ARBEIDSHOF ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSHOF ANTWERPEN"

Transcriptie

1 ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 14 oktober 2013 Kamer 7 Algemeen rolnummer 2011/AA/527 Repertoriumnummer

2 B. Y., wonende te voor wie optreedt als voogd ad hoc mr. A. COLLIN, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12/18, waar tevens keuze van woonst wordt gedaan, met als raadsman mr. MATTHIJS Andy, advocaat te ANTWERPEN, tegen: 1. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, met maatschappelijke zetel gevestigd te te 1050 BRUSSEL, Troonstraat 100, met als raadsman mr. DE VRIESE Wim, advocaat te SCHILDE, 2. D. R., wonende te, 3. V. B. L., wonende te, beiden met als raadsman mr. VERMASSEN Jef, advocaat te LEDE, voor wie pleit: mr. ARTS Rudy, advocaat te LEDE, 4. V. T. H., verblijvend in de strafinrichting te, niet verschijnend. Het hoger beroep is gericht tegen het vonnis van 8 september 2011 van de arbeidsrechtbank Antwerpen. Het arbeidshof past de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken toe. Met arrest van 17 december 2012 werd het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard en werden de debatten heropend op de openbare terechtzitting van 10 juni Advocaat-generaal Johan DEKEERSMAEKER legde namens het openbaar ministerie zijn schriftelijk advies neer ter griffie van dit hof op 2 september 2013, waarna het hof de zaak in beraad nam. 2

3 De conclusies voor B. Y., ontvangen ter griffie van dit hof op 7 juni 2013, wordt uit de debatten geweerd wegens laattijdigheid. 1. Feiten en voorgaande rechtspleging. Met arrest van 15 oktober 2010 werden de debatten heropend gelet op het feit dat de zetel niet meer regelmatig kon worden samengesteld voor het beraad. Met arrest van 17 december 2012, waarin de historiek van het geschil werd beschreven, werd het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard en het bestreden vonnis van de arbeidsrechtbank Antwerpen d.d. 8 september 2011 vernietigd, behalve in zoverre het uitspraak deed over de gerechtskosten. Het hof verklaarde, opnieuw rechtsprekend, de oorspronkelijke vordering van mr. A. C., optredend voor B. Y., ingesteld bij de inleidende dagvaarding d.d. 23 april 2010, ontvankelijk en gegrond. Het hof zegde voor recht dat O. N. op 11 mei 2006 het slachtoffer werd van een dodelijk arbeidsongeval en veroordeelde het Fonds voor Arbeidsongevallen (kort: FAO), overeenkomstig artikel 58, 1, 3, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 tot betaling aan B. Y. van de wettelijke vergoedingen, te berekenen op het basisloon in de zin van de artikelen 34 en volgende van deze wet. Het hof zegde verder voor recht dat B. Y., als minderjarig kind van het slachtoffer O. N., overeenkomstig de artikelen 13, 1 en 19, 1 ste lid, van de Arbeidsongevallenwet aanspraak kan maken op een jaarlijkse rente die een aanvang neemt op 11 mei 2006 berekend op 15% van het basisloon zolang zij gerechtigd is op kinderbijslag en in ieder geval tot zij tot de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De door het FAO ingestelde vordering in vrijwaring op grond van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet werd ontvankelijk en gegrond verklaard. De heer D. en mevrouw V. B. werden solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet veroordeeld tot terugbetaling aan het FAO van alle uitgaven zowel in hoofdsom als intresten en kosten waartoe het FAO met toepassing van artikel 58, 1, 3, van de Arbeidsongevallenwet ingevolge het dodelijk arbeidsongeval d.d. 11 mei 2006 gehouden is, provisioneel begroot op 1 EUR. Het hof beval de heropening der debatten teneinde: - het basisloon te bepalen voor de berekening van de wettelijke vergoedingen en - het Fonds voor Arbeidsongevallen toe te laten zijn schuldvordering te berekenen op grond van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet. Tenslotte werd het arrest gemeen en tegenstelbaar verklaard aan H. V. T. en werden de kosten aangehouden. 3

4 2. Eisen in hoger beroep na arrest van 17 december 2012 tot heropening der debatten. - B. Y., voor wie mr. A. C. optreedt als voogd ad hoc, vordert het FAO te veroordelen tot betaling van de wettelijke vergoedingen zoals bedoeld in de artikelen 10, 11, 13 en 15 van de Arbeidsongevallenwet, te berekenen op het geïndexeerde basisloon zoals bepaald in artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet. Zij vordert meer bepaald te zeggen voor recht dat het basisloon op datum van het arbeidsongeval ,95 EUR bedroeg en tevens te zeggen voor recht dat de uitkeringen dienen te worden vermeerderd met de wettelijke en de gerechtelijke intresten a rato van 7%. Verder argumenteert zij dat de begrafeniskosten in M EUR bedroegen en tot op heden niet vergoed werden en de repatriëringskosten ten laste werden genomen door de Stad Antwerpen. Tenslotte vordert zij het FAO te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten. - Het FAO vordert te zeggen voor recht dat het basisloon in casu dient begroot te worden op ,25 EUR en vraagt de vordering in betaling van de begrafeniskosten en overbrengingskosten af te wijzen als ongegrond. Verder vraagt het FAO voorbehoud te verlenen voor de berekening van de schuldvordering van het FAO overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet en na uitspraak te hebben gedaan over het basisloon en de begrafenis- en overbrengingskosten de debatten te heropenen teneinde het FAO toe te laten haar schuldvordering op grond van artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet te begroten. De kosten aan te houden. Tenslotte vraagt het FAO het tussen te komen (tussen)arrest gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan H. V. T. - R. D. en L. V. B. legden na het arrest van 17 december 2012 geen conclusie neer. - Ook H. V. T. legde na het arrest van 17 december 2012 geen conclusie neer. 4

5 3. Beoordeling Het basisloon. Bij arrest d.d. 17 december 2012 werd de heropening der debatten bevolen teneinde het basisloon te bepalen voor de berekening van de wettelijke vergoedingen en het FAO toe te laten zijn schuldvordering te berekenen overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april Teneinde het basisloon te kunnen bepalen dient het hof na te gaan welke de juiste functie was die O. N. (moeder van B. Y.) vervulde, welk statuut ze had (arbeider/bediende), welke collectieve arbeidsovereenkomst op haar toepasselijk was geweest, en onder welk paritair comité zij resulteerde indien de door haar vervulde arbeid conform de toepasselijke wet- en regelgeving zou gepresteerd geweest zijn. B. Y. houdt voor dat haar moeder voornamelijk als kinderoppas/onthaalmoeder/ kinderverzorgster en dus als bediende werkzaam was, zodat ze onder de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 218) ressorteerde. Dit zou resulteren in een basisloon van ,95 EUR of een jaarlijkse rente van 3.267, 95 EUR (15% van ,95 EUR). Het FAO daarentegen argumenteert dat de activiteit van O. N. het best gekwalificeerd kan worden als inwonende dienstbode en daardoor onder de bevoegdheid zou vallen van groep 4 van paritair comité 323 voor het beheer van gebouwen en dienstboden. Binnen deze groep 4 zou haar activiteit vallen onder categorie 1: schoonmaakster, huisbewaarder en dienstbode. Dit zou resulteren in een basisloon van ,25 EUR of een jaarlijkse rente van 2.482,54 EUR (15% van ,25 EUR). Het openbaar ministerie gaat er terecht van uit dat het niet de benaming is die door partijen (of anderen) aan een bepaalde functie wordt gegeven die doorslaggevend is, maar de ware aard van de activiteit zoals die in werkelijkheid op de arbeidsplaats wordt uitgeoefend. Het hof dient bijgevolg te onderzoeken welk takenpakket door de werkgevers (het echtpaar D. V. B.) aan O. N. werd opgelegd, en wat ze dus werkelijk deed. 5

6 Uit de in het schriftelijk advies van de eerste substituut-arbeidsauditeur geciteerde verklaring van L. V. B. aan de inspectie van het FAO blijkt dat: O. N. bij het gezin D. V. B. tewerkgesteld was als kinderoppas voor L. en dit sinds januari Zij kreeg bij hen kost en inwoon; als kinderoppas O. N. enkel actief was tijdens de uren dat de ouders actief waren in de zaak die toen 's middags en 's avonds open was. Op woensdag en zondag was ze vrij; na afloop van het toeristenvisum besloten werd om O. N. verder in dienst te houden gelet op de goede relatie met L., en omdat men tevreden was over haar prestaties; op de dag van de gruwelijke feiten O. N. aan het stofzuigen was en L. V. B. voorstelde om met L. met het fietsje naar buiten te gaan aangezien het mooi weer was; O. N. geen strikt vooraf bepaalde takenlijst had, en vrij was te komen en te gaan zolang ze voor L. zorgde. Ook in de beroepsbesluiten van het echtpaar D. V. B. vóór het arrest d.d. 17 december 2012 wordt bevestigd dat O. N. geen strikt bepaalde takenlijst had en vrij was te komen en te gaan, zolang ze voor Luna zorgde. Uit deze feitelijke elementen leidt het hof af dat het takenpakket van O. N. hoofdzakelijk bestond uit de zorg voor Luna en dat de kleine huishoudelijke taken bijzaak waren. Uit die vaststelling volgt dat de moeder van B. Y. niet kan beschouwd worden als een dienstbode die ook af en toe op het kind moest passen maar wel als een kinderoppas die vrijelijk haar taken kon bepalen en inrichten en slechts occasioneel kleine huishoudelijke taken vervulde. Het FAO houdt dan ook ten onrechte voor dat de beroepsbezigheid van O. N. beantwoordt aan de hierna volgende definitie van artikel 5 van de wet op de arbeidsovereenkomsten aangaande 'dienstbodes': "De arbeidsovereenkomst voor dienstboden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de dienstbode, zich verbindt tegen loon en onder gezag van een werkgever, in hoofdzaak huishoudelijke handarbeid te verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin" (tekstmarkering toegevoegd) Het gegeven dat O. N. niet beschikte over de nodige diploma's en relevante ervaring om onthaalmoeder of kinderoppas te zijn is op zich niet relevant voor de beoordeling van de aard van het in werkelijkheid uitgevoerd werk. Ter beoordeling staat het concrete takenpakket en de daarbij horende verantwoordelijkheden die in casu in grote mate vergelijkbaar zijn met deze van een 6

7 onthaalmoeder of kinderverzorgster. De pedagogische vaardigheden die O. N. diende aan de dag te leggen als kinderoppas wijzen in de richting van het bediendestatuut. Net zoals bij onthaalmoeders en kinderverzorgsters impliceren de opvoedkundige taken het verrichten van intellectuele arbeid. Het feit dat O. N. bij de familie D. V. B. inwoonde, doet geen afbreuk aan haar statuut van bediende. Gelet op het voorgaande kan het standpunt van het FAO dat O. N. slechts dienstbode was, niet worden gevolgd. De huishoudelijke handenarbeid in haar takenpakket was immers slechts van beperkte en bijkomstige aard. Tewerkgesteld als huisbediende stond O. N. in voor de opvang, verzorging en pedagogische begeleiding van L. zodat ze onder het statuut van bediende valt en ressorteert onder het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 218). De loonbarema's voor de bedienden van het PC 218 werden vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 (bundel B. Y. - stuk 1). De referteperiode loopt in dit geval van 11 mei 2005 tot en met 10 mei Het hof bepaalt bijgevolg het basisloon op ,95 EUR (cfr. de door B. Y. in syntheseconclusie na arrest d.d. 17 december 2012 uitgevoerde berekeningswijze). Zulks impliceert dat de door het FAO aan B. Y. in uitvoering van het arrest d.d. 17 december 2012 verschuldigde jaarlijkse rente 3.267,89 EUR (nl. 15% van ,95 EUR) bedraagt De vergoeding voor begrafeniskosten. Artikel 10 van de Arbeidsongevallenwet luidt als volgt: "Wanneer de getroffene ingevolge het arbeidsongeval overlijdt, wordt een vergoeding voor begrafeniskosten toegekend die gelijk is aan dertigmaal het gemiddelde dagloon. In geen geval mag die vergoeding evenwel minder bedragen dan het bedrag van de overeenkomstige vergoeding dat, op de dag van het overlijden, wordt toegekend met toepassing van de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering." Artikel 41, eerste lid van dezelfde wet bepaalt het volgende: "De vergoeding voor begrafeniskosten bedoeld in artikel 10 wordt in de maand die volgt op het overlijden uitbetaald aan de persoon die deze kosten ten laste heeft genomen. 7

8 Bij ontstentenis van betaling binnen deze termijn, zijn er van rechtswege verwijlintresten verschuldigd op deze vergoeding." Het FAO verzocht B. Y. aan te tonen wie de begrafeniskosten had gedragen. B. Y. stelt in haar syntheseconclusie na tussenarrest dat "de begrafeniskosten in M EUR bedroegen en tot op heden niet vergoed werden". Hiervan wordt echter geen enkel stavingstuk neergelegd. Bij gebrek aan bewijs wie deze kosten ten laste heeft genomen, kan de vordering niet worden toegekend De overbrengingsvergoeding. Naast de vergoeding voor begrafeniskosten draagt de (verzekeringsonderneming) de kosten voor het overbrengen van de overledene getroffene naar de plaats waar de familie haar overledene wenst te laten begraven, en vervult zij de administratieve formaliteiten. (art. 11 Arbeidsongevallenwet) Overeenkomstig artikel 41, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet worden de overbrengingskosten bedoeld in artikel 11 terugbetaald aan de persoon die deze kosten heeft gedragen, binnen twee maanden na de dag van ontvangst van de bewijsstukken, en brengen van rechtswege verwijlintresten op vanaf deze dag in geval van niet-betaling binnen de opgelegde termijn. B. Y. stelt in haar besluiten dat de stad Antwerpen de repatriëringkosten heeft ten laste genomen, zodat zij conform artikel 41, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet geen aanspraak kan maken op de terugbetaling ervan nu zij deze kosten niet zelf heeft gedragen De wettelijke en gerechtelijke intresten op de wettelijke vergoedingen. De wettelijke vergoedingen die verschuldigd zijn door het FAO aan B. Y., als minderjarig kind van O. N., die het slachtoffer werd van een dodelijk arbeidsongeval op 11 mei 2006, dienen vermeerderd te worden met de wettelijke intresten vanaf de datum van opeisbaarheid overeenkomstig artikel 42, derde lid van de Arbeidsongevallenwet, tot 23 april 2010 (datum van de inleidende dagvaarding), en 8

9 met de gerechtelijke intresten vanaf deze laatste datum tot de datum van algehele betaling De gerechtskosten. Het FAO is gehouden de gerechtskosten van B. Y. te dragen in beide aanleggen overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet. Het FAO kan deze kosten evenwel terugvorderen van R. D. en L. V. B. gelet op hun veroordeling bij arrest van dit hof d.d. 17 december 2012 overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet tot terugbetaling aan het FAO van alle uitgaven zowel in hoofdsom als intresten en kosten waartoe het FAO met toepassing van artikel 58, 1, 3, van de Arbeidsongevallenwet ingevolge het dodelijk arbeidsongeval d.d. 11 mei 2006 gehouden is. R. D. en L. V. B. zijn als niet-verzekerde werkgevers evenwel gehouden de gerechtskosten van het FAO te dragen in beide aanleggen. Artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, dat de kosten van alle vorderingen gesteund op deze wet ten laste van de verzekeraar legt, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is immers niet van toepassing op de geschillen tussen de werkgever en het FAO betreffende de door het FAO ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van de vergoedingen (Cass., 13 oktober 1997, A.C., 1997, 399; Cass., 14 december 1987, A.C., , 486). H. V. T. wordt in beide aanleggen verwezen in zijn eigen kosten. Het bestreden vonnis dient in voormelde zin te worden hervormd Gemeenverklaring. Het hof verleent een gunstig gevolg aan de vordering van het FAO om het tussen te komen arrest gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan H. V. T. ter vrijwaring van zijn regresvordering Het verzoek van het FAO tot heropening der debatten. Het FAO vordert de heropening der debatten teneinde het FAO toe te laten zijn schuldvordering overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet te begroten. Nu het hof bij onderhavig arrest uitspraak doet over de vaststelling van het basisloon en over de door B. Y. ingestelde vorderingen in betaling van de begrafeniskosten en overbrengingskosten op grond van de artikelen 10 en 11 van de Arbeidsongevallen- 9

10 wet, werden alle regelingselementen van het dodelijk arbeidsongeval waarvan O. N. op 11 mei 2006 het slachtoffer werd, bepaald. Bijgevolg is het FAO in staat om over te gaan tot becijfering en betaling van de rente bestemd voor B. Y. en begroting van zijn schuldvordering ten aanzien van R. D. en L. V. B. in uitvoering van het arrest van dit hof d.d. 17 december Er kan bijgevolg geen aanleiding toe bestaan om de heropening der debatten nogmaals te bevelen. BESLISSING Het arbeidshof, Het arrest van dit hof van 17 december 2012 (AR 2011/AA/527) verder uitwerkend: Zegt voor recht dat het basisloon wordt bepaald op ,95 EUR. Verklaart de door B. Y. ingestelde vorderingen tot terugbetaling van de begrafeniskosten en overbrengingskosten overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Arbeidsongevallenwet, ontvankelijk doch ongegrond. Zegt voor recht dat de wettelijke vergoedingen die het Fonds voor Arbeidsongevallen verschuldigd is aan B. Y. ingevolge het arrest van 17 december 2012 dienen vermeerderd te worden met de wettelijke intresten overeenkomstig artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet tot 23 april 2010 (datum van de inleidende dagvaarding), en met de gerechtelijke intresten vanaf deze laatste datum tot de datum van algehele betaling. Hervormt het bestreden vonnis wat de gerechtskosten betreft. Opnieuw rechtsprekend: Veroordeelt het Fonds voor Arbeidsongevallen tot betaling van de gerechtskosten van B. Y. in beide aanleggen, overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april

11 Vereffent deze kosten op 79,05 EUR dagvaardingskosten, 218,64 EUR rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg en 320,65 EUR rechtsplegingsvergoeding hoger beroep overeenkomstig artikel 4 van het KB van 26 oktober Veroordeelt R. D. en L. V. B. solidair tot betaling van de gerechtskosten van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Vereffent deze kosten op 132,14 EUR dagvaardingskosten in tussenkomst en vrijwaring, 218,64 EUR rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg en 320,65 EUR rechtsplegingsvergoeding hoger beroep overeenkomstig artikel 4 van het KB van 26 oktober Verwijst het Fonds voor Arbeidsongevallen in de dagvaardingskosten in tussenkomst en gemeenverklaring aan H. V. T., zijnde 99,66 EUR. Verwijst H. V. T. in zijn eigen gedingkosten in beide aanleggen. Laat deze kosten van onvereffend bij gebrek aan neergelegde kostenbegroting. Verklaart dit arrest gemeen en tegenstelbaar aan de heer H. V. T. Aldus gewezen door: Marleen ZEGERS, raadsheer, Gunnar RIEBS, raadsheer in sociale zaken, werkgever, Ronald DE SCHUTTER, raadsheer in sociale zaken, werknemer-arbeider, Gunnar RIEBS Ronald DE SCHUTTER Marleen ZEGERS 11

12 en uitgesproken door de voorzitter van de zevende kamer van het arbeidshof Antwerpen, afdeling Antwerpen, zitting houdend te Antwerpen in openbare terechtzitting van 14 oktober 2013 met bijstand van griffier Paul DEVOCHT. Paul DEVOCHT Marleen ZEGERS 12

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.14.0357.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0357.N MARC VAN ZELE ebvba, met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, beklaagde, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 DE ARBEIDRECHTBANK TE VEURNE, TWEEDE KAMER, HEEFT HET VOLGEN VONNIS UITGESPROKEN: In de zaak nr. 26409 der algemene rol: H. Vera, wonende te 8680 Koekelare, (

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2007 P.07.1193.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.1193.F T. M., moeder van de minderjarge J.W., tegen W. R., vader van de minderjarige J.W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het in

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

Iin zake: 2009/RKl306

Iin zake: 2009/RKl306 Nr. arrest: Rep.nr.: 2011/ ':>;5'3-2011/ ~=l~ Zitting van: 7 oktober 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen Datum 13 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2080339. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2080339. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr. zevende kamer eindarrest op tegenspraak arbeidsongeval AR 2080339 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN In de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Faillissement. Gerechtsdeurwaarder. Veplichtingen. Aansprakelijkheid bij uitvoering van een vonnis. Aard van de aansprakelijkheid. Schade. Verlies van een kans.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T Rolnummer 4151 Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2013 C.12.0138.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0138.N BEGRO FROZEN FOODS nv, met zetel te 8850 Ardooie, Tombrugstraat 8, bus B, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes,

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Bedienden. Bedrijfswagen. Teruggave Datum 19 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T Rolnummer 1602 Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.)?:>~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak: GARAGE

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Rolnummer 2782. Arrest nr. 124/2004 van 7 juli 2004 A R R E S T

Rolnummer 2782. Arrest nr. 124/2004 van 7 juli 2004 A R R E S T Rolnummer 2782 Arrest nr. 124/2004 van 7 juli 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 20bis, 46, 2, tweede lid, 47, eerste lid, 59, 9, en 59quinquies van de arbeidsongevallenwet

Nadere informatie

- 1 - A.R. nr. 10/3344/A. EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen;

- 1 - A.R. nr. 10/3344/A. EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen; - 1 - VONNIS uitgesproken door de Voorzitter van de VIERDE KAMER in de openbare terechtzitting van de Arbeidsrechtbank van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen in het gerechtsgebouw te Antwerpen op

Nadere informatie

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Arrêt A.R. nr. 2012/AB/740 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 OKTOBER 2013 3e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 06 mei 2014 Inzake: Dhr. en Mvr. A, samenwonende te XXX; Eisers, ter zitting vertegenwoordigd door Mtr. B, advocaat te XXX.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST '- A.R. nl 2008/AB/50631 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITIING VAN 17 FEBRUARI2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk gedeeltelijk

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 NOVEMBER 2012 F.11.0009.N-F.11.0013.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0009.N 1. Frank VAN VLAENDEREN, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Krijgslaan 47, in zijn hoedanigheid van sekwester

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof van Gent Onderwerp Arbeidsovereenkomsten Algemene regeling - Arbeidsovereenkomst - Afstand van recht Dading - Vaststellingsovereenkomst - Toestemming Wilsgebrek Datum 8 juni 2001 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/07/2015

Datum van inontvangstneming : 14/07/2015 Datum van inontvangstneming : 14/07/2015 Vertaling C-284/15-1 Zaak C-284/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2015 Verwijzende rechter: Arbeidshof te Brussel (België)

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JANUARI 2015 C.13.0369.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0369.N DIAMANTHANDEL A. SPIRA bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, bus 106, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vereffening en verdeling van de huwgemeenschap. Vergoeding voor arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid. Gemeenschappelijk vermogen Datum 11 december

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Rolnummer 4334. Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T

Rolnummer 4334. Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T Rolnummer 4334 Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7 van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. Wi M ~,woonstkeuze bij ha;3r raadsman, meester Tilleman Filip, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24 bus 6,

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. Wi M ~,woonstkeuze bij ha;3r raadsman, meester Tilleman Filip, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24 bus 6, , 1 2011/AB/151 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. 3e KAMER bediendecontract tegenspraak definitief ln de zaak: Wi M ~,woonstkeuze bij ha;3r

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 14 april 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/192 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/192 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Rolnummer 2963. Arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 A R R E S T

Rolnummer 2963. Arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 A R R E S T Rolnummer 2963 Arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 174, 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie