Het hbo ontcijferd 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het hbo ontcijferd 2006"

Transcriptie

1 Het hbo ontcijferd 2006

2 HET HBO ONTCIJFERD 2006 maart 2006

3 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2006 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. Aanvullende cijfermatige informatie vindt u op de website van de HBO-raad via onder over de hogescholen en kengetallen. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot: HBO-raad T.a.v. Informatie & Communicatie Drs. S.A. van der Wulp Postbus CC Den Haag De digitale versie van deze publicatie kunt u ook vinden op de website van de HBO-raad via onder over de hogescholen en kengetallen. Hebt u liever een papieren versie, dan kunt u extra exemplaren bestellen onder vermelding van titel, jaartal en adresgegevens: HBO-raad T.a.v. Besteladministratie Postbus CC Den Haag Tel.: HBO-raad, vereniging van hogescholen, maart 2006 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer uit deze uitgave gegevens worden overgenomen dient de bron te worden vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 2

4 Inhoudsopgave Colofon...2 Inhoudsopgave...3 Inleiding Ontwikkelingen in het hbo Doorstroom van hbo-bachelor naar het wo Hoe drukken we de doorstroom uit? Omvang van de doorstroom Sectorale doorstroom Samenwerking tussen hogescholen en universiteiten Kengetallen hbo Instroom Inschrijvingen Diploma s Studiesucces Studieduur en rendement Kengetallen sectoren Instroom Inschrijvingen Diploma s Studiesucces Studieduur en rendement Kengetallen hogescholen Instroom Inschrijvingen...22 Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 3

5 Inleiding Voor u ligt de negende uitgave van Het hbo ontcijferd, een publicatie over de ontwikkeling van de studentenaantallen in het hbo. Het bevat een reeks van kengetallen op het gebied van instroom, inschrijvingen, diploma s, studieduur en rendement. Het hbo ontcijferd 2006 is een samenvatting van de belangrijkste kengetallen. Een uitgebreider overzicht is te vinden op de website van de HBO-raad. Via (kies over de hogescholen en kengetallen ) kunnen meer en uitgebreidere analyses worden uitgevoerd. De kengetallen kunnen gespecificeerd worden naar alle mogelijke combinaties van instelling, sector, opleiding, bachelor/voortgezet, opleidingsvorm, geslacht, leeftijdgroep, vooropleiding, etniciteit en bekostiging. Op de site zijn niet alleen kengetallen op het domein van studenten opgenomen maar ook gegevens over personeel, financiën en arbeidsmarkt. In 2002 is het traject één cijfer hoger onderwijs gestart om te komen tot transparante, eenduidige kengetallen over het hoger onderwijs. Naast de HBO-raad zijn in dit traject VSNU, CBS, Ministerie van OCW, IB-groep en Cfi betrokken. Tijdens het traject zijn definities vastgesteld rondom zes domeinen. Twee daarvan werden altijd al door de HBO-raad in Het hbo ontcijferd gebruikt, namelijk het domein van de instelling en het domein van de combinatie instelling-opleiding. Op de website is een document te vinden met de exacte definities die gehanteerd zijn bij het samenstellen van de overzichten. In vorige uitgaven van Het hbo ontcijferd werden verschillende instellingen die tot hetzelfde bestuur behoorden, afzonderlijk van elkaar gepresenteerd (per BRIN-code). Na overleg met de betrokken hogescholen is ervoor gekozen de kengetallen per bestuur te presenteren, waardoor het gemakkelijker wordt om soortgelijke hogescholen met elkaar te vergelijken. Deze opzet werd al langer gehanteerd in de publicatiereeks Hogescholen Management Informatie (HMI) en sluit aan bij het aggregatieniveau van de jaarrekeningen van hogescholen. De bron van de gepresenteerde kengetallen is het CRIHO (centraal register inschrijvingen hoger onderwijs). De HBO-raad heeft de gegevens met betrekking tot de inschrijving en de studievoortgang van studenten bewerkt tot kengetallen. De jaarlijkse peildatum voor de telling van de aantallen studenten is 1 oktober. De gegevens worden gepresenteerd op het jaartal dat betrekking heeft op het jaar waar het eerste deel van een collegejaar in valt. Het betreft dan de gegevens voor dat gehele jaar. Het jaartal 2005 staat dus voor het studiejaar 2005/2006. Naast de bekende indeling van de kengetallen naar hogescholen en sectoren wordt in deze uitgave ook bekeken hoe de doorstroom vanuit een bacheloropleiding in het hbo naar een opleiding in het wo zich ontwikkelt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de omvang van deze doorstroom, de sectorale aspecten die daarbij spelen en wordt kort ingegaan op samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en universiteiten. Bij dit onderwerp zijn ook enkele detailtabellen opgenomen waarin de doorstroom per hogeschool te zien is. Nieuw in deze publicatie is het zogenaamde studiesucces, dat aangeeft welk deel van de studenten (die nog geen diploma hebben behaald) in het volgende studiejaar blijft studeren. Deze nieuwe manier om tegen rendement aan te kijken, geeft snellere feedback over gevoerd beleid. In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in het hbo beschreven. De doorstroom van hbo-bachelor naar het wo wordt in hoofdstuk 2 bekeken. Vanaf hoofdstuk 3 volgen de overzichten met kengetallen. Allereerst worden de gegevens op hbo-niveau gepresenteerd. Vervolgens worden de belangrijkste kengetallen op sectorniveau op een rij gezet. Tenslotte komen de hogescholen aan bod. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 4

6 1. Ontwikkelingen in het hbo In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van studentenaantallen samengevat. Uitgebreide overzichten staan in de volgende hoofdstukken. Nadere detailinformatie is te vinden op de website van de HBO-raad via onder over de hogescholen en kengetallen. Instroom opnieuw gestegen Ook dit jaar is de instroom weer gestegen. Aan het begin van het huidige studiejaar waren er eerstejaars ten opzichte van vorig jaar; een stijging van 1,5%. Deze groei is iets kleiner dan vorig jaar, toen 1,9% meer studenten instroomden. De toename komt dit jaar met name door de groei van het hsao en het hgzo, waar de instroom toenam met respectievelijk 4,7% en 4,0%. 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 hao heo hgzo hpo hsao htno kuo Figuur 1.1: Instroom in de sectoren van het hbo Groei naar bijna studenten Het aantal inschrijvingen is nog sterker gegroeid dan de instroom. Terwijl er vorig jaar al studenten in het hbo waren, zijn dat er dit jaar ; een stijging van 2,7%. De groei in het hgzo is met 6,3% het grootst, gevolgd door het hsao en heo met respectievelijk 4,2% en 3,9%. Een deel van de toename van het aantal studenten is het gevolg van meer inschrijvingen bij de masteropleidingen in deze sector. In totaal zijn dat er dit jaar 526. Maar ook de opleiding tot verpleegkundige groeide fors van studenten in 2004 naar dit jaar. Ruim diploma s In totaal zijn er in diploma s afgegeven. Dit zijn er net iets minder dan een jaar eerder, maar meestal wordt er nog een aantal diploma s op een later moment geregistreerd. In het hpo werden er diploma s uitgereikt. Dat is 3,0% meer dan een jaar eerder. Ook de groei in het kuo was met 4,1% groot. De studieduur van gediplomeerden op bachelor niveau is iets toegenomen. De afgestudeerden van 2004 stonden gemiddeld 47,6 maanden ingeschreven, terwijl dat een jaar eerder nog 47,2 maanden was. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 5

7 88,5% van de studenten gaat verder De nieuwe manier om tegen rendementen aan te kijken wordt studiesucces genoemd. Het geeft aan welk deel van de studenten (die nog geen diploma hebben behaald) in het volgende studiejaar blijft studeren. Van de studenten die in 2004 stonden ingeschreven in het hbo, studeert 88,5% nog steeds. 83,4% doet dat bij dezelfde hogeschool, 4,1% bij een andere hogeschool en 1,1% is overgestapt naar een universiteit. 100% 90% 86,8% 86,4% 88,4% 88,6% 88,5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 1.2: Studiesucces in het hbo naar bestemming. zelfde hogeschool andere hogeschool universiteit Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 6

8 2. Doorstroom van hbo-bachelor naar het wo In het studiejaar 2002/2003 werd begonnen met de invoering van het Bachelor-Master (BaMa) stelsel in het hoger onderwijs. Een van de doelstellingen van de overheid hierbij was het verhogen van de mobiliteit van studenten, waaronder ook de doorstroom vanuit een bacheloropleiding in het hbo naar een opleiding in het wo. In 2004 was 90% van de opleidingen omgezet naar het nieuwe systeem 1. Inmiddels is de overgang ook dusdanig in de administraties verwerkt dat bekeken kan worden hoe de doorstroom van hbo-bachelor gediplomeerden naar het wo zich heeft ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt belicht hoe groot deze doorstroom is, welke sectorale aspecten hierbij spelen en wordt ingegaan op samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en universiteiten. Aan het eind van het hoofdstuk zijn enkele tabellen opgenomen met detailgegevens over de doorstroom per hogeschool. 2.1 Hoe drukken we de doorstroom uit? In dit hoofdstuk zijn gegevens opgenomen over de doorstroom van studenten naar een opleiding in het wo na het behalen van het hbo-bachelor diploma. Daarbij worden alleen de studenten meegeteld die binnen twee jaar voor het eerst starten met een wo-opleiding. In het vervolg van deze paragraaf worden de details en de achtergrond van deze keuze nader toegelicht. Als basisgegeven nemen we de studenten die als eerste diploma in het hoger onderwijs een hbo-bachelor diploma hebben behaald. Door deze definitie te hanteren die ook gebruikelijk is in de internationale statistiek wordt dubbeltelling van studenten voorkomen. Als doorstromers rekenen we de studenten die binnen twee jaar voor het eerst starten met een wo-opleiding. Studenten die op een later moment instromen in het wo, kunnen beter geschaard worden onder de noemer leven lang leren. Studenten die al vóór het behalen van het hbo-bachelor diploma starten in het wo, doen dat op basis van een andere vooropleiding (vwo-diploma of hbo-propedeuse) en dienen dus niet als bachelor doorstroom gezien te worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten die een wo-opleiding starten in het jaar waarin zij ook het hbo-bachelor diploma behalen. Zij worden wel als doorstromers meegerekend. Dit omdat studenten vaak eerst een schakelprogramma volgen om toegang te krijgen tot een masteropleiding in het wo (dit geldt zowel voor hbo-afgestudeerden als bachelors van een andere universiteit). Soms verkrijgen studenten al toegang tot zo n schakelklas voordat het bachelordiploma daadwerkelijk behaald is. 2.2 Omvang van de doorstroom In de onderstaande tabel wordt de doorstroom van hbo-bachelors naar het wo weergegeven. Het genoemde jaartal betreft het studiejaar waarin het hbo-diploma behaald is. In 2003 zijn er dus eerste hbobachelor diploma s afgegeven van deze studenten zijn vanaf dat studiejaar tot en met 2005 ingestroomd in het wo. Dat komt overeen met een totale doorstroom van 12,5%. Van de gediplomeerden in 1995 was de doorstroom nog maar 6,9%. In de tussenliggende periode is de doorstroom dus aanzienlijk gegroeid. In absolute aantallen zelfs meer dan verdubbeld eerste diploma's hbo doorstroom wo aandeel doorstroom 6,9% 7,5% 8,8% 10,4% 10,4% 10,9% 11,8% 12,4% 12,5% Tabel 2.1: Doorstroom naar het wo na het behalen van een hbo-bachelor diploma. De onderstaande figuur bevat naast deze berekende gegevens ook de resultaten uit de HBO-Monitor 2 op dit vlak. Daarbij valt direct op dat de doorstroom volgens de HBO-Monitor circa 20% in 2002 veel groter 1 2 Inspectie van het Onderwijs (mei 2005), Bama Ontkiemt, Den Haag. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ( ), De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 1997 t/m 2004, Maastricht/Den Haag. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 7

9 is dan volgens bovenstaande berekening, maar ook dat de twee doorstroompercentages zich op vrijwel exact dezelfde wijze ontwikkelen. 25% 20% 15% 10% 5% 0% criho / 1-cijfer-ho hbo-monitor Figuur 2.1: Doorstroom naar het wo na het behalen van een hbo-bachelor diploma. Het grote verschil tussen de twee percentages kan alleen verklaard worden door doorstroom die niet in het CRIHO is geregistreerd: naar niet-bekostigd onderwijs op wo-niveau in Nederland èn naar dergelijk onderwijs in het buitenland. Andere verklaringen voor het verschil zijn niet plausibel. Het definitieverschil tussen de twee bronnen en deelname van specifieke hogescholen aan de HBO-Monitor kunnen beide hooguit enkele tienden van procenten verklaren. De grote omvang van de steekproef van de HBO-Monitor (gegevens over ruim eenderde van de afgestudeerden) leidt tot een kleine onzekerheidsmarge. Tussen 1995 en 1998 is de doorstroom behoorlijk gegroeid. Daarna stagneerde de groei even in 1999 om vervolgens met beperkte snelheid door te zetten. In het meest recente verleden lijkt er weer een stagnatie op te treden. De start van het BaMa-stelsel zou voor het eerst zichtbaar kunnen zijn in de doorstroom van De gepresenteerde gegevens laten echter geen (positieve) trendbreuk zien na dat jaar. Wellicht wordt in de komende jaren nog een sterke groei zichtbaar. 2.3 Sectorale doorstroom De afgestudeerden van de economische opleidingen (heo) stromen na het behalen van het diploma vaker door naar het wo dan anderen. Van de afgestudeerden uit deze sector in 2003 ging 17,6% verder in het wo. 48% daarvan begon aan een economische vervolgopleiding, 22% startte een opleiding op het gebied van gedrag en maatschappij, 14% een rechtenopleiding en 12% een opleiding op het gebied van taal en cultuur. Ook de afgestudeerden van de technische opleidingen (htno) in 2003 startten met 16,5% relatief vaak een studie in het wo. Bij 72% ging het om een vervolgopleiding op het gebied van techniek of natuur, terwijl 13% een economische opleiding startte. 14,8% van de afgestudeerden van de agrarische opleidingen (hao) in 2003 stroomde door naar het wo. Bij 70% hiervan ging het om een opleiding in dezelfde richting. Zoals blijkt uit de onderstaande figuur was de doorstroom vanuit de overige hbo-sectoren in 2003 lager dan het landelijke gemiddelde (12,5%). Vooral voor de afgestudeerden van leraren- (hpo) en kunstopleidingen (kuo) geldt dat zij relatief vaak kiezen voor een vervolgopleiding binnen het hbo. Dit is het logisch gevolg van het (relatief brede) aanbod van voortgezette opleiding en masteropleidingen in deze sectoren van het hbo. Van de afgestudeerden van lerarenopleidingen stroomt 9,8% door naar zo n opleiding en bij de Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 8

10 kunstopleidingen is dat zelfs 12,0%. In totaal kiezen zij dus ongeveer even vaak voor een vervolgopleiding als afgestudeerden van andere sectoren. 18% 17,6% 16,5% 16% 14,8% 14% 12% 10% 12,5% 10,3% 8% 6% 6,2% 6,0% 4% 2,8% 2% 0% totaal hao heo hgzo hpo hsao htno kuo Figuur 2.2: Doorstroom naar het wo na het behalen van een hbo-bachelor diploma per sector (2003). Van alle studenten die na het behalen van een hbo-bachelor diploma doorstromen naar het wo, start in totaal 27% een opleiding op het gebied van gedrag en maatschappij. Opvallend is dat deze opleidingen vanuit elke hbo-sector een relatief groot deel van de afgestudeerden ontvangen (telkens meer dan 5%). Daar tegenover staan de technische opleidingen. Het is weliswaar zo dat 13% van de totale doorstroom naar deze opleidingen gaat, maar deze is vrijwel volledig (98%) afkomstig uit de technische hbo-opleidingen (htno). sector landbouw en natuurlijke omgeving natuur techniek gezondheidszorg economie recht gedrag en maatschappij hao 70% 13% 6% 5% heo 48% 14% 22% 12% hgzo 5% 44% 35% 10% hpo 63% 23% hsao 19% 70% 7% htno 19% 53% 13% 6% kuo 5% 17% 69% totaal 6% 13% 26% 9% 27% 10% Tabel 2.2: Doorstroom naar het wo per hbo-sector verdeeld over de HOOP-gebieden in het wo (2003). Alleen aandelen groter dan 5% zijn weergegeven. taal en cultuur Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 9

11 2.4 Samenwerking tussen hogescholen en universiteiten Tenminste 38% van de doorstroom van de afgestudeerden in 2003 betreft verkeer tussen hogescholen en universiteiten die op dit vlak samenwerken, volgens een overzicht van samenwerkingsverbanden in december Opvallend is dat bij de hogescholen die samenwerken met een universiteit de gemiddelde doorstroom met 13,5% ruim hoger is dan bij de overige hogescholen, waarbij slechts 7,8% van de afgestudeerden doorstroomt. Hierbij is het wel de vraag wat oorzaak en wat gevolg is. Hoewel bij samenwerkende hogescholen de doorstroom relatief hoog is, zijn er zeker nog andere hogescholen waarbij de doorstroom op een vergelijkbaar hoog niveau ligt. Bijvoorbeeld van de afgestudeerden van HAS Den Bosch in 2003 stroomde 13,1% door, waarvan 84% naar Wageningen Universiteit en van Noordelijke Hs. Leeuwarden stroomde 13,8% door, waarvan 69% naar Rijksuniversiteit Groningen. 3 Lieke Schrijvers (december 2005), Samenwerking hbo/wo landelijk, Amsterdam. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 10

12 hogeschool Amsterdamse Hs. voor de Kunsten 4,5% 2,9% 4,3% 4,2% 6,1% 6,0% 4,9% 4,5% 5,0% ArtEZ Hs. voor de Kunsten 1,2% 2,2% 3,0% 1,7% 1,9% 1,2% 1,8% 4,3% 3,5% Avans Hs. 6,6% 8,0% 10,4% 12,3% 12,9% 14,5% 14,8% 14,6% 14,9% Chr. Agrarische Hs. 5,0% 8,2% 2,5% 2,1% 5,9% 4,3% 6,5% 9,1% 6,7% Chr. Hs. De Driestar 3,6% 1,6% 3,9% 3,2% 3,4% 2,7% 3,7% 4,3% 2,1% Chr. Hs. Ede 4,0% 6,5% 6,8% 8,7% 5,4% 5,6% 5,0% 6,5% 5,1% Chr. Hs. Nederland 4,4% 4,5% 7,4% 10,6% 9,0% 6,6% 8,4% 9,1% 8,2% Chr. Hs. Windesheim 8,3% 9,2% 11,3% 13,4% 11,7% 11,6% 11,2% 13,1% 14,6% Codarts, Hs. voor de Kunsten 2,3% 1,3% 2,2% 0,9% 3,8% 0,0% 2,9% 0,7% 3,7% Design Academy Eindhoven 1,3% 1,4% 1,4% 0,0% 1,2% 0,0% 1,5% 2,6% 0,0% Fontys Hs. 7,6% 7,1% 8,3% 10,7% 10,7% 12,2% 12,1% 12,7% 11,7% Gereformeerde Hs. 4,8% 4,8% 4,8% 6,5% 3,9% 7,7% 5,7% 2,6% 4,9% Gerrit Rietveld Academie 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 2,4% 0,8% 1,4% Haagse Hs. / TH Rijswijk 7,2% 6,2% 8,5% 9,4% 9,5% 11,2% 12,3% 13,3% 14,9% Hanzehogeschool Groningen 8,2% 8,6% 10,6% 11,5% 11,9% 12,6% 14,6% 14,5% 16,8% HAS Den Bosch 4,7% 7,1% 7,1% 8,4% 8,3% 15,7% 16,8% 14,3% 13,1% Hotelschool Den Haag 6,7% 4,9% 4,9% 9,1% 7,1% 15,8% 14,3% 15,2% 7,4% Hs. De Kempel 1,6% 0,0% 10,5% 8,8% 3,8% 6,6% 4,7% 3,0% 10,0% Hs. Diedenoort 11,1% 12,4% 18,6% 24,8% 19,6% 18,1% 21,9% 17,0% 14,2% Hs. Domstad 6,9% 6,4% 3,8% 4,8% 5,4% 6,3% 7,8% 8,6% 6,0% Hs. Drenthe 5,2% 2,2% 5,2% 10,9% 8,0% 7,9% 8,9% 8,2% 12,1% Hs. Edith Stein 5,9% 5,0% 6,1% 5,8% 5,2% 7,2% 7,3% 7,9% 5,3% Hs. Helicon 1,9% 2,8% 0,0% 0,0% 4,8% 4,3% 1,8% 1,9% 1,9% Hs. INHOLLAND 7,0% 7,4% 8,8% 9,8% 10,1% 10,0% 11,9% 11,8% 12,7% Hs. IPABO 3,1% 6,0% 3,5% 4,4% 6,2% 3,9% 2,8% 5,4% 2,7% Hs. Leiden 6,6% 9,2% 9,3% 8,4% 10,1% 10,0% 8,2% 11,1% 10,8% Hs. Rotterdam 7,3% 7,3% 8,2% 8,7% 9,3% 9,3% 11,0% 14,0% 12,9% Hs. Utrecht 7,6% 9,2% 11,2% 11,1% 11,2% 11,2% 12,2% 12,5% 14,2% Hs. van Amsterdam 7,7% 9,7% 10,3% 12,1% 13,2% 13,1% 13,9% 14,1% 13,8% Hs. van Arnhem en Nijmegen 7,6% 8,6% 10,1% 11,7% 11,4% 10,8% 14,0% 12,7% 14,8% Hs. voor de Kunsten Utrecht 1,0% 0,9% 1,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,0% 3,5% 2,8% Hs. Zeeland 6,6% 6,5% 7,7% 8,7% 8,8% 7,1% 7,4% 7,7% 5,5% Hs. Zuyd 6,4% 7,3% 7,7% 10,9% 9,9% 11,5% 11,7% 11,8% 10,1% Iselinge Hs. 1,7% 2,0% 7,4% 4,1% 6,4% 4,9% 3,1% 2,0% 7,0% Kath. PABO Zwolle 8,3% 7,7% 7,7% 4,4% 12,8% 3,6% 7,8% 7,6% 5,9% Kon. Academie van Beeldende Kunsten 2,7% 0,8% 1,1% 1,9% 2,2% 1,8% 0,4% 3,1% 2,3% NHTV Internationale Hs. Breda 5,8% 7,6% 10,9% 11,8% 11,5% 11,6% 11,9% 14,0% 10,3% Noordelijke Hs. Leeuwarden 7,7% 7,2% 8,4% 11,6% 10,4% 13,5% 12,8% 15,3% 13,8% P.C. Hs. 'Marnix Academie' 11,1% 3,6% 6,9% 9,2% 7,8% 5,6% 5,3% 8,3% 5,2% Saxion Hs. 6,3% 7,2% 7,2% 10,0% 9,7% 10,3% 12,4% 14,1% 13,2% Stoas Hs. 2,6% 8,0% 3,1% 13,9% 4,1% 1,9% 8,0% 2,7% 7,0% Van Hall Larenstein 7,5% 7,9% 7,4% 10,3% 8,8% 12,1% 14,1% 17,7% 16,8% totaal 6,9% 7,5% 8,8% 10,4% 10,4% 10,9% 11,8% 12,4% 12,5% Tabel 2.3: Doorstroom naar het wo na het behalen van een hbo-bachelor diploma per hogeschool. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 11

13 hao heo hogeschool Amsterdamse Hs. voor de Kunsten 5,0% 5,0% ArtEZ Hs. voor de Kunsten 3,5% 3,5% Avans Hs. 32,1% 17,9% 2,1% 6,4% 9,2% 20,6% 5,0% 14,9% Chr. Agrarische Hs. 6,7% 6,7% Chr. Hs. De Driestar 2,1% 2,1% Chr. Hs. Ede 7,0% 4,5% 4,4% 5,2% 5,1% Chr. Hs. Nederland 11,1% 5,9% 1,8% 8,2% Chr. Hs. Windesheim 20,8% 11,9% 10,6% 9,0% 16,1% 6,7% 14,6% Codarts, Hs. voor de Kunsten 3,7% 3,7% Design Academy Eindhoven 0,0% 0,0% Fontys Hs. 22,1% 5,6% 5,0% 7,3% 15,7% 2,9% 11,7% Gereformeerde Hs. 7,0% 2,5% 7,1% 4,9% Gerrit Rietveld Academie 1,4% 1,4% Haagse Hs. / TH Rijswijk 19,9% 13,2% 6,6% 13,3% 12,3% 14,9% Hanzehogeschool Groningen 17,6% 9,7% 13,1% 16,7% 28,0% 2,6% 16,8% HAS Den Bosch 13,1% 13,1% Hotelschool Den Haag 7,4% 7,4% Hs. De Kempel 10,0% 10,0% Hs. Diedenoort 14,2% 14,2% Hs. Domstad 6,0% 6,0% Hs. Drenthe 23,8% 5,3% 20,5% 12,1% Hs. Edith Stein 5,3% 5,3% Hs. Helicon 2,4% 0,0% 1,9% Hs. INHOLLAND 16,6% 17,6% 4,3% 4,4% 7,5% 18,2% 0,0% 12,7% Hs. IPABO 2,7% 2,7% Hs. Leiden 3,0% 6,2% 19,2% 23,5% 10,8% Hs. Rotterdam 16,0% 6,8% 5,7% 17,9% 15,8% 1,3% 12,9% Hs. Utrecht 20,6% 7,7% 5,9% 11,8% 16,6% 14,2% Hs. van Amsterdam 17,2% 6,0% 6,5% 14,9% 15,4% 13,8% Hs. van Arnhem en Nijmegen 26,0% 6,8% 8,9% 8,0% 20,5% 14,8% Hs. voor de Kunsten Utrecht 8,3% 5,8% 1,7% 2,8% Hs. Zeeland 6,5% 0,7% 4,4% 5,9% 5,5% Hs. Zuyd 15,3% 2,7% 4,9% 6,5% 16,2% 1,9% 10,1% Iselinge Hs. 7,0% 7,0% Kath. PABO Zwolle 5,9% 5,9% Kon. Academie van Beeldende Kunsten 2,3% 2,3% NHTV Internationale Hs. Breda 9,3% 19,8% 10,3% Noordelijke Hs. Leeuwarden 38,5% 22,8% 0,0% 5,0% 8,7% 14,5% 0,0% 13,8% P.C. Hs. 'Marnix Academie' 5,2% 5,2% Saxion Hs. 20,0% 17,0% 6,7% 5,3% 8,2% 15,1% 0,0% 13,2% Stoas Hs. 7,0% 7,0% Van Hall Larenstein 16,8% 16,8% totaal 14,8% 17,6% 6,2% 6,0% 10,3% 16,5% 2,8% 12,5% Tabel 2.4: Doorstroom naar het wo per sector per hogeschool (2003). hgzo hpo hsao htno kuo totaal Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 12

14 EUR LEI RU hogeschool Amsterdamse Hs. voor de Kunsten ,0% ArtEZ Hs. voor de Kunsten ,5% Avans Hs ,9% Chr. Agrarische Hs ,7% Chr. Hs. De Driestar 2 4 2,1% Chr. Hs. Ede ,1% Chr. Hs. Nederland ,2% Chr. Hs. Windesheim ,6% Codarts, Hs. voor de Kunsten ,7% Design Academy Eindhoven 0,0% Fontys Hs ,7% Gereformeerde Hs ,9% Gerrit Rietveld Academie 2 1,4% Haagse Hs. / TH Rijswijk ,9% Hanzehogeschool Groningen ,8% HAS Den Bosch ,1% Hotelschool Den Haag 8 8 7,4% Hs. De Kempel ,0% Hs. Diedenoort ,2% Hs. Domstad ,0% Hs. Drenthe ,1% Hs. Edith Stein ,3% Hs. Helicon 1 1,9% Hs. INHOLLAND ,7% Hs. IPABO ,7% Hs. Leiden ,8% Hs. Rotterdam ,9% Hs. Utrecht ,2% Hs. van Amsterdam ,8% Hs. van Arnhem en Nijmegen ,8% Hs. voor de Kunsten Utrecht ,8% Hs. Zeeland ,5% Hs. Zuyd ,1% Iselinge Hs ,0% Kath. PABO Zwolle ,9% Kon. Academie van Beeldende Kunsten ,3% NHTV Internationale Hs. Breda ,3% Noordelijke Hs. Leeuwarden ,8% P.C. Hs. 'Marnix Academie' ,2% Saxion Hs ,2% Stoas Hs ,0% Van Hall Larenstein ,8% totaal ,5% Tabel 2.5: Doorstroom naar het wo per hogeschool verdeeld over de universiteiten en totaal (2003). RUG TUD TUE UM UT UU UVA UvT VU WU totaal Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 13

15 3. Kengetallen hbo In dit hoofdstuk zijn overzichten opgenomen met een selectie van kengetallen op hbo-niveau. Allereerst komt de instroom aan bod, welke naar opleidingsvorm, leeftijd en vooropleiding is opgenomen. Vervolgens zijn de inschrijvingen naar opleidingsvorm, geslacht en etniciteit aan de beurt. Daarna zijn de afgegeven diploma s naar opleidingsvorm en geslacht opgenomen. Hierop volgt het studiesucces naar bestemming en leeftijdgroep. Tot slot worden de kengetallen weergegeven met betrekking tot de studieduur van gediplomeerden en het gemiddelde opleidingsrendement per cohort. 3.1 Instroom opleidingsvorm groei 2005 aandeel 2005 voltijd ,2% 80% deeltijd ,7% 17% duaal ,3% 3% totaal ,5% 100% Tabel 3.1: Instroom in het hbo naar opleidingsvorm. vooropleiding havo 36% 38% 39% 39% 39% mbo 24% 24% 25% 26% 27% vwo 10% 10% 9% 9% 9% ho 10% 11% 11% 10% 10% overig 12% 13% 10% 9% 8% Tabel 3.2: Instroom in het hbo naar vooropleiding. 3.2 Inschrijvingen opleidingsvorm groei 2005 aandeel 2005 voltijd ,2% 79% deeltijd ,9% 18% duaal ,0% 3% totaal ,7% 100% Tabel 3.3: Inschrijvingen in het hbo naar opleidingsvorm. geslacht man 47,9% 47,8% 48,0% 48,0% 47,9% vrouw 52,1% 52,2% 52,0% 52,0% 52,1% Tabel 3.4: Inschrijvingen in het hbo naar geslacht. etniciteit autochtoon 77% 77% 77% 77% 76% westers 7% 8% 8% 8% 8% niet-westers 10% 11% 12% 12% 13% onbekend 6% 5% 3% 3% 3% Tabel 3.5: Inschrijvingen in het hbo naar etniciteit. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 14

16 3.3 Diploma s opleidingsvorm groei 2004 aandeel 2004 voltijd ,9% 73% deeltijd ,8% 24% duaal ,3% 4% totaal ,5% 100% Tabel 3.6: Diploma s in het hbo naar opleidingsvorm. geslacht man 43,3% 42,7% 42,2% 42,1% 42,2% vrouw 56,7% 57,3% 57,8% 57,9% 57,8% Tabel 3.7: Diploma s in het hbo naar geslacht. 3.4 Studiesucces bestemming zelfde hogeschool 82,4% 81,9% 84,0% 84,0% 83,4% andere hogeschool 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 4,1% universiteit 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% totaal 86,8% 86,4% 88,4% 88,6% 88,5% Tabel 3.8: Studiesucces in het hbo naar bestemming. leeftijdgroep <20 89,7% 89,6% 91,6% 91,8% 91,3% ,8% 88,6% 90,3% 90,2% 90,0% ,6% 78,5% 81,6% 82,3% 82,8% ,7% 77,0% 80,7% 80,1% 80,4% ,6% 78,0% 80,6% 81,3% 81,4% ,7% 77,1% 80,6% 80,7% 81,5% ,6% 68,0% 72,0% 73,1% 74,4% totaal 86,8% 86,4% 88,4% 88,6% 88,5% Tabel 3.9: Studiesucces in het hbo naar leeftijdgroep. 3.5 Studieduur en rendement type ho vorm bachelor voltijd 49,1 49,0 49,2 49,3 49,5 deeltijd 36,6 37,1 38,2 38,5 39,9 duaal 52,2 42,6 46,5 45,3 46,0 totaal 47,2 46,9 47,2 47,2 47,6 master/voortgezet voltijd 17,5 18,1 17,9 19,0 17,9 deeltijd 23,3 23,6 24,2 23,2 24,1 totaal 22,1 22,3 22,9 22,2 22,6 Tabel 3.10: Studieduur gediplomeerden in het hbo naar opleidingsvorm (in maanden). Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 15

17 vooropleiding havo 46,8% 45,4% 45,7% 44,5% 43,2% mbo 51,7% 51,4% 52,1% 51,2% 51,1% vwo 59,4% 58,1% 57,8% 58,2% 57,2% ho 64,4% 63,9% 65,3% 61,1% 58,7% overig 43,3% 42,4% 43,4% 42,8% 38,1% totaal 52,6% 51,3% 51,5% 50,0% 48,3% Tabel 3.11: Rendement na vijf jaar per cohort naar vooropleiding. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 16

18 4. Kengetallen sectoren In dit hoofdstuk zijn overzichten opgenomen met kengetallen over de sectoren van het hbo. Eerst komt de instroom aan bod, welke in absolute aantallen en naar vooropleiding is opgenomen. Vervolgens zijn de inschrijvingen en diploma s naar opleidingsvorm en geslacht aan de beurt. Tot slot volgen kengetallen met betrekking tot het studiesucces, de studieduur van gediplomeerden en het gemiddelde opleidingsrendement per cohort. 4.1 Instroom sector groei 2005 aandeel 2005 hao ,7% 2% heo ,3% 34% hgzo ,0% 9% hpo ,0% 21% hsao ,7% 14% htno ,4% 15% kuo ,2% 5% totaal ,5% 100% Tabel 4.1: Instroom in de sectoren van het hbo. sector vooropleiding hao havo 32% 31% 32% 34% 33% mbo 23% 27% 26% 27% 24% vwo 8% 7% 8% 7% 7% ho 6% 5% 6% 6% 6% overig 13% 19% 5% 20% 16% heo havo 43% 45% 47% 47% 46% mbo 20% 22% 23% 25% 26% vwo 12% 11% 10% 9% 9% ho 5% 5% 4% 4% 4% overig 15% 14% 12% 10% 8% hgzo havo 36% 38% 42% 43% 43% mbo 22% 22% 22% 21% 20% vwo 13% 13% 12% 12% 12% ho 9% 10% 9% 9% 9% overig 12% 11% 10% 8% 7% hpo havo 30% 32% 30% 31% 31% mbo 20% 20% 22% 23% 23% vwo 6% 7% 6% 6% 6% ho 26% 27% 28% 25% 27% overig 8% 9% 8% 6% 5% hsao havo 35% 40% 38% 37% 37% mbo 35% 27% 31% 31% 33% vwo 7% 8% 8% 7% 7% ho 8% 9% 8% 8% 8% overig 9% 12% 9% 9% 9% Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 17

19 sector vooropleiding htno havo 36% 38% 39% 40% 42% mbo 32% 34% 36% 35% 34% vwo 11% 10% 10% 10% 9% ho 4% 3% 4% 4% 4% overig 12% 12% 9% 7% 7% kuo havo 23% 21% 21% 22% 23% mbo 9% 9% 11% 12% 14% vwo 14% 13% 13% 13% 12% ho 16% 19% 19% 19% 16% overig 20% 24% 18% 16% 13% Tabel 4.2: Instroom in de sectoren van het hbo naar vooropleiding. 4.2 Inschrijvingen sector groei 2005 aandeel 2005 hao ,8% 2% heo ,9% 35% hgzo ,3% 8% hpo ,6% 19% hsao ,2% 14% htno ,4% 16% kuo ,5% 5% totaal ,7% 100% Tabel 4.3: Inschrijvingen in de sectoren van het hbo. sector hao 39,0% 39,4% 39,1% 38,6% 39,3% heo 43,5% 43,6% 43,3% 43,3% 43,1% hgzo 80,7% 80,3% 79,5% 78,9% 78,4% hpo 72,0% 72,0% 71,4% 71,0% 70,9% hsao 79,0% 78,3% 78,1% 77,4% 77,5% htno 14,4% 14,0% 13,6% 13,4% 13,3% kuo 57,9% 58,2% 58,2% 58,3% 58,2% totaal 52,1% 52,2% 52,0% 52,0% 52,1% Tabel 4.4: Aandeel vrouwen van de inschrijving in de sectoren van het hbo. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 18

20 4.3 Diploma s sector groei 2005 aandeel 2005 hao ,0% 3% heo ,0% 30% hgzo ,0% 9% hpo ,0% 22% hsao ,7% 13% htno ,6% 17% kuo ,1% 6% totaal ,5% 100% Tabel 4.5: Diploma s in de sectoren van het hbo. sector hao 37,6% 38,8% 38,4% 41,6% 40,8% heo 48,0% 49,1% 49,5% 49,1% 49,0% hgzo 82,1% 81,8% 82,7% 82,4% 82,7% hpo 74,9% 77,0% 77,3% 78,1% 78,0% hsao 80,3% 82,0% 82,4% 83,3% 82,1% htno 18,7% 16,5% 16,2% 15,4% 15,5% kuo 61,1% 60,1% 59,8% 60,0% 60,0% totaal 56,7% 57,3% 57,8% 57,9% 57,8% Tabel 4.6: Aandeel vrouwen van de diploma s in de sectoren van het hbo. 4.4 Studiesucces sector hao 88,2% 86,0% 88,7% 88,6% 88,9% heo 86,8% 85,5% 88,9% 89,4% 89,3% hgzo 88,5% 89,1% 89,2% 89,3% 90,3% hpo 86,0% 85,2% 85,9% 85,7% 85,5% hsao 85,3% 86,1% 87,2% 87,9% 87,7% htno 88,2% 88,2% 90,4% 90,1% 89,8% kuo 86,6% 86,4% 88,6% 88,3% 88,2% totaal 86,8% 86,4% 88,4% 88,6% 88,5% Tabel 4.7: Studiesucces in de sectoren van het hbo. 4.5 Studieduur en rendement type ho sector bachelor hao 57,2 52,6 53,1 48,1 47,8 heo 48,7 48,6 49,3 50,0 50,2 hgzo 44,2 43,8 42,5 42,4 43,2 hpo 45,7 45,4 45,9 45,5 44,5 hsao 44,9 45,0 45,4 45,8 47,1 htno 46,5 46,7 47,1 46,8 47,8 kuo 51,7 51,7 51,0 51,1 51,1 totaal 47,2 46,9 47,2 47,2 47,6 Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 19

21 type ho sector master/voortgezet hpo 20,7 20,7 21,9 20,8 21,7 hsao 27,5 24,9 26,8 31,1 29,4 kuo 28,0 29,4 27,8 27,1 25,9 totaal 22,1 22,3 22,9 22,2 22,6 Tabel 4.8: Studieduur gediplomeerden in de sectoren van het hbo (in maanden). sector hao 59,0% 55,9% 54,2% 55,3% 55,7% heo 46,3% 44,1% 45,2% 41,6% 39,8% hgzo 66,1% 63,1% 62,9% 63,4% 61,5% hpo 55,7% 55,3% 58,4% 56,6% 54,6% hsao 54,6% 53,4% 54,1% 51,8% 50,7% htno 53,6% 52,9% 51,1% 51,1% 48,3% kuo 45,0% 46,8% 47,3% 50,6% 50,7% totaal 52,6% 51,3% 51,5% 50,0% 48,3% Tabel 4.9: Rendement na vijf jaar per cohort naar sector. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 20

22 5. Kengetallen hogescholen In dit hoofdstuk komen de kengetallen op hogeschoolniveau aan bod. Per hogeschool worden zowel de instroom als de inschrijvingen gepresenteerd. Vanzelfsprekend zijn ook de kengetallen op het gebied van diploma s, studieduur en rendement op hogeschoolniveau beschikbaar. Deze gegevens vindt u op de website van de HBO-raad via onder over de hogescholen en kengetallen. 5.1 Instroom hogeschool groei 2005 Amsterdamse Hs. voor de Kunsten ,9% ArtEZ Hs. voor de Kunsten ,8% Avans Hs ,9% Chr. Agrarische Hs ,9% Chr. Hs. De Driestar ,8% Chr. Hs. Ede ,0% Chr. Hs. Nederland ,4% Chr. Hs. Windesheim ,7% Codarts, Hs. voor de Kunsten ,3% Design Academy Eindhoven ,8% Fontys Hs ,4% Gereformeerde Hs ,5% Gerrit Rietveld Academie ,6% Haagse Hs. / TH Rijswijk ,8% Hanzehogeschool Groningen ,6% HAS Den Bosch ,8% Hotelschool Den Haag ,5% Hs. De Kempel ,9% Hs. Diedenoort Hs. Domstad ,9% Hs. Drenthe ,6% Hs. Edith Stein ,0% Hs. Helicon ,3% Hs. INHOLLAND ,8% Hs. IPABO ,5% Hs. Leiden ,9% Hs. Rotterdam ,2% Hs. Utrecht ,3% Hs. van Amsterdam ,5% Hs. van Arnhem en Nijmegen ,9% Hs. voor de Kunsten Utrecht ,8% Hs. Zeeland ,0% Hs. Zuyd ,4% Iselinge Hs ,1% Kath. PABO Zwolle ,8% Kon. Ac. van Beeldende Kunsten ,6% NHTV Internationale Hs. Breda ,6% Noordelijke Hs. Leeuwarden ,7% P.C. Hs. 'Marnix Academie' ,1% Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 21

23 hogeschool groei 2005 Saxion Hs ,8% Stoas Hs ,8% Van Hall Larenstein ,7% totaal ,5% Tabel 5.1: Instroom per hogeschool. 5.2 Inschrijvingen hogeschool groei 2005 Amsterdamse Hs. voor de Kunsten ,1% ArtEZ Hs. voor de Kunsten ,0% Avans Hs ,5% Chr. Agrarische Hs ,8% Chr. Hs. De Driestar ,5% Chr. Hs. Ede ,0% Chr. Hs. Nederland ,2% Chr. Hs. Windesheim ,1% Codarts, Hs. voor de Kunsten ,9% Design Academy Eindhoven ,1% Fontys Hs ,4% Gereformeerde Hs ,3% Gerrit Rietveld Academie ,5% Haagse Hs. / TH Rijswijk ,5% Hanzehogeschool Groningen ,3% HAS Den Bosch ,1% Hotelschool Den Haag ,1% Hs. De Kempel ,7% Hs. Diedenoort Hs. Domstad ,7% Hs. Drenthe ,3% Hs. Edith Stein ,2% Hs. Helicon ,4% Hs. INHOLLAND ,7% Hs. IPABO ,3% Hs. Leiden ,5% Hs. Rotterdam ,5% Hs. Utrecht ,9% Hs. van Amsterdam ,2% Hs. van Arnhem en Nijmegen ,9% Hs. voor de Kunsten Utrecht ,1% Hs. Zeeland ,3% Hs. Zuyd ,0% Iselinge Hs ,6% Kath. PABO Zwolle ,1% Kon. Ac. van Beeldende Kunsten ,7% NHTV Internationale Hs. Breda ,3% Noordelijke Hs. Leeuwarden ,4% P.C. Hs. 'Marnix Academie' ,7% Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 22

24 hogeschool groei 2005 Saxion Hs ,2% Stoas Hs ,1% Van Hall Larenstein ,8% totaal ,7% Tabel 5.2: Inschrijvingen per hogeschool. Het hbo ontcijferd 2006 Pagina 23

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005

HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005 HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005 november 2005 Colofon Titel: Hogescholen Management Informatie 2005 Hogescholen Management Informatie (HMI) is een publicatie van de HBO-raad. Dit is de negende uitgave

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten Bindend Studieadvies Rapportage kwantitatieve resultaten Onderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs An van den Broek Hanneke Ribberink Froukje WartenberghCras Margrietha t Hart ResearchNed

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011. Inleiding

Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011. Inleiding Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011 Inleiding In 2008 zijn meerjarenafspraken gemaakt met de HBO-raad en de VSNU ten behoeve van de ambities op het gebied van studiesucces en

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/CBV- 2008/84830 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling financiën

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13799 27 juli 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2011, nr. HO&S/CBV/268961,

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit Inleiding

Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit Inleiding Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011 Inleiding In 2008 zijn meerjarenafspraken gemaakt met de HBO-raad en de VSNU ten behoeve van de ambities op het gebied van studiesucces en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Bas Kurver Danny Brukx Anja van den Broek ResearchNed maart 2017 2017 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19201 25 september 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2012, nr.

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12764 25 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2012, nr. 333372,

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24897 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2012, nr. HO/436612,

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

DOORSTROOM MBO-HBO. Inhoudsopgave

DOORSTROOM MBO-HBO. Inhoudsopgave DOORSTROOM MBO-HBO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Achtergrond... 2 1.2. Bronnen en definities... 2 1.3. Resultaat en toekomst... 3 2.... 4 2.1. Gediplomeerd in het mbo... 4 2.2. Ingeschreven in het

Nadere informatie

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo WEBSITE STATISTIEKEN 216 WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL VINDBAAR, INGEBED EN GROEIEND Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van)

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 bij artikel 4, eerste lid Hbo-opleidingen waarvan voor de

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28725 9 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2015, nr. 786159,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Ruut Veenhoven en Fatih Topcu Erasmus Universiteit Rotterdam, Afdeling Sociologie, Mei 2005 Het probleem De prestaties

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met enkele wijzigingen in de berekeningswijze van de rijksbijdrage voor universiteiten en hogescholen Op de voordracht van Onze minister

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Kennis in kaart 2004. Gegevensbasis HOOP

Kennis in kaart 2004. Gegevensbasis HOOP Kennis in kaart 2004 Gegevensbasis HOOP H O O P Kennis in kaart 2004 Inhoud Inleiding 9 Ambities Transitie naar een kennissamenleving 13 Lectoren en gastdocenten uit het bedrijfsleven 13 Aantal afgestudeerden

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25658 17 september 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 september 2013, nr. 519780,

Nadere informatie

Stand van zaken omtrend Wiskunde D een dynamisch overzicht

Stand van zaken omtrend Wiskunde D een dynamisch overzicht Stand van zaken omtrend Wiskunde D een dynamisch overzicht versie 31 maart 2008 U wordt vriendelijk verzocht fouten, wijzigingen en toevoegingen te rapporteren by ctwo: wisd@ctwo.nl Commissie Toekomst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17026 22 september 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 september 2011, nr.

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit

Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit De conclusies hebben uitsluitend betrekking op de masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. De conclusies over selectie van de masters zijn

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50847 19 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2017, nr. 1219278,

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie