De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder"

Transcriptie

1 De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder Een master voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Module A: Werken met evidence Introductie Module B: De eigen praktijk door een evidence based bril (Deel 1) Module C: De eigen praktijk door een evidence based bril (Deel 2) Module D: Thesis rond evidence based werken Top Institute for Evidence Based Education Research 2013

2 Dutch Teachers and Policymakers Academy (DTPA) Celsus Academie voor Betaalbare Zorg De Dutch Teachers and Policymakers Academy verzorgt opleidingen en cursussen voor beleidsmedewerkers en toezichthouders vanuit de gedachte dat problemen alleen opgelost kunnen worden door een creatieve en slimme aanpak. Een belangrijk aspect daarbij is de evidence based-benadering: veranderingen worden pas doorgevoerd als bewezen is dat ze effectief zijn. En als dat bewijs er nog niet is, moeten veranderingen worden gekoppeld aan onderzoek. Dat vraagt van beleidsmedewerkers en toezichthouders niet alleen een specifieke aanpak, kennis en vaardigheden, maar ook een passende houding. Celsus Academie voor Betaalbare Zorg is hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van betaalbare zorg. De academie verzamelt en creëert kennis op dit gebied en deelt deze vervolgens via publicaties, cursussen en opleidingen. Celsus kiest voor een multidisciplinaire aanpak en slaat bovendien een brug tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Hiermee draagt Celsus bij aan toegankelijke kennis om de zorg gezond te maken. Het realiseren van het motto, betaalbare zorg voor elke burger staat hierbij steeds centraal. Celsus vormt onderdeel van IQ Healthcare van het UMC St. Radboud, Nijmegen. De Dutch Teachers and Policymakers Academy is nauw verbonden met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research. Naast de inbreng van expertise via talrijke kern- en gastdocenten wordt de wetenschappelijke kennisbasis voor de opleiding vergroot door een samenwerkingsverband met Celsus Academie voor Betaalbare Zorg. TIER Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair onderzoeksinstituut dat research verricht op het gebied van evidence based onderwijs. TIER kent drie partners: de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. 1

3 Modules voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Beleidsinnovatie Evidence based policy wetenschappelijk onderbouwd beleid houdt in dat beleidsmakers, toezichthouders en andere medewerkers binnen de publieke sector zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen maar door feiten. Ondanks de vele ideeën voor beleidsvernieuwing is er immers steeds de vraag: wat werkt en wat werkt niet? Hoe komt u daar achter? Welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer kwaliteit en beter beleid? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze modules en de bijhorende master. Een tweede manier om de gestelde vraag te beantwoorden bestaat uit zelf onderzoek doen en gegevens analyseren. U analyseert bijvoorbeeld in de PISA-data de prestaties van leerlingen in scholen met een dergelijke beloningsstructuur; of u bestudeert de kwaliteit van instellingen die onder geïntensiveerd toezicht vallen; u bestudeert de effecten van bezuinigingsmaatregelen; u voert zelfstandig een benchmarkanalyse uit; of u onderzoekt met expertpanels de meningen van professionals over zorginnovaties. In module B en C (De eigen praktijk door een evidence based bril) bestaat hiervoor de mogelijkheid. Wat is evidence based beleid? Evidence based beleid houdt in dat een beleidsmaker of andere medewerker binnen de publieke sector zich steeds laat inspireren door de best mogelijke evidence die aanwezig is. De deelnemers leren verschillende soorten van evidence onderscheiden, beoordelen en interpreteren. Door kritisch het werk van onderzoekers te bespreken en de achterliggende theorie te verkennen, worden een specifieke aanpak en attitude eigen gemaakt. Aanpak Stel, u vraagt zich af: kan Nederland beter presteren op de PISA-indicatoren dankzij de invoering van teambeloning voor leraren? Of: kan kwaliteit verbeteren als gevolg van geïntensiveerd inspectietoezicht? Of: wat zijn kritieke succesfactoren voor een cultuurbeleid? Of: betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten, wat werkt wel en niet? In de modules Evidence Based Policy and Evaluation kunnen we de beantwoording van dergelijke vragen op twee manieren aanpakken. Eén manier is: een systematische analyse maken van de beschikbare publicaties over het onderwerp. Daarbij komen vaardigheden kijken als: hoe selecteer ik bruikbare onderzoeksresultaten uit het grote aanbod? Hoe beoordeel ik de methodologische kwaliteit van de gevonden publicaties? Welke zijn geschikt voor mijn eigen (beleids)praktijk? Deze wijze komt in module A (Werken met evidence Introductie) aan bod. Opbouw modules en master De modules A en B kunnen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Module A geeft een introductie op verkennend en intuïtief niveau. Deze module is geschikt voor beleidsmakers, toezichthouders en andere medewerkers binnen de publieke sector die zich het begrippenkader van evidence based werken willen eigen maken, zelfstandig evidence willen distilleren uit wetenschappelijke literatuur en de resultaten op een systematische manier willen overbrengen naar collega s. Module A beslaat 6 maanden van 2 contactdagen per maand. Aan het eind van de module heeft u, onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, een systematisch literatuuronderzoek geschreven over uw specifieke vraag. Modules B en C gaan meer de diepte in. Module C kan slechts worden aangevat na succesvolle afronding van module B. In modules B en C leert de deelnemer zelf gegevens verwerken en interpreteren. Deze modules zijn geschikt voor beleidsmakers, toezichthouders en andere medewerkers binnen de publieke sector die zelf graag onderzoek willen initiëren, onderzoek nauwgezet willen opvolgen, statistische modellen willen interpreteren en/of zelf een verkennende analyse willen maken. U leert er een brede waaier van onderzoeksmethodes kennen en gebruiken. Denk aan effectstudies, procesevaluaties en natuurlijke experimenten. Ook relevante beleidskaders zoals organisatietheorieën, theorieën over overheidsbeleid en ambtelijk gedragsmanagement (waaronder human resources management), kosten- 2

4 batenanalyse en welvaartsfuncties komen er aan bod. Module B en C beslaan 6 maanden van 2 contactdagen per maand. Aan het eind van de modules hebt u een artikel geschreven dat zowel inzicht brengt in de wetenschappelijke literatuur als analyses beschrijft over een beleidsonderwerp naar keuze. Beleidsmakers en toezichthouders die zich volledig willen onderscheiden kunnen na afloop van module A, B en C, en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, een thesis rond evidence based werken schrijven. Na een succesvolle afronding van de thesis ontvangt de beleidsmaker/toezichthouder de mastergraad in Evidence Based Policy and Evaluation. Systematische voorstelling Semester 1 Module A - Werken met evidence Introductie Semester 2 Module B - De eigen praktijk door een evidence based bril (deel 1) Semester 3 Module C - De eigen praktijk door een evidence based bril (deel 2) Semester 4 Module D - Thesis rond evidence based werken Master in Evidence Based Policy and Evaluation Voor wie zijn deze modules bedoeld? De modules Evidence Based Policy and Evaluation maken deel uit van een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers, mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en andere medewerkers binnen de publieke sector met relevante werkervaring. Daarnaast zijn de modules bedoeld voor hen die aan kennis en strategie doen in de publieke sector. Beleidsmakers uit de zorg komen in de modules B en C tevens in aanraking met de stand van het denken en onderzoek op het gebied van de betaalbaarheid van de zorg. Met de modules willen we mensen en organisaties bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. De modules richten zich op professionals die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied. Module A kan aangevangen worden door deelnemers met een beperkte achtergrond (maar wel interesse) in statistiek. Voor module B is er voorkennis van beschrijvende statistiek (regressies, t-statistieken) nodig. Module C kan slechts worden aangevangen indien de deelnemer succesvol module B heeft afgerond. Module D kan worden aangevangen indien de deelnemer succesvol modules A, B en C heeft afgerond. Doelstellingen module A Werken met evidence Introductie: De deelnemers kunnen: Op een systematische manier zelfstandig de beschikbare wetenschappelijke informatie verzamelen die aansluit op praktische vraagstukken ( wat werkt? ). Deze informatie beoordelen op de kwaliteit en de toepasbaarheid in hun eigen werksituatie. De beleidstheorie of interventietheorie formuleren en als kader voor een wetenschappelijke evaluatie gebruiken. Een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijkrelevante kennis. Collega s informeren over nieuwe en bruikbare wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen die nuttig zijn voor de innovatie van beleid. De verschillende elementen in de kennispiramide (zoals kwalitatief onderzoek, natuurlijke experimenten en gerandomiseerde experimenten) kritisch bespreken. Doelstellingen modules B en C De eigen praktijk door een evidence based bril (deel 1 en 2): De deelnemers kunnen: Een probleem of vraag uit de werksituatie vertalen in een onderzoekbare vraag. Beoordelen of de onderzoeksvraag met de beschikbare data beantwoord kan worden. Een korte onderzoeksopzet schrijven waarin de onderzoeksvraag wordt geïntroduceerd en de aanpak van het onderzoek wordt omschreven. Met hulp van een begeleider data analyseren en interpreteren (via beschrijvende statistieken en via multivariate regressies). De voor data-analyse gebruikelijke commando s in statistische software (SPSS) hanteren, en zelfstandig nieuwe functies opzoeken en gebruiken. De kwaliteit van de gevonden resultaten beoordelen. De kwaliteit van kwalitatief en kwantitatief onderzoek beoordelen. 3

5 De kenmerken en theorie van de methodologische grondslagen van evidence based theorie onderscheiden. Doelstellingen module D Thesis rond evidence based werken: De deelnemers kunnen: Onder begeleiding en op wetenschappelijke manier een literatuuroverzicht schrijven. Empirisch onderzoek uitvoeren en rapporteren. Beleidsconclusies maken op basis van een wetenschappelijk onderzoek. Resultaten uit evaluatieonderzoek benutten voor de eigen praktijk. Contactdagen De contactdagen vinden plaats op donderdag en vrijdag. Alle contactdagen worden georganiseerd in Amsterdam. Actuele start- en collegedata zijn weergegeven op 4

6 Structuur van het programma Collegedagen Maandelijks komen alle deelnemers twee aaneengesloten contactdagen bijeen. Op deze dagen zijn onder andere de volgende activiteiten gepland: Methodologie en Statistiek Theoretisch en praktisch wordt in het Methodologieen Statistiekprogramma de basis gelegd voor het kunnen interpreteren en op waarde schatten van eerder gepubliceerd onderzoek of eerder gedane evaluaties. In de tweede module wordt dit uitgebreid naar het uitvoeren van onderzoek en evaluaties. Workshops: Onderzoek in en voor de praktijk Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) en de Celsus Academie van het UMC St. Radboud geven workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid. Kerndocenten Actualiteitencolleges Beleidsinnovatie en Evaluatie In actualiteitencolleges en workshops wordt de stand van zaken op het gebied van beleidsinnovatie toegelicht. Deze omvatten onder andere het gebruik en interpreteren van SMART-indicatoren, kwaliteitsbewaking en -borging, gezondheidseconomie, onderwijseconomie, effectieve beleidsimplementatie, betaalbaarheid en kosten-batenanalyse. Experts uit verschillende wetenschapsgebieden zullen ingaan op beleidskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op relevante terreinen en speciaal aandacht besteden aan de rol van de wetenschap hierin. Capita selecta Beleidsmakers en toezichthouders zijn in wisselwerking met de bredere samenleving. De capita selecta bieden een theoretische achtergrond bij evoluties binnen de samenleving. Via verschillende onderwerpen (van human resources management, via de sociologie van de politieke cultuur tot aan kosten-baten analyse) maken de deelnemers kennis met een breed palet aan maatschappelijk relevante theorieën. Vaardigheidstrainingen: Organisatie van innovatie Deelnemers aan de modules worden getraind in het toepassen van evidence based principes bij beleidsinnovaties en -evaluaties. Maar van hen wordt ook verwacht dat zij bij dit onderwerp een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen organisatie waarin zij werkzaam zijn. Daartoe worden ze getraind in vaardigheden die deze rol ondersteunen, zoals leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden. Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht, en hoogleraar Economie (Onderwijs en Arbeidseconomie) aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zij is de wetenschappelijke coördinator van TIER (Top Institute for Evidence based Education Research), lid van de Review Commissie Hoger Onderwijs en lid van de Amsterdam Economic Board. Daarnaast was zij Kroonlid van de Onderwijsraad in Den Haag ( ), voorzitter van de NWO-MagW (tot september 2012), voorzitter van de Commissie Werk en Leren ( ) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid van het Netwerk Onderwijsinnovatie van het ministerie OCW ( ). Tevens is of was zij lid van een aantal Raden van Toezicht (CITO Arnhem, HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen, Rijksacademie Beeldende Kunsten Amsterdam, LUMC Leiden). Als auteur en co-auteur publiceerde zij in nationale en internationale academische tijdschriften en boeken. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van onderwijs-, arbeids- en gezondheidseconomie. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft zij columns voor landelijke dagbladen en tijdschriften. 5

7 Wim Groot is hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht, en hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Als auteur en co-auteur publiceerde hij in nationale en internationale academische tijdschriften en boeken. Hij was van 2003 tot 2012 columnist voor het Financiële Dagblad. Daarnaast was hij columnist voor o.a. Economische Statistische Berichten en Zorgvisie. Hij was visiting professor aan Stanford University, Cornell University, University of California in Berkeley, Monash University en het European University Institute in Florence. In 2004 is hem een honorary doctorate toegekend aan de National University of Kyiv-Mohyla Academy in Kiev (Ukraïne). Hij is kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Patrick Jeurissen is clustercoördinator Strategie en Kennisbeleid voor het ministerie van VWS. Hij houdt zich bezig met de strategische beleidsontwikkeling van betaalbaarheid van zorg en vertegenwoordigt de overheid in internationaal verband. Hij is ook de programmaleider van de Celsus Academie voor Betaalbare Zorg in het UMC St. Radboud en zit in verschillende Raden van Toezicht. Zijn expertise ligt op het gebied van: strategische beleidsontwikkeling, financiering van zorg, kostenbeheersing, commerciële zorgaanbieders, solidariteit in zorgsystemen en vergelijkend onderzoek naar zorgstelsels. Op dit gebied is hij nationaal en internationaal actief met publicaties en lezingen. Voor zijn huidige functies werkte hij als projectleider bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en als hoofd Financieel Stafbureau van een academisch ziekenhuis. Zijn proefschrift betrof een vergelijkend onderzoek naar winstbeogende zorgaanbieders. Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tevens is hij deeltijdhoogleraar Recht, Openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Ook maakt hij deel uit van het MT van het (FES/NWO) Programma Hersenen en Cognitie (Veiligheid), is hij lid van de EU Evaluation Review Board en faculty member International Program for Development Evaluation Training (Wereld Bank). Eerder was hij werkzaam als deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Utrecht met als leeropdracht onderzoek van maatschappelijke effecten van overheidsbeleid ; hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs; hoogleraar-directeur Humaniora aan de Open Universiteit Nederland en als directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer. Kristof de Witte werkt als universitair hoofddocent voor het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) op de Faculteit Humanities and Sciences, Universiteit Maastricht. Eveneens is hij gastdocent op de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de KU Leuven (België). Hij publiceerde zijn onderzoek in talrijke internationale tijdschriften en ontving hiervoor diverse wetenschappelijke onderscheidingen. Hij is lid van de International Advisory Board van het International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies, en van de Operational Research Society. 6

8 Inhoud Module A Deze module is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar een algemene inleiding op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen beleid en evaluatie gebaseerd op evidence. Onderstaande geeft een kernachtige beschrijving van de leerinhouden per blok. het derde blok. We gaan dieper in op het detecteren van good practices and benchmarks en geven voorbeelden van wetenschappelijk geanalyseerde beleidsinterventies. Tot slot staan we stil bij het belang van procesevaluatie: wat maakt dat overheidsinterventies niet altijd werken zoals beoogd? Blok 1: Evidence based beleid en evaluatie In dit blok gaan we in op de kern van Evidence Based beleid: wat is dit nu? Verder bekijken we de maatschappelijke effecten en vormen van toezicht en hoe we effectief beleidsimplementaties kunnen monitoren. Blok 4: Kosten-baten analyse Dit blok gaat in op sociale welvaartsfuncties, het maken van een kosten-batenanalyse, alsook op de vraag rond de mogelijkheden van beleidsevaluatie indien strikte effectstudies niet mogelijk zijn. Blok 2: Beleidstheorieën In dit tweede blok bespreken we diverse beleidstheorieën als basis voor leren rond effecten van beleid. Hierbij wordt stilgestaan bij de manieren waarop de beleidstheorie ge(re)construeerd kan worden, inclusief de mechanismen die met beleid of beleidsinterventies in gang gezet zouden moeten worden. Ook behandelen we de wijze waarop een beleidstheorie als kader kan dienen voor plan-, proces- en effectevaluaties. Blok 3: Internationale vergelijkingen Internationale samenwerkingsverbanden en het nut van internationale vergelijkingen komen aan bod in Blok 5: Voorbeelden van vertalingen van kennis naar beleid Wat is de invloed van management en managementinstrumenten op effectiviteit en doelmatigheid van overheidsbeleid? We bespreken verder de consequenties van onderzoeksdesigns voor beleidsontwerpen. Met andere woorden: hoe moet u beleid ontwerpen zodat het nadien goed geëvalueerd kan worden. Blok 6: Presentatie van review-studies Elke deelnemer van de module stelt kort zijn eigen onderzoek voor. Inhoud Module B Deze module is bedoeld voor professionals die de vaardigheden uit module A al goed beheersen en op zoek zijn naar een verdieping van hun begrip en vaardigheden op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen evidence based beleid en evaluatie. Onderstaande geeft een kernachtige beschrijving van de methodologie en de bredere vorming in elk blok. Blok 2: Multivariate regressie & Economische theorie van politiek Hoe kunnen verbanden tussen gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden? Wat kunnen we leren uit correlaties? Hoe kunnen indicatoren (vb. uit de Europe 2020 Agenda) geaggregeerd worden? Hoe kunnen ex ante evaluaties vormgegeven worden en wat zijn mechanism experiments? Blok 1: Het CMO model & Formuleren van onderzoeksvraag Wat kunnen we wel en niet leren uit beschrijvende statistiek? Het reconstrueren, testen en verfijnen van beleidstheorieën: hoe werkt een interventie (M), onder welke omstandigheden (C), en met welke resultaten (O)? Blok 3: Gerandomiseerde experimenten & Kostenbaten analyse De causale relatie tussen een interventie en de uitkomstvariabele kan het duidelijkst geanalyseerd worden via een experiment. Waar moet op gelet worden bij het opzetten van een experiment, en hoe kunnen de gegevens geanalyseerd worden? 7

9 Wegen de kosten van een interventie op tegen de opbrengsten? Blok 4: Kwalitatief onderzoek & Politieke economie van conflicten Wat is het belang en de complementariteit van kwalitatief onderzoek? Hoe kan een kwalitatief onderzoek het best opgezet worden? Hoe past effectonderzoek binnen de beleidscyclus? Blok 5: Difference-in-Differences & Contextanalyse in de beleidsketen Als een groep van observaties een interventie krijgt en een andere groep niet, kan, mits aan enkele voorwaarden is voldaan, het beleid geëvalueerd worden. Bijvoorbeeld evaluatie via verschillen tussen regio s en groepen zorginstellingen. Welke digitale methoden bestaan er om de assumpties over mechanismen en contexten die aan beleid ten grondslag liggen op te sporen? Blok 6: Presentatie van eigen onderzoek Inhoud Module C Deze module is bedoeld voor professionals die de vaardigheden uit module A en B beheersen en op zoek zijn naar een verdieping van hun begrip en vaardigheden op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen evidence based beleid en evaluatie. Blok 1: Natuurlijke experimenten & Organisatiepsychologie Soms creëert een beleidsmaker/toezichthouder (ongewild) exogene variatie die nodig is om causale interpretaties te kunnen maken. Dit blok geeft aan hoe dit kan en welke gevolgen dit heeft voor de evaluatie. Blok 2: Matching analyses & Human resources management Hoe kunnen vergelijkbare observaties gezocht en geanalyseerd worden? Kritische bespreking van voorgaande literatuur. Blok 3: Panel-data modellen & Politieke cultuur via haar vormcomponenten Observaties die door de tijd heen gevolgd kunnen worden. Wat kunnen we daaruit leren en hoe moeten deze geanalyseerd worden? Blok 4: Regressie-discontinuïteit & Overheidsmanagement Een interventie die op basis van strikte criteria voor een groep wordt aangeboden. Evaluatie vindt bijvoorbeeld plaats via overinschrijving. Blok 5: Instrumentele variabelen & Ketenmanagement binnen de overheid Hoe kunnen de diverse schakels in de publieke managementketen geoptimaliseerd worden? Blok 6: Presentatie van eigen onderzoek 8

10 Waarom kiezen voor evidence based policy and evaluation? Door de modules verwerft u een bredere kijk op de beleidspraktijk. Bovendien kunt u efficiënter en effectiever onderzoek aansturen, controleren, opvolgen en begrijpen. De modules verscherpen uw inzicht in (wetenschappelijke) evidentie. U verwerft een attitude voor het zoeken naar en beoordelen van de best mogelijke evidence. Daardoor onderscheidt u zich als beleidsmedewerker of toezichthouder. De modules Evidence Based Policy and Evaluation nemen de praktijk als uitgangspunt: het programma wordt gestuurd door de leervragen van de deelnemers. De modules besteden ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de eigen organisatie. De modules worden gegeven in een flexibele leeromgeving. Door een efficiënte inzet van e-learning kan de opleiding eenvoudiger ingepast worden in een drukke agenda. U kunt uw studietempo in overleg versnellen of vertragen. De flexibele opzet maakt het bovendien gemakkelijk om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen aan de opleiding. De inhoudelijke en organisatorische band met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research, en de Celsus Academie van het UMC St. Radboud zorgen voor een directe link met wetenschappelijk toponderzoek. Omvang en studiebelasting De vier modules omvatten elk een periode van zes maanden. In de modules wordt elke maand aandacht geschonken aan een afzonderlijk thema tijdens twee aaneengesloten contactdagen. Naast de contactdagen is zelfstudie gepland waarin gebruik kan worden gemaakt van een elektronische leeromgeving. De studiebelasting bedraagt 15 ECTS per module, ofwel 420 studie-uren. De studieleiding adviseert deelnemers rekening te houden met circa 8-10 uur zelfstudie per week. Certificaat en masterdiploma Bij succesvolle afronding van een module ontvangen de deelnemers een certificaat. Dit certificaat levert studiepunten op die eventueel later kunnen worden ingezet als de deelnemer de Mastergraad Evidence- Based Policy and Evaluation wenst te behalen. De gehele master, waarvoor een NVAO-accreditatie in voorbereiding is, omvat 60 ECTS. De modules worden gegeven in een learning community. Individuele begeleiding wordt gecombineerd met intensieve samenwerking in kleine groepen, en al het materiaal dat gemaakt wordt, is na toetsing vrij beschikbaar voor iedereen. Door maandelijkse contactdagen neemt u deel aan de academische cultuur. In actualiteitscolleges en workshops zullen hoogleraren en (top)praktijkdocenten uit de wereld van beleid, toezicht en inspectie participeren. 9

11 Dutch Teachers and Policymakers Academy (DTPA) De modules Evidence Based Policy and Evaluation zijn een programma van de Dutch Teachers and Policymakers Academy. De Dutch Teachers and Policymakers Academy verzorgt opleidingen en cursussen vanuit de gedachte dat problemen in wetenschap, onderwijs, gezondheid, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en andere velden alleen door een creatieve en slimme wetenschappelijke aanpak opgelost kunnen worden. Evidence based werken is daarbij het uitgangspunt. Daarmee wordt bedoeld dat het vaststellen van de effecten van de interventies plaatsvindt via evaluatie. De DTPA is nauw verbonden met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research van de universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Groningen. Voor de specifieke expertise wordt samengewerkt met de Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, onderdeel van het UMC St. Radboud. Aanmelding Toelatingseisen Toelaatbaar tot de opleiding is iedereen die een diploma bezit van een erkende universiteit, en/of werkzaam is in een beleidsfunctie en over relevante werkervaring beschikt. Kosten Kosten voor elke module bedragen 4250,- p.p. Meer informatie? Voor meer informatie en aanmelding voor de modules Evidence Based Policy and Evaluation kunt u zich wenden tot: Dutch Teachers and Policymakers Academy Kristof De Witte Telefoon: (043)

12 Contactinformatie Dutch Teachers and Policymakers Academy Maastricht University Kapoenstraat MD Maastricht Kristof De Witte Telefoon: (043)

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder

De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder De Evidence Based Beleidsmaker en Toezichthouder Een master voor professionals in Evidence Based Policy and Evaluation Module A: Werken met evidence Introductie Module B: De eigen praktijk door een evidence

Nadere informatie

Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten

Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Master Evidence Based Innovation in Teaching MEBIT voor HBO docenten TIER Top Institute for Evidence Based Education Research TIER Wat werkt? Het Top

Nadere informatie

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) Top Institute for Evidence based Education Research TIER Wat werkt? Het Top Institute for Evidence

Nadere informatie

Teachers Academy MEBIT. Master Evidence Based Innovation in Teaching. Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten

Teachers Academy MEBIT. Master Evidence Based Innovation in Teaching. Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Teachers Academy MEBIT Master Evidence Based Innovation in Teaching Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten Teachers Academy De Master Evidence Based Innovation in Teaching is een programma

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Master Leren en innoveren

Master Leren en innoveren 16 Selecteer d en klik op Invoege Onderzoekend leren en leren onderzoeken in de Master Leren en innoveren AFBEEL 1 Klik op het in te voeg 2 Workshop 12 16.50-17.35 RAOS Conferentie 16 februari 16 De Passie,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD DEZE PRESENTATIE Een sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties Inhoud van de studie Opbouw van de

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Beleidsonderzoek: een vak apart!

Beleidsonderzoek: een vak apart! Beleidsonderzoek: een vak apart! Structurele rol in het beleidsproces Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Inmiddels zit ik een half jaar bij de Algemene Rekenkamer. Ik ben dus relatief nieuw, en als je ergens nieuw bent, merk je af en toe een soort verwondering

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Promoveren: Geschikt / Ongeschikt?

Promoveren: Geschikt / Ongeschikt? Promoveren: Geschikt / Ongeschikt? Naam: Email: Is promoveren bij het Welten-instituut (Open Universiteit) iets voor mij? Vraag 1 van 15 Ik voldoe aan de eisen van voldoende vooropleiding om te promoveren,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Methodes voor dataverzameling en -analyse

Methodes voor dataverzameling en -analyse Methodes voor dataverzameling en -analyse - Identificatie problemen in sociale wetenschappen - SLO Economie, KU Leuven TIER, Maastricht University Zomerschool vakdidactisch onderzoek 9 september 2010 Identificatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: De werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 VIER VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

KGZ- CNG03816 Expert Kennismanagement 1/6

KGZ- CNG03816 Expert Kennismanagement 1/6 1. Functiebenaming: Expert kennismanagement voor het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2. Doel van de functie Het beheer van de informatie en de -informatiebronnen in de domeinen van het Federaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies 22 en 23 Maart 2016 Bestemd voor personen die in het kader van de Cochrane Collaboration een systematische review over interventies gaan

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie