De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (VOORBEELD) Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, En [Naam rechtspersoon (DGA)/natuurlijke persoon (WUO)], gevestigd te [Postcode] [Woonplaats], aan de [Adres], hierna te noemen Opdrachtnemer, hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen, overwegende dat: Tata Steel gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer voor de uitvoering in zelfstandigheid van de in deze overeenkomst van opdracht aangeduide werkzaamheden ( Werkzaamheden ); YEM de opdracht heeft gekregen om Opdrachtnemer voor deze Werkzaamheden in te zetten bij Tata Steel; Opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer in staat en bereid is de diensten zoals hierna nader omschreven deskundig, zorgvuldig en volgens de opdracht aan te bieden; Partijen uitdrukkelijk de bedoeling te kennen hebben gegeven een opdrachtovereenkomst aan te gaan en deze overeenkomst derhalve niet moet worden aangemerkt als een privaatrechtelijke dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst. zijn overeengekomen als volgt: Opdrachtformulering Artikel 1 Omschrijving opdracht YEM geeft aan Opdrachtnemer de opdracht tot het zelfstandig en zonder toezicht of leiding van YEM en/of Opdrachtgever van YEM verrichten van Werkzaamheden, die bestaan uit: [Omschrijving Werkzaamheden] Artikel 2 Veiligheid en gedragsregels 1. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat hij gebruik maakt van in goede staat verkerende basis Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM s, zoals helm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en persoonlijk veiligheidsslot). Alle overige PBM s zullen worden verstrekt door Tata Steel. Opdrachtnemer zal de veiligheidsvoorschriften, procedures en regelingen, die zijn terug te vinden op de website van Tata Steel nauwgezet in de gaten houden en de maatregelen treffen die hieruit naar voren komen. Opdrachtnemer zal de door Tata Steel ter beschikking gestelde goederen alleen ten tijde van de Werkzaamheden gebruiken. 2. Tata Steel kan in de veiligheidsvoorschriften bijzondere maatregelen voorschrijven. Tata Steel heeft het recht om goederen die niet aan de voorschriften voldoen van de terreinen te doen verwijderen. Eventuele kosten van de veiligheidsmaatregelen, hiermee verband

2 houdende, komen ten laste van Opdrachtnemer en zullen door YEM bij Opdrachtnemer ter voldoening worden neergelegd. 3. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat hij in het bezit is en blijft van de door Tata Steel vereiste vergunningen, registraties, diploma s en certificaten, waaronder de VCA certificering, en zal zorgdragen voor het verstrekken van kopieën van de betreffende documenten, zodat YEM deze kan vastleggen in haar administratie. 4. Opdrachtnemer zal de gedragsregels bij Tata Steel opvolgen, waaronder begrepen: a. bedrijfsrichtlijnen en voorschriften; b. veiligheidsvoorschriften; c. zich bedienen van wellevende omgangsvormen; en d. zich onthouden van het gebruik en/of het bezit van alcoholische dranken en/of verdovende middelen op het werk en/of in vervoersmiddelen ten behoeve van het werk, en niet op het werk en/of tijdens woon/werk verkeer onder invloed van bedoelde middelen verkeren. 5. Opdrachtnemer dient: a. zich te allen tijde aan de hand van een geldig wettelijk erkend legitimatiebewijs kunnen legitimeren (als geldig identiteitsbewijs worden alleen een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart geaccepteerd); b. geschikt en bereid zijn de bedongen Werkzaamheden professioneel en vakbekwaam in zelfstandigheid te verrichten; en c. over alle (overige) vaardigheden te beschikken ten behoeve van een vakbekwame, veilige en efficiënte uitvoering van de hem opgedragen Werkzaamheden. 6. Opdrachtnemer garandeert bereikbaarheid gedurende kantoortijden. Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Goed Opdrachtnemer Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden voor Opdrachtgever van YEM als goed opdrachtnemer, deskundig, zorgvuldig en volgens opdracht uit en laat alles na dat YEM en/of de Opdrachtgever van YEM, direct dan wel indirect, schade zou kunnen berokkenen. Artikel 4 Rapportage vorderingen Tussen Opdrachtgever van YEM en Opdrachtnemer vindt op verzoek van Opdrachtgever van YEM op regelmatige tijdstippen een voortgangsbespreking plaats. Opdrachtnemer stelt YEM desgevraagd op de hoogte van de vorderingen van de Werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. Artikel 5 Vervanging door derde Het staat Opdrachtnemer vrij zich zo nodig bij de uitvoering van de opdracht te laten vervangen door een derde, mits de vervanger voldoende gekwalificeerd is voor de Werkzaamheden en de vervanging voorafgaand wordt gemeld aan YEM. Artikel 6 Afschrift geldige VAR-wuo/VAR-rrv (dga) en identiteitsbewijs Opdrachtnemer verklaart dat hij de opdracht op grond van deze overeenkomst uitvoert in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer en voldoet aan alle bij of krachtens wet ter zake gestelde eisen. In dat verband verklaart Opdrachtnemer dat hij beschikt over een geldige VAR-wuo of VAR-rrv en de daarin aangeduide Werkzaamheden overeenstemmen met de op grond van deze overeenkomst te verrichten Werkzaamheden, alsmede dat hij beschikt over

3 een geldig identiteitsbewijs. Bij het aangaan van deze overeenkomst legt Opdrachtnemer afschriften van de VAR-wuo of VAR-rrv en het identiteitsbewijs over aan YEM. Indien Opdrachtnemer niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt en/of niet in Nederland woonachtig is, zal Opdrachtnemer tijdig voldoen aan de aanvullende vereisten die in dat kader (fiscaal-)wettelijk verplicht zijn gesteld en daarbij zorg dragen voor tijdige aanlevering van de aanvullende verklaringen en formulieren die Opdrachtnemer nodig heeft om zijn Werkzaamheden als zelfstandige in Nederland te kunnen en mogen uitvoeren. Artikel 7 Waadi registratie Indien Opdrachtnemer de opdracht uitvoert op basis van een VAR-rrv, dan is Opdrachtnemer verplicht zich te registreren in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Waadi. Opdrachtnemer is, tenminste gedurende de looptijd van deze overeenkomst, gehouden tot handhaving van de registratie. Indien zich niettemin wijzigingen voordoen in de onderneming van Opdrachtnemer of de registratie van Opdrachtnemer wijzigt, dan wel Opdrachtnemer dit voorziet, dient Opdrachtnemer YEM hier onverwijld schriftelijk van in kennis te stellen. Artikel 8 Geldigheid en verlenging Opdrachtnemer is verplicht om YEM onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan de VAR-wuo of VAR-rrv is afgegeven wijzigen en/of indien de VAR-wuo of VAR-rrv en/of het identiteitsbewijs geldigheid verliezen dan wel worden herzien. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige aanlevering van een geldige VAR-wuo of VAR-rrv en verstrekt zo spoedig mogelijk na ontvangst een afschrift van de nieuwe beschikking aan YEM. Indien het identiteitsbewijs niet langer geldig is, draagt Opdrachtnemer zorg voor tijdige verstrekking van een afschrift van een geldig identiteitsbewijs aan YEM. Artikel 9 Vrijwaring aansprakelijkheid sociale premies en belastingen Opdrachtnemer erkent aansprakelijk te zijn voor alle vorderingen van fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten terzake van belastingen daaronder begrepen achteraf onverschuldigd betaalde BTW -, sociale verzekeringspremies daaronder begrepen zowel het werknemers- als het werkgeversdeel en opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van Partijen, Opdrachtnemer in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot YEM en vrijwaart YEM terzake. Vergoeding en betaling Artikel 10 Vergoeding YEM is aan Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht een vergoeding van [xx,-] exclusief BTW, per gewerkt uur verschuldigd. Gedurende de periode dat Opdrachtnemer niet in staat is tot het uitvoeren van de overeengekomen opdracht, om welke reden dan ook, is YEM geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer. Aanwezigheid en uren moeten worden geregistreerd door middel van de bij Tata Steel gebruikelijke aan- en afwezigheidsregistratie, het kloksysteem ATR. Tata Steel zal op de eerste werkdag Opdrachtnemer informeren over het klokken van uren in ATR.

4 Artikel 11 Betaling Facturatie vindt plaats middels self-billing. In het door Opdrachtnemer te factureren tarief per uur zoals vermeld in de Overeenkomst van opdracht is een korting verwerkt. De gehanteerde korting per uur is gelijk aan het bedrag per uur dat Tata Steel aan YEM verschuldigd is voor haar dienstverlening Contract Handling richting Tata Steel. Betaling aan Opdrachtnemer vindt plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van het voor Opdrachtnemer bestemde bedrag door YEM. De betalingstermijn van Tata Steel richting YEM is 60 dagen na goedkeuring door Tata Steel van de gewerkte uren. Indien YEM en Opdrachtnemer een betalingstermijn overeenkomen van 35 dagen na goedkeuring door Tata van de gewerkte uren zal op het door Opdrachtnemer in rekening te brengen tarief als hierboven vastgesteld van dit artikel een aanvullende korting worden berekend van 1%, te berekenen over het uurtarief exclusief de omzetbelasting. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot enige betaling gedurende de dagen/periodes dat Tata Steel aan YEM heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de inzet van Opdrachtnemer. Slechts gewerkte en door Tata Steel geaccordeerde uren komen voor betaling in aanmerking. YEM is gerechtigd om betaling van de vergoeding geheel of gedeeltelijk op te schorten of te staken indien zij daar aanleiding toe ziet, zoals het geval zou kunnen zijn wanneer Opdrachtnemer volgens Opdrachtgever van YEM kwalitatief of kwantitatief tekort schiet bij het uitvoeren van de Opdracht of er volgens YEM aanleiding bestaat voor twijfel over de zelfstandigenstatus van Opdrachtnemer. Duur van de overeenkomst Artikel 12 Looptijd overeenkomst Deze overeenkomst gaat in per [startdatum] en geldt voor de duur van het project, dat wil zeggen de tijd die nodig is voor een volledige en adequate vervulling van de Werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtomschrijving, maar eindigt in ieder geval van rechtswege op uiterlijk [einddatum]. Artikel 13 Tussentijdse beëindiging YEM is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen. In de volgende gevallen is YEM gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn: a. Opdrachtgever van YEM de opdracht beëindigt of vervanging van Opdrachtnemer verlangt; b. Indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan aan Opdrachtnemer de VAR en het identiteitsbewijs zijn afgegeven wijzigen, en/of indien de VAR-wuo of VAR-rrv en/of het identiteitsbewijs geldigheid verliezen dan wel worden herzien en/of er geen nieuwe VAR-wuo of -rrv wordt afgegeven en/of Opdrachtnemer YEM niet tijdig daarover informeert.

5 Overige verplichtingen Artikel 14 Geheimhouding en inleveren bedrijfsmiddelen Het is Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YEM en Opdrachtgever van YEM gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van deze overeenkomst aan derden informatie te verschaffen over de Werkzaamheden voor YEM en/of Opdrachtgever van YEM, alsmede hun organisaties, tenzij dit zou passen in de normale uitvoering van de opdracht. Bij het einde van de opdracht, of zoveel eerder als dat wordt verzocht, dient Opdrachtnemer alle bedrijfsmiddelen, (zoals software, correspondentie, cursusmateriaal, klantenbestanden, alsmede (digitale) kopieën daarvan), die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van YEM en/of Opdrachtgever van YEM onverwijld in te leveren. Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht 1. Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder auteurs- en octrooirechten, op alle resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst, alsmede op de daarbij gebruikte en/of ontwikkelde materialen, berusten bij Opdrachtgever van YEM. 2. Opdrachtnemer draagt voor zover vereist door ondertekening van deze overeenkomst bij voorbaat alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst over aan Opdrachtgever van YEM. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van YEM en/of van Opdrachtgever van YEM alle noodzakelijke medewerking verlenen om te bewerkstelligen dat de in lid 1 genoemde rechten worden overgedragen aan Opdrachtgever. 3. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat Opdrachtgever dit derdenbeding heeft aanvaard, of kan aanvaarden op een haar geschikt moment, in de zin van artikel 6:253 lid 1 BW. 4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het woord-/ beeldmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van Tata Steel en/of YEM op een of andere wijze of voor reclame-, promotionele en/of acquisitiedoeleinden te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen. Artikel 16 Boetebeding Indien Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 6 tot en met 8 en 14 overtreedt, is hij een boete van 2.500,- aan YEM verschuldigd voor elke overtreding vermeerderd met 250,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor YEM de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen. Artikel 17 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer vrijwaart YEM van elke vordering, al dan niet van Opdrachtgever van YEM dan wel van een eventueel betrokken derde, ter zake van schade voortvloeiend uit enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer in de uitoefening van deze overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart YEM volledig voor enige schade dan wel boetes die mochten voortvloeien uit het feit dat op enigerlei wijze is gebleken, dan wel geconstateerd door de verantwoordelijke instanties/autoriteiten, dat Opdrachtnemer niet bevoegd is (al dan niet in Nederland) Werkzaamheden te verrichten. Opdrachtnemer is jegens YEM aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Opdrachtnemer toebrengt aan YEM en/of derden uit enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer in de uitoefening van deze overeenkomst. Niettegenstaande de

6 onbeperkte vrijwaringsverplichting is de verplichting tot het vergoeden van schade door Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van één miljoen euro per gebeurtenis en twee miljoen euro per jaar. YEM is jegens Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Opdrachtnemer met opdrachtgever van YEM of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever van YEM of die derde toestemming is verleend. Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering van de risico s samenhangend met zijn Werkzaamheden. Artikel 18 Screening Binnen vier weken na een verzoek daartoe van YEM dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor de navolgende gegevens/bescheiden: Een geldige verklaring omtrent het gedrag die in ieder geval niet ouder is dan drie maanden De benodigde documenten ten behoeve van een pre-employment screening overeenkomstig de eisen van Opdrachtgever van YEM Een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst overeenkomstig het model van Opdrachtgever van YEM Binnen 5 dagen na bovengenoemd verzoek van YEM verstrekt Opdrachtnemer het bewijs van aanvraag ten aanzien van de verklaring omtrent het gedrag en/of pre-employment screening. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van YEM in alle redelijkheid haar medewerking te verlenen aan een opdracht van YEM en/of opdrachtgever van YEM tot het aanleveren van meer of andere verklaringen, screenings en anderszins, welke opdrachtgever van YEM ook van haar eigen personeel vraagt. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen dat de aan YEM verstrekte gegevens, bescheiden, documenten en verklaringen recent, geldig en volledig zijn. Opdrachtnemer vrijwaart YEM voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het feit dat de gegevens/documenten niet tijdig, niet volledig of (inhoudelijk) incorrect zijn aangeleverd bij YEM. Artikel 19 Vastleggen persoonsgegevens Tata Steel maakt gebruik van het VMS systeem Nétive. In het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden zullen gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens van Opdrachtnemer, worden opgeslagen in de systemen van YEM en in Nétive. Middels ondertekening van deze overeenkomst stemt Opdrachtnemer in met de opslag van deze gegevens. Slotbepalingen Artikel 20 Wijzigingen en aanvullingen Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst. Alle rechten van YEM die voortvloeien uit artikelen 6 tot en met 9, artikel 15 en artikel 17 van deze overeenkomst dan wel overige bepalingen die naar hun aard eveneens ten goede komen aan de Opdrachtgever van YEM zullen, bij wijze van een onherroepelijk derdenbeding

7 als bedoeld in artikel 6:253 BW, ook toekomen aan Opdrachtgever van YEM. De Opdrachtgever van YEM kan dit derdenbeding op een haar geschikt moment aanvaarden. Inkoop en verkoopvoorwaarden, alsmede branchevoorwaarden van Partijen zijn op de relatie niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 21 Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aldus in tweevoud opgemaakt te Diemen. Yacht Externen Management bv: Opdrachtnemer: Ted van der Vliet Director [Naam] Op: Op:

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; RANDSTAD MODELOVEREENKOMST TUSSENKOMST Beoordeeld door de Belastingdienst nr. 90615.77419.1.0. op 10-3- 2016 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. Yacht Externen Management (intermediair), gevestigd te

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST INZAKE EXTERNE INHUUR TATA STEEL Nummer Y15000

RAAMOVEREENKOMST INZAKE EXTERNE INHUUR TATA STEEL Nummer Y15000 RAAMOVEREENKOMST INZAKE EXTERNE INHUUR TATA STEEL Nummer Y15000 Partijen: Yacht Externen Management bv, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Diemermere 25, 1112 TC te Amsterdam, hierna

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST van opdracht

RAAMOVEREENKOMST van opdracht RAAMOVEREENKOMST van opdracht De ondergetekenden: Moneypenny BV, gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 26 te (1391 AB) Abcoude, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Sturman, en XXXXX,

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT. Partijen:

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT. Partijen: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: DutchView B.V., gevestigd te (1217 GP) Hilversum aan de Sumatralaan 45, in deze vertegenwoordigd door NAAM, FUNCTIE verder te noemen DutchView, en NAAM ZZP-ER, handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam RaymakersvdBruggen, Personeelsmanagement, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor ZZP (TBZ) v1.1 1 december 2012

Algemene voorwaarden voor ZZP (TBZ) v1.1 1 december 2012 Artikel 1 Definities Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer zonder personeel en in het bezit van i) een door de Belastingdienst afgegeven Verklaring

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V. Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.te Weesp Onderstaande opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP naam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam Rvdb, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende aldaar aan de Amstellandlaan 84 te

Nadere informatie

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER Ondergetekenden: Ziezzo B.V., hierna te noemen: Opdrachtgever, gevestigd te Bunschoten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. van den Hoogen in de functie van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: DutchView B.V., gevestigd te (1217 GP) Hilversum aan de Sumatralaan 45, in deze vertegenwoordigd door NAAM, FUNCTIE verder te noemen DutchView, en NAAM ZZP-ER, handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT OVEREENKOMST TOT OPDRACHT De ondergetekenden: 1 Delfin Interim Financials b.v. gevestigd aan Luchthavenweg 99a te Eindhoven, te dezer zake bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Simons, Managing

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Staffing Contract Services Broker inhuurvoorwaarden

Staffing Contract Services Broker inhuurvoorwaarden Pagina 1 van 17 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Staffing MS Broker b.v. (KvK nummer 594553419), gevestigd te Rotterdam aan de A, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden den Boer s BouwZo en opdrachtnemer (BZ 003)

Algemene Voorwaarden den Boer s BouwZo en opdrachtnemer (BZ 003) Algemene Voorwaarden den Boer s BouwZo en opdrachtnemer (BZ 003) ALGEMEEN. Aanvang Den Boer s BouwZo voor de uitvoering van werkzaamheden gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer; Den Boer

Nadere informatie

INLENINGSOVEREENKOMST

INLENINGSOVEREENKOMST INLENINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Ziezzo B.V., ook wel Doorlener, hierna te noemen: Opdrachtgever, gevestigd te Bunschoten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. van den Hoogen in de functie

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden. Artikel 1 Tarief. Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

Inkoopvoorwaarden. Artikel 1 Tarief. Artikel 2 Overeenkomst van opdracht Inkoopvoorwaarden Artikel 1 Tarief 1. Het tarief is een kostprijs exclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw), inclusief alle betrokken fiscale - en premieverplichtingen, verzekeringen, rechten op

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015 Beoordeling overeenkomst KUNST EN CULTUUREDUCATIE Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door de vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Eigen Energie opdracht geeft tot het verrichten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst inhuur externe deskundigheid Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Laergo B.V. per 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden van Laergo B.V. per 1 januari 2015 Algemene Voorwaarden van Laergo B.V. per 1 januari 2015 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Laergo: Laergo B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het ter beschikking stellen van Personeel door Zeeman Mariflex BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 57584699. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie