

8 8 van Leasecontracten De Vennootschap leaste een aantal voertuigen op basis van operational lease bij diverse leasemaatschappijen. De voertuigen zijn inmiddels door de betreffende leasemaatschappijen opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden Ten behoeve van al hetgeen de Vennootschap aan de ABN AMRO Bank verschuldigd is, dan wel zou zijn, heeft de ABN AMRO Bank onder andere een pandrecht gekregen op de bedrijfsinventaris, bedrijfs- en handelsvoorraden, debiteuren en de daarnaast hoofdelijke medeaansprakelijkheid van diverse andere vennootschappen die vielen onder de paraplu financiering van de ABN AMRO Bank. 5.4 Separatistenpositie Nog niet duidelijk. 5.5 Boedelbijdrage Nog niet duidelijk. 5.6 Eigendomsvoorbehoud orbehoud Enkele crediteuren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud op geleverde voorraad. Dit beroep kwam evenwel nadat de voorraad door middel van een veiling was verkocht. 5.7 Reclamerechten Nog niet bekend. 5.8 Retentierechten Nog niet bekend. Diverse correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen met banken. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Vanaf faillissementsdatum zijn er geen werkzaamheden meer verricht.

9 9 van Financiële verslaglegging Bij het tweede openbaar verslag zal de curator een financieel verslag indienen. Doorstart 6.3 Beschrijving Per surseancedatum had een aantal werknemers hun arbeidsovereenkomst direct beëindigd. De curator heeft de werknemers vervolgens aangeschreven en tegen de opzegging bezwaar gemaakt. Per surseancedatum zijn deze werknemers in dienst getreden bij een concurrerende vennootschap. Enkele van deze werknemers waren verkopers die voor een groot deel van de omzet van Partner Plant verantwoordelijk waren. De werknemers zijn aangesproken op het feit dat zij onrechtmatig zouden handelen, alsmede is de vennootschap, die de werknemers in dienst heeft genomen, verzocht om te stoppen met onrechtmatige concurrentie c.q. onrechtmatig handelen. Mede op initiatief van de ABN AMRO Bank heeft kort na het uitspreken van het faillissement een bespreking plaatsgevonden met deze concurrerende vennootschap. Uiteindelijk heeft deze partij een bod gedaan om (een deel van) de activa alsmede een deel van het personeel over te nemen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en de ABN AMRO Bank een doorstart gerealiseerd. De kopende partij heeft de activa, bestaande uit de inventaris en goodwill (waaronder website, handelsnaam, relatie- en klantenportefeuille) overgenomen. Daarnaast heeft de doorstartende onderneming de debiteurenportefeuille gekocht voor een bedrag van ,-. Aan de boedel is in totaal een bedrag van ,- toegekomen. De doorstartende partij heeft 8 werknemers per surseancedatum een arbeidsovereenkomst aangeboden en zich daarnaast bereid verklaart 6 tot 8 werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Door de doorstart en de voortzetting van de activiteiten wordt bewerkstelligd dat een deel van de werkgelegenheid in de dusver door de Vennootschap uitgeoefende bedrijf in stand blijft. Verder wordt kapitaalsvernietiging voorkomen. 6.4 Verantwoording De activa zijn verkocht voor bedragen boven de getaxeerde liquidatiewaarde. Door de doorstart is er een opbrengst terzake goodwill gerealiseerd en werkgelegenheid in stand gebleven (waardoor passief is afgenomen).

10 10 van Boedelbijdrage Mocht de fiscus worden voldaan uit het vrij boedelactief, dan komt de opbrengst van de inventaris alsnog de bank toe, onder aftrekt van een boedelbijdrage van 10%. Het ziet er niet naar uit dat hiervan sprake zal zijn. Diverse besprekingen, correspondentie, telefoongesprekken, opstellen koopovereenkomst etc. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Nederpel & De Block Accountants hebben op verzoek van de curator en met toestemming van de rechter-commissaris de financiële administratie van de Vennootschap per faillissementsdatum veiliggesteld en een eerste voorlopig rapport uitgebracht. De curator zal de komende verslagperiode de administratie nader bestuderen en hier op terugkomen. 7.2 Depot jaarrekeningen Dit wordt nog nader onderzocht. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Niet vereist. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Voor zover bekend heeft dit plaatsgevonden, maar de vordering is in ieder geval verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er zal onderzoek plaatsvinden naar onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Er zal onderzoek plaatsvinden. Volgt uit het voorafgaande.

11 11 van CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, personeelskosten, kosten voor het veilig stellen van de administratie alsmede taxatiekosten. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De vorderingen van de fiscus dienen nog in kaart te worden gebracht. Bij het tweede openbaar verslag zal een crediteurenlijst worden bijgevoegd. 8.3 Preferente vordering(en) ) van het UWV Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. Bij het tweede openbaar verslag zal een crediteurenlijst worden bijgevoegd. Volgens opgave bij het verzoek tot surseance van betaling bedroeg de concurrente crediteurenlast , Bedrag concurrente crediteuren Nog niet bekend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is daarover nog niets bekend. Aanschrijven crediteuren, postbeheer en volgt uit het voorafgaande. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij Niet van toepassing

12 12 van Aard procedure Niet van toepassing. 9.3 Stand procedure Niet van toepassing. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De administratie zal verder worden onderzocht. Met de ABN AMRO Bank zal verder worden overleg gevoerd over de (buitenlandse) rekeningen en de afwikkeling van diverse debiteuren. De financiële administratie zal verder worden onderzocht. Bekeken dient te worden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de procedure in Griekenland. Ook zal er gekeken moeten worden of er paulianeus is gehandeld en of er behoorlijk is bestuurd. Met de bestuurder zal verder overleg gevoerd moeten worden. Met de verhuurder zal overleg plaatsvinden over de vergoeding voor de verbeteringen aan het gehuurde Indiening volgend verslag He volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 31 maart 2010 ingediend, waarbij dan ook (naast crediteurenlijsten) een financieel verslag wordt aangehecht. Volgt uit het voorafgaande. Amsterdam, 31 december 2009 C.M. de Breet curator

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie