Jaarverslag 2009 van de stichting fada.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 van de stichting fada."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 van de stichting fada. Inhoud 1 Doelstelling fada 2 Samenstelling bestuur 3 Belangrijkste activiteiten in Doelstelling fada: fada: Fondation Aide Dentaire Afrique is een Stichting, gevestigd Suezkade 134, 2517CC, Den Haag. fada heeft als doel het bevorderen van tandheelkundige zorg in Afrika, in het bijzonder in Rwanda. fada zal haar doel trachten te bereiken door onder meer: Het verlenen van tandheelkundige hulp, vooral aan de armsten in Rwanda. Het (doen) opleiden van lokale tandheelkundigen en/of diens assistenten. Het geven van voorlichting aan overheid, overheidsinstanties en aan de bevolking. Het uitzenden van deskundigen die bij kennisoverdracht van het voorgaande van belang kunnen zijn. Het verrichten van alle overige handelingen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, in het bijzonder het inzamelen van gelden en andere financiële middelen. 2 Samenstelling Bestuur: - Joost Korsten, directeur KNMP, Voorzitter en coördinator van de werkgroep Beleid, bestuurslid sinds Bieke De Mol, senior projectleider Haagse Hogeschool, Secretaris en lid van de werkgroep Secretariaat, bestuurslid sinds Ruud Abeln, interim financieel manager, Penningmeester en vertegenwoordiger van het bestuur in de wg.financiën, bestuurslid sinds Bob Blankwaardt, consultant, Bestuurslid en verantwoordelijk voor Rwandese Zaken, bestuurslid sinds Tanja Verbong, tandarts, Bestuurslid en lid van de werkgroep Hulpverlening en Onderwijs, bestuurslid sinds Marijke Frederikse, tandarts, Bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en Fondsenwerving, bestuurslid sinds Jan Noij, consultant, Bestuurslid en mede verantwoordelijk voor Fondsenwerving, bestuurslid sinds Arnold Daems is in 2009 teruggetreden als bestuurslid en blijft vanwege zijn bijzondere verdiensten erelid van fada. Het bestuur heeft in 2009 vier maal vergaderd en is in mei bijeen geweest voor een extra bestuursvergadering met een presentatie over de werkzaamheden van fada door Tom van der Colk. 3 Belangrijkste activiteiten in 2009: In het jaarverslag van 2008 schreven we over de extra aandacht voor de opleiding van techniciens superieurs en het zorg dragen voor meer inbedding van de activiteiten van fada in de Rwandeese samenleving/ - gezondheidszorg en het versterken van de contacten met de Rwandese overheid. In de bestuursvergadering van januari 2009 is in aanwezigheid van Tom van der Colk, Longin Rudasingwa (chef de clinique fada Kigali) en onze adviseurs Rob Rozendaal (tandarts) en Luc Ooms (tandarts) het beleid van fada uitgebreid besproken. Belangrijke conclusies: 1

2 Voortbestaan van de fada kliniek bestendigen en kwaliteit daar verbeteren. Daarbij hoort het opleiden van een technicien superieur die Longin tzt kan gaan vervangen als Chef de Clinique. Versterken van de contacten met het Ministerie van Volksgezondheid (door Tom van der Colk in februari 2010). Realiseren van een satelliet kliniek in Gisenyi onder leiding van Luc Ooms in samenwerking met de Heineken Brouwerij. Beleid ten aanzien van Satelietklinieken nader uitwerken. Opleiding: In 2008 zag het bestuur zich genoodzaakt om de opleiding van een drietal stageaires stop te zetten omdat op dat moment de financiële middelen van de Stichting te beperkt waren. In 2009 is besloten om begin 2010 een volgende technicien superieur in opleiding te nemen. De capaciteit van de opleidingskliniek in Kigali is beperkt, daarnaast stellen de beschikbare financiële middelen eveneens grenzen aan de mogelijkheden om nieuwe tandheelkundigen in opleiding te nemen. Tijdens zijn jaarlijkse werkbezoek heeft Tom van der Colk met verschillende organisaties in Rwanda gesproken en worden plannen gemaakt om ook in de toekomst tot meer werkgelegenheid voor bij fada opgeleide techniciens superieurs te komen. Verzelfstandiging van de opleidingskliniek te Kigali: Het beleid, om te komen tot verzelfstandiging van de opleidingskliniek in Kigali, dat in 2008 is ingezet, is in 2009 doorgetrokken. Doelstelling is om de kliniek als een zelfstandig bedrijf te zien en vanuit het bestuur van fada doelsubsidies te verlenen voor een aantal kostenposten. Door het verhogen van de efficiëntie moet de kliniek de eigen inkomsten kunnen verhogen. In 2009 waren de inkomsten van de kliniek voldoende om de eigen kosten te dekken, behalve de uit Nederland geïmporteerde medische middelen. Door het Bestuur van fada is besloten om de exploitatie van de tandzorg in Kigali niet meer als open eind te subsidiëren, maar als een vastgestelde doelsubsidie zonder verrekening achteraf gebaseerd op feitelijke exploitatie. fada bleef in 2009 wel verantwoordelijk voor de lopende exploitatie van de huisvesting en natuurlijk voor de financiering van de opleidingscomponent. Besloten is om uitdrukkelijk te zoeken naar een toekomstige opvolger voor de chef de clinique Longin. Satellietkliniek: In 2009 is er door Luc Ooms overleg geweest met de lokale directie van de Heineken Brouwerijen om de mogelijkheden voor een satellietkliniek in Gisenyi te onderzoeken. Heineken is bereid mee te werken aan het realiseren van die kliniek door o.a. het beschikbaar stellen van grond. Er is een begroting gemaakt en er wordt gezocht naar subsidies om het realiseren van de kliniek mogelijk te maken. Ook in 2009 vonden structurele gesprekken met Cordaid plaats voor ondersteuning van de plannen. Twee medewerkers van Cordaid, Godefroid Nimbona en Joep van Zijl, brachten een werkbezoek aan onze kliniek in Kigali en hadden samen met Longin Rudasingwa een gesprek met het ministerie van volksgezondheid. Patiëntenbestand: Het grootste deel (circa 70%) van het patientenbestand van de opleidingskliniek in Kigali zijn betalende patienten. In de laatste jaren is deze groep toegenomen, omdat: De fada-kliniek een goede naam heeft op grond van de kwaliteit van de behandelingen. De kliniek contracten heeft met de belangrijkste Rwandese zorgverzekeraars. De kliniek inkomsten nodig heeft om de lokale kosten te kunnen dekken: betalende patiënten worden gestimuleerd om voor regelmatige controle terug te komen. Vanwege de contacten met de Rwandese overheid, ziekenhuizen en andere instellingen, evenals het contact met de Nederlandse ambassade in Kigali, worden patiënten naar de kliniek verwezen. 2

3 De overige 30% van de patiënten, is afkomstig uit het arme deel van de Rwandese bevolking. Er is een strukturele samenwerking met het weeshuis van SOS Kinderdorff (een grote Oostenrijkse organisatie). Er is samenwerking met de Rwandese organisatie FARG (ondersteunt getraumatiseerden van de genocide). Vanuit het ziekenhuis van Kinyinya (voormalig ziekenhuis van Médecins sans Frontières) worden patiënten doorverwezen naar de fada kliniek. In 2009 werden circa 1800 patiënten behandeld. Het grootste deel van deze patiënten bezocht de kliniek meer dan 1 keer voor behandeling. Tijdens de werkbezoeken van Tom van der Colk werd actief geprobeerd de relaties met de in Kigali werkende zelfstandige tandartsen te verbeteren en vond overleg plaats met verschillende gezondheidszorg instellingen om te komen tot verdere samenwerking met fada. Team van medewerkers in Kigali: Het team van medewerkers bestond in 2009 uit: - Longin Rudasingwa, tandheelkundige en chef de clinique - Petronille Uwimana, tandheelkundige - Marie, stoelassistente - Lucy, stoelassistente - Richard Basomingera, technicien supérieur die van stage volgde en daarna is aangesteld als tandheelkundige in vaste dienst - Drie techniciens supérieurs als stagiaires in de periode van juni 2007 tot april Voor administratie onderhoud apparatuur - huishoudelijke hulp tuinonderhoud en bewaking zijn 8 personen in dienst van de fada kliniek. Samenwerking en contacten met andere instellingen in Rwanda: Het bestuur van fada streefde er ook in 2009 naar om de activiteiten van fada in Rwanda in te bedden in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Longin Rudasingwa, de chef de clinique, maakt deel uit van de projectgroep, die voor het ministerie van volksgezondheid het beleid voor de ontwikkeling van de (tandheelkundige) gezondheidszorg formuleert. Tom van der Colk heeft tijdens zijn werkbezoeken aan Kigali enkele keren aan deze projectgroep deelgenomen. In Rwanda heeft organisatie ADA een officiële status. Op termijn zou deze organisatie het bestuur van de kliniek op zich kunnen nemen. Andere belangrijke relaties in 2009 zijn: - ARTSOS, de Rwandese organisatie van techniciens supérieurs - Het WHOCC (World Health Organisation Collaborating Centre) van de Radboud Universiteit van Nijmegen. - De OHFR (Oral Health Foundation Rwanda), een nieuwe Nederlandse stichting die een tandheelkundige kliniek in Remera-Rukoma op wil zetten. - De Nederlandse ambassade in Kigali. Sponsoring en donaties: Particuliere donateurs hebben in 2009 een substantiële bijdrage van ,= geleverd aan de financiële middelen voor fada. Hierbij zijn ook donaties naar aanleiding van een lezing van Tom van der Colk voor een groep tandartsen die zich voor 5 jaar doneren verbonden hebben aan fada. 3

4 Elysee Dental, leverancier van tandtechniek aan tandartsen en tandtechnische laboratoria, is vanaf 2007 hoofdsponsor van fada. In 2009 heeft fada van Cordaid een subsidie van ,= gekregen. Toekomst fada: Het bestuur van fada zet zich in om de verzelfstandiging van de opleidingskliniek in Kigali op middenlange termijn (circa 2012) te realiseren. Vanuit het Bestuur van fada zal het team van medewerkers van de Kliniek hiervoor uitdrukkelijk begeleid worden. Er zullen, zo veel mogelijk in samenwerking met het Rwandese ministerie van Volksgezondheid, plannen ontwikkeld worden om satellietklinieken op het platteland te realiseren. Probleem hierbij is dat de satellietklinieken op het platteland een sluitende exploitatie niet zullen kunnen realiseren, omdat de doelgroep van fada (dat deel van de bevolking dat leeft van minder dan 1 dollar per dag) daar behandeld zal worden. Voor deze mensen zijn tandheelkundige behandelingen veel te kostbaar, ook als het gaat om de behandeling van tandheelkundige ontstekingen, die levensbedreigend kunnen zijn. Dit deel van de bevolking kan zich slechts met de grootste moeite een symbolisch bedrag voor de behandeling van enkele eurodubbeltjes permitteren, terwijl de kostprijs van hun behandeling op zijn minste 8, = is. Het bestuur heeft zich voorgenomen te ijveren voor: De realisatie van een kliniek in Gisenyi in samenwerking met Heineken. De realisatie van satellietklinieken in bestaande gezondheidscentra in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, omdat juist daar voor de doelgroep van fada het tandheelkundig behandelingsprotocol, dat ontwikkeld werd door het WHOCC, ingezet kan worden. Specifieke taken van het bestuur van fada voor de nabije toekomst: - Education permanente voor de al opgeleide tandheelkundigen in de opleidingskliniek in Kigali. - Ontwikkelen van een op de strategie van het WHOCC gebaseerd curriculum speciaal toegespitst op de situatie op het platteland van Rwanda. - Opleiden van techniciens superieurs die in satellietklinieken of elders te werk gesteld kunnen worden. - Opleiden van een vervanger voor de huidige chef de clinique Longin Rudasingwa. - Realiseren van een satellietkliniek in Gisenyi, onder permanente supervisie vanuit de opleidingskliniek te Kigali. - Financiële ondersteuning voor behandelingen van de armsten, waarvoor geen andere financiering is. - Betrekken van meer Nederlandse tandartsen bij het ontwikkelen van het onderwijs. - Uitzending van tandartsen naar Kigali t.b.v. de opleiding en de technische ondersteuning van de kliniek. - Inbedding en afstemming van de genoemde activiteiten in het systeem van de gezondheidszorg in Rwanda. - Subsidies verwerven voor projecten die de hierboven genoemde doelen ondersteunen. - Fondsenwerving in Nederland. Den Haag, september

5 Financieel Overzicht 2009 en Jaarrekening Financieel overzicht 2009 Baten: sponsoring en donaties: Totaal zijn euro aan baten ontvangen. Particuliere donateurs hebben in 2009 een substantiële bijdrage van geleverd aan de financiële middelen voor fada. Hierbij zijn ook donaties naar aanleiding van een lezing van Tom van der Colk voor een groep tandartsen die zich voor 5 jaar doneren verbonden hebben aan fada. Elysee Dental, leverancier van tandtechniek aan tandartsen en tandtechnische laboratoria, is vanaf 2007 hoofdsponsor van fada. In 2009 heeft fada van Cordaid een subsidie van gekregen. Eigen kosten fada De kosten welke niet aan beleidactiviteiten konden worden besteed, bedroegen in Maar dat waren nauwelijks fada kosten, maar kosten welke voortkwamen uit eisen van subsidiegevers: de kosten van notarissen voor donatie-akten, de CBF kosten en accountantskosten Zonder deze door derden veroorzaakte kosten bedroeg de fada -efficiency factor in %. Ofwel van iedere euro netto aan fada gegeven komt 98 cent terecht bij het beleidsdoel. Reserveringen als Exploitatieresultaat fada kon in euro toevoegen aan de reserveringen voor de al geplande beleidsactiviteiten zoals de satellietklinieken. Beschikbare Activa voor nieuwe aktiviteiten op de Balans Bovengenoemde reserveringen zorgden ervoor dat de totale activa in bedroegen. Hiervan is door de subsidiegevers al geoormerkt voor de satellietklinieken. 5

6 2 BATEN EN LASTEN 2009 Begroting Realisatie Realisatie Baten - Donaties particulieren Subsidies en acties derden Rente Totaal (a) Eigen kosten externe kosten verwerving - Kosten donatie-akten notaris externe kosten door eisen aan administratie - Accountant Kosten CBF kosten fada publiciteit - Kosten nieuwsbrief kosten fada administratie - Bankkosten Heffingen en contributies - - Afschrijvingen overige/onvoorzien (b) Beschikbaar voor Beleid: (a-b) efficiency indicator 75% 87% 94% fada efficiency indicator (zonder externe kosten) 94% 98% 97% fada Beleidsactiviteiten Bijdragen aan tandzorg en opleiding in opleidingskliniek - Investeringen Rentelasten langlopende lening Exploitatiesteun opleidingskliniek(bijlage1d2) Nederlandse bijdrage opleiding stagiares Kennisinzet (begeleiding, reis/verblijf etc) Bijdragen aan opzet Satellietklinieken - Eerste projectkosten voor Kliniek in Gisenyi pm Opleidingskosten tbv sattelietkliniek pm Reservering satellietklinieken pm pm pm Totaal kosten Beleidsactiviteiten (c ) Exploitatieresultaat ( = reservering nieuw beleid) ((a-b)-c)

7 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Raming Realisatie Realisatie A C T I V A Vaste Activa - Nederland PM PM PM - Rwanda PM PM PM Vorderingen - Rente (b) Liquide middelen - Oormerking satellietklinieken Overige Liquide Middelen Totaal Liquide middelen (c) TOTAAL ACTIVA (b+c) P A S S I V A Stichtingskapitaal - Exploitatieresultaat voorgaande jaren Exploitatieresultaat lopend boekjaar Totaal stichtingskapitaal (d) Langlopende schulden (e) Kortlopende schulden (f ) TOTAAL PASSIVA (d+e+f) BALANS-verschil

8 Bijlage 1: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2009 (geen onderdeel van publieksversie van jaarverslag) Donaties van particulieren De ontvangen donaties door particulieren kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bijdragen particulieren en instellingen Subsidies en acties van derden Cordaid Katholieke jongeren Totaal baten uit subsidies/acties Exploitatiesteun aan de ADA opleidingskliniek in Kigali Rwanda fada heeft de afgelopen jaren gezorgd voor de totstandkoming van de huisvesting van de opleidingskliniek. In de opleidingskliniek wordt de opleiding verzorgd door fada. De tandzorg aan de bevolking is in hoge mate kostendekkend met een beperkte exploitatiesubsidie door fada Deze fada exploitatiesteun gebeurd als subsidie door de levering in natura van medicijnen of instrumenten Deze subsidie is nodig voor het gewenste kwaliteitsniveau en als steun voor de tandzorg aan de armsten Bijdragen fada aan Lasten Tandzorg in de ADA opleidingskliniek in Kigali Bijdrage aan exploitatie tandzorg in opleidingskliniek - Medicamenten fada (=exploitatiesteun) Totaal bijdrage aan exploitatie tandzorg Bijdrage aan opleiding in opleidingskliniek - Projectbegeleiding (incl reiskosten) (a) Personeelskosten stagiaires (tlv fada) Totaal opleidingslasten voor fada (b) Rentelasten Langlopende schuld ( C) Totale beleidssubsidie aan Kigali (a+b+c)

9 Bijlage 2: TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (geen onderdeel van publieksversie van jaarverslag) Vaste activa PM Activa Nederland PM afgeschreven computer voor financiele administratie Kliniek PM Activa Rwanda PM Door de lokale situatie in Rwanda is er geen duidelijkheid is omtrent het juridisch en economisch eigendom van de kliniek. De stichting fada is geen direct eigenaar van de grond daarom zijn de stichtingskosten van de kliniek niet geactiveerd. Waarnodig zijn uitgaven ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Bij de verdere verzelfstandiging van de kliniek zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt Dit geldt ook voor het instrumentarium van de kliniek en voor de dienstauto. nihil Bestemmingreservering Satellietklinieken In 2008 is ontvangen van "Katholieke Jongeren voor het projectbeleid "Satellietklinieken" En deel van dit bedrag is in 2009 ingezet voor projectkosten voor de kliniek in Gisenyi In 2009 is ontvangen van "Cordaid" voor het opleidingsbeleid "Satellietklinieken" En deel van dit bedrag is in 2009 ingezet voor opleidingskosten voor de kliniek in Gisenyi Totaal liquide middelen Het totaal aan liquide middelen balansdatum is als volgt gespecificeerd: Postbank R/C 4.028, Postbank meerrenterekening Overig Totaal per balansdatum Langlopende schuld In 2002 is de kortlopende schuld aan de heer A.W. Daems omgezet in een langlopende schuld. Er is geen aflossingsschema. De jaarlijkse rente voet is 3%. In 2009 is ook 657 aan rente betaald Vanaf de rekening 2008 zijn deze kosten toegerekend aan de beleidsactiviteiten. Deze wordt nu bij de exploitatiesteun aan de opleidingkliniek verantwoord. Bij de verzelfstandiging van de kliniek zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen per balansdatum als volgt worden gespecificeerd: Te betalen medicijnen en medische gebruiksgoederen 0 - Te betalen accountantskosten Overig Totaal korte schulden per balansdatum

10 Bijlage 3: OVERIGE GEGEVENS en GRONDSLAGEN VAN WAARDERING (geen onderdeel van publieksversie van jaarverslag) OVERIGE GEGEVENS Begroting 2009 Voor het jaar 2008 is begin 2008 door het fada bestuur een begroting opgesteld Richtlijn 650 fondsenwervende instellingen Voor zover mogelijk is dit rapport geënt op de inhoud van deze richtlijn. gebaseerd op het beleid en de realisaties in voorafgaande jaren Beoordelingsverklaring Het hoofdstuk Financieel overzicht en jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring als bijlage 4 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te vermelden. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Dit geldt eveneens voor de niet met name toegelichte posten. Activa luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo boekjaar. Koersverschillen zijn verrekend met het resultaat. Vorderingen Deze zijn opgenomen tegen de nominale bedragen, zonodig onder aftrek van voorzieningen oninbaarheid. Vaste Activa Vlottende Activa a. Vorderingen en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. b. Vreemde valuta is omgerekend tegen de koers per de ultimo december van het boekjaar. Vreemd vermogen Kortlopende en langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Baten en lasten Giften, donaties en bijdragen van derden worden verantwoord op het moment van ontvangst of definitieve toezeggingen. De lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 10

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor 2012 2. Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013 Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir Colofon Postbus 530 3700 AM ZEIST Telefoon: 06 1993 3955 E-mail: info@sumbingbibir.com Bankrekeningnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015 1 Januari 2015 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei 1978 en is statutair gevestigd te Zwolle.

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

a l g e m e e n j a j a a r s t u k k e n 2 0 1 1 b e g r o t i n g 2 0 1 2

a l g e m e e n j a j a a r s t u k k e n 2 0 1 1 b e g r o t i n g 2 0 1 2 algemeen jaar verslag 2011 a l g e m e e n j a financiële jaarstukken 2011 begroting 2012 a r verslag 2 0 11 financiële j a a r s t u k k e n 2 0 1 1 b e g r o t i n g 2 0 1 2 Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Los Cachorros

Jaarverslag 2009. Stichting Los Cachorros Jaarverslag 2009 Stichting Los Cachorros Voorwoord. Het jaarverslag dat u nu in handen heeft, gaat over feiten, activiteiten, plannen en getallen. Belangrijk voor betrokkenen en interessant voor belangstellenden.

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. CHOICE for Youth and Sexuality

JAARVERSLAG 2011. CHOICE for Youth and Sexuality JAARVERSLAG CHOICE for Youth and Sexuality INHOUD 1. Bestuursverslag 3 1.1. Ontwikkelingen op het werkterrein van CHOICE - Advocacy 3 1.2. Projecten - Capaciteitsopbouw 3 1.3. Ontwikkeling van de organisatie

Nadere informatie