Pensioenen en uitkeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenen en uitkeringen"

Transcriptie

1 Pensioenen en uitkeringen BABYBOOMERS Velen hebben een mening over wie er nu het meest slecht af is, welke groepen geen of minder bescherming behoeven, wie de sterkste schouders heeft. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde op haar website van 25 oktober jl.: In de afgelopen twintig jaar zijn de vermogens van huishoudens sterk ge- ktze bd R.J. Meijer groeid. Toch is de huidige generatie jonge huishoudens kwetsbaarder bij financiële tegenslag. De grotere financiële kwetsbaarheid van jongere huishoudens, zo zegt DNB, hangt samen met de Nederlandse huizenprijsontwikkeling. Eind jaren negentig zijn de huizenprijzen hard gestegen, maar sinds 2008 zijn die weer gedaald. Veel huishoudens die in het afgelopen decennium voor het eerst een woning hebben gekocht, hebben wel een deel van de prijsdaling meegemaakt, maar niet de explosieve stijging die daaraan vooraf ging. Dit waren vooral jongere huishoudens. Door DNB wordt hier onterecht jong tegen oud afgezet. Want was het niet zo dat de oudere generatie die prijsdalingen ook al eens had meegemaakt. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zakten de huizenprijzen in met zo n 25%. Dit omdat de rente toen steeg tot 11 à 12%. Recentelijk (oktober 2012) stelde de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat één-oudergezinnen en gezinnen van jonge dertigers het moeilijk hebben. Ouderen hebben het minst te klagen, zei hij. Er is in dit land meer behoefte aan een 30-plus partij dan een 50-plus-partij. Daarentegen stelde het Centraal Plan Bureau (CPB) in een eerdere generatievergelijkingsstudie (Lifetime Generational Accounts for the Netherlands, Harry ter Rele and Claudio Labanca, CPB Discussion Paper 170, 4 maart 2011): Het zijn de twintigers, dertigers en veertigers die het meest profiteren van de verzorgingsstaat, niet de babyboomers. Dit blijkt uit een studie van het CPB waarbij gekeken werd naar de belastingen en premies die iemand in zijn leven afdraagt en naar de overheidsvoorzieningen die hij ontvangt. Uitgangspunt van de studie was de situatie van juni In 2010 werd duidelijk dat er in ons land flink moest worden bezuinigd en dat onder meer de AOW-leeftijd zou moeten worden verhoogd. De studie begint bij de eerste naoorlogse geboortegolf. Opvallend is dat de mensen die tussen 1946 en 1948 geboren zijn meer hebben betaald dan ontvangen. Dus het is aannemelijk dat dat nog sterker geldt voor mensen die vóór 1946 zijn geboren, aldus CPB-onderzoeker Harry ter Rele. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de naoorlogse jaren karig waren. Het CPB hield in de berekeningen geen rekening met mogelijke financiële voordelen die de eerste naoorlogse generatie heeft genoten, zoals de stijging van de huizenprijzen of de aandelenkoersen. Hoewel de gewone man dat voordeel niet had - velen hadden geen aandelen en velen hadden geen eigen huis. Van regelingen van vervroegd uittreden hebben de mensen die vóór 1950 zijn geboren, wel het meest voordeel gehad. Volgens het CPB is het voor het eerst dat er bij dergelijke studies ook werd gekeken naar de verdeling van de lusten en de lasten uit het verleden. Tot nu toe werd er alleen gekeken naar de toekomstige kosten en baten, hierbij kwamen de babyboomers juist als profiteurs uit de bus, omdat zij de komende jaren gebruik maken van de AOW en meer zorg nodig hebben. Nu wordt er ook gekeken naar wat zij hebben bijgedragen. Maar wie de noodzakelijke bezuiniging nu wil verdelen tussen de generaties ziet volgens het CPB dat het helemaal niet zo gek is om de babyboomers te ontzien. Want het zijn vooral de huidige dertigers en veertigers die over hun hele leven netto waarschijnlijk het meest zullen ontvangen van de overheid. Een overheid die vooral in de jaren zeventig en tachtig flink heeft gestrooid met de gasbaten. Programmaleider Van der Horst van het CPB waarschuwt echter geen politieke conclusies aan het rapport te verbinden: We bieden met de studie alleen informatie over de verdeling van de collectieve voorzieningen tussen de generaties. We zeggen niets over de verdeling binnen de December

2 generaties. Zo betaalt een veertiger met een bovenmodaal inkomen netto meer belasting dan hij ontvangt aan overheidsvoorzieningen. Een leeftijdsgenoot met een uitkering ontvangt juist veel meer dan gemiddeld. Hoewel jongeren nog altijd meer ontvangen dan ze betalen aan de verzorgingsstaat zorgt de vergrijzing ervoor dat ze minder profijt gaan hebben. Immers er zijn minder werkenden en meer mensen die AOW krijgen en die soms ook zorg behoeven. Ook de gasvoorraad van Nederland neemt af. Om het systeem betaalbaar te houden zullen voorzieningen moeten worden versoberd. Zo zal de in het regeerakkoord voorgenomen verlaging van het opbouwpercentage voor de komende generaties minder pensioen betekenen. Een voorgenomen verlaging van 0,4% betekent een terugval van circa 20% in pensioenresultaat. Je kunt echter in zijn algemeenheid niet volhouden dat de ene generatie altijd slechter af is dan de andere. Er zijn positieve en minder positieve punten op te noemen in elk tijdperk. Elke (groot)ouder wil dat de (klein)kinderen het zo goed mogelijk hebben en hetzelfde geldt voor de (klein)kinderen ten opzichte van hun (groot)ouders. Het gaat niet op de problemen bij één generatie neer te leggen. Het is mogelijk wel goed om je te realiseren dat de oudsten onder ons het minst lang kunnen wachten op verbeteringen. Dan kan het wel eens te laat zijn. Goudszwaard, commissaris bij DNB, zegt terecht dat het goed is dat er meer aandacht is voor de verdeling over generaties. Hij stelde ook: Als de veranderingen in het pensioenstelsel niet evenwichtig uitpakken moet het anders, anders verdwijnt vroeg of laat het draagvlak voor het stelsel. Laten we niet te veel stilstaan bij echte of vermeende verschillen. Laten we elkaar wat gunnen (een veel gebruikt woord bij het tot stand komen van het regeerakkoord Rutte II), dan komt het vast wel goed. HET REGEERAKKOORD EN DE PENSIOENEN Hoe verdeelt het nieuwe kabinet Rutte II nu de lasten? In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 worden ombuigingen en lastenverzwaringen ter grootte van circa 46 miljard in de periode 2010 tot en met Rutte II vermeld. De regeerakkoordplannen van 29 oktober 2012 komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen van kabinet Rutte I en het begrotingsakkoord In het regeerakkoord VVD-PvdA Bruggen slaan staan vele beleidsvoornemens die in wetgeving omgezet moeten gaan worden. Het beleid van dit kabinet kent drie pijlers: de schatkist op orde brengen, eerlijk delen en werken aan duurzame groei. De offers die worden gevraagd, zijn groot. We bezien hier de voornemens op het terrein van pensioenen en sociale voorzieningen. Het voornemen om de zorgverzekeringspremie inkomensafhankelijk te gaan maken is inmiddels terecht verlaten. De VVD-PvdA coalitie vervangt deze controversiële inkomensafhankelijke zorgpremie door een nivellering via de arbeids- en de heffingskorting. Uit de nivellering en uit de navolgende voornemens van het regeerakkoord blijkt een voorkeur voor de sterkste schouders. Het regeerakkoord stelt in zijn algemeenheid: Er zijn weinig of geen landen waar de oudedagsvoorziening zo solide en sociaal geregeld is als in ons land. Wij richten ons beleid met betrekking tot de AOW en de aanvullende pensioenen erop deze voorzieningen ook voor de jonge generaties veilig te stellen. Dat houdt in dat wij de noodzakelijke maatregelen nemen om - nu het aantal ouderen snel groeit en de beroepsbevolking licht zal gaan krimpen - de betaalbaarheid oftewel de houdbaarheid van de AOW en de aanvullende pensioenen te kunnen garanderen. Opmerking (RM): De totale som van betaalde premies aan alle pensioenfondsen is tot heden hoger dan de totale som van alle uitkeringen; dit bij een redelijk vergrijsde / stabiele populatie. Als dit zo zou blijven dan is een omslagstelsel beter dan het pensioen-kapitaaldekkingsstelsel (artikel Auke Plantinga in FD.selections, 12 november 2012). Het is een maatschappelijk aanvaarde norm dat met veertig jaar werken iedereen redelijk in staat moet zijn om een pensioen bij elkaar te sparen van zeventig procent van het gemiddeld verdiende loon. Het Witteveen-kader, de wettelijke regeling waarbij fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen mogelijk wordt gemaakt, wordt op deze norm gebaseerd. Dit leidt tot een verlaging van het opbouwpercentage met -0,4%. Opmerking (RM): - 0,4% betekent voor de deelnemer aan het pensioenfonds een lagere pensioenopbouw per jaar van 0,4% op ruim 2% opbouw ofwel een belangrijke vermindering in de pensioenopbouw van circa 20%. Nu minder belastingaftrek en straks minder belastingopbrengsten vanwege de toekomstig veel lagere pensioenen. De in de Wet verhoging AOW- en pensioen-richtleeftijd genoemde maximale jaarlijkse percentages voor de pensioenopbouw worden met nog eens 0,4% verlaagd. Voor eindloonregelingen bedraagt per 1 januari 2014 de maximale jaarlijkse pensioenopbouw dan 1,5% en voor middelloonregelingen 1,75%. De maatschappelijke norm wordt zo maar veranderd van 70% eindloon in 70% middelloon. Met het inkomen boven ,00 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd. Opmerking (RM): dit betekent beperken van de aftrekbaarheid van pensioenpremies tot een inkomen van maximaal ,00. De verwachting is dat mensen voor het inkomensdeel boven de ,00 zelf wel een pensioenregeling kunnen sluiten. 10 Mededelingenblad

3 En dit stelt het regeerakkoord meer specifiek als maatregel: De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en wordt vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW- leeftijdsverhoging, wordt een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan krijgt de regeling terugwerkende kracht tot die datum. Met de pensioenfondsen wordt de mogelijkheid besproken om ter overbrugging pensioen naar voren te halen. Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Hiermee kan een werknemer die doorwerkt, sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. Wanneer in 2021 de AOW-leeftijd 67 is kunnen degenen die doorwerken tot 65,5 jaar gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf negentig procent van het wettelijk minimumloon, is maximaal van 100 tot 120 procent en stopt bij een inkomen van 175 procent van het wettelijk minimumloon. De uitkering op basis van de algemene ouderdomswet (AOW) voor samenwonende AOW ers wordt gelijk getrokken met die van gehuwden. De bezuiniging op de AOW-tegemoetkoming aan personen die een onvolledige AOW-uitkering hebben, wordt teruggedraaid. De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt. AOW-gerechtigden die samen met hun partner (die nog niet AOW gerechtigd is), een totaalinkomen hebben van meer dan ,00 (exclusief AOW) ontvangen niet langer de partnertoeslag. Er komt (per 2015) een huishoud-uitkeringstoets. Dit voorkomt dat er binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is. AOW voor samenwonende AOW ers wordt gelijk getrokken met die van gehuwden. Opmerking (RM): er zijn samenwonenden situaties waarbij de samenwonenden beiden 70% (wettelijk minimumloon) ontvangen. Dit nu wil men blijkbaar gelijk trekken met het gehuwden AOW, beiden 50% WML. GENERATIETEGENSTELLINGEN Generatietegenstellingen aanwakkeren en gebruiken voor Verdeel en heers door Geert Braam Ach, de meeste ouderen hebben het goed, zei een Kamerlid in een bespreking ongeveer vijf jaar geleden. Iemand liet echter de harde cijfers zien over armere ouderen. Antwoord: Natuurlijk zijn die er wel, maar daar zijn allerlei regelingen voor, zoals de bijzondere bijstand. De tegenwerping dat dit voor velen een moeizame weg is, werd niet serieus genomen. Want, zo vervolgt het Kamerlid, wat veel ernstiger is, dat we vooral te maken hebben met jongeren die zich benadeeld voelen. Er komt argwaan bij me op, want is dat een manier om de problemen bij ouderen minder belangrijk te doen schijnen? Dat neemt niet weg dat die jongeren wel een punt hadden. Zij stelden terecht dat ze slecht vertegenwoordigd zijn in overlegorganen zoals de Sociaal Economische Raad; overigens geldt dit ook voor ouderen. Voorts hadden zij twijfel over de vraag of de vakbonden hun belangen wel goed behartigen. Want vakbonden hebben bestuurders die al wat ouder zijn. Vanaf die tijd begonnen de jongeren politiek actiever te worden. Er werd een nieuwe vakbond opgericht met de naam AVV. Die vraagt onder andere aandacht voor honderdduizenden kleine ondernemers, de zogenaamde ZZP-ers. Ook de jongere afdelingen van de vakbonden FNV en CNV laten veel meer van zich horen. Voor die ontwikkeling kan men begrip hebben. Maar ze heeft een bedenkelijke keerzijde. Want dat Kamerlid heeft met vele andere politici bewust of onbewust geluiden verspreid als zou hier van een generatieconflict sprake zijn. En inderdaad is de bewering rond gaan zoemen dat de jongeren moeten opdraaien voor de pensioenen van de ouderen. De organisaties van jongeren beweren herhaaldelijk, dat juist zij bij de pensioentekorten het meeste benadeeld worden. Dat zijn politici en vele andere mensen gaan geloven. In een recente enquête door het bureau Motivaction vindt meer dan de helft van de werknemers dat de rekening van het pensi- December

4 de Universiteit Twente en mede redacteur van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Hij is tevens oud-reserveofficier Koninklijke Luchtmacht. (Bron: Tubantia oktober 2011) PENSIOENINFORMATIE oentekort wordt doorgeschoven naar de jongeren. Hoe jongeren van hun pensioen worden beroofd aldus de kop van een artikel. Het lijkt of er een ware hersenspoeling is opgetreden. Dat is nog niet het ergste. Want dit accent op generatietegenstellingen kan de politici goed van pas komen. Een welbekende tactiek is immers verdeel en heers. Zo nodig worden tegenstellingen bewust opgeroepen en gebruikt. In het voorbeeld van de pensioenen is dat als volgt: we kunnen de ouderen niet nog meer betalen want dan komen de jongeren in verzet. Dit is een verdenking die moeilijk te bewijzen is, maar er is wel een duidelijke aanwijzing voor. Want wat de politici absoluut niet doen, is deze tegenstelling krachtig tegenspreken. Dit kan eenvoudig door te wijzen op de levensloop. Er zijn nu eenmaal fasen in het leven waarin een mens zeer afhankelijk is. Dat is de eerste fase waarin men kind is en de laatste fase waarin men oud is. Het is dus volkomen vanzelfsprekend dat de middengeneratie moet zorgen voor de anderen. Natuurlijk kost dit premies van de werkenden en die kunnen onaangenaam hoog zijn. Daar zal men alleen toe bereid zijn als men later ook op zorg en pensioen kan rekenen. Dit vereist keiharde zekerheid. Maar daar wringt de schoen. Want de politici hebben regelmatig de regels veranderd. Zo werd bijvoorbeeld in de jaren negentig de waardevastheid van de pensioenen losgelaten en werden de nabestaandenpensioenen verslechterd. Waar mensen een leven lang op hadden gerekend, werd zeer onzeker. De overheid zelf heeft daarmee wantrouwen opgeroepen en indirect ook generatietegenstellingen. Politiek is een spel van macht. Verdeel en heers is daar een bedenkelijk onderdeel van. Helaas moet men vrezen dat dit vooral ten koste gaat van ouderen en zwakkeren. Prof. Dr. G.P.A. Braam is emeritus hoogleraar sociologie aan Dekkingsgraad en indexatie De dekkingsgraad van ABP op 31 oktober was 97%. De dekkingsgraad per 30 november publiceert ABP op 14 december (zie hiervoor de website ABP). De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het wel of niet verlenen van indexatie hangt van de financiële positie van het fonds af (art pensioenreglement). Een gedeeltelijke indexatie wordt gegeven als de dekkingsgraad boven de 105% ligt. Een volledige indexatie als die dekkingsgraad boven de 135% ligt. Het ziet er niet naar uit dat eind 2012 reglementair besloten kan worden tot indexatie of inhaalindexatie per 1 januari a.s. De achterstand van een kleine 10% blijft voorlopig bestaan. Korten op pensioenen Het bestuur van ABP heeft op 1 februari 2012 een voorgenomen verlaging van de pensioenen met 0,5% per 1 april 2013 aangekondigd. Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2012 beoordeelt ABP de situatie nogmaals. Dan wordt definitief duidelijk of, en zo ja, welke maatregelen exact nodig zijn. Die maatregelen gaan in op 1 april Over eventuele pensioenkortingen of stijgingen van de premie in 2014 wordt eveneens volgend jaar besloten. Geen korting van de ouderdomspensioenen opgebouwd vóór 1 juni 2001 Eerder heeft u in het MB kunnen lezen dat er bij de overgang van de ouderdomspensioenen van de militair van Defensie naar het ABP-fonds (op 1 juni 2001) besloten werd tot kapitaaldekking van de militaire pensioenrechten op te bouwen na toetreding tot het fonds. Dat wil zeggen dat de pensioenpremie voor de militair vanaf 1 juni 2001 wordt afgedragen aan ABP. De reeds vóór 1 juni 2001 opgebouwde rechten blijven gedekt vanuit de begroting van Defensie. ABP betaalt de gepensioneerde en declareert vervolgens het pensioendeel opgebouwd vóór 1 juni 2001 bij Defensie. De kapitaaldekking moest op deze wijze geleidelijk aan gestalte krijgen vanwege de hoge kosten voor Defensie. Kortingen op het pensioen voor het pensioendeel gedekt vanuit de begroting kan niet van toepassing zijn. Zowel het reglement (art ) als de pensioenwet (art 134) geeft hiertoe geen mogelijkheid. Overigens het korten van de begrotings-gedekte pensioenaanspraken verbetert de financiële positie van het ABPfonds niet. Het besluit tot niet korten met 0,5% per 1 april a.s. is inmiddels genomen in het sectoroverleg Defensie (SOD) 12 Mededelingenblad

5 slag meer ontvangen. Dit geldt voor nieuwe instroom. Ook voor bestaande gevallen komt de partnertoeslag echter - weliswaar na een overgangsperiode - te vervallen. Voor actuele informatie: zie de sites van de SVB en ABP. (ProDef bulletin, november 2012, blz. 7). Het besluit moet nog wel worden bekrachtigd door de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de aard en inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. Verhoging AOW-leeftijd Begin oktober bereikten de onderhandelaars van VVD en PvdA tijdens de kabinetsformatie een akkoord over een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens het akkoord gaat de AOWleeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in Het eerste stapje naar een hogere AOW-leeftijd wordt al in 2013 gezet. Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd met één maand omhoog. Wie bijvoorbeeld 65 jaar wordt op 22 januari 2013 krijgt vanaf 22 februari 2013 een AOW-pensioen. Vanaf heden ziet u in uw mijnpensioenoverzicht.nl de hogere pensioendatum als u na 1 januari 2013 AOW-pensioen gaat ontvangen. Wordt u 65 jaar in januari tot mei 2013 dan hebt u inmiddels een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gekregen over het aanvragen van uw AOW-pensioen. Sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) maken thans afspraken op welke manier deze voorstellen in de ABP-regeling worden opgenomen. Zij zijn op dit moment nog hierover in overleg. Sociale partners moeten nog besluiten of een AOW-overbrugging voor mensen met een militair ouderdomspensioen mogelijk wordt. AOW-toeslag Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft, kunt u een toeslag krijgen op uw AOW-pensioen. In 2015 wordt deze toeslag afgeschaft. Dit is reeds lang geleden besloten. In het regeerakkoord is nu ook besloten dat partners met een gezamenlijk inkomen van meer dan ,00 (exclusief AOW) al per 1 juli 2014 geen toe- Toelichting dekkingsgraden Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies met als doel later pensioenen uit te betalen. Het pensioenfonds moet weten hoeveel geld er in kas moet zijn om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen Deze zogenoemde pensioenverplichtingen worden berekend met de actuele rente. Als bijvoorbeeld over tien jaar 100,00 moet worden uitgekeerd en de tienjaarsrente is 2,5% dan moet er nu 78,12 in kas zijn; 100/(1,025) (bron: Pensioen Federatie 6 november 2012). Hoe lager de rente, hoe meer geld het pensioenfonds dus in kas moet hebben. De dekkingsgraad is gelijk aan de actuele waarde van de gehele beleggingsportefeuille gedeeld door de actuele waarde van het totaal aan pensioenverplichtingen. De overheid eist dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds 105% of hoger is. Is de dekkingsgraad lager dan 105% dan moet het pensioenfonds met een herstelplan aangeven hoe het de verplichte 105% denkt te bereiken. Ook moet het pensioenfonds aangeven welke maatregelen het neemt als het herstel niet lukt binnen de termijn die daarvoor staat. Bij een dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (<105%) is die termijn drie of vijf jaar. Bij een dekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad (die wordt vastgesteld door DNB en per pensioenfonds verschilt) is de termijn maximaal vijftien jaar. PENSIOENPERIKELEN Onderwerpen welke in de voorbije periode de aandacht trokken: Kapitaaldekking militaire pensioenen Diverse vragen kwamen binnen naar aanleiding van de tekst van rayon Spanje in voorgaand MB. Het ging over het wel of niet kapitaal gedekt zijn van militaire pensioenen. Het komt er op neer dat in 2001 de overgang van de militaire pensioenen naar een kapitaal gedekt stelsel door Defensie niet kon worden gerealiseerd uit financiële overwegingen. Het ging om een enorm bedrag, daarvoor moest een oplossing worden gezocht. Die is gevonden. De oplossing is dat de ouderdomspensioenen voor zover opgebouwd vóór juni 2001 (datum omzetting militaire pensioenen naar ABP) worden betaald door ABP, maar ABP declareert de uitbetaalde pensioensom bij de overheid (Defensie). De opbouw van pensioenen na 1 juni 2001 werd kapitaal gedekt. Dat wil zeggen de kostendekkende premies voor de militair die pensioen opbouwt na 1 juni 2001 worden aan het ABP-fonds betaald. Zo groeien we geleidelijk toe naar een kapitaalfonds gedekt pensioen voor alle militairen. December

6 De kaderwet militaire pensioenen zegt het als volgt: Gezien het bovenstaande vindt de overstap naar een stelsel van kapitaaldekking zijn beperkingen slechts, tegen de achtergrond van de benodigde extra middelen, in het haalbare. Onder de ontbindende voorwaarde van de totstandkoming van deze wet is, na afweging van alle prioriteiten en na consultatie van de Verzekeringskamer, die zich vanuit haar toezichthoudende rol met de doelstellingen van deze wet kan verenigen, met het fonds het volgende principeakkoord gesloten. Overeengekomen is in te zetten op kapitaaldekking voor de pensioenaanspraken die zijn gekoppeld aan de diensttijd die na de toetreding tot het fonds wordt opgebouwd. Zonder dat dit richting de rechthebbenden tot pensioenbreuken leidt, zullen pensioendelen, voortkomend uit de militaire diensttijd daarvoor, door het fonds afzonderlijk worden vastgesteld en bij de ondergetekende (Defensie) gedeclareerd. Die keuze is vanzelfsprekend een compromis. Volledige kapitaaldekking vergt inhaalslagen die thans niet aan de orde kunnen zijn. Nabestaandenpensioen Het is goed om te weten dat je nabestaande goed verzorgd achterblijft. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn wettelijk verplicht deelnemers van adequate informatie te voorzien over hun pensioenregelingen. Uit onderstaande ontvangen brief blijkt dat (nog) niet alle militairen een goed beeld hebben van de hoogte van hun nabestaandenpensioen. Enkele weken geleden las ik in Elsevier een bericht over het nabestaandenpensioen en over het feit dat dit op het jaarlijkse pensioenbericht zou moeten staan. Ik heb mijn laatste van het ABP ontvangen pensioenbericht daarop nageslagen, maar daarop geen informatie gevonden over een eventueel nabestaandenpensioen. Het is mij bekend dat in het verleden het nabestaandenpensioen voor militairen 5/7 deel zou zijn van het door de militair te ontvangen pensioen. Nu sedert de negentiger jaren onze pensioenen door het ABP worden uitgekeerd is er kennelijk iets veranderd! Mijn vrouw ontving dit jaar van het PGGM haar pensioenbericht, waarop ook het bedrag van een nabestaandenpensioen stond vermeld. Ik heb daarop het ABP gebeld voor nadere informatie. De mevrouw die ik sprak, vertelde mij dat het nabestaandenpensioen zou zijn vermeld op de achterzijde van het jaarlijkse pensioenbericht. Dat dit echter niet juist was constateerde zij even later zelf toen zij kennelijk mijn laatste pensioenbericht op haar beeldscherm raadpleegde. Zij zou er voor zorgen dat ik per brief zou worden geïnformeerd over mijn nabestaandenpensioen. Deze brief heb ik inderdaad enkele dagen daarna ontvangen en die heeft mij gerustgesteld. Mocht ik onverhoopt overlijden dan blijft mijn echtgenote, financieel gezien, goed verzorgd achter. Voor ons beiden een hele geruststelling! Ik heb daarna via DigiD mijn gegevens ingezien bij het ABP. Op deze site stond niets over een nabestaandenpensioen vermeld. Weer het ABP gebeld. Nu werd mij verteld dat er bij het ABP nog groepen gepensioneerden zijn waarvoor het nabestaandenpensioen nog moet worden berekend. Door alle drukte daar zijn al deze berekeningen nog niet afgerond. Of (gepensioneerde) militairen tot deze bijzondere groepen behoren kon men mij niet vertellen. Bij de omzetting van onze pensioenen naar ABP in 2001 heeft Defensie de aanspraken op ouderdomspensioen (OP) en nabestaandenpensioen (NP) van een ieder vastgesteld en de pensioenaanspraken omgerekend naar één bedrag (contante waarde per 1 juni 2001). ABP berekende met die contante waarde en met een zogenaamd correctiebedrag het ABP-pensioen op datum met pensioen gaan. Het zou allemaal eenvoudiger worden. Ook de verhouding 5/7 (NP / OP) (tot 1 januari 2004) zou weer worden hersteld. Het moet dus niet al te moeilijk zijn om de bedragen opgebouwd pensioen en nabestaandenpensioen in het Uniforme Pensioen Overzicht weer te geven. Het staat ook bij velen in de betaalspecificatie over de maand januari van elk jaar. Bij navraag bij ABP bleek dat er gevallen bekend zijn waarbij die opgave niet te vinden is in de overzichten. ABP berekent dan op verzoek het NP en de opgave wordt netjes afgeleverd bij de vrager. Mocht u behoren bij de categorie gepensioneerden en of aanstaande gepensioneerden die geen informatie kunnen vinden over het NP dan kunt u dit melden bij U kunt uw persoonlijke ABP-gegevens bezien via ABP.nl onder Mijn gegevens en Post van ABP. Samenwonen kost pensioen Het lezen van een artikel uit de geld-gids 2012 leidt bij een collega tot de vraag aan ABP hoe het nu zit met zijn ouderdomspensioen bij trouwen of bij een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaan voor je 65e jaar garandeert de partner een nabestaandenpensioen. Uitgaande van de ABP ongehuwden pensioen gegevens op Mijn ABP werd door onze collega aan ABP gevraagd een berekening te maken van zijn situatie gehuwd. Antwoord volgde spoedig. Het bleek dat zijn pensioen bruto met circa 2.700,00 per jaar zou verminderen. Dit naast een vermindering van de AOW met circa 650,00 per maand. De vermindering van het ABP-pensioen heeft te maken met de diverse inbouw bepalingen van de AOW in de pensioenopbouw in de drie tijdvakken: voor 1986 (AOW inbouw), 1986 tot 1996 (dubbele AOW-franchise) en in de periode daarna (uniforme AOW-franchise). In 2001 werden de militaire pensioenen ondergebracht bij het in 1996 geprivatiseerde ABP. De kaderwet militaire pensioenen geeft aan dat pensioenen/pensioenopbouw voor en na 2001 gelijkwaardig moeten zijn. In de omzetting van de genoemde drie systemen naar één is een actuariële methodiek gebruikt waarover ABP immer opmerkt dat die methodiek te ingewikkeld is om uit te leggen. 14 Mededelingenblad

7 Dit heeft geleid tot correctiebedragen die als het goed is aan ieder zijn bekend gesteld. Deze te indexeren correctiebedragen worden toegepast afhankelijk van de status gehuwd of ongehuwd. In het voorbeeld van onze collega ging het om een correctiebedrag van 2.066,00 negatief. Dit betekent een aftrek in de formule dienstjaren x 1.75 x (pensioengrondslag AOW franchise) +/- correctiebedrag. Dit alles is bekend. Maar het blijft een onplezierige ervaring om hier tegen aan te lopen. De militaire bonden zijn indertijd met de methodiek akkoord gegaan. Wel blijft het zo dat ware liefde iets mag kosten. Wat staat ons op Pensioengebied te wachten? De kortingsregeling pensioenen van 14 november 2012 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (belast met pensioenzaken) is getekend en in de Staatscourant geplaatst. De regeling maakt het voor pensioenfondsen mogelijk om kortingen te spreiden en pensioenen maximaal te korten met 7% per jaar, zoals al werd aangekondigd in de brief over het septemberpakket van haar voorganger Krom (in welk pakket ook aanpassing van de rentecurve voor zeer lang lopende verplichtingen is opgenomen). In de regeling zijn de voorwaarden genoemd waaraan de pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2013 moet voldoen om van deze spreidingsmogelijkheid gebruik te maken. Ook verduidelijkt de regeling welke maatregelen een pensioenfonds moet treffen om te voldoen aan de wettelijke eis dat het uiterlijk bij het einde van de hersteltermijn over het minimaal vereist eigen vermogen beschikt. De regeling treedt in werking per 1 januari pensioenspaarders en pensioengerechtigden zeer nadelige financiële transactiebelasting ofwel heffing op effectentransacties vanaf Voortgaan met werken aan het wetsvoorstel om het bestuur van de pensioenfondsen te versterken. De Eerste Kamer is al eerder akkoord gegaan met het wetsvoorstel (Koser Kaya -Blok) om nu eindelijk, per januari 2013, de gepensioneerden tot het bestuur van zijn eigen fonds toe te laten. Dit om zo te komen tot een adequate vertegenwoordiging van de risicodragers gepensioneerden en pensioenopbouwers in het fondsbestuur. Echter minister Kamp (voorganger van Klijnsma) werkte aan een aangepast wetsvoorstel dat veel minder ver gaat in de zeggenschap van gepensioneerden dan in de reeds aangenomen wet die nog niet in werking is getreden. Op dit wetsvoorstel Kamp zal Klijnsma op korte termijn een nota van wijziging indienen. Hopelijk zullen de wettelijke bevoegdheden uit de aangenomen wet Koser Kaya Blok in de nota van wijziging van kracht blijven. Dat blijft echter afwachten. Er wordt verder gewerkt, zei Klijnsma op het jaarcongres van de Pensioenfederatie op 21 november jl., aan drie pensioenprioriteiten: - Doorgaan met het aanscherpen van de Pensioenwet en het bijhorende financieel toetsingskader (FTK). Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. Onderdeel hiervan is het onderbrengen van reeds opgebouwde rechten in een nieuw contract. Dit wordt ook wel genoemd invaren in een nieuw pensioencontract waarbij de huidige opgebouwde nominale pensioenrechten niet langer heilig zijn maar opgaan in een zogenaamd reëel contract, waarbij de risico s (beleggingen, lang leven, marktrente) voor rekening komen van de gepensioneerde. Omdat niet kan worden uitgesloten dat het invaren inbreuk op het eigendomsrecht van de gepensioneerden betekent, kunnen pensioenfondsen zich nog jaren na het invaren geconfronteerd zien met juridische procedures van (oud-)deelnemers en gepensioneerden. De staatssecretaris gaat er van uit dat een nieuw financieel toetsingskader niet in 2014 kan worden ingevoerd, maar wel per 1 januari Het in de gaten houden wat men in Europa met pensioenen van plan is. Beter dan het in de gaten houden zou zijn het tegenhouden van plannen tot invoeren van een voor de pensioenfondsen en dus voor de

8 INFO EX-PARTNER IN MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL De website Mijnpensioenoverzicht.nl (http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ ) laat vanaf nu ook zien hoeveel pensioen voor de ex-partner is bestemd. Het betreft het deel van het pensioen waarover bij echtscheiding afspraken zijn gemaakt. De gemiddelde leeftijd van mensen die scheiden, stijgt waardoor hen minder tijd resteert om het pensioen aan te vullen. Nu de website meer inzicht geeft in de situatie na een scheiding kan men de plannen daarop afstemmen. Vooralsnog ziet alleen de betalende partner om hoeveel pensioen het gaat; de ex-partner kan nog niet zien hoeveel hij of zij krijgt. Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de circa vierhonderd Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Sinds de lancering begin 2011 hebben ruim vier miljoen mensen de website bezocht om te zien hoeveel AOW en werknemerspensioen zij hebben opgebouwd. De website geeft ook informatie over de hoogte van het nabestaandenpensioen na overlijden. Niet te zien is wat men zelf bijvoorbeeld via een koopsompolis nog heeft geregeld. (Bron: Stichting Pensioenregister)

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Vraag en antwoord. V: Wat is een middelloonregeling? A: Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling.

Vraag en antwoord. V: Wat is een middelloonregeling? A: Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling. 1 Vraag en antwoord V: Wat is een middelloonregeling? A: Vanaf 1 januari 2014 is de Appa een middelloonregeling. Uw pensioen wordt berekend op basis van uw jaarlijkse bezoldiging. U bouwt elk jaar een

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Met ouderdomspensioen gaan

Met ouderdomspensioen gaan Met ouderdomspensioen gaan versie 7; 01-01-2014 Van UGM naar ouderdomspensioen Pensioen een huis met meerdere verdiepingen Begane grond: wetttelijk basisinkomen 1 e verdieping: ABP-pensioen 2 e verdieping:

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International!

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! LAAG 2 U bouwt vanaf de datum van uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow Martin Gast Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV Even voorstellen Wat is er aan de hand in lijfrenteland? Pensioenactualiteiten Kansen 3e pijler Ik ben Martin Gast Edmond Halley BV Pensioenconsultants

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie