St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661"

Transcriptie

1 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC) Archief: Schepenbank Sint-Michielsgestel (toegang 5121) Inventarisnummer 50 Omschrijving: Protocol van akten van overdracht, geldlening, (getuigen)verklaringen, scheiding en deling van boedels Transcriptie Gemaakt door: Jan Toirkens, Chili Soort: Transcriptie Datum versie 1 25 mei 2011 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: De vermelde nummering van de folios is die welke in het protocol met een drukwerkstempel werd aangebracht, al dan niet in de tijd van de secretaris zelf, rechts onderaan de bladzijdes. Om de leesbaarheid te vergroten werden niet alle kantlijnaantekeningen meegenomen. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 1

2 Schepenen in deze periode van ca. 2 een half jaar waren : (volgorde onbekend) 1. Willem Adams (Damen) de Gestel (=Schellekens) * 2. Jan Jan Spierincks 3. Adriaen Janssen Vercuijlen 4. Aert Jacobs van Groenendael 5. Gijsbert Pouwels van Gemonde 6. Wouter Jacobs van Beeck 7. Jan Jan Broeren 8. Rijckaert Janssen van den Brants (*) Presidentschepen Secretaris : Isaack Elsevier Drossaard : Jonker Jacob Sijbert van Sijberch =================los1=================== Latere aantekeningen door een archivaris : Protocol van transporten etc. van 9 februari 1659 tot 8 augustus (gemerkt 140) Bevat 96 folios Folio 1 blanko Folio 55 recto blanko Tussen 58 en 59 een losliggend blaadje Tussen 66 en 67 een losliggend vel, zwaar beschadigd Folio 95 verso en 96 blanko Losliggend in perkamenten band St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 2

3 =================001=================== 1-r en- v) Blanko 2-r) Er was een kwestie ontstaan tussen Dirck Jan Peters en Reuvert Claessen als voogden over de voorkinderen van wijlen Adriaen Gerrit Dircks verwekt bij wijlen Merieken Dries Cornelis zijnde zijn eerste vrouw ter ener zijde en Heesken Peters de tweede vrouw van genoemde Adriaen Gerrits ter andere zijde, over het roerend bezit en andere meningsverschillen. Daarom zijn partijen op de secretarie samengekomen in aanwezigheid van Willem Adams en Jan Jans Spierincks als schepenen en hebben hun kwesties door bemiddeling van goede mannen op de volgende manier opgelost. De voogden zullen alle onroerend bezit aanvaarden ten behoeve van de minderjarige kinderen die Adriaen Gerrits heeft nagelaten, met ook de lasten en achterstallige pachten die op dat bezit nog onbetaald waren. Alle roerend bezit in het sterfhuis 2-v) zal dienen voor de betaling van die schulden. Genoemde Heesken Peters krijgt alle alle vee, hooi, stroo en zal daaruit alle lopende of personele schulden betalen, zowel de uitvaart, landhuur, contributies en dergeijke. Ter meerdere zekerheid verbinden partijen hiervoor hun persoon en bezit en het bezit van de minderjarige kinderen. Actum 9 februari =================002=================== Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van Hendrick Jans van Beugen, inwoner van de stad Den Bosch het huis en land etc. hebben getaxeerd dat 3-r) die heeft geerfd van zijn dochter Deliana van Beugen. Een huis, schuur, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad en 8 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Plack, b.p. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Pauwels Hendrick Vrancken. Geschat op 500 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. de heide daar genoemd de Plack, Wouter Dielissen. Geschat op 400 gulden. Nog een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel, b.p. het erf van van Beugen, Wouter Dielissen, de gemeenschappelijke pad daar. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 3

4 3-v) Geschat op 400 gulden. Een stukje akkerland groot ca. 28 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. Lenaert Willem Meulenbroeks, het erf van van Beugen, de heer van Hamel. Geschat op 100 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad en 4 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. de weduwe van Jan Huijberts van den Steen, Jan Ruth Michiels, het erf van van Beugen, de heer van Berckel. Geschat op 250 gulden. Een stuk land zowel houtwas als akkerland, samen groot ca. 3 en een half lopenzaad, gelegen in St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. Mathijs Hendricks. 4-r) de weduwe van Jan Huijberts van der Steen, Jan Ruth Michiels, de erfgenamen van Mathijs Jan Goijaerts. Geschat op 150 gulden. Nog 2 scharen weiland, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Houw, b.p. de heer van Berckel, Peter Peter Gijsberts, het klooster van Orthen, Jan Wouters de Cuijper. Geschat op 150 gulden. Het totale bezit is belast met diverse rentes voor in totaal 400 gulden zoals men ons heeft gezegd. Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 14 februari =================003=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks verklaren dat voor ons is verschenen Hendrick zoon Jan Geerlings Verhijnderen, door deze Jan verwekt bij wijlen Truijken dochter Jan Sanderssen, verder Lambert Hendricks van Boxtel, raaimaker als man van Merijken dochter van genoemde Jan Geerlings en van Truijken, hebben 4-v) Hendrick Lambrechts Rademaker gemachtigd om namens hen naar Leuven te vertrekken en daar het bezit te aanvaarden dat zij als opdrachtgevers hebben geerfd na de dood van heer Willem Sanderssen, in zijn leven pastoor op het begijnhof te Leuven, hetzij met of zonder testament gestorven en dat bezit samen met de andere erfgenamen te delen, het geld ervan te ontvangen, kwitanties te geven en daarbij verder alles te doen alsof zij als opdrachtgevers daar zelf bij aanwezig zouden zijn geweest. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat door hun gemachtigde hierin zal worden gedaan, behoudens dat die er later verantwoording over moet afleggen. Actum 17 februari St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 4

5 =================004=================== 5-r) Wij Willem Adams en Jan Jan Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Peters alias Baers, en verkoopt aan Stans zoon Stans Stans Molemaeckers een huis, schuur, tuin en hopland, samen groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in St. Michielsgestel onder Nieuw Herlaer, b.p. Merijke weduwe van Frans Lenaerts, Frans Roscam, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve jaarlijks 16 en een halve gulden aan Jan Aelberts aflosbaar met 300 gulden, nog aan Michiel Habraken een rente van 7 en een halve gulden per jaar aflosbaar mnet 150 gulden. Nog aan de heer van Herlaer jaarlijks 2 stuivers 3 oort gewinchijns, nog 14 deniers per jaar aan de kerk van Gestel, nog 9 stuivers per jaar aan de H. Geest te Vucht, een rente van 9 gulden aan de H. Geest in Den Bosch, nog jaarlijks 15 stuivers en 2 oort aan het kapittel van St. Jan in Den Bosch. Verder moet de koper een roede dijk onderhouden op de Haldersche dijk. Actum 22 februari =================005=================== 5-v) Wij, Jan Jansen Spierincks en Gijsbert Pouwels van Gemonde, schepenen, verklaren dat wij vandaag op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen Gerrit Dircks verwekt bij wijlen Merijken Dries Cornelis in het huis van die minderjarige kinderen zijn geweest, alhier onder de Horrick en gezien hebben dat de *voorhert* was overschelft met 13 delen planken en nog een andere oude schelft. We hebben ook gezien dat de *neren* was onderschelft met 4 houten ribben, waarover enkele staken waren gelegd en we hebben ook gezien dat de wanden van het huis rondom dicht zijn en dichtgemaakt met stroo. Verder verklaren we dat Heesken Peter thans weduwe van genoemde Adriaen Gerrits heeft beloofd om het huis zoals hiervoor is beschreven in die staat te laten mits ze er tot a.s. Pinksteren in mag blijven wonen. Actum 24 februari =================006=================== 6-r) Wij, schepenen, borgemeesters en regeerders van Gestel verklaren dat jonker Gijsbertus van de Heuvel zijn vaste verblijplaats in deze heerlijkheid heeft op het huis van Oud Herlaer bij jonker Hendrick Lelijon als kastelijn en rentmeester van de Prinses zu Zolleren, als vrijvrouwe van Gestel etc., en dat hij zoals andere inwoners de contributies en andere lasten betaalt. Omdat hij dus inwoner is verzoeken wij iedereen die deze brief zal lezen, deze jonker Gijsbert van de Heuvel als een vrij persoon te laten passeren en te laten gaan en staan waar hij wil. Datum 25 februari St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 5

6 =================007=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Marten Mathijssen van Beeck en Willemken Mathijssen van Beeck met haar voogd, beiden kinderen van Mathijs Jan Goijaerts van Beeck verwekt bij wijlen Anneken Lenaert Hoeck zijn vrouw en hebben 6-v) verklaard een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Marten Mathijssen van Beeck krijgt het huis, tuin, boomgaard etc. met twee strepen akkerland en de halve weide, gelegen in Gestel in het Moerschot, b.p. het andere lot dat ervan is afgedeeld, Michiel van de Beeckant en meer anderen, Hendrick Janssen de Becker, de gemeijnte. Hieruit aan de rentmeester Schuijl jaarlijks 4 gulden 10 stuivers te betalen, aflosbaar met 75 gulden, nog aan de erfgenamen van Peter Florissen jaarlijks 3 gulden aflosbaar met 50 gulden, aan Cornelis Jacobs van Vechel jaarlijks 6 gulden aflosbaar met 100 gulden, aan Jan Roelof Glaesemaker 6 gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden, nog jaarlijks aan de heer van Herlaer en Gestel 4 gewinchijnshoenderen. Verder krijgt hij nog een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, 7-r) gelegen te Gestel ter plaatse op de Heesackers, b.p. de heer van de Velde, het erf van het O.L. Vrouwenaltaar, jonker Hendrick Lelijon, jonker Boecop. Genoemde Willemken krijgt een esthuis met de tuin en 2 stukken akkerland en de halve weide, gelegen alghier in het Moerschot, b.p. het lot dat ervan is afgedeeld, de heer van de Velde, Hendrick Jans van Beugen, de gemeijnte daar. Hieruit aan de H. Geest van Gestel jaarlijks 7 gulden 10 stuivers te betalen aflosbaar met 150 gulden, nog aan Hendrick Janssen van Gestel jaarlijks 5 gulden aflosbaar met 100 gulden, aan Marten Janssen de Leeuw in Den Bosch jaarlijks 3 gulden aflosbaar met 50 gulden, aan de heer van Herlaer jaarlijks een gewinchijns van 3 hoenderen, nog een jaarlijks gewinchijns van 1 stuiver. Nog kijgt zij een stuk akkerland 7-v) groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel in de Hasenbaert, b.p. de weduwe van Wouter Janssen te Hal, de gemeijnte daar, Adriaen Laureijssen. Willemke moet het esthuis binnen een jaar afbreken. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Als iemands bezit hiervan minder waard wordt of als er meer lasten op zouden drukken dan zullen ze die St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 6

7 samen betalen. 8-r) Ze zullen de paccten samen afhandelen tot aan een vervallen en lopende termijn toe en de chijnsen helpen afwinnen. Actum 5 maart =================008=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Pauwels van der Heijden en Joost Govaerts als man van Hilleken Pouwels van der Heijden en verkopen aan Claes Pouwels van der Heijden elk voor een vierde deel ervan een stuk akkerland in totaal groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd aan het Heselaer, b.p. Goijaert Corsten van de Merendonck, Geraert Aerts van de Ven, Hendrick Goossens met meer anderen, zoals ze dat erf van Peter Adriaens van der Heijden na diens dood hebben geerfd. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen In marge : Op1 augustus 1661 verkoopt Aert Janssen Keijsers als man van Jenneken zijn recht ofwel het 1/8ste deel van dit stuk land aan Claes Pouwels. getuige Adriaen Janssen Vercuijlen schepen, quod attestor J. Elsevier, secretaris. 8-v) en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks uit het hele stuk 12 pond paijment aan Peter de Lauwe in Den Bosch, nog jaarlijks 6 gulden aan Willem Hendrick de Bever, aflosbaar met 100 gulden en aan de heer van Herlaer 2 gewinschijnshoenderen. Actum 1 april =================009=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan, Gijsbert, Hendrick en Corstie alle kinderen en erfgenamen van wijlen Rutger Corstens Spierincks en verkopen aan Willem Hendrick de Bever een stukje hooiland groot ca. een halve dagmaat, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Brouwersakker, b.p. de H. Geest van Den Bosch, Gijsbert Karsmans, de Wielbeemd daar, zoals ze hebben geerfd na dood van hun vader Rutger Corsten Spierincks. 9-r) De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 24 april =================010=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Pauwels Bartholomeus van de Schoot en verkoopt aan Huijbert Daniels Volder een huis, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel ter St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 7

8 plaatse op Nieuw Herlaer, b.p. de erfgenamen van Stans Stans Molenmaekers en meer anderen, Frans Hendricks van Doesburch, de pad daar, zoals hij eerder zelf heeft gekocht. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen 9-v) en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het klooster van de Kruijsbroeders, nog 4 gulden 10 stuivers jaarlijks aan heer Jan van Schijndel. Actum 25 april =================011=================== Wij Willem Adams en Jan Jan Spierincks, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Stans Anthonis Hasselmans en Hendricxken Anthonis Hasselmans die verklaren dat Ruth Hendrick Hasselmans en meester Stans Stans Molenmaekers hun eerdere voogden waren en willen hen danken voor hun voogdijschap en voor de aan hen overlegde afrekening, zoals deze Ruth Hendricks en Perijntie weduwe van van genoemde meester Stans Stans Moelenmaekers vandaag hebben overlegd en ze verklaren van hen elk de 80 gulden te hebben ontvangen die ze samen hadden te vorderen van Pouwels Bartholomeussen. Actum 29 april =================012=================== Voor genoemde schepenen verscheen Stans Anthonis Hasselmans die verklaart voor zijn afwezige broer Cornelis Anthoinis Hasselmans van Ruth Hendrick Haselmans en van Perijntie weduwe van Stans Stans Moelenmakers als gewezen voogden over zijn broer 10-r) een bedrag van 82 gulden en 13 stuivers te hebben ontvangen, welk bedrag Pouwels Bartholomeus aan de voogden van genoemde Cornelis heeft afbetaald. Hij belooft het bedrag aan Cornelis te zullen overhandigen en genoemde Ruth en Perijntie daarvoor te vrijwaren. Als genoemde Cornelis zonder wettig nageslacht komt te overlijden zal hij dat bedrag aan diens erfgenamen verantwoorden. Actum 29 april =================013=================== Op de secretarie is verschenen Hendrick Willems, vorster van St. Michielsgestel en doet afstand van zijn funktie en draagt die over aan Willem Adams als presidentschepen om dat ambt vanaf nu uit te oefenen met de inkomsten ervan. Hij verzoekt ook dat dit ontslag door de Prinses van Hohenzollern zal worden geaccepteerd en goedgekeurd. Actum 14 mei 1659, getuigen Jan Jan Spierincks als schepen. Ondertekend door Hendrick Willems, Jan Jan Spierincks en J. Elsevier secretaris. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 8

9 =================014=================== 10-v) Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Aert Gerrit Aerts van de Ven verwekt door deze Gerrit bij wijlen Merijken Peter Willems van Grinsven, verder Laurens Jacobs als man van Jenneken ook dochter van genoemde Gerrit Aerts en Jenneken, verklaren met elkaar een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd, gelegen te Gestel en Schijndel. Genoemde Aert Gerrit Aerts kijgt een woonhuis, esthuis met tuin, boomgaard etc. samen groot ca. 2 lopenzaad en 17 roedes, gelegen in de parochie Gemonde, onder de jurisdictie van schijndel, b.p. Willem Rutten, Willem Peters van Grinsven, de mededelers, de gemeenschappelijke straat. Dit erfdeel moet het hek aldaar onderhouden en anderen daar overpad geven die er recht op hebben. Nog krijgt hij de buitenste streep land groot ca. een lopenzaad en 30 reodes, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. het erf van de h. Geest van Den Bosch, het andere erfdeel. 11-r) Nog krijgt hij een stuk akkerland groot 1 lopenzaad en 28 roedes genoemd de Kijfakker gelegen te Gestel aan het Heselaer, b.p. Peter Marten Servaes, Willem Rutten, de erfgenamen van Wouter Bastiaens, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij het voorste stuk of de helft van een stuk akkerland genoemd de Engel groot ca. 1 lopenzaad en 25 roedes, gelegen ide parochie Gemonde, in de jurisdictie van Schijndel, b.p. Willem Peters van Grinsven, Peerken Harmens, het andere erfdeel. Nog krijgt hij de helft van een weiland groot ca. 18 lopenzaad, zoals is afgepaald, waarbij voor die palen van het andere lot er 2 en een halve roede wordt ingenomen, gelegen in de jurisdictie van Schijndel, b.p. jonker Boecop, de kinderen van Daendel Willems van Griensven, het andere erfdeel, de H. Geest van den Bosch. Hieruit moet haarlijks aan Jan Willems van Herentum 5 gulden worden betaald aflosbaar met 100 gulden. Genoemde Laurens Jacobs krijgt de opstal van een schuur en een varkenskooi met 3 eikenbomen die voor op de straat staan en moeten worden opgeruimd als het hem gelegen komt. Nog krijgt hij een stuk akkerland zijnde de helft ervan, genoemd de Engel, groot ca. 1 lopenzaad 25 roedes, gelegen onder Schijndel, b.p. 11-v) Willem Peters van Grinsven, Peterken Harmens, het lot dat ervan is afgedeeld, de kinderen van Daendel Willems. Nog krijgt hij een streep achterland gelegen naast de Engel, groot ca. 1 lopenzaad en 15 roedes, gelegen te Schijndel, b.p. Willem Peters van Grinsven, het erf van het andere lot, de H. Geest van Den Bosch. Nog krijgt hij twee strepen nieuw land groot ca. een lopenzaad 31 roedes, ter zelfder plaatse als hiervoor St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 9

10 gelegen, b.p. Willem Peters van Grinsven, de H. Geest van Den Bosch, het erf dat ervan is afgedeeld. Nog krijgt hij de voorste helft van een weiland gelegen onder Schijndel en nog 2 en een halve roede van het eerste lot af te meten, b.p. de kinderen van Daendel Willems, jonker Boecop, Willem Peters van Grinsven, het andere erfdeel. Nog een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen in St. Michielsgestel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Hendrick Goossens, de erfgenamen van Peter Ariens van der Heijden. Hieruit jaarlijks 6 guldens te betalen aan Jan Dircks, aflosbaar met 100 gulden. Verder moeten de delers elkaar 12-r) overpad verlenen. Ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven deze deling gestand te doen. Als er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukkken zullen ze die samen betalen. Actum 14 mei =================015=================== Voor schepenen zijn verschenen Gerrit Aerts van de Ven en verklaart afstand te doen van zijn negentiende deel waarop hij enigernmate recht zou hebben in het bezit van zijn overleden zoon Jan, ten behoeve van zijn zoon Aert Gerrits en ten behoeve van Laurens Jacobs als man van Jenneken Gerrits. Hij belooft dit afstanddoen altijd te zullen nakomen. Actum als boven. =================016=================== 12-v) Voor schepenen zijn verschenen Aert Gerrits van de Ven en Laurens Jacobs als man van Jenneken Gerrits en verkopen aan Gerrit Aerts van de Ven, een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Slebeecken, b.p. Jasper Hendricks Kloot, Willem Cornelissen en meer anderen, jonker Boecop, de erfgenamen van Adriaen Gerrits van de Loo. Der verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve 2 gulden 10 stuivers per jaar aan Hendrick Nagelmaekers als rentmeester, aflosbaar met 50 gulden. Actum 14 mei =================017=================== 13-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van de erfgenamen van wijlen Hendrick Peters van der Aa en diens eerste vrouw Lijsken, hun bezit hebben getaxeerd dat die in St. Michielsgestel na hun dood hebben nagelaten. Een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel op de Midakkers, b.p. Delis Delisssen, Frans Peter Haerwasser, de heer van St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 10

11 der Merendonck, Marten Peters van de Ven. Dit is belast met 50 gulden kapitaal aan Gerrit de Gereelmaker in Den Bosch. Geschat op 300 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Horrick, b.p. de erfgenamen zelf, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Aert Hermans. Geschat op 500 gulden. Nog een stuk weiland groot ca. 2 schaarweiden, 13-v) gelegen te Gestel op de Horrick, b.p. de erfgenamen zelf, Jan Driessen, Thijs Jan Delissen, de gemeenschappelijke straat. Geschat op 500 gulden. Nog een weiland groot ca. 5 hond, gelegen te Gestel ter plaatse in het Bellenbroeck, b.p. Jan Rutten, Margriet Peters, Cornelis Jan Cornelissen, Jan Frans Daniels. Geschat op 200 gulden. Nog het derde part in een heiveldje van ca. 3 lopenzaad gelegen aan het Rotven, b.p. de erfgenamen van Peter Peters, Jan Corsten Spierincks, Thijs Claessen, de Locht daar. Geschat op 50 gulden. Nog een halve akker teulland gelegen voor het erf van Aeltgen weduwe van Hendrick Peters van der Aa groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier op de Locht, b.p. Claes Hendrick Daniels, de kinderen van Adriaen Willems, de kinderen van Gerrit Spierincks, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 300 gulden. Nog het 1/4e part in de Sherenheide, groot ca. een morgen, 14-r) gelegen te Gestel. Getaxeerd op 100 gulden. Nog een perceel heide gelegen voor het erf van Anthonis Aerts, groot ca. 2 morgens gelegen in Sheerenheide, b.p. Claes Hendrick Daniels, Peter Broeren, Cornelis de Leeuw, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 200 gulden. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel op 24 mei (zie ook volgende) =================018=================== Wij Willem Adams en Rijckert Janssen van den Brants, schepenen verklaren dat we vandaag op verzoek van Lenaert Dircks en de andere erfgenamen van wijlen Hendrick Peters van der Aa en van diens eerste vrouw Lijsken, een taxatie hebben gemaakt van het bezit dat door hen werd nagelaten. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 11

12 Een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd aan het Rothven, b.p. Gerit Jan Dielis, Claes Hendrick Daniels, Servaes van Weert, de Locht daar. Getaxeerd op 110 gulden. Aldus getaxeerd te 14-v) St. Michielsgestel. Actum 26 mei =================019=================== Wij Willem Adams en Rijckert Janssen van de Brants, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Hendrick de Bever en verkoopt aan zijn broer Evert Hendrick de Bever een stuk weiland groot ca. 5 morgens gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Haeren, b.p. de heer kapitein Zousee, het klooster van de zusters van Orthen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 3 stuivers twee oort aan de domeinen van Brabant als gewinchijns. Actum als boven. =================020=================== 15-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Hendrick de Bever en verkoopt aan Rijckaert Jans van den Brandts, een stuk heide groot ca. 3 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan het Heselaer, b.p. Ervert de Bever, de verkoper zelf, het erf van de H. Geest van Den Bosch en meer anderen, het erf van de koper. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als boven. =================021=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Hendrick de Bever en verkoopt aan Lenaert Willem Meulenbroeck een stuk weilland groot ca. 5 morgens gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Haeren, b.p. het erf van kapitein Zousee, het klooster van de zusters van Orthen, zoals hij gisteren van zijn broer voor schepenen hier had gekocht. 15-v) De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 3 stuivers twee oort jaarlijks aan de domeinen van Brabant als gewinchijns. Er is recht van overpad over het erf van kapitein Zousee zoals van oudsher gebruikelijk is. Actum 27 mei St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 12

13 =================022=================== Voor schepenen verscheen Evert Hendrick de Bever en belooft vanwege enig recht van vernadering van het hiervoor genoemde heiveld de koper Lenaert Willem Molenbroeckdaarvoor te zullen vrijwaren en verder zal Evert op zijn kosten de chijns *afwinnen* zoals dat hoort. Actum als boven. =================023=================== 16-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Jan Arien Rijckaerts van de Oetelaer oud ca. 60 jaar inwoner alhier en die verklaart onder ede op verzoek van Willem Henrick de Bever dat hij deponent in het jaar 1651 ten huize van Gerit Janssen van de Loo is gekomen in deze heerlijkheid en daar heeft gezien dat Evert zoon van genoemde Willem de Bever met jonker Hendrick van Vlierden in de kamer daar geld met elkaar hebben geteld. Verder verklaart hij dat ongeveer een of twee jaar geleden deze jonker van Vlierden met jonker Johan van de Heuvel bij hem zijn gekomen en hem hadden gevraagd of hij nog wist van dat geld tellen toen waarop hij toen nee had gezegd, maar hij heeft zich daarover nu bedacht en verklaart nu dat zulks inderdaad wel was gebeurd. Actum 25 juli =================024=================== Voor schepenen is verschenen Jenneke van de Asdonck vrouw van Gerit Janssen van de Loo oud ca. 52 jaar en inwoonster van St. Michielsgestel en Hendrick Hendrik Claessen, oud ca. 33 jaar inwoner van St. Oedenrode, nadat hen de eed is afgenomen hebben ze verklaard op verzoek van Willem Hendrik de Bever dat omstreeks het jaar v) ze hebben gezien dat Evert zoon van genoemde Willem de Bever in het huis van Gerit Jans van de Loo is gekomen en daar in de kamer is gegaan bij jonker Hendrik van Vlierden zonder te weten wat hij daar precies deed. Hendrick verklaart nog dat hij daar toen bij Gerrit van de Loo een kan bier heeft zitten drinken. Actum als boven. =================025=================== Wij Aert Jacobs van Groenendael en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en verkopen aan Frans Peter Haerwasser een stuk akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Midakkers, b.p. Iken Compeer, het Kerckenland daar, Willem Willem Molenbroeck, Andries Janssen Santegoets, zoals zij na dood van hun ouders hadden geerfd. Er is recht van overpad over het erf van Iken Compeer. De verkopers beloven de verkoop St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 13

14 17-r) gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum 26 juli =================026=================== Voor schepenen verscheen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en hebben kontant geld aangeboden om beroep te doen op het recht van vernadering, inzake een weiland gelegen in het Doijbroeck dat hun zwager Jan Baltis op 30 juli 1658 voor heren schepenen hier had verkocht aan Willem Roelofs Hagelaers. Ze zullen deze Willem zijn koopsom vergoeden samen met de rente en Willem verklaart ervoor te zijn voldaan. Actum als boven (26 juli 1659, 4 dagen voor het aflopen van de termijn) =================027=================== Voor schepenen van St. Michielsgestel verscheen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en verkopen aan Teunis Aert Janssen een weiland groot ca. 2 morgens, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Doijbroeck, b.p. Willem Roelofs met meer anderen, de zusters van Orthen, de kinderen van Jan Aerts Vochts, Gijsbert Cornelis van Oisterwijk, zoals zij dat vandaag door vernadering hadden verkregen. 17-v) De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 9 stuivers per jaar gewinchijns aan de heer van Herlaer. De verkopers mogen het perceel terugkopen en aflossen tegen betaling van 200 gulden. Datum 26 juli =================028=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Arien Janssen Spierincks oud ca. 74 jaar gewezen presidentschepen en Jan Hendricks van Venroij oud ca. 62 jaar gewezen schepen en huidig H. Geestmeester van de gemeente St. Michielsgestel en verklaren op verzoek van de inwoners van Den Dungen, eventueel onder ede te bevestigen, dat het gehucht van Den Dungen dicht bij de stad Den Bosch is gelegen tussen twee rivieren, namelijk de Dommel en de Aa, welke rivieren door watervloeden veroorzaakt door regen zowel in de zomer als in de winter, de landerijen daar diverse keren doen onderlopen, zodat de gebruikers niets of zeer weinig opbrengsten hebben. Het gehucht Den Dungen bestaat uit veel moerassig land 18-r) dat vaak onderloopt en onvruchtbaar is, zowel akkerland als groes- of weiland, dat dikwijls in de zomer onderloopt of door onvruchtbaarheid verdroogt en er vaak bijna geen oogst is maar als weilanden blijven liggen, ondanks dat die landerijen in een jaar tijd wel 2 of 3 keren moeten worden herzaaid. De deponenten verklaren dat het gehucht van Den Dungen aan St. Michielsgestel grenst en zij dus goede wetenschaop St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 14

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 50, periode 9 februari 1659 tot en met 8 augustus 1661 (oud nummer 140 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 50, periode 9 februari 1659 tot en met 8 augustus 1661 (oud nummer 140 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 50, periode 9 februari 1659 tot en met 8 augustus 1661 (oud nummer 140 ) =================los1=================== Aktennr : los Folio : ongenummerd Soort akte

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 56, periode maart 1675 tot en met 24 april 1677 (oud nummer 146 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 56, periode maart 1675 tot en met 24 april 1677 (oud nummer 146 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 56, periode maart 1675 tot en met 24 april 1677 (oud nummer 146 ) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1677

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1677 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1677 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 49, periode 11 december 1656 tot en met 28 januari 1659 (oud nummer 139 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 49, periode 11 december 1656 tot en met 28 januari 1659 (oud nummer 139 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 49, periode 11 december 1656 tot en met 28 januari 1659 (oud nummer 139 ) =================001=================== Aktennr : 001 Folio : 4-r Soort akte : boedeldeling

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1652-1656

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1652-1656 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1652-1656 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode 18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728.

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode 18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728. Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode 18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728. De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door het B.H.I.C. Den Bosch,

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1678-1685

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1678-1685 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1678-1685 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 058, periode 17 januari 1678 tot 22 januari 1685 (oud nummer 148)

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 058, periode 17 januari 1678 tot 22 januari 1685 (oud nummer 148) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 058, periode 17 januari 1678 tot 22 januari 1685 (oud nummer 148) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van

Nadere informatie

R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645. Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak).

R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645. Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak). R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645 Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak). De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1616-1617

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1616-1617 Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1616-1617 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1620-1621

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1620-1621 Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1620-1621 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1670-1685

St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1670-1685 St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1670-1685 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588 Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1612-1613

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1612-1613 Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1612-1613 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1503-1505

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1503-1505 Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1503-1505 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 1 februari 1686 475/14-20v Arien Peter Peter Vermeer, verwekt uit wijlen Cornelia

Nadere informatie

Dit lot is belast met jaarlijks 21 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurse

Dit lot is belast met jaarlijks 21 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurse Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 378 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

Helmond binnen de stadswallen

Helmond binnen de stadswallen Helmond binnen de stadswallen Een project van Heemkundekring Helmond-Peelland 18-10-1533 R230/1125 Catherijn d.v. Wijlen Jan Spaen a.z. wed. + kinderen Jaspar van Stakenborch Henrick Jan Nollens Huis en

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KEMPKENS 1 Gegevens per perceel Laatste verandering: 1-2-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 28-7-1801, groot 2 lopens, gelegen aan de Kempkes,

Nadere informatie

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 Folio 1 Jan en zijn broer Gerit, met Gheraert van Broechoven

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Minuten van allerlei akten, Schepenzegel

Minuten van allerlei akten, Schepenzegel Minuten van allerlei akten, gepasseerd voor Schepenen in Boxtel, 17 e eeuw (Oud Rechterlijk Archief van Boxtel, inventarisnummer R50 en R51, aanwezig in BHIC in Den Bosch). De (Boxtelse) Schepenbank had

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 31 maart 1790 473/9-10v Anna Mie Vugts weduwe van Johannes van de Ven, verkoopt

Nadere informatie

DE BUS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

DE BUS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk DE BUS Gegevens per perceel Laatste verandering: 24-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Perceel nr. 1 + 2: Een perceel teullant met houtbusselen

Nadere informatie

HORSTJENS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

HORSTJENS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk HORSTJENS Gegevens per perceel Laatste verandering: 24-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Van 2 lopens en 32 roeden land getrokken uit de post van Adriaen

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Volgen de arme en onvermogende persoonen

Volgen de arme en onvermogende persoonen Minute leijste van 't hooftgelt van 't gemael over de heerlijckheijt Venloon op 't Vaertsquartier beginnende met den 1en october 1721. Bron: Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand, inv.nr. 119 Efterlingh

Nadere informatie

Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer F 164)

Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer F 164) Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer F ) Het Hoofdgeld is een belasting waarbij men per persoon wordt

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KESELAER Gegevens per perceel Laatste verandering: 29-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Deel a: Enen huyze, hostat ende hoff met toebehoren,

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: Schepenbank Mierlo 1432 1810 Versie: 16 mei 2012; deze versie is verzorgd door Ronald Goossens Als u

Nadere informatie

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Maarssen Inventarisnummer: 27 (bruin) Omschrijving:

Nadere informatie

Folio 10v Cornelis Hendricx Brent transporteert 1/6 deel in goederen aan Hendrick Adriaens Oerlemans. 05-02-1680

Folio 10v Cornelis Hendricx Brent transporteert 1/6 deel in goederen aan Hendrick Adriaens Oerlemans. 05-02-1680 bewerkt door: John Boeren Folio 0v Joost Dominicus, borgemeester op het Straatskwartier, bekent schuldig te zijn aan Jenneken Dirck Goijaerts van Duppen een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Folio 1 Adriaen Gijsbert Goossens verklaart schuldig te zijn aan Aert Jansse Snoeren een bedrag van 50 gulden. 25-7-1711

Folio 1 Adriaen Gijsbert Goossens verklaart schuldig te zijn aan Aert Jansse Snoeren een bedrag van 50 gulden. 25-7-1711 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Adriaen Gijsbert Goossens verklaart schuldig te zijn aan Aert Jansse Snoeren een bedrag van 50 gulden. 25-7-1711 Folio 1 Adriaen Gijsbert Goossens, als bloedverwant van

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

6, 53 - Berkel 34 - Cromvoirt 41, 54 - Haaren 42 - Tilburg 61 - Helvoirt. 7 januari 1819 inv.nr.8002/aktenr.1

6, 53 - Berkel 34 - Cromvoirt 41, 54 - Haaren 42 - Tilburg 61 - Helvoirt. 7 januari 1819 inv.nr.8002/aktenr.1 Notaris Andries Jan van den Bosch Bron: Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 8002. Regesten van minuutakten uit 1819. Alleen akten waarbij transport van grond en goederen plaatsvindt.

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

Raad van Toezicht Oost van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Oost van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM Eigen belang. Makelaar koopt zelf. Klager was geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Uiteindelijk heeft klager een eindbod uitgebracht van EUR 228.000,-- onder voorwaarde van financiering

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

HET GEBOORTEJAAR, DE MOEDER EN DE WONING VAN LUCAS VAN LEYDEN door

HET GEBOORTEJAAR, DE MOEDER EN DE WONING VAN LUCAS VAN LEYDEN door HET GEBOORTEJAAR, DE MOEDER EN DE WONING VAN LUCAS VAN LEYDEN door MR. D. KONING In een artikel in de Leidsche Courant van 12 1858 schreef Jhr. W. J. C. RAMMELMAN ELSEVIER, de bekende archivaris van Leiden,

Nadere informatie

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v..

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Klagers kopen een woning via makelaar-verkoper (beklaagde). In

Nadere informatie

Notaris Joan Andries van den Bosch

Notaris Joan Andries van den Bosch Notaris Joan Andries van den Bosch Bron: Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 7988. Regesten van minuutakten uit 1811. Alleen akten waarbij transport van grond en goederen plaatsvindt.

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Rekening van het Ruitergeld, 1572-1573 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer E.1)

Rekening van het Ruitergeld, 1572-1573 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer E.1) Rekening van het Ruitergeld, 1572-1573 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer E.1) Verantwoording van inkomsten en uitgaven inzake inkwartiering van soldaten in Boxtel, opgemaakt door de Borgmeesters,

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

GEMERT IN DE HELMOI\DSE PROTOCOLLEN tr

GEMERT IN DE HELMOI\DSE PROTOCOLLEN tr GEMERT IN DE HELMOI\DSE PROTOCOLLEN tr Simon van Wetten Vrijwel alle atten in het Helmonds schepenprotocol die op Gemert betrekking hebben, beschrijven transporten van onroerend goed. Omdat de ligging

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen.

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen. Identificatie Wat is een geldig legitimatiebewijs? Natuurlijk persoon: - een geldig paspoort; - een geldig Nederlands rijbewijs; - een geldig

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_94 Nadere Toegang op inv. nr 94 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een inventarisnummer dat de illustere

Nadere informatie

RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1685-1695. R 81 fol. 214 11-01-1685

RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1685-1695. R 81 fol. 214 11-01-1685 1 RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1685-1695. R 81 fol. 214 11-01-1685 Freyns Martens, te Liessel, verkoopt aan Goort Paulus: - huis, hof, hofstad en aangelag - in de Steegen 2 l. 1. Antonis Peeter Lomans 2.

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

verkoopster aangekomen uit de erfenis van haar ouders, deling voor schout en schepenen van Udenhout 23-10-1806

verkoopster aangekomen uit de erfenis van haar ouders, deling voor schout en schepenen van Udenhout 23-10-1806 Notaris Joan Andries van den Bosch Bron: Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 7994. Regesten van minuutakten uit 1817. Alleen akten waarbij transport van grond en goederen plaatsvindt.

Nadere informatie

Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582

Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582 Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582 Bewerking van Guus Delen (email: guus.delen@wanadoo.nl) 374 huizen Venderstraat Eigenaar Bewoner 1 Euvelwegen erfgenamen Adam Jan Tijs Jan Peeters v Otterdijk 2 (blanco

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie.

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Beklaagde heeft in het kader van de financiering en verkrijging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een koper

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Schotse Hooglanderstraat 115 en Canadeseweg 12 te Waspik. Wonen in de kern. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl

Schotse Hooglanderstraat 115 en Canadeseweg 12 te Waspik. Wonen in de kern. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Schotse Hooglanderstraat 115 en Canadeseweg 12 te Waspik Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Vrijstaande woonboerderij op ruim perceel van totaal 5.372 m2 in Waspik. Indeling Deze woonboerderij

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0109 Inventaris van Oud-archief van Hedikhuizen, 1790-1811 (1814)

Nummer Toegang: 0109 Inventaris van Oud-archief van Hedikhuizen, 1790-1811 (1814) Nummer Toegang: 0109 Inventaris van Oud-archief van Hedikhuizen, 1790-1811 (1814) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010 This finding

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Overig landbezit

Hoofdstuk 7. Overig landbezit Hoofdstuk 7 Overig landbezit 163 Behalve de Corenweertsche Rijsweert en de Kievitsham, hebben vele leden van de familie de Gier ander onroerend goed bezeten, zoals blijkt uit het parenteel. In sommige

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

2 Soorten testamenten

2 Soorten testamenten 1 2 Soorten testamenten gewoon testament; bij overlijden levenstestament; regelt de zaken bij leven 2 Gewoon testament regeling na overlijden: wie zijn erfgenaam benoeming executeur onder bewindstelling

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Uit de Burgerlijke Stand ( vanaf 1811) en de Bevolkingsregisters (vanaf 1825) is na te gaan welke personen in Elst woonden in de 19e eeuw. De

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse

De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse Genealogie Van de(r) Tonnekreek De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse De tweede generatie bestaat uit de kinderen van Isbrant en Clasijntien, namelijk

Nadere informatie

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Het ontstaan van de Warderweg De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Warderweg 2011 land Andries Nooij land Dirk Hop Situatie Warder westeinde - begin 1865 land Cornelis Kaaskooper land Chris Kochheim

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Rekeningen van de Koningsbede, 1554-1563 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer E 256).

Rekeningen van de Koningsbede, 1554-1563 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer E 256). Rekeningen van de Koningsbede, 1554-1563 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer E 256). Het oudste belastingregister in het gemeentearchief van Boxtel. Het bevat de namen van de belastingplichtigen

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie