ARBEIDSHOF ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSHOF ANTWERPEN"

Transcriptie

1 ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 14 oktober 2013 Kamer 7 Algemeen rolnummer 2011/AA/527 Repertoriumnummer

2 B. Y., wonende te voor wie optreedt als voogd ad hoc mr. A. COLLIN, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12/18, waar tevens keuze van woonst wordt gedaan, met als raadsman mr. MATTHIJS Andy, advocaat te ANTWERPEN, tegen: 1. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, met maatschappelijke zetel gevestigd te te 1050 BRUSSEL, Troonstraat 100, met als raadsman mr. DE VRIESE Wim, advocaat te SCHILDE, 2. D. R., wonende te, 3. V. B. L., wonende te, beiden met als raadsman mr. VERMASSEN Jef, advocaat te LEDE, voor wie pleit: mr. ARTS Rudy, advocaat te LEDE, 4. V. T. H., verblijvend in de strafinrichting te, niet verschijnend. Het hoger beroep is gericht tegen het vonnis van 8 september 2011 van de arbeidsrechtbank Antwerpen. Het arbeidshof past de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken toe. Met arrest van 17 december 2012 werd het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard en werden de debatten heropend op de openbare terechtzitting van 10 juni Advocaat-generaal Johan DEKEERSMAEKER legde namens het openbaar ministerie zijn schriftelijk advies neer ter griffie van dit hof op 2 september 2013, waarna het hof de zaak in beraad nam. 2

3 De conclusies voor B. Y., ontvangen ter griffie van dit hof op 7 juni 2013, wordt uit de debatten geweerd wegens laattijdigheid. 1. Feiten en voorgaande rechtspleging. Met arrest van 15 oktober 2010 werden de debatten heropend gelet op het feit dat de zetel niet meer regelmatig kon worden samengesteld voor het beraad. Met arrest van 17 december 2012, waarin de historiek van het geschil werd beschreven, werd het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard en het bestreden vonnis van de arbeidsrechtbank Antwerpen d.d. 8 september 2011 vernietigd, behalve in zoverre het uitspraak deed over de gerechtskosten. Het hof verklaarde, opnieuw rechtsprekend, de oorspronkelijke vordering van mr. A. C., optredend voor B. Y., ingesteld bij de inleidende dagvaarding d.d. 23 april 2010, ontvankelijk en gegrond. Het hof zegde voor recht dat O. N. op 11 mei 2006 het slachtoffer werd van een dodelijk arbeidsongeval en veroordeelde het Fonds voor Arbeidsongevallen (kort: FAO), overeenkomstig artikel 58, 1, 3, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 tot betaling aan B. Y. van de wettelijke vergoedingen, te berekenen op het basisloon in de zin van de artikelen 34 en volgende van deze wet. Het hof zegde verder voor recht dat B. Y., als minderjarig kind van het slachtoffer O. N., overeenkomstig de artikelen 13, 1 en 19, 1 ste lid, van de Arbeidsongevallenwet aanspraak kan maken op een jaarlijkse rente die een aanvang neemt op 11 mei 2006 berekend op 15% van het basisloon zolang zij gerechtigd is op kinderbijslag en in ieder geval tot zij tot de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De door het FAO ingestelde vordering in vrijwaring op grond van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet werd ontvankelijk en gegrond verklaard. De heer D. en mevrouw V. B. werden solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet veroordeeld tot terugbetaling aan het FAO van alle uitgaven zowel in hoofdsom als intresten en kosten waartoe het FAO met toepassing van artikel 58, 1, 3, van de Arbeidsongevallenwet ingevolge het dodelijk arbeidsongeval d.d. 11 mei 2006 gehouden is, provisioneel begroot op 1 EUR. Het hof beval de heropening der debatten teneinde: - het basisloon te bepalen voor de berekening van de wettelijke vergoedingen en - het Fonds voor Arbeidsongevallen toe te laten zijn schuldvordering te berekenen op grond van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet. Tenslotte werd het arrest gemeen en tegenstelbaar verklaard aan H. V. T. en werden de kosten aangehouden. 3

4 2. Eisen in hoger beroep na arrest van 17 december 2012 tot heropening der debatten. - B. Y., voor wie mr. A. C. optreedt als voogd ad hoc, vordert het FAO te veroordelen tot betaling van de wettelijke vergoedingen zoals bedoeld in de artikelen 10, 11, 13 en 15 van de Arbeidsongevallenwet, te berekenen op het geïndexeerde basisloon zoals bepaald in artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet. Zij vordert meer bepaald te zeggen voor recht dat het basisloon op datum van het arbeidsongeval ,95 EUR bedroeg en tevens te zeggen voor recht dat de uitkeringen dienen te worden vermeerderd met de wettelijke en de gerechtelijke intresten a rato van 7%. Verder argumenteert zij dat de begrafeniskosten in M EUR bedroegen en tot op heden niet vergoed werden en de repatriëringskosten ten laste werden genomen door de Stad Antwerpen. Tenslotte vordert zij het FAO te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten. - Het FAO vordert te zeggen voor recht dat het basisloon in casu dient begroot te worden op ,25 EUR en vraagt de vordering in betaling van de begrafeniskosten en overbrengingskosten af te wijzen als ongegrond. Verder vraagt het FAO voorbehoud te verlenen voor de berekening van de schuldvordering van het FAO overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet en na uitspraak te hebben gedaan over het basisloon en de begrafenis- en overbrengingskosten de debatten te heropenen teneinde het FAO toe te laten haar schuldvordering op grond van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet te begroten. De kosten aan te houden. Tenslotte vraagt het FAO het tussen te komen (tussen)arrest gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan H. V. T. - R. D. en L. V. B. legden na het arrest van 17 december 2012 geen conclusie neer. - Ook H. V. T. legde na het arrest van 17 december 2012 geen conclusie neer. 4

5 3. Beoordeling Het basisloon. Bij arrest d.d. 17 december 2012 werd de heropening der debatten bevolen teneinde het basisloon te bepalen voor de berekening van de wettelijke vergoedingen en het FAO toe te laten zijn schuldvordering te berekenen overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april Teneinde het basisloon te kunnen bepalen dient het hof na te gaan welke de juiste functie was die O. N. (moeder van B. Y.) vervulde, welk statuut ze had (arbeider/bediende), welke collectieve arbeidsovereenkomst op haar toepasselijk was geweest, en onder welk paritair comité zij resulteerde indien de door haar vervulde arbeid conform de toepasselijke wet- en regelgeving zou gepresteerd geweest zijn. B. Y. houdt voor dat haar moeder voornamelijk als kinderoppas/onthaalmoeder/ kinderverzorgster en dus als bediende werkzaam was, zodat ze onder de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 218) ressorteerde. Dit zou resulteren in een basisloon van ,95 EUR of een jaarlijkse rente van 3.267, 95 EUR (15% van ,95 EUR). Het FAO daarentegen argumenteert dat de activiteit van O. N. het best gekwalificeerd kan worden als inwonende dienstbode en daardoor onder de bevoegdheid zou vallen van groep 4 van paritair comité 323 voor het beheer van gebouwen en dienstboden. Binnen deze groep 4 zou haar activiteit vallen onder categorie 1: schoonmaakster, huisbewaarder en dienstbode. Dit zou resulteren in een basisloon van ,25 EUR of een jaarlijkse rente van 2.482,54 EUR (15% van ,25 EUR). Het openbaar ministerie gaat er terecht van uit dat het niet de benaming is die door partijen (of anderen) aan een bepaalde functie wordt gegeven die doorslaggevend is, maar de ware aard van de activiteit zoals die in werkelijkheid op de arbeidsplaats wordt uitgeoefend. Het hof dient bijgevolg te onderzoeken welk takenpakket door de werkgevers (het echtpaar D. V. B.) aan O. N. werd opgelegd, en wat ze dus werkelijk deed. 5

6 Uit de in het schriftelijk advies van de eerste substituut-arbeidsauditeur geciteerde verklaring van L. V. B. aan de inspectie van het FAO blijkt dat: O. N. bij het gezin D. V. B. tewerkgesteld was als kinderoppas voor L. en dit sinds januari Zij kreeg bij hen kost en inwoon; als kinderoppas O. N. enkel actief was tijdens de uren dat de ouders actief waren in de zaak die toen 's middags en 's avonds open was. Op woensdag en zondag was ze vrij; na afloop van het toeristenvisum besloten werd om O. N. verder in dienst te houden gelet op de goede relatie met L., en omdat men tevreden was over haar prestaties; op de dag van de gruwelijke feiten O. N. aan het stofzuigen was en L. V. B. voorstelde om met L. met het fietsje naar buiten te gaan aangezien het mooi weer was; O. N. geen strikt vooraf bepaalde takenlijst had, en vrij was te komen en te gaan zolang ze voor L. zorgde. Ook in de beroepsbesluiten van het echtpaar D. V. B. vóór het arrest d.d. 17 december 2012 wordt bevestigd dat O. N. geen strikt bepaalde takenlijst had en vrij was te komen en te gaan, zolang ze voor Luna zorgde. Uit deze feitelijke elementen leidt het hof af dat het takenpakket van O. N. hoofdzakelijk bestond uit de zorg voor Luna en dat de kleine huishoudelijke taken bijzaak waren. Uit die vaststelling volgt dat de moeder van B. Y. niet kan beschouwd worden als een dienstbode die ook af en toe op het kind moest passen maar wel als een kinderoppas die vrijelijk haar taken kon bepalen en inrichten en slechts occasioneel kleine huishoudelijke taken vervulde. Het FAO houdt dan ook ten onrechte voor dat de beroepsbezigheid van O. N. beantwoordt aan de hierna volgende definitie van artikel 5 van de wet op de arbeidsovereenkomsten aangaande 'dienstbodes': "De arbeidsovereenkomst voor dienstboden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de dienstbode, zich verbindt tegen loon en onder gezag van een werkgever, in hoofdzaak huishoudelijke handarbeid te verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin" (tekstmarkering toegevoegd) Het gegeven dat O. N. niet beschikte over de nodige diploma's en relevante ervaring om onthaalmoeder of kinderoppas te zijn is op zich niet relevant voor de beoordeling van de aard van het in werkelijkheid uitgevoerd werk. Ter beoordeling staat het concrete takenpakket en de daarbij horende verantwoordelijkheden die in casu in grote mate vergelijkbaar zijn met deze van een 6

7 onthaalmoeder of kinderverzorgster. De pedagogische vaardigheden die O. N. diende aan de dag te leggen als kinderoppas wijzen in de richting van het bediendestatuut. Net zoals bij onthaalmoeders en kinderverzorgsters impliceren de opvoedkundige taken het verrichten van intellectuele arbeid. Het feit dat O. N. bij de familie D. V. B. inwoonde, doet geen afbreuk aan haar statuut van bediende. Gelet op het voorgaande kan het standpunt van het FAO dat O. N. slechts dienstbode was, niet worden gevolgd. De huishoudelijke handenarbeid in haar takenpakket was immers slechts van beperkte en bijkomstige aard. Tewerkgesteld als huisbediende stond O. N. in voor de opvang, verzorging en pedagogische begeleiding van L. zodat ze onder het statuut van bediende valt en ressorteert onder het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 218). De loonbarema's voor de bedienden van het PC 218 werden vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 (bundel B. Y. - stuk 1). De referteperiode loopt in dit geval van 11 mei 2005 tot en met 10 mei Het hof bepaalt bijgevolg het basisloon op ,95 EUR (cfr. de door B. Y. in syntheseconclusie na arrest d.d. 17 december 2012 uitgevoerde berekeningswijze). Zulks impliceert dat de door het FAO aan B. Y. in uitvoering van het arrest d.d. 17 december 2012 verschuldigde jaarlijkse rente 3.267,89 EUR (nl. 15% van ,95 EUR) bedraagt De vergoeding voor begrafeniskosten. Artikel 10 van de Arbeidsongevallenwet luidt als volgt: "Wanneer de getroffene ingevolge het arbeidsongeval overlijdt, wordt een vergoeding voor begrafeniskosten toegekend die gelijk is aan dertigmaal het gemiddelde dagloon. In geen geval mag die vergoeding evenwel minder bedragen dan het bedrag van de overeenkomstige vergoeding dat, op de dag van het overlijden, wordt toegekend met toepassing van de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering." Artikel 41, eerste lid van dezelfde wet bepaalt het volgende: "De vergoeding voor begrafeniskosten bedoeld in artikel 10 wordt in de maand die volgt op het overlijden uitbetaald aan de persoon die deze kosten ten laste heeft genomen. 7

8 Bij ontstentenis van betaling binnen deze termijn, zijn er van rechtswege verwijlintresten verschuldigd op deze vergoeding." Het FAO verzocht B. Y. aan te tonen wie de begrafeniskosten had gedragen. B. Y. stelt in haar syntheseconclusie na tussenarrest dat "de begrafeniskosten in M EUR bedroegen en tot op heden niet vergoed werden". Hiervan wordt echter geen enkel stavingstuk neergelegd. Bij gebrek aan bewijs wie deze kosten ten laste heeft genomen, kan de vordering niet worden toegekend De overbrengingsvergoeding. Naast de vergoeding voor begrafeniskosten draagt de (verzekeringsonderneming) de kosten voor het overbrengen van de overledene getroffene naar de plaats waar de familie haar overledene wenst te laten begraven, en vervult zij de administratieve formaliteiten. (art. 11 Arbeidsongevallenwet) Overeenkomstig artikel 41, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet worden de overbrengingskosten bedoeld in artikel 11 terugbetaald aan de persoon die deze kosten heeft gedragen, binnen twee maanden na de dag van ontvangst van de bewijsstukken, en brengen van rechtswege verwijlintresten op vanaf deze dag in geval van niet-betaling binnen de opgelegde termijn. B. Y. stelt in haar besluiten dat de stad Antwerpen de repatriëringkosten heeft ten laste genomen, zodat zij conform artikel 41, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet geen aanspraak kan maken op de terugbetaling ervan nu zij deze kosten niet zelf heeft gedragen De wettelijke en gerechtelijke intresten op de wettelijke vergoedingen. De wettelijke vergoedingen die verschuldigd zijn door het FAO aan B. Y., als minderjarig kind van O. N., die het slachtoffer werd van een dodelijk arbeidsongeval op 11 mei 2006, dienen vermeerderd te worden met de wettelijke intresten vanaf de datum van opeisbaarheid overeenkomstig artikel 42, derde lid van de Arbeidsongevallenwet, tot 23 april 2010 (datum van de inleidende dagvaarding), en 8

9 met de gerechtelijke intresten vanaf deze laatste datum tot de datum van algehele betaling De gerechtskosten. Het FAO is gehouden de gerechtskosten van B. Y. te dragen in beide aanleggen overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet. Het FAO kan deze kosten evenwel terugvorderen van R. D. en L. V. B. gelet op hun veroordeling bij arrest van dit hof d.d. 17 december 2012 overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet tot terugbetaling aan het FAO van alle uitgaven zowel in hoofdsom als intresten en kosten waartoe het FAO met toepassing van artikel 58, 1, 3, van de Arbeidsongevallenwet ingevolge het dodelijk arbeidsongeval d.d. 11 mei 2006 gehouden is. R. D. en L. V. B. zijn als niet-verzekerde werkgevers evenwel gehouden de gerechtskosten van het FAO te dragen in beide aanleggen. Artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, dat de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten laste van de verzekeraar legt, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is immers niet van toepassing op de geschillen tussen de werkgever en het FAO betreffende de door het FAO ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van de vergoedingen (Cass., 13 oktober 1997, A.C., 1997, 399; Cass., 14 december 1987, A.C., , 486). H. V. T. wordt in beide aanleggen verwezen in zijn eigen kosten. Het bestreden vonnis dient in voormelde zin te worden hervormd Gemeenverklaring. Het hof verleent een gunstig gevolg aan de vordering van het FAO om het tussen te komen arrest gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan H. V. T. ter vrijwaring van zijn regresvordering Het verzoek van het FAO tot heropening der debatten. Het FAO vordert de heropening der debatten teneinde het FAO toe te laten zijn schuldvordering overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet te begroten. Nu het hof bij onderhavig arrest uitspraak doet over de vaststelling van het basisloon en over de door B. Y. ingestelde vorderingen in betaling van de begrafeniskosten en overbrengingskosten op grond van de artikelen 10 en 11 van de Arbeidsongevallen- 9

10 wet, werden alle regelingselementen van het dodelijk arbeidsongeval waarvan O. N. op 11 mei 2006 het slachtoffer werd, bepaald. Bijgevolg is het FAO in staat om over te gaan tot becijfering en betaling van de rente bestemd voor B. Y. en begroting van zijn schuldvordering ten aanzien van R. D. en L. V. B. in uitvoering van het arrest van dit hof d.d. 17 december Er kan bijgevolg geen aanleiding toe bestaan om de heropening der debatten nogmaals te bevelen. BESLISSING Het arbeidshof, Het arrest van dit hof van 17 december 2012 (AR 2011/AA/527) verder uitwerkend: Zegt voor recht dat het basisloon wordt bepaald op ,95 EUR. Verklaart de door B. Y. ingestelde vorderingen tot terugbetaling van de begrafeniskosten en overbrengingskosten overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Arbeidsongevallenwet, ontvankelijk doch ongegrond. Zegt voor recht dat de wettelijke vergoedingen die het Fonds voor Arbeidsongevallen verschuldigd is aan B. Y. ingevolge het arrest van 17 december 2012 dienen vermeerderd te worden met de wettelijke intresten overeenkomstig artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet tot 23 april 2010 (datum van de inleidende dagvaarding), en met de gerechtelijke intresten vanaf deze laatste datum tot de datum van algehele betaling. Hervormt het bestreden vonnis wat de gerechtskosten betreft. Opnieuw rechtsprekend: Veroordeelt het Fonds voor Arbeidsongevallen tot betaling van de gerechtskosten van B. Y. in beide aanleggen, overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april

11 Vereffent deze kosten op 79,05 EUR dagvaardingskosten, 218,64 EUR rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg en 320,65 EUR rechtsplegingsvergoeding hoger beroep overeenkomstig artikel 4 van het KB van 26 oktober Veroordeelt R. D. en L. V. B. solidair tot betaling van de gerechtskosten van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Vereffent deze kosten op 132,14 EUR dagvaardingskosten in tussenkomst en vrijwaring, 218,64 EUR rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg en 320,65 EUR rechtsplegingsvergoeding hoger beroep overeenkomstig artikel 4 van het KB van 26 oktober Verwijst het Fonds voor Arbeidsongevallen in de dagvaardingskosten in tussenkomst en gemeenverklaring aan H. V. T., zijnde 99,66 EUR. Verwijst H. V. T. in zijn eigen gedingkosten in beide aanleggen. Laat deze kosten van onvereffend bij gebrek aan neergelegde kostenbegroting. Verklaart dit arrest gemeen en tegenstelbaar aan de heer H. V. T. Aldus gewezen door: Marleen ZEGERS, raadsheer, Gunnar RIEBS, raadsheer in sociale zaken, werkgever, Ronald DE SCHUTTER, raadsheer in sociale zaken, werknemer-arbeider, Gunnar RIEBS Ronald DE SCHUTTER Marleen ZEGERS 11

12 en uitgesproken door de voorzitter van de zevende kamer van het arbeidshof Antwerpen, afdeling Antwerpen, zitting houdend te Antwerpen in openbare terechtzitting van 14 oktober 2013 met bijstand van griffier Paul DEVOCHT. Paul DEVOCHT Marleen ZEGERS 12

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 7e KAMER OCMW - gewaarborgde gezinsbijslag tegensprekelijk definitief kennisgeving (art. 580, 2, Ger. W.) in de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL , rep.nr.: 201V}() b 1e blad..,"'.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL ARREst..le KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk - definitief kennisgeving

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: C. P., Tegen: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen. Arrest

Hof van beroep Antwerpen. Arrest Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2014/ Datum van uitspraak 7 april 2014 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2012/AR/1196 Niet aan te bieden aan de ontvanger Eindarrest

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/2534 Datum van uitspraak 18 maart 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/1206 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 4 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/557 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/557 p. 2 OCMW - maatschappelijke

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk definitief ln de zaak: LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELlJKE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

C. G., wonende te [xxx], Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

C. G., wonende te [xxx], Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN ACHTENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ACHT. 7 de KAMER Not. 580, 2 G.W. Werkloosheid Tegensprekelijk Definitief In de zaak: RIJKSDIENST

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2014 S.12.0113.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0113.N FULL SERVICES CLEANING nv, met zetel te 1850 Grimbergen, Groot Molenveldlaan 17/9, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2011/AA/527. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWAALF

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2011/AA/527. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWAALF ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr. zevende kamer tussenarrest op tegenspraak (heropening der debatten) arbeidsongeval AR 2011/AA/527 OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN DECEMBER

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.14.0357.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0357.N MARC VAN ZELE ebvba, met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, beklaagde, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0390.N 1. IMMOVA INTERNATIONAL nv, met zetel te 9031 Drongen, Klaverdries 28, 2. A. C., eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld Datum 18 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1 7e ----,1 /J.. A.R. nr. 2010/AB/132 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 APRIL 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: L. D.K., appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 NOVEMBER 2009 S.09.0044.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0044.N FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, met zetel te 1000 Brussel, Gasthuisstraat

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 OKTOBER 2010 P.09.0963.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.09.0963.N G. M. J. M. S., eiser, met als raadslieden mr. Steven Vandebroek en mr. Johan Nulens, advocaten bij de balie te Hasselt,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2010/AA/356. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2010/AA/356. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak. ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2010/AA/356 Eindarrest op tegenspraak. Vierde Kamer. Ziekteverzekering. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIERENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 FEBRUARI 2011 P.10.1244.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.1244.N 1. M C, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op :

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op : 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI 2009. 3de KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Mevrouw H. B., Tegen : Appellante, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 NOVEMBER 2015 P.15.0714.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0714.N 1. J B, beklaagde, 2. TDG MOND nv, thans NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS WELKENRAEDT nv, met zetel te 4840 Welkenraedt,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM.

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. 8 oktober 2001 S.00.0074.F/1 Nr. S.00.0074.F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. HET HOF, Gehoord het verslag van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: A. R., wonende te [xxx],

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 MAART 2011 S.09.0089.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0089.F L. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Mr. Paul

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MEI 2010 P.10.0468.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0468.N A. M. verdachte, eiser, met als raadslieden mr. Pierre Monville en mr. Magali Wyngaerden, advocaten bij de balie te Brussel.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 DE ARBEIDRECHTBANK TE VEURNE, TWEEDE KAMER, HEEFT HET VOLGEN VONNIS UITGESPROKEN: In de zaak nr. 26409 der algemene rol: H. Vera, wonende te 8680 Koekelare, (

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5987 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/709 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.13.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1066.N R D, burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. N D, beklaagde,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MEI 2011 S.10.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0036.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 NOVEMBER 2013 S.12.0025.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0025.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2017 C.16.0217.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.16.0217.N ADVOCATENKANTOOR ANN HERREMAN bvba, met zetel te 1790 Affligem, Calloystraat 2, in haar hoedanigheid van syndicus van de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ',,",.'"' '."".;,'. ',t)." rep.nr.louf AR nr. 2009/AB/52766 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2007 P.07.1193.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.1193.F T. M., moeder van de minderjarge J.W., tegen W. R., vader van de minderjarige J.W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het in

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2009 C.07.0482.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0482.N 1. W.C., en, 2. V. F., eisers, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 21 januari 2014 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2013/AA/318 Repertoriumnummer Arrest bij verstek t.a.v / SECUREX KINDERBIJSLAGFONDS V.Z.W., met maatschappelijke

Nadere informatie