Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling"

Transcriptie

1 Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research

2 Universiteit Maastricht: Leading in Learning Historisch. Maar ook vooruitstrevend en modern. Typisch Nederlands en tegelijk multicultureel en levendig: Maastricht is een stad van tegenstellingen. Deze geboorteplaats van de huidige Europese Unie blijft zich internationaal profileren dankzij de positie van de Universiteit Maastricht als toonaangevende academische instelling binnen Europa. Grensoverschrijdend Meer dan de helft van onze masterstudenten en een kwart van onze wetenschappelijke medewerkers zijn afkomstig uit het buitenland. Daarmee staat de Universiteit Maastricht garant voor kwaliteit, een internationale oriëntatie en een dynamische, interdisciplinaire leeren werkomgeving. Bijna al onze masteropleidingen worden in het Engels gegeven, en Europese en internationale thema s vormen een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsprogramma s. Nieuwe perspectieven Als masterstudent lever je een bijdrage aan onze academische gemeenschap. Binnen het Probleemgestuurd Onderwijs werk je in kleine groepjes met studenten uit alle windstreken. In nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers werk je samen met je medestudenten aan oplossingen voor echte problemen uit de praktijk. Je wisselt kennis en ervaringen uit, leert dingen vanuit andere invalshoeken te bekijken, en ontwikkelt vaardigheden waar je je leven lang profijt van hebt. Aan de Universiteit Maastricht leer je te denken en handelen als een academicus én als een professional. Onderzoek Het onderzoek aan de Universiteit Maastricht is gericht op het verkrijgen van inzichten in actuele onderwerpen die onze huidige samenleving kenmerken. Wij erkennen de waarde van slimme, jonge onderzoekers die bijdragen aan het ontwikkelen van frisse en innovatieve ideeën. Daarom speelt onderzoek een belangrijke rol in het merendeel van onze masteropleidingen en bieden we een aantal research masters, die je vaak aanzetten tot het volgen van een PhD-programma. Loopbaan Door je met een master van de Universiteit Maastricht verder te specialiseren in je vakgebied, vergroot je je loopbaanperspectieven. Dat onze onderwijs- en onderzoeksbenadering effect sorteert, blijkt uit de prestaties van onze afgestudeerden. Het zijn stuk voor stuk zelfverzekerde, onafhankelijke professionals die zonder moeite de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt maken. In Maastricht richt je je namelijk niet alleen op theorie, maar leer je ook de vaardigheden die je nodig hebt voor een succesvolle carrière.

3 Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) Wat werkt? Beleidsinnovatie Het is een woord dat een verstandig mens met hart voor het beleid voorzichtig uitspreekt. De naam Evidence Based Policy and Evaluation weerspiegelt dat. Evidence based policy - wetenschappelijk onderbouwd beleid - houdt in dat beleidsmakers zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen, maar door feiten. Ideeën voor beleidsvernieuwing zijn er genoeg, de vraag is alleen: wat werkt? Hoe kom je daar achter? Welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer kwaliteit en beter beleid? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze master. Voor wie is deze master bedoeld? De Master Evidence Based Policy and Evaluation is een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers en medewerkers binnen de publieke sector met een doctoraal of masterdiploma en relevante werkervaring. Daarnaast is de master bedoeld voor mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en voor hen die aan kennis en strategie doen in de publieke sector. De master wil mensen en organisaties bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. De master richt zich op professionals die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied. De master is momenteel in ontwikkeling. Wat is evidence based beleid? Evidence based beleid vraagt van de beleidsmaker een specifieke aanpak en een specifieke attitude. Aanpak Stel, u vraagt zich af: wat zijn de effecten van toepassing van het profijtbeginsel in het beleid? In de Master Evidence Based Policy and Evaluation kunnen we de beantwoording van zo n vraag op twee manieren aanpakken. Eén manier is: een systematische analyse maken van de beschikbare publicaties over het onderwerp. Daarbij komen vaardigheden kijken als: Hoe selecteer ik bruikbare onderzoeksresultaten uit het grote aanbod? Hoe beoordeel ik de methodologische kwaliteit van de gevonden publicaties? Welke zijn geschikt voor mijn eigen beleidspraktijk? Een tweede manier om de gestelde vraag te beantwoorden is: zelf onderzoek doen. U kunt een (paper en pencil) onderzoek doen waarin geëxperimenteerd wordt met toepassing van het profijtbeginsel. U onderzoekt of de gewenste veranderingen zich voordoen in het gedrag van burgers. En attitude Een belangrijk aspect van evidence based werken is de juiste attitude: u implementeert alleen innovaties waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. Dat mag voor de hand liggend klinken, de praktijk laat zien dat het voor de hand liggende niet altijd toegepast wordt. Natuurlijk speelt mee dat van innovaties soms niet bekend is of ze (al) effectief zijn. En ook dat bepaalde interventies zo complex zijn dat het moeilijk is snel de effectiviteit ervan vast te stellen. Dan kan gebruik gemaakt worden van inzichten uit de wereld van het wetenschappelijk evaluatieonderzoek hoe daar mee om te gaan. School of Education i.o. De Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) is een programma van de School of Education i.o. van de Universiteit Maastricht. De School of Education i.o. van de Universiteit Maastricht verzorgt opleidingen en cursussen vanuit de gedachte dat problemen in wetenschap, onderwijs, gezondheid, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en andere velden alleen door een creatieve en slimme wetenschappelijke aanpak opgelost kunnen worden. Evidence based werken is daarbij het uitgangspunt. Daarmee wordt bedoeld dat het vaststellen van de effecten van de interventies plaatsvindt via evaluatie. De School of Education i.o. is nauw verbonden met het TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research van de universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Groningen. TIER Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair topinstituut dat onderzoek doet op het gebied van evidence based onderwijs. TIER kent drie partners: de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. TIER wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het Nederlandse beleid door te bevorderen dat evidence based werken de leidraad wordt in beleid en praktijk. Universiteit Maastricht heeft de Gedragscode internationale student in het Nederlands Hoger Onderwijs ondertekend. Meer informatie over deze gedragscode is te vinden op 3

4 Waarom kiezen voor evidence based policy and evaluation? De Master Evidence Based Policy and Evaluation neemt de praktijk als uitgangspunt: het programma wordt gestuurd door de leervragen van de deelnemers. De master besteedt ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de eigen organisatie. De master wordt gegeven in een flexibele leeromgeving. Door een efficiënte inzet van e-learning kan de opleiding eenvoudiger ingepast worden in een drukke agenda. U kunt uw studietempo in overleg versnellen of vertragen. De flexibele opzet maakt het bovendien gemakkelijk om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen aan de opleiding. De master wordt gegeven in een learning community. Individuele begeleiding wordt gecombineerd met intensieve samenwerking in kleine groepen, en al het materiaal dat gemaakt wordt is na toetsing vrij beschikbaar voor iedereen. Door maandelijkse contactdagen neemt u deel aan de academische cultuur. In actualiteitscolleges en workshops zullen hoogleraren en (top)praktijkdocenten uit de wereld van beleid, toezicht en inspectie participeren. De inhoudelijke en organisatorische band met TIER, het Top Institute for Evidence Based Education Research, zorgt voor een directe link met wetenschappelijk toponderzoek. Dit is wat de Master Evidence Based Policy and Evaluation te bieden heeft Eindtermen Deelnemers ontwikkelen een houding waarbij hun professionele handelen is gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis. Die kennis omvat enerzijds inhoudelijke inzichten over wat werkt (en waarom) bij bepaalde interventies en innovaties, maar behelst tegelijkertijd de methodologie: hoe kom ik te weten wat effectief is en wat niet? Deelnemers beschikken over kennis en inzicht om zelfstandig wetenschappelijke informatie te verzamelen die aansluit op praktische vraagstukken ( wat werkt? ), en kunnen deze informatie beoordelen op de toepasbaarheid in hun eigen werksituatie. Deelnemers beschikken over de competentie om wetenschappelijke informatie om te zetten in praktijktoepassingen, de implementatie van beleidsinnovaties te organiseren en de effecten van deze innovaties te meten. Deelnemers beschikken over de competentie om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijkrelevante kennis. Deelnemers beschikken over de vaardigheid om collega s te informeren over nieuwe en bruikbare wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen die nuttig zijn voor de innovatie van beleid. 4 Teachers Academy, School of Education i.o. 2010

5 Werkvormen Inhoud Probleemgestuurd onderwijs In de Master Evidence Based Policy and Evaluation wordt gewerkt volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs (PGO). Hierbij analyseren de deelnemers hun leervragen onder individuele begeleiding van hun tutor/docent, met het doel deze leervraag te specificeren in aansluitende onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen vormen de start van een persoonlijk leerproject. Deelnemers kunnen kiezen uit drie vormen: Een systematische review en synthese van bestaande literatuur rond een bepaald type beleidsinterventie/-innovatie Een (bescheiden) empirisch onderzoek met originele dataverzameling rond de effectiviteit van een bepaalde beleidsinterventie. Een institutionele analyse rond de rol van evaluatieve kennis (met name wetenschappelijke kennis, maar ook kennis uit de wereld van wetenschapsbeleid, toezicht en inspectie) in een bepaalde beleidsomgeving. Het persoonlijk leerproject wordt afgerond met het schrijven van een paper. Tijdens het schrijven van dit paper wordt samengewerkt in een kleine onderwijsgroep die functioneert als peer review groep. Dit paper wordt na beoordeling gepre- senteerd in een afsluitend seminar. Virtuele leeromgeving In de studie wordt gebruik gemaakt van een virtuele leeromgeving. Hier vindt u alle informatie voor uw studie, wordt u individueel begeleid, werkt u samen met anderen en wisselt u resultaten uit. De noodzakelijke software en hardware wordt door de opleiding beschikbaar gesteld. In deze flexibele virtuele leeromgeving wordt tachtig procent van de studietijd gewerkt; de resterende tijd is gevuld met contactonderwijs (twee dagen per maand). De inhoud van het programma wordt voor een groot deel gestuurd door leer- en beleidsvragen die de deelnemers zelf formuleren. Deelnemers worden in hun beleidscontext vaak geconfronteerd met belangrijke vragen zoals: Wat zijn de effecten van regelgeving y op de beroepspraktijk van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, artsen, docenten, inspecteurs en onderzoekers? Wat werkt het best om de kwaliteit van het onderwijs op middelbare scholen te verbeteren: een lump sum of een subsidie gebonden aan bepaalde rubrieken? Gegeven het budget en de timing voor beleidsevaluatie: wat is de beste strategie om snel vast te stellen of het huidige beleid effectief is? Wat zijn de belangrijkste neveneffecten van beleid op de doelgroep en daarbuiten? Hoe kan ik te weten komen hoe effectief toezicht is? Hoe kan ik die kennis in de praktijk toepassen met het doel bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van bijvoorbeeld wetenschapsbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en justitiële programma s? Hoe kunnen verschillende baten en kosten van beleidsalternatieven op een systematische wijze tegen elkaar afgewogen worden om zo betere ondersteuning te bieden aan de besluitvorming? 5

6 Terugkomdagen Maandelijks komen alle deelnemers twee aaneengesloten dagen bijeen. Op deze dagen zijn de volgende activiteiten gepland: Werkcolleges Methodologie en Statistiek Theoretisch en praktisch wordt in het Methodologie- en Statistiekprogramma de basis gelegd voor het doen van onderzoek tijdens de master. M&S is niet alleen van belang bij het zelf uitvoeren van onderzoek en evaluaties, maar minstens zo belangrijk bij het interpreteren en op waarde schatten van eerder gepubliceerd onderzoek of eerder gedane evaluaties. Onderzoeksdesign, beschrijvende en toetsende statistiek staan centraal in de eerste twee semesters, metaanalyses van onderzoeksresultaten en het publiceren van onderzoeksresultaten staan centraal in het derde semester. In deze fase wordt het M&S-onderwijs ook individueel afgestemd op specifieke technieken die aansluiten op individuele thesiskeuzes in het laatste semester. Actualiteitencolleges Beleidsinnovatie en Evaluatie In actualiteitencolleges en workshops wordt de stand van zaken op het gebied van onderwijs- en wetenschapsbeleid en beleidsinnovatie toegelicht. Sprekers uit verschillende wetenschapsgebieden zullen ingaan op beleidskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op relevante terreinen en speciaal aandacht besteden aan de rol van de wetenschap hierin. Vaardigheidstrainingen: Organisatie van innovatie Deelnemers aan het masterprogramma worden getraind in het toepassen van evidence based principes bij beleidsinnovaties en -evaluaties. Maar van hen wordt ook verwacht dat zij bij dit onderwerp een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen organisatie waarin zij werkzaam zijn. Daartoe worden ze getraind in vaardigheden die deze rol ondersteunen, zoals leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden. Workshops: Onderzoek in en voor de praktijk Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) geven regelmatig workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid. Aanmelding De Master Evidence Based Policy and Evaluation heeft een netto studieduur van één jaar die is verdeeld over twee jaar halftijds onderwijs. Maandelijks worden twee aaneengesloten contactdagen georganiseerd. In principe in Maastricht, maar bij voldoende deelnemers ook op locatie. Toelatingseisen Toelaatbaar tot de opleiding is iedereen die een doctoraal of masterdiploma bezit van een erkende (Nederlandse) universiteit, werkzaam is in een beleidsfunctie en over relevante werkervaring beschikt. Meer informatie? Voor meer informatie en aanmelding voor de Master Evidence Based Policy and Evaluation kunt u zich wenden tot: Top Institute for Evidence Based Education Research Teachers Academy Jessica Segal Telefoon: (020) Teachers Academy, School of Education i.o. 2010

7 Overzicht masteropleidingen 2011 Economie (Alle opleidingen zijn Triple Crown geaccrediteerd: AACSB, EQUIS en AMBA) Econometrics and Operations Research, 4 specialisaties (MSc) 1 Financial Economics, 3 specialisaties (MSc) 1 Fiscale Economie / Fiscal Economics, 2 specialisaties (MSc) 2 Global Supply Chain Management and Change (MSc) 1 Infonomics (MSc) 1 International Business, 11 full-time en 7 part-time specialisaties (waarvan 1 in het Nederlands) (MSc) 1 International Economic Studies, 5 specialisaties (MSc) 1 Management of Learning (MSc) 1 Public Policy and Human Development, 5 specialisaties binnen Economie (MSc) 1 Research Master in Business Research, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Economic and Financial Research, 2 specialisaties (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Executive Master of Finance and Control (EMFC/MSc/RC) 4 International Executive Master of Finance and Control (part-time EMFC/MSc/RC) 1 MBA (International Executive Modular, Dutch Executive Modular and Euro) 3 Gedrag & Maatschappij Analysing Europe (MA) 1 European Public Affairs (MA) 1 European Studies, 3 specialisaties (MA) 1 Psychology, 6 specialisaties (MSc) 1 Public Policy and Human Development, 1 specialisatie binnen Gedrag & Maatschappij (MSc) 1 Research Master in European Studies (MSc) 1 Molecular Life Sciences, 5 specialisaties (MSc) 1 (binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Physical Activity and Health, 3 specialisaties (MSc) 1 Public Health, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Cardiovascular Biology and Medicine (MSc) 1 Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience, 4 specialisaties (MSc) 1 Research Master in Health Sciences (MSc) 1 Research Master in Nutrition and Metabolism: fundamental and clinical aspects (MSc) 1 Graduate opleidingen voor professionals Affective Neuroscience (MSc) 1 Health Professions Education (MSc) 1 Public Health for Professionals (MSc) 1 Natuur (Binnen de transnationale Universiteit Limburg, tul) Artificial Intelligence (MSc) 1 Operations Research (MSc) 1 Recht European Law School (LLM) 1 Fiscaal Recht / Tax Law, 3 specialisaties (LLM) 3 Forensica, Criminologie en Rechtspleging (LLM) 3 Globalisation and Law (LLM) 1 Advanced Master in International and European Economic Law (LLM, MSc) 1 Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM, MSc) 1 International Laws (LLM) 1 Nederlands Recht, 6 specialisaties (LLM) 4 Recht en Arbeid, 2 specialisaties (LLM) 4 Gezondheidszorg Arts-Klinisch Onderzoeker (MSc, MD) 4 European Public Health (MSc) 1 Forensic Psychology (MSc) 1 Geneeskunde (MSc, MD) 4 Global Health (MSc) 1 Health Food Innovation Management (MSc) 1 Mental Health (MSc) 2 Taal & Cultuur Arts and Heritage: Policy, Management and Education / Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer (MA) 3 Arts and Sciences / Cultuur- en Wetenschapsstudies (MA) 3 European Studies on Society, Science and Technology (MA) 1 Media Culture (MA) 1 Research Master in Cultures of Arts, Science and Technology (MSc) 1 Nieuwe initiatieven aan de UM Globalisation and Development (MA) 1 Sustainability Science and Policy (MSc) 1 Architecture (MSc) 1 Taal van de opleiding 1 Engels 2 Deels Nederlands, deels Engels 3 Nederlands of Engels 4 Nederlands De opleidingen onder Nieuwe initiatieven aan de UM bevinden zich momenteel in de accreditatieprocedure. Voor meer informatie over de opleidingen en hun startdata kun je bezoeken.

8 2010 Teachers Academy, Maastricht University, Postbus 616, 6200 MD Maastricht Tekst: Coenegracht - tekst & communicatieproducties, Maastricht Concept en basisontwerp: Vormgeversassociatie BV, Hoog-Keppel Layout: Grafisch ontwerpburo Emilio Perez, Geleen Fotografie: Arjen Schmitz, Emilio Perez Drukwerk: Drukkerij Pietermans, Lanaken. Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation is our focus. Where talent can flourish. A truly student oriented research university. BSR0136 Contactinformatie Top Institute for Evidence Based Education Research Teachers Academy Jessica Segal Telefoon: (020)

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers

Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo ers Author(s): Gerda Geerdink Source: HAN Business Publications, Nummer 5 (December 2010), pp. 65-79 Published by: HAN Press Arnhem Nederland-the Netherlands

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren Marjolein van Dijk MSc Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren

Nadere informatie

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Je leert dat wat je doet niet vanzelfsprekend is, maar dat je dat ter discussie kunt stellen. Mijn attitude

Nadere informatie

De doorbraak in zicht

De doorbraak in zicht De doorbraak in zicht Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren 2009-2011 Tilburg, juni 2011 Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis Dr. D.J.J.M. Nijman Drs. M.P. Kat - de Jong K.E. de Ries MSc Drs.

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie