BOARDROOMS. Verander- en Innovatiemanagement. MBO staf directeuren Vijf onorthodoxe inspiratie, werk- en kennissessies oktober december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOARDROOMS. Verander- en Innovatiemanagement. MBO staf directeuren Vijf onorthodoxe inspiratie, werk- en kennissessies oktober december 2011"

Transcriptie

1 BOARDROOMS Verander- en Innovatiemanagement MBO staf directeuren Vijf onorthodoxe inspiratie, werk- en kennissessies oktober december 2011 Introductie Kwalitatief hoogwaardig leiderschap is een van de sleutels tot florerende onderwijsorganisaties. Zoveel is duidelijk. De eisen die anno 2011 aan leidinggevenden in het MBO worden gesteld zijn hoog. Daarvoor staat de externe omgeving van de scholen garant. Leerlingen, ouders, bedrijven en afnemend onderwijs verwachten opleidingen die daadwerkelijk perspectief geven op een sterke startpositie op de arbeidsmarkt dan wel in het Hoger Beroepsonderwijs. En deze omgeving vraagt om transparantie als het gaat om het functioneren van de scholen. Anders gezegd: het prestatieniveau. De MBO scholen staan de komende jaren voor de opdracht het proces van modernisering van het MBO af te ronden. En tegelijkertijd vorm en inhoud te geven aan het beleid zoals dat is vastgelegd in het Actieplan MBO Kortom: er is veel werk aan de winkel. Voorwaarde voor succesvol leiderschap is wel het vermogen om effectief leiding te geven aan de vormgeving en implementatie van complexe verander- en innovatieprocessen. In 2010 is in samenspraak met een aantal MBO bestuurders een serie van vijf boardroomsessies verander- en innovatiemanagement ontworpen. Die ook met succes zijn uitgevoerd. Inmiddels hebben vele bestuurders, branche-, sector- dan wel domeindirecteuren aan deze boardrooms deelgenomen. Alle reden om deze serie ook aan te bieden aan stafdirecteuren HRM, ICT, Financiën, Facilitair, Communicatie en Kwaliteit van MBO scholen. Kortom: directeuren die vanuit hun vakdiscipline rechtstreeks aan het management rapporteren. Zo ontstaat een gemeenschappelijk kennis,- denk-, en begrippenkader binnen een instelling. De MBO Academie zorgt voor de programmering, het contracteren van topdocenten en de organisatie. MBO15-Kwaliteit voor de co-financiering. Programma informatie De boardroomsessies zijn inspiratie, werk- en kennissessies. U verwerft kennis, inzichten en u bent in de gelegenheid ervaringen met collega s te delen. Het is essentieel dat de deelnemers met elkaar als peers de dialoog aangaan over de vragen en dilemma s rondom verandering en innovatie en de eigen rol daarin. De boardroomsessies hebben dan ook de functie van briefings, waarin u de laatste state of the art -inzichten rondom het leidinggeven aan complexe verander- en innovatieprocessen komt halen en brengen. In een heel kort tijdsbestek, twee sessies van een dagdeel op één dag. Het tempo ligt daarom hoog, met voldoende ruimte voor reflectie en voor de inbreng van inspirerende inzichten van gezaghebbende inhoudsdeskundigen en praktijkexperts.

2 De opbouw en een aantal sprekers zijn gelijk aan die van de boardroomsessies voor bestuurders en directeuren, maar inhoudelijk toegespitst op de specifieke problematiek van stafmanagement en hun bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Daarnaast verzorgen vooraanstaande deskundigen op hun eigen vakgebied elk een dagdeel op de disciplines HRM, Facilitair, ICT, Communicatie, Finance en Kwaliteit. Zij zullen elk vanuit hun eigen vakgebied de thema s aan de orde stellen die er vandaag toedoen. Door deze verscheidenheid van vakdisciplines worden ook verbindingen gelegd tussen de verschillende staven die samenwerken en bijdragen aan de gemeenschappelijk doelstelling: het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Opbouw en data De sessies vinden plaats van 9.00 tot uur. Elke sessie heeft twee verschillende onderwerpen en sprekers. De sessies starten met een inleidende presentatie door een inhoudsdeskundige waarna u met de deskundige en met elkaar in dialoog kunt gaan over subthema s, dilemma s en stellingen die voor u van belang zijn. Ter voorbereiding van iedere bijeenkomst krijgt u de gelegenheid vragen, thema s en dilemma s uit uw dagelijkse praktijk aan te dragen. Daarnaast wordt er geen of betrekkelijk weinig voorbereiding gevraagd per sessie. Gebruikte literatuur en andere interessante artikelen worden na afloop van elke sessie toegezonden. Het aantal deelnemers per boardroom is maximaal 20. Bij de samenstelling van de groep deelnemers streven wij naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende disciplines. De boardroomsessies zijn gepland op de volgende data: 1. Robert-Jan Simons en Cees van Woerkum (Communicatie) vrijdag 14 oktober 2. Mathieu Weggeman en Theo Camps woensdag 9 november 3. Teun Hardjono (Kwaliteit) en Andreas Wagenberg (Facility) donderdag 17 november 4. Marc Vermeulen en Hans Bossert (Finance) maandag 28 november 5. Rob Vinke (HRM) en Piet Ribbers (ICT) donderdag 15 december Info en aanmelding U schrijft in voor de hele serie. Gezien de kleine omvang van de groep en de daarbij behorende interactie, is deelname niet vrijblijvend. De sessies leveren het beste resultaat op, als dezelfde groep de hele reeks doorloopt en zich gaandeweg als peer group manifesteert. Op vindt u het inschrijfformulier voor deze boardroomsessies. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op: stuur een mail naar of bel (0318) Locatie en kosten De bijeenkomsten vinden plaats in Ede (Horaplantsoen 20). De kosten voor deelname aan de 5 boardroomsessies bedragen Euro - exclusief BTW.

3 Sessie 1 Leiding geven aan het leren in het werk Bij het daadwerkelijk ingevoerd krijgen van vernieuwingen in het onderwijs komt de leidinggevende in aanraking met het leren op de werkplek. Hoe kan invloed worden uitgeoefend op impliciete informele leerprocessen die daar plaatsvinden? Welke verschillen zijn er in dit opzicht tussen medewerkers en hoe kan hier mee om worden gegaan? Het goede voorbeeld zijn via het principe practice what you preach is hierbij essentieel. Een steeds vaker gekozen weg is het faciliteren van leerwerkgemeenschappen (learning communities; communities of practice). Wat komt daarbij kijken? Deze sessie gaat met andere woorden over onderwijskundig leiderschap. Keynote spreker: Prof. dr. P. Robert-Jan Simons Robert-Jan Simons is directeur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement in Amsterdam. Daarnaast is hij ook nog verbonden als hoogleraar didactiek in digitale context aan de Universiteit Utrecht. Van 2006 tot 2010 was hij hoogleraar directeur van het IVLOS, het Interfacultair instituut voor de Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheid van de universiteit Utrecht. Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit Van Tilburg. Hij deed onder andere onderzoek naar leren op de werkplek, leerwerkgemeenschappen, feedback, reflectie en leerstijlen. Hij schreef samen met Monique Boekaerts het boek Leren en instructie en met Sanneke Bolhuis het boek Leren en werken.

4 Sessie 1 Communicatie Zoals alle organisaties zijn onderwijsinstellingen afhankelijk van de omgeving waarin ze opereren. Een goed contact met die omgeving is daarom van het grootste belang. Zo n goed contact is niet vanzelfsprekend, eerder het tegendeel: vanzelf gaat het fout. Daarom is professioneel communicatiemanagement nodig om de organisatie in tune te brengen met de buitenwereld. Keynote speaker: Prof. Dr. C.M.J. van Woerkum Cees van Woerkum is sinds 1989 hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Hij publiceerde een zevental boeken en een reeks artikelen op het gebied van massamediale communicatie, interactieve beleidsvorming, wetenschapscommunicatie en meer recent, organisatie omgevingsvraagstukken. Hij is een generalist, maar heefteen speciale belangstelling voor het domein van de life-sciences,d.w.z. voeding en gezondheid, natuur, milieu, klimaat en water. In zijn werk probeert hij theorie te verbinden met heel praktische beslissingen.

5 Sessie 2 Leidinggeven aan professionals in het mbo Wat succesvolle aansturing van verandering en innovatie is, verschilt van organisatie tot organisatie. Voor onderwijsinstellingen geldt in het bijzonder dat het nauw luistert, hoe de daarin werkzame professionals het effectiefst kunnen worden aangestuurd. Wat zijn moderne professionals? Wat drijft en motiveert hen? Wat zijn natuurlijke neigingen van moderne professionals, en met welke gedragskenmerken moet tijdens verander- en innovatieprocessen in het mbo rekening gehouden worden? Sessie 5 gaat dus over het leidinggeven aan verandering en innovatie in de context van moderne professionele organisaties. Keynote speaker: Prof. dr. M. Weggeman Leidinggeven aan professionals? Niet doen! is gekozen tot het Managementboek van het jaar Het is een uitgave van keynote speaker Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Naast hoogleraar is Mathieu Weggeman strategic associate van de Baak Managementcentrum VNO-NCW en van Squarewise Amsterdam en voert hij een eigen adviespraktijk. Weggeman ontving in 2001 uit handen van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs de oeuvreprijs voor zijn bijdragen aan de vakliteratuur.

6 Sessie 2 Leiding geven aan verandering en innovatie in het mbo Doel van deze sessie is om u mee te nemen in de kennis, inzichten, modellen en instrumenten die van belang zijn om verander- en innovatieprocessen in het onderwijs succesvol en effectief aan te sturen vanuit uw bestuurlijke rol. Hierbij komen zaken aan de orde als: omgaan met conflicten en weerstand, effectief vormgeven van communicatie over veranderprocessen, keuze van de juiste verander- en implementatiestrategie. In het bijzonder wordt ook stilgestaan bij uw persoonlijke houding en vaardigheden op het vlak van het leidinggeven aan complexe veranderprocessen. Keynote speaker: Prof. dr. Th. W.A. Camps Theo Camps publiceerde de afgelopen jaren een groot aantal artikelen en boeken over complexe netwerksturing en besluitvorming. Zijn laatste boek: Passend Leiderschap, elke school de beste baas gaat over effectiviteit van schoolleiders. Camps studeerde Politicologie en Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1995 aan de Universiteit Twente met het proefschrift: Het besloten concilie der deskundigen. Sinds juni 2000 bekleedt hij de leerstoel Organisatiekunde en Bestuurskunde bij TiasNimbas Business School. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep.

7 Sessie 3 Kwaliteitsmanagement in de wereld van het onderwijs De kwaliteit van het onderwijs licht onder vuur. De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een zeer groot deel bepaald door de kwaliteit van de onderwijs organisatie. Het denken over hoe grip te krijgen op de kwaliteit van organisatie is een thema dat de afgelopen dertig jaar veel aandacht heeft gekregen en wat Nederland betreft dan met name in de overheid en non- profit organisaties. Opvallende genoeg nog maar weinig in het onderwijs. Over kwaliteitsmanagement is nog lang niet alles gezegd en er valt nog veel te doen. Toch zijn er ook wel lessen geleerd. We zijn inmiddels instaat om een samenhang te maken tussen onderwerpen als inspectie, zelfevaluatie, peer audits en businessplanning en bewezen instrumenten als bijvoorbeeld certificering/accreditatie en het INK management model daar een plaats in te geven. Als totaal leidt dat tot een coherente visie over hoe kwaliteitsmanagement te verankeren. Daarnaast is er een onder vakdeskundigen een dialoog op gang gekomen die er toe heeft geleid dat er nu verschillende scholen in de zorg voor kwaliteit kunnen worden benoemd. Deze scholen brengt niet alleen wat gezegd en geleerd is over de aandacht voor kwaliteit in onderling verband maar biedt ook nieuwe perspectieven. Deze perspectieven geven ruim baan aan de rol van de professional en houden rekening met de werkelijkheid van het moment waarop er kwaliteit moet worden getoond. De sessie bestaat voor een groot deel uit een dialoog waarbij de genoemde aspecten met elkaar verkend gaan worden. Keynote speaker: Prof. Dr. Ing. T.W. Hardjono Teun Hardjono is een veel gevraagd spreker. Hij staat bekend om zijn intrigerende uitspraken en verrassende denkmodellen, die de tongen los en de gedachten in beweging weet te zetten. Hij schuwt daarbij niet om als daar aanleiding toe is de grenzen op te zoeken tussen de harde bedrijfskunde en levensbeschouwelijke en zingevingvraagstukken. Teun is buitengewoon hoogleraar kwaliteitsmanagement en certificatie en tevens voorzitter van de examencommissie van de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de CSR Academy. Inmiddels zijn zes buitenpromovendi bij hem gepromoveerd waaronder Dr Everard van Kemenade op een proefschrift dat handelde over accreditatie/certificatie en de onderwijsprofessional in het hoger beroepsonderwijs.

8 Sessie 3 Facility In deze sessie leert u over ontwikkelingen binnen het facility management (FM) die helpen bij het beleid op het gebied van huisvesting en facilitaire dienstverlening. De invloed van moderne informatie en communicatie technologie (ICT) op het lesgeven (Het Nieuwe Leren) staat daarbij centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nut en opzet van een systeem om kosten te verlagen en kwaliteit van huisvesting/facilitair te verbeteren. Kosten verlagen hangt samen met centralisatie van bevoegdheden om tot standaardisatie en flexibilisering van het gebruik van ruimte en diensten te komen. Communicatie met klanten en eindgebruikers wordt verbeterd door inrichten van een aanspreekpunt (front office) voor klanten, medewerkers en leerlingen. De automatisering van de standaarddienstverlening via een intranet portal verlaagt de transactiekosten. Samenwerken op het gebied van inkoop biedt mogelijkheden om facilitaire kosten te verlagen. Een en ander wordt met voorbeelden uit de MBO praktijk toegelicht. In het laatste deel wordt aandacht besteed aan verbanden tussen huisvesting/facilitair met beleid op het gebied van HRM en ICT. Keynote speaker: Dr.ir. A.F. van Wagenberg Andreas van Wagenberg is sinds 1995 zelfstandig adviseur op het gebied van huisvesting van organisaties en FM. Hij was van parttime bijzonder hoogleraar FM aan de WUR. In 2011 verscheen zijn boek De toekomst van facility management in Nederland dat het recente verleden en mogelijk toekomstige ontwikkeling van FM beschrijft. Zijn kennis ligt op het gebied van FM-beleid, Het Nieuwe Werken (HNW) en de toepassing van benchmark studies om proces en resultaat van huisvesting en facilitaire dienstverlening blijvend te verbeteren

9 Sessie 4 Verander- en innovatieprocessen: context, aard, inhoud en businesscase Doel van deze sessie is deelnemers bekend te maken met de state of the art op het gebied van verander- en innovatiemanagement, en de relevantie hiervan voor de mbo-bestuurder. Deze sessie staat ook in het teken van het beginpunt van verander- en innovatieprocessen. Een goed begin is het halve werk geldt temeer bij deze processen. Het analyseren van trends in de omgeving, het kiezen van de eigen waarde propositie in de sociaaleconomische context, het opstellen van de bijbehorende kwalitatief hoogwaardige businesscase, waarin de noodzaak, gewenste opbrengsten en de kosten van de beoogde verandering of innovatie worden geanalyseerd, is essentieel voor het succes van elk veranderproces. Vervolgens is het cruciaal om een scherpe diagnose te maken van het innovatie- en verandervermogen van de organisatie. Hoe noodzakelijk en betaalbaar ook, als een verandering niet uitvoerbaar is, kunt u er beter niet aan beginnen. Keynote speaker: Prof. dr. M.J.M. Vermeulen Marc Vermeulen begon zijn loopbaan als docent maatschappijleer en sociologie in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Inmiddels is hij hoogleraar Onderwijssociologie aan de Universiteit van Tilburg, met als specialisatie toegepast onderzoek op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Naast hoogleraar is Marc Vermeulen ondermeer bestuurslid van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en werkt hij regelmatig als adviseur voor (onderwijs-) instellingen en OCW.

10 Sessie 4 Finance In de sessie wordt stilgestaan bij de rol en plaats financieel management in een moderne onderwijsorganisatie. In het bijzonder wordt gekeken wat een effectief management control systeem is. Financieel management heeft een steeds belangrijk rol gekregen doordat er in toenemende mate sprake is van meerdere geldstromen die het onderwijs financieren. Hoe kunnen deze gelden effectief worden ingezet zonder dat afhankelijkheden te groot worden? Hoe kunnen we ons bij bezuinigingen niet alleen laten leiden door de hoeveelheid beschikbare middelen maar ook door behoeften aan goed kwalitatief onderwijs? En wat zijn de financieel-economische mogelijkheden van meer ondernemerschap in het onderwijs? Maar ook Governance is een belangrijke ontwikkeling in tijden waarin verticale lijnen worden losgelaten en een vernetwerkte maatschappij is ontstaan. Netwerken en onderwijsketens bepalen in grote mate het succes van onderwijs in het algemeen en MBO in het bijzonder. Dat stelt bijzondere eisen aan het financieel management. Daarom wordt stilgestaan bij lessons learned voor goed bestuur en meer specifiek financieel management. Het zal niemand verbazen dat hierbij een bijzondere rol is weggelegd voor het samenspel tussen bestuur en management aan de ene kant en de controlfunctie aan de andere kant. Keynote speaker: Prof. dr. J. Bossert Hans Bossert is hoogleraar management control aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Zijlstra Center aan de Vrije Universiteit. Het Zijlstra Center verzorgt postdoc onderwijs aan controllers uit overheids- en semi-overheidssector. Daarnaast loopt op het center een meerjarig onderzoeksprogramma naar maatschappelijke meerwaarde en bedrijfsvoering bij non-for-profit organisaties (voornamelijk onderwijsorganisaties en woningcorporaties). Als directeur is Hans Bossert hiervoor eindverantwoordelijk. Daarnaast is hij hoogleraar Public Governance aan de Business Universiteit Nyenrode (de enige privaat gefinancierde universiteit in Nederland). In die hoedanigheid is hij mede verantwoordelijk voor het Public Sector MBA programma. Naast zijn academisch activiteiten is hij reeds 25 jaar actief als organisatieadviseur in de publieke sector, waarvan de laatste 4 jaar als oprichter-eigenaar van het adviesbureau Public Impact te Den Haag.

11 Sessie 5 Human Resource Management bij verandering en in verandering In de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de invloed van veranderingen, zowel intern als Extern en de rol van HRM daarbij. Nieuwe generaties dienen zich aan en nieuwe tijden vragen om volwassen arbeidsverhoudingen. De netwerksamenleving als opvolger van de industriële samenleving vraagt om een ander en meer effectief HRM. Buiten de personele ken- en stuurgetallen en de rol bij het inzetbaar houden van medewerkers, komen zaken als veranderkunde en strategisch handelen op de voorgrond. Tegelijk dienen het goedwerkgeverschap en de perspectieven van medewerkers verbonden te worden in uitdagende communities. Dat vraagt om nieuwe kleefstof en om diepere betrokkenheid. Keynote speaker: Prof. dr. R.H.W. Vinke Rob Vinke is als hoogleraar personeelswetenschappen, bij het cluster Human, verbonden aan Business Universiteit Nyenrode. Daarnaast is hij directeur van RVC, een onafhankelijk organisatieadviesbureau en kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de universiteit van Groningen. Zijn kernthema s zijn: Strategisch HRM, trends & ontwikkelingen, motivatie & cultuur, beloning & toekomst scenario s. Hij geeft geregeld inleidingen en heeft meer dan 350 publicaties gerealiseerd.

12 Sessie 5 Informatiesysteem strategie In deze sessie wordt u geholpen bij de beantwoording van de volgende vraag: Kan ik, gegeven de huidige externe ontwikkelingen binnen het onderwijs, de organisatie (be)sturen met de huidige systemen? Wanneer dit niet het geval Is, wat zijn dan de keuzes? Hiertoe zal worden stilgestaan bij de informatiesysteem strategie: de relatie tussen processen besturing en informatie, met name bezien vanuit de besturingsoptiek. Ten slotte is er onder andere aandacht voor de ontwikkelingsstadia van de ICT organisatie, keuze criteria en de aansturing van het implementatieproces. Keynote speaker Prof. dr. P.M.A. Ribbers Piet Ribbers is hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij is Voorzitter van het Departement Informatiemanagement en binnen de TiasNimbas Business School is hij Academic Director van de opleiding Executive Master of Information Management (MIM). Tevens is hij directeur van het Erasmus Mundus programma IMMIT. Zijn belangstelling gaat uit naar managementvraagstukken van IT: alignment, governance, information economics en e-business.

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

ADVOCATUUR CONGRES 2013

ADVOCATUUR CONGRES 2013 ADVOCATUUR CONGRES 2013 Thema: Strategische Fitness voor Advocatenkantoren 7 en 8 november te houten - topsprekers op het gebied van strategie en management - toegespitst op de praktijk bij advocatenkantoren

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER VERGROOT JOUW KENNIS EN KUNDE VAN HRM EN VERSTEVIG JOUW POSITIE ALS BUSINESS PARTNER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 HR-BUSINESS PARTNER De flexibilisering van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf Professional Learning & Development Executive Education Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Waterschappen acteren in een dynamische en veeleisende omgeving,

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE Inhoudsopgave 1 Zadkine 3 De organisatie 3 Ambitie: Een diploma met meerwaarde 3 De afdeling financiën 4 2 Hoofd Financiën 4 Functieomschrijving 4 Functie-eisen 5 Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Sales en Account Management

Sales en Account Management Talent program Het Instituut voor (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de ambitieuze sales professional. Het ISAM is opgericht in 1996 en verbonden

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Anne-Marije Kraijenbrink is docent Engels, ICT-coördinator en innovator. Daarnaast is ze betrokken bij het veranderkrachttraject van Leerling 2020.

Anne-Marije Kraijenbrink is docent Engels, ICT-coördinator en innovator. Daarnaast is ze betrokken bij het veranderkrachttraject van Leerling 2020. Leerlaboverstijgende bijeenkomst 19 september 2017 Omschrijving workshops Persoonlijke faalkunde, een vervolg op de keynote - Remko van der Drift In deze workshop wordt dieper ingegaan op de keynote over

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER VERGROOT UW KENNIS EN KUNDE VAN HRM EN VERSTEVIG UW POSITIE ALS BUSINESS PARTNER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 HR-BUSINESS PARTNER De flexibilisering van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Realiseer jouw groeiambities met FastForward. Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers

Realiseer jouw groeiambities met FastForward. Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers Realiseer jouw groeiambities met FastForward Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers Waarom deelnemen aan FastForward? Je bent een ambitieuze ondernemer. Je ziet kansen en jouw bedrijf heeft de potentie

Nadere informatie

Innoveren in een tijdperk van transities!

Innoveren in een tijdperk van transities! Innoveren in een tijdperk van transities! Executive program voor bestuurders en directies van GGZ instellingen TIAS school for business & society Inleiding De uitdaging voor de GGZ & uw vraag De transities

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie