St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661"

Transcriptie

1 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC) Archief: Schepenbank Sint-Michielsgestel (toegang 5121) Inventarisnummer 50 Omschrijving: Protocol van akten van overdracht, geldlening, (getuigen)verklaringen, scheiding en deling van boedels Transcriptie Gemaakt door: Jan Toirkens, Chili Soort: Transcriptie Datum versie 1 25 mei 2011 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: De vermelde nummering van de folios is die welke in het protocol met een drukwerkstempel werd aangebracht, al dan niet in de tijd van de secretaris zelf, rechts onderaan de bladzijdes. Om de leesbaarheid te vergroten werden niet alle kantlijnaantekeningen meegenomen. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 1

2 Schepenen in deze periode van ca. 2 een half jaar waren : (volgorde onbekend) 1. Willem Adams (Damen) de Gestel (=Schellekens) * 2. Jan Jan Spierincks 3. Adriaen Janssen Vercuijlen 4. Aert Jacobs van Groenendael 5. Gijsbert Pouwels van Gemonde 6. Wouter Jacobs van Beeck 7. Jan Jan Broeren 8. Rijckaert Janssen van den Brants (*) Presidentschepen Secretaris : Isaack Elsevier Drossaard : Jonker Jacob Sijbert van Sijberch =================los1=================== Latere aantekeningen door een archivaris : Protocol van transporten etc. van 9 februari 1659 tot 8 augustus (gemerkt 140) Bevat 96 folios Folio 1 blanko Folio 55 recto blanko Tussen 58 en 59 een losliggend blaadje Tussen 66 en 67 een losliggend vel, zwaar beschadigd Folio 95 verso en 96 blanko Losliggend in perkamenten band St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 2

3 =================001=================== 1-r en- v) Blanko 2-r) Er was een kwestie ontstaan tussen Dirck Jan Peters en Reuvert Claessen als voogden over de voorkinderen van wijlen Adriaen Gerrit Dircks verwekt bij wijlen Merieken Dries Cornelis zijnde zijn eerste vrouw ter ener zijde en Heesken Peters de tweede vrouw van genoemde Adriaen Gerrits ter andere zijde, over het roerend bezit en andere meningsverschillen. Daarom zijn partijen op de secretarie samengekomen in aanwezigheid van Willem Adams en Jan Jans Spierincks als schepenen en hebben hun kwesties door bemiddeling van goede mannen op de volgende manier opgelost. De voogden zullen alle onroerend bezit aanvaarden ten behoeve van de minderjarige kinderen die Adriaen Gerrits heeft nagelaten, met ook de lasten en achterstallige pachten die op dat bezit nog onbetaald waren. Alle roerend bezit in het sterfhuis 2-v) zal dienen voor de betaling van die schulden. Genoemde Heesken Peters krijgt alle alle vee, hooi, stroo en zal daaruit alle lopende of personele schulden betalen, zowel de uitvaart, landhuur, contributies en dergeijke. Ter meerdere zekerheid verbinden partijen hiervoor hun persoon en bezit en het bezit van de minderjarige kinderen. Actum 9 februari =================002=================== Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van Hendrick Jans van Beugen, inwoner van de stad Den Bosch het huis en land etc. hebben getaxeerd dat 3-r) die heeft geerfd van zijn dochter Deliana van Beugen. Een huis, schuur, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad en 8 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Plack, b.p. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Pauwels Hendrick Vrancken. Geschat op 500 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. de heide daar genoemd de Plack, Wouter Dielissen. Geschat op 400 gulden. Nog een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel, b.p. het erf van van Beugen, Wouter Dielissen, de gemeenschappelijke pad daar. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 3

4 3-v) Geschat op 400 gulden. Een stukje akkerland groot ca. 28 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. Lenaert Willem Meulenbroeks, het erf van van Beugen, de heer van Hamel. Geschat op 100 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad en 4 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. de weduwe van Jan Huijberts van den Steen, Jan Ruth Michiels, het erf van van Beugen, de heer van Berckel. Geschat op 250 gulden. Een stuk land zowel houtwas als akkerland, samen groot ca. 3 en een half lopenzaad, gelegen in St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. Mathijs Hendricks. 4-r) de weduwe van Jan Huijberts van der Steen, Jan Ruth Michiels, de erfgenamen van Mathijs Jan Goijaerts. Geschat op 150 gulden. Nog 2 scharen weiland, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Houw, b.p. de heer van Berckel, Peter Peter Gijsberts, het klooster van Orthen, Jan Wouters de Cuijper. Geschat op 150 gulden. Het totale bezit is belast met diverse rentes voor in totaal 400 gulden zoals men ons heeft gezegd. Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 14 februari =================003=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks verklaren dat voor ons is verschenen Hendrick zoon Jan Geerlings Verhijnderen, door deze Jan verwekt bij wijlen Truijken dochter Jan Sanderssen, verder Lambert Hendricks van Boxtel, raaimaker als man van Merijken dochter van genoemde Jan Geerlings en van Truijken, hebben 4-v) Hendrick Lambrechts Rademaker gemachtigd om namens hen naar Leuven te vertrekken en daar het bezit te aanvaarden dat zij als opdrachtgevers hebben geerfd na de dood van heer Willem Sanderssen, in zijn leven pastoor op het begijnhof te Leuven, hetzij met of zonder testament gestorven en dat bezit samen met de andere erfgenamen te delen, het geld ervan te ontvangen, kwitanties te geven en daarbij verder alles te doen alsof zij als opdrachtgevers daar zelf bij aanwezig zouden zijn geweest. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat door hun gemachtigde hierin zal worden gedaan, behoudens dat die er later verantwoording over moet afleggen. Actum 17 februari St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 4

5 =================004=================== 5-r) Wij Willem Adams en Jan Jan Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Peters alias Baers, en verkoopt aan Stans zoon Stans Stans Molemaeckers een huis, schuur, tuin en hopland, samen groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in St. Michielsgestel onder Nieuw Herlaer, b.p. Merijke weduwe van Frans Lenaerts, Frans Roscam, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve jaarlijks 16 en een halve gulden aan Jan Aelberts aflosbaar met 300 gulden, nog aan Michiel Habraken een rente van 7 en een halve gulden per jaar aflosbaar mnet 150 gulden. Nog aan de heer van Herlaer jaarlijks 2 stuivers 3 oort gewinchijns, nog 14 deniers per jaar aan de kerk van Gestel, nog 9 stuivers per jaar aan de H. Geest te Vucht, een rente van 9 gulden aan de H. Geest in Den Bosch, nog jaarlijks 15 stuivers en 2 oort aan het kapittel van St. Jan in Den Bosch. Verder moet de koper een roede dijk onderhouden op de Haldersche dijk. Actum 22 februari =================005=================== 5-v) Wij, Jan Jansen Spierincks en Gijsbert Pouwels van Gemonde, schepenen, verklaren dat wij vandaag op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen Gerrit Dircks verwekt bij wijlen Merijken Dries Cornelis in het huis van die minderjarige kinderen zijn geweest, alhier onder de Horrick en gezien hebben dat de *voorhert* was overschelft met 13 delen planken en nog een andere oude schelft. We hebben ook gezien dat de *neren* was onderschelft met 4 houten ribben, waarover enkele staken waren gelegd en we hebben ook gezien dat de wanden van het huis rondom dicht zijn en dichtgemaakt met stroo. Verder verklaren we dat Heesken Peter thans weduwe van genoemde Adriaen Gerrits heeft beloofd om het huis zoals hiervoor is beschreven in die staat te laten mits ze er tot a.s. Pinksteren in mag blijven wonen. Actum 24 februari =================006=================== 6-r) Wij, schepenen, borgemeesters en regeerders van Gestel verklaren dat jonker Gijsbertus van de Heuvel zijn vaste verblijplaats in deze heerlijkheid heeft op het huis van Oud Herlaer bij jonker Hendrick Lelijon als kastelijn en rentmeester van de Prinses zu Zolleren, als vrijvrouwe van Gestel etc., en dat hij zoals andere inwoners de contributies en andere lasten betaalt. Omdat hij dus inwoner is verzoeken wij iedereen die deze brief zal lezen, deze jonker Gijsbert van de Heuvel als een vrij persoon te laten passeren en te laten gaan en staan waar hij wil. Datum 25 februari St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 5

6 =================007=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Marten Mathijssen van Beeck en Willemken Mathijssen van Beeck met haar voogd, beiden kinderen van Mathijs Jan Goijaerts van Beeck verwekt bij wijlen Anneken Lenaert Hoeck zijn vrouw en hebben 6-v) verklaard een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Marten Mathijssen van Beeck krijgt het huis, tuin, boomgaard etc. met twee strepen akkerland en de halve weide, gelegen in Gestel in het Moerschot, b.p. het andere lot dat ervan is afgedeeld, Michiel van de Beeckant en meer anderen, Hendrick Janssen de Becker, de gemeijnte. Hieruit aan de rentmeester Schuijl jaarlijks 4 gulden 10 stuivers te betalen, aflosbaar met 75 gulden, nog aan de erfgenamen van Peter Florissen jaarlijks 3 gulden aflosbaar met 50 gulden, aan Cornelis Jacobs van Vechel jaarlijks 6 gulden aflosbaar met 100 gulden, aan Jan Roelof Glaesemaker 6 gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden, nog jaarlijks aan de heer van Herlaer en Gestel 4 gewinchijnshoenderen. Verder krijgt hij nog een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, 7-r) gelegen te Gestel ter plaatse op de Heesackers, b.p. de heer van de Velde, het erf van het O.L. Vrouwenaltaar, jonker Hendrick Lelijon, jonker Boecop. Genoemde Willemken krijgt een esthuis met de tuin en 2 stukken akkerland en de halve weide, gelegen alghier in het Moerschot, b.p. het lot dat ervan is afgedeeld, de heer van de Velde, Hendrick Jans van Beugen, de gemeijnte daar. Hieruit aan de H. Geest van Gestel jaarlijks 7 gulden 10 stuivers te betalen aflosbaar met 150 gulden, nog aan Hendrick Janssen van Gestel jaarlijks 5 gulden aflosbaar met 100 gulden, aan Marten Janssen de Leeuw in Den Bosch jaarlijks 3 gulden aflosbaar met 50 gulden, aan de heer van Herlaer jaarlijks een gewinchijns van 3 hoenderen, nog een jaarlijks gewinchijns van 1 stuiver. Nog kijgt zij een stuk akkerland 7-v) groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel in de Hasenbaert, b.p. de weduwe van Wouter Janssen te Hal, de gemeijnte daar, Adriaen Laureijssen. Willemke moet het esthuis binnen een jaar afbreken. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Als iemands bezit hiervan minder waard wordt of als er meer lasten op zouden drukken dan zullen ze die St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 6

7 samen betalen. 8-r) Ze zullen de paccten samen afhandelen tot aan een vervallen en lopende termijn toe en de chijnsen helpen afwinnen. Actum 5 maart =================008=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Pauwels van der Heijden en Joost Govaerts als man van Hilleken Pouwels van der Heijden en verkopen aan Claes Pouwels van der Heijden elk voor een vierde deel ervan een stuk akkerland in totaal groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd aan het Heselaer, b.p. Goijaert Corsten van de Merendonck, Geraert Aerts van de Ven, Hendrick Goossens met meer anderen, zoals ze dat erf van Peter Adriaens van der Heijden na diens dood hebben geerfd. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen In marge : Op1 augustus 1661 verkoopt Aert Janssen Keijsers als man van Jenneken zijn recht ofwel het 1/8ste deel van dit stuk land aan Claes Pouwels. getuige Adriaen Janssen Vercuijlen schepen, quod attestor J. Elsevier, secretaris. 8-v) en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks uit het hele stuk 12 pond paijment aan Peter de Lauwe in Den Bosch, nog jaarlijks 6 gulden aan Willem Hendrick de Bever, aflosbaar met 100 gulden en aan de heer van Herlaer 2 gewinschijnshoenderen. Actum 1 april =================009=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan, Gijsbert, Hendrick en Corstie alle kinderen en erfgenamen van wijlen Rutger Corstens Spierincks en verkopen aan Willem Hendrick de Bever een stukje hooiland groot ca. een halve dagmaat, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Brouwersakker, b.p. de H. Geest van Den Bosch, Gijsbert Karsmans, de Wielbeemd daar, zoals ze hebben geerfd na dood van hun vader Rutger Corsten Spierincks. 9-r) De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 24 april =================010=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Pauwels Bartholomeus van de Schoot en verkoopt aan Huijbert Daniels Volder een huis, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel ter St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 7

8 plaatse op Nieuw Herlaer, b.p. de erfgenamen van Stans Stans Molenmaekers en meer anderen, Frans Hendricks van Doesburch, de pad daar, zoals hij eerder zelf heeft gekocht. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen 9-v) en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het klooster van de Kruijsbroeders, nog 4 gulden 10 stuivers jaarlijks aan heer Jan van Schijndel. Actum 25 april =================011=================== Wij Willem Adams en Jan Jan Spierincks, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Stans Anthonis Hasselmans en Hendricxken Anthonis Hasselmans die verklaren dat Ruth Hendrick Hasselmans en meester Stans Stans Molenmaekers hun eerdere voogden waren en willen hen danken voor hun voogdijschap en voor de aan hen overlegde afrekening, zoals deze Ruth Hendricks en Perijntie weduwe van van genoemde meester Stans Stans Moelenmaekers vandaag hebben overlegd en ze verklaren van hen elk de 80 gulden te hebben ontvangen die ze samen hadden te vorderen van Pouwels Bartholomeussen. Actum 29 april =================012=================== Voor genoemde schepenen verscheen Stans Anthonis Hasselmans die verklaart voor zijn afwezige broer Cornelis Anthoinis Hasselmans van Ruth Hendrick Haselmans en van Perijntie weduwe van Stans Stans Moelenmakers als gewezen voogden over zijn broer 10-r) een bedrag van 82 gulden en 13 stuivers te hebben ontvangen, welk bedrag Pouwels Bartholomeus aan de voogden van genoemde Cornelis heeft afbetaald. Hij belooft het bedrag aan Cornelis te zullen overhandigen en genoemde Ruth en Perijntie daarvoor te vrijwaren. Als genoemde Cornelis zonder wettig nageslacht komt te overlijden zal hij dat bedrag aan diens erfgenamen verantwoorden. Actum 29 april =================013=================== Op de secretarie is verschenen Hendrick Willems, vorster van St. Michielsgestel en doet afstand van zijn funktie en draagt die over aan Willem Adams als presidentschepen om dat ambt vanaf nu uit te oefenen met de inkomsten ervan. Hij verzoekt ook dat dit ontslag door de Prinses van Hohenzollern zal worden geaccepteerd en goedgekeurd. Actum 14 mei 1659, getuigen Jan Jan Spierincks als schepen. Ondertekend door Hendrick Willems, Jan Jan Spierincks en J. Elsevier secretaris. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 8

9 =================014=================== 10-v) Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Aert Gerrit Aerts van de Ven verwekt door deze Gerrit bij wijlen Merijken Peter Willems van Grinsven, verder Laurens Jacobs als man van Jenneken ook dochter van genoemde Gerrit Aerts en Jenneken, verklaren met elkaar een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd, gelegen te Gestel en Schijndel. Genoemde Aert Gerrit Aerts kijgt een woonhuis, esthuis met tuin, boomgaard etc. samen groot ca. 2 lopenzaad en 17 roedes, gelegen in de parochie Gemonde, onder de jurisdictie van schijndel, b.p. Willem Rutten, Willem Peters van Grinsven, de mededelers, de gemeenschappelijke straat. Dit erfdeel moet het hek aldaar onderhouden en anderen daar overpad geven die er recht op hebben. Nog krijgt hij de buitenste streep land groot ca. een lopenzaad en 30 reodes, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. het erf van de h. Geest van Den Bosch, het andere erfdeel. 11-r) Nog krijgt hij een stuk akkerland groot 1 lopenzaad en 28 roedes genoemd de Kijfakker gelegen te Gestel aan het Heselaer, b.p. Peter Marten Servaes, Willem Rutten, de erfgenamen van Wouter Bastiaens, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij het voorste stuk of de helft van een stuk akkerland genoemd de Engel groot ca. 1 lopenzaad en 25 roedes, gelegen ide parochie Gemonde, in de jurisdictie van Schijndel, b.p. Willem Peters van Grinsven, Peerken Harmens, het andere erfdeel. Nog krijgt hij de helft van een weiland groot ca. 18 lopenzaad, zoals is afgepaald, waarbij voor die palen van het andere lot er 2 en een halve roede wordt ingenomen, gelegen in de jurisdictie van Schijndel, b.p. jonker Boecop, de kinderen van Daendel Willems van Griensven, het andere erfdeel, de H. Geest van den Bosch. Hieruit moet haarlijks aan Jan Willems van Herentum 5 gulden worden betaald aflosbaar met 100 gulden. Genoemde Laurens Jacobs krijgt de opstal van een schuur en een varkenskooi met 3 eikenbomen die voor op de straat staan en moeten worden opgeruimd als het hem gelegen komt. Nog krijgt hij een stuk akkerland zijnde de helft ervan, genoemd de Engel, groot ca. 1 lopenzaad 25 roedes, gelegen onder Schijndel, b.p. 11-v) Willem Peters van Grinsven, Peterken Harmens, het lot dat ervan is afgedeeld, de kinderen van Daendel Willems. Nog krijgt hij een streep achterland gelegen naast de Engel, groot ca. 1 lopenzaad en 15 roedes, gelegen te Schijndel, b.p. Willem Peters van Grinsven, het erf van het andere lot, de H. Geest van Den Bosch. Nog krijgt hij twee strepen nieuw land groot ca. een lopenzaad 31 roedes, ter zelfder plaatse als hiervoor St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 9

10 gelegen, b.p. Willem Peters van Grinsven, de H. Geest van Den Bosch, het erf dat ervan is afgedeeld. Nog krijgt hij de voorste helft van een weiland gelegen onder Schijndel en nog 2 en een halve roede van het eerste lot af te meten, b.p. de kinderen van Daendel Willems, jonker Boecop, Willem Peters van Grinsven, het andere erfdeel. Nog een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen in St. Michielsgestel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Hendrick Goossens, de erfgenamen van Peter Ariens van der Heijden. Hieruit jaarlijks 6 guldens te betalen aan Jan Dircks, aflosbaar met 100 gulden. Verder moeten de delers elkaar 12-r) overpad verlenen. Ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven deze deling gestand te doen. Als er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukkken zullen ze die samen betalen. Actum 14 mei =================015=================== Voor schepenen zijn verschenen Gerrit Aerts van de Ven en verklaart afstand te doen van zijn negentiende deel waarop hij enigernmate recht zou hebben in het bezit van zijn overleden zoon Jan, ten behoeve van zijn zoon Aert Gerrits en ten behoeve van Laurens Jacobs als man van Jenneken Gerrits. Hij belooft dit afstanddoen altijd te zullen nakomen. Actum als boven. =================016=================== 12-v) Voor schepenen zijn verschenen Aert Gerrits van de Ven en Laurens Jacobs als man van Jenneken Gerrits en verkopen aan Gerrit Aerts van de Ven, een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Slebeecken, b.p. Jasper Hendricks Kloot, Willem Cornelissen en meer anderen, jonker Boecop, de erfgenamen van Adriaen Gerrits van de Loo. Der verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve 2 gulden 10 stuivers per jaar aan Hendrick Nagelmaekers als rentmeester, aflosbaar met 50 gulden. Actum 14 mei =================017=================== 13-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van de erfgenamen van wijlen Hendrick Peters van der Aa en diens eerste vrouw Lijsken, hun bezit hebben getaxeerd dat die in St. Michielsgestel na hun dood hebben nagelaten. Een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel op de Midakkers, b.p. Delis Delisssen, Frans Peter Haerwasser, de heer van St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 10

11 der Merendonck, Marten Peters van de Ven. Dit is belast met 50 gulden kapitaal aan Gerrit de Gereelmaker in Den Bosch. Geschat op 300 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Horrick, b.p. de erfgenamen zelf, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Aert Hermans. Geschat op 500 gulden. Nog een stuk weiland groot ca. 2 schaarweiden, 13-v) gelegen te Gestel op de Horrick, b.p. de erfgenamen zelf, Jan Driessen, Thijs Jan Delissen, de gemeenschappelijke straat. Geschat op 500 gulden. Nog een weiland groot ca. 5 hond, gelegen te Gestel ter plaatse in het Bellenbroeck, b.p. Jan Rutten, Margriet Peters, Cornelis Jan Cornelissen, Jan Frans Daniels. Geschat op 200 gulden. Nog het derde part in een heiveldje van ca. 3 lopenzaad gelegen aan het Rotven, b.p. de erfgenamen van Peter Peters, Jan Corsten Spierincks, Thijs Claessen, de Locht daar. Geschat op 50 gulden. Nog een halve akker teulland gelegen voor het erf van Aeltgen weduwe van Hendrick Peters van der Aa groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier op de Locht, b.p. Claes Hendrick Daniels, de kinderen van Adriaen Willems, de kinderen van Gerrit Spierincks, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 300 gulden. Nog het 1/4e part in de Sherenheide, groot ca. een morgen, 14-r) gelegen te Gestel. Getaxeerd op 100 gulden. Nog een perceel heide gelegen voor het erf van Anthonis Aerts, groot ca. 2 morgens gelegen in Sheerenheide, b.p. Claes Hendrick Daniels, Peter Broeren, Cornelis de Leeuw, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 200 gulden. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel op 24 mei (zie ook volgende) =================018=================== Wij Willem Adams en Rijckert Janssen van den Brants, schepenen verklaren dat we vandaag op verzoek van Lenaert Dircks en de andere erfgenamen van wijlen Hendrick Peters van der Aa en van diens eerste vrouw Lijsken, een taxatie hebben gemaakt van het bezit dat door hen werd nagelaten. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 11

12 Een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd aan het Rothven, b.p. Gerit Jan Dielis, Claes Hendrick Daniels, Servaes van Weert, de Locht daar. Getaxeerd op 110 gulden. Aldus getaxeerd te 14-v) St. Michielsgestel. Actum 26 mei =================019=================== Wij Willem Adams en Rijckert Janssen van de Brants, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Hendrick de Bever en verkoopt aan zijn broer Evert Hendrick de Bever een stuk weiland groot ca. 5 morgens gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Haeren, b.p. de heer kapitein Zousee, het klooster van de zusters van Orthen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 3 stuivers twee oort aan de domeinen van Brabant als gewinchijns. Actum als boven. =================020=================== 15-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Hendrick de Bever en verkoopt aan Rijckaert Jans van den Brandts, een stuk heide groot ca. 3 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan het Heselaer, b.p. Ervert de Bever, de verkoper zelf, het erf van de H. Geest van Den Bosch en meer anderen, het erf van de koper. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als boven. =================021=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Hendrick de Bever en verkoopt aan Lenaert Willem Meulenbroeck een stuk weilland groot ca. 5 morgens gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Haeren, b.p. het erf van kapitein Zousee, het klooster van de zusters van Orthen, zoals hij gisteren van zijn broer voor schepenen hier had gekocht. 15-v) De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 3 stuivers twee oort jaarlijks aan de domeinen van Brabant als gewinchijns. Er is recht van overpad over het erf van kapitein Zousee zoals van oudsher gebruikelijk is. Actum 27 mei St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 12

13 =================022=================== Voor schepenen verscheen Evert Hendrick de Bever en belooft vanwege enig recht van vernadering van het hiervoor genoemde heiveld de koper Lenaert Willem Molenbroeckdaarvoor te zullen vrijwaren en verder zal Evert op zijn kosten de chijns *afwinnen* zoals dat hoort. Actum als boven. =================023=================== 16-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Jan Arien Rijckaerts van de Oetelaer oud ca. 60 jaar inwoner alhier en die verklaart onder ede op verzoek van Willem Henrick de Bever dat hij deponent in het jaar 1651 ten huize van Gerit Janssen van de Loo is gekomen in deze heerlijkheid en daar heeft gezien dat Evert zoon van genoemde Willem de Bever met jonker Hendrick van Vlierden in de kamer daar geld met elkaar hebben geteld. Verder verklaart hij dat ongeveer een of twee jaar geleden deze jonker van Vlierden met jonker Johan van de Heuvel bij hem zijn gekomen en hem hadden gevraagd of hij nog wist van dat geld tellen toen waarop hij toen nee had gezegd, maar hij heeft zich daarover nu bedacht en verklaart nu dat zulks inderdaad wel was gebeurd. Actum 25 juli =================024=================== Voor schepenen is verschenen Jenneke van de Asdonck vrouw van Gerit Janssen van de Loo oud ca. 52 jaar en inwoonster van St. Michielsgestel en Hendrick Hendrik Claessen, oud ca. 33 jaar inwoner van St. Oedenrode, nadat hen de eed is afgenomen hebben ze verklaard op verzoek van Willem Hendrik de Bever dat omstreeks het jaar v) ze hebben gezien dat Evert zoon van genoemde Willem de Bever in het huis van Gerit Jans van de Loo is gekomen en daar in de kamer is gegaan bij jonker Hendrik van Vlierden zonder te weten wat hij daar precies deed. Hendrick verklaart nog dat hij daar toen bij Gerrit van de Loo een kan bier heeft zitten drinken. Actum als boven. =================025=================== Wij Aert Jacobs van Groenendael en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en verkopen aan Frans Peter Haerwasser een stuk akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Midakkers, b.p. Iken Compeer, het Kerckenland daar, Willem Willem Molenbroeck, Andries Janssen Santegoets, zoals zij na dood van hun ouders hadden geerfd. Er is recht van overpad over het erf van Iken Compeer. De verkopers beloven de verkoop St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 13

14 17-r) gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum 26 juli =================026=================== Voor schepenen verscheen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en hebben kontant geld aangeboden om beroep te doen op het recht van vernadering, inzake een weiland gelegen in het Doijbroeck dat hun zwager Jan Baltis op 30 juli 1658 voor heren schepenen hier had verkocht aan Willem Roelofs Hagelaers. Ze zullen deze Willem zijn koopsom vergoeden samen met de rente en Willem verklaart ervoor te zijn voldaan. Actum als boven (26 juli 1659, 4 dagen voor het aflopen van de termijn) =================027=================== Voor schepenen van St. Michielsgestel verscheen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en verkopen aan Teunis Aert Janssen een weiland groot ca. 2 morgens, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Doijbroeck, b.p. Willem Roelofs met meer anderen, de zusters van Orthen, de kinderen van Jan Aerts Vochts, Gijsbert Cornelis van Oisterwijk, zoals zij dat vandaag door vernadering hadden verkregen. 17-v) De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 9 stuivers per jaar gewinchijns aan de heer van Herlaer. De verkopers mogen het perceel terugkopen en aflossen tegen betaling van 200 gulden. Datum 26 juli =================028=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Arien Janssen Spierincks oud ca. 74 jaar gewezen presidentschepen en Jan Hendricks van Venroij oud ca. 62 jaar gewezen schepen en huidig H. Geestmeester van de gemeente St. Michielsgestel en verklaren op verzoek van de inwoners van Den Dungen, eventueel onder ede te bevestigen, dat het gehucht van Den Dungen dicht bij de stad Den Bosch is gelegen tussen twee rivieren, namelijk de Dommel en de Aa, welke rivieren door watervloeden veroorzaakt door regen zowel in de zomer als in de winter, de landerijen daar diverse keren doen onderlopen, zodat de gebruikers niets of zeer weinig opbrengsten hebben. Het gehucht Den Dungen bestaat uit veel moerassig land 18-r) dat vaak onderloopt en onvruchtbaar is, zowel akkerland als groes- of weiland, dat dikwijls in de zomer onderloopt of door onvruchtbaarheid verdroogt en er vaak bijna geen oogst is maar als weilanden blijven liggen, ondanks dat die landerijen in een jaar tijd wel 2 of 3 keren moeten worden herzaaid. De deponenten verklaren dat het gehucht van Den Dungen aan St. Michielsgestel grenst en zij dus goede wetenschaop St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 14

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

HET EIGEN ERF. Gezin Veltmans Keub en Wilhelmina trouwen in 1905 met Miet, Herrie, Lei, To, Mien, Fons, Tien, Lies, An (Beckers) en Jan Veltmans.

HET EIGEN ERF. Gezin Veltmans Keub en Wilhelmina trouwen in 1905 met Miet, Herrie, Lei, To, Mien, Fons, Tien, Lies, An (Beckers) en Jan Veltmans. HET EIGEN ERF HOOFDSTUK 20 Gezin Veltmans Keub en Wilhelmina trouwen in 1905 met Miet, Herrie, Lei, To, Mien, Fons, Tien, Lies, An (Beckers) en Jan Veltmans. 121 HOOFDSTUK 20 In de Meijelse Dorpsstraat

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins Stkhting HISTORISCH ONDERZOEK WEERT Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins door Jos FA. Wassink I. Inleiding In de zeventiende en achttiende eeuw

Nadere informatie

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 1998 Rapportnummer: 1998/153

Rapport. Datum: 8 mei 1998 Rapportnummer: 1998/153 Rapport Datum: 8 mei 1998 Rapportnummer: 1998/153 2 Klacht Op 6 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Tilburg, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Van wind en water, stoom en stroom de molens van Almelo door de eeuwen heen Hennie Rutgers. m.m.v. Herman Hagens.

Van wind en water, stoom en stroom de molens van Almelo door de eeuwen heen Hennie Rutgers. m.m.v. Herman Hagens. Van wind en water, stoom en stroom de molens van Almelo door de eeuwen heen Hennie Rutgers. m.m.v. Herman Hagens. Inhoud Woord vooraf... 2 Ten geleide... 2 Het verhaal van de oude stadsmolen.... 3 Voorgeschiedenis....

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen. 2011 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo

Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo De familie Mensink woont al vele eeuwen in de buurtschap Elsen. De geschiedenis begint in het jaar 1297. Eerst is de boerderij in het bezit van andere

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Slim nalaten en schenken

Slim nalaten en schenken Slim nalaten en schenken Ciska Sikkel-Spierenburg Slim nalaten en schenken Zo doet u dat 14 e druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek Algemene voorwaarden Woninghypotheken van uw hypotheek Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 2 / 23 Algemene voorwaarden Woninghypotheken

Nadere informatie

Woninghypotheken Algemene voorwaarden

Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 02/26 Algemene voorwaarden Woninghypotheken Inhoudsopgave

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie