HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005"

Transcriptie

1 HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005 november 2005

2 Colofon Titel: Hogescholen Management Informatie 2005 Hogescholen Management Informatie (HMI) is een publicatie van de HBO-raad. Dit is de negende uitgave van deze jaarlijkse publicatie van de afdeling bestuurlijke informatievoorziening, gericht op managementinformatie voor het hoger beroepsonderwijs. Aanvullende cijfermatige informatie vindt u op onder over de hogescholen en kengetallen, voor inhoudelijke vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot: HBO-raad T.a.v. Informatie & Communicatie Drs. S.A. van der Wulp / Dhr. H. Bönhke Postbus CC Den Haag / De digitale versie van deze publicatie kunt u ook vinden op onder over de hogescholen en kengetallen. Hebt u liever een papieren versie, dan kunt u extra exemplaren bestellen onder vermelding van titel, jaartal en adresgegevens: HBO-raad T.a.v. Besteladministratie Postbus CC Den Haag Tel.: HBO-raad, vereniging van hogescholen, november 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer uit deze uitgave gegevens worden overgenomen dient de bron te worden vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Colofon...2 Inhoudsopgave...3 Inleiding Ontwikkelingen in het hbo Algemeen Domein financiën Domein personeel Domein studenten Domein onderwijs Kengetallen Domein Financiën Samenvatting (procentueel overzicht) Samenvatting (absoluut in duizenden euro s) Financiële indicatoren Personeelskosten per student Overige kosten per student Kengetallen Domein Personeel Samenvatting Omvang in fte en personen Studenten per fte personeel Kengetallen Domein Studenten Samenvatting Marktaandeel instroom per sector Kengetallen Domein Onderwijs Samenvatting Maatschappelijke positie anderhalf jaar na afstuderen Afgestudeerden die dezelfde studiekeuze zouden maken...37 Bijlage Kengetallen in HMI Overzicht digitale tabellenset Omgang met kengetallen Gehanteerde bronnen Definities domein financiën Definities domein personeel Definities domein studenten Definities domein onderwijs...45 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 3

4 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 4

5 Inleiding Voor u ligt de negende uitgave van Hogescholen Management Informatie (HMI). HMI staat inmiddels bekend als een uitgave waarin gegevens van hogescholen met betrekking tot financiën, personeel, studenten en onderwijs op een gestandaardiseerde en vergelijkbare wijze worden gepresenteerd. De cijfers bieden inzicht in de bedrijfsvoering van hogescholen en kunnen gebruikt worden bij het management van hogescholen. De vergelijking met andere instellingen biedt daarbij een meerwaarde naast de gegevens van de eigen bedrijfsvoering. Deze publicatie beperkt zich tot geselecteerde kerngegevens die samen een beeld geven van de ontwikkelingen in het hbo. In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in de branche gepresenteerd. In de navolgende hoofdstukken zijn per domein achtereenvolgens financiën, personeel, studenten en onderwijs tabellen opgenomen waarin de betreffende gegevens per hogeschool en/of sector worden gepresenteerd. Op deze manier kunt u de gegevens van uw eigen hogeschool vergelijken met die van andere hogescholen. Buiten de kerngegevens die in deze publicatie zijn opgenomen, is een gedetailleerde tabellenset digitaal beschikbaar op de kengetallen website van de HBO-raad: onder over de hogescholen en kengetallen. Op deze website vindt u het bestand HMI 2005 met alle detailtabellen zoals u ze wellicht kent van vroegere uitgaven van HMI. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tabellen die u in dit digitale bestand kunt vinden. We hechten belang aan een brede set kengetallen die een evenwichtig beeld geeft van de diverse activiteiten van hogescholen. Het is daarbij van belang dat de bronnen en definities die ten grondslag liggen aan de kengetallen transparant zijn. Om deze reden bevat de bijlage ook meer informatie over de omgang met en interpretatie van kengetallen en de bronnen en definities die aan de kengetallen ten grondslag liggen. Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 5

6 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 6

7 1 Ontwikkelingen in het hbo 1.1 Algemeen Het hbo heeft zich in 2004 weer verder ontwikkeld. Het aantal nieuwe studenten, ingeschreven studenten en afgegeven diploma s is wederom gestegen. De groei van het personeelsbestand zet zich voort en inmiddels is het aandeel van vrouwen in de hogere salarisschalen 21.3%. Op financieel terrein is een verslechtering van de liquiditeit en rentabiliteit zichtbaar. Hoewel de solvabiliteit licht toeneemt, bevindt deze zich nog onder het gewenste niveau. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de kengetallen aftekenen gepresenteerd. Dit wordt gedaan door per domein de belangrijkste trends en veranderingen in de afgelopen 0jaren te benoemen. Centraal hierbij staat vanzelfsprekend het jaar 2004; het meest recente jaar waarop de kengetallen betrekking hebben. 1.2 Domein financiën Exploitatieresultaat onder druk, achterblijvende rijksbijdrage Het exploitatieresultaat van de hogescholen is in 2004 voor de tweede keer achtereen fors gedaald. Na een daling van 5.6% naar 4.0% in 2003, is het resultaat in 2004 gedaald naar 3.1%. De totale omzet steeg met 5.1%, terwijl de inkomstenstijging uit de rijksbijdrage en de collegegelden achter is gebleven met respectievelijk 4.6% en 4.7%. De inkomsten uit werk voor derden zijn daarentegen iets gegroeid tot 7,1% van de omzet. Tegenover de omzetgroei staat een uitgavengroei van 6.1%. De personeelskosten die in 2003 met 7.7% stegen, zijn het laatste jaar met nog eens 5.9% gegroeid. Dit bij een personeelsbestand dat met 0.9% is toegenomen. Meer investeringen in gebouwen, minder in apparatuur De vermogenspositie van de hogescholen is in 2004 vrij stabiel gebleven ten opzichte van Een lichte stijging van het eigen vermogen zorgt voor een solvabiliteit van 32.5% die zich daarmee nog onder het niveau van 35% bevindt, dat de Stichting Vangnet HBO 1 als wenselijke situatie ziet. De investeringen in gebouwen en terreinen zijn ten opzichte van 2003 met 30% gestegen. Daar tegenover staat echter een daling van de investeringen in inventaris en apparatuur van 27%. Verslechtering liquiditeit en rentabiliteit De financiële ratio s tonen in 2004 net als een jaar eerder een verslechtering. De liquiditeitspositie van de hogescholen is verder verslechterd als gevolg van toename van de kortlopende schulden. De rentabiliteit is in 2004 gedaald naar 1.3% en blijft daarmee ruim onder het niveau van 3% dat als gezond beschouwd mag worden. Continuering van deze situatie leidt op termijn tot uitholling van de vermogenspositie van de hogescholen solvabiliteit 25.5% 27.9% 30.7% 32.1% 32.5% liquiditeit rentabiliteit 2.3% 2.5% 3.2% 2.0% 1.3% 1.3 Domein personeel Groeiend personeelsbestand In 2004 is de omvang van het personeelsbestand verder toegenomen met 0.9% tot 25,111 fte. Het aantal personen dat werkzaam is in het hbo groeide met 1.3% tot 34,100. Op het gebied van de salariëring zetten de trends zich ook voort. Het aandeel van vrouwen in de hogere salarisschalen is met 21.3% voor het eerst meer dan eenvijfde. 1 Stichting Vangnet HBO (2003), Zuinig op de toekomst Van vroegtijdig waarschuwen naar toekomstgericht besturen, Amsterdam. Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 7

8 Gemiddelde leeftijd licht gestegen De gemiddelde leeftijd van het hbo personeel steeg in 2004 met 0.2 jaar naar 45.1 jaar. Het deel van het personeelsbestand dat 55 jaar of ouder is, nam in 2004 toe tot 20.8%. De groei in de afgelopen jaren van de groep personeelsleden jonger dan 35 jaar stagneert in 2004, waardoor deze groep 17.5% van het personeel beslaat. Mobiliteit personeel rond 10% Bij een groeiend personeelsbestand hoort op het gebied van de mobiliteit een sterkere instroom dan uitstroom. Bij hogescholen is dit dus ook het geval, maar samenhangend met de beperktere groei van het personeelsbestand is ook het verschil tussen in- en uitstroom kleiner. De instroom is in 2004 gedaald tot 10.5%, terwijl de uitstroom licht steeg naar 9.1%. 1.4 Domein studenten Wederom groei instroom, ingeschrevenen en gediplomeerden In 2004 is de instroom van nieuwe studenten weer gestegen. Met 107,131 studenten was de instroom 1.8% hoger dan in Het aantal ingeschreven studenten is gegroeid met 3.7% tot 340,300 studenten in Het aantal gediplomeerden steeg met 2.7% naar 63,138 in Afnemende studieduur voor gediplomeerden en uitvallers De tijd dat studenten ingeschreven staan bij een hogeschool neemt af. De studenten van cohort 1999 die binnen vijf jaar hun diploma hebben gehaald, stonden gemiddeld 43.3 maanden ingeschreven; 5% korter dan cohort Ook studenten die hun studie staken doen dat steeds sneller. De studenten van cohort 1999 die binnen vijf jaar hun studie staakten, stonden gemiddeld 17.5 maanden ingeschreven; 11% korter dan cohort Domein onderwijs Arbeidsmarkt voor afgestudeerde hbo er relatief gunstig Slechts 3.3% van de hbo ers was anderhalf jaar na het afstuderen werkzoekend. Een jaar eerder waren er met 3.2% ongeveer evenveel werkzoekenden. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoger opgeleiden bij een neergaande economie gunstiger en stabieler is dan de positie van lager opgeleide schoolverlaters 2. Het aantal studenten dat na het behalen van het hbo-diploma een vervolgstudie start is het laatste jaar met één procentpunt gestegen naar 13.4% ten koste van de afgestudeerden met een overige maatschappelijke positie, waaronder personen gerekend worden die onbetaald werk verrichten. Afgestudeerden tevreden over studiekeuze Achteraf bezien zijn afgestudeerde hbo ers erg tevreden over hun studiekeuze. 81.8% zou opnieuw dezelfde studie kiezen als zij voor de keuze zouden worden gesteld. Dit is een stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen 80.0% van de afgestudeerden aangaf opnieuw dezelfde studie te kiezen. Het oordeel van afgestudeerden over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt is afgenomen: 78.5% is tevreden over de aansluiting. Uit nadere analyses blijkt dat de daling direct samenhangt met de algemene economische situatie op het enquêtemoment. 2 Borghans, L. en M. Wolbers (2003), Schoolverlaters in moeilijke tijden in: Economisch Statistische Berichten (ESB) Vol. 88, No (2 mei 2003), blz Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 8

9 2 Kengetallen Domein Financiën Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 9

10 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 10

11 2.1 Samenvatting (procentueel overzicht) balans vaste activa in % van balanstotaal immateriële activa 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% gebouwen en terreinen 55.8% 54.7% 54.0% 54.5% 56.5% inventaris 9.7% 9.5% 9.4% 9.9% 9.1% financiële vaste activa 5.5% 4.7% 4.7% 5.3% 5.9% vlottende activa in % van balanstotaal voorraden 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% vorderingen 10.6% 10.5% 9.6% 10.2% 10.0% effecten 1.3% 0.9% 1.1% 2.6% 0.8% liquide middelen 16.5% 19.4% 20.8% 17.1% 17.3% passiva in % van balanstotaal eigen vermogen 25.5% 27.9% 31.2% 32.1% 32.5% voorzieningen 9.6% 8.8% 8.6% 8.2% 8.7% vreemd vermogen lang 34.5% 32.1% 29.4% 26.7% 24.9% vlottende passiva 30.3% 31.3% 30.8% 33.0% 33.8% exploitatierekening baten in % van totale baten rijksbijdrage 65.9% 67.2% 67.5% 66.1% 65.8% collegegelden 18.6% 17.7% 17.2% 17.5% 17.5% derden 7.2% 6.9% 6.7% 7.0% 7.1% overig 8.2% 8.2% 8.6% 9.3% 9.7% lasten in % van totale lasten personeel 69.2% 68.5% 69.2% 69.9% 69.7% huisvesting 10.7% 10.1% 10.1% 9.7% 9.8% beheerskosten 20.2% 21.4% 20.7% 20.5% 20.5% financieel resultaat omvang baten (in duizenden euros) 1,983,806 2,192,223 2,360,796 2,475,103 2,601,827 bedrijfsresultaat bedrijfsvoering (ke) 96, , ,713 99,347 81,460 bedrijfsresultaat bedrijfsvoering na rentelasten (ke) 45,162 54,398 76,687 48,640 37,732 totaal resultaat (ke) 37,190 67, ,365 41,790 40,946 bedrijfsvoering exploitatieresultaat 4.8% 4.9% 5.6% 4.0% 3.1% resultaat na rentelasten 2.3% 2.5% 3.2% 2.0% 1.4% resultaat buitengewone bedrijfsvoering 1.9% 3.1% 5.4% 1.7% 1.6% financiële indicatoren * solvabiliteit 25.5% 27.9% 30.7% 32.1% 32.5% liquiditeit rentabiliteit 2.3% 2.5% 3.2% 2.0% 1.3% ev/rb en collegegelden kosten per student personeelskosten (ke) personeelskosten (ke) (corr. ink. derden) huisvestingskosten (ke) beheerskosten (ke) * In deze totalen zijn de vorderingen op de minister van OCW uit 1986 inzake sociale lasten van de dertiende maand verwerkt (zie bijlage) Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 11

12 2.2 Samenvatting (absoluut in duizenden euro s) balans vaste activa immateriële activa 2,879 1,893 1,538 1,400 1,848 gebouwen en terreinen 1,249,698 1,280,444 1,315,858 1,390,644 1,497,422 inventaris 216, , , , ,533 financiële vaste activa 123, , , , ,725 vlottende activa voorraden 10,898 7,524 9,190 7,691 8,522 vorderingen 236, , , , ,316 effecten 28,045 20,806 25,934 66,230 21,128 liquide middelen 370, , , , ,686 passiva eigen vermogen 571, , , , ,898 voorzieningen 215, , , , ,673 vreemd vermogen lang 772, , , , ,244 vlottende passiva 679, , , , ,368 balanstotaal 2,238,552 2,340,300 2,436,757 2,549,897 2,651,183 exploitatierekening baten rijksbijdrage 1,307,908 1,473,201 1,593,052 1,636,326 1,711,655 collegegelden 369, , , , ,353 derden 142, , , , ,610 overig 163, , , , ,210 totale baten 1,983,806 2,192,223 2,360,796 2,475,103 2,601,827 lasten personeel 1,305,571 1,428,465 1,541,636 1,659,867 1,757,033 huisvesting 201, , , , ,783 beheerskosten 380, , , , ,551 totale lasten 1,887,738 2,085,583 2,228,083 2,375,756 2,520,367 resultaat bedrijfsresultaat bedrijfsvoering 96, , ,713 99,347 81,460 rentelasten 50,907 52,242 56,026 50,707 43,729 bedrijfsresultaat bedrijfsvoering na rentelasten 45,162 54,398 76,687 48,640 37,732 buitengewone lasten -7,972 12,649 50,677-6,850 3,215 totaal resultaat 37,190 67, ,365 41,790 40,946 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 12

13 2.3 Financiële indicatoren solvabiliteit liquiditeit hogeschool amsterdamse hs v.d. kunsten 50.9% 52.6% 71.7% 72.8% 73.1% avans hogeschool 39.8% 45.9% 50.0% 57.1% 55.3% chr. agrarische hs (aeres groep) 33.9% 18.7% 39.7% 32.9% 46.3% chr. hogeschool ede 16.5% 22.4% 28.6% 30.3% 29.8% chr. hogeschool nederland 57.3% 59.8% 58.9% 56.5% 38.9% chr. hogeschool windesheim 28.2% 28.5% 31.2% 29.3% 30.9% chr. hs de driestar 29.2% 33.7% 40.3% 54.3% 52.7% codarts, hs voor de kunsten 37.6% 38.0% 41.1% 39.9% 40.2% design academy eindhoven 34.9% 37.3% 37.9% 61.1% 59.6% fontys hogescholen 25.1% 23.9% 23.5% 23.6% 27.0% gereformeerde hogeschool 16.4% 27.2% 47.3% 47.2% 43.4% gerrit rietveld academie 34.9% 35.5% 37.9% 77.7% 64.7% haagse hogeschool/th rijswijk 43.8% 44.0% 47.3% 46.1% 46.8% hanzehogeschool groningen 22.7% 27.2% 30.5% 31.2% 33.0% has den bosch 20.0% 21.1% 28.1% 31.2% 31.2% hogeschool de horst -2.1% 21.5% 18.9% 23.0% 23.7% hogeschool diedenoort * 13.5% 18.7% 35.2% 19.4% hogeschool domstad 19.3% 18.5% 21.4% 22.8% 19.9% hogeschool drenthe 16.4% 23.1% 21.3% 20.3% 20.9% hogeschool edith stein 52.0% 59.8% 68.3% 72.5% 71.5% hogeschool helicon 14.7% 12.7% 7.4% -14.6% 16.5% hogeschool inholland 20.8% 19.4% 25.5% 21.6% 23.0% hogeschool leiden 56.6% 64.8% 67.2% 62.0% 63.2% hogeschool rotterdam 26.7% 22.0% 22.3% 26.1% 27.5% hogeschool utrecht 20.8% 29.3% 38.5% 43.5% 43.0% hogeschool van amsterdam 18.3% 21.3% 17.7% 20.0% 21.7% hogeschool zeeland 13.8% 17.4% 15.7% 20.9% 24.3% hogeschool zuyd 31.4% 31.2% 31.9% 32.3% 33.2% hotelschool den haag 45.2% 48.6% 47.9% 43.3% 16.2% hs de kempel 35.4% 42.1% 54.4% 55.4% 68.7% hs ipabo 32.1% 37.0% 31.9% 32.2% 34.5% hs van arnhem en nijmegen 15.8% 16.1% 16.6% 17.8% 17.0% hs voor de kunsten utrecht 19.1% 21.4% 22.5% 24.3% 24.8% iselinge hs 23.2% 24.2% 20.9% 25.8% 30.4% katholieke pabo zwolle 72.7% 72.9% 80.0% 81.5% 81.0% kon. ac. van beeldende kunsten 19.5% 19.7% 21.2% 24.0% 21.1% nhtv internationale hs breda 6.3% 19.5% 25.5% 27.5% 30.6% noordelijke hs leeuwarden 24.9% 23.8% 18.7% 25.1% 37.6% p.c. hs 'marnix academie' -5.9% -1.2% 7.7% 22.9% 35.3% saxion hogescholen 30.4% 28.9% 14.4% 19.9% 24.2% stichting artez 23.4% 25.9% 28.5% 31.9% 31.1% stoas hogeschool 14.1% 8.9% 10.0% -31.5% -21.0% van hall larenstein 29.3% 29.7% 30.1% 28.3% 14.5% totaal 27.7% 29.4% 32.3% 32.7% 33.9% * Hogeschool opgeheven in 2004 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 13

14 rentabiliteit hogeschool amsterdamse hs v.d. kunsten 7.1% 8.1% 12.5% 4.7% 3.3% avans hogeschool 5.4% 1.6% 5.8% 3.3% 1.4% chr. agrarische hs (aeres groep) -3.0% 0.2% -2.3% 0.0% -2.8% chr. hogeschool ede 3.8% 6.5% 6.8% 1.8% 0.1% chr. hogeschool nederland 6.4% 3.0% 3.6% -2.8% -6.3% chr. hogeschool windesheim 3.7% 3.2% 3.2% 0.7% 2.5% chr. hs de driestar 7.1% 13.3% 15.5% 7.0% -5.0% codarts, hs voor de kunsten -4.3% 0.7% 6.9% 0.1% 1.4% design academy eindhoven 0.5% 4.5% 0.1% 0.2% 3.0% fontys hogescholen -0.8% -0.8% 0.2% 2.1% 1.8% gereformeerde hogeschool 1.0% 7.8% 7.0% 2.1% -2.9% gerrit rietveld academie 4.7% 7.4% 6.4% 3.4% 8.2% haagse hogeschool/th rijswijk 4.7% 2.1% 5.2% 2.0% -1.4% hanzehogeschool groningen 0.6% 8.0% 5.0% -0.5% 0.7% has den bosch 6.1% 2.6% 2.1% -0.9% -0.9% hogeschool de horst 8.9% 12.3% -1.7% 3.1% 8.6% hogeschool diedenoort * 1.6% 1.0% 9.6% 7.4% hogeschool domstad -2.4% -3.5% 5.7% 4.1% -4.5% hogeschool drenthe -6.1% -3.1% -0.3% -0.8% 0.8% hogeschool edith stein 11.7% 9.8% 7.2% -0.9% 4.7% hogeschool helicon -16.6% -1.0% -6.9% 2.9% 25.7% hogeschool inholland 5.2% 3.0% 0.4% -1.4% 1.0% hogeschool leiden 1.6% 10.7% 9.4% 9.0% 9.0% hogeschool rotterdam 1.6% 5.9% 1.5% 1.1% 1.4% hogeschool utrecht 1.9% 2.4% 6.6% 5.1% 2.5% hogeschool van amsterdam -0.5% -3.7% 3.1% 2.6% 0.8% hogeschool zeeland 7.7% 4.4% -5.3% 5.5% 3.9% hogeschool zuyd 1.6% 2.8% 3.0% 1.1% 1.2% hotelschool den haag 2.7% 4.8% 1.0% -8.3% -8.3% hs de kempel 12.5% 19.5% 18.7% 12.4% 13.7% hs ipabo 13.1% 15.5% 2.9% 1.6% 2.5% hs van arnhem en nijmegen 1.5% 1.2% 1.3% 1.4% 0.1% hs voor de kunsten utrecht 0.6% 0.6% 3.4% 1.9% 0.3% iselinge hs 1.4% 1.6% -1.7% 0.2% 1.3% katholieke pabo zwolle 7.9% 13.8% 15.0% 15.0% 7.5% kon. ac. van beeldende kunsten 1.8% 3.7% 0.8% -3.4% -3.9% nhtv internationale hs breda 16.4% 18.9% 8.6% 3.2% 5.0% noordelijke hs leeuwarden 1.5% 2.8% 9.4% 6.4% 8.7% p.c. hs 'marnix academie' -8.6% 3.7% 9.7% 12.0% 12.9% saxion hogescholen 1.7% 3.1% -1.6% 4.5% 5.6% stichting artez -2.4% 2.2% 4.1% 4.3% 2.4% stoas hogeschool -0.2% -8.6% 2.5% 5.9% 5.4% van hall larenstein -2.1% 2.4% 2.1% -4.5% -10.4% totaal 2.3% 2.5% 3.2% 2.0% 1.3% * Hogeschool opgeheven in 2004 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 14

15 2.4 Personeelskosten per student personeelskosten personeelskosten gecorr. voor inkomsten derden hogeschool amsterdamse hs v.d. kunsten avans hogeschool chr. agrarische hs (aeres groep) * chr. hogeschool ede chr. hogeschool nederland chr. hogeschool windesheim chr. hs de driestar codarts, hs voor de kunsten design academy eindhoven fontys hogescholen gereformeerde hogeschool gerrit rietveld academie haagse hogeschool/th rijswijk hanzehogeschool groningen has den bosch hogeschool de horst hogeschool diedenoort ** hogeschool domstad hogeschool drenthe hogeschool edith stein hogeschool helicon hogeschool inholland hogeschool leiden hogeschool rotterdam hogeschool utrecht hogeschool van amsterdam hogeschool zeeland hogeschool zuyd hotelschool den haag hs de kempel hs ipabo hs van arnhem en nijmegen hs voor de kunsten utrecht iselinge hs * katholieke pabo zwolle kon. ac. van beeldende kunsten nhtv internationale hs breda noordelijke hs leeuwarden p.c. hs 'marnix academie' saxion hogescholen stichting artez stoas hogeschool van hall larenstein totaal * Afwijkende ratio's als gevolg van fusies (zie bijlage) ** Hogeschool opgeheven in 2004 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 15

16 2.5 Overige kosten per student huisvestingskosten beheerskosten hogeschool amsterdamse hs v.d. kunsten avans hogeschool chr. agrarische hs (aeres groep) chr. hogeschool ede chr. hogeschool nederland chr. hogeschool windesheim chr. hs de driestar codarts, hs voor de kunsten design academy eindhoven fontys hogescholen gereformeerde hogeschool gerrit rietveld academie haagse hogeschool/th rijswijk hanzehogeschool groningen has den bosch hogeschool de horst hogeschool diedenoort * hogeschool domstad hogeschool drenthe hogeschool edith stein hogeschool helicon hogeschool inholland hogeschool leiden hogeschool rotterdam hogeschool utrecht hogeschool van amsterdam hogeschool zeeland hogeschool zuyd hotelschool den haag hs de kempel hs ipabo hs van arnhem en nijmegen hs voor de kunsten utrecht iselinge hs katholieke pabo zwolle kon. ac. van beeldende kunsten nhtv internationale hs breda noordelijke hs leeuwarden p.c. hs 'marnix academie' saxion hogescholen stichting artez stoas hogeschool van hall larenstein totaal * Hogeschool opgeheven in 2004 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 16

17 3 Kengetallen Domein Personeel Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 17

18 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 18

19 3.1 Samenvatting omvang fte 22,485 23,368 24,256 24,897 25,111 personen 30,153 31,353 32,073 33,649 34,100 leeftijdsopbouw <25 2.0% 2.5% 2.2% 2.3% 2.1% % 5.4% 5.7% 6.2% 6.2% % 8.9% 9.5% 9.4% 9.2% % 11.1% 11.0% 11.2% 11.3% % 15.7% 15.3% 14.7% 14.2% % 19.2% 18.4% 17.8% 17.7% % 20.5% 19.4% 18.8% 18.5% % 14.0% 15.2% 16.0% 16.5% % 2.8% 3.2% 3.6% 4.3% gemiddelde leeftijd personeel man vrouw totaal verdeling salarisschalen <=8 28.5% 28.7% 29.1% 29.4% 28.7% 9 5.8% 6.7% 7.4% 7.4% 7.6% % 6.3% 6.7% 6.9% 7.3% % 19.4% 19.0% 19.1% 19.3% % 32.3% 31.2% 30.6% 30.5% 13=> 6.9% 6.7% 6.5% 6.6% 6.6% % vrouwen schaal 13=> 16.2% 16.3% 18.1% 19.4% 21.3% personeel in einde salarisschaal percentage 49.3% 50.3% 51.7% 53.3% 55.2% externe mobiliteit instroom 13.3% 14.6% 12.8% 13.1% 10.5% uitstroom 11.5% 11.2% 10.8% 8.9% 9.1% student/personeelratio's ratio Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 19

20 3.2 Omvang in fte en personen fte personen hogeschool amsterdamse hs v.d. kunsten avans hogeschool 1,245 1,292 1,326 1,322 1,270 1,666 1,733 1,718 1,768 1,725 chr. agrarische hogeschool (aeres groep) chr. hogeschool ede chr. hogeschool nederland chr. hogeschool windesheim ,034 1,075 1,120 1,171 1,269 1,337 chr. hs de driestar codarts, hs voor de kunsten design academy eindhoven fontys hogescholen 2,489 2,595 2,731 2,806 2,763 3,220 3,282 3,403 3,579 3,517 gereformeerde hogeschool gerrit rietveld academie haagse hogeschool/th rijswijk 1,136 1,168 1,149 1,149 1,152 1,481 1,519 1,463 1,515 1,558 hanzehogeschool groningen 1,196 1,249 1,320 1,365 1,425 1,608 1,682 1,765 1,888 2,002 has den bosch hogeschool de horst hogeschool diedenoort hogeschool domstad hogeschool drenthe hogeschool edith stein hogeschool helicon hogeschool inholland 1,936 2,113 2,345 2,361 2,226 2,575 2,801 3,032 3,075 2,838 hogeschool leiden hogeschool rotterdam 1,337 1,327 1,321 1,388 1,387 1,775 1,776 1,786 1,921 1,930 hogeschool van amsterdam 1,596 1,619 1,582 1,658 1,764 1,983 1,994 1,980 2,081 2,148 hogeschool utrecht 1,866 1,904 2,000 2,050 2,094 2,528 2,577 2,628 2,769 2,842 hogeschool zeeland hogeschool zuyd ,044 1,080 1,130 1,244 1,305 1,340 1,392 1,455 hotelschool den haag hs de kempel hs ipabo hs van arnhem en nijmegen 1,248 1,338 1,375 1,447 1,556 1,630 1,748 1,796 1,940 2,088 hs voor de kunsten utrecht * iselinge hs ** katholieke pabo zwolle kon. ac. van beeldende kunsten nhtv internationale hs breda noordelijke hs leeuwarden ,015 p.c. hs 'marnix academie' saxion hogescholen 1,208 1,267 1,255 1,215 1,191 1,494 1,606 1,564 1,544 1,522 stichting artez stoas hogeschool *** van hall larenstein totaal 22,485 23,368 24,256 24,897 25,111 30,153 31,353 32,073 33,649 34,100 * Gegevens 2004 niet beschikbaar, schatting o.b.v. ontwikkeling totale bestand ** Gegevens 2002 niet beschikbaar, schatting o.b.v. ontwikkeling totale bestand *** Gegevens 2003 en 2004 niet beschikbaar, schatting o.b.v. ontwikkeling totale bestand Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 20

21 3.3 Studenten per fte personeel amsterdamse hs v.d. kunsten avans hogeschool chr. agrarische hogeschool (aeres groep) chr. hogeschool ede chr. hogeschool nederland chr. hogeschool windesheim chr. hs de driestar codarts, hs voor de kunsten design academy eindhoven fontys hogescholen gereformeerde hogeschool gerrit rietveld academie haagse hogeschool/th rijswijk hanzehogeschool groningen has den bosch hogeschool de horst hogeschool diedenoort * hogeschool domstad hogeschool drenthe hogeschool edith stein hogeschool helicon hogeschool inholland hogeschool leiden hogeschool rotterdam hogeschool utrecht hogeschool van amsterdam hogeschool zeeland hogeschool zuyd hotelschool den haag hs de kempel hs ipabo hs van arnhem en nijmegen hs voor de kunsten utrecht iselinge hs katholieke pabo zwolle kon. ac. van beeldende kunsten nhtv internationale hs breda noordelijke hs leeuwarden p.c. hs 'marnix academie' saxion hogescholen stichting artez stoas hogeschool van hall larenstein totaal * Hogeschool opgeheven in 2004 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 21

22 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 22

23 4 Kengetallen Domein Studenten Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 23

24 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 24

25 4.1 Samenvatting omvang instroom 100, ,760 98, , ,131 ingeschrevenen 306, , , , ,300 gediplomeerden* 56,294 59,468 61,455 63,138 * 2004 niet beschikbaar als gevolg van peildatum bronbestand (zie bijlage) cohort 1995 cohort 1996 cohort 1997 cohort 1998 cohort 1999 rendement voltijd hao 49.9% 61.1% 56.9% 56.1% 57.5% heo 52.5% 50.9% 50.0% 49.5% 48.9% hgzo 63.8% 66.1% 63.2% 63.3% 64.5% hpo 53.2% 53.6% 54.3% 58.8% 57.2% hsao 54.9% 55.6% 54.8% 54.6% 52.6% htno 59.8% 57.9% 57.3% 55.7% 55.6% kuo 47.5% 46.5% 48.4% 48.4% 51.7% totaal 54.9% 54.9% 54.1% 54.1% 53.7% studieduur gediplomeerden uitvallers Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 25

26 4.2 Marktaandeel instroom per sector sector hao hogeschool avans hogeschool 0.7% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% chr. agrarische hogeschool (aeres groep) 14.8% 16.1% 16.3% 16.8% 21.0% has den bosch 20.6% 16.1% 18.7% 19.9% 20.9% hogeschool inholland 8.1% 14.6% 12.7% 13.2% 8.3% noordelijke hs leeuwarden 0.8% 0.5% 0.6% 0.5% 0.3% saxion hogescholen 3.6% 1.5% 0.9% 1.7% 0.5% van hall larenstein 51.4% 50.8% 50.5% 48.0% 49.0% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 26

27 sector heo hogeschool avans hogeschool 6.9% 7.6% 7.0% 6.4% 5.5% chr. hogeschool ede 0.2% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% chr. hogeschool nederland 2.6% 3.1% 3.4% 3.5% 3.4% chr. hogeschool windesheim 3.4% 3.9% 4.1% 3.8% 3.5% fontys hogescholen 6.3% 6.8% 7.3% 7.4% 7.5% haagse hogeschool/th rijswijk 5.8% 5.5% 5.7% 6.4% 5.9% hanzehogeschool groningen 6.9% 6.3% 5.7% 6.0% 6.0% hogeschool diedenoort 0.9% 0.7% 0.7% 0.5% 0.0% hogeschool drenthe 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% hogeschool inholland 17.1% 17.5% 18.2% 16.9% 16.9% hogeschool leiden 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% hogeschool rotterdam 5.5% 4.0% 4.7% 5.9% 6.4% hogeschool utrecht 8.1% 7.4% 7.3% 6.7% 8.3% hogeschool van amsterdam 11.7% 12.3% 9.0% 9.3% 10.1% hogeschool zeeland 2.1% 2.1% 2.3% 2.2% 1.1% hogeschool zuyd 4.2% 3.8% 4.3% 4.0% 3.9% hotelschool den haag 1.0% 0.9% 1.2% 1.2% 1.3% hs van arnhem en nijmegen 4.3% 4.2% 4.8% 5.4% 6.3% hs voor de kunsten utrecht 0.0% 0.1% 0.4% 0.4% 0.4% nhtv internationale hs breda 4.3% 4.7% 5.3% 5.2% 4.8% noordelijke hs leeuwarden 2.5% 2.4% 2.7% 2.2% 2.2% saxion hogescholen 5.7% 5.8% 5.0% 5.5% 5.1% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 27

28 sector hgzo hogeschool avans hogeschool 4.6% 4.7% 5.4% 5.3% 5.3% chr. hogeschool ede 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.5% chr. hogeschool windesheim 3.4% 3.3% 3.3% 3.5% 3.3% fontys hogescholen 6.5% 6.9% 7.5% 7.2% 7.9% gereformeerde hogeschool 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6% haagse hogeschool/th rijswijk 3.8% 3.0% 3.5% 3.0% 3.0% hanzehogeschool groningen 10.4% 9.6% 10.1% 11.3% 11.4% hogeschool inholland 6.4% 6.3% 6.3% 5.3% 4.9% hogeschool leiden 4.9% 5.0% 4.9% 4.8% 4.9% hogeschool rotterdam 6.9% 6.3% 6.3% 6.7% 7.3% hogeschool utrecht 13.1% 16.9% 13.3% 13.6% 13.9% hogeschool van amsterdam 10.7% 9.6% 10.0% 10.2% 9.4% hogeschool zeeland 2.0% 2.1% 1.9% 2.3% 1.1% hogeschool zuyd 6.7% 6.3% 6.6% 6.7% 6.2% hs van arnhem en nijmegen 11.1% 10.4% 11.4% 10.9% 12.6% noordelijke hs leeuwarden 1.9% 2.0% 1.5% 1.5% 1.3% saxion hogescholen 5.5% 5.5% 6.0% 5.6% 5.3% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 28

29 sector hpo hogeschool avans hogeschool 2.0% 1.7% 1.6% 1.4% 1.1% chr. hogeschool ede 1.1% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% chr. hogeschool nederland 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 2.1% chr. hogeschool windesheim 6.3% 6.6% 6.8% 8.3% 8.6% chr. hs de driestar 1.8% 1.4% 1.4% 2.2% 1.7% fontys hogescholen 18.6% 20.7% 21.1% 19.8% 20.4% gereformeerde hogeschool 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% haagse hogeschool/th rijswijk 2.5% 2.0% 2.3% 2.2% 2.0% hanzehogeschool groningen 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 2.2% hogeschool domstad 1.9% 1.3% 1.4% 1.7% 1.4% hogeschool drenthe 1.8% 2.0% 2.2% 2.2% 1.8% hogeschool edith stein 1.9% 1.7% 1.6% 1.7% 1.9% hogeschool helicon 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.4% hogeschool inholland 9.8% 9.5% 9.5% 8.7% 7.7% hogeschool leiden 2.7% 2.6% 2.7% 2.4% 2.8% hogeschool rotterdam 5.0% 4.8% 5.0% 4.3% 4.5% hogeschool utrecht 13.0% 14.8% 13.4% 12.2% 12.5% hogeschool van amsterdam 4.1% 4.0% 4.6% 5.3% 5.6% hogeschool zeeland 1.0% 1.0% 1.0% 1.2% 0.9% hogeschool zuyd 1.4% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% hs de kempel 1.0% 1.1% 1.4% 1.5% 1.4% hs ipabo 2.6% 2.4% 2.5% 2.9% 2.8% hs van arnhem en nijmegen 6.2% 5.4% 5.3% 5.2% 5.7% iselinge hs 0.9% 1.0% 0.8% 1.3% 1.1% katholieke pabo zwolle 1.2% 1.2% 1.0% 1.1% 1.1% noordelijke hs leeuwarden 2.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.5% p.c. hs 'marnix academie' 1.9% 1.8% 1.8% 2.0% 2.0% saxion hogescholen 1.3% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% stoas hogeschool 1.4% 1.2% 1.3% 1.4% 1.8% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 29

30 sector hsao hogeschool avans hogeschool 6.3% 5.8% 5.0% 5.5% 5.6% chr. hogeschool ede 2.7% 2.8% 2.8% 3.1% 4.5% chr. hogeschool nederland 1.7% 1.9% 1.5% 1.7% 1.8% chr. hogeschool windesheim 4.8% 4.9% 5.1% 5.3% 6.2% fontys hogescholen 9.0% 9.1% 10.6% 10.5% 10.0% gereformeerde hogeschool 0.7% 0.7% 0.5% 1.0% 1.0% haagse hogeschool/th rijswijk 3.8% 3.8% 3.5% 3.6% 3.7% hanzehogeschool groningen 5.4% 5.4% 4.7% 4.5% 4.9% hogeschool de horst 3.5% 3.3% 2.9% 2.7% 2.4% hogeschool inholland 15.3% 16.5% 16.6% 14.5% 12.3% hogeschool leiden 2.8% 2.8% 2.9% 2.4% 2.0% hogeschool rotterdam 5.4% 5.3% 5.3% 5.3% 5.6% hogeschool utrecht 8.5% 8.4% 8.5% 8.2% 7.9% hogeschool van amsterdam 9.1% 7.6% 8.9% 8.6% 8.5% hogeschool zuyd 3.8% 4.1% 3.8% 3.8% 3.8% hs van arnhem en nijmegen 7.7% 7.9% 7.7% 8.8% 9.3% noordelijke hs leeuwarden 2.5% 2.3% 2.6% 2.7% 2.7% saxion hogescholen 6.9% 7.4% 7.1% 7.8% 7.9% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 30

31 sector htno hogeschool avans hogeschool 8.1% 9.4% 9.8% 9.4% 9.4% chr. hogeschool windesheim 2.6% 2.5% 2.9% 3.4% 3.4% fontys hogescholen 8.3% 8.7% 9.5% 8.6% 7.2% haagse hogeschool/th rijswijk 10.8% 8.9% 9.0% 7.9% 7.0% hanzehogeschool groningen 4.9% 4.7% 5.1% 4.8% 5.1% hogeschool drenthe 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% hogeschool inholland 4.6% 5.2% 5.5% 5.3% 5.7% hogeschool leiden 1.0% 1.2% 1.2% 1.4% 1.8% hogeschool rotterdam 7.9% 8.4% 8.7% 10.4% 10.3% hogeschool utrecht 14.7% 12.3% 10.3% 9.6% 9.2% hogeschool van amsterdam 11.2% 11.5% 11.1% 11.7% 12.8% hogeschool zeeland 2.6% 2.6% 2.3% 2.7% 2.4% hogeschool zuyd 3.6% 3.2% 3.6% 4.0% 4.0% hs van arnhem en nijmegen 6.1% 6.4% 7.5% 7.6% 7.7% hs voor de kunsten utrecht 1.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.3% nhtv internationale hs breda 0.9% 0.8% 0.6% 0.8% 0.9% noordelijke hs leeuwarden 2.4% 3.3% 3.7% 3.6% 3.8% saxion hogescholen 8.6% 9.0% 7.1% 7.1% 7.3% van hall larenstein 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 31

32 sector kuo hogeschool amsterdamse hs v.d. kunsten 12.9% 13.9% 15.6% 13.8% 13.9% avans hogeschool 5.8% 6.0% 5.2% 5.5% 6.0% chr. hogeschool windesheim 1.0% 0.9% 1.1% 1.3% 1.2% codarts, hs voor de kunsten 7.0% 5.9% 5.3% 5.0% 5.1% design academy eindhoven 3.1% 3.4% 3.1% 3.1% 3.0% fontys hogescholen 6.9% 6.8% 6.6% 7.6% 7.5% gerrit rietveld academie 4.7% 3.6% 5.0% 5.3% 5.9% hanzehogeschool groningen 3.8% 4.5% 4.2% 5.7% 5.5% hogeschool helicon 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.6% hogeschool inholland 0.8% 0.8% 0.4% 0.5% 0.6% hogeschool rotterdam 7.1% 7.9% 6.3% 6.1% 6.0% hogeschool van amsterdam 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% hogeschool zuyd 7.2% 7.4% 7.3% 7.2% 10.0% hs van arnhem en nijmegen 1.0% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% hs voor de kunsten utrecht 11.5% 11.8% 11.3% 11.2% 10.7% kon. ac. van beeldende kunsten 9.7% 8.9% 10.5% 10.3% 8.9% noordelijke hs leeuwarden 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6% saxion hogescholen 1.3% 1.2% 1.2% 1.0% 1.3% stichting artez 14.0% 14.0% 15.4% 15.3% 13.2% totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 32

33 5 Kengetallen Domein Onderwijs Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 33

34 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 34

35 5.1 Samenvatting maatschappelijke positie afgestudeerden werkzaam 85.0% 83.8% 82.3% 80.6% 80.6% werkzoekend 1.8% 1.7% 2.1% 3.2% 3.3% studie 11.5% 11.5% 12.3% 12.4% 13.4% overig 1.7% 3.0% 3.3% 3.8% 2.6% oordeel afgestudeerden over studiekeuze aandeel opnieuw dezelfde studiekeuze 79.4% 77.1% 79.3% 80.0% 81.8% oordeel afgestudeerden over aansluiting op arbeidsmarkt aandeel voldoende/goed 84.8% 84.3% 84.6% 79.2% 78.5% Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 35

36 5.2 Maatschappelijke positie anderhalf jaar na afstuderen 2004 hogeschool werkzaam werkzoekend studie overig amsterdamse hs v.d. kunsten 75.8% 7.4% 11.9% 4.8% avans hogeschool 78.1% 2.8% 17.3% 1.8% chr. agrarische hogeschool (aeres groep) 78.3% 3.4% 16.4% 1.9% chr. hogeschool ede 91.6% 1.0% 4.4% 2.9% chr. hogeschool nederland 78.0% 4.3% 13.0% 4.7% chr. hogeschool windesheim 77.5% 3.2% 15.8% 3.5% chr. hs de driestar 91.5% 6.1% 0.8% 1.6% codarts, hs voor de kunsten * * * * design academy eindhoven 82.4% 0.0% 8.3% 9.3% fontys hogescholen 81.3% 3.0% 14.1% 1.7% gereformeerde hogeschool 86.2% 1.4% 5.8% 6.6% gerrit rietveld academie 72.5% 10.2% 11.2% 6.1% haagse hogeschool/th rijswijk 83.0% 2.8% 11.8% 2.4% hanzehogeschool groningen 74.2% 4.9% 17.3% 3.6% has den bosch 77.5% 1.5% 20.4% 0.6% hogeschool de horst 88.4% 4.6% 2.5% 4.6% hogeschool diedenoort * * * * hogeschool domstad * * * * hogeschool drenthe * * * * hogeschool edith stein 85.0% 0.0% 8.7% 6.3% hogeschool helicon * * * * hogeschool inholland 84.3% 2.3% 11.3% 2.1% hogeschool leiden 89.6% 2.7% 7.0% 0.7% hogeschool rotterdam 84.1% 2.6% 11.1% 2.2% hogeschool utrecht 81.8% 3.6% 12.1% 2.5% hogeschool van amsterdam 75.2% 3.6% 19.5% 1.7% hogeschool zeeland 74.7% 1.1% 21.5% 2.8% hogeschool zuyd 78.9% 3.6% 15.3% 2.2% hotelschool den haag * * * * hs de kempel 93.6% 0.0% 4.8% 1.6% hs ipabo * * * * hs van arnhem en nijmegen 81.3% 3.6% 11.6% 3.6% hs voor de kunsten utrecht 79.7% 6.8% 4.5% 9.0% iselinge hs * * * * katholieke pabo zwolle * * * * kon. ac. van beeldende kunsten 78.0% 4.9% 9.4% 7.7% nhtv internationale hs breda 72.8% 4.6% 19.9% 2.8% noordelijke hs leeuwarden 75.4% 5.1% 18.1% 1.4% p.c. hs 'marnix academie' 88.4% 0.0% 6.7% 4.9% saxion hogescholen 78.3% 4.1% 15.7% 2.0% stichting artez 73.9% 3.0% 12.8% 10.4% stoas hogeschool 93.8% 4.9% 1.3% 0.0% van hall larenstein 69.6% 7.8% 19.0% 3.6% totaal 80.6% 3.3% 13.4% 2.6% * Deze hogescholen namen in dit jaar niet deel aan de HBO-Monitor Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 36

37 5.3 Afgestudeerden die dezelfde studiekeuze zouden maken amsterdamse hs v.d. kunsten 87.0% 83.0% 95.4% ** 77.4% avans hogeschool 81.2% 80.8% 80.5% 81.2% 85.1% chr. agrarische hogeschool (aeres groep) 84.5% 79.0% 81.6% 78.7% 86.0% chr. hogeschool ede * * * 88.5% 87.8% chr. hogeschool nederland 82.2% 75.7% 74.2% 72.6% 80.7% chr. hogeschool windesheim 82.3% 79.4% 78.2% 82.8% 84.1% chr. hs de driestar * * 96.2% 93.3% 91.4% codarts, hs voor de kunsten * 100.0% 85.6% ** * design academy eindhoven 100.0% * 92.9% ** 79.2% fontys hogescholen 78.4% 76.8% 79.7% 80.4% 83.9% gereformeerde hogeschool 85.9% 87.2% 92.0% 84.9% 90.9% gerrit rietveld academie 88.2% 91.0% 85.9% ** 97.9% haagse hogeschool/th rijswijk 75.7% 75.2% 75.3% 77.5% 77.2% hanzehogeschool groningen 74.8% 78.9% 72.1% 83.0% 78.8% has den bosch 85.8% 76.0% 75.1% 82.0% 82.7% hogeschool de horst 84.9% 85.0% 87.2% 89.1% 87.0% hogeschool diedenoort * * * * * hogeschool domstad 91.4% * 92.2% 92.2% * hogeschool drenthe * * * * * hogeschool edith stein 88.5% 85.0% 95.5% 94.1% 91.6% hogeschool helicon * * * * * hogeschool inholland 79.8% 76.4% 80.8% 77.6% 78.2% hogeschool leiden 83.6% 82.0% 87.1% 88.2% 87.9% hogeschool rotterdam 80.4% 75.9% 80.1% 78.4% 82.8% hogeschool utrecht 77.1% 75.4% 77.9% 77.1% 78.5% hogeschool van amsterdam 76.3% 73.6% 66.4% 73.4% 73.8% hogeschool zeeland 83.6% 82.7% 81.4% 81.5% 85.4% hogeschool zuyd 80.0% 75.7% 76.8% 82.0% 86.9% hotelschool den haag 82.3% 66.0% * * * hs de kempel 100.0% 89.0% 97.9% 100.0% 98.2% hs ipabo * * * 93.1% * hs van arnhem en nijmegen 78.2% 80.6% 80.4% 80.8% 87.3% hs voor de kunsten utrecht 88.7% 77.0% 81.2% ** 83.5% iselinge hs 92.9% * * * * katholieke pabo zwolle * * * * * kon. ac. van beeldende kunsten 88.7% 94.0% 77.3% ** 93.8% nhtv internationale hs breda 75.9% 70.3% 68.0% 61.6% 68.5% noordelijke hs leeuwarden 77.9% 79.3% 79.3% 85.1% 74.5% p.c. hs 'marnix academie' * 84.0% * * 92.9% saxion hogescholen * 70.8% 88.4% * 80.5% stichting artez 88.2% 90.0% 91.2% ** 94.3% stoas hogeschool 81.6% 82.0% 79.5% 80.8% 87.2% van hall larenstein 79.1% 69.4% 79.4% 78.1% 78.2% totaal 79.4% 77.1% 79.3% 80.0% 81.8% * Deze hogescholen namen in dit jaar niet deel aan de HBO-Monitor ** Oordeel niet beschikbaar voor het kunstvakonderwijs Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 37

38 Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 38

39 Bijlage Kengetallen in HMI 1 Overzicht digitale tabellenset Hieronder volgt een opsomming van de tabellen die zijn opgenomen in de digitale tabellenset die u kunt downloaden van de website onder hbo in cijfers. Elk van deze tabellen behalve de samenvattingen bevatten gegevens met betrekking tot de afzonderlijke hogescholen. Daar waar jaartallen achter de titel van een tabel zijn opgenomen, is voor elk van de jaren in de genoemde periode een tabel beschikbaar. Domein financiën Samenvatting Procentueel Samenvatting Absoluut Kasstroomoverzicht totaal hbo Personeelskosten per student Overige kosten per student Financiële indicatoren Financieel resultaat Exploitatierekening Balans Domein personeel Samenvatting Omvang in personen en fte Leeftijdsopbouw Gemiddelde leeftijd Salarisverdeling Externe mobiliteit Personeel aan einde salarisschaal Student/personeelratio s Domein studenten Samenvatting Instroom studenten Marktaandeel instroom per sector Ingeschreven studenten Marktaandeel inschrijvingen per sector Gediplomeerde studenten Sectorrendement cohorten Studieduur afgestudeerden per cohort Studieduur uitvallers per cohort Onderwijsvraagfactor stabiele opleidingen Domein onderwijs Samenvatting Maatschappelijke positie afgestudeerden Oordeel afgestudeerden over studiekeuze Oordeel afgestudeerden over aansluiting op de arbeidsmarkt 2 Omgang met kengetallen Het is lastig om een set indicatoren te kiezen die als maatgevend beschouwd kan worden als het gaat om de prestaties van hogescholen. De keuze is beperkt doordat er hoge eisen worden gesteld aan de Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 39

40 betrouwbaarheid van gegevens en doordat brede beschikbaarheid vaak een probleem is. Daarnaast dient de keuze voor een samenhangend geheel van indicatoren, het aggregatieniveau en de definities consequent doorgevoerd te worden, zodat prestaties in de tijd gevolgd kunnen worden. Om tot een juiste interpretatie van gegevens te komen is het noodzakelijk om deze in samenhang te beschouwen, waarvoor extra informatie over achterliggende ontwikkelingen vereist is. Een populair middel om indicatoren in hun context te plaatsen is de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton 3. Naast de financiële indicatoren spelen ook andere indicatoren een belangrijke rol. De prestaties worden ook bekeken vanuit het afnemers-, interne processen- en leer & groei-perspectief. Bij het interpreteren van de kengetallen die zijn opgenomen in deze publicatie geldt dan ook dat het geheel in samenhang bezien moet worden. Hieronder wordt aan de hand van drie voorbeelden besproken hoe tegen verschillende kengetallen aangekeken kan worden. Bij de interpretatie van financiële kengetallen Aan de hand van de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit is een vergelijking van de financiële positie van hogescholen mogelijk. Voor een goede interpretatie van deze indicatoren zijn specifieke prognoses van de toekomstige posities belangrijk. Deze kunnen natuurlijk slechts ten dele uit de jaarrekening worden afgeleid, doordat de gegevens hierin voornamelijk betrekking hebben op het verleden. Ondanks het retrospectieve karakter kunnen de drie indicatoren een signaalfunctie vervullen. Enerzijds maken ze de ontwikkeling binnen de branche zichtbaar en anderzijds kunnen ze in voorkomende gevallen aanleiding geven tot nader onderzoek. Het is belangrijk om het geheel van de kengetallen en prognoses in ogenschouw te nemen bij een nadere analyse van de financiële positie. Bij de interpretatie van de student/personeelsratio De student/personeelsratio wordt gedefinieerd als het aantal studenten gedeeld door het aantal personeelsleden uitgedrukt in fte s. Deze ratio is een populair maar ook tweeslachtig kengetal. Vaak wordt gesteld dat een lage waarde van dit kengetal een goede kwaliteit betekent, aangezien dit wijst op een hoge mate van persoonlijke begeleiding. Tegelijkertijd wordt uit het oogpunt van doelmatigheid juist gestreefd naar een hoge waarde van het kengetal. Naast de tweeslachtigheid van deze ratio moet opgemerkt worden dat het kengetal wordt berekend met behulp van gegevens uit het RAHO. In dit gegevensbestand zijn alleen medewerkers opgenomen die daadwerkelijk in dienst zijn van hogescholen en bevat dus geen gegevens over uitzendkrachten. Doordat deze in toenemende mate worden ingezet, kan de student/personeelsratio een vertekend beeld opleveren. De waarde van het kengetal wordt hoger wanneer uitzendkrachten worden ingezet in plaats van vast personeel. Bij de interpretatie van de maatschappelijke positie en het oordeel van afgestudeerden De gepresenteerde cijfers binnen het domein onderwijs zijn afkomstig uit de HBO-Monitor. Deze gegevens worden in deze publicatie gepresenteerd zonder aandacht te besteden aan de context waarin een hogeschool opereert. De cijfers worden bijvoorbeeld niet gecorrigeerd voor regionale verschillen en verschillen in het opleidingenaanbod van hogescholen. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze factoren in belangrijke mate de verschillen tussen instellingen verklaren. Door hogescholen in dezelfde regio met een gelijksoortig opleidingenaanbod met elkaar te vergelijken, wordt een beter beeld van de verschillen verkregen. Deze handreikingen bij de interpretatie van de gegevens in deze publicatie geven eens te meer aan dat het belangrijk is om kengetallen kritisch te bekijken. Kengetallen dienen te worden gebruikt als indicator, wat staat voor richtinggever. Ze geven een richting aan, maar schrijven niets voor want kennen de context niet. De informatie in deze publicatie geeft zeker geen volledig beeld van alle ontwikkelingen die zich in het hbo afspelen. Toch biedt HMI 2005 een betrouwbare indicatie van de prestaties van hogescholen in het zichzelf ontwikkelende veld van het hoger beroepsonderwijs in Nederland. 3 Kaplan R.S. en D.P. Norton (1997), Op kop met de Balanced Scorecard Strategie vertaald naar actie, Uitgeverij Contact, Amsterdam. Hogescholen Management Informatie 2005 Pagina 40

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten Bindend Studieadvies Rapportage kwantitatieve resultaten Onderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs An van den Broek Hanneke Ribberink Froukje WartenberghCras Margrietha t Hart ResearchNed

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011. Inleiding

Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011. Inleiding Monitor OCW Meerjarenafspraken studiesucces en kwaliteit 2011 Inleiding In 2008 zijn meerjarenafspraken gemaakt met de HBO-raad en de VSNU ten behoeve van de ambities op het gebied van studiesucces en

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Ruut Veenhoven en Fatih Topcu Erasmus Universiteit Rotterdam, Afdeling Sociologie, Mei 2005 Het probleem De prestaties

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 bij artikel 4, eerste lid Hbo-opleidingen waarvan voor de

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

DOORSTROOM MBO-HBO. Inhoudsopgave

DOORSTROOM MBO-HBO. Inhoudsopgave DOORSTROOM MBO-HBO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Achtergrond... 2 1.2. Bronnen en definities... 2 1.3. Resultaat en toekomst... 3 2.... 4 2.1. Gediplomeerd in het mbo... 4 2.2. Ingeschreven in het

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Kennis in kaart 2004. Gegevensbasis HOOP

Kennis in kaart 2004. Gegevensbasis HOOP Kennis in kaart 2004 Gegevensbasis HOOP H O O P Kennis in kaart 2004 Inhoud Inleiding 9 Ambities Transitie naar een kennissamenleving 13 Lectoren en gastdocenten uit het bedrijfsleven 13 Aantal afgestudeerden

Nadere informatie

Voorinvesteringen. Een inventarisatie van de beloofde kwaliteitsimpuls. in het hoger onderwijs

Voorinvesteringen. Een inventarisatie van de beloofde kwaliteitsimpuls. in het hoger onderwijs Voorinvesteringen Een inventarisatie van de beloofde kwaliteitsimpuls in het hoger onderwijs Inhoudsopgave Inleiding... 4 De voorinvesteringen... 5 Het ontstaan van de voorinvesteringen... 5 Informeren

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs Hogeschool van Amsterdam, gebouw Leeuwenburg; in 2014 (in TJ) de grootste bijdrage aan het sectorresultaat. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector:

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Gebruikerstoets "Studeren met een handicap 2012"

Gebruikerstoets Studeren met een handicap 2012 Gebruikerstoets "Studeren met een handicap 01" De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun studie en instelling F.E.M. Steenkamp een rapport voor handicap + studie, expertisecentrum voor

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Stand van zaken omtrend Wiskunde D een dynamisch overzicht

Stand van zaken omtrend Wiskunde D een dynamisch overzicht Stand van zaken omtrend Wiskunde D een dynamisch overzicht versie 31 maart 2008 U wordt vriendelijk verzocht fouten, wijzigingen en toevoegingen te rapporteren by ctwo: wisd@ctwo.nl Commissie Toekomst

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Bijlage 1. Indeling van hbo-opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid

Bijlage 1. Indeling van hbo-opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid Bijlage 1. Indeling van hbo-opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid Bij alle CROHO-onderdelen betreft het de voltijdse, duale en deeltijdse vorm van de opleidingen voor

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007 OCW Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2007, nr. HO/ CBV/2007/46701, houdende vaststelling van bekostigingsbedragen en

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding MEMO INZAKE VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010 1 Inleiding Een btw-ondernemer die tegen vergoeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

LOOPBAAN PABO-AFGESTUDEERDEN IN GROEI- EN KRIMPREGIO S. Hoe verloopt de loopbaan van pas afgestudeerde Pabo-studenten in groei- en krimpregio s?

LOOPBAAN PABO-AFGESTUDEERDEN IN GROEI- EN KRIMPREGIO S. Hoe verloopt de loopbaan van pas afgestudeerde Pabo-studenten in groei- en krimpregio s? ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers LOOPBAAN PABO-AFGESTUDEERDEN IN GROEI- EN KRIMPREGIO S Hoe verloopt de loopbaan van pas afgestudeerde Pabo-studenten in groei- en krimpregio

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012

Benchmarkrapport Kinderopvang. Kinderopvang Het Voorbeeld September 2012 Benchmarkrapport Kinderopvang September 2012 LET OP! De gegevens in dit document zijn bedoeld als voorbeeld en daarom fictief, enige overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval. Pagina 1 / 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Conjunctuurenquête voorjaar 2013

Conjunctuurenquête voorjaar 2013 Conjunctuurenquête voorjaar 2013 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 2013 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 2013 Alle rechten

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Suvadra 1 Algemeen De Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. De doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte

Nadere informatie