OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN OPDRACHT"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: DutchView B.V., gevestigd te (1217 GP) Hilversum aan de Sumatralaan 45, in deze vertegenwoordigd door NAAM, FUNCTIE verder te noemen DutchView, en NAAM ZZP-ER, handelend onder de naam BEDRIJFSNAAM, gevestigd te (POSTCODE) PLAATS aan de ADRES, hierna te noemen opdrachtnemer, overwegende dat: DutchView in Nederland marktleider is in het realiseren van televisie- en multimediale producties. Opdrachtnemer vanuit zijn/haar onderneming specifieke specialistische en voor DutchView relevante diensten verleent. DutchView gebruik wenst te maken van deze diensten in het kader van de in deze overeenkomst aan te duiden werkzaamheden en projecten. Partijen uitdrukkelijk de bedoeling hebben een opdrachtovereenkomst ex artikel 7:400 BW aan te gaan die niet moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking. Komen overeen als volgt: 1. DutchView kan aan opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst een of meer opdrachten verstrekken tot het zelfstandig en zonder leiding of toezicht van DutchView verrichten van werkzaamheden als TITEL (BIJVOORBEELD OPNAMELEIDER, OPERATOR LICHT, CAMERAMAN ETC). 2. DutchView verstrekt in dat geval voor elk van de verschillende opdrachten op voorhand de noodzakelijke detailinformatie aan opdrachtnemer, waaronder -gezien de aard van de werkzaamheden- een omschrijving van het project, het projectnummer, de locatie en het tijdschema. 3. Zonder tegenbericht per ommegaande na ontvangst van de in artikel 2 genoemde informatie wordt opdrachtnemer geacht de opdracht(en) te hebben geaccepteerd. Opdrachtnemer verplicht zich om de in artikel 1 en 2 vermelde werkzaamheden deskundig, zorgvuldig en conform de opdracht te verrichten. 4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van deze overeenkomst en de daaruit voortkomende opdracht(en). Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Opdrachtnemer verplicht zich gedurende tenminste de looptijd van deze overeenkomst en de daaruit voortkomende opdracht(en) voor eigen rekening in ieder geval een adequate en gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben en aan te houden met een minimale dekking van EUR ,- per (reeks van gebeurtenissen) per jaar. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het door de verzekeraar uit te keren cq uitgekeerde bedrag. Pagina 1 van 5

2 DutchView is aansprakelijk voor de directe letselschade van opdrachtnemer en/of directe schade aan bedrijfsmiddelen van opdrachtnemer die opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende opdracht(en) indien deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van DutchView. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. DutchView verplicht zich gedurende tenminste de looptijd van deze overeenkomst en de daaruit voortkomende opdracht(en) voor eigen rekening een adequate en gangbare Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en aan te houden, elk met een minimale dekking van EUR ,- per jaar. De aansprakelijkheid van DutchView beperkt zich tot het door de verzekeraar uit te keren cq uitgekeerde bedrag. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van DutchView beperkt tot een bedrag van EUR ,-. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen indien de schade van de ene partij het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de andere partij. 5. DutchView informeert Opdrachtnemer over de geldende veiligheids- en arborichtlijnen met betrekking tot de werkzaamheden en terreinen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen. Schade aan opdrachtnemer zelf als gevolg van het niet naleven van deze richtlijnen blijft voor rekening van opdrachtnemer. In geval opdrachtnemer een situatie aantreft die niet voldoet aan de geldende veiligheids- en arborichtlijnen meldt hij dat onverwijld aan DutchView. Indien DutchView de situatie vervolgens niet in overeenstemming brengt met de geldende veiligheids- en arborichtlijnen en opdrachtnemer als gevolg daarvan letselschade en/of schade aan bedrijfsmiddelen lijdt komt deze schade voor rekening van DutchView. 6. Opdrachtnemer voert de opdracht op grond van deze overeenkomst uit in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer en voldoet aan alle bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen. Opdrachtnemer heeft een geldige VAR-WUO en een geldig identiteitsbewijs waarvan een kopie aan het administratiekantoor wordt verstrekt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De omschrijving van de VAR-WUO komt overeen met de werkzaamheden die opdrachtnemer voor DutchView uitvoert. 7. Opdrachtnemer is verplicht om DutchView onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan de VAR-WUO is afgegeven wijzigen en/of indien de VAR-WUO en/of het identiteitsbewijs geldigheid verliezen dan wel worden herzien. 8. Opdrachtnemer erkent aansprakelijk te zijn voor alle vorderingen van fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten ter zake van belastingen (waaronder ook achteraf onverschuldigd betaalde BTW wordt begrepen), sociale verzekeringspremies (waaronder zowel het werknemers- als het werkgeversdeel wordt begrepen) en opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van Partijen, opdrachtnemer in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot DutchView en vrijwaart DutchView ter zake. Pagina 2 van 5

3 9. Deze overeenkomst geldt voor een jaar en gaat in op DATUM. De overeenkomst kan eenmaal stilzwijgend worden verlengd met de duur van een jaar, tenzij de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd zoals nader geregeld in de overeenkomst. Na verloop van twee jaar eindigt de overeenkomst in ieder geval van rechtswege. Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de beoogde einddatum treden partijen in overleg om te spreken over een mogelijke verlenging van de looptijd. 10. DutchView is aan opdrachtnemer een vaste vergoeding verschuldigd van BEDRAG,- per gewerkt uur exclusief BTW. Optioneel: Voor specialistische werkzaamheden bedraagt de opslag op het tarief EUR X. In geval van opdrachtnemer is sprake van specialistisch werk indien INVULLEN. Per opdracht wordt op voorhand aangegeven en vastgelegd of gewerkt wordt met het specialistische tarief. In dat geval geldt dit tarief voor de gehele opdracht. Wordt niets vermeld dan geldt de vaste vergoeding. Het te betalen tarief (al dan niet vermeerderd met een opslag voor specialistisch werk) is het tarief, met uitzondering van de volgende onkosten die additioneel in voorkomende gevallen overeengekomen en in rekening gebracht kunnen worden: een buitenlandvergoeding, vast te stellen in goed overleg voor wat betreft een dagvergoeding en reiskosten. een reiskostenvergoeding tegen een tarief van Bedrag exclusief BTW per kilometer, mits er geen vervoer wordt aangeboden vanuit Dutchview. Het aantal kilometers wordt vastgesteld door middel van Indien partijen afwijkende afspraken maken worden deze conform artikel 23 schriftelijk vastgelegd. 11. Opdrachtnemer zal direct na afloop van elk project de feitelijk gewerkte uren doorgeven aan de betreffende projectmanager en opdrachtnemer houdt zelf een urenadministratie bij. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het direct na afloop van elk project verifiëren dat de eigen urenadministratie en die van DutchView met elkaar overeenstemmen. Indien direct na afloop van het project de ter zake de urenadministratie tekeningsbevoegde persoon van DutchView niet beschikbaar mocht zijn zullen DutchView en Opdrachtnemer elkaar actief benaderen binnen 24 uur om de urenadministratie alsnog te verifiëren. 12. De in het kader van een opdracht feitelijk door opdrachtnemer gewerkte uren komen voor een vergoeding in aanmerking. Gedurende de periode dat opdrachtnemer niet in staat is tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, is DutchView geen vergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer, met uitzondering van hetgeen is geregeld in artikel 13. Pauzes worden niet aangemerkt als gewerkte uren en pauzes worden door DutchView beperkt tot maximaal 2,5 uur per dag. 13. Wanneer DutchView een opdracht annuleert na uur op de dag voorafgaand aan de dag van de opdracht, met uitzondering van overmacht ex artikel 6:75 BW, waarvoor opdrachtnemer wel een bevestiging heeft ontvangen en geaccepteerd als bedoeld in artikel 2, dan zal DutchView ter compensatie vervangend werk aanbieden met dezelfde omvang binnen een redelijke termijn en in onderling overleg vastgesteld. Slaagt DutchView er niet in om binnen een redelijke termijn en in onderling overleg in vervangend werk te voorzien, dan wordt 75% van de gederfde inkomsten van de betreffende opdracht in rekening gebracht. Van overmacht zoals genoemd in dit artikel is in ieder geval sprake wanneer de opdracht van de opdrachtgever aan DutchView komt te vervallen zonder dat dit aan DutchView valt toe te rekenen. Pagina 3 van 5

4 14. DutchView heeft Select AV Freelance B.V., gevestigd te Hilversum op het Mediapark aan de Sumatralaan 45, verder in deze overeenkomst het administratiekantoor genoemd, gecontracteerd om het facturatieproces voor DutchView te verzorgen. Opdrachtnemer zal daarom wekelijks of maandelijks de facturatie van de gewerkte uren via het administratiekantoor laten verlopen. Voor deze werkzaamheden van het administratiekantoor worden geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het factureren conform hetgeen is overeengekomen in deze overeenkomst. De factuur van opdrachtnemer zal in ieder geval voldoen aan de volgende specificaties: Adressering: SELECT AV FREELANCE B.V. t.a.v. Dorinde de Ronde Postbus BG HILVERSUM Factuurgegevens: - Opdrachtgever: DutchView B.V. - Projectnaam - Projectnummer, per project - Weeknummer - Dag en datum - Urenspecificatie van gewerkte uren - Afgesproken tarief - BTW nummer - Betalingstermijn 15 dagen 15. DutchView komt met het administratiekantoor overeen dat voor de betaling van de facturen van opdrachtnemer een betalingstermijn geldt van 15 dagen, mits de factuur correct is geadresseerd en de factuurgegevens correct zijn. Het administratiekantoor verifieert voorafgaand aan de betaling de factuurgegevens, inclusief het aantal in rekening gebrachte uren. Wanneer de factuurgegevens niet compleet zijn informeert het administratiekantoor opdrachtnemer hierover en wordt de betalingstermijn van het administratiekantoor automatisch opgeschort tot het moment dat de factuurgegevens compleet en correct zijn. 16. Indien het administratiekantoor de factuur van opdrachtnemer ongegrond niet heeft voldaan binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum dan zendt opdrachtnemer een aanmaning aan het administratiekantoor per mail en gewone post, alsmede een kopie aan Dutchview, met het verzoek aan het administratiekantoor de betreffende factuur te betalen binnen 7 dagen. Indien het administratiekantoor vervolgens de factuur van opdrachtnemer alsnog niet voldoet binnen 29 dagen na de factuurdatum dan bevestigt opdrachtnemer dat aan het administratiekantoor en DutchView op de 29ste dag per mail en post in welk geval DutchView de betreffende factuur rechtstreeks aan opdrachtnemer zal voldoen. Daartoe zal opdrachtnemer aan het administratiekantoor een creditfactuur zenden en een factuur voorzien van dezelfde factuurgegevens als genoemd in artikel 14 voor de betreffende uren zenden aan DutchView B.V., Ter attentie van F&A, Postbus 116, 1200 JB HILVERSUM 17. Het staat opdrachtnemer vrij zich zo nodig bij de uitvoering van de opdracht te laten vervangen door een gekwalificeerde derde, mits de vervanging voorafgaand tijdig wordt gemeld aan DutchView en DutchView hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Pagina 4 van 5

5 18. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DutchView aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden voor DutchView en of enige informatie die betrekking heeft op de organisatie van DutchView, tenzij dit past bij de normale uitvoering van de opdracht. Het is opdrachtnemer zowel tijdens de duur van de opdracht als na beëindiging daarvan, niet toegestaan om zich in openbare, voor derden toegankelijke communicatiemiddelen en/of publicaties, zoals bijvoorbeeld het internet, uit te laten over (de organisatie van) DutchView dan wel een van haar werknemers en/of klanten. Dit verbod heeft onder meer betrekking op de inhoud van bijvoorbeeld weblogs en filmpjes die geplaatst worden op YouTube of andere, vergelijkbare websites en strekt zich uit tot eventuele publicaties op het Intranet van DutchView. Bij het einde van de opdracht, of zoveel eerder als dat wordt verzocht, dient opdrachtnemer, wanneer bedrijfsmiddelen door DutchView aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, alle bedrijfsmiddelen (zoals bijvoorbeeld een telefoon, laptop, andersoortige elektronische apparaten, software, correspondentie, cursusmateriaal, klantenbestanden, alsmede (digitale) kopieën daarvan, alles in de ruimste zin van het woord), die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Dutchview onverwijld in te leveren. 19. Opdrachtnemer draagt reeds nu voor alsdan alle rechten van intellectuele eigendom waaronder uitdrukkelijk begrepen auteursrechten die mochten ontstaan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst over aan DutchView. Opdrachtnemer verleent DutchView voor zover nodig onherroepelijke volmacht om namens hem alle handelingen - inclusief het opmaken van aktes van overdracht, aanvraag en registratie van de desbetreffende rechten van intellectuele eigendom - te verrichten die DutchView nodig acht om bedoelde overdracht te effectueren. 20. DutchView en opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst en de daaruit voortkomende opdracht(en) te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 21. Het is opdrachtnemer niet toegestaan bedrijfskleding te dragen van met DutchView concurrerende ondernemingen. 22. De contractuele verplichtingen tussen partijen volgen uit hetgeen expliciet in deze overeenkomst is geregeld. Eventuele aan de zijde van opdrachtnemer gehanteerde andere (leverings)voorwaarden worden door DutchView niet aanvaard. 23. Partijen kunnen in goed overleg de afspraken uit deze overeenkomst wijzigen en/of aanvullen. Deze wijzingen en/of aanvullingen zijn pas bindend wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en getekend voor akkoord in een bijlage bij deze overeenkomst. 24. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de uitvoering van de opdracht staat het partijen vrij de kwestie voor te leggen aan (uitsluitend) de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam. Voor akkoord: DutchView NAAM Hilversum, DATUM Hilversum, DATUM Pagina 5 van 5

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (VOORBEELD) Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, En

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V. 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst afsluit, dan wel met wie opdrachtnemer overweegt een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Artikel 1. Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verstrekt aan Kemp Accountants B.V., gevestigd aan de Hastelweg 52 te 5616 HM Eindhoven, hierna te noemen Opdrachtnemer. Artikel 1. Definities De met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden

Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden Aldus opgemaakt te Wageningen op 31-03-2015, ingaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren.

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren. Pagina 1 Juni 2015 Algemene Inhuurvoorwaarden Radboudumc 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008. Model Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008. NIVRA, NOvAA 2008 Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V.

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden hun

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coulant Interim B.V.

Algemene voorwaarden Coulant Interim B.V. Algemene voorwaarden Coulant Interim B.V. Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Coulant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van: 1. Flex-Worx Holding b.v. 2. Flex-Worx! c.s Uitzendbureau b.v. 3. Greenflex Personeelsdiensten b.v. Hierna kort te noemen Flex-Worx! c.s. Een en ander al dan niet voor het ter

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Eprom Organisatie Adviseurs B.V., B2B, versie 2014

Algemene voorwaarden van Eprom Organisatie Adviseurs B.V., B2B, versie 2014 Algemene voorwaarden van Eprom Organisatie Adviseurs B.V., B2B, versie 2014 Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Eprom Organisatie Adviseurs B.V., gevestigd te s- Gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. MAVEN Recruitment. Maven Recruitment Postbus 97. 2150 AB Nieuw Vennep. www.maven.nl. Postbus 97. website: www.maven.

ALGEMENE VOORWAARDEN. MAVEN Recruitment. Maven Recruitment Postbus 97. 2150 AB Nieuw Vennep. www.maven.nl. Postbus 97. website: www.maven. ALGEMENE VOORWAARDEN MAVEN Recruitment Maven Recruitment 2150 AB Nieuw Vennep website: Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave A) Algemene voorwaarden Maven Recruitment... 3 B) Algemene voorwaarden Maven Detachering...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie