Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2014"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei Opening. Voorzitter Paul ten Berge opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het bestuur is verheugd dat er elk jaar meer leden de Algemene Ledenvergadering bezoeken. Aanwezig zijn: De bestuursleden Paul ten Berge, en Gerie Brom. En verder de leden : Gerard van Hall Ben Seising Hans Degen Corrie Groenen Eline Mulder Elke Hubers Paul Schleedoorn Mieke van der Steen Juliette van der Molen Gerie Brom Paul ten Berge Bert Lodewijk en de familie Sneekes hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 2. Mededelingen. Tijdens het doen van de mededelingen komen Mieke en Juliette nog binnen. Er volgt wat gesteggel over aanvangstijd en Het Lobiets Kwartiertje. Na de conclusie getrokken te hebben dat ze te laat zijn vervolgt voorzitter Paul met de mededelingen:: 1. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn de consumpties, die tijdens en na de vergadering gebruikt worden, voor rekening van ROHDA. 2,. Halverwege dit seizoen heeft secretaris Petro besloten er mee te stoppen. Dit was natuurlijk een behoorlijke aderlating voor het bestuur. Petro hebben wij altijd ervaren als een drijvende kracht die vooral het secretariaat goed op de rails had staan. Door het bestuur is reeds op gepaste wijze afscheid van hem genomen maar wij willen hem hier nogmaals danken. gaat hem tijdelijk opvolgen. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei De notulen die nog door oud-secretaris Petro Arentsen zijn gemaakt worden door interim-secretaris Sjaak voorgelezen en door de vergadering met een instemmend geknik aanvaard. 4. Jaarverslag secretariaat. Het jaarverslag van het secretariaat wordt voorgelezen door secretaris Sjaak en door de aanwezigen geaccepteerd. Het jaarverslag is als bijlage 1 bij deze notulen gevoegd. 5. Jaarverslag jeugdzaken. Omdat Bert Lodewijk afwezig is, is het verslag gemaakt en voorgelezen door voorzitter Paul. Het verslag is als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd. Dit samen met het verslag zoals dat door Charlotte Willemsen is gemaakt. Als aanvulling hierop spreekt Ben Seising een woord van dank uit aan Gerard van Hall. De extra trainingen zijn duidelijk terug te vinden in het veld. De kids zijn met sprongen vooruit gegaan. Gerard bedankt!!

2 6. Jaarverslag wedstrijdzaken. Sjaak leest het algemene verslag voor over diverse wedstrijdzaken en het wel en wee van de teams. Bovendien geeft Sjaak het woord aan Eline Mulder om iets te vertellen over het damesteam. Van de overige teams zijn geen teamverslagen ontvangen en heeft de wedstrijdleider zelf een klein, beknopt verslag gemaakt. Dit verslag en dat van dames 1worden als bijlage 3 bij deze notulen gevoegd. Na het voorlezen van de gebruikelijke oproep om scheidsrechter te worden geeft Corrie Groenen aan incidenteel te willen fluiten. Eline Mulder geeft aan te willen stoppen en Dirkje Dietz en Lonne Jansen komen als nieuwe scheidsrechters de club versterken. Welkom. 7. Financieel overzicht en begroting. Gerie leest de balans van 31 december 2013 voor. Vervolgens leest hij de exploitatierekening 2013 en de begroting 2014 voor. Dit overzicht is als bijlage 4 bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding van het overzicht is er een korte toelichting op de volgende punten: Boetes Nevobo: Dat zijn alle kosten die de Nevobo ons in rekening brengt buiten de inschrijfgelden. Dit kan zijn voor een fout op een wedstrijdformulier tot het verzetten van een wedstrijd of het niet komen opdagen voor een wedstrijd. Beachvolleybal. Deze is op 0 euro begroot omdat het nooit van te voren duidelijk is wat het financieel op gaat leveren. Muntenactie Luising en Jumbo: Deze is afgelopen en dus op 0 euro begroot. Naar aanleiding van het financieel overzicht zijn er een aantal vragen: Ben Seising vraagt om voortaan een beginbalans bij te voegen: Gerie noteert dit en zal dat voor volgend jaar aanpassen. Mieke vraagt waarom kleding jeugd aan beide kanten op de exploitatierekening staan. Gerie geeft aan dat aan de ene kant de kossten voor aanschaf van nieuwe kleding staat en aan de andere kant de vergoeding die door jeugdleden worden betaald.. 8. Verslag kascommissie. Anne en Frits hebben de kascontrole gedaan. Omdat beide vanavond helaas niet aanwezig kunnen zijn leest Gerie hun verklaring voor. Ook voor dit jaar wordt zijn boekhouding weer dik in orde bevonden. Alles is goed geboekt en alle bescheiden zijn in een juiste staat aangetroffen. Dit hebben zij verwoord in hun verklaring die als bijlage 5 is bijgevoegd. 9. Benoeming nieuwe kascommissie. Eline Mulder en Anne Feijen zullen de nieuwe kascommissie vormen. Anne zal dit (nog) voor 1 jaar doen en Eline voor 2 jaar. 10. Bestuurssamenstelling. Aftredend volgens rooster zijn Gerie Brom (penningmeester), en (secretaris). Allen zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen- en/of nieuwe kandidaten gemeld en de genoemde personen worden dan ook herkozen. Wl zijn we nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Mieke geeft als mogelijke suggestie: Janine Hendriks op de Dorpsdijk. 11. Training en competitie seizoen Sjaak en Paul hebben met de trainers overlegd. Gerard heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor de C-jeugd. Hier moet dus een nieuwe trainer voor gezocht worden. Ed heeft ook aangegeven als trainer te willen stoppen. Tom Korts heeft eveneens aangegeven bij de CMV-jeugd te stoppen. Gelukkig hebben we voor deze groep Hans Degen en Ben Seising kunnen contracteren. De MB1 gaat dit jaar als Dames 2 de competitie in. Zij worden nog steeds begeleidt door Corrie en Paul. Indien mogelijk willen we D1 en D2 tegelijk laten trainen. Gezien de ruimte in de zaal is het mogelijk op dinsdag en donderdag te trainen. De definitieve verdeling moet nog gemaakt worden maar we hopen dat het voor de zomer allemaal klaar is. Er zijn geen verrassende veranderingen. Voor de verdeling van de teams, de trainers en de trainingsavonden. Een aantal bijzonderheden: - Er zijn twee dames teams opgegeven bij de NeVoBo voor het nieuwe seizoen. Er is echter nog geen teamindeling door Sjaak en Ed gemaakt. Zij zullen dat te zijner tijd bekend maken. Dat zal

3 uiteraard in overleg met de dames gebeuren. Ed en Sjaak blijven de trainers 12. Rondvraag Mieke geeft aan dat ze bij bindingsactiviteiten graag de helpende hand wil bieden. Het bestuur geeft aan dat vanuit de vereniging er per lid 7,50 euro beschikbaar wordt gesteld. De verdere invulling is aan de teams zelf. Juliette vraagt wat er met de shirts van MA1 gaat gebeuren. Het bestuur deelt mede dat na overleg met haar vader is afgesproken de shirts ter beschikking te stellen aan een ander team. Har moeder geeft aan van mening te zijn dat de shirts nu dus eigendom zijn van de vereniging die daar dus vrijelijk over kan beschikken. 13. Sluiting Voorzitter Paul sluit de vergadering om uur en dankt iedereen voor zijn c.q. haar aanwezigheid en inbreng. Hij wenst iedereen een prettige kermis toe.

4 Bijlage 1 Onderwerp: Jaarverslag secretariaat volleybalvereniging ROHDA Seizoen Dit seizoen hebben we een wisseling in de bestuurssamenstelling gehad. In november heeft Petro Arentsen besloten niet langer als secretaris beschikbaar te zijn. Het bestuur heeft dit seizoen bestaan uit de volgende personen: Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Wedstrijd- en technische zaken/ Scheidsrechterszaken Paul ten Berge Petro Arentsen / Gerie Brom Bert Lodewijk en Paul ten Berge Als bestuur zijn wij dit seizoen 8 keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering. De laatste vergadering van dit seizoen staat gepland voor 2 juli Zoals elk jaar houden we de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis om geen extra kosten te maken. Buiten deze bestuursvergaderingen zijn er ook dit seizoen vele uren geweest waarbij de bestuursleden voor ROHDA actief geweest zijn. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen. Er zijn steeds meer vrijwilligers die bereid zijn hun kostbare vrije tijd te besteden aan ROHDA. Zo zijn er de coaches, de scheidsrechters en de jeugdcommissie. Om hen in het zonnetje te zetten zal er op zondag 31 augustus 2014 een BBQ in de tuin van Paul en Anja zijn. De uitnodigingen hiervoor zullen nog verzonden worden. Er zijn tot nu toe ruim 80 inkomende poststukken verwerkt, de website van ROHDA is up to date gehouden (waarvoor dank aan Petro en Gerard) en er is dit seizoen meer gecommuniceerd met de leden via facebook. ROHDA heeft inmiddels bijna 200 vrienden op facebook en dat is toch aardig voor een vereniging met iets meer dan 100 leden. De notulen van de bestuursvergaderingen doorlezend zijn er een aantal bijzonderheden van dit seizoen te benoemen: - Sponsorakties: o Met relatief kleine inspanningen zijn bij huisleverancier Luising en de plaatselijke Jumbo leuke geldbedragen binnengehaald. Dit danken we aan de vele kleine sponsoren die hun munten aan onze vereniging gunden.. - Recreanten: o Een fanatieke groep die elke dinsdag weer bij elkaar komen om hun lievelingssport te bedrijven. Regelmatig bezoeken ze toernooien waar ook leuke resultaten worden behaald.. - Bijzondere activiteiten: o Het oliebollentoernooi is weer gehouden. Op 28 december 2013 hebben zich weer vele leden, familie, vrienden en kennissen in het zweet gewerkt en van de oliebollen genoten. Volgend jaar weer op een dinsdag of donderdag. o ROHDA heeft de kaderleden aan het einde van het jaar weer bedankt door een attentie geven in de vorm van een heerlijke doos met chocolades. o Op 15 juni 2013 is het Lobith on the Beach volleybal toernooi weer georganiseerd. Het was en blijft een succes. In 2014 staat het gepland op zaterdag 14 juni. Op zondag 15 juni worden regionale beachwedstrijen voor de jeugd gehouden. o Clinic Marinus Wouters is ook in 2013 weer gehouden. De jeugd is erg enthousiast en Marinus is bereid om ook aankomend seizoen weer een clinic te geven. Contactpersoon hiervoor is Gerie. Interim-secretaris

5 Bijlage 2 Jaarverslag jeugdzaken (Paul ten Berge) Dit verslag heeft alleen betrekking op de CMV teams. De overige jeugdteams komen in het verslag wedstrijdzaken aan de orde. Dit seizoen zijn we de CMV competitie gestart met 5 teams. Na de eerste helft van de competitie zijn 4 teams een niveau hoger gaan spelen en is er nog een team N2 bijgekomen. Anniek ten Berge en Lisanne Visser hebben de allerkleinsten onder hun hoede genomen. In de tweede helft heeft Anniek het stokje overgedragen aan Abigaïl Brouwer en is ook Maaike van Leur komen assisteren. Na een nieuwe indeling in januari, waarbij een deel van deze groep naar de trainingsgroep van Charlotte Bouwman en Tom Korts is gegaan, is er een behoorlijke aanwas van nieuwe leden geweest. De groep ging van 5 naar 14 deelnemers. Een positief vooruitzicht voor de toekomst van onze club. Charlotte en Tom hebben 3 teams begeleid. De niveau 4 teams en het N5 team presteerden goed. Het N5 team is de tweede helft zelfs kampioen geworden. Dorrie Timmermans heeft het afgelopen seizoen weer ondersteuning gegeven aan Charlotte en Tom. De bedoeling is om komend seizoen haar ook meer te betrekken bij de trainingen van de niveaus 2 en 3. Tom Korts gaat afscheid helaas nemen, zijn plaats zal worden over genomen door Ben Seising en Hans Degen. Tom, hartelijk bedankt voor al je inzet. Bijlage 3 Verslag dames 1 Rohda seizoen Dit seizoen van twee damesteams naar één groot damesteam. Altijd lastig met dames in een vruchtbare leeftijd ;-). Dat betekende weer een nieuwe samenstelling qua team en dus ook tijd nodig om ingespeeld te raken op elkaar. Voor veel jeugdige spelers een eerste ervaring in de 3 de klasse. Maar na een prima seizoen in de 4 de klasse waren ze klaar voor deze uitdaging. Natuurlijk een gemis dat Veronie, Anne en Manon niet speelden. Maar we kregen ook nieuwe versterking van Emma en Elke. Al vrij snel na de start van het seizoen gaven Alieke en Hilde aan geen wedstrijden meer te gaan spelen. Erg jammer natuurlijk. We hebben het van de positieve kant bekeken. Sterre en Lotte kregen hierdoor meer speeltijd als spelverdeler en zijn daardoor enorm gegroeid in hun spel. En op buiten kregen de speelsters ook meer speeltijd en daarmee ervaring. Gelukkig kon Hilde nog af en toe meedoen. Dan merk je direct de ervaring die ze als dragende kracht meebrengt. Het was een wisselend seizoen. De ene wedstrijd speelden we sterk en de andere keer laten we punten liggen. Regelmatig leek het vertrouwen weg bij het team waardoor er te weinig lukte. Daardoor werd met het einde van het seizoen in zicht het nog spannend. De laatste wedstrijden gingen we er vol voor en hebben we laten zien dat we als team kwaliteit hebben. Dat was ook gelijk te merken qua beleving binnen het team. Het speelplezier was ineens weer groter. En daar gaat het toch om. We dachten veilig te zijn doordat we als 10 de van de 12 teams in de 3 de klasse waren geëindigd. Al snel bleek dat de nummer 10 promotie-degradatie wedstrijden moest spelen voor behoud in de 3 de klasse. Dus op naar Enschede voor een dag volleybal. Gelukkig was Anne al fit genoeg voor een dag volleybal. En Sanne is vanuit de meiden die dag prima ingevoegd. We moesten bij de eerste 11 eindigen voor handhaving in de 3 de klasse. Tot het laatst was het spannend. Uiteindelijk bleek plek 11 vergeven en moesten we nog voor plek 12 of 13. Alle laatste energie en vechtlust werd bijeen geraapt en werd beloont met een 12 de plek. Of het genoeg is geweest zal volgend seizoen blijken. Vooralsnog blijven we positief en gaan we uit van een plekje in de 3 de klasse. Met Lobith on the Beach en een teamuitje in het vooruitzicht is het seizoen bijna ten einde. Bij deze wil ik Sjaak en Ed enorm bedanken voor hun inzet als trainer en coach.

6 Op naar een nieuw volleybalseizoen.. Seizoenverslag wedstrijdzaken Op het moment dat ik dit schrijf zit de competitie erop en zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het volgend seizoen. De inschrijvingen voor de diverse teams zijn weer aan de NEVOBO doorgegeven en het is nu even afwachten of de bond onze verzoeken allemaal gaat inwilligen. Dit jaar gaan we met 3 teams de competitie in omdat het voor een groep uit het Cool Moves Volley nog te vroeg is de overstap te maken. In goed overleg met de zittende trainers zijn de samenstellingen van de diverse teams voor het volgend seizoen in grote lijnen vastgesteld. Hun (nieuwe) trainers en coaches hebben we in de meeste gevallen al in kunnen vullen. Ook de trainingstijden zijn in principe bekend. Voor het programma is het zoals gezegd nog even wachten op de NEVOBO. Zodra alles bekend EN definitief is zal dit in een bulletin bekend worden gemaakt. We hopen dit voor de zomervakantie af te ronden zodat er voor iedereen snel duidelijkheid is. Houd ook de site in de gaten. Dan nu even een kleine terugblik naar het afgelopen seizoen. Zoals elk jaar heb ik de diverse teams verzocht zelf een klein stukje te schrijven over hun volleybal-belevenissen om deze vervolgens met de vergadering te delen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben nog niet alle teams hun kopij ingeleverd via het secretariaat. Zij die dit wel hebben gedaan zal ik de ruimte geven dit voor te dragen. Dames 1 We beginnen zoals het hoort bij de dames. Ons eerste team heeft zich dit jaar net niet weten te handhaven in de 3 e klasse. Hoe dit allemaal verlopen is en of ze desondanks toch een leuk seizoen hebben gehad hoor je nu van henzelf. Ik geef daarom het woord aan Marijke???..Hartelijk dank dames. Meisjes A Een nieuwe groep jonge enthousiaste meiden die het spel niet allemaal even goed onder de knie hebben. Maar ondanks dat hebben ze er het beste van gemaakt. Hun trainers Aad en Paul nogmaals bedankt voor jullie inzet. Ik heb nog geen verslag van hun ontvangen maar misschien is er iemand die nog een kleine aanvulling wil doen. Dan wil ze daar nu de gelegenheid voor geven. Meisjes B1 Zij hebben een leuk seizoen gedraaid onder de bezielend leiding van Paul en Corrie die een frisse wind hebben laten waaien. Dit sloeg goed aan en de meiden werden in de eerste helft van het seizoen meer dan overtuigend kampioen. Zij lieten zelfs geen set liggen. Door dit kampioenschap promoveerden ze naar de 1 e klasse. In de tweede helft ging het daarom weer een treetje hoger maar werd er nog steeds goed gespeeld en veel wedstrijden gewonnen. Slechts een team was voor hen te sterk en een nieuw kampioenschap werd daarom nipt gemist. De meiden gaan volgend jaar als Dames 2 de competitie in om aan het echte werk te ruiken. Nog aanvullingen dames?? Jongens A1 Deze club van bijna mannen zijn dit jaar voor het eerst in de A gaan meedraaien en dat ging niet zo voortvarend als zij dat in de voorgaande jaren gewend waren. Na bijna 2 seizoenen van winstpartijen moest er nu voor ieder punt worden geknokt. Dat hebben ze ook gedaan en mede daardoor hebben ze de eerste helft van het seizoen veel leuke wedstrijden gespeeld. Eigenlijk waren sommige wedstrijden die nipt werden verloren veel leuker dan alle wedstrijden in de voorgaande seizoenen. Jammergenoeg hebben we dit team de 2 e helft uit competitie moeten nemen omdat door blessures, studie en nog wat andere oorzaken we geen volledig team meer op

7 konden stellen. Een van onze doelstellingen is het nu om op termijn weer een volledig jongensteam te gaan formeren. Jongens C1 Een goeie club sporters die elkaar alle vele jaren goed kunnen vinden en ook al even zo veel jaren aan de top meedraaien. Je zou denken dat je het hebt over een team uit de eredivisie maar toch is de gemiddeld leeftijd van deze ploeg pas 14 jaar. Coach Albert heeft er een echt team van gemaakt en hun altijd voorgehouden dat het plezier in je sport het belangrijkste moet zijn. En plezier dat hebben ze. Dit jaar geen kampioen maar een prachtige tweede plek : viceweltmeister. dat is toch weer een mooi resultaat. Volgend jaar gaan zij weer een tree (geen treetje) hoger en maken de overstap naar de B. Het net wordt hoger en het veld wordt langer. Weer even wennen dus. Maar met de inzet die ze altijd hebben getoond gaan ze het wel weer redden. Dan is zelfs een kampioenschap niet onmogelijk. We leggen de lat hoog voor onze opvolgers. Jongens C2 Dit team is dit jaar voor het eerst vanuit het CMV overgestapt naar de C-jeugd. Jammergenoeg bleek al vrij snel dat ze deze stap gewoon te vroeg hebben gemaakt en dat ging ook ten koste van de resultaten. En hierdoor werd de sfeer weer wat minder. Dit team heeft duidelijk een leerjaar achter de rug engaan hier vast en zeker sterker uitkomen. In de 2 e helft zijn zij teruggegaan naar het CMV om het in de toekomst met wat meer bagage opnieuw te gaan proberen. Alle CMV teams Hiervoor is door Charlotte een prachtig seizoenverslag gemaakt. Zij zal dat zelf even voordragen. Oproep en slot Nog even de traditionele oproep voor adspirant-scheidsrechters. We hebben nu veel scheidsrechters die zelf niet meer actief spelen en we moeten er rekening mee houden dat zij ook een keer de fluit aan de wilgen gaan hangen. Het zou zonde zijn dat wedstrijden niet kunnen doorgaan omdat er geen scheidsrechter beschikbaar is. En nogmaals: hoe groter het aantal scheidsrechters, hoe kleiner het aantal te fluiten wedstrijden in een seizoen. Opgeven dus!!!!! Tot slot dank ik iedereen voor zijn of haar medewerking om dit te maken tot een bijzonder seizoen met veel hoogtepunten en vooral ontspannen en sportief volleybal. Veel plezier nog met de Lobietse Kermis, een heel warm en sportief LobithOnTheBeach en een hele fijne vakantie. Kortom: alles wat jullie mij toewensen dat wens ik jullie dubbel toe. Was getekend.

8 Verslag Rohda niveau 4-5 Wij trainen op donderdag van tot uur. De trainers zijn Dorrie, Tom en Charlotte en 3 stagiaires Grace, Sam-lola (meisjes b) en Tim. Dorrie maakt elke maand een heel leuke leerzame training. De kinderen zijn veel in beweging en er is veel balcontact. Het is een gezellige training en dat zie je ook aan de kinderen. De ouders van alle kinderen zijn erg betrokken en gaan trouw mee naar de wedstrijden om te coachen, tellen en aanmoedigen. Niveau 4. De spelers zijn: Mayke, Ping-mei, Chancely, Stan, Jente, Nick en Bonny Mayke, Ping-Mei en Chancely trainde al op de donderdag, Stan Jente, Nick en Bonny zijn aan het begin van dit seizoen ook op de donderdag komen trainen. Het is een leuke, enthousiaste groep. Dorrie is de trainer, geassisteerd door Grace, Sam-Lola en Tim. Bij niveau 4 ga je onderhands opslaan, onderhands opvangen, de bal vangen en hoog gooien, daarna bovenhands over het net spelen. Vooral de bal hoog gooien voor de andere speler is hier moeilijk. Ze hebben in Westervoort de toernooien gespeeld en dat ging erg goed. Vooral het 2e kwartaal. Ze zijn een paar keer 1e geworden en de laatste wedstrijd 2e. Niveau 5.1 De spelers zijn: Isa, Kyra, Bregje, Maartje en Tessa. Tom en Charlotte trainen deze 2 teams. Deze spelers zijn al een paar jaar bij elkaar. De 1e helft van het seizoen zijn ze voor het eerst in niveau 5 begonnen. Het seizoen daarvoor waren ze kampioen bij niveau 4. Bij niveau 5 mag je niet meer vangen. 3 Keer overspelen wordt beloond met een extra punt en je mag maximaal 3 keer opslaan, daarna wordt er doorgedraaid. Vooral het 3 keer spelen en daarmee punten scoren, was in het begin moeilijk. De 2e helft hebben ze dat goed gedaan en zijn weer kampioen geworden. Dit is een leuke, fanatieke groep, die volgend jaar niveau 6 gaat spelen. Niveau 5.2 De spelers zijn: Haitske, Aylin, Marit, Amber, Shannen en Cyril Shannen en Amber zijn aan het begin van het seizoen van de dinsdagtraining gekomen, de rest trainde al op de donderdag. Cyril is er tijdens het seizoen mee gestopt. De toernooien bij niveau 4 gingen erg goed, alles werd gemakkelijk gewonnen, daarom zijn ze de 2e helft in Hoog-Keppel niveau 5 gaan spelen. Dit is toch wel veel moeilijker. Ze zijn 4e geworden in hun poule. Volgend jaar gaan we de 1e helft weer in niveau 5 verder. Ook dit is een leuke groep, die enthousiast traint en wedstrijden speelt.

9 Bijlage 4 VOLLEYBALVERENIGING ROHDA Balans 31 december 2013 Kas 31 Vooruitbetaalde contributie 138 Rabobank Te betalen consumpties 157 ING-bank Te betalen diversen 41 Te ontvangen contributie Te betalen bankkosten 113 Te ontvangen inschrijfgeld Nevobo 374 Te betalen kosten jeugd 20 Te ontvangen kledingbijdrage 70 Kapitaal Te ontvangen muntenactie Jumbo 300 Vooruitbetaalde huur Exploitatierekening 2013/begroting 2014 Kosten Baten Zaalhuur Contributie junioren Inschrijfgeld Nevobo Contributie senioren Teambuilding Inschrijfgeld Nevobo Materiaal Subsidie gemeente Boetes Nevobo Bijdrage kleding jeugd Attenties Beachvolleybaltoernooi Kosten jeugd Muntenactie Luising Consumpties Muntenactie Jumbo Bankkosten Begrotingstekort 670 Ledenvergadering Oliebollen Diversen Kleding jeugd Kosten kaderfeest Exploitatieoverschot Bijlage 5 -Invoegen verslag kascommissie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen Nummer 1 Seizoen 2015-2016 2015-2016-1 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 Overig nieuws 9 Digitale info 10 Voor de ouders

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Waterpolo

Jaarverslag 2016 Waterpolo Jaarverslag 2016 Waterpolo Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2016 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo - Tom Possel Assistent voorzitter - Arnold Witteveen Trainer/Coach - Danny van Zoen Trainer/Coach

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO MININIEUWS 6 2 MEI 2016

VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO MININIEUWS 6 2 MEI 2016 VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO MININIEUWS 6 2 MEI 2016 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de miniafdeling, Bijgevoegd vindt u weer een nieuwsbrief met veel informatie over de komende periode. Vorige

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals:

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals: Welkom nieuw lid Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering.

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering. Algemene ledenvergadering NOVO Datum: Dinsdag 19 april 2015, 20.00uur Lokatie: Sportkantine Duinwetering Aanwezig: Leen de Koning, Sander van Grinsven, Marina van Kampen, Madelief Klinkenberg, Manon Vergunst,

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: juni 2014 editie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: juni 2014 editie NIEUWSBRIEF In dit nummer: juni 2014 editie 8 Woord van de voorzitter 1 Woord van de voorzitter Even voorstellen: Marije Beldman-Olijdam Even voorstellen: Karin Nieland-Leurink Oproep: oude nieuwsbrieven

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 e TopJeugdtoernooi 15 www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 15 e TopJeugdToernooi Dit jaar organiseert alweer voor de 15 e keer het Topjeugdtoernooi. Dit toernooi is bedoeld als

Nadere informatie

Jaarverslag Pegasus Volleybal

Jaarverslag Pegasus Volleybal Jaarverslag Pegasus Volleybal 2013 2014. Op 26 augustus wordt na een lange vakantie de training hervat. Iedereen heeft er weer zin in en de opkomst is dus prima. Heren 1 en Jongens A worden getraind door

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het Grachthuys

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het Grachthuys Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het Grachthuys Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, op zaterdag 4 april in het

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2016

Nieuwsbrief 23 december 2016 Volleybalvereniging Clam Dycke Nieuwsbrief 23 december 2016 Toen was het alweer kerst.! En maken we langzaam maar zeker de balans op van het oude jaar 2016. Wat ging er goed, minder goed, hoogte- en dieptepunten.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

INFORMATIE NIEUWE LEDEN INFORMATIE NIEUWE LEDEN vv Volta Lelystad Datum : 23 november 2014 Versie : 1.0 Status : definitief Auteur(s) : Erik Rombout Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING... 4 2.1 BESTUUR... 4 2.2 COMMISSIES...

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Jaaroverzicht AFC Volleybal

Jaaroverzicht AFC Volleybal Jaaroverzicht AFC Volleybal 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Bestuur... 3 Vrijwilligers in onze club... 3 Ledenontwikkeling... 4 Financieel Jaarverslag 2016/2017... 4 Uit de technische commissie...

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Tweede plaats B1 bij Spikertoernooi!!!

Tweede plaats B1 bij Spikertoernooi!!! VoBLABLA VoCASA jeugd nieuwsbrief Tweede plaats B1 bij Spikertoernooi!!! Tweede editie September 2015 In het weekend van 5 september heeft meisjes B1 meegedaan met het Spikertoernooi in Eerbeek. Om wat

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Teamnaam: Contactpersoon: 39 ste BLAUW WIT STRAATVOLLEYBALTOERNOOI

Teamnaam: Contactpersoon: 39 ste BLAUW WIT STRAATVOLLEYBALTOERNOOI Teamnaam: Contactpersoon: 39 ste BLAUW WIT STRAATVOLLEYBALTOERNOOI Vrijdag 29 mei 2015 Volleybalvereniging Blauw Wit Oldebroek Bakkerij Jonker Blauw Wit is opgericht in 1962 en is een van de twee volleybalverenigingen

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD

INFORMATIEBOEKJE JEUGD INFORMATIEBOEKJE JEUGD Seizoen 2015-2016 1 Welkom! Hallo, hartelijk welkom bij ISALA 77! We vinden het erg leuk dat je in volleybal geïnteresseerd bent, of misschien al voor volleybal bij ISALA 77 hebt

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Aandachtspunten nieuwe leden:

Aandachtspunten nieuwe leden: Aandachtspunten nieuwe leden: Welkom bij Smash, Met elkaar proberen we zoveel mogelijk plezier te beleven aan het volleyballen. Daar heb je natuurlijk niet alleen een team voor nodig dat zowel in als buiten

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Weekbericht Fusion Rotterdam

Weekbericht Fusion Rotterdam Weekbericht Fusion Rotterdam Week 33 19 augustus 2017 Beste , Een nieuw seizoen, en een nieuw uiterlijk voor het weekbericht. Met het overnemen van het weekbericht heb ik dit in een nieuw

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Nieuwsbrief Nummer 21 Datum: 3 maart 2013 Volleybal vereniging Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Volley vereniging Hierbij

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

Triade nieuwsbrief Editie

Triade nieuwsbrief Editie Triade nieuwsbrief Editie 4 09-09-2016 DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd

bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd Inhoud 1. Welkom bij Tornado Laren... 3 2. Tornado Laren... 3 2.1. Het bestuur... 4 2.2. De jeugdcommissie... 4 3. Volleyballen bij Tornado

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Vlissingen nummer 4, jaargang 3

Nieuwsbrief BC Vlissingen nummer 4, jaargang 3 Hallo allemaal, Het seizoen 2011-2012 is klaar en veel leden en supporters genieten van hun vakantie. Toch gaan diverse leden ook in de zomer weer door met basketbal. Lekker spelen op een pleintje, de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Waterpolo

Jaarverslag 2014 Waterpolo Jaarverslag 2014 Waterpolo Jaarverslag waterpolo 2014.docx ZV De Waterwolf Pagina 1 Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2014 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo/trainer/coach - Jessica Stricker

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Jaarverslag VVC-Vught 2012/2013

Jaarverslag VVC-Vught 2012/2013 Jaarverslag VVC-Vught 2012/2013 Voorwoord Het seizoen 2012/2013 ligt al weer wat maanden achter ons. Het was een enerverend jaar met uitschieters naar alle kanten op. We hadden teams die kampioen werden

Nadere informatie

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta Informatie brochure Informatie brochure volleybalvereniging Dosko/Acta. Volleybal vereniging Dosko/Acta is de volleybal vereniging voor Franeker en omstreken en is opgericht in 2006. Dosko/Acta is ontstaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 1. Notulen ALV 2014 2. Mededelingen/ingekomen stukken 3. Jaarverslagen a. Voorzitter b. Secretariaat/leden administratie c. SCP 4. Verkiezingen (zie

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal.

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Afwezig met kennisgeving: Gea de Jonge; Carolien Visser; Jaap Wubs; Karel Moorman.

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Van de voorzitter: Sta je maanden in de kou en regen te blauwbekken op en langs het hockeyveld, is het eindelijk lekker weer, zit het seizoen er al weer op. Dat is jammer! Afijn dat zij zo. We kunnen terugzien

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Onze vereniging vanaf begin van dit seizoen

Onze vereniging vanaf begin van dit seizoen Onze vereniging vanaf begin van dit seizoen Wie doet wat binnen het bestuur? Marjon: Voorzi,er Rob en Henry: Penningmeesters Ed: Secretaris Carien: Contact voor de Jeugdcommissie en andere ac?viteiten

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013 KalinkoCMV 2013-2014 Organisatie CMV Bestuurslid jeugdzaken: Thea Cosman - Aansturen coördinatoren vanuit het bestuur - Ondersteunen coördinatoren bij organisatie trainingen, toernooien en activiteiten

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 2011

JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 2011 JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 2011 1. Hoofdbestuur Het hoofdbestuur van VVH bestond in het seizoen 2010-2011 uit: Bert Veldhorst: voorzitter Vacant: vice-voorzitter Aad Pors:

Nadere informatie

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 1. Verslag ALV d.d 23 april 2013 Akkoord en zonder wijzigingen vastgesteld. 2. Terugblik periode april 2013 tot april 2014 Wij zijn al weer bijna twee jaar het nieuwe

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Handbal Ik hou mijn spreekbeurt over handbal omdat ik zelf aan deze sport doe en ik het een mooie sport vind. Ik ga het vandaag hebben over wat handbal precies inhoudt, de leeftijdsindeling, de wedstrijden,

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

En inmiddels is het voorjaar begonnen en nadert de volleybalcompetitie zijn ontknoping.

En inmiddels is het voorjaar begonnen en nadert de volleybalcompetitie zijn ontknoping. Hallo allemaal! De laatste wedstrijden van het jaar zijn gespeeld. En het goede nieuws is: er zijn teams kampioen geworden. Zij worden in dit clubblad uiteraard in het zonnetje gezet. Maar er is ook een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 21 november 2012 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met mededelingen over ouder-kind toernooi, stedenontmoeting, NJTL, NK, en andere uitslagen. NJTL We doen dit seizoen mee met 1

Nadere informatie