Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing"

Transcriptie

1 A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing te bewaren.

2 Montage- en gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Introductie... 3 Garantie... 3 Doelmatig gebruik... 3 Veiligheidsinstructies... 4 Productoverzicht en afmetingen... 6 Montage... 7 Elektrische aansluiting... 8 Noodhandbediening...11 Bedieningselementen Algemene bedieningsinstructies voor de parameterinstelling Resetten van de besturing Controle van de looprichting Instellen van de poorteindposities Instellen van het aanloop-en afremtraject en de poortsnelheid Fijnafstelling van de eindposities en controle van de vooreindschakelaars Aansluiten en functie externe besturingen en veiligheidsvoorzieningen Aansluiting en functie van de schakeluitgangen Montage en werking van de radio-ontvanger Montage en werking van de inductielussensor Parameteroverzicht Overzicht van meldingen LED indicatiecodes Positie van de klemmen en componenten Algemeen overzichtsschema Onderhoud Technische gegevens aandrijving Technische gegevens besturing Verklaring van de fabrikant

3 Introductie De A35AE FU-A150AE FU opsteekaandrijving en de TST FUS besturing zijn kwaliteitsproducten met veel prestatiekenmerken. en voordelen. Neem bij de installatie en bij de instelling van de appparatuur deze bediening- en montagehandleiding in acht. Garantie Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen. Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan. De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMV-voorschriften. Doelmatig gebruik De A35AE FU-A150AE FU opsteekaandrijvingen in combinatie met de TST FUS besturing zijn alleen bedoeld voor binnentoepassing voor de aandrijving van rolpoorten, sectionaalpoorten en foliepoorten of indirect aangedreven poortinstallaties. Voor buitentoepassing zijn speciale aansluitkabels vereist. Worden PVC-aansluitleidingen gebruikt dan moeten deze door een beschermingsbuis worden geleid. Een andere of afwijkende toepassing wordt aangemerkt als niet doelmatig gebruik. Een andere toepassing, ander gebruik of wijzigingen zijn om veiligheidsredenen ter bescherming van de gebruiker en van derden, niet toegestaan, aangezien deze afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van de installatie en er daardoor gevaar bestaat voor personen en goederen. Voor schade die in deze gevallen ontstaat, aanvaardt Becker-Antriebe GmbH geen aansprakelijkheid. Neem bij het gebruik van de installatie of bij onderhoud de aanwijzingen in deze handleiding in acht. Bij ondeskundig handelen aanvaardt Becker-Antriebe GmbH geen aansprakelijkheid voor daardoor veroorzaakte schade. 3

4 Montage- en gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies De volgende veiligheidsinstructies en waarschuwingen dienen ter voorkoming van gevaren en ter vermijding van persoonlijke en materiële schade. Bewaar deze handleiding. Voorzichtig Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als deze niet wordt vermeden, dan kunnen verwondingen het gevolg zijn. Opgelet Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als deze niet wordt vermeden, dan kan het product of iets in de omgeving ervan beschadigd worden. Opmerking Geeft gebruikstips en andere nuttige informatie. Belangrijke veiligheidsinstructies. Voorzichtig! Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige verwondigen. De veiligheidsinstructies van EN 12453, EN 12445, EN 12978, VDE 0100, EN 50110, EN 60204, EN 50178, EN en BGR 232 alsmede de voorschriften ter voorkoming van brand en ongelukken moeten worden opgevolgd. Werkzaamheden aan de elektrische installatie, de elektrische of elektronische voorzieningen en apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door een vakbekwame elektromonteur. Bij het in bedrijf zijn van elektrische of elektronische voorzieningen en apparatuur staan sommige componenten onder gevaarlijke elektrische spanning. Bij ondeskundige ingrijpen of het niet in acht nemen van waarschuwingen kunnen verwondingen of materiële schade ontstaan. Alle geldende normen en voorschriften voor elektrische installaties moeten in acht worden genomen. Er mogen alleen vervangende onderdelen, gereedschappen en hulpstukken worden gebruikt die door de fabrikant zijn toegelaten. Voor niet toegelaten producten van derden of veranderingen aan de accessoires wijst de fabrikant iedere aansprakelijkheid af voor opgetreden persoonlijke of materiële schade alsmede gevolgschade. De in de technische gegevens aangegeven limieten moge niet worden overschreden. Bij het monteren van de aandrijving op minder dan 2,50 m hoogte is een afscherming van de aandrijving vereist aangezien aanraken van de motor brandwonden kan veroorzaken. Tussen de aandrijving en brandbare materialen moet voldoende veilige afstand worden bewaard. De poortinstallatie moet beveiligd zijn tegen omlaag vallen. Bij opsteekaandrijvingen voor toepassing op een rolpoort, hefpoort, sectionaalpoort of een indirect bediende poortinstallatie moet de opdrachtgever zorgen voor een geschikte uitrusting of voorziening (externe vangvoorziening, afrolbeveiliging) die indien de draagconstructie defect raakt (bijvoorbeeld touw of ketting) het omlaag vallen van het sectionaaldeel of van de poort met zekerheid kan voorkomen. Bij opsteekaandrijvingen met ontkoppelmechanisme (AK) voor toepassing op een sectionaalpoort met veerof gewichtscompensatie moet deze poortinstallatie door inbouw van een veerbreuk- of valbeveiliging tegen omlaag vallen worden beveiligd. Bij opsteekaandrijvingen met haalketting (LK) of handslinger (HK) moet erop worden gelet dat bij veerbreuk of defect raken van de gewichtscompensatie het op de aandrijving inwerkende koppel kleiner is dan het in de technische gegevens vermelde statische houdmoment. Is dit niet het geval dan moet bij gebruik van deze opsteekaandrijving het omlaag vallen van de poort door inbouw van een veerbreukbeveiliging of valbeveiliging worden voorkomen. Openmaken van de besturing is alleen geoorloofd indien alle polen van de netvoeding zijn onderbroken. Krijgen de potentiaalvrije contacten van de relaisuitgangen of andere klemposities voedingsspanning van elders, d.w.z. staat er tijdens bedrijf een gevaarlijke spanning op, die na het uitschakelen van de besturing of bij uitgetrokken netsteker aanwezig blijft, dan moet een specifieke waarschuwingssticker duidelijk zichtbaar op de kast van de besturing worden aangebracht. ( LET OP! Voordat toegang wordt verkregen tot de aansluitklemmen moeten eerst alle verbindingen met het elektriciteitsnet worden onderbroken ). Het bedienen van de besturing in geopende toestand is niet toegestaan. Het bedienen van de besturing bij gedemonteerde CEE-steker is alleen toegestaan indien via een schakelaar alle polen van de netvoeding van de besturing kunnen worden losgekoppeld. De netsteker of de als vervanging daarvan toegepaste schakelaar moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Indien de aansluitkabel van dit apparaat wordt beschadigd dan moet deze door de fabrikant of de klantenservice of een net zo vakbekwame persoon worden vervangen teneinde risico's te vermijden. 4

5 Ook na het uitschakelen van de voedingsspanning staat er nog vijf minuten lang een gevaarlijke spanning op de condensatoren van de gelijkrichtschakeling. De ontlaadtijd tot op een spanningswaarde van minder dan 60 VDC bedraagt maximaal 5 minuten. Het tijdens deze ontlaadperiode aanraken van onderdelen binnen in de besturing is gevaarlijk. Bij defecte DC/DC-omzetter kan de ontlaadtijd van de condensatoren van de gelijkrichtschakeling tot een spanningswaarde van minder dan 60 VDC aanzienlijk langer worden. Hierbij kunnen ontlaadtijden tot 10 minuten optreden. Bij kortgesloten of extreem overbelaste 24V stuurspanning wordt de DC/DC-omzetter niet geactiveerd, hoewel de condensatoren van de gelijkrichtschakeling toch zijn opgeladen. Display en LED`s blijven donker. De netvoeding kan pas worden opgestart na het verhelpen van de kortsluiting of het opheffen van de extreme overbelasting. Na het uitschakelen van de stroomvoorziening wordt de netvoeding nog een aantal minuten vanuit de condensatoren van de gelijkrichter gevoed en blijft de stroomvoorziening nog een bepaalde tijd, afhankelijk van de belasting van de gelijkrichter, in stand. In dit geval blijft gloeilampje V306 branden tot de spanning volledig is weggevallen. Het processorcircuit met digitale-cijferweergavemodule, EPROM en Multiplex-BUS is galvanisch rechtstreeks met de stroomvoorziening verbonden. Bij eventueel uit te voeren controlemetingen moet hier absoluut op worden gelet (bij metingen in het processorcircuit geen meetapparatuur toepassen die een aardstroom veroorzaakt). Het gebruik van de besturing zonder aangesloten aardleiding is niet toegstaan. Bij niet aangesloten aardleiding ontstaan op de behuizing van de besturing beslist gevaarlijke spanningen door lekstroom. De aansluiting van de aardleiding moet uitgevoerd worden conform EN50178 paragraaf voor verhoogde lekstromen >3,5 ma Inschakeling of bedienen van een besturing waar condens op zit is niet toegestaan. Hierdoor kan de besturing defect raken. Moeten besturingen buiten het gespecificeerde temperatuurbereik worden gebruikt dan moet ervoor worden gezorgd dat via een geregeld en gecontroleerd verwarmingssysteem bij het inschakelen van de voeding alsmede tijdens de bediening van de besturing het gespecificeerde werktemperatuurbereik wordt gehandhaafd. Bediening van de besturing met een beschadigd folietoetsenbord of kijkvenster is verboden. Beschadigde toetsenborden en schermen moeten worden vervangen. Om te voorkomen dat het toetsenbord wordt beschadigd mag dit niet worden bediend met een scherp voorwerp. Het toetesenbord is in essentie alleen bedoeld om met de vingers te worden bediend. Voordat de voeding van de besturing voor de eerste keer wordt ingeschakeld moet worden gecontroleerd of de configuratiekaarten (steekmodulen) op de juiste plaats en in de juiste stand zijn ingestoken. Het op een onjuiste plaats of omgedraaid insteken van de kaarten kan leiden tot beschadiging van de besturing. Dit kan overigens ook gebeuren bij gebruik van niet toegelaten kaarten van derden. Bij het bewegen van de poort in dodemansbedrijf moet worden gecontroleerd of het traject van de poort door de bediener kan worden overzien aangezien in deze bedrijfsmodus veiligheidsvoorzieningen zoals sluitkantbeveiliging en fotocel niet meer functioneren. De instellingen van de parameters en de functie van de veiligheidsvoorzieningen moeten worden gecontroleerd. Het instellen van de parameters, bruggen en andere bediedingselementen mag alleen gebeuren door daartoe opgeleid personeel. 5

6 Montage- en gebruiksaanwijzing Alle afmetingen in mm. Productoverzicht en afmetingen Opsteekaandrijving met handslinger (HK) Opsteekaandrijving met haalketting (LK) Opsteekaandrijving met ontkoppelingsmechanisme (AK) Boorsjabloon Voor as Ø 30 mm Voor as Ø 25,4 mm Besturing TST FUS T = 120 6

7 Montage Montage aandrijving Opgelet De opsteekaandrijving moet op een console of stevige draaimomentsteun worden gemonteerd welke is voorzien van trillingdempers.bij indirect aangedreven poortinstallaties overigens zonder trillingsdempers. Het maximale aanhaalmoment van de bevestigingsbouten M8 voor de bevestiging van de aandrijving mag niet hoger zijn dan 25 Nm bij een draaddiepte van 10 mm. Wordt hier niet aan voldaan dan kan het product of iets in zijn omgeving beschadigd raken. Alvorens de opsteekaandrijving op de as wordt aangebracht moet het deel van deze as dat in de aandrijving wordt geschoven, worden ingevet. Montage besturing Monteer de besturing zodanig, dat de bedieningselementen goed bereikbaar zijn. Voorzichtig Voordat u de besturing monteert moet u deze controleren op eventuele transport- of andere beschadigingen. Beschadigingen aan het inwendige van de besturing kunnen onder bepaalde omstandigheden tot aanzienlijke gevolgschade aan de besturing leiden en zelfs tot risico's voor de gezondheid van de gebruiker. Aanraken van de elektronische onderdelen, in het bijzonder de onderdelen van het processorcircuit is verboden. Elektronische componenten kunnen door elektrostatische ontlading worden beschadigd of vernietigd. Voor het openen van de het deksel van de kast moet u zich ervan overtuigen dat er geen boorspanen, die in het deksel liggen, in de kast kunnen vallen. Er moet worden gecontroleerd of de besturing zodanig wordt gemonteerd dat er geen materiaalspanningen optreden. Ongebruikte kabelinvoeren moeten met afdoende middelen worden afgesloten om de IP54 afdichtingsklasse van de behuizing te waarborgen. De kabelinvoeren mogen niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen, in het bijzonder trekbelasting. De CEE-steker moet, gezien vanaf de besturing, goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Min. 100 mm C 50 C 1 x 230 V AC, N, PE Min. 100 mm ca Openen, montagestand van het deksel en aansluiting van het folietoetsenbord 7

8 Montage- en gebruiksaanwijzing Elektrische aansluiting Voorzichtig De elektrische aansluiting mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gespecialiseerde elektrotechnicus! Raadpleeg de technische gegevens van de te gebruiken besturing en de van kracht zijnde EN-normen! Bij alle aansluitwerkzaamheden moet de poortinstallatie door het verwijderen van de CEE-steker/ uitschakelen van de hoofdschakelaar veilig van het net worden gescheiden. Raadpleeg de technische gegevens van de opsteekaandrijving. De in de technische gegevens vermelde limieten mogen niet worden overschreden. De opdrachtgever moet met name de beveiliging van de poortinstallatie uitvoeren conform de technische gegevens! Bij het aanbrengen van de aardekabel moet u erop letten dat u de kabel er niet onbedoeld uittrekt en daarmee uiteindelijk het contact van de aardekabel onderbreekt. Breng vervolgens de aansluitkabel zo aan dat deze niet in aanraking komt met de aandrijving. Na uitschakelen van de besturing staat deze nog maximaal 5 minuten onder gevaarlijke spanning. Het aanraken van de elektronische onderdelen is vanwege de restspanningen gevaarlijk. De besturing mag nooit worden bediend bij geopend deksel van de kast. Alvorens de besturing voor de eerste keer wordt ingeschakeld moet, na het voltooien van de bedrading, worden gecontroleerd of alle motoraansluitingen aan de kant van de besturing en de motor zijn vastgezet of vergrendeld. Losse motoraansluitingen leiden in de regel tot beschadiging van de omvormer. Alle ingangen van de stuurspanning zijn galvanisch ten opzichte van de voeding door een basisisolatie gescheiden. Alle op de besturing aan te sluiten componenten moeten minstens zijn voorzien van een extra isolatie met een testspanning > 230 V (conform EN ). De netsteker moet van de besturing uit gezien goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Opgelet Speciaal bij snellopende foliepoorten ontstaan zeer hoge elektrostatische ladingen. Het ontladen van deze spanning kan leiden tot beschadiging van de besturing. Daarom moeten geschikte maatregelen worden genomen om elektrostatische oplading te verhinderen. Aansluiting op de voedingsspanning 4 Windingen CEE-steker 3 polig 300 / 500 / 16 A, blauw Zekering 16 A / K-type L N PE 8

9 Aansluiting van de aandrijving op de besturing Voor het aansluiten van de opsteekaandrijving op de besturing gebruikt u alleen originele door de fabrikant toegelaten. besturing-en motorkabels. gn/ge sw br gr 6 Elektrische aansluitingen: AMP-steker 1 - Beveiligingscircuit ingang 2 - RS485 B 3 - GND 4 - RS485 A 5 - Beveiligingscircuit uitgang V DC Afscherming van de motorkabel 4 gr br zw gn/ge Wago-klem 7/8 - S4F Thermische schakelaar 9/10 - S3F onderbreker HK/LK (bij AK overbrugd) 11/12 - aansluitmogelijheid voor externe beveiligingscomponenten S4F S3F (optioneel) Aansluiting van de besturing Aansluiting stuurleiding Draai de ovale zwarte schroefhouders van de schroefbevestiging los. Nu haalt u de beide delen van de schroefbevestiging uit elkaar. Steek de leiding met de klemmen en het dikkere deel van de schroefhouder door de rechter ovale opening. Voeg de helften van de schroefhouder precies passend op de wand van de kast samen. Draai de wartel van de schroefbevestiging los, zodat de schroefbebevestiging op de kabel kan worden gedraaid. Draai nu de schroefbevestiging vast in de schroefhouder. Schuif de kabel in de besturing tot de mantel ca. 0,5 cm in de besturing steekt. Draai de wartel vast zodat de afdichtingklasse is gewaarborgd. Maak de klemaansluitingen 60/61 en 80/81/82/83 volgens bovenstaand schema. Aansluiten motorleiding Het aansluiten van de motorkabel gaat op dezelfde manier als het aansluiten van de stuurkabel, behoudens de volgende afwijkingen: Steek de motorkabel door de linker ovale opening. Maak de klemaansluitingen T1/T2/T3 volgens bovenstaand schema en schroef de twee groen/gele aders vast op de. PE-klemme. 9

10 Montage- en gebruiksaanwijzing Aansluiten van de aandrijving Openen van de eindafschakeling Zo nodig de schroeven uit de gele grendels verwijderen en onderstaand aangegeven stappen uitvoeren De stuur- en motorkabels worden aan de kant van de aandrijving met een steker aangesloten. Opdat de trekontlasting en de beschermingsklasse bij de aandrijving gewaarborgd zijn, mogen de schroefbevestigingen niet worden losgemaakt.. De stekers kunnen maar op één manier ingestoken worden en vergrendelen hoorbaar. Opmerking De groengele aardingsdraad moet op de gemerkte aansluitlip worden gestoken. Let erop dat deze goed vast komt te zitten. Aansluiting stuurleiding Aansluiten motorleiding Sluiten van de eindafschakeling Neem de eerder verwijderde schroeven of de meegeleverde schroeven in het deksel van de kast en voer onderstaand aangegeven stappen uit. Opmerking Let er bij het terugplaatsen op, dat de afdichting en de dichtingsgroef schoon zijn en dat het deksel correct is geplaatst Voorzichtig Bij het monteren van de aandrijving op een hoogte van minder dan 2,50 m moeten de gele grendels met de meegeleverde schroeven worden geborgd Draai de schroeven zorgvuldig vast. 10

11 Noodhandbediening Met behulp van de noodhandbediening kan de poort bij stroomuitval worden geopend of gesloten. Opgelet Om de noodhandbediening te gebruiken moet de poortinstallatie losgekoppeld worden van het net. Noodhandbediening (HK) mag alleen bij stilstaande motor door middel van een handslinger en alleen door geïnstrueerd personeel gebeuren. De poort mag niet over de eindposities heen worden verplaatst. Voor de noodhandbediening zijn 3 verschillende systemen beschikbaar: Handslinger HK Haalketting LK Ontkoppelmechanisme AK Handslinger HK Verwijder eerst het afsluitdeksel. Voor de noodhandbediening wordt de handslinger op de motoras gestoken. Om de elektrische bediening van de poortinstallatie tijdens de noodhandbediening veilig te blokkeren wordt hierdoor de veiligheidsschakelaar S3F geopend. De poort kan door het verdraaien van de handslinger worden geopend of gesloten. Voorzichtig Na gebruik moet de handslinger er weer worden verwijderd anders kunnen verwondingen en beschadigingen optreden. Opgelet Na het verwijderen van de handslinger moet het afsluitdeksel weer worden aangebracht zodat de afdichtingsklasse van de aandrijving gehandhaafd blijft. Haalketting LK Opmerking Opsteekaandrijvingen met haalketting (LK) moeten horizontaal worden gemonteerd. Montage van het kettingwiel met geïntegreerde kettingbeschermer. Plaats het kettingwiel met de geïntegreerde kettingbeschermer, erop met de zijde voorzien van een sticker, naar de aandrijving toe gericht. Monteer de kettingbeschermer met onderlegring, veerring en schroef. Invoeren van de ketting Draai de kettingbeschermer met de openingen naar boven. Neem een uiteinde van de ketting en steek deze in de linker opening van de kettingbeschermer. Let op de juiste ligging van de ketting in de geleider. Vervolgens draait u de kettingbeschermer naar rechts tot u de ketting uit de andere opening kunt halen. 11

12 Montage- en gebruiksaanwijzing Verbinden van de kettinguiteinden Voordat u met de kettingsluiting de kettinguiteinden met elkaar verbindt moet u erop letten dat de ketting niet een slag verdraaid wordt gemonteerd. De kettingsluiting moet zorgvuldig worden samengebogen. Bediening Door aan een kant van de ketting te trekken kan de poort handmatig worden geopend of gesloten. Om de elektrische bediening van de poortinstallatie tijdens de noodhandbediening veilig te blokkeren wordt de veiligheidsschakelaar S3F geopend. Na gebruik van de ketting moet erop worden gelet dat de ketting weer vrij hangt zodat de veiligheidsschakelaar S3F wordt vrijgegeven en daardoor elektrische bediening mogelijk wordt. ca. 150 mm Ontkoppelmechanisme AK Opgelet Bij toepassing van opsteekaandrijvingen met ontkoppelmechanisme (AK) op veer- of gewichtsgecompenseerde sectionaalpoorten moet de poortinstallatie door het inbouwen van een veerbreukbeveiliging of valbeveiliging tegen omlaag vallen worden beveiligd. Op deze sectionaalpoorten mag het ontkoppelmechanisme alleen worden bediend bij volledige gewichtscompensatie van de poortinstallatie en bij stilstand van de aandrijving. Koppelen Ontkoppelen Opmerking Overtuig u ervan dat het kettingwiel tegen de linkeraanslag staat. Montage van de ketting en de kettingbeschermer - Leg de ketting er zo op dat de ketting aan de rechterkant ca. 150 mm vrij hangt. - Breng de kettingbeschermer aan door deze op de naaf van het kettingwiel te steken tot deze hoorbaar vergrendelt. Bediening Door aan de ketting te trekken wordt de aandrijving losgekoppeld van de veer.as. De gewichtsgecompenseerde sectionaalpoort kan nu met de hand worden geopend of gesloten. Na het bedienen moet de aandrijving weer worden gekoppeld door aan het andere uiteinde van de ketting te trekken. Opmerking Er moet op worden gelet dat de onderste eindpositie van de poort zo wordt ingesteld dat de kabels voor de ophanging van de poort strak blijven, d.w.z. dat het totale gewicht van de poort aan de kabels hangt. Hierdoor wordt een gemakkelijk koppelen en ontkoppelen van het ontkoppelmechanisme gewaarborgd. Foutieve afstellingen (slappe kabels) in de onderste eindpositie leiden tot een moeilijk lossende werking van het ontkoppelmechanisme. 12

13 Bedieningselementen Toets Door de toets OMHOOG in te drukken gaat de poort open. Bij het bereiken van de bovenste eindpositie of bij activering van een veiligheidsfunctie stopt de poort automatisch. Wordt de toets OMHOOG ingedrukt terwijl de poort aan het sluiten is, dan stopt de poortbeweging en loopt deze na een korte vertragingstijd naar de bovenste eindpositie. Toets Å Door het indrukken van de toets STOP wordt de poort stop gezet. Verder kan een fout door lang indrukken worden bevestigd en gereset. Toets Door de toets OMLAAG in te drukken sluit de poort. Bij het bereiken van de onderste eindpositie stopt de poort automatisch. Door activering van de sluitkantbeveiliging of de fotocel stopt de poort en beweegt deze vervolgens naar de bovenste eindpositie. Wordt de knop OMLAAG ingedrukt tijdens het openen van de poort dan volgt er geen reactie. NOODSTOP-drukknop (optioneel) Door het indrukken van de NOODSTOP wordt de aandrijving uitgeschakeld. Een beweging van de poort is pas weer mogelijk na het ontgrendelen van de NOODSTOP-drukknop. 13

14 Montage- en gebruiksaanwijzing Algemene bedieningsinstructies voor de parameterinstelling Voor het veranderen van de parameters staan 3 bedieningsniveau's ter beschikking (P.999: 0-2) zie het hoofdstuk parameteroverzicht. Na het instellen van het optimale poorttraject schakelt u van bedieningsniveau 2 naar niveau 1 om onbedoelde wijzigingen van het poorttraject te voorkomen. Parameters wijzigen Voor het wijzigen van parameters gaat u als volgt te werk: Verwijder de netsteker Zet DIP-schakelaar S200 in de stand ON. Plaats de netsteker. Druk de toetsen Å STOP en OMHOOG gedurende ca. 3 sec. gelijktijdig in om naar de parameterinstelmodus van de poortbesturing te schakelen. Wijzig de gewenste parameters. Na het afsluiten van de instellingen verlaat u de parameterinstelmodus door de toets Å STOP gedurende ca. 3 sec. in te drukken. S200 Voorzichtig Na het wijzigen van de parameter zet u DIPschakelaar S200 weer in de stand OFF. Openen van de parametermodus 1. Poortbesturing uitschakelen S200 Schakelaar S200 in de stand ON zetten Poortbesturing inschakelen 4. Å+ Stopp + OMHOOG (lang) Alle polen van de voeding uitschakelen (veiligheidsinstructies in acht nemen). Servicemodus wordt geactiveerd, sluit de kast. Besturing inschakelen. Stoptoets en tegelijk toets OMHOOG drukken en gedrukt houden. De digitale-cijferweergavemodule dooft na een aantal seconden vertraging. Bij geaktiveerde Servicemodus knippert het eerste decimaalpunt. De weergave van de display is afhankelijk van de besturingsstatus. Na ca. 3 seconden verandert de besturing in de parametermodus..... P

15 Parameterselectie OMHOOG of DICHT Gewenste parameter selecteren. L E T O P: Niet alle parameters zijn direct te zien c.q. te wijzigen, afhankelijk van het geselecteerde bedieningsniveau (P.999: 0-2). De parameterwaarde kan worden bekeken of gewijzigd (zie hieronder).. Weergave varieert met de selectie. P.... Parameterbewerking 1. Besturing in parameterinstelmodus of 4. of 5. Weergave van de gewenste parameternaam. P Å STOP (kort) Openen van de parameter. De actuele parameterwaarde wordt getoond. 5 Omhoog Omlaag Å Å STOP (lang) Ingestelde STOP (kort) STOP (kort) Naar Toets pijltje omhoog, om de parameterwaarde te verhogen. Toets pijltje omlaag, om de parameterwaarde te verlagen. parameterwaarde opslaan. Ingestelde parameterwaarde negeren. Verlaten van de parametermodus 1. De STOP (lang) Å S200 Poortbesturing uitschakelen het weergeven van de naam van de parameter schakelen. parametermodus wordt onmiddellijk verlaten, poortbediening is weer actief. Wordt de actueel geldige parameterwaarde gewijzigd dan knipperen de decimaalpunten. De parameter geldt als opgeslagen wanneer er geen punten meer knipperen. Annulering, de oorspronkelijke parameterwaarde wordt weer getoond. 6 4 Weergave van de parameternaam. P Automatisch blijft de laatst opgeslagen waarde behouden. Alle polen van de voeding uitschakeledule dooft na een aantal secon- De digitale-cijferweergavemo- (veiligheidsinstructies in acht nemen). den vertraging. Schakelaar Servicemodus wordt gedeactiveerd, sluit de kast. S200 in de stand OFF zetten Poortbesturing inschakelen Besturing inschakelen.... Opmerking Na ca. 1 uur wordt de servicemodus vanzelf gereset. Om weer in de servicemodus te komen moet de besturing kortstondig worden uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld, of er moet een reset worden uitgevoerd. 6 4 Resetten van de besturing Å+ + gelijktijdig indrukken en ca. 3 seconden vasthouden. 15

16 Montage- en gebruiksaanwijzing Controle van de looprichting Breng de poort met behulp van de noodhandbediening in half geopende stand. Steek de CEE-steker in de CEE-contactdoos of schakel de hoofdschakelaar van de besturing in. De karakteristieke gegevens van de aandrijving zijn al in de besturing opgeslagen. De besturing bevindt zich direct in de IJKmodus (dodemansbedrijf) en op het display verschijnt de melding EICH. Na de basisinstelling bevindt de besturing zich in de EICH-modus (dodemansbedrijf) en in het display verschijnt de melding EICH. De draairichting van de aandrijving is afhankelijk van de besturing en moet eerst worden gecontroleerd. Ga als volgt te werk: Controleer of de poort zich in halfgeopende stand bevindt. Controleer ook of de besturing zich in de EICH-modus bevindt. Zo niet, ga dan als volgt te werk: 1. Parameterinstelmodus openen door gelijktijdig indrukken van de toetsen Å STOP en OMHOOG (lang). 2. Parameter P.210 opnieuw programmeren van alle eindposities oproepen door bedienen van de pijltjestoetsen. 3. Parameters openen door kortstondig bedienen van de toets Å STOP, met de pijltjestoetsen de waarde 5 selecteren en vervolgens opslaan met de toets Å STOP (lang). 4. Na het wijzigen van parameter P.210 de parameterinstelmodus verlaten door lang indrukken van de toets Å STOP. In het display verschijnt de melding EICH Opmerking Deze procedure wordt voor het vervolg als volgt weergegeven: P.210: 5 Druk op de toets Å STOP (kortstondig) om de EICH-modus te bevestigen. In het display verschijnt de melding E.i.E.u. Controleer met de toetsen OMHOOG en OMLAAG van de besturing of de looprichting van de poort overeenstemt met de ingedrukte toetsen. Opmerking Beweegt de poort niet dan heeft de motor te weinig kracht. Met behulp van de Boost (vermogenstoename bij kleine snelheden) kan de motor krachtiger worden gemaakt. Boost / Vermogenstoename bij kleine snelheden De Boost dient voor het vergroten van het vermogen van de aandrijving bij lage toerentallen. Zowel een te kleine als een te grote instelling van de Boost kan leiden tot een fout tijdens het lopen van de poort. Het instelbereik van de Boost is 0-30%. Is er een te grote Boost ingesteld dan zal dit leiden tot een foutmelding wegens te grote stroomsterkte (F.510/F.410). In dat geval moet de Boost worden verlaagd. Is de Boost klein of 0 en de motor heeft niet genoeg kracht om de poort in beweging te brengen dan moet de Boost worden verhoogd. Vanwege het grote aantal mogelijke poorttypen moet de correcte instelling van de Boost door uitproberen worden vastgesteld. Boost voor naar boven bewegen: P.140: 0-30% Boost voor sluiten: P.145: 0-30% Opmerking Met behulp van de diagnoseparameter P.910: 2 kan de actuele motorstroom in het display worden weergegeven. De Boost moet zo worden ingesteld dat de motorstroom zo klein mogelijk blijft. Stemt de looprichting van de poort niet overeen met de toetscommando's dan wijzigt u de draairichting als volgt: P.130: 0 = Rechtsdraaiend veld Controleer de looprichting opnieuw. 16

17 Instellen van de poorteindposities Voorzichtig Na iedere wijziging van de poorteindposities moet u de fijnafstellingsprocedure en de controle van de vooreindschakelaar uitvoeren. Opmerking Zijn de eindposities vantevoren geprogrammeerd dan moet het programmeren van de eindposities opnieuw worden uitgevoerd. Stel daartoe de volgende parameters in: P.210: 5 = opnieuw programmeren van alle eindposities De aandrijving is uitgerust met een Singleturn-absolutewaarden-draaidetector via welke de besturing de poorteindposities herkent. Opgelet Instellen van de Singleturn-absolutewaarden-draaidetector in de aandrijving is niet mogelijk. Voor het programmeren van de poorteindposities moet de sluitkantbeveiliging van de poort aangesloten worden op de TST FUS poortbesturing (zie het hoofdstuk Aansluiting en functionering van externe besturingen en veiligheidsvoorzieningen ). De poorteindposities worden rechtstreeks door de besturing ingesteld. Overtuig u ervan dat in het display de melding E.i.E.u. staat. De besturing bevindt zich in dodemansbedrijf. Laat de poort naar de gewenste onderste eindpositie lopen. Sla de instelling op door indrukken van de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding E.i.E.o. Laat de poort naar de gewenste bovenste eindpositie lopen. Sla de instelling op door indrukken van de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding E.i.E.1. Indien u geen deelopeningspositie wilt instellen druk dan op de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding - Eo - Indien u een deelopeningspositie wilt instellen laat u de poort naar de gewenste positie lopen. Sla de deelopeningspositie op door indrukken van de toets Å STOP (lang). In het display verschijnt de melding STOP De besturing heeft een aantal correctietrajecten nodig voordat de eindposities met volle snelheid kunnen worden bereikt. Tijdens de correctietrajecten worden de ingestelde eindposities bewust nog niet bereikt en verschijnt de melding I.5XX. Laat de poort zo vaak tot aan de eindpositie lopen tot in het display de melding I.510, _Eu_ of - Eo - verschijnt. Nu is het instellen van de eindposities voltooid. 17

18 Montage- en gebruiksaanwijzing Instellen van het aanloop-en afremtraject en de poortsnelheid Voorzichtig Na iedere wijziging van de snelheid van de poort of het aanloop- en afremtraject moet u de fijnafstellingsprocedure van de eindposities en de controle van de vooreindschakelaar uitvoeren. Instellen van aanloop- en afremtraject Opmerking Door het wijzigen van de trajecten (P.39F) worden de frequenties voor voor omhoog en omlaag bewegen (P.310/P.350) op de bedrijfsinstelling (60 Hz / 40 Hz) terug gesteld. P.39F: 0 = medium/langzame acceleratie van de poort P.39F: 1 = langzame acceleratie van de poort (grote zware poort) P.39F: 2 = medium acceleratie van de poort P.39F: 3 = snelle acceleratie van de poort (kleine lichte poort) Poorten lager dan 4 m Snelheid omhoogbeweging. P.310 Aanlooptraject Afremtraject P.39F Omhoog bewegen Snelheid omlaag P.350 Afremtraject Aanlooptraject P.39F Omlaag bewegen 18

19 Poorten vanaf 4 m hoogte (aanbeveling) Snelheid omhoogbeweging P.310 Aanlooptraject Afremtraject P.39F Omhoog bewegen 2,50 m Vooreindschakelaar P.226 Snelheid omlaag P.350 Snelheid omhoog P.365 Afremtraject Afremtraject Aanlooptraject P.39F Omlaag bewegen Instellen van de poortpaneelsnelheid P.310: Hz = Frequentievoorinstelling voor de snelheid omhoog P.350: Hz = Frequentievoorinstelling voor de snelheid omlaag P.365: Hz = Frequentievoorinstelling voor 2. snelheid omlaag bij poorten vanaf 4 m hoogte Opmerking Verhoog de frequentievoorinstelling in kleine stapjes (max. 5 Hz) Beweegt de poort niet of zeer moeizaam dan heeft de motor te weinig kracht. Met behulp van de Boost (vermogenstoename bij kleine snelheden) kan de motor krachtiger gemaakt worden. Loopt de poort, ondanks de maximale Boost (30%), moeizaam aan, dan moet de frequentievoorinstelling worden gereduceerd. Vanwege het grote aantal mogelijke poorttypen moet de correcte instelling van de Boost door uitproberen worden vastgesteld. Boost voor naar boven bewegen: P.140: 0-30% Boost voor sluiten: P.145: 0-30% Opmerking Met behulp van de diagnoseparameter P.910: 2 kan de actuele motorstroom in het display worden weergegeven. De Boost moet zo worden ingesteld dat de motorstroom zo klein mogelijk blijft. De besturing heeft een aantal correctietrajecten nodig tot de eindposities met volle snelheid kunnen worden bereikt. Tijdens de correctietrajecten worden de ingestelde eindposities bewust nog niet bereikt en verschijnt de melding I.5XX. Laat de poort zo vaak tot aan de eindpositie lopen tot in het display de melding I.510, _Eu_ of - Eo - verschijnt. Nu is het instellen van de poortsnelheid en het aanloop- en afremtraject voltooid. Voorzichtig Neem absoluut de norm EN in acht: Gebruiksveiligheid bekrachtigde poorten - Testprocedure. De sluitkracht mag niet meer dan 400 N bedragen. 19

20 Montage- en gebruiksaanwijzing 3,50 A35AE/112 - Poortsnelheid Torblattgeschwindigkeiten voor diverse für kabeltrommeldiameters diverse Seiltrommeldurchmesser (ST-Ø) (ST-ø) ST-ø350 3,00 ST-ø300 ST-ø280 Torblattgeschwindigkeit Poortsnelheid [m/s] [m/s] 2,50 2,00 1,50 1,00 ST-ø250 ST-ø235 ST-ø216 ST-ø203 ST-ø188 ST-ø146 ST-ø134 ST-ø102 0,50 0, Frequentie Fahrfrequenzen van de motorbesturing [Hz] [Hz] 3,00 A50AE/90 - Poortsnelheid Torblattgeschwindigkeiten voor diverse für kabeltrommeldiameters diverse Seiltrommeldurchmesser (ST-Ø) (ST-ø) 2,50 ST-ø350 Poortsnelheid Torblattgeschwindigkeit [m/s] [m/s] 2,00 1,50 1,00 ST-ø300 ST-ø280 ST-ø250 ST-ø235 ST-ø216 ST-ø203 ST-ø188 ST-ø146 ST-ø134 ST-ø102 0,50 0, Frequentie Fahrfrequenzen van de motorbesturing [Hz] [Hz] 20

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 4 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing

Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing S80 met AE Professional Card nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing HazardControl HC520 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Vluchtwegbesturing voor de tweede vluchtweg Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

AW50/25 + AW50AE/25. Montage- en gebruiksaanwijzing. Sectionaalpoortaandrijvingen

AW50/25 + AW50AE/25. Montage- en gebruiksaanwijzing. Sectionaalpoortaandrijvingen AW50/25 + AW50AE/25 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Sectionaalpoortaandrijvingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

Cody Light HF 1/1 1/2

Cody Light HF 1/1 1/2 NL De montage, aansluitingen en het onderhoud mogen alleen door geschoolde vakmannen worden uitgevoerd. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Leest a.u.b deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen,

Nadere informatie

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage NL Rolluik en zonneschermaandrijving VariEco868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de buismotor voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfunctie: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. LivingLight COLOR PLAYER 2 EN COLOR PLAYER 2 RECEIVER VERSIE 1.0 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. De LivingLight producten zijn speciaal

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de tijdklok. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich niet

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

ELWSE sturing met BOX10

ELWSE sturing met BOX10 ELWSE sturing met BOX10 Deze handleiding kan gebruikt worden voor de monofasige en de 3-fasige BOX10-motor met snelontgrendeling of kettingtakel. Belangrijk: De motor en de sturing zijn reeds volledig

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

BDC-i440. Uitvoering: R/S. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BDC-i440. Uitvoering: R/S. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BDC-i44 Uitvoering: R/S nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen Sleutelhanger afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings-

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460 FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING 520109X460 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type CR2450 batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

II PROGRAMMEERBARE STURING

II PROGRAMMEERBARE STURING 1 ROY 4 Schuifhekmotor met POLARIS II PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS II K C A 11 12 13 14 15 16 17 zekering 315m A 24 V AC voeding fotocellen 4 3 2 1 KRACHTREGELING + zekering 6,3 A KRACHT

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

MONTAGE & INSTALL ATIE. MultifunctioneleBUVA. Ergo-Motion MFB. besturingsmodule

MONTAGE & INSTALL ATIE. MultifunctioneleBUVA. Ergo-Motion MFB. besturingsmodule MultifunctioneleBUVA Ergo-Motion MFB besturingsmodule MONTAGE & INSTALL ATIE BUVA Montage & Installatie Ergo-Motion MFB 2 Inhoud 1 Beschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Ingangen 4 1.3 Uitgangen 5 1.4 Instelling

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Torsteuerung Door Control Commande de porte Deurbediening BECK-O-TRONIC 4. Betriebs- und Montageanleitung. Operating and Installation Instructions

Torsteuerung Door Control Commande de porte Deurbediening BECK-O-TRONIC 4. Betriebs- und Montageanleitung. Operating and Installation Instructions Wichtige Informationen für den Elektroanschluss Important information about the electric supply connection Informations importantes pour le branchement électrique Belangrijke informaties voor de elektrische

Nadere informatie

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Radiografische ontvanger E18 1-kanaal AM-radiografische ontvanger in 433 MHz of 868 MHz. 12V of 24V AC/DC (zie etiket op de ontvanger). Potentiaalvrije relaisuitgang

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Geïntegreerde elektronische besturing S-EP 8 met Hirschmann stekker Inhoudsopgave Pagina EP- pomp met geïntegreerde besturing S-EP 8 Algemeen. Functies en inbouwmaten. Werking Extra functies. Startvrijgave

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M Technische gegevens M-type buismotoren zijn bedoeld voor de geautomatiseerde werking van rolluiken buiten en rolpoorten. Ze beschikken over een kop voor noodopening en de poorten of rolluiken kunnen worden

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player Touch en/of Color Player Touch receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player Touch en/of Color Player Touch receiver. LivingLight COLOR PLAYER TOUCH EN COLOR PLAYER TOUCH RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player Touch en/of Color Player Touch receiver. De LivingLight producten zijn

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen huismerk RTS motor aan afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie