Disboxid 444 Dickschicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disboxid 444 Dickschicht"

Transcriptie

1 Disboxid 444 Dickschicht Chemisch en mechanisch zwaar te belasten epoxyhars-rolcoating voor vloeren en wanden. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Materiaalbasis Verpakking Kleur Oplosmidddelarme afwerking voor mechanisch en chemisch zwaar te belasten minerale en metalen oppervlakken voor toepassing binnen en buiten, zoals: industrievloeren met vorkheftruckverkeer; als beschermende coating op constructie-elementen in agressieve industriële omgevingen (galvanische industrie, batterijruimten, etc.) en in waterzuiveringsinstallaties. zeer slijtvast bestand tegen chemische en mechanische belasting nat te belasten tot 40 C met water te belasten 2K-epoxyharscombinatie, oplosmiddelarm. 10 kg metalen combi-verpakking 30 kg (basismateriaal 18 kg en harder 12 kg) 10 kg Kieselgrau en Betongrau 30 kg Kieselgrau Speciale kleuren op aanvraag. Speciale kleuren naar kleuren uit de Disbonkleurenwaaier kunnen tegen meerprijs geleverd worden. Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UVlicht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet. Glansgraad Opslag Technische eigenschappen Glans Koel en droog. In gesloten verpakking bij 20 C twee jaar houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 C opslaan. Soortelijke massa: ca. 1,6 g/cm 3 Drogelaagdikte: ca. 60 µm/100 g/m 2 Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g): ca. 89 mg/30 cm 2 Slingerhardheid conform König: ca. 105 s Shore-hardheid (A/D): ca. D 75

2 Bestand tegen chemicaliën Bestand tegen chemicaliën conform DIN bij 20 C na 7 dagen Azijnzuursäure 5 % + Azijnzuur 10 % + Salpeterzuur 10 % Zoutzuur 10 % Zoutzuur % Zwavelzuur 10 % Zwavelzuur 20 % Citroenzuur 10 % + Ammonia 25 % + Calciumhydroxide + Kaliloog 50 % + Natronloog 50 % + Ijzer III chloridle (verzagigd) Lysoformoplossing 2 % + Magnesiumchloride 35 % + Natriumhypochloride 13 % + Sagrotan 2 % Waterstofperoxide 2 % + Gedestilleerd water + Keukenzoutoplossing (verzadigd) + Testbenzine (terpentine) + Wasbenzine + Xyleen + Ethanol Benzine DIN Superbenzine + Kerosine + Stook- en dieselolie + Motorolie + Coca-Cola + Koffie + Rode wijn + Skydrol + Koelvloeistof + Glycerine + Verklaring van de tekens: + = bestand, V = verkleuring

3 Verwerking Technisch informatieblad nr. 444 Geschikte ondergronden Alle minerale ondergronden, metalen oppervlakken en gietasfalt, binnen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/ mm² waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm² mag zijn. Vochtgehalte ondergrond: Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% Anhydrietvloer max. 0,5 gew.% Magnesietvloer 2-4 gew.% Granieten vloer 4-8 gew.% Optrekkend vocht mag niet voorkomen. Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet een dampdichte laag aan de buitenzijde aanwezig zijn. Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse < IC 15 en mag onder de heersende temperaturen en mechanische belasting niet vervormen. Voorbereiding van de ondergrond Minerale ondergronden en gietasfalt, binnen De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2Kverflagen geheel verwijderen. Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer. Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn. Reparaties uitvoeren met Disbocret-Mörteln of met Disboxid 438 EP-Spachtel. Metalen oppervlakken Ontdoen van roest, walshuid en andere stoffen die de hechting beïnvloeden door middel van stralen (SA 2½) conform EN ISO of ISO Direct daarna een eerste laag aanbrengen met Disboxid 444 Dickschicht. Aanvullende informatie Bij de verwerking van dit product de Algemene verwerkingsvoorschriften in acht nemen. Gereedmaken van het materiaal Mengverhouding Verwerkingsmethode Opbouw van het verfsysteem Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals kort roeren tot een egale kleur is verkregen. Om het materiaal eenvoudig verwerkbaar te maken maximaal 5% Disboxid 419 Verdünner toevoegen. Basismateriaal : harder = 3 : 2 gew. delen. Disboxid 444 Dickschicht aanbrengen met een kortharige 2K-roller. Het materiaal is thixotroop en kan in dikke lagen worden opgebracht. Grondlaag Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met Disboxid 420 E.MI Primer. Op een ruwe ondergrond een egalisatielaag, gemengd met kwarts, aanbrengen. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan ook worden voorgestreken met: Disboxid 420 E.MI Primer Disboxid 461 EP-Grund TS Disboxid 463 EP-Grund SR. Zie betreffende Technisch Informatiebladen. Asfalt, binnen, hoeft niet speciaal voorgestreken te worden. Ruw en/of gestraald asfalt egaliseren met Disboxid 444 Dickschicht waaraan toegevoegd 20 gew.% Disboxid 942 Mischquartz. Afwerking voor een gemiddelde mechanische belasting (glad) Na minimaal 6 uur, echter binnen 24 uur de eerste afwerklaag met Disboxid 444 Dickschicht aanbrengen. De tweede laag moet eveneens binnen 24 uur volgen. Afwerking voor een gemiddelde mechanische belasting (antislip) De onder 2. genoemde bewerking uitvoeren, echter in de eerste, nog natte laag Disboxid een overmaat aan 943 Einstreuquarz strooien. Niet-gehecht zand na 1 dag opvegen en afwerken met Disboxid 444 Dickschicht. Afwerking voor een zware mechanische belasting Verwerkingsmethode op aanvraag.

4 Verbruik Rolcoating Glad oppervlak ca. 500 g/m 2 per laag Antislip oppervlak 1. eerste laag ca. 500 g/m 2 afzanden: ca. 3 kg/m 2 Disboxid 943 (R 11) of Disboxid 944 (R 12) 2. tweede laag ca g/m 2 Schraaplaag (asfalt) Disboxid 444 Dickschicht Disboxid 942 Mischquarz ca g/mm/m 2 ca. 270 g/mm/m 2 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Verwerkingstijd Verwerkingsomstandigheden Wachttijd Droogtijd Reinigen gereedschap Bij 20 C en 60% relatieve luchtvochtigheid is de verwerkingstijd ca. 30 minuten. Lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd. Minimaal 10 C en maximaal 30 C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 C boven het dauwpunt liggen. De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 C minimaal 16 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd. Droogtijd Bij 20 C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na 16 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 16 uur bij 20 C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik en bij langere werkonderbreking reinigen met Disboxid 419 Verdünner. Verwijzingen Certificaat Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) : Testrapport antislip R11/ V4 Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf : Testrapport antislip R12/ V4 Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf Conform EU-richtlijn Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Massa H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. R10: Ontvlambaar. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P260: Damp/ spuitnevel niet inademen. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P 273: Voorkom lozing in het milieu. P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

5 S12: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S23: Dampen, aërosol niet inademen. S24: Aanraking met de huid Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. S29/56: Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Verharder H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. R62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R38: Irriterend voor de huid. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. P260: Damp/ spuitnevel niet inademen. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P 273: Voorkom lozing in het milieu. P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Afval EU-grenswaarde VOS Technisch advies Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 200 g/l VOS. De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol in acht nemen. CE-markering Brandklasse Afgifte van corrosieve bestanddelen Waterdoorlaatbaarheid Slijtvastheid Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D Ober-Ramstadt 08 DIS EN 13813:2002 Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen EN 13813:SR-E fl-b1,5-ar1-ir4 E fl SR NPD < AR1 Hechttreksterkte > B1,5 Slagvastheid > IR4

6 EN In de norm EN Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm. Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland (www.dawcoatings.nl) en is te downloaden. Servicecentrum DAW Coatings Nederland B.V. Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Kijk ook op Technisch informatieblad nr. 444 Edition: maart 2014 Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren. DAW Coatings Nederland B.V. Postbus BC NIJKERK Telefoon: (033) Fax (033) DAW Belgium BVBA/SPRL Koeltorenlaan 2 B 3550 HEUSDEN-ZOLDER Telefoon Fax

Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Disbopox 468 EP-Strukturschicht Gepigmenteerde, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren. Twee componenten (2K). Materiaal Toepassing Eigenschappen Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met

Nadere informatie

De universele, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond.

De universele, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond. Amphibolin E.L.F. De universele, emissie- en oplosmiddelvrije muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond. Materiaal Toepassing Eigenschappen Veelzijdig toe te passen buitenmuurverf,

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Ondergronden en hun voorbehandeling

Ondergronden en hun voorbehandeling Technisch informatieblad nr. 650 Ondergronden en hun voorbehandeling Voor binnen en buiten Materiaal "Een verflaag is zo goed als zijn ondergrond." Dit oude schildersgezegde is nu actueler dan ooit. Het

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw.

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

DELTA Allprimer / Mix

DELTA Allprimer / Mix Technische Fiche Nr. D - 30 Stand: 03 / 2013 DELTA Allprimer / Mix Type Matte universele grondlaag op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. Toepassing Matte grondlaag voor het voorlakken van hout,

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

EMBALIT NTK. Technisch Informatieblad Stand: Oktober 2006 - 1 - B.V. 1. Productbeschrijving Product

EMBALIT NTK. Technisch Informatieblad Stand: Oktober 2006 - 1 - B.V. 1. Productbeschrijving Product HOETMER B.V. postbus 1 NL-3300 AA Dordrecht telefoon: +31-78 - 6350720 telefax: +31-78 - 6133029 k.v.k. dordrecht 23036679 Technisch Informatieblad Stand: Oktober 2006 EMBALIT NTK 1. Productbeschrijving

Nadere informatie

EMBALIT NT. 50% alkyldimethylbenzylammoniumchloride

EMBALIT NT. 50% alkyldimethylbenzylammoniumchloride HOETMER B.V. postbus 1 3300 AA dordrecht telefoon: +31-78 - 6350720 telefax: +31-78 - 6133029 k.v.k. dordrecht 23036679 Technisch Informatieblad Stand: December 2004 EMBALIT NT 1. Productbeschrijving Product

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 31-5-2012 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving KALEI... 3 3 Verpakking... 4 4 Voordelen product... 4 5 Productgamma... 4 5.1 KALEI... 4 5.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

LUCITE INSIDE SILICAT

LUCITE INSIDE SILICAT Technische Fiche Nr. L-4015 Datum : 08/2013 LUCITE INSIDE SILICAT Type Oplosmiddelvrije binnenmuurverf op silikaatbasis. Natslijtageklasse 2, dekvermogen klasse 1. Toepassing Hoogwaardige plafond- en muurverf

Nadere informatie

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Flexipox SD basis Tweecomponenten epoxy Firma Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 3-6-2013 Inhoudsopgave 1 Beschrijving KALEI... 4 2 Verpakking... 5 3 Voordelen product... 5 4 Productgamma... 5 4.1 KALEI... 5 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM Toepassingsgebied Toepassingsgebied: Alle niet behandelde en behandelde ondergronden binnen en buiten, met name minerale ondergronden zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen,

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie