EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Faillissementsnummer : F13/13/248 Faillissementsdatum : 21 maart 2013 Verslagnummer : 01 Datum : 18 april 2013 Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek Curator : mr. S.D.W. Gratama Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming : volgens de inschrijving in het handelsregister valt AlleKleur B.V. onder SBI-code privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting en houdt zij zich bezig met het verlenen van medisch specialistische zorg alsmede het ambulante GGZ-zorg, met name aan immigranten. Omzetgegevens : volgens het hierna te noemen quick scan rapport van Dubois & Co Registeraccountants bedroeg de omzet in 2011: ,=. De cijfers van AlleKleur B.V. worden nog nader onderzocht. Personeel per faill. datum : circa 50 Verslagperiode : 13 maart t/m 16 april 2013 Uren in verslagperiode t/m : 253,2 (bijlage 1) Bestede uren totaal Saldo faillissementsrekening : 253,2 uur : nihil Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden.

2 2 van INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie Bestuurder van AlleKleur B.V. is Steinmetz Consultancy B.V. te Amsterdam. Bestuurder en enig aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap is de heer C.H.D. Steinmetz. Alle aandelen van AlleKleur B.V. worden gehouden door AlleKleur Holding B.V., waarvan de heer Steinmetz voornoemd bestuurder is. Bij AlleKleur B.V. zijn circa 50 werknemers werkzaam en 8 zelfstandige artsen/ psychiaters. Alle Kleur heeft 3 vestigingen in Amsterdam. AlleKleur B.V. heeft een uitbestedingsovereenkomst gesloten met de Stichting AlleKleur, op grond waarvan de behandeling van de patiënten exclusief wordt uitgevoerd door Alle Kleur B.V. De Stichting AlleKleur is vergunninghouder om op te treden als GGZ instelling. Via de Stichting lopen de contracten met zorgverzekeraars, zoals Achmea. Het overgrote deel van de circa 1000 bij de AlleKleur organisatie betrokken patiënten is verzekerd bij Achmea. De patiënten zijn voornamelijk van allochtone (Turkse en Marokkaanse) afkomst. Een belangrijk deel van de patiënten lijdt aan ernstige psychische stoornissen. De Stichting declareert zelfstandig voor de behandelingen bij de zorgverzekeraars. AlleKleur B.V. wordt door de Stichting betaald op grond van de uitbestedingsovereenkomst Winst en verlies Uit een door accountantskantoor Dubois & Co medio 2012 uitgevoerde quick scan blijkt dat over 2011 een verlies is geleden van afgerond ,=. Verder zijn de cijfers van AlleKleur nog in onderzoek Balanstotaal 2010: ,= 2011: ,= 2012/ 2013: ,= (gebaseerd op tussentijdse cijfers maart 2013). De curator zal de cijfers nog nader onderzoeken en hierop in het volgend verslag terugkomen Lopende procedures Ten tijde van de failliet verklaring liep een procedure bij de sector Kanton van de rechtbank Amsterdam tegen de leverancier van het elektronisch patiënten dossier (EPD). Deze leverancier vordert daarbij op basis van een door haar met AlleKleur

3 3 van 12 gesloten licentieovereenkomst betaling van een bedrag (na eiswijziging) van afgerond ,=, in verband met openstaande kosten voor het gebruik van het EPD door AlleKleur B.V. De kantonrechter heeft de zaak verwezen naar de rechtbank, alwaar deze op de rol staat van 1 mei Tevens loopt een procedure bij de sector Kanton van de rechtbank Amsterdam tegen het voormalige accountantskantoor van AlleKleur B.V., waarbij betaling wordt gevorderd van een bedrag ter hoogte van circa ,=. Deze zaak staat voor vonnis op 1 mei De curator zal beide procedures nader onderzoeken en daarop in het volgende verslag terugkomen Verzekeringen De verzekeringen van AlleKleur liepen via huisbankier, de Rabobank te Amsterdam. Een overzicht hiervan is bij de bank opgevraagd. De bank heeft de van belang zijnde verzekeringen voorlopig voortgezet Huur AlleKleur huurde een viertal locaties in Amsterdam, te weten aan de adressen Van Diemenstraat 164 en 170 alsmede aan de Blasiusstraat en aan de Pieter Callandlaan 258A. Deze huurovereenkomsten zijn opgezegd dan wel beëindigd. Het gebruik van de eerste drie genoemde locaties is overgenomen door de doorstartende partij hierna genoemd in alinea Oorzaak faillissement Uit de eerder genoemde quick scan van Dubois & Co Register accountants blijkt dat AlleKleur al enige jaren achtereenvolgens met verliezen te kampen heeft. Met zorgverzekeraar Achmea, waarbij het grootste deel van de aan AlleKleur verbonden patiënten is verzekerd en waarvan AlleKleur via de Stichting Alle Kleur financieel afhankelijk is, zijn verschillende problemen ontstaan. Allereerst is in 2010 is door AlleKleur bij Achmea meer gedeclareerd dan volgens het voor haar geldende budget was toegestaan. Hiermee is naar verluid een verliespost van afgerond ,= gemoeid. Daarnaast is door Achmea over 2010 een zogenaamde materiële controle uitgevoerd, op grond waarvan Achmea van oordeel is dat aan AlleKleur een bedrag van afgerond ,= ten onrechte is uitbetaald en dient te worden teruggevorderd. Voor zover AlleKleur niet kan terugbetalen, beroept Achmea zich op verrekening met hetgeen zij aan AlleKleur nog verschuldigd zou zijn aan onderhanden werk. De

4 4 van 12 oorzaken van het faillissement worden nog nader door de curator onderzocht. Op 13 maart 2013 is de curator reeds verzocht om in het kader van een zogenaamde pre pack op te treden als (toekomstig) curator van AlleKleur B.V. te Amsterdam. Er hebben in die periode diverse inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden, met name besprekingen met de bestuurder, de heer Steinmetz en zijn advocaten alsmede met de huisbankier van AlleKleur B.V., Rabobank Amsterdam en met Achmea. Aanvankelijk was het de bedoeling van de bestuurder om de activiteiten van AlleKleur B.V. met behulp van aanvullende financiering van de Rabobank onder te brengen in een nieuw opgerichte vennootschap. Daarover is uitvoerig onderhandeld, maar geen overeenstemming bereikt. Op 19 maart 2013 is het faillissementsverzoek van Alle Kleur op eigen aangifte behandeld door de rechtbank Amsterdam. Op 21 maart 2013 is het faillissement van deze vennootschap uitgesproken. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: 51 (waarvan 2 stagiaires) 2.2. Aantal in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 22 maart 2013 : Na uitspraak van het faillissement op 21 maart 2013 is direct een bijeenkomst georganiseerd met het personeel en aansluitend met de op zelfstandige basis bij AlleKleur B.V. werkzame artsen en psychiaters. Daarbij is hen verzocht zich zoveel mogelijk positief te blijven inzetten voor de boedel om op die wijze een doorstart te kunnen realiseren. Met het management team is tevens overleg gevoerd om de verdere gang van zaken en de uitvoering van de werkzaamheden in goede banen te leiden. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers bij brief van 22 maart 2013 opgezegd. Op 3 april 2013 is een tweede bijeenkomst georganiseerd om het personeel en de artsen te informeren over de voortgang in de onderhandelingen over de doorstart. Met het UWV is op 4 april 2013 een gebruikelijke bijeenkomst georganiseerd voor de intakegesprekken in het kader van de loongarantieregeling.

5 5 van ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: AlleKleur B.V. had geen onroerende zaken in eigendom. De locaties van waaruit de werkzaamheden plaatsvonden, werden gehuurd. Zie hiervoor alinea Verkoopopbrengst Niet van toepassing Hoogte hypotheek Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen Beschrijving Bij AlleKleur B.V. zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen in de vorm van kantoorinventaris en ICT middelen. Deze zijn in het kader van de hierna te noemen doorstart verkocht aan de doorstartende partij die de activiteiten van AlleKleur B.V. heeft overgenomen Verkoopopbrengst De opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt ,= Boedelbijdrage Niet van toepassing Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd.

6 6 van 12 Voorraden/onderhanden werk 3.8. Beschrijving Het onderhanden werk bestaat uit de DBC s (Diagnose Behandel Combinaties) die nog niet zijn afgerond. De waarde van dit onderhanden werk wordt begroot op ,=. De Stichting AlleKleur zou dit onderhanden werk na afsluiting van de DBC s kunnen declareren bij Achmea. AlleKleur B.V. zou dit dan weer kunnen declareren bij de Stichting. De Rabobank heeft een pandrecht op zowel hetgeen de Stichting van Achmea te vorderen heeft als op de vordering van AlleKleur B.V. De curator zal de geldigheid van dit pandrecht en de reikwijdte daarvan nog onderzoeken Opbrengst Boedelbijdrage Andere Activa Beschrijving Tot de activa behoren verder nog de intellectuele eigendomsrechten, zoals de handelsnaam, logo, rechten op het gebruik van telefoonnummers, klanten en relatie bestand, administratieve bescheiden. De domeinnaam www. allekleur.nl behoorde toe aan de Steinmetz Consultancy B.V. Ook deze activa zijn overgedragen aan de doorstartende partij, met het doel om verwarrend en concurrerend gebruik van deze naam in de toekomst te vermijden. Genoemde partijen hebben de hierna in alinea 6 genoemde overeenkomst tot verkoop van activa meegetekend als verkopers van de domeinnaam en het woordmerk. De opbrengst is volgens genoemde overeenkomst verdisconteerd in de totale koopprijs voor de activa en komt de boedel toe. Tot de overige activa behoren tevens de goodwill en de huurdersbelangen, in verband met de verbouwingen die AlleKleur B.V. op de huurlocaties heeft doorgevoerd en bekostigd. Het woordmerk Allekleur stond op naam van AlleKleur Holding B.V.

7 7 van Verkoopopbrengst De verkoop opbrengst voor de overige activa bedraagt ,=, bestaande uit 5.000,= voor de intellectuele eigendomsrechten, ,= voor de goodwill en ,= voor de huurdersbelangen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en er zijn onderhandelingen gestart met diverse partijen om tot een verkoop van de activa te komen. Deze werkzaamheden zijn met name geregistreerd onder de rubriek doorstart. Zie hierna in alinea 6 4. DEBITEUREN 4.1. Omvang debiteuren De enige debiteur van AlleKleur B.V. lijkt vooralsnog de Stichting AlleKleur, waarop AlleKleur een vordering lijkt te hebben van ,= euro. Zoals hiervoor is aangegeven in alinea 3.8, heeft de Rabobank een pandrecht op deze vordering. De curator zal dit nader onderzoeken en komt hierop terug in het volgende verslag Opbrengst 4.3. Boedelbijdrage Vooralsnog zijn met betrekking tot de debiteuren geen werkzaamheden verricht. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1. Vordering van bank(en) De Rabobank Amsterdam heeft op grond van een op 14 januari 2011 aan AlleKleur verstrekt krediet in rekening courant tot een maximum van ,= een vordering ingediend ter hoogte van ,19 inclusief een tweetal bankgaranties in verband met de huurcontracten ten aanzien van de Van Diemenstraat 164 en de Blasiusstraat 82(H)-84 te Amsterdam Leasecontracten Voor zover bekend heeft AlleKleur B.V. een tweetal leasecontracten afgesloten met

8 8 van 12 betrekking tot Watercoolers en een kopieerapparaat. De curator zal deze contracten beëindigen, voor zover dat nog niet is gebeurd, dan wel deze contracten laten overnemen door de hierna in alinea 6 te noemen doorstartende partij Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft bij de indiening van haar vordering melding gemaakt van de volgende zekerheden: - Hoofdelijke aansprakelijkheid van AlleKleur Holding B.V. en Stichting AlleKleur - Pandrecht op alle vorderingen - Borgstellingen van (indirecte) aandeelhouders - Achterstelling vorderingen (indirecte) aandeelhouders 5.4. Separatistenpositie De Rabobank heeft aangegeven de vorderingen zelf te willen uitwinnen Boedelbijdrage Vooralsnog niet van toepassing, althans onbekend Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog onbekend Reclamerechten Vooralsnog onbekend Retentierechten Vooralsnog onbekend. Met de leverancier van het EPD is het nodige overleg gevoerd om in het kader van de doorstart de mogelijkheid tot overdracht van de patiëntengegevens te verkrijgen. Hierover is een oplossing bereikt. Zie ook hierna in alinea 6. Met de Rabobank is gecorrespondeerd en hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden. Tevens is zijn de stukken met betrekking tot de vordering van de bank en de daaraan verbonden zekerheden onderzocht.

9 9 van DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden Zoals eerder aangegeven heeft direct na uitspraak van het faillissement een bespreking plaatsgevonden met het personeel, de betrokken psychiaters en artsen alsmede met het management team van Alle Kleur B.V. Bij brief van 22 maart 2013 zijn de arbeidsovereenkomsten met het personeel opgezegd. Het personeel is verzocht om de werkzaamheden tijdens de opzegtermijn voort te zetten. Met de psychaters en artsen zijn tevens afspraken gemaakt om de werkzaamheden gedurende een periode van 2 weken na faillissementsdatum voort te zetten. Dit was van groot belang voor de vereiste continuïteit van de zorg voor de meer dan 1000 bij AlleKleur B.V. betrokken patiënten. De curator is gedurende deze periode op zoek gegaan naar mogelijkheden van een doorstart, waarbij de activiteiten van AlleKleur bij een andere partij zouden worden ondergebracht Financiële verslaglegging De boedel had geen middelen om nog enige kosten te kunnen voldoen. De werknemers zijn verwezen naar het UWV voor de loongarantieregeling en het eventueel aanvragen van een aanvullende uitkering. Met de zelfstandige psychiaters en artsen is afgesproken dat ook hun positie en achterstand in de betalingen aan de orde zou worden gesteld in de onderhandelingen met de in een doorstart geïnteresseerde partijen. Doorstart 6.3. Beschrijving Wij hebben ons vervolgens gewend tot meerdere partijen, die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn om de activiteiten van Alle Kleur B.V. over te nemen en om op die wijze alsnog een doorstart te realiseren. Aan deze partijen is allereerst een geheimhoudingsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd, waarna hen een informatiememorandum is toegestuurd met het verzoek om aan de curator een bieding uit te brengen. Uiteindelijk is op 16 april 2013, met toestemming van de rechter commissaris, overeenstemming bereikt met I-psy Holding B.V.(onderdeel van de Parnassiagroep), met wie een overeenkomst tot koop en verkoop van de activa is gesloten en aan wie de

10 10 van 12 activiteiten van AlleKleur B.V. zijn overgedragen. Met Achmea zijn sluitende afspraken gemaakt, op grond waarvan I-psy kan beschikken over een aanvullend budget/ omzetvolume dat zij nodig heeft om voor de over te nemen behandelingen van patiënten en activiteiten te kunnen declareren. I-psy heeft zich bereid verklaard een deel van het personeel en de betrokken psychiaters een artsen een nieuwe arbeids- of samenwerkingsovereenkomst aan te bieden, waarmee de werkgelegenheid zoveel mogelijk kan worden gediend en de zorg voor de betrokken patiënten zo goed mogelijk kan worden gecontinueerd. De werkzaamheden van AlleKleur worden vooralsnog voortgezet vanuit de huurlocaties aan de Van Diemenstraat 164 en 170 alsmede de Blasiusstraat te Amsterdam. Met de betrokken verhuurders zijn sluitende afspraken gemaakt, op grond waarvan de doorstartende partij, I-psy, met de betreffende verhuurders nieuwe huurovereenkomsten heeft kunnen sluiten. Ook met de leverancier van het EPD zijn sluitende afspraken gemaakt over het de in het kader van de doorstart noodzakelijke voortzetting van het gebruik van het EPD en de overdracht van gegevens Verantwoording/ opbrengst Met de doorstart en de overdracht van de activiteiten is een totale opbrengst gerealiseerd van ,=. Op grond van het bepaalde in artikel 37 d van de Wet op de Omzetbelasting, is hierover geen omzetbelasting verschuldigd. Dit bedrag is inmiddels op de derdenrekening van de curator overgemaakt en zal op de faillissementsrekening worden doorgestort Boedelbijdrage Niet van toepassing. De opbrengst komt geheel aan de boedel toe. Zie hierboven. 7. RECHTMATIGHEID 7.1. Boekhoudplicht: in onderzoek Depot jaarrekeningen: in onderzoek.

11 11 van Goedkeurende Verklaring Accountant: in onderzoek Stortingsverplichting aandelen: in onderzoek Onbehoorlijk bestuur: in onderzoek Paulianeus handelen: in onderzoek. : Vooralsnog hebben met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek nog geen werkzaamheden plaatsgevonden. Op dit onderwerp zal de curator in het volgende verslag terugkomen. 8. CREDITEUREN 8.1. Boedelvorderingen Salaris curator, loon werknemers vanaf faillissementsdatum, huurvorderingen ex artikel 39 Fw vanaf faillissementsdatum. De kosten door de boedel ingeschakelde derden, waaronder taxateur FDR. De boedelvorderingen zijn op dit moment nog niet bekend Preferente vorderingen van de fiscus Door de belastingdienst is thans een vordering uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting ingediend van ,= Preferente vordering(en) van het UWV 8.4. Andere preferente crediteuren Nog in onderzoek Aantal concurrente crediteuren De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven. Bij het tweede openbaar verslag zal een lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren worden bijgevoegd Bedrag concurrente crediteuren 8.7. Verwachte wijze van afwikkeling In dit stadium kan daarover geen mededeling worden gedaan.

12 12 van 12 Aanschrijven crediteuren, nalopen vorderingen. 9. PROCEDURES Voor de lopende procedures wordt verwezen naar het vermeld in alinea 1.4. Andere procedures zijn niet bekend. 10. OVERIG Termijn afwikkeling faillissement Plan van aanpak - Nader onderzoek cijfers (alinea s 1.2. en 1.3). Nader onderzoek procedures (alinea s 1.4 en 9). - Nader onderzoek debiteuren (alinea 4) en overleg met Rabobank (alinea 5). Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (alinea s 1.7 en 7). - Overleg met ACHMEA over onderhanden werk en materiële controle (alinea s 1.4, 4 en 5). - Nadere inventarisatie crediteuren (alinea 8) Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 18 juli 2013 ingediend. Volgt uit het voorgaande. Amsterdam, 18 april 2013 S.D.W. Gratama Curator

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie