De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (VOORBEELD) Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, En [Naam rechtspersoon (DGA)/natuurlijke persoon (WUO)], gevestigd te [Postcode] [Woonplaats], aan de [Adres], hierna te noemen Opdrachtnemer, hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen, overwegende dat: Tata Steel gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer voor de uitvoering in zelfstandigheid van de in deze overeenkomst van opdracht aangeduide werkzaamheden ( Werkzaamheden ); YEM de opdracht heeft gekregen om Opdrachtnemer voor deze Werkzaamheden in te zetten bij Tata Steel; Opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer in staat en bereid is de diensten zoals hierna nader omschreven deskundig, zorgvuldig en volgens de opdracht aan te bieden; Partijen uitdrukkelijk de bedoeling te kennen hebben gegeven een opdrachtovereenkomst aan te gaan en deze overeenkomst derhalve niet moet worden aangemerkt als een privaatrechtelijke dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst. zijn overeengekomen als volgt: Opdrachtformulering Artikel 1 Omschrijving opdracht YEM geeft aan Opdrachtnemer de opdracht tot het zelfstandig en zonder toezicht of leiding van YEM en/of Opdrachtgever van YEM verrichten van Werkzaamheden, die bestaan uit: [Omschrijving Werkzaamheden] Artikel 2 Veiligheid en gedragsregels 1. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat hij gebruik maakt van in goede staat verkerende basis Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM s, zoals helm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en persoonlijk veiligheidsslot). Alle overige PBM s zullen worden verstrekt door Tata Steel. Opdrachtnemer zal de veiligheidsvoorschriften, procedures en regelingen, die zijn terug te vinden op de website van Tata Steel - - nauwgezet in de gaten houden en de maatregelen treffen die hieruit naar voren komen. Opdrachtnemer zal de door Tata Steel ter beschikking gestelde goederen alleen ten tijde van de Werkzaamheden gebruiken. 2. Tata Steel kan in de veiligheidsvoorschriften bijzondere maatregelen voorschrijven. Tata Steel heeft het recht om goederen die niet aan de voorschriften voldoen van de terreinen te doen verwijderen. Eventuele kosten van de veiligheidsmaatregelen, hiermee verband

2 houdende, komen ten laste van Opdrachtnemer en zullen door YEM bij Opdrachtnemer ter voldoening worden neergelegd. 3. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat hij in het bezit is en blijft van de door Tata Steel vereiste vergunningen, registraties, diploma s en certificaten, waaronder de VCA certificering, en zal zorgdragen voor het verstrekken van kopieën van de betreffende documenten, zodat YEM deze kan vastleggen in haar administratie. 4. Opdrachtnemer zal de gedragsregels bij Tata Steel opvolgen, waaronder begrepen: a. bedrijfsrichtlijnen en voorschriften; b. veiligheidsvoorschriften; c. zich bedienen van wellevende omgangsvormen; en d. zich onthouden van het gebruik en/of het bezit van alcoholische dranken en/of verdovende middelen op het werk en/of in vervoersmiddelen ten behoeve van het werk, en niet op het werk en/of tijdens woon/werk verkeer onder invloed van bedoelde middelen verkeren. 5. Opdrachtnemer dient: a. zich te allen tijde aan de hand van een geldig wettelijk erkend legitimatiebewijs kunnen legitimeren (als geldig identiteitsbewijs worden alleen een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart geaccepteerd); b. geschikt en bereid zijn de bedongen Werkzaamheden professioneel en vakbekwaam in zelfstandigheid te verrichten; en c. over alle (overige) vaardigheden te beschikken ten behoeve van een vakbekwame, veilige en efficiënte uitvoering van de hem opgedragen Werkzaamheden. 6. Opdrachtnemer garandeert bereikbaarheid gedurende kantoortijden. Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Goed Opdrachtnemer Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden voor Opdrachtgever van YEM als goed opdrachtnemer, deskundig, zorgvuldig en volgens opdracht uit en laat alles na dat YEM en/of de Opdrachtgever van YEM, direct dan wel indirect, schade zou kunnen berokkenen. Artikel 4 Rapportage vorderingen Tussen Opdrachtgever van YEM en Opdrachtnemer vindt op verzoek van Opdrachtgever van YEM op regelmatige tijdstippen een voortgangsbespreking plaats. Opdrachtnemer stelt YEM desgevraagd op de hoogte van de vorderingen van de Werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. Artikel 5 Vervanging door derde Het staat Opdrachtnemer vrij zich zo nodig bij de uitvoering van de opdracht te laten vervangen door een derde, mits de vervanger voldoende gekwalificeerd is voor de Werkzaamheden en de vervanging voorafgaand wordt gemeld aan YEM. Artikel 6 Afschrift geldige VAR-wuo/VAR-rrv (dga) en identiteitsbewijs Opdrachtnemer verklaart dat hij de opdracht op grond van deze overeenkomst uitvoert in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer en voldoet aan alle bij of krachtens wet ter zake gestelde eisen. In dat verband verklaart Opdrachtnemer dat hij beschikt over een geldige VAR-wuo of VAR-rrv en de daarin aangeduide Werkzaamheden overeenstemmen met de op grond van deze overeenkomst te verrichten Werkzaamheden, alsmede dat hij beschikt over

3 een geldig identiteitsbewijs. Bij het aangaan van deze overeenkomst legt Opdrachtnemer afschriften van de VAR-wuo of VAR-rrv en het identiteitsbewijs over aan YEM. Indien Opdrachtnemer niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt en/of niet in Nederland woonachtig is, zal Opdrachtnemer tijdig voldoen aan de aanvullende vereisten die in dat kader (fiscaal-)wettelijk verplicht zijn gesteld en daarbij zorg dragen voor tijdige aanlevering van de aanvullende verklaringen en formulieren die Opdrachtnemer nodig heeft om zijn Werkzaamheden als zelfstandige in Nederland te kunnen en mogen uitvoeren. Artikel 7 Waadi registratie Indien Opdrachtnemer de opdracht uitvoert op basis van een VAR-rrv, dan is Opdrachtnemer verplicht zich te registreren in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Waadi. Opdrachtnemer is, tenminste gedurende de looptijd van deze overeenkomst, gehouden tot handhaving van de registratie. Indien zich niettemin wijzigingen voordoen in de onderneming van Opdrachtnemer of de registratie van Opdrachtnemer wijzigt, dan wel Opdrachtnemer dit voorziet, dient Opdrachtnemer YEM hier onverwijld schriftelijk van in kennis te stellen. Artikel 8 Geldigheid en verlenging Opdrachtnemer is verplicht om YEM onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan de VAR-wuo of VAR-rrv is afgegeven wijzigen en/of indien de VAR-wuo of VAR-rrv en/of het identiteitsbewijs geldigheid verliezen dan wel worden herzien. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige aanlevering van een geldige VAR-wuo of VAR-rrv en verstrekt zo spoedig mogelijk na ontvangst een afschrift van de nieuwe beschikking aan YEM. Indien het identiteitsbewijs niet langer geldig is, draagt Opdrachtnemer zorg voor tijdige verstrekking van een afschrift van een geldig identiteitsbewijs aan YEM. Artikel 9 Vrijwaring aansprakelijkheid sociale premies en belastingen Opdrachtnemer erkent aansprakelijk te zijn voor alle vorderingen van fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten terzake van belastingen daaronder begrepen achteraf onverschuldigd betaalde BTW -, sociale verzekeringspremies daaronder begrepen zowel het werknemers- als het werkgeversdeel en opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van Partijen, Opdrachtnemer in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot YEM en vrijwaart YEM terzake. Vergoeding en betaling Artikel 10 Vergoeding YEM is aan Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht een vergoeding van [xx,-] exclusief BTW, per gewerkt uur verschuldigd. Gedurende de periode dat Opdrachtnemer niet in staat is tot het uitvoeren van de overeengekomen opdracht, om welke reden dan ook, is YEM geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer. Aanwezigheid en uren moeten worden geregistreerd door middel van de bij Tata Steel gebruikelijke aan- en afwezigheidsregistratie, het kloksysteem ATR. Tata Steel zal op de eerste werkdag Opdrachtnemer informeren over het klokken van uren in ATR.

4 Artikel 11 Betaling Facturatie vindt plaats middels self-billing. In het door Opdrachtnemer te factureren tarief per uur zoals vermeld in de Overeenkomst van opdracht is een korting verwerkt. De gehanteerde korting per uur is gelijk aan het bedrag per uur dat Tata Steel aan YEM verschuldigd is voor haar dienstverlening Contract Handling richting Tata Steel. Betaling aan Opdrachtnemer vindt plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van het voor Opdrachtnemer bestemde bedrag door YEM. De betalingstermijn van Tata Steel richting YEM is 60 dagen na goedkeuring door Tata Steel van de gewerkte uren. Indien YEM en Opdrachtnemer een betalingstermijn overeenkomen van 35 dagen na goedkeuring door Tata van de gewerkte uren zal op het door Opdrachtnemer in rekening te brengen tarief als hierboven vastgesteld van dit artikel een aanvullende korting worden berekend van 1%, te berekenen over het uurtarief exclusief de omzetbelasting. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot enige betaling gedurende de dagen/periodes dat Tata Steel aan YEM heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de inzet van Opdrachtnemer. Slechts gewerkte en door Tata Steel geaccordeerde uren komen voor betaling in aanmerking. YEM is gerechtigd om betaling van de vergoeding geheel of gedeeltelijk op te schorten of te staken indien zij daar aanleiding toe ziet, zoals het geval zou kunnen zijn wanneer Opdrachtnemer volgens Opdrachtgever van YEM kwalitatief of kwantitatief tekort schiet bij het uitvoeren van de Opdracht of er volgens YEM aanleiding bestaat voor twijfel over de zelfstandigenstatus van Opdrachtnemer. Duur van de overeenkomst Artikel 12 Looptijd overeenkomst Deze overeenkomst gaat in per [startdatum] en geldt voor de duur van het project, dat wil zeggen de tijd die nodig is voor een volledige en adequate vervulling van de Werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtomschrijving, maar eindigt in ieder geval van rechtswege op uiterlijk [einddatum]. Artikel 13 Tussentijdse beëindiging YEM is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen. In de volgende gevallen is YEM gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn: a. Opdrachtgever van YEM de opdracht beëindigt of vervanging van Opdrachtnemer verlangt; b. Indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan aan Opdrachtnemer de VAR en het identiteitsbewijs zijn afgegeven wijzigen, en/of indien de VAR-wuo of VAR-rrv en/of het identiteitsbewijs geldigheid verliezen dan wel worden herzien en/of er geen nieuwe VAR-wuo of -rrv wordt afgegeven en/of Opdrachtnemer YEM niet tijdig daarover informeert.

5 Overige verplichtingen Artikel 14 Geheimhouding en inleveren bedrijfsmiddelen Het is Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YEM en Opdrachtgever van YEM gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van deze overeenkomst aan derden informatie te verschaffen over de Werkzaamheden voor YEM en/of Opdrachtgever van YEM, alsmede hun organisaties, tenzij dit zou passen in de normale uitvoering van de opdracht. Bij het einde van de opdracht, of zoveel eerder als dat wordt verzocht, dient Opdrachtnemer alle bedrijfsmiddelen, (zoals software, correspondentie, cursusmateriaal, klantenbestanden, alsmede (digitale) kopieën daarvan), die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van YEM en/of Opdrachtgever van YEM onverwijld in te leveren. Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht 1. Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder auteurs- en octrooirechten, op alle resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst, alsmede op de daarbij gebruikte en/of ontwikkelde materialen, berusten bij Opdrachtgever van YEM. 2. Opdrachtnemer draagt voor zover vereist door ondertekening van deze overeenkomst bij voorbaat alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst over aan Opdrachtgever van YEM. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van YEM en/of van Opdrachtgever van YEM alle noodzakelijke medewerking verlenen om te bewerkstelligen dat de in lid 1 genoemde rechten worden overgedragen aan Opdrachtgever. 3. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat Opdrachtgever dit derdenbeding heeft aanvaard, of kan aanvaarden op een haar geschikt moment, in de zin van artikel 6:253 lid 1 BW. 4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het woord-/ beeldmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van Tata Steel en/of YEM op een of andere wijze of voor reclame-, promotionele en/of acquisitiedoeleinden te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen. Artikel 16 Boetebeding Indien Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 6 tot en met 8 en 14 overtreedt, is hij een boete van 2.500,- aan YEM verschuldigd voor elke overtreding vermeerderd met 250,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor YEM de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen. Artikel 17 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer vrijwaart YEM van elke vordering, al dan niet van Opdrachtgever van YEM dan wel van een eventueel betrokken derde, ter zake van schade voortvloeiend uit enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer in de uitoefening van deze overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart YEM volledig voor enige schade dan wel boetes die mochten voortvloeien uit het feit dat op enigerlei wijze is gebleken, dan wel geconstateerd door de verantwoordelijke instanties/autoriteiten, dat Opdrachtnemer niet bevoegd is (al dan niet in Nederland) Werkzaamheden te verrichten. Opdrachtnemer is jegens YEM aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Opdrachtnemer toebrengt aan YEM en/of derden uit enig toerekenbaar handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer in de uitoefening van deze overeenkomst. Niettegenstaande de

6 onbeperkte vrijwaringsverplichting is de verplichting tot het vergoeden van schade door Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van één miljoen euro per gebeurtenis en twee miljoen euro per jaar. YEM is jegens Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Opdrachtnemer met opdrachtgever van YEM of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever van YEM of die derde toestemming is verleend. Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering van de risico s samenhangend met zijn Werkzaamheden. Artikel 18 Screening Binnen vier weken na een verzoek daartoe van YEM dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor de navolgende gegevens/bescheiden: Een geldige verklaring omtrent het gedrag die in ieder geval niet ouder is dan drie maanden De benodigde documenten ten behoeve van een pre-employment screening overeenkomstig de eisen van Opdrachtgever van YEM Een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst overeenkomstig het model van Opdrachtgever van YEM Binnen 5 dagen na bovengenoemd verzoek van YEM verstrekt Opdrachtnemer het bewijs van aanvraag ten aanzien van de verklaring omtrent het gedrag en/of pre-employment screening. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van YEM in alle redelijkheid haar medewerking te verlenen aan een opdracht van YEM en/of opdrachtgever van YEM tot het aanleveren van meer of andere verklaringen, screenings en anderszins, welke opdrachtgever van YEM ook van haar eigen personeel vraagt. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen dat de aan YEM verstrekte gegevens, bescheiden, documenten en verklaringen recent, geldig en volledig zijn. Opdrachtnemer vrijwaart YEM voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het feit dat de gegevens/documenten niet tijdig, niet volledig of (inhoudelijk) incorrect zijn aangeleverd bij YEM. Artikel 19 Vastleggen persoonsgegevens Tata Steel maakt gebruik van het VMS systeem Nétive. In het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden zullen gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens van Opdrachtnemer, worden opgeslagen in de systemen van YEM en in Nétive. Middels ondertekening van deze overeenkomst stemt Opdrachtnemer in met de opslag van deze gegevens. Slotbepalingen Artikel 20 Wijzigingen en aanvullingen Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst. Alle rechten van YEM die voortvloeien uit artikelen 6 tot en met 9, artikel 15 en artikel 17 van deze overeenkomst dan wel overige bepalingen die naar hun aard eveneens ten goede komen aan de Opdrachtgever van YEM zullen, bij wijze van een onherroepelijk derdenbeding

7 als bedoeld in artikel 6:253 BW, ook toekomen aan Opdrachtgever van YEM. De Opdrachtgever van YEM kan dit derdenbeding op een haar geschikt moment aanvaarden. Inkoop en verkoopvoorwaarden, alsmede branchevoorwaarden van Partijen zijn op de relatie niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 21 Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aldus in tweevoud opgemaakt te Diemen. Yacht Externen Management bv: Opdrachtnemer: Ted van der Vliet Director [Naam] Op: Op:

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie