Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz."

Transcriptie

1 VERSLAG BIJLAGE BIJ DE NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET Proeve¹ van het ontwerp-besluit tot vaststelling van bepalingen inzake de algemene berekeningswijze voor de bekostiging van de instellingen voor hoger onderwijs en de academische ziekenhuizen (Bekostigingsbesluit WHW 2008) Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van, nr. (4815), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, 2.10a en 16.23, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van, nr. (4815), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Hebben goedgevonden en verstaan: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voorzover het betreft het onderwijs en onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 1

2 ---- ¹ Mede in verband met het karakter van dit document dient het in elk geval nog in wetstechnische zin te worden bijgesteld. c. instelling: 1. een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de onderdelen a, b, g en h van de bijlage van de wet, en 2. een instelling als bedoeld in artikel 16.21, eerste en tweede lid, van de wet; d. universiteit: 1. een universiteit als bedoeld in de onderdelen a en b van de bijlage van de wet, 2. de Open Universiteit, bedoeld in onderdeel h van de bijlage van de wet, 3. een instelling als bedoeld in artikel 16.21, eerste en tweede lid, van de wet; e. hogeschool: een hogeschool als bedoeld in onderdeel g van de bijlage van de wet; f. onderwijsdeel wo: onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onderdeel a; g. onderwijsdeel hbo: onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onderdeel b; h. onderzoeksdeel wo: onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onderdeel c; i. leerrecht: het persoonsgebonden recht van een student om gedurende een tijdvak van zes aaneengesloten maanden hoger onderwijs aan een bekostigde instelling voor hoger onderwijs te volgen dat uit s Rijks kas wordt bekostigd; j. leerrecht OU: het persoonsgebonden recht van een student om een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.32, derde lid, van de wet, aan de Open Universiteit te volgen dat uit s Rijks kas wordt bekostigd; k. opleiding: 1. een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a van de wet, 2. een opleiding verzorgd door een instelling als bedoeld in artikel 16.21, eerste en tweede lid, van de wet; l. peildatum: 1 oktober in het kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is vastgesteld; m. peilperiode: periode tussen de peildatum van het daaraan voorafgaande begrotingsjaar en de peildatum; n. bekostigingsniveau: bekostigingsniveau als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit; o. CROHO-onderdeel: onderdeel van het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, van de wet; p. promotie: promotie als bedoeld in artikel 7.18 van de wet; q. academisch ziekenhuis: een academisch ziekenhuis als bedoeld in onderdeel i van de bijlage van de wet. Artikel 1.2. Vaststelling omvang van de landelijk beschikbare rijksbijdrage 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks, in overeenstemming met het desbetreffende onderdeel van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die voor het desbetreffende begrotingsjaar is vastgesteld, de omvang vast van de landelijk beschikbare rijksbijdrage voor de instellingen die onderwijs verzorgen of onderzoek verrichten op een ander gebied dan het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, en de omvang van de delen daarvan. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 2

3 2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt jaarlijks, in overeenstemming met het desbetreffende onderdeel van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die voor het desbetreffende begrotingsjaar is vastgesteld, de omvang vast van de landelijk beschikbare rijksbijdrage voor de instellingen die onderwijs verzorgen of onderzoek verrichten op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, en de omvang van de delen daarvan. 3. De landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in het eerste en tweede lid, bestaat uit: a. een onderwijsdeel wo, b. een onderwijsdeel hbo, c. een onderzoeksdeel wo, d. een deel ontwerp en ontwikkeling hbo, en e. wat betreft de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, een deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek. Artikel 1.3. Verdeling van de landelijk beschikbare rijksbijdrage 1. Met het oog op de verdeling van de onderwijsdelen wo en hbo over de instellingen worden de onderwijsdelen wo en hbo opgeteld. De som van die delen wordt vervolgens over de universiteiten en hogescholen verdeeld overeenkomstig hoofdstuk Het onderzoeksdeel wo wordt over de universiteiten verdeeld overeenkomstig de artikelen 3.1 tot en met 3.5. Het deel ontwerp en ontwikkeling hbo wordt over de hogescholen verdeeld overeenkomstig artikel Het deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek wordt over de universiteiten verdeeld overeenkomstig hoofdstuk 4. Artikel 1.4. Gegevens 1. Het instellingsbestuur brengt een beslissing over de inschrijving van een student of extraneus als bedoeld in artikel 7.52, vijfde lid, van de wet op een door de Informatie Beheer Groep te bepalen wijze ter kennis van de Informatie Beheer Groep binnen acht weken nadat die beslissing is genomen. 2. Het instellingsbestuur verstrekt de gegevens over het verlenen van een graad op een door de Informatie Beheer Groep te bepalen wijze aan de Informatie Beheer Groep binnen acht weken na het verlenen van de graad. 3. De instellingen verstrekken uiterlijk 30 november voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de Informatie Beheer Groep de ingevolge dit besluit voor de toepassing van hoofdstuk 2 en artikel 3.1 noodzakelijke gegevens. 4. De Informatie Beheer Groep zorgt ervoor dat uiterlijk 10 december volgend op de peildatum de gegevens, bedoeld in het derde lid, in het bezit zijn van Onze minister en stelt deze gegevens per instelling tevens ter beschikking van het desbetreffende instellingsbestuur. 5. Gegevens die na 30 november voorafgaand aan het begrotingsjaar door het instellingsbestuur aan de Informatie Beheer Groep worden geleverd, worden niet tot de gegevens voor de bekostiging gerekend. 6. De instellingen verstrekken uiterlijk 1 maart voorafgaand aan het begrotingsjaar Onze minister een overzicht van het aantal promoties, bedoeld in artikel 3.2. Artikel 1.5. Controleprotocol Bij ministeriële regeling worden voorschriften vastgesteld over de controle van de jaarrekening, de besteding van de rijksbijdrage en de juistheid van de door de instellingen opgegeven bekostigingsgegevens. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 3

4 Artikel 1.6. Bijstelling bedragen De bedragen, genoemd in dit besluit, kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd, voor zover financiële ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. HOOFDSTUK 2. ONDERDEEL RIJKSBIJDRAGE VANWEGE HET VERZORGEN VAN ONDERWIJS Artikel 2.1. Aantal leerrechten per instelling 1. Van de som van de onderwijsdelen wo en hbo wordt 75% verdeeld over de instellingen naar rato van het aantal leerrechten per instelling in de peilperiode. 2. Onverminderd artikel 2.3, is het aantal leerrechten, bedoeld in het eerste lid, de som van: a. de aantallen leerrechten die door studenten in de peilperiode bij alle opleidingen zijn aangewend, zoals per opleiding berekend overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid, en b. het totaal aantal leerrechten dat door personen aan wie in de peilperiode de graad Bachelor of de graad Master, bedoeld in artikel 7.10a, eerste of tweede lid, van de wet, is verleend, is aangewend, zoals berekend overeenkomstig artikel 2.2, tweede lid. 3. In dit artikel en artikel 2.2 wordt voor de Open Universiteit onder het aantal leerrechten verstaan het aantal leerrechten OU, gedeeld door zeven. 4. Het bedrag per leerrecht is het quotiënt van 75% van de som van de onderwijsdelen wo en hbo en de som van de aantallen aangewende leerrechten bij alle instellingen. Artikel 2.2. Berekening aantal leerrechten 1. Het aantal leerrechten dat door studenten per opleiding is aangewend, is gelijk aan de som van de aantallen leerrechten per student die de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten in de peilperiode hebben aangewend, met dien verstande dat die som wordt vermenigvuldigd met de factor behorend bij het bekostigingsniveau van de desbetreffende opleiding. 2. Het totaal aantal leerrechten dat door personen aan wie de graad Bachelor of de graad Master, bedoeld in artikel 7.10a, eerste of tweede lid, van de wet, is verleend is aangewend, is gelijk aan de som van de aantallen leerrechten per persoon die de personen aan wie in de peilperiode die graad is verleend gedurende de inschrijving voor alle bacheloropleidingen onderscheidenlijk masteropleidingen bij de desbetreffende instelling tot het tijdstip waarop de graad is verleend, hebben aangewend, met dien verstande dat: a. op die som de factor behorend bij het bekostigingsniveau van de opleiding bij de afronding waarvan de graad is verleend, wordt toegepast, en b. de uitkomst, bedoeld in onderdeel a, wordt vermenigvuldigd met 0, De factoren behorend bij de bekostigingsniveaus van de opleidingen zijn: a. voor een laag bekostigingsniveau: 1,0, b. voor een hoog bekostigingsniveau: 1,3, en c. voor een topbekostigingsniveau: 1,9. Artikel 2.3. Niet mee te rekenen personen en niet mee te tellen leerrechten 1. Tot de personen, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, worden niet gerekend de personen die op het tijdstip waarop hun een graad als bedoeld in artikel 7.10a van de wet werd verleend, niet meer beschikten over leerrechten voor de desbetreffende opleiding en voor wie geldt dat er meer dan drie jaar is verstreken tussen het einde van het laatste tijdvak waarin zij met leerrechten waren ingeschreven, en het tijdstip van graadverlening. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 4

5 2. Tot de personen, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, worden niet gerekend de personen die zowel op het tijdstip waarop hun de graad Bachelor werd verleend, als op het tijdstip waarop hun de graad Master werd verleend, niet meer beschikten over leerrechten voor de desbetreffende opleiding en voor wie geldt dat de gezamenlijke lengte van de periode tussen het einde van het laatste tijdvak dat zij met leerrechten waren ingeschreven voor een bacheloropleiding en de verlening van de graad Bachelor en van de periode tussen het einde van het laatste tijdvak dat zij met leerrechten waren ingeschreven voor een masteropleiding en de verlening van de graad Master meer dan drie jaar bedraagt. 3. Bij de vaststelling van de aantallen leerrechten, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, tellen de leerrechten die als gevolg van een eerdere verlening van een graad als bedoeld in artikel 7.10a, eerste of tweede lid, van de wet, bij de toepassing van dit artikellid zijn meegeteld, niet mee. Artikel 2.4. Onderwijsopslag 1. Het gedeelte van het onderwijsdeel wo dat resteert nadat daarop de som van de bedragen per opleiding, bedoeld in de tweede volzin, in mindering zijn gebracht, wordt over de universiteiten verdeeld overeenkomstig de tabellen a en b van bijlage 2 bij dit besluit. Het bedrag per opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is het product van de som van de aantallen leerrechten per opleiding, bedoeld in artikel 2.2, eerste en tweede lid, en het bedrag, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, voorzover dit opleidingen als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, van de wet betreft. 2. Het gedeelte van het onderwijsdeel hbo dat resteert nadat daarop de som van de bedragen per opleiding, bedoeld in de tweede volzin, in mindering zijn gebracht, wordt over de hogescholen verdeeld overeenkomstig de tabellen c en d van bijlage 2 bij dit besluit. Het bedrag per opleiding in het hoger beroepsonderwijs is het product van de som van de aantallen leerrechten per opleiding, bedoeld in artikel 2.2, eerste en tweede lid, en het bedrag, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, voorzover dit opleidingen als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, van de wet betreft. Artikel 2.5. Bijzondere bepaling voor de universiteit te Maastricht Bij de berekening van de rijksbijdrage van de openbare universiteit te Maastricht worden de aantallen studenten en personen, bedoeld in artikel 2.1, vermeerderd met de aantallen studenten die zijn ingeschreven aan de transnationale Universiteit Limburg, bedoeld in artikel 2.5, lid 1a, van de WHW, onderscheidenlijk de personen die aan die universiteit een graad hebben verworven, voorzover het betreft studenten en personen: a. die de Nederlandse nationaliteit bezitten, of b. die noch de Nederlandse noch de Belgische nationaliteit bezitten, en die voor bekostiging door de Nederlandse overheid in aanmerking worden genomen op grond van artikel 7 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg. HOOFDSTUK 3. ONDERDEEL RIJKSBIJDRAGE VANWEGE HET VERRICHTEN VAN ONDERZOEK Paragraaf 1. Landelijk onderzoekdeel wo Artikel 3.1. Graden proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 5

6 Van het onderzoeksdeel wo wordt 15% over de universiteiten verdeeld naar rato van de aantallen graden, door universiteiten in de peilperiode verleend op grond van artikel 7.10a, eerste lid, van de wet, met dien verstande dat deze aantallen: a. met inachtneming van bijlage 1 bij dit besluit worden uitgesplitst naar aantallen graden per CROHOonderdeel of in voorkomende gevallen naar opleiding of groep van opleidingen, b. worden vermenigvuldigd met de desbetreffende factor, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, en c. worden vermenigvuldigd met 2, voorzover het opleidingen als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, van de wet betreft. Artikel 3.2. Promoties en certificaten 1. Van het onderzoeksdeel wo wordt 12,5% over de universiteiten verdeeld naar rato van het aantal promoties en ontwerperscertificaten per universiteit in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, zoals berekend overeenkomstig het tweede en derde lid. 2. Het aantal promoties per universiteit is de som van: a. het aantal promoties met een hoog bekostigingsniveau als bedoeld in tabel a van bijlage 3 bij dit besluit, vermenigvuldigd met 2, en b. het aantal promoties in met een laag bekostigingsniveau als bedoeld in tabel a van bijlage 3 bij dit besluit. 3. Het aantal ontwerperscertificaten per universiteit is het aantal uitgereikte ontwerpers certifi caten, vermenigvuldigd met 5/3. 4. Onder ontwerperscertificaat als bedoeld in dit artikel wordt verstaan een getuigschrift, uitgereikt aan een technologisch ontwerper na het met goed gevolg afronden van onderwijs als bedoeld in tabel b van bijlage 3 bij dit besluit. Artikel 3.3. Onderzoekscholen Uit het onderzoeksdeel wo wordt aan de rijksbijdrage van de universiteiten vanwege het verzorgen van onderzoekscholen een bedrag toegevoegd naar rato van de verdeling, zoals opgenomen in tabel c van bijlage 3 bij dit besluit. Het totaal van die bedragen is ten hoogste 45,4 miljoen euro. Artikel 3.4. Toponderzoekscholen 1. Uit het onderzoeksdeel wo wordt aan de rijksbijdrage van de universiteiten vanwege het verzorgen van toponderzoekscholen een bedrag toegevoegd, zoals opgenomen in tabel d van bijlage 3 bij dit besluit. Het totaal van die bedragen is ten hoogste 45,4 miljoen euro. 2. Indien in een begrotingsjaar het totaal van de aan universiteiten verstrekte bedragen, bedoeld in het eerste lid, kleiner is dan maximaal beschikbare bedrag, wordt het resterende bedrag over de universiteiten verdeeld naar rato van de verdeling, bedoeld in artikel 3.3. Artikel 3.5. Strategische overwegingen 1. Uit het onderzoeksdeel wo worden aan de rijksbijdrage van de uiniversiteiten de bedragen die zijn opgenomen in tabel e van bijlage 3 toegevoegd. 2. Het na toepassing van de artikelen 3.1 tot en met 3.4 en van het eerste lid resterende bedrag van het onderzoeksdeel wo wordt over de universiteiten verdeeld overeenkomstig tabel e van bijlage 3 bij dit besluit. 3. Indien een universiteit naar het oordeel van Onze minister onvoldoende rekening houdt met de prioriteit- en posterioriteitstelling van de wetenschapsgebieden die zijn aangeduid in het wetenschaps - budget, bedoeld in artikel 16a van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, wordt daarover en over de mogelijke gevolgen voor de bekostiging van de desbetreffende proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 6

7 universiteit overleg gevoerd als bedoeld in artikel 3.1 van de wet. 4. Indien het overleg, bedoeld in het tweede lid, daartoe aanleiding geeft, kan Onze minister, met inacht neming van artikel 2.6, derde lid, van de wet besluiten tot aanpassing van de verdeling van het bedrag, bedoeld in het eerste lid. 5. Een besluit tot herverdeling kan per universiteit ten hoogste drie procent van het percentage, bedoeld in tabel e van bijlage 3 bij dit besluit, per universiteit voor een begrotingsjaar betreffen. Paragraaf 2. Landelijk deel ontwerp en ontwikkeling hbo Artikel 3.6. Ontwerp en ontwikkeling hbo Het deel ontwerp en ontwikkeling hbo, bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel d, wordt over de hogescholen verdeeld naar rato van de in de tabellen f en g van bijlage 3 opgenomen percentages. HOOFDSTUK 4. ONDERDEEL RIJKSBIJDRAGE VANWEGE WERKZAAMHEDEN TEN DIENSTE VAN WETENSCHAPPELIJK GENEESKUNDIG ONDERWIJS EN ONDERZO EK Artikel 4.1. Begripsbepaling hoofdstuk 4 1. In dit hoofdstuk en in bijlage 4 bij dit besluit wordt onder universiteit verstaan een universiteit waaraan een academisch ziekenhuis is verbonden. 2. In dit hoofdstuk wordt onder "deel academische ziekenhuizen" verstaan het deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek, bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel e. Artikel 4.3. Rente en afschrijvingen 1988 tot en met Uit het deel academische ziekenhuizen wordt aan de universiteiten een bedrag toegekend gelijk aan de som van de vergoedingen die op grond van het tweede lid zijn berekend over het in tabel a van bijlage 4 bij dit besluit vermelde OCW-deel van de investeringsbedragen voor de projecten van het desbetreffende academisch ziekenhuis. De projecten zijn ingedeeld in de categorieën bouw, startkosten, bouwrente, en kleine werken. 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is samengesteld uit: a. het jaarlijks over het investeringsbedrag te berekenen afschrijvingsbedrag, bedoeld in tabel a van bijlage 4 bij het besluit, totdat het investeringsbedrag volledig is vergoed, en b. de jaarlijks te berekenen rentevergoeding, bedoeld in het vierde lid, voor het desbetreffende jaar, over het verschil tussen het investeringsbedrag en de gec umuleerde afschrijvingen. 3. Onder gecumuleerde afschrijvingen, bedoeld in het tweede lid, met betrekking tot enig begrotingsjaar wordt verstaan het gecumuleerde afschrijvingsbedrag (stand 2007), bedoeld in tabel a van bijlage 4 bij dit besluit, vermeerderd met het product van het afschrijvingsbedrag, bedoeld in die tabel, en het aantal jaren dat sinds 2007 is verstreken. 4. Bij ministeriële regeling wordt voor de investeringen voor academische ziekenhuizen voor een bepaald begrotingsjaar een rentepercentage vastgesteld voor een tijdvak van 10 jaar. Na die periode wordt het rentepercentage telkens voor een tijdvak van 10 jaar bij ministeriële regeling vastgesteld Artikel 4.4. Rente en afschrijvingen 1993 tot en met Uit het deel academische ziekenhuizen wordt aan de universiteiten een bedrag toegekend gelijk aan de som van de vergoedingen die op grond van het tweede lid zijn berekend over het in tabel b proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 7

8 van bijlage 4 bij dit besluit vermelde OCW-deel van de investeringsbedragen voor de projecten van het desbetreffende academisch ziekenhuis. De projecten zijn ingedeeld in de categorieën bouw, startkosten, en kleine werken. 2. Artikel 4.3, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 3. Artikel 4.3, vierde lid, is van toepassing. Artikel 4.5. Rente en afschrijvingen 1997 tot en met Uit het deel academische ziekenhuizen wordt aan de universiteiten een bedrag toegekend gelijk aan de som van de vergoedingen die op grond van het tweede lid zijn berekend over het in de besluiten inzake bouwvolume, bedoeld in het zesde lid, vermelde OCW-deel van de investeringsbedragen voor de projecten van het desbetreffende academisch ziekenhuis. De projecten zijn ingedeeld in de categorieën bouw, startkosten, en kleine werken. 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is samengesteld uit: a. het jaarlijks over het investeringsbedrag te berekenen afschrijvingsbedrag, totdat het investeringsbedrag volledig is vergoed, en b. de jaarlijks te berekenen rentevergoeding, bedoeld in het vierde lid, voor het desbetreffende jaar, over het verschil tussen het investeringsbedrag en de gecumuleerde afschrijvingen. 3. Onder gecumuleerde afschrijvingen, bedoeld in het tweede lid, met betrekking tot enig begrotingsjaar verstaan de som van de totaal vergoede afschrijvingsbedragen met betrekking tot het OCW-deel van een investeringsbedrag sedert de vaststelling van het besluit inzake bouwvolume waarin dat investeringsbedrag is opgenomen, met inbegrip van het afschrijvingsbedrag voor dat begrotingsjaar. 4. De afschrijvingspercentages voor deze categorieën bedragen onderscheidenlijk 3,2%, 2,5% en 5%. 5. Artikel 4.3, vierde lid, is van toepassing. 6. Jaarlijks voor 1 november nemen Onze minister en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een besluit waarin het voor het daaropvolgende begrotingsjaar toegestane bouwvolume wordt vastgesteld. In dat besluit worden in elk geval opgenomen het investeringsbedrag per academisch ziekenhuis en het OCW-deel daarvan. Artikel 4.6. Rente en afschrijvingen vanaf Uit het deel academische ziekenhuizen wordt aan de universiteiten een bedrag toegekend gelijk aan de som van de vergoedingen die op grond van het tweede lid zijn berekend over het in de besluiten inzake bouwvolume, bedoeld in het vijfde lid, vermelde OCW-deel van de investeringsbedragen voor het desbetreffende academisch ziekenhuis. 2. Artikel 4.5, tweede en derde lid, is van toepassing. 3. Het afschrijvingspercentage voor de investeringsbedragen bedraagt 3,36%. 4. Artikel 4.3, vierde lid, is van toepassing. 5. Artikel 4.5, zesde lid, is van toepassing. Artikel 4.7. Basisvoorziening Van het na toepassing van de artikelen 4.3 tot en met 4.6 resterende deel van het deel academische ziekenhuizen wordt 75% zodanig over de universiteiten verdeeld dat: a. aan de rijksbijdrage van elke universiteit een bedrag van wordt toegevoegd, en b. het na toepassing van onderdeel a resterende bedrag nader wordt verdeeld naar rato van het in tabel c van bijlage 4 bij het besluit voor de desbetreffende universiteit vermelde getal. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 8

9 Artikel 4.8. Onderwijs en onderzoek Van het na toepassing van de artikelen 4.3 tot en met 4.6 resterende deel van het deel academische ziekenhuizen wordt 25% zodanig over de universiteiten verdeeld dat: a. 30% gelijkelijk wordt verdeeld, b. 35% wordt verdeeld naar rato van de aantallen aangewende leerrechten, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, voor de opleiding voor het beroep van arts, en c. 35% wordt verdeeld naar rato van de aantallen promoties aan de universiteit in het wetenschapsgebied geneeskunde in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. HOOFDSTUK 5. INVOERINGS- EN OVERGANGSBEPALINGEN Paragraaf 1. Algemene bepaling Artikel 5.1. Gelijkstelling opleidingen en personen 1. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum wordt voor de toepassing van dit besluit een voortgezette hbo-opleiding als bedoeld in artikel van de wet gelijkgesteld met een masteropleiding. Een persoon aan wie een getuigschrift voor een voortgezette hbo-opleiding is uitgereikt, wordt gelijkgesteld met een persoon aan wie de graad Master is verleend. 2. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum wordt voor de toepassing van dit besluit een hboopleiding, anders dan een voortgezette opleiding, een bachelor- of een masteropleiding, gelijkgesteld met een bacheloropleiding. Een persoon aan wie een getuigschrift voor een dergelijke opleiding is uitgereikt, wordt gelijkgesteld met een persoon aan wie de graad Bachelor is verleend. 3. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum wordt een student die is ingeschreven voor een ongedeelde wo-opleiding als bedoeld in artikel van de wet voor wie de som van het verbruik van leerrechten bij bachelor- of ongedeelde opleidingen ten hoogste zes bedraagt, geacht te zijn ingeschreven voor een bacheloropleiding. Indien de bedoelde som groter is dan zes, wordt hij geacht te zijn ingeschreven voor een masteropleiding. Een persoon aan wie een getuigschrift voor een ongedeelde wo-opleiding is uitgereikt, wordt gelijkgesteld met een persoon aan wie zowel de graad Bachelor als de graad Master is verleend. 4. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum wordt een persoon aan wie de graad Master is verleend en aan wie nooit de graad Bachelor is verleend, gelijkgesteld met een persoon aan wie zowel de graad Bachelor als de graad Master is verleend. Paragraaf 2. Afwijkende bekostigingsbepalingen voor het begrotingsjaar 2008 Artikel 5.2. Onderwijsdeel in 2008 In afwijking van artikel 2.4 vindt de verdeling, bedoeld in dat artikel, voor het begrotingsjaar 2008 plaats volgens regels vast te stellen bij ministeriële regeling. Artikel 5.3. Onderzoeksdeel in 2008 In afwijking van artikel 3.5, eerste lid, wordt voor het begrotingsjaar 2008 het na toepassing van de artikelen 3.1 tot en met 3.4 resterende bedrag van het onderzoeksdeel wo per universiteit vastgesteld bij ministeriële regeling. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 9

10 Paragraaf 3. Afwijkende bekostigingsbepalingen voor de begrotingsjaren 2009 tot en met 2012 Artikel 5.4. Toepassing paragraaf 3 van hoofdstuk 5 Deze paragraaf is van toepassing op de begrotingsjaren 2009 tot en met Artikel 5.5. Fictief verbruik van leerrechten Ten behoeve van de berekening van het aantal leerrechten, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, wordt van elke student die in de periode 1 september 1997 tot en met 31 augustus 2007 voor een opleiding aan een instelling was ingeschreven, op basis van het register het aantal leerrechten voor bacheloropleidingen en masteropleidingen dat hij in die periode zou hebben aangewend indien de wet van 2006 (Stb. ) [= de wet Financiering in het hoger onderwijs] met ingang van 1 september 1997 in werking zou zijn getreden, vastgesteld. 2. Indien de student is ingeschreven voor een bacheloropleiding of een masteropleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg en aan hem de graad Bachelor of de graad Master voor een opleiding anders dan een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg is verleend, wordt onder verbruik, bedoeld in het eerste lid, verstaan het aantal aangewende leerrechten vanaf het tijdstip waarop de graad is verleend. Artikel 5.6. Meetelling aangewende leerrechten tot Voor de toepassing van artikel 2.2, eerste lid, tellen de leerrechten die door een student voor een bacheloropleiding zijn aangewend mee, voorzover voor die student het aantal vanaf 1 september 2007 aangewende leerrechten, vermeerderd met het verbruik voor bacheloropleidingen, bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, het aantal leerrechten behorende bij die opleiding niet overschrijdt. Leerrechten van studenten aan wie voor 1 september 2007 de graad Bachelor is verleend, tellen niet mee. 2. In afwijking van het eerste lid tellen de leerrechten die door een student voor een bacheloropleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg zijn aangewend mee, indien aan die student voor 1 september 2007 de graad Bachelor voor een opleiding anders dan een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg, voorzover voor die student het aantal vanaf 1 september 2007 voor bacheloropleidingen aangewende leerrechten, vermeerderd met het verbruik in bacheloropleidingen of masteropleidingen, bedoeld in artikel 5.5, tweede lid, het aantal leerrechten behorende bij die opleiding niet overschrijdt. 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op masteropleidingen. Artikel 5.7. Vermeerdering aangewende leerrechten 1. Voor de toepassing van artikel 2.2, tweede lid, wordt het aantal aangewende leerrechten, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, per persoon vermeerderd met het verbruik in bacheloropleidingen bij de desbetreffende instelling, bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, waarbij het aantal leerrechten per persoon ten hoogste het aantal leerrechten behorende bij de betreffende opleiding bedraagt. Leerrechten van personen aan wie voor 1 september 2007 de graad Bachelor is verleend tellen niet mee. 2. In afwijking van het eerste lid wordt het aantal aangewende leerrechten, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, per persoon aan wie in de peilperiode de graad Bachelor voor een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg is verleend en aan wie voor 1 september 2007 de graad Bachelor is verleend voor een opleiding anders dan een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg, vermeerderd met het verbruik in bacheloropleidingen bij de desbetreffende proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 10

11 instelling, bedoeld in artikel 5.5, tweede lid, waarbij het aantal leerrechten per persoon ten hoogste het aantal leerrechten behorende bij de betreffende opleiding bedraagt. Daarbij blijven personen aan wie voor 1 september 2007 de graad Bachelor voor een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg is verleend buiten beschouwing. 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op personen aan wie de graad Master is verleend. HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN Artikel 6.1. Intrekking Bekostigingsbesluit WHW Het Bekostigingsbesluit WHW en de daarop gebaseerde Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 worden ingetrokken. Artikel 6.2. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 6.3. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Bekostigingsbesluit WHW Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 11

12 Bijlagen bij het Bekostigingsbesluit WHW 2008 Bijlage 1. Bekostigingsniveaus van opleidingen CROHO-onderdeel bekostigingsniveau Economie laag Gezondheidszorg - opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, klinische techologie, advanced nursing practice en physician assistent top - overige opleidingen hoog Gedrag en maatschappij laag Landbouw hoog Natuur - opleiding farmacie top - overige opleidingen hoog Onderwijs hoog Recht laag Techniek hoog Taal en cultuur - kunstopleidingen in het hoger beroepsonderwijs hoog - overige opleidingen laag. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 12

13 Bijlage 2. Onderwijsopslag Tabel a. Openbare en bijzondere universiteiten met uitzondering van de universiteit met onderwijs en onderzoek op het terrein van landbouw en natuurlijke omgeving, de Open Universiteit en de theologische universiteiten percentage bedrag in Universiteit Leiden [gereserveerd] [gereserveerd] Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Universiteit Utrecht Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente (Enschede) Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht Vrije Universiteit Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit van Tilburg Open Universiteit (Heerlen) 0 Protestantse Theologische Universiteit (Kampen) 0 Theologische Universiteit Apeldoorn 0. Tabel b. Openbare universiteit met onderwijs en onderzoek op het terrein van landbouw en natuurlijke omgeving percentage bedrag in Wageningen Universiteit 100 proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 13

14 Tabel c. Bijzondere hogescholen met uitzondering van die met onderwijs op het terrein van landbouw en natuurlijke omgeving percentage bedrag in Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar [gereserveerd] [gereserveerd] Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving (Amsterdam) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem) ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten (Arnhem) Avans Hogeschool Breda-Tilburg (Breda) Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (Breda) Saxion Hogeschool IJselland (Deventer) Iselinge Educatieve Faculteit, hogeschool voor onderwijsberoepen (Doetinchem) Christelijke Hogeschool Ede Fontys Hogeschool Eindhoven Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (Eindhoven) Fontys Hogeschool Pabo Eindhoven Design Academy Eindhoven Hogeschool Drenthe (Emmen) Saxion Hogeschool Enschede Christelijke Hogeschool De Driestar (Gouda) Haagse Hogeschool ( s-gravenhage) Hotelschool Den Haag ( s-gravenhage) Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans ( s-gravenhage) Hogeschool INHOLLAND ( s-gravenhage) Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Zuyd (Heerlen) Hogeschool De Kempel (Helmond) Hogeschool Edith Stein (Hengelo) Fontys Hogeschool s-hertogenbosch Avans Hogeschool s-hertogenbosch Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland (Leeuwarden) Hogeschool Leiden Fontys Hogeschool Pabo Limburg (Roermond) Hogeschool Rotterdam Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (Rotterdam) Fontys Hogeschool Sittard Fontys Hogeschool Tilburg proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 14

15 percentage bedrag in Hogeschool Utrecht [gereserveerd] [gereserveerd] Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht) Protestants Christelijke Hogeschool Marnix Academie (Utrecht) HogeschoolDomstad (Utrecht) Fontys Hogeschool Venlo Hogeschool Zeeland (Vlissingen) Hogeschool Helicon (Zeist) Hogeschool Windesheim (Zwolle) Gereformeerde Hogeschool (Zwolle) Katholieke Pabo Zwolle. Tabel d. Bijzondere hogescholen met onderwijs op het terrein van landbouw en natuurlijke omgeving percentage bedrag in Christelijke Agrarische Hogeschool (Dronten) [gereserveerd] [gereserveerd] Hogeschool INHOLLAND ( s-gravenhage) HAS Den Bosch s-hertogenbosch) Van Hall Instituut (Leeuwarden) Hogeschool Larenstein (Velp) Stoas Hogeschool (Wageningen). proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 15

16 Bijlage 3. Onderzoek Tabel a. Bekostigingsniveaus van promoties Economie laag Gezondheidszorg hoog Gedrag en maatschappij laag Landbouw hoog Natuur hoog Onderwijs hoog Recht laag Techniek hoog Taal en cultuur laag. Tabel b. Onderwijs met een ontwerperscertificaat Onderwijs verbonden aan de Universiteit van Amsterdam - Restaurator-in-opleiding Onderwijs verbonden aan de Technische Universiteit Delft - Proces- en Apparaatontwerpen (voor de chemische, biotechnologische en milieutechnologische industrie) - Bioprocestechnologie. Onderwijs verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven - Architechtural Design Management Systems - Informatie en Communicatie Technologie - Logistics Management Systems - Wiskunde voor de Industrie - Fysische Instrumentatie - Proces- en Produktontwerp - Software Technology - User-System Interaction. Onderwijs verbonden aan de Universiteit Twente (Enschede) - Computational Mechanics - Procestechnologie. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 16

17 Tabel c. Percentages voor onderzoeksscholen Universiteit Leiden 9,153 Rijksuniversiteit Groningen 9,662 Universiteit van Amsterdam 11,851 Universiteit Utrecht 12,809 Technische Universiteit Delft 14,802 Technische Universiteit Eindhoven 8,000 Universiteit Twente (Enschede) 6,228 Erasmus Universiteit Rotterdam 5,279 Universiteit Maastricht 3,814 Vrije Universiteit Amsterdam 8,036 Radboud Universiteit Nijmegen 8,075 Universiteit van Tilburg 2,291. Tabel d. Bedragen voor toponderzoeksscholen Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Universiteit Utrecht Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Vrije Universiteit Amsterdam Tabel e. Strategische overwegingen percentage bedrag in Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Universiteit Utrecht Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente (Enschede) Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht Vrije Universiteit Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit van Tilburg proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 17

18 percentage bedrag in Open Universiteit Protestantse Theologische Universiteit (Kampen) 0 Theologische Universiteit Apeldoorn 0 Wageningen Universiteit 100. Tabel f. Ontwerp en ontwikkeling of toegepast onderzoek hbo met uitzondering van hbo op het terrein van landbouw en natuurlijke omgeving percentage Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar (Amsterdam) 0,563 Hogeschool van Amsterdam 7,542 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 2,093 Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving (Amsterdam) 0,425 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem) 6,313 ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten (Arnhem) 1,572 Avans Hogeschool Breda-Tilburg (Breda) 3,408 Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (Breda) 1,624 Saxion Hogeschool IJselland (Deventer) 1,528 Iselinge Educatieve Faculteit, hogeschool voor onderwijsberoepen (Doetinchem) 0,231 Christelijke Hogeschool Ede 0,931 Fontys Hogeschool Eindhoven 4,157 Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (Eindhoven) 0,542 Fontys Hogeschool Pabo Eindhoven 0,466 Design Academy Eindhoven 0,249 Hogeschool Drenthe (Emmen) 0,665 Saxion Hogeschool Enschede 3,638 Christelijke Hogeschool De Driestar (Gouda) 0,398 Haagse Hogeschool ( s-gravenhage) 4,775 Hotelschool Den Haag ( s-gravenhage) 0,509 Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans ( s-gravenhage) 1,174 Hogeschool INHOLLAND ( s-gravenhage) 10,317 Hanzehogeschool Groningen 5,669 Hogeschool Zuyd (Heerlen) 4,315 Hogeschool De Kempel (Helmond) 0,292 proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 18

19 percentage Hogeschool Edith Stein (Hengelo) 0,366 Fontys Hogeschool s-hertogenbosch 0,257 Avans Hogeschool s-hertogenbosch 1,877 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2,524 Christelijke Hogeschool Nederland (Leeuwarden) 1,774 Hogeschool Leiden 1,501 Fontys Hogeschool Pabo Limburg (Roermond) 0,297 Hogeschool Rotterdam 5,839 Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (Rotterdam) 0,777 Fontys Hogeschool Sittard 0,273 Fontys Hogeschool Tilburg 3,962 Hogeschool Utrecht 8,385 Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht) 1,530 Protestants Christelijke Hogeschool Marnix Academie (Utrecht) 0,408 HogeschoolDomstad (Utrecht) 0,319 Fontys Hogeschool Venlo 0,550 Hogeschool Zeeland (Vlissingen) 1,058 Hogeschool Helicon (Zeist) 0,179 Hogeschool Windesheim (Zwolle) 4,134 Gereformeerde Hogeschool (Zwolle) 0,367 Katholieke Pabo Zwolle 0,217. Tabel g. Ontwerp en ontwikkeling of toegepast onderzoek hbo op het terrein van landbouw en natuurlijke omgeving percentage Christelijke Agrarische Hogeschool (Dronten) 14,97 Hogeschool INHOLLAND ( s-gravenhage) 12,00 HAS Den Bosch ( s-hertogenbosch) 19,03 Van Hall Instituut (Leeuwarden) 18,95 Hogeschool Larenstein (Velp) 25,73 Stoas Hogeschool (Wageningen) 9,32. proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 19

20 Bijlage 4. Rente en afschrijvingen academische ziekenhuizen Tabel a. Rente en afschrijvingen, gedeelte 1988 tot en met 1992 Universiteit Rente Investeringen Universiteit Leiden 8,36% Rijksuniversiteit Groningen 8,74% Universiteit Utrecht 7,9% Erasmus Universiteit Rotterdam 8,63% Universiteit Maastricht 9,10% Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen 8,75% 9,28% 9,24% totaal t/m1992 OCW-deel Afschrjvingen per jaar Gecumuleerd afschrijvingsbedrag stand 1996 bouw startkosten bouwrente kleine werken bouw kleine werken bouw startkosten bouwrente kleine werken bouw bouwrente kleine werken bouw startkosten bouwrente kleine werken bouw bouwrente kleine werken bouw bouwrente kleine werken bouw startkosten bouwrente kleine werken Tabel b. Rente en afschrijvingen, gedeelte 1993 tot en met 1996 proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 20

21 Universiteit Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Utrecht Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen Investering OCWdeel Gecum. afschrijving Investering OCWdeel Gecum. afschrijving Investering OCWdeel Gecum. afschrijving Investering OCWdeel Gecum. afschrijving Bouw , , , , ,0 862, , ,0 400, , ,0 0,0 Startkosten , ,0 191, , ,0 131, , ,0 67, , ,0 0,0 Kleine werken 3 500,0 875,0 175, ,0 875,0 131, , ,0 125, , ,0 62,5 Bouw , , , , , , , ,0 499, , ,0 0,0 startkosten 0,0 0,0 0, , ,0 82, , ,0 70, , ,0 0,0 Kleine werken 5 000, ,0 250, , ,0 187, , ,0 125, , ,0 62,5 Kleine werken 3 500,0 875,0 175, ,0 875,0 131, , ,0 125, , ,0 62,5 Bouw 9 600, ,0 230, , ,0 126, , ,0 41, , ,0 0,0 Kleine werken 5 000, ,0 250, , ,0 187, , ,0 125, , ,0 62,5 Kleine werken 3 500,0 875,0 175, ,0 875,0 131, , ,0 125, , ,0 62,5 Bouw 5 800,0 1450,0 139, ,0 775,0 49,6 700,0 175,0 5, , ,0 0,0 Startkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 Kleine werken 5 000, ,0 250, , ,0 187, , ,0 125, , ,0 62,5 Bouw , ,0 254, , ,0 401, , ,0 187, , ,0 0,0 Startkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 700,0 0,0 Kleine werken 5 000, ,0 250, , ,0 187, , ,0 125, , ,0 62,5 Bouw , ,0 393, , ,0 249, , ,0 166, , ,0 0,0 Startkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 500,0 0,0 Kleine werken 5 000, ,0 250, , ,0 187, , ,0 125, , ,0 62,5 proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 21

22 Tabel c. Getallen in m2 Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Universiteit Utrecht Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht Vrije Universiteit Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 22

23 NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen deel 1. Inleiding Het onderhavige besluit strekt tot uitvoering van onder meer artikel 2.6 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en komt in de plaats van het Bekostigingsbesluit WHW. De reden voor een integrale wijziging van het huidige bekostigingsbesluit zijn de voornemens in de beleidsbrief Financiering in het hoger onderwijs van 29 oktober 2004 (Kamerstukken II , nr. 1) over het berekenen van de rijksbijdrage die universiteiten en hogescholen ontvangen vanwege het verzorgen van geaccrediteerd hoger onderwijs voor universiteiten en hogescholen. De Tweede Kamer heb ik in verband met de voornemens in de beleidsbrief een toelichting gestuurd bij mijn brieven van 10 februari 2005, 16 maart 2005, 21 april 2005 en 29 juni Het nieuwe besluit treedt naar verwachting per 1 januari 2008 inwerking. Het besluit hangt samen met het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs (Kamerstukken II , 30387, nr. 2) en in het bijzonder met de invoering van leerrechten en aanpassing van de collegegeldsystematiek. In hoofdstuk 2 is nader ingegaan op de maatregelen betreffende de herziening van de bekostiging van onderwijs. In hoofdstuk 3 gaan we in op aanpassingen van de bekostiging van het onderzoek. In hoofdstuk 4 is de bekostigingssystematiek vanwege de wettelijke taken van academische ziekenhuizen toegelicht. In de daarop volgende hoofdstukken is ingegaan op de inrichting van de regelgeving, de financiële gevolgen, het gevoerde overleg en de uitvoeringstoets. Deze nota van toelichting onderteken ik mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 2. Naar een integrale bekostiging van het hoger onderwijs 2.1. Bekostiging studenten met leerrechten, diplomaopslag en onderwijsopslag De rijksbijdrage aan universiteiten en hogescholen vanwege het verzorgen van geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen wordt vanaf 2008 wordt gebaseerd op: a. het aantal studenten dat leerrechten aanwendt, b. het aantal verleende graden (de diplomaopslag), en c. de onderwijsopslag. Met dit besluit vervallen de afzonderlijke bepalingen voor reguliere bekostiging van universiteiten en hogescholen (inclusief op- en afbouwregelingen), van de Open Universiteit, voor lerarenopleidingen wo en hbo, voor het kunstonderwijs, voor medische opleidingen (inclusief de vaste bedragen voor proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 23

24 numerus fixus geneeskunde, tandheelkunde en klinische technologie, en de werkplaatsfuncties tandheelkunde en diergeneeskunde) en voor huisvesting van universiteiten en hogescholen. Het aantal studenten dat leerrechten aanwendt Leerrechten zijn persoonsgebonden rechten op door de overheid gefinancierd onderwijs aan een door het Rijk bekostigde universiteit of hogeschool. Leerrechten zijn vertaald in de periode dat een student het wettelijk collegegeld betaalt én in de overeenkomstige bekostiging van instellingen vanwege het verzorgen van hoger onderwijs. In de wet is bepaald welke studenten aanspraak maken op leerrechten en aanvullende of extra leerrechten. Leerrechten worden voor een bachelor- en een masteropleiding uitgedrukt in periodes van een half jaar. Zo is de aanspraak op bekostigd onderwijs bij aanvang voor een hbo-bacheloropleiding acht halve jaren en bij de aanvang van een wo-bacheloropleiding zes halve jaren. Bij aanvang van een masteropleiding heeft de student leerrechten corres ponderend met de wettelijke studielast van de betreffende opleiding. Voor masteropleidingen geldt dezelfde systematiek als voor de bacheloropleidingen, waarbij sprake is van een aanspraak voor een periode van tussen de twee en acht halve jaren afhankelijk van de studielast van de opleiding. Met het inzetten van een leerrecht gaat de student de verplichting aan om het wettelijk collegegeld te betalen, terwijl de instelling op haar beurt de verplichting aangaat om onderwijs te verzorgen voor een periode van een half jaar. Een student schrijft zich voor een onbepaalde duur in voor een opleiding tot het moment van uitschrijving. De student geeft daarbij (dus) aan bij welke opleiding hij of zij leerrechten inzet. Elke keer dat een student een leerrecht inzet, vermindert de voor hem beschikbare aanspraak op leerrechten met één. Elk half jaar dat de student dus is ingeschreven, vermindert dit aantal. Bij een overstap van een bacheloropleiding naar een andere bacheloropleiding heeft de student het tegoed behorend bij de nieuwe opleiding, verminderd met de leerrechten die eerder zijn verbruikt. Dit geldt ook voor de masteropleidingen. Het betekent bijvoorbeeld dat een student die een jaar is ingeschreven geweest bijvoorbeeld voor de masteropleiding voor het beroep tot arts (geneeskunde) met zes leerrechten overstapt naar een tweejarige masteropleiding (bijvoorbeeld biologie), hij voor het volgen van laatstgenoemde opleiding nog (vier min twee is) twee leerrechten van een half jaar overheeft. De instelling waarop een student zijn keus laat vallen, ontvangt bekostiging om een geaccrediteerde opleiding te verzorgen. Ook voor de studenten die opleidingen of onderwijseenheden bij de Open Universiteit volgen is sprake van leerrechten. De bekostiging vanwege het verzorgen van onderwijs door de Open Universiteit zal vanaf het begrotingsjaar 2008 geënt worden op deze leerrechten en overigens de systematiek volgen die voor de overige instellingen van hoger onderwijs van toepassing zijn. Met inachtneming van de aanpassingen van de onderzoeksbekostiging die vanaf het begrotingsjaar 2007 in werking zijn getreden, vervalt daarmee de aparte bekostigingssystematiek voor de Open Universiteit. Uitgangspunt is dat een persoon slechts mag worden ingeschreven voor een CROHO-opleiding en aanspraak heeft op leerrechten, indien het de bedoeling van de instelling is hem daadwerkelijk op te leiden voor het behalen van het aan die opleiding verbonden graad. De inschrijving van een student dient te strekken tot het geven en doen volgen van de opleiding waarvoor deze student wordt ingeschreven. Het aanbieden van delen van opleidingen waarvan het volgen niet tot het verwerven proeve van het ontwerp-bekostigingsbesluit WHW 2008 (4815) 24

Gelet op de artikelen 2.6, 2.10a en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Gelet op de artikelen 2.6, 2.10a en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Besluit van houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met het samenvoegen van dat besluit met het Bekostigingsbesluit WHW en in verband met de wijziging van de bepalingen inzake de algemene

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met enkele wijzigingen in de berekeningswijze van de rijksbijdrage voor universiteiten en hogescholen Op de voordracht van Onze minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 146 Besluit van 16 april 2008, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met het samenvoegen van dat besluit met het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met enkele wijzigingen in de berekeningswijze van de rijksbijdrage voor universiteiten en hogescholen Op de voordracht van Onze minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/CBV- 2008/84830 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling financiën

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp-besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijziging van de bekostiging van de universiteiten in 2004 Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer wijzigingen in de bekostiging van universiteiten in 2007 Op de voordracht van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13799 27 juli 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2011, nr. HO&S/CBV/268961,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24897 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2012, nr. HO/436612,

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [-] 2013, No.[]);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [-] 2013, No.[]); Besluit van xxx tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en het Besluit van 26 september 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 vanwege het vervallen van het woonplaatsvereiste

Nadere informatie

namens Onze Minister van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit;

namens Onze Minister van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit; CONCEPT Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijzigingen in de bekostiging van universiteiten per 2006 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19201 25 september 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2012, nr.

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 310 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12764 25 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2012, nr. 333372,

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 2.10a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 2.10a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28725 9 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2015, nr. 786159,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar 1998/1999

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op de artikelen 2.6, eerste lid, en 7.4a, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; CONCEPT Besluit van tot wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijziging van de bekostiging van de universiteiten per 2005 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 380 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Nadere informatie

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten Bindend Studieadvies Rapportage kwantitatieve resultaten Onderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs An van den Broek Hanneke Ribberink Froukje WartenberghCras Margrietha t Hart ResearchNed

Nadere informatie

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Bas Kurver Danny Brukx Anja van den Broek ResearchNed maart 2017 2017 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25658 17 september 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 september 2013, nr. 519780,

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 368 Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2006

Het hbo ontcijferd 2006 Het hbo ontcijferd 2006 HET HBO ONTCIJFERD 2006 maart 2006 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2006 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 314 Besluit van 24 juli 2010, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de invoering van een uniforme berekeningswijze

Nadere informatie

Wijziging van onder meer de Regeling financiën hoger onderwijs

Wijziging van onder meer de Regeling financiën hoger onderwijs OCW Wijziging van onder meer de Regeling financiën hoger onderwijs Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 september 2008, nr. HO&S/ CBV/2008/5213, tot wijziging van onder meer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 383 Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17026 22 september 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 september 2011, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50847 19 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2017, nr. 1219278,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding MEMO INZAKE VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010 1 Inleiding Een btw-ondernemer die tegen vergoeding

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 bij artikel 4, eerste lid Hbo-opleidingen waarvan voor de

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 971 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 200 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 646 Besluit van 1 december 2006 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer wijzigingen in de bekostiging van universiteiten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 506 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 461 Besluit van 26 september 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

B 4853 versie TK voorhang 1

B 4853 versie TK voorhang 1 Besluit van houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de invoering van een uniforme berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs en enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 614 Besluit van 7 oktober 1998, houdende aanwijzing van gemeenten voor en regels met betrekking tot het verstrekken van specifieke uitkeringen

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 177 Besluit van 19 mei 2008, houdende regels over de berekening van afkoopsommen van ongevalsuitkeringen (Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen

Nadere informatie

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007 OCW Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2007, nr. HO/ CBV/2007/46701, houdende vaststelling van bekostigingsbedragen en

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie