De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder"

Transcriptie

1 De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder Een master voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Module A: Werken met evidence Introductie Module B: De eigen praktijk door een evidence based bril (Deel 1) Module C: De eigen praktijk door een evidence based bril (Deel 2) Module D: Thesis rond evidence based werken Top Institute for Evidence Based Education Research 2013

2 Dutch Teachers and Policymakers Academy (DTPA) Celsus Academie voor Betaalbare Zorg De Dutch Teachers and Policymakers Academy verzorgt opleidingen en cursussen voor beleidsmedewerkers en toezichthouders vanuit de gedachte dat problemen alleen opgelost kunnen worden door een creatieve en slimme aanpak. Een belangrijk aspect daarbij is de evidence based-benadering: veranderingen worden pas doorgevoerd als bewezen is dat ze effectief zijn. En als dat bewijs er nog niet is, moeten veranderingen worden gekoppeld aan onderzoek. Dat vraagt van beleidsmedewerkers en toezichthouders niet alleen een specifieke aanpak, kennis en vaardigheden, maar ook een passende houding. Celsus Academie voor Betaalbare Zorg is hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van betaalbare zorg. De academie verzamelt en creëert kennis op dit gebied en deelt deze vervolgens via publicaties, cursussen en opleidingen. Celsus kiest voor een multidisciplinaire aanpak en slaat bovendien een brug tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Hiermee draagt Celsus bij aan toegankelijke kennis om de zorg gezond te maken. Het realiseren van het motto, betaalbare zorg voor elke burger staat hierbij steeds centraal. Celsus vormt onderdeel van IQ Healthcare van het UMC St. Radboud, Nijmegen. De Dutch Teachers and Policymakers Academy is nauw verbonden met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research. Naast de inbreng van expertise via talrijke kern- en gastdocenten wordt de wetenschappelijke kennisbasis voor de opleiding vergroot door een samenwerkingsverband met Celsus Academie voor Betaalbare Zorg. TIER Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair onderzoeksinstituut dat research verricht op het gebied van evidence based onderwijs. TIER kent drie partners: de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. 1

3 Modules voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Beleidsinnovatie Evidence based policy wetenschappelijk onderbouwd beleid houdt in dat beleidsmakers, toezichthouders en andere medewerkers binnen de publieke sector zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen maar door feiten. Ondanks de vele ideeën voor beleidsvernieuwing is er immers steeds de vraag: wat werkt en wat werkt niet? Hoe komt u daar achter? Welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer kwaliteit en beter beleid? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze modules en de bijhorende master. Een tweede manier om de gestelde vraag te beantwoorden bestaat uit zelf onderzoek doen en gegevens analyseren. U analyseert bijvoorbeeld in de PISA-data de prestaties van leerlingen in scholen met een dergelijke beloningsstructuur; of u bestudeert de kwaliteit van instellingen die onder geïntensiveerd toezicht vallen; u bestudeert de effecten van bezuinigingsmaatregelen; u voert zelfstandig een benchmarkanalyse uit; of u onderzoekt met expertpanels de meningen van professionals over zorginnovaties. In module B en C (De eigen praktijk door een evidence based bril) bestaat hiervoor de mogelijkheid. Wat is evidence based beleid? Evidence based beleid houdt in dat een beleidsmaker of andere medewerker binnen de publieke sector zich steeds laat inspireren door de best mogelijke evidence die aanwezig is. De deelnemers leren verschillende soorten van evidence onderscheiden, beoordelen en interpreteren. Door kritisch het werk van onderzoekers te bespreken en de achterliggende theorie te verkennen, worden een specifieke aanpak en attitude eigen gemaakt. Aanpak Stel, u vraagt zich af: kan Nederland beter presteren op de PISA-indicatoren dankzij de invoering van teambeloning voor leraren? Of: kan kwaliteit verbeteren als gevolg van geïntensiveerd inspectietoezicht? Of: wat zijn kritieke succesfactoren voor een cultuurbeleid? Of: betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten, wat werkt wel en niet? In de modules Evidence Based Policy and Evaluation kunnen we de beantwoording van dergelijke vragen op twee manieren aanpakken. Eén manier is: een systematische analyse maken van de beschikbare publicaties over het onderwerp. Daarbij komen vaardigheden kijken als: hoe selecteer ik bruikbare onderzoeksresultaten uit het grote aanbod? Hoe beoordeel ik de methodologische kwaliteit van de gevonden publicaties? Welke zijn geschikt voor mijn eigen (beleids)praktijk? Deze wijze komt in module A (Werken met evidence Introductie) aan bod. Opbouw modules en master De modules A en B kunnen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Module A geeft een introductie op verkennend en intuïtief niveau. Deze module is geschikt voor beleidsmakers, toezichthouders en andere medewerkers binnen de publieke sector die zich het begrippenkader van evidence based werken willen eigen maken, zelfstandig evidence willen distilleren uit wetenschappelijke literatuur en de resultaten op een systematische manier willen overbrengen naar collega s. Module A beslaat 6 maanden van 2 contactdagen per maand. Aan het eind van de module heeft u, onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, een systematisch literatuuronderzoek geschreven over uw specifieke vraag. Modules B en C gaan meer de diepte in. Module C kan slechts worden aangevat na succesvolle afronding van module B. In modules B en C leert de deelnemer zelf gegevens verwerken en interpreteren. Deze modules zijn geschikt voor beleidsmakers, toezichthouders en andere medewerkers binnen de publieke sector die zelf graag onderzoek willen initiëren, onderzoek nauwgezet willen opvolgen, statistische modellen willen interpreteren en/of zelf een verkennende analyse willen maken. U leert er een brede waaier van onderzoeksmethodes kennen en gebruiken. Denk aan effectstudies, procesevaluaties en natuurlijke experimenten. Ook relevante beleidskaders zoals organisatietheorieën, theorieën over overheidsbeleid en ambtelijk gedragsmanagement (waaronder human resources management), kosten- 2

4 batenanalyse en welvaartsfuncties komen er aan bod. Module B en C beslaan 6 maanden van 2 contactdagen per maand. Aan het eind van de modules hebt u een artikel geschreven dat zowel inzicht brengt in de wetenschappelijke literatuur als analyses beschrijft over een beleidsonderwerp naar keuze. Beleidsmakers en toezichthouders die zich volledig willen onderscheiden kunnen na afloop van module A, B en C, en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, een thesis rond evidence based werken schrijven. Na een succesvolle afronding van de thesis ontvangt de beleidsmaker/toezichthouder de mastergraad in Evidence Based Policy and Evaluation. Systematische voorstelling Semester 1 Module A - Werken met evidence Introductie Semester 2 Module B - De eigen praktijk door een evidence based bril (deel 1) Semester 3 Module C - De eigen praktijk door een evidence based bril (deel 2) Semester 4 Module D - Thesis rond evidence based werken Master in Evidence Based Policy and Evaluation Voor wie zijn deze modules bedoeld? De modules Evidence Based Policy and Evaluation maken deel uit van een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers, mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en andere medewerkers binnen de publieke sector met relevante werkervaring. Daarnaast zijn de modules bedoeld voor hen die aan kennis en strategie doen in de publieke sector. Beleidsmakers uit de zorg komen in de modules B en C tevens in aanraking met de stand van het denken en onderzoek op het gebied van de betaalbaarheid van de zorg. Met de modules willen we mensen en organisaties bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. De modules richten zich op professionals die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied. Module A kan aangevangen worden door deelnemers met een beperkte achtergrond (maar wel interesse) in statistiek. Voor module B is er voorkennis van beschrijvende statistiek (regressies, t-statistieken) nodig. Module C kan slechts worden aangevangen indien de deelnemer succesvol module B heeft afgerond. Module D kan worden aangevangen indien de deelnemer succesvol modules A, B en C heeft afgerond. Doelstellingen module A Werken met evidence Introductie: De deelnemers kunnen: Op een systematische manier zelfstandig de beschikbare wetenschappelijke informatie verzamelen die aansluit op praktische vraagstukken ( wat werkt? ). Deze informatie beoordelen op de kwaliteit en de toepasbaarheid in hun eigen werksituatie. De beleidstheorie of interventietheorie formuleren en als kader voor een wetenschappelijke evaluatie gebruiken. Een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijkrelevante kennis. Collega s informeren over nieuwe en bruikbare wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen die nuttig zijn voor de innovatie van beleid. De verschillende elementen in de kennispiramide (zoals kwalitatief onderzoek, natuurlijke experimenten en gerandomiseerde experimenten) kritisch bespreken. Doelstellingen modules B en C De eigen praktijk door een evidence based bril (deel 1 en 2): De deelnemers kunnen: Een probleem of vraag uit de werksituatie vertalen in een onderzoekbare vraag. Beoordelen of de onderzoeksvraag met de beschikbare data beantwoord kan worden. Een korte onderzoeksopzet schrijven waarin de onderzoeksvraag wordt geïntroduceerd en de aanpak van het onderzoek wordt omschreven. Met hulp van een begeleider data analyseren en interpreteren (via beschrijvende statistieken en via multivariate regressies). De voor data-analyse gebruikelijke commando s in statistische software (SPSS) hanteren, en zelfstandig nieuwe functies opzoeken en gebruiken. De kwaliteit van de gevonden resultaten beoordelen. De kwaliteit van kwalitatief en kwantitatief onderzoek beoordelen. 3

5 De kenmerken en theorie van de methodologische grondslagen van evidence based theorie onderscheiden. Doelstellingen module D Thesis rond evidence based werken: De deelnemers kunnen: Onder begeleiding en op wetenschappelijke manier een literatuuroverzicht schrijven. Empirisch onderzoek uitvoeren en rapporteren. Beleidsconclusies maken op basis van een wetenschappelijk onderzoek. Resultaten uit evaluatieonderzoek benutten voor de eigen praktijk. Contactdagen De contactdagen vinden plaats op donderdag en vrijdag. Alle contactdagen worden georganiseerd in Amsterdam. Actuele start- en collegedata zijn weergegeven op 4

6 Structuur van het programma Collegedagen Maandelijks komen alle deelnemers twee aaneengesloten contactdagen bijeen. Op deze dagen zijn onder andere de volgende activiteiten gepland: Methodologie en Statistiek Theoretisch en praktisch wordt in het Methodologieen Statistiekprogramma de basis gelegd voor het kunnen interpreteren en op waarde schatten van eerder gepubliceerd onderzoek of eerder gedane evaluaties. In de tweede module wordt dit uitgebreid naar het uitvoeren van onderzoek en evaluaties. Workshops: Onderzoek in en voor de praktijk Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) en de Celsus Academie van het UMC St. Radboud geven workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid. Kerndocenten Actualiteitencolleges Beleidsinnovatie en Evaluatie In actualiteitencolleges en workshops wordt de stand van zaken op het gebied van beleidsinnovatie toegelicht. Deze omvatten onder andere het gebruik en interpreteren van SMART-indicatoren, kwaliteitsbewaking en -borging, gezondheidseconomie, onderwijseconomie, effectieve beleidsimplementatie, betaalbaarheid en kosten-batenanalyse. Experts uit verschillende wetenschapsgebieden zullen ingaan op beleidskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op relevante terreinen en speciaal aandacht besteden aan de rol van de wetenschap hierin. Capita selecta Beleidsmakers en toezichthouders zijn in wisselwerking met de bredere samenleving. De capita selecta bieden een theoretische achtergrond bij evoluties binnen de samenleving. Via verschillende onderwerpen (van human resources management, via de sociologie van de politieke cultuur tot aan kosten-baten analyse) maken de deelnemers kennis met een breed palet aan maatschappelijk relevante theorieën. Vaardigheidstrainingen: Organisatie van innovatie Deelnemers aan de modules worden getraind in het toepassen van evidence based principes bij beleidsinnovaties en -evaluaties. Maar van hen wordt ook verwacht dat zij bij dit onderwerp een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen organisatie waarin zij werkzaam zijn. Daartoe worden ze getraind in vaardigheden die deze rol ondersteunen, zoals leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden. Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht, en hoogleraar Economie (Onderwijs en Arbeidseconomie) aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zij is de wetenschappelijke coördinator van TIER (Top Institute for Evidence based Education Research), lid van de Review Commissie Hoger Onderwijs en lid van de Amsterdam Economic Board. Daarnaast was zij Kroonlid van de Onderwijsraad in Den Haag ( ), voorzitter van de NWO-MagW (tot september 2012), voorzitter van de Commissie Werk en Leren ( ) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid van het Netwerk Onderwijsinnovatie van het ministerie OCW ( ). Tevens is of was zij lid van een aantal Raden van Toezicht (CITO Arnhem, HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen, Rijksacademie Beeldende Kunsten Amsterdam, LUMC Leiden). Als auteur en co-auteur publiceerde zij in nationale en internationale academische tijdschriften en boeken. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van onderwijs-, arbeids- en gezondheidseconomie. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft zij columns voor landelijke dagbladen en tijdschriften. 5

7 Wim Groot is hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht, en hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Als auteur en co-auteur publiceerde hij in nationale en internationale academische tijdschriften en boeken. Hij was van 2003 tot 2012 columnist voor het Financiële Dagblad. Daarnaast was hij columnist voor o.a. Economische Statistische Berichten en Zorgvisie. Hij was visiting professor aan Stanford University, Cornell University, University of California in Berkeley, Monash University en het European University Institute in Florence. In 2004 is hem een honorary doctorate toegekend aan de National University of Kyiv-Mohyla Academy in Kiev (Ukraïne). Hij is kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Patrick Jeurissen is clustercoördinator Strategie en Kennisbeleid voor het ministerie van VWS. Hij houdt zich bezig met de strategische beleidsontwikkeling van betaalbaarheid van zorg en vertegenwoordigt de overheid in internationaal verband. Hij is ook de programmaleider van de Celsus Academie voor Betaalbare Zorg in het UMC St. Radboud en zit in verschillende Raden van Toezicht. Zijn expertise ligt op het gebied van: strategische beleidsontwikkeling, financiering van zorg, kostenbeheersing, commerciële zorgaanbieders, solidariteit in zorgsystemen en vergelijkend onderzoek naar zorgstelsels. Op dit gebied is hij nationaal en internationaal actief met publicaties en lezingen. Voor zijn huidige functies werkte hij als projectleider bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en als hoofd Financieel Stafbureau van een academisch ziekenhuis. Zijn proefschrift betrof een vergelijkend onderzoek naar winstbeogende zorgaanbieders. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tevens is hij deeltijdhoogleraar Recht, Openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Ook maakt hij deel uit van het MT van het (FES/NWO) Programma Hersenen en Cognitie (Veiligheid), is hij lid van de EU Evaluation Review Board en faculty member International Program for Development Evaluation Training (Wereld Bank). Eerder was hij werkzaam als deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Utrecht met als leeropdracht onderzoek van maatschappelijke effecten van overheidsbeleid ; hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs; hoogleraar-directeur Humaniora aan de Open Universiteit Nederland en als directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer. Kristof de Witte werkt als universitair hoofddocent voor het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) op de Faculteit Humanities and Sciences, Universiteit Maastricht. Eveneens is hij gastdocent op de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de KU Leuven (België). Hij publiceerde zijn onderzoek in talrijke internationale tijdschriften en ontving hiervoor diverse wetenschappelijke onderscheidingen. Hij is lid van de International Advisory Board van het International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies, en van de Operational Research Society. 6

8 Inhoud Module A Deze module is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar een algemene inleiding op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen beleid en evaluatie gebaseerd op evidence. Onderstaande geeft een kernachtige beschrijving van de leerinhouden per blok. het derde blok. We gaan dieper in op het detecteren van good practices and benchmarks en geven voorbeelden van wetenschappelijk geanalyseerde beleidsinterventies. Tot slot staan we stil bij het belang van procesevaluatie: wat maakt dat overheidsinterventies niet altijd werken zoals beoogd? Blok 1: Evidence based beleid en evaluatie In dit blok gaan we in op de kern van Evidence Based beleid: wat is dit nu? Verder bekijken we de maatschappelijke effecten en vormen van toezicht en hoe we effectief beleidsimplementaties kunnen monitoren. Blok 4: Kosten-baten analyse Dit blok gaat in op sociale welvaartsfuncties, het maken van een kosten-batenanalyse, alsook op de vraag rond de mogelijkheden van beleidsevaluatie indien strikte effectstudies niet mogelijk zijn. Blok 2: Beleidstheorieën In dit tweede blok bespreken we diverse beleidstheorieën als basis voor leren rond effecten van beleid. Hierbij wordt stilgestaan bij de manieren waarop de beleidstheorie ge(re)construeerd kan worden, inclusief de mechanismen die met beleid of beleidsinterventies in gang gezet zouden moeten worden. Ook behandelen we de wijze waarop een beleidstheorie als kader kan dienen voor plan-, proces- en effectevaluaties. Blok 3: Internationale vergelijkingen Internationale samenwerkingsverbanden en het nut van internationale vergelijkingen komen aan bod in Blok 5: Voorbeelden van vertalingen van kennis naar beleid Wat is de invloed van management en managementinstrumenten op effectiviteit en doelmatigheid van overheidsbeleid? We bespreken verder de consequenties van onderzoeksdesigns voor beleidsontwerpen. Met andere woorden: hoe moet u beleid ontwerpen zodat het nadien goed geëvalueerd kan worden. Blok 6: Presentatie van review-studies Elke deelnemer van de module stelt kort zijn eigen onderzoek voor. Inhoud Module B Deze module is bedoeld voor professionals die de vaardigheden uit module A al goed beheersen en op zoek zijn naar een verdieping van hun begrip en vaardigheden op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen evidence based beleid en evaluatie. Onderstaande geeft een kernachtige beschrijving van de methodologie en de bredere vorming in elk blok. Blok 2: Multivariate regressie & Economische theorie van politiek Hoe kunnen verbanden tussen gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden? Wat kunnen we leren uit correlaties? Hoe kunnen indicatoren (vb. uit de Europe 2020 Agenda) geaggregeerd worden? Hoe kunnen ex ante evaluaties vormgegeven worden en wat zijn mechanism experiments? Blok 1: Het CMO model & Formuleren van onderzoeksvraag Wat kunnen we wel en niet leren uit beschrijvende statistiek? Het reconstrueren, testen en verfijnen van beleidstheorieën: hoe werkt een interventie (M), onder welke omstandigheden (C), en met welke resultaten (O)? Blok 3: Gerandomiseerde experimenten & Kostenbaten analyse De causale relatie tussen een interventie en de uitkomstvariabele kan het duidelijkst geanalyseerd worden via een experiment. Waar moet op gelet worden bij het opzetten van een experiment, en hoe kunnen de gegevens geanalyseerd worden? 7

9 Wegen de kosten van een interventie op tegen de opbrengsten? Blok 4: Kwalitatief onderzoek & Politieke economie van conflicten Wat is het belang en de complementariteit van kwalitatief onderzoek? Hoe kan een kwalitatief onderzoek het best opgezet worden? Hoe past effectonderzoek binnen de beleidscyclus? Blok 5: Difference-in-Differences & Contextanalyse in de beleidsketen Als een groep van observaties een interventie krijgt en een andere groep niet, kan, mits aan enkele voorwaarden is voldaan, het beleid geëvalueerd worden. Bijvoorbeeld evaluatie via verschillen tussen regio s en groepen zorginstellingen. Welke digitale methoden bestaan er om de assumpties over mechanismen en contexten die aan beleid ten grondslag liggen op te sporen? Blok 6: Presentatie van eigen onderzoek Inhoud Module C Deze module is bedoeld voor professionals die de vaardigheden uit module A en B beheersen en op zoek zijn naar een verdieping van hun begrip en vaardigheden op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen evidence based beleid en evaluatie. Blok 1: Natuurlijke experimenten & Organisatiepsychologie Soms creëert een beleidsmaker/toezichthouder (ongewild) exogene variatie die nodig is om causale interpretaties te kunnen maken. Dit blok geeft aan hoe dit kan en welke gevolgen dit heeft voor de evaluatie. Blok 2: Matching analyses & Human resources management Hoe kunnen vergelijkbare observaties gezocht en geanalyseerd worden? Kritische bespreking van voorgaande literatuur. Blok 3: Panel-data modellen & Politieke cultuur via haar vormcomponenten Observaties die door de tijd heen gevolgd kunnen worden. Wat kunnen we daaruit leren en hoe moeten deze geanalyseerd worden? Blok 4: Regressie-discontinuïteit & Overheidsmanagement Een interventie die op basis van strikte criteria voor een groep wordt aangeboden. Evaluatie vindt bijvoorbeeld plaats via overinschrijving. Blok 5: Instrumentele variabelen & Ketenmanagement binnen de overheid Hoe kunnen de diverse schakels in de publieke managementketen geoptimaliseerd worden? Blok 6: Presentatie van eigen onderzoek 8

10 Waarom kiezen voor evidence based policy and evaluation? Door de modules verwerft u een bredere kijk op de beleidspraktijk. Bovendien kunt u efficiënter en effectiever onderzoek aansturen, controleren, opvolgen en begrijpen. De modules verscherpen uw inzicht in (wetenschappelijke) evidentie. U verwerft een attitude voor het zoeken naar en beoordelen van de best mogelijke evidence. Daardoor onderscheidt u zich als beleidsmedewerker of toezichthouder. De modules Evidence Based Policy and Evaluation nemen de praktijk als uitgangspunt: het programma wordt gestuurd door de leervragen van de deelnemers. De modules besteden ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de eigen organisatie. De modules worden gegeven in een flexibele leeromgeving. Door een efficiënte inzet van e-learning kan de opleiding eenvoudiger ingepast worden in een drukke agenda. U kunt uw studietempo in overleg versnellen of vertragen. De flexibele opzet maakt het bovendien gemakkelijk om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen aan de opleiding. De inhoudelijke en organisatorische band met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research, en de Celsus Academie van het UMC St. Radboud zorgen voor een directe link met wetenschappelijk toponderzoek. Omvang en studiebelasting De vier modules omvatten elk een periode van zes maanden. In de modules wordt elke maand aandacht geschonken aan een afzonderlijk thema tijdens twee aaneengesloten contactdagen. Naast de contactdagen is zelfstudie gepland waarin gebruik kan worden gemaakt van een elektronische leeromgeving. De studiebelasting bedraagt 15 ECTS per module, ofwel 420 studie-uren. De studieleiding adviseert deelnemers rekening te houden met circa 8-10 uur zelfstudie per week. Certificaat en masterdiploma Bij succesvolle afronding van een module ontvangen de deelnemers een certificaat. Dit certificaat levert studiepunten op die eventueel later kunnen worden ingezet als de deelnemer de Mastergraad Evidence- Based Policy and Evaluation wenst te behalen. De gehele master, waarvoor een NVAO-accreditatie in voorbereiding is, omvat 60 ECTS. De modules worden gegeven in een learning community. Individuele begeleiding wordt gecombineerd met intensieve samenwerking in kleine groepen, en al het materiaal dat gemaakt wordt, is na toetsing vrij beschikbaar voor iedereen. Door maandelijkse contactdagen neemt u deel aan de academische cultuur. In actualiteitscolleges en workshops zullen hoogleraren en (top)praktijkdocenten uit de wereld van beleid, toezicht en inspectie participeren. 9

11 Dutch Teachers and Policymakers Academy (DTPA) De modules Evidence Based Policy and Evaluation zijn een programma van de Dutch Teachers and Policymakers Academy. De Dutch Teachers and Policymakers Academy verzorgt opleidingen en cursussen vanuit de gedachte dat problemen in wetenschap, onderwijs, gezondheid, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en andere velden alleen door een creatieve en slimme wetenschappelijke aanpak opgelost kunnen worden. Evidence based werken is daarbij het uitgangspunt. Daarmee wordt bedoeld dat het vaststellen van de effecten van de interventies plaatsvindt via evaluatie. De DTPA is nauw verbonden met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research van de universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Groningen. Voor de specifieke expertise wordt samengewerkt met de Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, onderdeel van het UMC St. Radboud. Aanmelding Toelatingseisen Toelaatbaar tot de opleiding is iedereen die een diploma bezit van een erkende universiteit, en/of werkzaam is in een beleidsfunctie en over relevante werkervaring beschikt. Kosten Kosten voor elke module bedragen 4250,- p.p. Meer informatie? Voor meer informatie en aanmelding voor de modules Evidence Based Policy and Evaluation kunt u zich wenden tot: Dutch Teachers and Policymakers Academy Kristof De Witte Telefoon: (043)

12 Contactinformatie Dutch Teachers and Policymakers Academy Maastricht University Kapoenstraat MD Maastricht Kristof De Witte Telefoon: (043)

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd

Master. Master of Education 2011-2012. deeltijd Master Master of Education 2011-2012 deeltijd o Onderwijs en Opvoeding Master of Education 2 Inhoudsopgave Een logische carrièrestap 4 Opleiding Master Leraar (eerstegraads leraar) 5 Algemene Economie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Ervaren studenten de overgang van Sport&Bewegen naar leraar lichamelijke opvoeding als succesvol? Student: Thesisbegeleider: 2de beoordelaar: Datum:

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Bacheloropleiding Onderwijskunde

Bacheloropleiding Onderwijskunde Bacheloropleiding Onderwijskunde - Studieprogramma 2013-2014 - brochure voor studenten en docenten http://www.owk.utwente.nl 2013.181 Studiegids Bacheloropleiding OWK 2013-2014 Page 1 Deze studiegids is

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie

Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie Utrecht, 6 november 2003 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problematiek 7 2.1 Steeds hogere maatschappelijke eisen 7 2.2 Scholen en de educatieve infrastructuur 7

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie