Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing"

Transcriptie

1 A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing te bewaren.

2 Montage- en gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Introductie... 3 Garantie... 3 Doelmatig gebruik... 3 Veiligheidsinstructies... 4 Productoverzicht en afmetingen... 6 Montage... 7 Elektrische aansluiting... 8 Noodhandbediening...11 Bedieningselementen Algemene bedieningsinstructies voor de parameterinstelling Resetten van de besturing Controle van de looprichting Instellen van de poorteindposities Instellen van het aanloop-en afremtraject en de poortsnelheid Fijnafstelling van de eindposities en controle van de vooreindschakelaars Aansluiten en functie externe besturingen en veiligheidsvoorzieningen Aansluiting en functie van de schakeluitgangen Montage en werking van de radio-ontvanger Montage en werking van de inductielussensor Parameteroverzicht Overzicht van meldingen LED indicatiecodes Positie van de klemmen en componenten Algemeen overzichtsschema Onderhoud Technische gegevens aandrijving Technische gegevens besturing Verklaring van de fabrikant

3 Introductie De A35AE FU-A150AE FU opsteekaandrijving en de TST FUS besturing zijn kwaliteitsproducten met veel prestatiekenmerken. en voordelen. Neem bij de installatie en bij de instelling van de appparatuur deze bediening- en montagehandleiding in acht. Garantie Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen. Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan. De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMV-voorschriften. Doelmatig gebruik De A35AE FU-A150AE FU opsteekaandrijvingen in combinatie met de TST FUS besturing zijn alleen bedoeld voor binnentoepassing voor de aandrijving van rolpoorten, sectionaalpoorten en foliepoorten of indirect aangedreven poortinstallaties. Voor buitentoepassing zijn speciale aansluitkabels vereist. Worden PVC-aansluitleidingen gebruikt dan moeten deze door een beschermingsbuis worden geleid. Een andere of afwijkende toepassing wordt aangemerkt als niet doelmatig gebruik. Een andere toepassing, ander gebruik of wijzigingen zijn om veiligheidsredenen ter bescherming van de gebruiker en van derden, niet toegestaan, aangezien deze afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van de installatie en er daardoor gevaar bestaat voor personen en goederen. Voor schade die in deze gevallen ontstaat, aanvaardt Becker-Antriebe GmbH geen aansprakelijkheid. Neem bij het gebruik van de installatie of bij onderhoud de aanwijzingen in deze handleiding in acht. Bij ondeskundig handelen aanvaardt Becker-Antriebe GmbH geen aansprakelijkheid voor daardoor veroorzaakte schade. 3

4 Montage- en gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies De volgende veiligheidsinstructies en waarschuwingen dienen ter voorkoming van gevaren en ter vermijding van persoonlijke en materiële schade. Bewaar deze handleiding. Voorzichtig Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als deze niet wordt vermeden, dan kunnen verwondingen het gevolg zijn. Opgelet Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als deze niet wordt vermeden, dan kan het product of iets in de omgeving ervan beschadigd worden. Opmerking Geeft gebruikstips en andere nuttige informatie. Belangrijke veiligheidsinstructies. Voorzichtig! Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige verwondigen. De veiligheidsinstructies van EN 12453, EN 12445, EN 12978, VDE 0100, EN 50110, EN 60204, EN 50178, EN en BGR 232 alsmede de voorschriften ter voorkoming van brand en ongelukken moeten worden opgevolgd. Werkzaamheden aan de elektrische installatie, de elektrische of elektronische voorzieningen en apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door een vakbekwame elektromonteur. Bij het in bedrijf zijn van elektrische of elektronische voorzieningen en apparatuur staan sommige componenten onder gevaarlijke elektrische spanning. Bij ondeskundige ingrijpen of het niet in acht nemen van waarschuwingen kunnen verwondingen of materiële schade ontstaan. Alle geldende normen en voorschriften voor elektrische installaties moeten in acht worden genomen. Er mogen alleen vervangende onderdelen, gereedschappen en hulpstukken worden gebruikt die door de fabrikant zijn toegelaten. Voor niet toegelaten producten van derden of veranderingen aan de accessoires wijst de fabrikant iedere aansprakelijkheid af voor opgetreden persoonlijke of materiële schade alsmede gevolgschade. De in de technische gegevens aangegeven limieten moge niet worden overschreden. Bij het monteren van de aandrijving op minder dan 2,50 m hoogte is een afscherming van de aandrijving vereist aangezien aanraken van de motor brandwonden kan veroorzaken. Tussen de aandrijving en brandbare materialen moet voldoende veilige afstand worden bewaard. De poortinstallatie moet beveiligd zijn tegen omlaag vallen. Bij opsteekaandrijvingen voor toepassing op een rolpoort, hefpoort, sectionaalpoort of een indirect bediende poortinstallatie moet de opdrachtgever zorgen voor een geschikte uitrusting of voorziening (externe vangvoorziening, afrolbeveiliging) die indien de draagconstructie defect raakt (bijvoorbeeld touw of ketting) het omlaag vallen van het sectionaaldeel of van de poort met zekerheid kan voorkomen. Bij opsteekaandrijvingen met ontkoppelmechanisme (AK) voor toepassing op een sectionaalpoort met veerof gewichtscompensatie moet deze poortinstallatie door inbouw van een veerbreuk- of valbeveiliging tegen omlaag vallen worden beveiligd. Bij opsteekaandrijvingen met haalketting (LK) of handslinger (HK) moet erop worden gelet dat bij veerbreuk of defect raken van de gewichtscompensatie het op de aandrijving inwerkende koppel kleiner is dan het in de technische gegevens vermelde statische houdmoment. Is dit niet het geval dan moet bij gebruik van deze opsteekaandrijving het omlaag vallen van de poort door inbouw van een veerbreukbeveiliging of valbeveiliging worden voorkomen. Openmaken van de besturing is alleen geoorloofd indien alle polen van de netvoeding zijn onderbroken. Krijgen de potentiaalvrije contacten van de relaisuitgangen of andere klemposities voedingsspanning van elders, d.w.z. staat er tijdens bedrijf een gevaarlijke spanning op, die na het uitschakelen van de besturing of bij uitgetrokken netsteker aanwezig blijft, dan moet een specifieke waarschuwingssticker duidelijk zichtbaar op de kast van de besturing worden aangebracht. ( LET OP! Voordat toegang wordt verkregen tot de aansluitklemmen moeten eerst alle verbindingen met het elektriciteitsnet worden onderbroken ). Het bedienen van de besturing in geopende toestand is niet toegestaan. Het bedienen van de besturing bij gedemonteerde CEE-steker is alleen toegestaan indien via een schakelaar alle polen van de netvoeding van de besturing kunnen worden losgekoppeld. De netsteker of de als vervanging daarvan toegepaste schakelaar moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Indien de aansluitkabel van dit apparaat wordt beschadigd dan moet deze door de fabrikant of de klantenservice of een net zo vakbekwame persoon worden vervangen teneinde risico's te vermijden. 4

5 Ook na het uitschakelen van de voedingsspanning staat er nog vijf minuten lang een gevaarlijke spanning op de condensatoren van de gelijkrichtschakeling. De ontlaadtijd tot op een spanningswaarde van minder dan 60 VDC bedraagt maximaal 5 minuten. Het tijdens deze ontlaadperiode aanraken van onderdelen binnen in de besturing is gevaarlijk. Bij defecte DC/DC-omzetter kan de ontlaadtijd van de condensatoren van de gelijkrichtschakeling tot een spanningswaarde van minder dan 60 VDC aanzienlijk langer worden. Hierbij kunnen ontlaadtijden tot 10 minuten optreden. Bij kortgesloten of extreem overbelaste 24V stuurspanning wordt de DC/DC-omzetter niet geactiveerd, hoewel de condensatoren van de gelijkrichtschakeling toch zijn opgeladen. Display en LED`s blijven donker. De netvoeding kan pas worden opgestart na het verhelpen van de kortsluiting of het opheffen van de extreme overbelasting. Na het uitschakelen van de stroomvoorziening wordt de netvoeding nog een aantal minuten vanuit de condensatoren van de gelijkrichter gevoed en blijft de stroomvoorziening nog een bepaalde tijd, afhankelijk van de belasting van de gelijkrichter, in stand. In dit geval blijft gloeilampje V306 branden tot de spanning volledig is weggevallen. Het processorcircuit met digitale-cijferweergavemodule, EPROM en Multiplex-BUS is galvanisch rechtstreeks met de stroomvoorziening verbonden. Bij eventueel uit te voeren controlemetingen moet hier absoluut op worden gelet (bij metingen in het processorcircuit geen meetapparatuur toepassen die een aardstroom veroorzaakt). Het gebruik van de besturing zonder aangesloten aardleiding is niet toegstaan. Bij niet aangesloten aardleiding ontstaan op de behuizing van de besturing beslist gevaarlijke spanningen door lekstroom. De aansluiting van de aardleiding moet uitgevoerd worden conform EN50178 paragraaf voor verhoogde lekstromen >3,5 ma Inschakeling of bedienen van een besturing waar condens op zit is niet toegestaan. Hierdoor kan de besturing defect raken. Moeten besturingen buiten het gespecificeerde temperatuurbereik worden gebruikt dan moet ervoor worden gezorgd dat via een geregeld en gecontroleerd verwarmingssysteem bij het inschakelen van de voeding alsmede tijdens de bediening van de besturing het gespecificeerde werktemperatuurbereik wordt gehandhaafd. Bediening van de besturing met een beschadigd folietoetsenbord of kijkvenster is verboden. Beschadigde toetsenborden en schermen moeten worden vervangen. Om te voorkomen dat het toetsenbord wordt beschadigd mag dit niet worden bediend met een scherp voorwerp. Het toetesenbord is in essentie alleen bedoeld om met de vingers te worden bediend. Voordat de voeding van de besturing voor de eerste keer wordt ingeschakeld moet worden gecontroleerd of de configuratiekaarten (steekmodulen) op de juiste plaats en in de juiste stand zijn ingestoken. Het op een onjuiste plaats of omgedraaid insteken van de kaarten kan leiden tot beschadiging van de besturing. Dit kan overigens ook gebeuren bij gebruik van niet toegelaten kaarten van derden. Bij het bewegen van de poort in dodemansbedrijf moet worden gecontroleerd of het traject van de poort door de bediener kan worden overzien aangezien in deze bedrijfsmodus veiligheidsvoorzieningen zoals sluitkantbeveiliging en fotocel niet meer functioneren. De instellingen van de parameters en de functie van de veiligheidsvoorzieningen moeten worden gecontroleerd. Het instellen van de parameters, bruggen en andere bediedingselementen mag alleen gebeuren door daartoe opgeleid personeel. 5

6 Montage- en gebruiksaanwijzing Alle afmetingen in mm. Productoverzicht en afmetingen Opsteekaandrijving met handslinger (HK) Opsteekaandrijving met haalketting (LK) Opsteekaandrijving met ontkoppelingsmechanisme (AK) Boorsjabloon Voor as Ø 30 mm Voor as Ø 25,4 mm Besturing TST FUS T = 120 6

7 Montage Montage aandrijving Opgelet De opsteekaandrijving moet op een console of stevige draaimomentsteun worden gemonteerd welke is voorzien van trillingdempers.bij indirect aangedreven poortinstallaties overigens zonder trillingsdempers. Het maximale aanhaalmoment van de bevestigingsbouten M8 voor de bevestiging van de aandrijving mag niet hoger zijn dan 25 Nm bij een draaddiepte van 10 mm. Wordt hier niet aan voldaan dan kan het product of iets in zijn omgeving beschadigd raken. Alvorens de opsteekaandrijving op de as wordt aangebracht moet het deel van deze as dat in de aandrijving wordt geschoven, worden ingevet. Montage besturing Monteer de besturing zodanig, dat de bedieningselementen goed bereikbaar zijn. Voorzichtig Voordat u de besturing monteert moet u deze controleren op eventuele transport- of andere beschadigingen. Beschadigingen aan het inwendige van de besturing kunnen onder bepaalde omstandigheden tot aanzienlijke gevolgschade aan de besturing leiden en zelfs tot risico's voor de gezondheid van de gebruiker. Aanraken van de elektronische onderdelen, in het bijzonder de onderdelen van het processorcircuit is verboden. Elektronische componenten kunnen door elektrostatische ontlading worden beschadigd of vernietigd. Voor het openen van de het deksel van de kast moet u zich ervan overtuigen dat er geen boorspanen, die in het deksel liggen, in de kast kunnen vallen. Er moet worden gecontroleerd of de besturing zodanig wordt gemonteerd dat er geen materiaalspanningen optreden. Ongebruikte kabelinvoeren moeten met afdoende middelen worden afgesloten om de IP54 afdichtingsklasse van de behuizing te waarborgen. De kabelinvoeren mogen niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen, in het bijzonder trekbelasting. De CEE-steker moet, gezien vanaf de besturing, goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Min. 100 mm C 50 C 1 x 230 V AC, N, PE Min. 100 mm ca Openen, montagestand van het deksel en aansluiting van het folietoetsenbord 7

8 Montage- en gebruiksaanwijzing Elektrische aansluiting Voorzichtig De elektrische aansluiting mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gespecialiseerde elektrotechnicus! Raadpleeg de technische gegevens van de te gebruiken besturing en de van kracht zijnde EN-normen! Bij alle aansluitwerkzaamheden moet de poortinstallatie door het verwijderen van de CEE-steker/ uitschakelen van de hoofdschakelaar veilig van het net worden gescheiden. Raadpleeg de technische gegevens van de opsteekaandrijving. De in de technische gegevens vermelde limieten mogen niet worden overschreden. De opdrachtgever moet met name de beveiliging van de poortinstallatie uitvoeren conform de technische gegevens! Bij het aanbrengen van de aardekabel moet u erop letten dat u de kabel er niet onbedoeld uittrekt en daarmee uiteindelijk het contact van de aardekabel onderbreekt. Breng vervolgens de aansluitkabel zo aan dat deze niet in aanraking komt met de aandrijving. Na uitschakelen van de besturing staat deze nog maximaal 5 minuten onder gevaarlijke spanning. Het aanraken van de elektronische onderdelen is vanwege de restspanningen gevaarlijk. De besturing mag nooit worden bediend bij geopend deksel van de kast. Alvorens de besturing voor de eerste keer wordt ingeschakeld moet, na het voltooien van de bedrading, worden gecontroleerd of alle motoraansluitingen aan de kant van de besturing en de motor zijn vastgezet of vergrendeld. Losse motoraansluitingen leiden in de regel tot beschadiging van de omvormer. Alle ingangen van de stuurspanning zijn galvanisch ten opzichte van de voeding door een basisisolatie gescheiden. Alle op de besturing aan te sluiten componenten moeten minstens zijn voorzien van een extra isolatie met een testspanning > 230 V (conform EN ). De netsteker moet van de besturing uit gezien goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Opgelet Speciaal bij snellopende foliepoorten ontstaan zeer hoge elektrostatische ladingen. Het ontladen van deze spanning kan leiden tot beschadiging van de besturing. Daarom moeten geschikte maatregelen worden genomen om elektrostatische oplading te verhinderen. Aansluiting op de voedingsspanning 4 Windingen CEE-steker 3 polig 300 / 500 / 16 A, blauw Zekering 16 A / K-type L N PE 8

9 Aansluiting van de aandrijving op de besturing Voor het aansluiten van de opsteekaandrijving op de besturing gebruikt u alleen originele door de fabrikant toegelaten. besturing-en motorkabels. gn/ge sw br gr 6 Elektrische aansluitingen: AMP-steker 1 - Beveiligingscircuit ingang 2 - RS485 B 3 - GND 4 - RS485 A 5 - Beveiligingscircuit uitgang V DC Afscherming van de motorkabel 4 gr br zw gn/ge Wago-klem 7/8 - S4F Thermische schakelaar 9/10 - S3F onderbreker HK/LK (bij AK overbrugd) 11/12 - aansluitmogelijheid voor externe beveiligingscomponenten S4F S3F (optioneel) Aansluiting van de besturing Aansluiting stuurleiding Draai de ovale zwarte schroefhouders van de schroefbevestiging los. Nu haalt u de beide delen van de schroefbevestiging uit elkaar. Steek de leiding met de klemmen en het dikkere deel van de schroefhouder door de rechter ovale opening. Voeg de helften van de schroefhouder precies passend op de wand van de kast samen. Draai de wartel van de schroefbevestiging los, zodat de schroefbebevestiging op de kabel kan worden gedraaid. Draai nu de schroefbevestiging vast in de schroefhouder. Schuif de kabel in de besturing tot de mantel ca. 0,5 cm in de besturing steekt. Draai de wartel vast zodat de afdichtingklasse is gewaarborgd. Maak de klemaansluitingen 60/61 en 80/81/82/83 volgens bovenstaand schema. Aansluiten motorleiding Het aansluiten van de motorkabel gaat op dezelfde manier als het aansluiten van de stuurkabel, behoudens de volgende afwijkingen: Steek de motorkabel door de linker ovale opening. Maak de klemaansluitingen T1/T2/T3 volgens bovenstaand schema en schroef de twee groen/gele aders vast op de. PE-klemme. 9

10 Montage- en gebruiksaanwijzing Aansluiten van de aandrijving Openen van de eindafschakeling Zo nodig de schroeven uit de gele grendels verwijderen en onderstaand aangegeven stappen uitvoeren De stuur- en motorkabels worden aan de kant van de aandrijving met een steker aangesloten. Opdat de trekontlasting en de beschermingsklasse bij de aandrijving gewaarborgd zijn, mogen de schroefbevestigingen niet worden losgemaakt.. De stekers kunnen maar op één manier ingestoken worden en vergrendelen hoorbaar. Opmerking De groengele aardingsdraad moet op de gemerkte aansluitlip worden gestoken. Let erop dat deze goed vast komt te zitten. Aansluiting stuurleiding Aansluiten motorleiding Sluiten van de eindafschakeling Neem de eerder verwijderde schroeven of de meegeleverde schroeven in het deksel van de kast en voer onderstaand aangegeven stappen uit. Opmerking Let er bij het terugplaatsen op, dat de afdichting en de dichtingsgroef schoon zijn en dat het deksel correct is geplaatst Voorzichtig Bij het monteren van de aandrijving op een hoogte van minder dan 2,50 m moeten de gele grendels met de meegeleverde schroeven worden geborgd Draai de schroeven zorgvuldig vast. 10

11 Noodhandbediening Met behulp van de noodhandbediening kan de poort bij stroomuitval worden geopend of gesloten. Opgelet Om de noodhandbediening te gebruiken moet de poortinstallatie losgekoppeld worden van het net. Noodhandbediening (HK) mag alleen bij stilstaande motor door middel van een handslinger en alleen door geïnstrueerd personeel gebeuren. De poort mag niet over de eindposities heen worden verplaatst. Voor de noodhandbediening zijn 3 verschillende systemen beschikbaar: Handslinger HK Haalketting LK Ontkoppelmechanisme AK Handslinger HK Verwijder eerst het afsluitdeksel. Voor de noodhandbediening wordt de handslinger op de motoras gestoken. Om de elektrische bediening van de poortinstallatie tijdens de noodhandbediening veilig te blokkeren wordt hierdoor de veiligheidsschakelaar S3F geopend. De poort kan door het verdraaien van de handslinger worden geopend of gesloten. Voorzichtig Na gebruik moet de handslinger er weer worden verwijderd anders kunnen verwondingen en beschadigingen optreden. Opgelet Na het verwijderen van de handslinger moet het afsluitdeksel weer worden aangebracht zodat de afdichtingsklasse van de aandrijving gehandhaafd blijft. Haalketting LK Opmerking Opsteekaandrijvingen met haalketting (LK) moeten horizontaal worden gemonteerd. Montage van het kettingwiel met geïntegreerde kettingbeschermer. Plaats het kettingwiel met de geïntegreerde kettingbeschermer, erop met de zijde voorzien van een sticker, naar de aandrijving toe gericht. Monteer de kettingbeschermer met onderlegring, veerring en schroef. Invoeren van de ketting Draai de kettingbeschermer met de openingen naar boven. Neem een uiteinde van de ketting en steek deze in de linker opening van de kettingbeschermer. Let op de juiste ligging van de ketting in de geleider. Vervolgens draait u de kettingbeschermer naar rechts tot u de ketting uit de andere opening kunt halen. 11

12 Montage- en gebruiksaanwijzing Verbinden van de kettinguiteinden Voordat u met de kettingsluiting de kettinguiteinden met elkaar verbindt moet u erop letten dat de ketting niet een slag verdraaid wordt gemonteerd. De kettingsluiting moet zorgvuldig worden samengebogen. Bediening Door aan een kant van de ketting te trekken kan de poort handmatig worden geopend of gesloten. Om de elektrische bediening van de poortinstallatie tijdens de noodhandbediening veilig te blokkeren wordt de veiligheidsschakelaar S3F geopend. Na gebruik van de ketting moet erop worden gelet dat de ketting weer vrij hangt zodat de veiligheidsschakelaar S3F wordt vrijgegeven en daardoor elektrische bediening mogelijk wordt. ca. 150 mm Ontkoppelmechanisme AK Opgelet Bij toepassing van opsteekaandrijvingen met ontkoppelmechanisme (AK) op veer- of gewichtsgecompenseerde sectionaalpoorten moet de poortinstallatie door het inbouwen van een veerbreukbeveiliging of valbeveiliging tegen omlaag vallen worden beveiligd. Op deze sectionaalpoorten mag het ontkoppelmechanisme alleen worden bediend bij volledige gewichtscompensatie van de poortinstallatie en bij stilstand van de aandrijving. Koppelen Ontkoppelen Opmerking Overtuig u ervan dat het kettingwiel tegen de linkeraanslag staat. Montage van de ketting en de kettingbeschermer - Leg de ketting er zo op dat de ketting aan de rechterkant ca. 150 mm vrij hangt. - Breng de kettingbeschermer aan door deze op de naaf van het kettingwiel te steken tot deze hoorbaar vergrendelt. Bediening Door aan de ketting te trekken wordt de aandrijving losgekoppeld van de veer.as. De gewichtsgecompenseerde sectionaalpoort kan nu met de hand worden geopend of gesloten. Na het bedienen moet de aandrijving weer worden gekoppeld door aan het andere uiteinde van de ketting te trekken. Opmerking Er moet op worden gelet dat de onderste eindpositie van de poort zo wordt ingesteld dat de kabels voor de ophanging van de poort strak blijven, d.w.z. dat het totale gewicht van de poort aan de kabels hangt. Hierdoor wordt een gemakkelijk koppelen en ontkoppelen van het ontkoppelmechanisme gewaarborgd. Foutieve afstellingen (slappe kabels) in de onderste eindpositie leiden tot een moeilijk lossende werking van het ontkoppelmechanisme. 12

13 Bedieningselementen Toets Door de toets OMHOOG in te drukken gaat de poort open. Bij het bereiken van de bovenste eindpositie of bij activering van een veiligheidsfunctie stopt de poort automatisch. Wordt de toets OMHOOG ingedrukt terwijl de poort aan het sluiten is, dan stopt de poortbeweging en loopt deze na een korte vertragingstijd naar de bovenste eindpositie. Toets Å Door het indrukken van de toets STOP wordt de poort stop gezet. Verder kan een fout door lang indrukken worden bevestigd en gereset. Toets Door de toets OMLAAG in te drukken sluit de poort. Bij het bereiken van de onderste eindpositie stopt de poort automatisch. Door activering van de sluitkantbeveiliging of de fotocel stopt de poort en beweegt deze vervolgens naar de bovenste eindpositie. Wordt de knop OMLAAG ingedrukt tijdens het openen van de poort dan volgt er geen reactie. NOODSTOP-drukknop (optioneel) Door het indrukken van de NOODSTOP wordt de aandrijving uitgeschakeld. Een beweging van de poort is pas weer mogelijk na het ontgrendelen van de NOODSTOP-drukknop. 13

14 Montage- en gebruiksaanwijzing Algemene bedieningsinstructies voor de parameterinstelling Voor het veranderen van de parameters staan 3 bedieningsniveau's ter beschikking (P.999: 0-2) zie het hoofdstuk parameteroverzicht. Na het instellen van het optimale poorttraject schakelt u van bedieningsniveau 2 naar niveau 1 om onbedoelde wijzigingen van het poorttraject te voorkomen. Parameters wijzigen Voor het wijzigen van parameters gaat u als volgt te werk: Verwijder de netsteker Zet DIP-schakelaar S200 in de stand ON. Plaats de netsteker. Druk de toetsen Å STOP en OMHOOG gedurende ca. 3 sec. gelijktijdig in om naar de parameterinstelmodus van de poortbesturing te schakelen. Wijzig de gewenste parameters. Na het afsluiten van de instellingen verlaat u de parameterinstelmodus door de toets Å STOP gedurende ca. 3 sec. in te drukken. S200 Voorzichtig Na het wijzigen van de parameter zet u DIPschakelaar S200 weer in de stand OFF. Openen van de parametermodus 1. Poortbesturing uitschakelen S200 Schakelaar S200 in de stand ON zetten Poortbesturing inschakelen 4. Å+ Stopp + OMHOOG (lang) Alle polen van de voeding uitschakelen (veiligheidsinstructies in acht nemen). Servicemodus wordt geactiveerd, sluit de kast. Besturing inschakelen. Stoptoets en tegelijk toets OMHOOG drukken en gedrukt houden. De digitale-cijferweergavemodule dooft na een aantal seconden vertraging. Bij geaktiveerde Servicemodus knippert het eerste decimaalpunt. De weergave van de display is afhankelijk van de besturingsstatus. Na ca. 3 seconden verandert de besturing in de parametermodus..... P

15 Parameterselectie OMHOOG of DICHT Gewenste parameter selecteren. L E T O P: Niet alle parameters zijn direct te zien c.q. te wijzigen, afhankelijk van het geselecteerde bedieningsniveau (P.999: 0-2). De parameterwaarde kan worden bekeken of gewijzigd (zie hieronder).. Weergave varieert met de selectie. P.... Parameterbewerking 1. Besturing in parameterinstelmodus of 4. of 5. Weergave van de gewenste parameternaam. P Å STOP (kort) Openen van de parameter. De actuele parameterwaarde wordt getoond. 5 Omhoog Omlaag Å Å STOP (lang) Ingestelde STOP (kort) STOP (kort) Naar Toets pijltje omhoog, om de parameterwaarde te verhogen. Toets pijltje omlaag, om de parameterwaarde te verlagen. parameterwaarde opslaan. Ingestelde parameterwaarde negeren. Verlaten van de parametermodus 1. De STOP (lang) Å S200 Poortbesturing uitschakelen het weergeven van de naam van de parameter schakelen. parametermodus wordt onmiddellijk verlaten, poortbediening is weer actief. Wordt de actueel geldige parameterwaarde gewijzigd dan knipperen de decimaalpunten. De parameter geldt als opgeslagen wanneer er geen punten meer knipperen. Annulering, de oorspronkelijke parameterwaarde wordt weer getoond. 6 4 Weergave van de parameternaam. P Automatisch blijft de laatst opgeslagen waarde behouden. Alle polen van de voeding uitschakeledule dooft na een aantal secon- De digitale-cijferweergavemo- (veiligheidsinstructies in acht nemen). den vertraging. Schakelaar Servicemodus wordt gedeactiveerd, sluit de kast. S200 in de stand OFF zetten Poortbesturing inschakelen Besturing inschakelen.... Opmerking Na ca. 1 uur wordt de servicemodus vanzelf gereset. Om weer in de servicemodus te komen moet de besturing kortstondig worden uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld, of er moet een reset worden uitgevoerd. 6 4 Resetten van de besturing Å+ + gelijktijdig indrukken en ca. 3 seconden vasthouden. 15

16 Montage- en gebruiksaanwijzing Controle van de looprichting Breng de poort met behulp van de noodhandbediening in half geopende stand. Steek de CEE-steker in de CEE-contactdoos of schakel de hoofdschakelaar van de besturing in. De karakteristieke gegevens van de aandrijving zijn al in de besturing opgeslagen. De besturing bevindt zich direct in de IJKmodus (dodemansbedrijf) en op het display verschijnt de melding EICH. Na de basisinstelling bevindt de besturing zich in de EICH-modus (dodemansbedrijf) en in het display verschijnt de melding EICH. De draairichting van de aandrijving is afhankelijk van de besturing en moet eerst worden gecontroleerd. Ga als volgt te werk: Controleer of de poort zich in halfgeopende stand bevindt. Controleer ook of de besturing zich in de EICH-modus bevindt. Zo niet, ga dan als volgt te werk: 1. Parameterinstelmodus openen door gelijktijdig indrukken van de toetsen Å STOP en OMHOOG (lang). 2. Parameter P.210 opnieuw programmeren van alle eindposities oproepen door bedienen van de pijltjestoetsen. 3. Parameters openen door kortstondig bedienen van de toets Å STOP, met de pijltjestoetsen de waarde 5 selecteren en vervolgens opslaan met de toets Å STOP (lang). 4. Na het wijzigen van parameter P.210 de parameterinstelmodus verlaten door lang indrukken van de toets Å STOP. In het display verschijnt de melding EICH Opmerking Deze procedure wordt voor het vervolg als volgt weergegeven: P.210: 5 Druk op de toets Å STOP (kortstondig) om de EICH-modus te bevestigen. In het display verschijnt de melding E.i.E.u. Controleer met de toetsen OMHOOG en OMLAAG van de besturing of de looprichting van de poort overeenstemt met de ingedrukte toetsen. Opmerking Beweegt de poort niet dan heeft de motor te weinig kracht. Met behulp van de Boost (vermogenstoename bij kleine snelheden) kan de motor krachtiger worden gemaakt. Boost / Vermogenstoename bij kleine snelheden De Boost dient voor het vergroten van het vermogen van de aandrijving bij lage toerentallen. Zowel een te kleine als een te grote instelling van de Boost kan leiden tot een fout tijdens het lopen van de poort. Het instelbereik van de Boost is 0-30%. Is er een te grote Boost ingesteld dan zal dit leiden tot een foutmelding wegens te grote stroomsterkte (F.510/F.410). In dat geval moet de Boost worden verlaagd. Is de Boost klein of 0 en de motor heeft niet genoeg kracht om de poort in beweging te brengen dan moet de Boost worden verhoogd. Vanwege het grote aantal mogelijke poorttypen moet de correcte instelling van de Boost door uitproberen worden vastgesteld. Boost voor naar boven bewegen: P.140: 0-30% Boost voor sluiten: P.145: 0-30% Opmerking Met behulp van de diagnoseparameter P.910: 2 kan de actuele motorstroom in het display worden weergegeven. De Boost moet zo worden ingesteld dat de motorstroom zo klein mogelijk blijft. Stemt de looprichting van de poort niet overeen met de toetscommando's dan wijzigt u de draairichting als volgt: P.130: 0 = Rechtsdraaiend veld Controleer de looprichting opnieuw. 16

17 Instellen van de poorteindposities Voorzichtig Na iedere wijziging van de poorteindposities moet u de fijnafstellingsprocedure en de controle van de vooreindschakelaar uitvoeren. Opmerking Zijn de eindposities vantevoren geprogrammeerd dan moet het programmeren van de eindposities opnieuw worden uitgevoerd. Stel daartoe de volgende parameters in: P.210: 5 = opnieuw programmeren van alle eindposities De aandrijving is uitgerust met een Singleturn-absolutewaarden-draaidetector via welke de besturing de poorteindposities herkent. Opgelet Instellen van de Singleturn-absolutewaarden-draaidetector in de aandrijving is niet mogelijk. Voor het programmeren van de poorteindposities moet de sluitkantbeveiliging van de poort aangesloten worden op de TST FUS poortbesturing (zie het hoofdstuk Aansluiting en functionering van externe besturingen en veiligheidsvoorzieningen ). De poorteindposities worden rechtstreeks door de besturing ingesteld. Overtuig u ervan dat in het display de melding E.i.E.u. staat. De besturing bevindt zich in dodemansbedrijf. Laat de poort naar de gewenste onderste eindpositie lopen. Sla de instelling op door indrukken van de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding E.i.E.o. Laat de poort naar de gewenste bovenste eindpositie lopen. Sla de instelling op door indrukken van de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding E.i.E.1. Indien u geen deelopeningspositie wilt instellen druk dan op de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding - Eo - Indien u een deelopeningspositie wilt instellen laat u de poort naar de gewenste positie lopen. Sla de deelopeningspositie op door indrukken van de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding STOP De besturing heeft een aantal correctietrajecten nodig voordat de eindposities met volle snelheid kunnen worden bereikt. Tijdens de correctietrajecten worden de ingestelde eindposities bewust nog niet bereikt en verschijnt de melding I.5XX. Laat de poort zo vaak tot aan de eindpositie lopen tot in het display de melding I.510, _Eu_ of - Eo - verschijnt. Nu is het instellen van de eindposities voltooid. 17

18 Montage- en gebruiksaanwijzing Instellen van het aanloop-en afremtraject en de poortsnelheid Voorzichtig Na iedere wijziging van de snelheid van de poort of het aanloop- en afremtraject moet u de fijnafstellingsprocedure van de eindposities en de controle van de vooreindschakelaar uitvoeren. Instellen van aanloop- en afremtraject Opmerking Door het wijzigen van de trajecten (P.39F) worden de frequenties voor voor omhoog en omlaag bewegen (P.310/P.350) op de bedrijfsinstelling (60 Hz / 40 Hz) terug gesteld. P.39F: 0 = medium/langzame acceleratie van de poort P.39F: 1 = langzame acceleratie van de poort (grote zware poort) P.39F: 2 = medium acceleratie van de poort P.39F: 3 = snelle acceleratie van de poort (kleine lichte poort) Poorten lager dan 4 m Snelheid omhoogbeweging. P.310 Aanlooptraject Afremtraject P.39F Omhoog bewegen Snelheid omlaag P.350 Afremtraject Aanlooptraject P.39F Omlaag bewegen 18

19 Poorten vanaf 4 m hoogte (aanbeveling) Snelheid omhoogbeweging P.310 Aanlooptraject Afremtraject P.39F Omhoog bewegen 2,50 m Vooreindschakelaar P.226 Snelheid omlaag P.350 Snelheid omhoog P.365 Afremtraject Afremtraject Aanlooptraject P.39F Omlaag bewegen Instellen van de poortpaneelsnelheid P.310: Hz = Frequentievoorinstelling voor de snelheid omhoog P.350: Hz = Frequentievoorinstelling voor de snelheid omlaag P.365: Hz = Frequentievoorinstelling voor 2. snelheid omlaag bij poorten vanaf 4 m hoogte Opmerking Verhoog de frequentievoorinstelling in kleine stapjes (max. 5 Hz) Beweegt de poort niet of zeer moeizaam dan heeft de motor te weinig kracht. Met behulp van de Boost (vermogenstoename bij kleine snelheden) kan de motor krachtiger gemaakt worden. Loopt de poort, ondanks de maximale Boost (30%), moeizaam aan, dan moet de frequentievoorinstelling worden gereduceerd. Vanwege het grote aantal mogelijke poorttypen moet de correcte instelling van de Boost door uitproberen worden vastgesteld. Boost voor naar boven bewegen: P.140: 0-30% Boost voor sluiten: P.145: 0-30% Opmerking Met behulp van de diagnoseparameter P.910: 2 kan de actuele motorstroom in het display worden weergegeven. De Boost moet zo worden ingesteld dat de motorstroom zo klein mogelijk blijft. De besturing heeft een aantal correctietrajecten nodig tot de eindposities met volle snelheid kunnen worden bereikt. Tijdens de correctietrajecten worden de ingestelde eindposities bewust nog niet bereikt en verschijnt de melding I.5XX. Laat de poort zo vaak tot aan de eindpositie lopen tot in het display de melding I.510, _Eu_ of - Eo - verschijnt. Nu is het instellen van de poortsnelheid en het aanloop- en afremtraject voltooid. Voorzichtig Neem absoluut de norm EN in acht: Gebruiksveiligheid bekrachtigde poorten - Testprocedure. De sluitkracht mag niet meer dan 400 N bedragen. 19

20 Montage- en gebruiksaanwijzing 3,50 A35AE/112 - Poortsnelheid Torblattgeschwindigkeiten voor diverse für kabeltrommeldiameters diverse Seiltrommeldurchmesser (ST-Ø) (ST-ø) ST-ø350 3,00 ST-ø300 ST-ø280 Torblattgeschwindigkeit Poortsnelheid [m/s] [m/s] 2,50 2,00 1,50 1,00 ST-ø250 ST-ø235 ST-ø216 ST-ø203 ST-ø188 ST-ø146 ST-ø134 ST-ø102 0,50 0, Frequentie Fahrfrequenzen van de motorbesturing [Hz] [Hz] 3,00 A50AE/90 - Poortsnelheid Torblattgeschwindigkeiten voor diverse für kabeltrommeldiameters diverse Seiltrommeldurchmesser (ST-Ø) (ST-ø) 2,50 ST-ø350 Poortsnelheid Torblattgeschwindigkeit [m/s] [m/s] 2,00 1,50 1,00 ST-ø300 ST-ø280 ST-ø250 ST-ø235 ST-ø216 ST-ø203 ST-ø188 ST-ø146 ST-ø134 ST-ø102 0,50 0, Frequentie Fahrfrequenzen van de motorbesturing [Hz] [Hz] 20

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore For sliding gates Robus 600/600P 1000/1000P Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 Gebruiksaanwijzing PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 3-348-889-05 2/8.08 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29 30 3132 24 23 25 26 4

Nadere informatie

Beschrijving van regelaar CERTO Standaard

Beschrijving van regelaar CERTO Standaard Beschrijving van regelaar CERTO Standaard E N E R G Y R E C O V E R Y Pagina 2 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Pagina11 Pagina13 Pagina 22 Pagina 26 Pagina 23 1. Functies van de regelaar 2. Klemmenaansluitschema

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke

Nadere informatie

Bestnr.:64 66 69 Superrollo GW90/GW95

Bestnr.:64 66 69 Superrollo GW90/GW95 Bestnr.:64 66 69 Superrollo GW90/GW95 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Winkhaus bluesmart ins en outs

Winkhaus bluesmart ins en outs Winkhaus bluesmart ins en outs Voor installateurs, eindgebruikers en Winkhaus dealers Algemene informatie en installatievoorschriften voor Winkhaus bluesmart elektronica en software Versie 19-12-14_AHT

Nadere informatie

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Bedieningsinstructies Nederlandse versie Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Inhoudsopgave 1 Algemene aanwijzingen... 4 1.1 Aanwijzingen

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 ECON D1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Leveringsomvang...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12000862

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12000862 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12000862 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 ECON D2 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Inhoud levering...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Motorbesturing MO710R(F)EE

Motorbesturing MO710R(F)EE edsen eletaster Benelux B.V. Postbus 273 NL - 62 AG Maastricht el. ++ 31 ()43 3263684 Fax.++ 31 ()43 3263685 Internet: http://www.tedsen.com E-Mail: tedsenbenelux@ilimburg.nl Motorbesturing MO71R(F)EE

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12156867 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

T6EXP. 35 MHz 6/6/1 F4066 40 MHz 6/6/1 F4067

T6EXP. 35 MHz 6/6/1 F4066 40 MHz 6/6/1 F4067 G e b r u i k s a a n w i j z i n g T6EXP 35 MHz 6/6/1 F4066 40 MHz 6/6/1 F4067 Inhoudsopgave Hoofdstuk.............................. bladzijde Veiligheidsvoorschriften......................... 3 1. Inhoud

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie