Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2014"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei Opening. Voorzitter Paul ten Berge opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het bestuur is verheugd dat er elk jaar meer leden de Algemene Ledenvergadering bezoeken. Aanwezig zijn: De bestuursleden Paul ten Berge, en Gerie Brom. En verder de leden : Gerard van Hall Ben Seising Hans Degen Corrie Groenen Eline Mulder Elke Hubers Paul Schleedoorn Mieke van der Steen Juliette van der Molen Gerie Brom Paul ten Berge Bert Lodewijk en de familie Sneekes hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 2. Mededelingen. Tijdens het doen van de mededelingen komen Mieke en Juliette nog binnen. Er volgt wat gesteggel over aanvangstijd en Het Lobiets Kwartiertje. Na de conclusie getrokken te hebben dat ze te laat zijn vervolgt voorzitter Paul met de mededelingen:: 1. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn de consumpties, die tijdens en na de vergadering gebruikt worden, voor rekening van ROHDA. 2,. Halverwege dit seizoen heeft secretaris Petro besloten er mee te stoppen. Dit was natuurlijk een behoorlijke aderlating voor het bestuur. Petro hebben wij altijd ervaren als een drijvende kracht die vooral het secretariaat goed op de rails had staan. Door het bestuur is reeds op gepaste wijze afscheid van hem genomen maar wij willen hem hier nogmaals danken. gaat hem tijdelijk opvolgen. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei De notulen die nog door oud-secretaris Petro Arentsen zijn gemaakt worden door interim-secretaris Sjaak voorgelezen en door de vergadering met een instemmend geknik aanvaard. 4. Jaarverslag secretariaat. Het jaarverslag van het secretariaat wordt voorgelezen door secretaris Sjaak en door de aanwezigen geaccepteerd. Het jaarverslag is als bijlage 1 bij deze notulen gevoegd. 5. Jaarverslag jeugdzaken. Omdat Bert Lodewijk afwezig is, is het verslag gemaakt en voorgelezen door voorzitter Paul. Het verslag is als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd. Dit samen met het verslag zoals dat door Charlotte Willemsen is gemaakt. Als aanvulling hierop spreekt Ben Seising een woord van dank uit aan Gerard van Hall. De extra trainingen zijn duidelijk terug te vinden in het veld. De kids zijn met sprongen vooruit gegaan. Gerard bedankt!!

2 6. Jaarverslag wedstrijdzaken. Sjaak leest het algemene verslag voor over diverse wedstrijdzaken en het wel en wee van de teams. Bovendien geeft Sjaak het woord aan Eline Mulder om iets te vertellen over het damesteam. Van de overige teams zijn geen teamverslagen ontvangen en heeft de wedstrijdleider zelf een klein, beknopt verslag gemaakt. Dit verslag en dat van dames 1worden als bijlage 3 bij deze notulen gevoegd. Na het voorlezen van de gebruikelijke oproep om scheidsrechter te worden geeft Corrie Groenen aan incidenteel te willen fluiten. Eline Mulder geeft aan te willen stoppen en Dirkje Dietz en Lonne Jansen komen als nieuwe scheidsrechters de club versterken. Welkom. 7. Financieel overzicht en begroting. Gerie leest de balans van 31 december 2013 voor. Vervolgens leest hij de exploitatierekening 2013 en de begroting 2014 voor. Dit overzicht is als bijlage 4 bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding van het overzicht is er een korte toelichting op de volgende punten: Boetes Nevobo: Dat zijn alle kosten die de Nevobo ons in rekening brengt buiten de inschrijfgelden. Dit kan zijn voor een fout op een wedstrijdformulier tot het verzetten van een wedstrijd of het niet komen opdagen voor een wedstrijd. Beachvolleybal. Deze is op 0 euro begroot omdat het nooit van te voren duidelijk is wat het financieel op gaat leveren. Muntenactie Luising en Jumbo: Deze is afgelopen en dus op 0 euro begroot. Naar aanleiding van het financieel overzicht zijn er een aantal vragen: Ben Seising vraagt om voortaan een beginbalans bij te voegen: Gerie noteert dit en zal dat voor volgend jaar aanpassen. Mieke vraagt waarom kleding jeugd aan beide kanten op de exploitatierekening staan. Gerie geeft aan dat aan de ene kant de kossten voor aanschaf van nieuwe kleding staat en aan de andere kant de vergoeding die door jeugdleden worden betaald.. 8. Verslag kascommissie. Anne en Frits hebben de kascontrole gedaan. Omdat beide vanavond helaas niet aanwezig kunnen zijn leest Gerie hun verklaring voor. Ook voor dit jaar wordt zijn boekhouding weer dik in orde bevonden. Alles is goed geboekt en alle bescheiden zijn in een juiste staat aangetroffen. Dit hebben zij verwoord in hun verklaring die als bijlage 5 is bijgevoegd. 9. Benoeming nieuwe kascommissie. Eline Mulder en Anne Feijen zullen de nieuwe kascommissie vormen. Anne zal dit (nog) voor 1 jaar doen en Eline voor 2 jaar. 10. Bestuurssamenstelling. Aftredend volgens rooster zijn Gerie Brom (penningmeester), en (secretaris). Allen zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen- en/of nieuwe kandidaten gemeld en de genoemde personen worden dan ook herkozen. Wl zijn we nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Mieke geeft als mogelijke suggestie: Janine Hendriks op de Dorpsdijk. 11. Training en competitie seizoen Sjaak en Paul hebben met de trainers overlegd. Gerard heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor de C-jeugd. Hier moet dus een nieuwe trainer voor gezocht worden. Ed heeft ook aangegeven als trainer te willen stoppen. Tom Korts heeft eveneens aangegeven bij de CMV-jeugd te stoppen. Gelukkig hebben we voor deze groep Hans Degen en Ben Seising kunnen contracteren. De MB1 gaat dit jaar als Dames 2 de competitie in. Zij worden nog steeds begeleidt door Corrie en Paul. Indien mogelijk willen we D1 en D2 tegelijk laten trainen. Gezien de ruimte in de zaal is het mogelijk op dinsdag en donderdag te trainen. De definitieve verdeling moet nog gemaakt worden maar we hopen dat het voor de zomer allemaal klaar is. Er zijn geen verrassende veranderingen. Voor de verdeling van de teams, de trainers en de trainingsavonden. Een aantal bijzonderheden: - Er zijn twee dames teams opgegeven bij de NeVoBo voor het nieuwe seizoen. Er is echter nog geen teamindeling door Sjaak en Ed gemaakt. Zij zullen dat te zijner tijd bekend maken. Dat zal

3 uiteraard in overleg met de dames gebeuren. Ed en Sjaak blijven de trainers 12. Rondvraag Mieke geeft aan dat ze bij bindingsactiviteiten graag de helpende hand wil bieden. Het bestuur geeft aan dat vanuit de vereniging er per lid 7,50 euro beschikbaar wordt gesteld. De verdere invulling is aan de teams zelf. Juliette vraagt wat er met de shirts van MA1 gaat gebeuren. Het bestuur deelt mede dat na overleg met haar vader is afgesproken de shirts ter beschikking te stellen aan een ander team. Har moeder geeft aan van mening te zijn dat de shirts nu dus eigendom zijn van de vereniging die daar dus vrijelijk over kan beschikken. 13. Sluiting Voorzitter Paul sluit de vergadering om uur en dankt iedereen voor zijn c.q. haar aanwezigheid en inbreng. Hij wenst iedereen een prettige kermis toe.

4 Bijlage 1 Onderwerp: Jaarverslag secretariaat volleybalvereniging ROHDA Seizoen Dit seizoen hebben we een wisseling in de bestuurssamenstelling gehad. In november heeft Petro Arentsen besloten niet langer als secretaris beschikbaar te zijn. Het bestuur heeft dit seizoen bestaan uit de volgende personen: Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Wedstrijd- en technische zaken/ Scheidsrechterszaken Paul ten Berge Petro Arentsen / Gerie Brom Bert Lodewijk en Paul ten Berge Als bestuur zijn wij dit seizoen 8 keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering. De laatste vergadering van dit seizoen staat gepland voor 2 juli Zoals elk jaar houden we de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis om geen extra kosten te maken. Buiten deze bestuursvergaderingen zijn er ook dit seizoen vele uren geweest waarbij de bestuursleden voor ROHDA actief geweest zijn. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen. Er zijn steeds meer vrijwilligers die bereid zijn hun kostbare vrije tijd te besteden aan ROHDA. Zo zijn er de coaches, de scheidsrechters en de jeugdcommissie. Om hen in het zonnetje te zetten zal er op zondag 31 augustus 2014 een BBQ in de tuin van Paul en Anja zijn. De uitnodigingen hiervoor zullen nog verzonden worden. Er zijn tot nu toe ruim 80 inkomende poststukken verwerkt, de website van ROHDA is up to date gehouden (waarvoor dank aan Petro en Gerard) en er is dit seizoen meer gecommuniceerd met de leden via facebook. ROHDA heeft inmiddels bijna 200 vrienden op facebook en dat is toch aardig voor een vereniging met iets meer dan 100 leden. De notulen van de bestuursvergaderingen doorlezend zijn er een aantal bijzonderheden van dit seizoen te benoemen: - Sponsorakties: o Met relatief kleine inspanningen zijn bij huisleverancier Luising en de plaatselijke Jumbo leuke geldbedragen binnengehaald. Dit danken we aan de vele kleine sponsoren die hun munten aan onze vereniging gunden.. - Recreanten: o Een fanatieke groep die elke dinsdag weer bij elkaar komen om hun lievelingssport te bedrijven. Regelmatig bezoeken ze toernooien waar ook leuke resultaten worden behaald.. - Bijzondere activiteiten: o Het oliebollentoernooi is weer gehouden. Op 28 december 2013 hebben zich weer vele leden, familie, vrienden en kennissen in het zweet gewerkt en van de oliebollen genoten. Volgend jaar weer op een dinsdag of donderdag. o ROHDA heeft de kaderleden aan het einde van het jaar weer bedankt door een attentie geven in de vorm van een heerlijke doos met chocolades. o Op 15 juni 2013 is het Lobith on the Beach volleybal toernooi weer georganiseerd. Het was en blijft een succes. In 2014 staat het gepland op zaterdag 14 juni. Op zondag 15 juni worden regionale beachwedstrijen voor de jeugd gehouden. o Clinic Marinus Wouters is ook in 2013 weer gehouden. De jeugd is erg enthousiast en Marinus is bereid om ook aankomend seizoen weer een clinic te geven. Contactpersoon hiervoor is Gerie. Interim-secretaris

5 Bijlage 2 Jaarverslag jeugdzaken (Paul ten Berge) Dit verslag heeft alleen betrekking op de CMV teams. De overige jeugdteams komen in het verslag wedstrijdzaken aan de orde. Dit seizoen zijn we de CMV competitie gestart met 5 teams. Na de eerste helft van de competitie zijn 4 teams een niveau hoger gaan spelen en is er nog een team N2 bijgekomen. Anniek ten Berge en Lisanne Visser hebben de allerkleinsten onder hun hoede genomen. In de tweede helft heeft Anniek het stokje overgedragen aan Abigaïl Brouwer en is ook Maaike van Leur komen assisteren. Na een nieuwe indeling in januari, waarbij een deel van deze groep naar de trainingsgroep van Charlotte Bouwman en Tom Korts is gegaan, is er een behoorlijke aanwas van nieuwe leden geweest. De groep ging van 5 naar 14 deelnemers. Een positief vooruitzicht voor de toekomst van onze club. Charlotte en Tom hebben 3 teams begeleid. De niveau 4 teams en het N5 team presteerden goed. Het N5 team is de tweede helft zelfs kampioen geworden. Dorrie Timmermans heeft het afgelopen seizoen weer ondersteuning gegeven aan Charlotte en Tom. De bedoeling is om komend seizoen haar ook meer te betrekken bij de trainingen van de niveaus 2 en 3. Tom Korts gaat afscheid helaas nemen, zijn plaats zal worden over genomen door Ben Seising en Hans Degen. Tom, hartelijk bedankt voor al je inzet. Bijlage 3 Verslag dames 1 Rohda seizoen Dit seizoen van twee damesteams naar één groot damesteam. Altijd lastig met dames in een vruchtbare leeftijd ;-). Dat betekende weer een nieuwe samenstelling qua team en dus ook tijd nodig om ingespeeld te raken op elkaar. Voor veel jeugdige spelers een eerste ervaring in de 3 de klasse. Maar na een prima seizoen in de 4 de klasse waren ze klaar voor deze uitdaging. Natuurlijk een gemis dat Veronie, Anne en Manon niet speelden. Maar we kregen ook nieuwe versterking van Emma en Elke. Al vrij snel na de start van het seizoen gaven Alieke en Hilde aan geen wedstrijden meer te gaan spelen. Erg jammer natuurlijk. We hebben het van de positieve kant bekeken. Sterre en Lotte kregen hierdoor meer speeltijd als spelverdeler en zijn daardoor enorm gegroeid in hun spel. En op buiten kregen de speelsters ook meer speeltijd en daarmee ervaring. Gelukkig kon Hilde nog af en toe meedoen. Dan merk je direct de ervaring die ze als dragende kracht meebrengt. Het was een wisselend seizoen. De ene wedstrijd speelden we sterk en de andere keer laten we punten liggen. Regelmatig leek het vertrouwen weg bij het team waardoor er te weinig lukte. Daardoor werd met het einde van het seizoen in zicht het nog spannend. De laatste wedstrijden gingen we er vol voor en hebben we laten zien dat we als team kwaliteit hebben. Dat was ook gelijk te merken qua beleving binnen het team. Het speelplezier was ineens weer groter. En daar gaat het toch om. We dachten veilig te zijn doordat we als 10 de van de 12 teams in de 3 de klasse waren geëindigd. Al snel bleek dat de nummer 10 promotie-degradatie wedstrijden moest spelen voor behoud in de 3 de klasse. Dus op naar Enschede voor een dag volleybal. Gelukkig was Anne al fit genoeg voor een dag volleybal. En Sanne is vanuit de meiden die dag prima ingevoegd. We moesten bij de eerste 11 eindigen voor handhaving in de 3 de klasse. Tot het laatst was het spannend. Uiteindelijk bleek plek 11 vergeven en moesten we nog voor plek 12 of 13. Alle laatste energie en vechtlust werd bijeen geraapt en werd beloont met een 12 de plek. Of het genoeg is geweest zal volgend seizoen blijken. Vooralsnog blijven we positief en gaan we uit van een plekje in de 3 de klasse. Met Lobith on the Beach en een teamuitje in het vooruitzicht is het seizoen bijna ten einde. Bij deze wil ik Sjaak en Ed enorm bedanken voor hun inzet als trainer en coach.

6 Op naar een nieuw volleybalseizoen.. Seizoenverslag wedstrijdzaken Op het moment dat ik dit schrijf zit de competitie erop en zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het volgend seizoen. De inschrijvingen voor de diverse teams zijn weer aan de NEVOBO doorgegeven en het is nu even afwachten of de bond onze verzoeken allemaal gaat inwilligen. Dit jaar gaan we met 3 teams de competitie in omdat het voor een groep uit het Cool Moves Volley nog te vroeg is de overstap te maken. In goed overleg met de zittende trainers zijn de samenstellingen van de diverse teams voor het volgend seizoen in grote lijnen vastgesteld. Hun (nieuwe) trainers en coaches hebben we in de meeste gevallen al in kunnen vullen. Ook de trainingstijden zijn in principe bekend. Voor het programma is het zoals gezegd nog even wachten op de NEVOBO. Zodra alles bekend EN definitief is zal dit in een bulletin bekend worden gemaakt. We hopen dit voor de zomervakantie af te ronden zodat er voor iedereen snel duidelijkheid is. Houd ook de site in de gaten. Dan nu even een kleine terugblik naar het afgelopen seizoen. Zoals elk jaar heb ik de diverse teams verzocht zelf een klein stukje te schrijven over hun volleybal-belevenissen om deze vervolgens met de vergadering te delen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben nog niet alle teams hun kopij ingeleverd via het secretariaat. Zij die dit wel hebben gedaan zal ik de ruimte geven dit voor te dragen. Dames 1 We beginnen zoals het hoort bij de dames. Ons eerste team heeft zich dit jaar net niet weten te handhaven in de 3 e klasse. Hoe dit allemaal verlopen is en of ze desondanks toch een leuk seizoen hebben gehad hoor je nu van henzelf. Ik geef daarom het woord aan Marijke???..Hartelijk dank dames. Meisjes A Een nieuwe groep jonge enthousiaste meiden die het spel niet allemaal even goed onder de knie hebben. Maar ondanks dat hebben ze er het beste van gemaakt. Hun trainers Aad en Paul nogmaals bedankt voor jullie inzet. Ik heb nog geen verslag van hun ontvangen maar misschien is er iemand die nog een kleine aanvulling wil doen. Dan wil ze daar nu de gelegenheid voor geven. Meisjes B1 Zij hebben een leuk seizoen gedraaid onder de bezielend leiding van Paul en Corrie die een frisse wind hebben laten waaien. Dit sloeg goed aan en de meiden werden in de eerste helft van het seizoen meer dan overtuigend kampioen. Zij lieten zelfs geen set liggen. Door dit kampioenschap promoveerden ze naar de 1 e klasse. In de tweede helft ging het daarom weer een treetje hoger maar werd er nog steeds goed gespeeld en veel wedstrijden gewonnen. Slechts een team was voor hen te sterk en een nieuw kampioenschap werd daarom nipt gemist. De meiden gaan volgend jaar als Dames 2 de competitie in om aan het echte werk te ruiken. Nog aanvullingen dames?? Jongens A1 Deze club van bijna mannen zijn dit jaar voor het eerst in de A gaan meedraaien en dat ging niet zo voortvarend als zij dat in de voorgaande jaren gewend waren. Na bijna 2 seizoenen van winstpartijen moest er nu voor ieder punt worden geknokt. Dat hebben ze ook gedaan en mede daardoor hebben ze de eerste helft van het seizoen veel leuke wedstrijden gespeeld. Eigenlijk waren sommige wedstrijden die nipt werden verloren veel leuker dan alle wedstrijden in de voorgaande seizoenen. Jammergenoeg hebben we dit team de 2 e helft uit competitie moeten nemen omdat door blessures, studie en nog wat andere oorzaken we geen volledig team meer op

7 konden stellen. Een van onze doelstellingen is het nu om op termijn weer een volledig jongensteam te gaan formeren. Jongens C1 Een goeie club sporters die elkaar alle vele jaren goed kunnen vinden en ook al even zo veel jaren aan de top meedraaien. Je zou denken dat je het hebt over een team uit de eredivisie maar toch is de gemiddeld leeftijd van deze ploeg pas 14 jaar. Coach Albert heeft er een echt team van gemaakt en hun altijd voorgehouden dat het plezier in je sport het belangrijkste moet zijn. En plezier dat hebben ze. Dit jaar geen kampioen maar een prachtige tweede plek : viceweltmeister. dat is toch weer een mooi resultaat. Volgend jaar gaan zij weer een tree (geen treetje) hoger en maken de overstap naar de B. Het net wordt hoger en het veld wordt langer. Weer even wennen dus. Maar met de inzet die ze altijd hebben getoond gaan ze het wel weer redden. Dan is zelfs een kampioenschap niet onmogelijk. We leggen de lat hoog voor onze opvolgers. Jongens C2 Dit team is dit jaar voor het eerst vanuit het CMV overgestapt naar de C-jeugd. Jammergenoeg bleek al vrij snel dat ze deze stap gewoon te vroeg hebben gemaakt en dat ging ook ten koste van de resultaten. En hierdoor werd de sfeer weer wat minder. Dit team heeft duidelijk een leerjaar achter de rug engaan hier vast en zeker sterker uitkomen. In de 2 e helft zijn zij teruggegaan naar het CMV om het in de toekomst met wat meer bagage opnieuw te gaan proberen. Alle CMV teams Hiervoor is door Charlotte een prachtig seizoenverslag gemaakt. Zij zal dat zelf even voordragen. Oproep en slot Nog even de traditionele oproep voor adspirant-scheidsrechters. We hebben nu veel scheidsrechters die zelf niet meer actief spelen en we moeten er rekening mee houden dat zij ook een keer de fluit aan de wilgen gaan hangen. Het zou zonde zijn dat wedstrijden niet kunnen doorgaan omdat er geen scheidsrechter beschikbaar is. En nogmaals: hoe groter het aantal scheidsrechters, hoe kleiner het aantal te fluiten wedstrijden in een seizoen. Opgeven dus!!!!! Tot slot dank ik iedereen voor zijn of haar medewerking om dit te maken tot een bijzonder seizoen met veel hoogtepunten en vooral ontspannen en sportief volleybal. Veel plezier nog met de Lobietse Kermis, een heel warm en sportief LobithOnTheBeach en een hele fijne vakantie. Kortom: alles wat jullie mij toewensen dat wens ik jullie dubbel toe. Was getekend.

8 Verslag Rohda niveau 4-5 Wij trainen op donderdag van tot uur. De trainers zijn Dorrie, Tom en Charlotte en 3 stagiaires Grace, Sam-lola (meisjes b) en Tim. Dorrie maakt elke maand een heel leuke leerzame training. De kinderen zijn veel in beweging en er is veel balcontact. Het is een gezellige training en dat zie je ook aan de kinderen. De ouders van alle kinderen zijn erg betrokken en gaan trouw mee naar de wedstrijden om te coachen, tellen en aanmoedigen. Niveau 4. De spelers zijn: Mayke, Ping-mei, Chancely, Stan, Jente, Nick en Bonny Mayke, Ping-Mei en Chancely trainde al op de donderdag, Stan Jente, Nick en Bonny zijn aan het begin van dit seizoen ook op de donderdag komen trainen. Het is een leuke, enthousiaste groep. Dorrie is de trainer, geassisteerd door Grace, Sam-Lola en Tim. Bij niveau 4 ga je onderhands opslaan, onderhands opvangen, de bal vangen en hoog gooien, daarna bovenhands over het net spelen. Vooral de bal hoog gooien voor de andere speler is hier moeilijk. Ze hebben in Westervoort de toernooien gespeeld en dat ging erg goed. Vooral het 2e kwartaal. Ze zijn een paar keer 1e geworden en de laatste wedstrijd 2e. Niveau 5.1 De spelers zijn: Isa, Kyra, Bregje, Maartje en Tessa. Tom en Charlotte trainen deze 2 teams. Deze spelers zijn al een paar jaar bij elkaar. De 1e helft van het seizoen zijn ze voor het eerst in niveau 5 begonnen. Het seizoen daarvoor waren ze kampioen bij niveau 4. Bij niveau 5 mag je niet meer vangen. 3 Keer overspelen wordt beloond met een extra punt en je mag maximaal 3 keer opslaan, daarna wordt er doorgedraaid. Vooral het 3 keer spelen en daarmee punten scoren, was in het begin moeilijk. De 2e helft hebben ze dat goed gedaan en zijn weer kampioen geworden. Dit is een leuke, fanatieke groep, die volgend jaar niveau 6 gaat spelen. Niveau 5.2 De spelers zijn: Haitske, Aylin, Marit, Amber, Shannen en Cyril Shannen en Amber zijn aan het begin van het seizoen van de dinsdagtraining gekomen, de rest trainde al op de donderdag. Cyril is er tijdens het seizoen mee gestopt. De toernooien bij niveau 4 gingen erg goed, alles werd gemakkelijk gewonnen, daarom zijn ze de 2e helft in Hoog-Keppel niveau 5 gaan spelen. Dit is toch wel veel moeilijker. Ze zijn 4e geworden in hun poule. Volgend jaar gaan we de 1e helft weer in niveau 5 verder. Ook dit is een leuke groep, die enthousiast traint en wedstrijden speelt.

9 Bijlage 4 VOLLEYBALVERENIGING ROHDA Balans 31 december 2013 Kas 31 Vooruitbetaalde contributie 138 Rabobank Te betalen consumpties 157 ING-bank Te betalen diversen 41 Te ontvangen contributie Te betalen bankkosten 113 Te ontvangen inschrijfgeld Nevobo 374 Te betalen kosten jeugd 20 Te ontvangen kledingbijdrage 70 Kapitaal Te ontvangen muntenactie Jumbo 300 Vooruitbetaalde huur Exploitatierekening 2013/begroting 2014 Kosten Baten Zaalhuur Contributie junioren Inschrijfgeld Nevobo Contributie senioren Teambuilding Inschrijfgeld Nevobo Materiaal Subsidie gemeente Boetes Nevobo Bijdrage kleding jeugd Attenties Beachvolleybaltoernooi Kosten jeugd Muntenactie Luising Consumpties Muntenactie Jumbo Bankkosten Begrotingstekort 670 Ledenvergadering Oliebollen Diversen Kleding jeugd Kosten kaderfeest Exploitatieoverschot Bijlage 5 -Invoegen verslag kascommissie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe

Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe surf ook eens naar onze vernieuwde website www.badmintonepe.nl Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe Gaat digitaal! Seizoen 2011-2012 Mei 2012 Jaargang 15 Nr. 4 1 Colofon Buitenkant Lijn: Buitenkant

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

Time out 2013-2014 nummer 3

Time out 2013-2014 nummer 3 2 Van de redactie Nog een stuk of wat wedstrijden te gaan deze competitie en dan weet ieder team precies waar het aan toe is. Spannend want er wordt nog volop gestreden voor de eerste, tweede of derde

Nadere informatie

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: 0527-254744 Secretaris Herma Veldhuis tel: 0527-253648 Penningmeester Gert van Oosten tel: 0527-251603 Leden namens

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur december 2014 2 Samenstelling bestuur Inhoudsopgave. Voorzitter : Kees de Jonge 0113-232855 odejonge@kpnmail.nl Secretaris : Janna Scheffer 0113-21 27 43 sfr@zeelandnet.nl Ledenadm. : Kees Tramper 0113-55

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014

Jaarverslag 2013/2014 Jaarverslag 2013/2014 MKB-jaarverslag 2013/2014 Sportvereniging Maaskantse Boys Maren-Kessel S.V. Maaskantse Boys Pastoor Roesweg 43 5398 HZ Maren-Kessel Tel. 0412 472032 Banknr. Rabobank 13.17.02.734

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

swammer d Amster Scheids rechters gezocht! Het is eindelijk begonnen Redactie is vrijwilliger van het jaar Wijze woorden van LT;

swammer d Amster Scheids rechters gezocht! Het is eindelijk begonnen Redactie is vrijwilliger van het jaar Wijze woorden van LT; www.vvamsterdam.nl d Amster swammer de eerste lustrumswammer van het seizoen 2013-2014 Scheids rechters gezocht! een feestje op de bok // pag 28 Redactie is vrijwilliger van het jaar bedankt // pag 30

Nadere informatie

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Distibutie

Nadere informatie