Jaarverslag 2009 van de stichting fada.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 van de stichting fada."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 van de stichting fada. Inhoud 1 Doelstelling fada 2 Samenstelling bestuur 3 Belangrijkste activiteiten in Doelstelling fada: fada: Fondation Aide Dentaire Afrique is een Stichting, gevestigd Suezkade 134, 2517CC, Den Haag. fada heeft als doel het bevorderen van tandheelkundige zorg in Afrika, in het bijzonder in Rwanda. fada zal haar doel trachten te bereiken door onder meer: Het verlenen van tandheelkundige hulp, vooral aan de armsten in Rwanda. Het (doen) opleiden van lokale tandheelkundigen en/of diens assistenten. Het geven van voorlichting aan overheid, overheidsinstanties en aan de bevolking. Het uitzenden van deskundigen die bij kennisoverdracht van het voorgaande van belang kunnen zijn. Het verrichten van alle overige handelingen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, in het bijzonder het inzamelen van gelden en andere financiële middelen. 2 Samenstelling Bestuur: - Joost Korsten, directeur KNMP, Voorzitter en coördinator van de werkgroep Beleid, bestuurslid sinds Bieke De Mol, senior projectleider Haagse Hogeschool, Secretaris en lid van de werkgroep Secretariaat, bestuurslid sinds Ruud Abeln, interim financieel manager, Penningmeester en vertegenwoordiger van het bestuur in de wg.financiën, bestuurslid sinds Bob Blankwaardt, consultant, Bestuurslid en verantwoordelijk voor Rwandese Zaken, bestuurslid sinds Tanja Verbong, tandarts, Bestuurslid en lid van de werkgroep Hulpverlening en Onderwijs, bestuurslid sinds Marijke Frederikse, tandarts, Bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en Fondsenwerving, bestuurslid sinds Jan Noij, consultant, Bestuurslid en mede verantwoordelijk voor Fondsenwerving, bestuurslid sinds Arnold Daems is in 2009 teruggetreden als bestuurslid en blijft vanwege zijn bijzondere verdiensten erelid van fada. Het bestuur heeft in 2009 vier maal vergaderd en is in mei bijeen geweest voor een extra bestuursvergadering met een presentatie over de werkzaamheden van fada door Tom van der Colk. 3 Belangrijkste activiteiten in 2009: In het jaarverslag van 2008 schreven we over de extra aandacht voor de opleiding van techniciens superieurs en het zorg dragen voor meer inbedding van de activiteiten van fada in de Rwandeese samenleving/ - gezondheidszorg en het versterken van de contacten met de Rwandese overheid. In de bestuursvergadering van januari 2009 is in aanwezigheid van Tom van der Colk, Longin Rudasingwa (chef de clinique fada Kigali) en onze adviseurs Rob Rozendaal (tandarts) en Luc Ooms (tandarts) het beleid van fada uitgebreid besproken. Belangrijke conclusies: 1

2 Voortbestaan van de fada kliniek bestendigen en kwaliteit daar verbeteren. Daarbij hoort het opleiden van een technicien superieur die Longin tzt kan gaan vervangen als Chef de Clinique. Versterken van de contacten met het Ministerie van Volksgezondheid (door Tom van der Colk in februari 2010). Realiseren van een satelliet kliniek in Gisenyi onder leiding van Luc Ooms in samenwerking met de Heineken Brouwerij. Beleid ten aanzien van Satelietklinieken nader uitwerken. Opleiding: In 2008 zag het bestuur zich genoodzaakt om de opleiding van een drietal stageaires stop te zetten omdat op dat moment de financiële middelen van de Stichting te beperkt waren. In 2009 is besloten om begin 2010 een volgende technicien superieur in opleiding te nemen. De capaciteit van de opleidingskliniek in Kigali is beperkt, daarnaast stellen de beschikbare financiële middelen eveneens grenzen aan de mogelijkheden om nieuwe tandheelkundigen in opleiding te nemen. Tijdens zijn jaarlijkse werkbezoek heeft Tom van der Colk met verschillende organisaties in Rwanda gesproken en worden plannen gemaakt om ook in de toekomst tot meer werkgelegenheid voor bij fada opgeleide techniciens superieurs te komen. Verzelfstandiging van de opleidingskliniek te Kigali: Het beleid, om te komen tot verzelfstandiging van de opleidingskliniek in Kigali, dat in 2008 is ingezet, is in 2009 doorgetrokken. Doelstelling is om de kliniek als een zelfstandig bedrijf te zien en vanuit het bestuur van fada doelsubsidies te verlenen voor een aantal kostenposten. Door het verhogen van de efficiëntie moet de kliniek de eigen inkomsten kunnen verhogen. In 2009 waren de inkomsten van de kliniek voldoende om de eigen kosten te dekken, behalve de uit Nederland geïmporteerde medische middelen. Door het Bestuur van fada is besloten om de exploitatie van de tandzorg in Kigali niet meer als open eind te subsidiëren, maar als een vastgestelde doelsubsidie zonder verrekening achteraf gebaseerd op feitelijke exploitatie. fada bleef in 2009 wel verantwoordelijk voor de lopende exploitatie van de huisvesting en natuurlijk voor de financiering van de opleidingscomponent. Besloten is om uitdrukkelijk te zoeken naar een toekomstige opvolger voor de chef de clinique Longin. Satellietkliniek: In 2009 is er door Luc Ooms overleg geweest met de lokale directie van de Heineken Brouwerijen om de mogelijkheden voor een satellietkliniek in Gisenyi te onderzoeken. Heineken is bereid mee te werken aan het realiseren van die kliniek door o.a. het beschikbaar stellen van grond. Er is een begroting gemaakt en er wordt gezocht naar subsidies om het realiseren van de kliniek mogelijk te maken. Ook in 2009 vonden structurele gesprekken met Cordaid plaats voor ondersteuning van de plannen. Twee medewerkers van Cordaid, Godefroid Nimbona en Joep van Zijl, brachten een werkbezoek aan onze kliniek in Kigali en hadden samen met Longin Rudasingwa een gesprek met het ministerie van volksgezondheid. Patiëntenbestand: Het grootste deel (circa 70%) van het patientenbestand van de opleidingskliniek in Kigali zijn betalende patienten. In de laatste jaren is deze groep toegenomen, omdat: De fada-kliniek een goede naam heeft op grond van de kwaliteit van de behandelingen. De kliniek contracten heeft met de belangrijkste Rwandese zorgverzekeraars. De kliniek inkomsten nodig heeft om de lokale kosten te kunnen dekken: betalende patiënten worden gestimuleerd om voor regelmatige controle terug te komen. Vanwege de contacten met de Rwandese overheid, ziekenhuizen en andere instellingen, evenals het contact met de Nederlandse ambassade in Kigali, worden patiënten naar de kliniek verwezen. 2

3 De overige 30% van de patiënten, is afkomstig uit het arme deel van de Rwandese bevolking. Er is een strukturele samenwerking met het weeshuis van SOS Kinderdorff (een grote Oostenrijkse organisatie). Er is samenwerking met de Rwandese organisatie FARG (ondersteunt getraumatiseerden van de genocide). Vanuit het ziekenhuis van Kinyinya (voormalig ziekenhuis van Médecins sans Frontières) worden patiënten doorverwezen naar de fada kliniek. In 2009 werden circa 1800 patiënten behandeld. Het grootste deel van deze patiënten bezocht de kliniek meer dan 1 keer voor behandeling. Tijdens de werkbezoeken van Tom van der Colk werd actief geprobeerd de relaties met de in Kigali werkende zelfstandige tandartsen te verbeteren en vond overleg plaats met verschillende gezondheidszorg instellingen om te komen tot verdere samenwerking met fada. Team van medewerkers in Kigali: Het team van medewerkers bestond in 2009 uit: - Longin Rudasingwa, tandheelkundige en chef de clinique - Petronille Uwimana, tandheelkundige - Marie, stoelassistente - Lucy, stoelassistente - Richard Basomingera, technicien supérieur die van stage volgde en daarna is aangesteld als tandheelkundige in vaste dienst - Drie techniciens supérieurs als stagiaires in de periode van juni 2007 tot april Voor administratie onderhoud apparatuur - huishoudelijke hulp tuinonderhoud en bewaking zijn 8 personen in dienst van de fada kliniek. Samenwerking en contacten met andere instellingen in Rwanda: Het bestuur van fada streefde er ook in 2009 naar om de activiteiten van fada in Rwanda in te bedden in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Longin Rudasingwa, de chef de clinique, maakt deel uit van de projectgroep, die voor het ministerie van volksgezondheid het beleid voor de ontwikkeling van de (tandheelkundige) gezondheidszorg formuleert. Tom van der Colk heeft tijdens zijn werkbezoeken aan Kigali enkele keren aan deze projectgroep deelgenomen. In Rwanda heeft organisatie ADA een officiële status. Op termijn zou deze organisatie het bestuur van de kliniek op zich kunnen nemen. Andere belangrijke relaties in 2009 zijn: - ARTSOS, de Rwandese organisatie van techniciens supérieurs - Het WHOCC (World Health Organisation Collaborating Centre) van de Radboud Universiteit van Nijmegen. - De OHFR (Oral Health Foundation Rwanda), een nieuwe Nederlandse stichting die een tandheelkundige kliniek in Remera-Rukoma op wil zetten. - De Nederlandse ambassade in Kigali. Sponsoring en donaties: Particuliere donateurs hebben in 2009 een substantiële bijdrage van ,= geleverd aan de financiële middelen voor fada. Hierbij zijn ook donaties naar aanleiding van een lezing van Tom van der Colk voor een groep tandartsen die zich voor 5 jaar doneren verbonden hebben aan fada. 3

4 Elysee Dental, leverancier van tandtechniek aan tandartsen en tandtechnische laboratoria, is vanaf 2007 hoofdsponsor van fada. In 2009 heeft fada van Cordaid een subsidie van ,= gekregen. Toekomst fada: Het bestuur van fada zet zich in om de verzelfstandiging van de opleidingskliniek in Kigali op middenlange termijn (circa 2012) te realiseren. Vanuit het Bestuur van fada zal het team van medewerkers van de Kliniek hiervoor uitdrukkelijk begeleid worden. Er zullen, zo veel mogelijk in samenwerking met het Rwandese ministerie van Volksgezondheid, plannen ontwikkeld worden om satellietklinieken op het platteland te realiseren. Probleem hierbij is dat de satellietklinieken op het platteland een sluitende exploitatie niet zullen kunnen realiseren, omdat de doelgroep van fada (dat deel van de bevolking dat leeft van minder dan 1 dollar per dag) daar behandeld zal worden. Voor deze mensen zijn tandheelkundige behandelingen veel te kostbaar, ook als het gaat om de behandeling van tandheelkundige ontstekingen, die levensbedreigend kunnen zijn. Dit deel van de bevolking kan zich slechts met de grootste moeite een symbolisch bedrag voor de behandeling van enkele eurodubbeltjes permitteren, terwijl de kostprijs van hun behandeling op zijn minste 8, = is. Het bestuur heeft zich voorgenomen te ijveren voor: De realisatie van een kliniek in Gisenyi in samenwerking met Heineken. De realisatie van satellietklinieken in bestaande gezondheidscentra in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, omdat juist daar voor de doelgroep van fada het tandheelkundig behandelingsprotocol, dat ontwikkeld werd door het WHOCC, ingezet kan worden. Specifieke taken van het bestuur van fada voor de nabije toekomst: - Education permanente voor de al opgeleide tandheelkundigen in de opleidingskliniek in Kigali. - Ontwikkelen van een op de strategie van het WHOCC gebaseerd curriculum speciaal toegespitst op de situatie op het platteland van Rwanda. - Opleiden van techniciens superieurs die in satellietklinieken of elders te werk gesteld kunnen worden. - Opleiden van een vervanger voor de huidige chef de clinique Longin Rudasingwa. - Realiseren van een satellietkliniek in Gisenyi, onder permanente supervisie vanuit de opleidingskliniek te Kigali. - Financiële ondersteuning voor behandelingen van de armsten, waarvoor geen andere financiering is. - Betrekken van meer Nederlandse tandartsen bij het ontwikkelen van het onderwijs. - Uitzending van tandartsen naar Kigali t.b.v. de opleiding en de technische ondersteuning van de kliniek. - Inbedding en afstemming van de genoemde activiteiten in het systeem van de gezondheidszorg in Rwanda. - Subsidies verwerven voor projecten die de hierboven genoemde doelen ondersteunen. - Fondsenwerving in Nederland. Den Haag, september

5 Financieel Overzicht 2009 en Jaarrekening Financieel overzicht 2009 Baten: sponsoring en donaties: Totaal zijn euro aan baten ontvangen. Particuliere donateurs hebben in 2009 een substantiële bijdrage van geleverd aan de financiële middelen voor fada. Hierbij zijn ook donaties naar aanleiding van een lezing van Tom van der Colk voor een groep tandartsen die zich voor 5 jaar doneren verbonden hebben aan fada. Elysee Dental, leverancier van tandtechniek aan tandartsen en tandtechnische laboratoria, is vanaf 2007 hoofdsponsor van fada. In 2009 heeft fada van Cordaid een subsidie van gekregen. Eigen kosten fada De kosten welke niet aan beleidactiviteiten konden worden besteed, bedroegen in Maar dat waren nauwelijks fada kosten, maar kosten welke voortkwamen uit eisen van subsidiegevers: de kosten van notarissen voor donatie-akten, de CBF kosten en accountantskosten Zonder deze door derden veroorzaakte kosten bedroeg de fada -efficiency factor in %. Ofwel van iedere euro netto aan fada gegeven komt 98 cent terecht bij het beleidsdoel. Reserveringen als Exploitatieresultaat fada kon in euro toevoegen aan de reserveringen voor de al geplande beleidsactiviteiten zoals de satellietklinieken. Beschikbare Activa voor nieuwe aktiviteiten op de Balans Bovengenoemde reserveringen zorgden ervoor dat de totale activa in bedroegen. Hiervan is door de subsidiegevers al geoormerkt voor de satellietklinieken. 5

6 2 BATEN EN LASTEN 2009 Begroting Realisatie Realisatie Baten - Donaties particulieren Subsidies en acties derden Rente Totaal (a) Eigen kosten externe kosten verwerving - Kosten donatie-akten notaris externe kosten door eisen aan administratie - Accountant Kosten CBF kosten fada publiciteit - Kosten nieuwsbrief kosten fada administratie - Bankkosten Heffingen en contributies - - Afschrijvingen overige/onvoorzien (b) Beschikbaar voor Beleid: (a-b) efficiency indicator 75% 87% 94% fada efficiency indicator (zonder externe kosten) 94% 98% 97% fada Beleidsactiviteiten Bijdragen aan tandzorg en opleiding in opleidingskliniek - Investeringen Rentelasten langlopende lening Exploitatiesteun opleidingskliniek(bijlage1d2) Nederlandse bijdrage opleiding stagiares Kennisinzet (begeleiding, reis/verblijf etc) Bijdragen aan opzet Satellietklinieken - Eerste projectkosten voor Kliniek in Gisenyi pm Opleidingskosten tbv sattelietkliniek pm Reservering satellietklinieken pm pm pm Totaal kosten Beleidsactiviteiten (c ) Exploitatieresultaat ( = reservering nieuw beleid) ((a-b)-c)

7 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Raming Realisatie Realisatie A C T I V A Vaste Activa - Nederland PM PM PM - Rwanda PM PM PM Vorderingen - Rente (b) Liquide middelen - Oormerking satellietklinieken Overige Liquide Middelen Totaal Liquide middelen (c) TOTAAL ACTIVA (b+c) P A S S I V A Stichtingskapitaal - Exploitatieresultaat voorgaande jaren Exploitatieresultaat lopend boekjaar Totaal stichtingskapitaal (d) Langlopende schulden (e) Kortlopende schulden (f ) TOTAAL PASSIVA (d+e+f) BALANS-verschil

8 Bijlage 1: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2009 (geen onderdeel van publieksversie van jaarverslag) Donaties van particulieren De ontvangen donaties door particulieren kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bijdragen particulieren en instellingen Subsidies en acties van derden Cordaid Katholieke jongeren Totaal baten uit subsidies/acties Exploitatiesteun aan de ADA opleidingskliniek in Kigali Rwanda fada heeft de afgelopen jaren gezorgd voor de totstandkoming van de huisvesting van de opleidingskliniek. In de opleidingskliniek wordt de opleiding verzorgd door fada. De tandzorg aan de bevolking is in hoge mate kostendekkend met een beperkte exploitatiesubsidie door fada Deze fada exploitatiesteun gebeurd als subsidie door de levering in natura van medicijnen of instrumenten Deze subsidie is nodig voor het gewenste kwaliteitsniveau en als steun voor de tandzorg aan de armsten Bijdragen fada aan Lasten Tandzorg in de ADA opleidingskliniek in Kigali Bijdrage aan exploitatie tandzorg in opleidingskliniek - Medicamenten fada (=exploitatiesteun) Totaal bijdrage aan exploitatie tandzorg Bijdrage aan opleiding in opleidingskliniek - Projectbegeleiding (incl reiskosten) (a) Personeelskosten stagiaires (tlv fada) Totaal opleidingslasten voor fada (b) Rentelasten Langlopende schuld ( C) Totale beleidssubsidie aan Kigali (a+b+c)

9 Bijlage 2: TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (geen onderdeel van publieksversie van jaarverslag) Vaste activa PM Activa Nederland PM afgeschreven computer voor financiele administratie Kliniek PM Activa Rwanda PM Door de lokale situatie in Rwanda is er geen duidelijkheid is omtrent het juridisch en economisch eigendom van de kliniek. De stichting fada is geen direct eigenaar van de grond daarom zijn de stichtingskosten van de kliniek niet geactiveerd. Waarnodig zijn uitgaven ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Bij de verdere verzelfstandiging van de kliniek zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt Dit geldt ook voor het instrumentarium van de kliniek en voor de dienstauto. nihil Bestemmingreservering Satellietklinieken In 2008 is ontvangen van "Katholieke Jongeren voor het projectbeleid "Satellietklinieken" En deel van dit bedrag is in 2009 ingezet voor projectkosten voor de kliniek in Gisenyi In 2009 is ontvangen van "Cordaid" voor het opleidingsbeleid "Satellietklinieken" En deel van dit bedrag is in 2009 ingezet voor opleidingskosten voor de kliniek in Gisenyi Totaal liquide middelen Het totaal aan liquide middelen balansdatum is als volgt gespecificeerd: Postbank R/C 4.028, Postbank meerrenterekening Overig Totaal per balansdatum Langlopende schuld In 2002 is de kortlopende schuld aan de heer A.W. Daems omgezet in een langlopende schuld. Er is geen aflossingsschema. De jaarlijkse rente voet is 3%. In 2009 is ook 657 aan rente betaald Vanaf de rekening 2008 zijn deze kosten toegerekend aan de beleidsactiviteiten. Deze wordt nu bij de exploitatiesteun aan de opleidingkliniek verantwoord. Bij de verzelfstandiging van de kliniek zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen per balansdatum als volgt worden gespecificeerd: Te betalen medicijnen en medische gebruiksgoederen 0 - Te betalen accountantskosten Overig Totaal korte schulden per balansdatum

10 Bijlage 3: OVERIGE GEGEVENS en GRONDSLAGEN VAN WAARDERING (geen onderdeel van publieksversie van jaarverslag) OVERIGE GEGEVENS Begroting 2009 Voor het jaar 2008 is begin 2008 door het fada bestuur een begroting opgesteld Richtlijn 650 fondsenwervende instellingen Voor zover mogelijk is dit rapport geënt op de inhoud van deze richtlijn. gebaseerd op het beleid en de realisaties in voorafgaande jaren Beoordelingsverklaring Het hoofdstuk Financieel overzicht en jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring als bijlage 4 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te vermelden. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Dit geldt eveneens voor de niet met name toegelichte posten. Activa luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo boekjaar. Koersverschillen zijn verrekend met het resultaat. Vorderingen Deze zijn opgenomen tegen de nominale bedragen, zonodig onder aftrek van voorzieningen oninbaarheid. Vaste Activa Vlottende Activa a. Vorderingen en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. b. Vreemde valuta is omgerekend tegen de koers per de ultimo december van het boekjaar. Vreemd vermogen Kortlopende en langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Baten en lasten Giften, donaties en bijdragen van derden worden verantwoord op het moment van ontvangst of definitieve toezeggingen. De lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 10

Jaarverslag Stichting fada 2012. Rwanda

Jaarverslag Stichting fada 2012. Rwanda Jaarverslag Stichting fada 2012 Rwanda Inhoud Voorwoord 1 Doelstelling fada 2 Samenstelling bestuur 3 Belangrijkste beleidsactiviteiten in 2012 3.1 tandzorg in de kliniek in Kigali 3.2 verzorging opleiding

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

Jaarrekening. over het verslagjaar, eindigende op van. Amerongen

Jaarrekening. over het verslagjaar, eindigende op van. Amerongen Jaarrekening over het verslagjaar, eindigende op 31-12-2016 van De Stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland te Amerongen Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur 3 2.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS Rapport inzake de jaarstukken 2013-2014 Nijmegen, augustus 2015 1/5 Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag van het bestuur Algemene informatie

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Abrazos Nederland Bavel, 19 februari 2016.

Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Abrazos Nederland Bavel, 19 februari 2016. Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Abrazos Nederland Bavel, 19 februari 2016. s - Gravenhage INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina Algemeen 1 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag 2012

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort Statutair gevestigd te Zandvoort

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam

Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=tab Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 2 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

The Rob Foundation Rietakker XC Bathmen. Jaarcijfers 2016

The Rob Foundation Rietakker XC Bathmen. Jaarcijfers 2016 The Rob Foundation Rietakker 32 7437 XC Bathmen Jaarcijfers 2016 The Rob Foundation Rietakker 32 7437 XC Bathmen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord van het bestuur 2 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Financieel Verslag 2015

Financieel Verslag 2015 1 Balans per 2015 31 december 2015 31 december 2014 (na verdeling negatief saldo) ACTIVA Vlottende Activa Liquide Middelen 1 3.511 6.906 Overige vorderingen 2 2.412-5.923 6.906 PASSIVA Reserves en Fondsen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 2 2. Bestuursverslag 3 3. Bestuursverklaring 4 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2012 (2011)

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle. Rapport inzake jaarbericht februari Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9

Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle. Rapport inzake jaarbericht februari Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9 Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle Rapport inzake jaarbericht 2011 11 februari 2013 Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9 Inhoud Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2010

Rapport inzake jaarrekening 2010 ADMINISTRATIE Stichting Canzibe Steunfonds Apeldoorn Rapport inzake jaarrekening AOMINISTRATIE INHOUDSOPGA VE RAPPORT 1. Opdracht 2. Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2013 RSIN/fiscaal nummer ANBI 806791573 Jaarverslag 2013 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Leergeld Walcheren Postbus KA Vlissingen tel

Jaarrekening Stichting Leergeld Walcheren Postbus KA Vlissingen tel Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Exploitatie 2013 Toelichting balans 31 december 2013 Toelichting exploitatie 2013 Waarderingsgrondslagen Begroting 2014 1e begrotingswijziging 2014 met toelichting

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation

JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation JAARREKENING 2013 Stichting Hanze University Foundation Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 2 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING... 4 3 BALANS (NA RESULTAATSBESTEMMING)... 5 4 WINST EN VERLIESREKENING... 6 5

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening 2014 Zoogdiervereniging Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening Zoogdiervereniging 2014 1 van 9 Inhoudsopgave Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2010

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2010 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 3 1.2 Informatie over de stichting 3+4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING Huidpatiënten Nederland JAARREKENING 2014 Utrecht, april 2015 Postadres: Postbus 2660 3500 GR Utrecht Telefoon: 030-28 23 195 Fax: 030-28 23 189 Bezoekadres: Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht

Nadere informatie

Stichting Niketan. Pijnacker. Jaarrekening 2016

Stichting Niketan. Pijnacker. Jaarrekening 2016 Stichting Niketan Pijnacker Jaarrekening 2016 1 Inhoud Inhoud... 2 Financieel Verslag Stichting Niketan... 3 1 Begroting 2017... 4 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening... 5 3 Jaarrekening... 6 3.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 10 juni 2015

Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2014 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie