Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T +32 09 381 92 65"

Transcriptie

1 Betreft: Uw aanvraag voor het huren van een sociale huurwoning. Geachte Mevrouw, Meneer, U heeft gevraagd om te worden ingeschreven in het register van kandidaat-huurders. Voor u kan worden ingeschreven moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in het aanvraagformulier in bijlage (AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING), die u aan ons moet terugbezorgen. Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier! Alle documenten die u aan Vitare NV moet terugbezorgen staan erop vermeld. Pas nadat uw aanvraag volledig in orde is, kunnen wij u inschrijven in het register(s) der kandidaat-huurders en krijgt u een inschrijvingsnummer. Wees dus zeer zorgvuldig bij het indienen van uw huuraanvraag! Dat bespaart nutteloze vertraging. Indien u twijfelt over bepaalde zaken, kunt u steeds met ons contact opnemen via mail, telefonisch of kan u langskomen tijdens onze openingsuren: Maandag: 8.30u 12u Dinsdag: 8.30u 12u en van 13.30u 17u Woensdag: 13.30u 17u Donderdag: gesloten Vrijdag: 8.30u 12u Of op afspraak Hoogachtend, Rudy Maes Directeur Carl Van den Eynde Voorzitter 3413 Page 1

2 Aanvraagformulier 2015 voor het huren van een sociale woning Naam : Voornaam: Geboortedatum: Plaats: Beroep : Nationaliteit: Rijksregisternummer: Straat + nr.: Postnummer: Gemeente: GSMnr.: adres: Naam en voornaam van de persoon met wie de aanvrager samenleeft: Geboortedatum : Plaats: Beroep : Nationaliteit: Rijksregisternummer: Burgerlijke stand u bent: (aanduiden met kruisje) ongehuwd gehuwd feitelijk samenwonend gescheiden (kopie vonnis) wettelijk samenwonend wettelijk gescheiden (kopie vonnis bijvoegen) weduw(e)naar andere (vb. echtscheidingsprocedure lopende/bewijs aanleveren) Gelieve een kopie van uw identiteitskaart(en) bij te voegen aub Kinderen welke deel uitmaken van het gezin Naam en voornaam Geboortedatum & geboorteplaats Ten laste Ja / Nee Rijksregisternummer 3413 Page 2

3 Deze pagina enkel in te vullen en te ondertekenen bij (echt)-scheiding: Heeft u kinderen die niet bij u gedomicilieerd zijn maar toch regelmatig bij u verblijven? Gelieve ons een vonnis te bezorgen. Heeft u geen vonnis, kan u onderstaande verklaring laten invullen door de andere ouder. Verblijf op regelmatige basis van kinderen die niet gedomicilieerd zijn bij de ouder op het moment van toelating/toewijzing Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die wordt afgetoetst op de toelatingsvoorwaarden tot een sociale huurwoning, (voornaam, naam): Rijksregisternummer: Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):. verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren) 1...(voornaam, naam, geboortedatum) 2... (voornaam, naam, geboortedatum) 3... (voornaam, naam, geboortedatum) (voornaam, naam, geboortedatum) (voornaam, naam, geboortedatum) op de datum van aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden niet gedomicilieerd is/zijn op bovenstaand adres, maar er wel op regelmatige basis verblijft/verblijven. Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder, (voornaam, naam): Rijksregisternummer:. Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):.. verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn. Gedaan te, op (ouder die wordt afgetoetst aan de inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning) (andere ouder) Handtekening, Handtekening, 3413 Page 3

4 Anderen personen die deel uitmaken van het gezin Geboortedatum & geboorteplaats Ten laste Ja/Nee Naam en voornaam Maximale huur dat ik wil betalen: /maand Aantal slaapkamers gewenst: Aantal slaapkamers noodzakelijk minimum vereist: (volgens gezinstoestand) Ik verkies een woning: Ik verkies een appartement: Toelatingsvoorwaarden: - Meerderjarig zijn - Voldoen aan de inkomensvoorwaarden - Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde - Voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarde - Voldoen aan de inburgeringsvoorwaarde - Ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister Alle meerderjarige leden van het gezin dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bij aanvang van de huurovereenkomst. Toewijzingsregels Algemeen principe De artikelen 18, 19 en 20 van het kaderbesluit sociale huur leggen toewijzingsregels voor sociale woongelegenheden vast. Vitare moet bij de toewijzingen achtereenvolgens rekening houden met : - De rationele bezetting van de woning. - De absolute voorrangsregels (artikel 19 van het kaderbesluit sociale huur) - De optionele voorrangsregels (artikel 20 van het kaderbesluit sociale huur) - De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. - Voorrangsregels in het kader van bijzondere lokale toewijzingsreglementen Page 4

5 Gezinshereniging: Als de gezinshereniging vermeld in artikel 9, eerste lid,6 uit het besluit van de Vlaamse Regering 12/10/2007, nog niet heeft plaats gevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaathuurder een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is, toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels vermeld in artikel 19. Controle op de inkomstengrenzen Het netto belastbaar inkomen van drie jaar geleden (2012) mag niet hoger zijn dan: voor een alleenstaande zonder personen ten laste voor een alleenstaande gehandicapte voor alle anderen gevallen, plus per persoon ten laste Was uw inkomen in 2012 te hoog maar is het nu gedaald tot onder de inkomstengrens? Dan kunnen wij u toch inschrijven. Voeg bij deze aanvraag ook de loonfiches of uitkeringsbewijzen van de laatste zes maanden. Voeg bij deze aanvraag: de bewijzen van inkomsten voor elk gezinslid dat een inkomen heeft: -> een kopie van uw aanslagbiljet van de belastingen voor het aanslagjaar 2013 inkomsten van > of een kopie van uw pensioenfiche van het jaar > of een attest van de instelling die in 2012 uw inkomsten uitbetaalde (OCMW, ziekenfonds, RVA, Vakbond, Ministerie van Sociale Zaken). Als er van geen enkel gezinslid inkomsten waren in 2012, dan zorgt u voor bewijzen voor het jaar 2013 van alle gezinsleden. Als er in 2013 geen inkomsten waren, bezorgt u de gegevens van Eigendomsvoorwaarde Deze voorwaarde geldt voor elke persoon die op de aanvraag vermeld staat. U mag geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. Uitzonderingen: -> als u aan het scheiden bent of de wettelijke samenwoning met uw partner gaat beëindigen -> als u een campingverblijf bezit -> als uw huidige woning onteigend wordt -> als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard wordt* -> als u 55 jaar of ouder bent of gehandicapt, en uw woning onaangepast is* -> als u gehandicapt bent in ingeschreven voor een ADL- woning( ADL= Activiteiten van het dagelijks leven)* (*)In deze gevallen moet u uw woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning verkopen of schenken. U kunt ook de woning verhuren voor 9 jaar aan een verhuurder die sociale woningen verhuurt. Vergeet niet bij deze aanvraag de verklaring op eer bij te voegen! (verplichte documenten in te vullen en te ondertekenen) 3413 Page 5

6 Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. U hoeft hier niets te doen. Vitare nv vraagt dit op bij de Overheid. Taalbereidheid U moet bewijzen dat u de Nederlandse taal kent of aan het leren bent Bewijzen zijn: -> een kopie van het diploma of getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs voor alle gezinsleden ouder dan 18 jaar -> of een vrijstelling van een toelatingsproef van een centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs -> of een verklaring van het Huis van het Nederlands(HvN)dat u voldoende Nederlands kent (Deze verklaring kan u ook bekomen via Vitare, hiervoor dient u wel persoonlijk langs te komen) -> of een verklaring van het HvN dat u een cursus Nederlands 2 e taal(nt2)gevolgd hebt met een minimale aanwezigheid van 80% -> of een verklaring van het HvN dat u deelneemt aan een cursus NT2 -> of een verklaring van het HvN dat er een kennismakingsgesprek is geweest met u Voeg bij deze aanvraag één van de hierboven opgesomde verklaringen U hoeft echter bovenstaande bewijzen niet te bezorgen -als door uw gezondheidstoestand onmogelijk een taalcursus kunt volgen. Dit moet u bewijzen aan de hand van een medisch attest -als u om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan deelnemen aan of verdergaan met de taalcursus -als u een verplichte inburgeraar bent (alleen voor mensen die nog geen jaar in België wonen, en bedienaars van erkende erediensten zoals priesters, imams, rabbijnen enz. De voorwaarde van Inburgeringbereidheid Als u een verplichte inburgeraar bent moet u bereid zijn het inburgeringtraject te volgen. NV Vitare onderzoekt of u een verplichte inburgeraar bent. Daarom wordt onderzocht of u over één van de volgende attesten beschikt: - een attest van inburgering - een attest van vrijstelling - een attest van EVC(eerder verworven competentie) - een inburgeringscontract. - een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau Heeft u zo n attest niet, dan verwijst Vitare u door naar het onthaalbureau: - als u Belg bent, maar niet in België geboren - als u geen Belg bent en ook geen Europees staatsburger Als u over één van de bovenstaande attesten beschikt, beantwoordt u aan deze inschrijvingsvoorwaarde Page 6

7 Ik wens mij in te schrijven in volgende registers (gemeenten) (alle gemeenten bij naam noteren aub) Het werkgebied van NV Vitare omvat het hele Vlaamse Gewest. (308 registers/gemeenten) Vitare biedt momenteel geen enkele garantie op een aanbod, nog naar aantal, nog naar tijdstip buiten de geplande projecten! Lijst met huidig beschikbaar patrimonium + toekomstige projecten (detailplan) in bijlage. Alle informatie die is ingevuld op dit formulier is correct en volledig! Opgemaakt te. op.. Handtekening(en): Aanvrager, echtgeno(o)te, Kinderen ouder dan 25 jaar, andere personen in het gezin 3413 Page 7

8 Andere sociale huisvestingsmaatschappijen: Vitare nv. is werkzaam in het hele Vlaamse Gewest. Er zijn andere sociale huisvestingsmaatschappijen en je kan vragen om jouw dossier door te sturen (dit wordt pas gedaan als het volledig in orde is bij Vitare). Je geeft toestemming aan Vitare om hiervoor alle bijgevoegde documenten en door Vitare opgevraagde informatie door te sturen aan de andere huisvestingsmaatschappij(en). Ik vraag aan Vitare nv om mijn inschrijving door te sturen naar (andere shm): Naam, adres, gemeente, contactpersoon (indien gekend)... Voor akkoord Handtekening, De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Vitare nv. Achiel Van Eechautestraat 13/2 te 9800 Deinze en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd. Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie. Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Page 8

9 Controle eigendomsvoorwaarde voor België Verklaring op erewoord, Met het oog op het verkrijgen van een tegemoetkoming in de sociale huisvestingssector. Belangrijke opmerking bestemd voor de dienst die het formulier uitreikt! Dit formulier en de eraan gekoppelde werkwijze mag uitsluitend worden gebruikt in de sociale huisvestingssector op voorwaarde dat het voordeel waarvan de toepassing wordt gevraagd, tevens afhankelijk wordt gesteld van het inkomen van de aanvrager, zijn partner of zijn gezinsleden. Deze verklaring op erewoord dient om na te gaan of aan de opgelegde eigendomsvoorwaarde is voldaan. De afgelegde verklaring zal worden gecontroleerd bij de bevoegde overheidsdienst. Het is belangrijk dat dit formulier correct wordt ingevuld handtekening niet vergeten! In te vullen door de dienst die het formulier uitreikt: - Wettelijke of reglementaire bepaling die aan de grondslag ligt van de aanvraag: VAK 1: Inlichtingen met betrekking tot de aanvrager en de andere personen in hoofde van wie de verklaring op erewoord wordt afgelegd: AANVRAGER:...(naam + voornaam) geboren op:...geboorteplaats:... Nationaal nummer: ECHTGENOOT OF PARTNER (wettelijk of feitelijk samenwonend) met:... (naam + voornaam) geboren op:...geboorteplaats:... Nationaal nummer: SAMENSTELLING VAN HET GEZIN op het ogenblik van de ondertekening: NAAM VOORNAAM Geboortedatum & Nationaal nr. geboorteplaats Huidige woonplaats: (straat,nr.-busnr.)... (postcode)... (gemeente)... Voor Vitare: 3413 Page 9

10 Dienst:...Dossiernr.:... Indentiteit aanvrager:... VAK 2: PERSOONLIJKE VERKLARING OP EREWOORD De aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij (zij) wettelijk of feitelijk samenwoont (zie VAK1), verklaren op erewoord: A dat hij (zij) en de leden van het gezin zoals hiervoor opgegeven, op datum van de ondertekening van deze verklaring, geen andere ontroerende goederen (1) voor de geheelheid bezitten dan deze hierna vermeld: (2) GOED 1 GOED 2 Gemeente: Straat, nr. of plaatsnaam: Kadastrale aanduiding: Aard van het goed: Aard van het recht (3): B in de loop van de...(4) voorgaande jaren overgegaan zijn tot de vervreemding (verkoop, verdeling, schenking, kosteloze afstand...) van de volgende onroerende goederen of rechten: (5) Datum vervreemding: ligging en aard van het goed: bekomen prijs of geschatte waarde: Verplichte handtekening(en) Datum Handtekening aanvrager Handtekening echtgenoot of samenwoner.../.../ (1) Woning, appartement, gebouw, perceel grond... (2) Indien men geen onroerende goederen of rechten bezit: NIHIL vermelden (3) Volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik of bewoning, erfpacht, opstal (4) De uitreikende dienst vult hier vooraf het aantal jaren in dat, op basis van de geldende reglementering, in aanmerking moet worden genomen. Indien het verleden geen rol speelt, dient te worden vermeld: NIET VAN TOEPASSING (5) Indien tijdens deze periode geen onroerende goederen of rechten werden vervreemd: NIHIL vermelden Het ingevulde formulier dient te worden bezorgd aan de dienst die het heeft uitgereikt: Vitare nv 3413 Page 10

11 VERKLARINGEN EREWOORD (tweede deel) GEEN WONING OF GEEN PERCEEL BESTEMD VOOR WONINGBOUW VOLLEDIG IN VOLLE EIGENDOM OF VOLLEDIG IN VRUCHTGEBRUIK IN HET BUITENLAND GEEN ZAAKVOERDER, BESTUURDER OF AANDEELHOUDER VAN EEN VENNOOTSCHAP WAARIN EEN WONING OF EEN PERCEEL BESTEMD VOOR WONINGBOUW IS INGEBRACHT DIT FORMULIER HOORT BIJ FORMULIER B VOOR BELGIE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN VERPLICHT IN TE VULLEN! 3413 Page 11

12 Controle eigendomsvoorwaarde voor het buitenland Ondergetekende(n), in de hoedanigheid van kandidaat-huurder: AANVRAGER:...(naam + voornaam) geboren op:...geboorteplaats:... Nationaal nummer: ECHTGENOOT OF PARTNER (wettelijk of feitelijk samenwonend) met:... (naam + voornaam) geboren op:...geboorteplaats:... Nationaal nummer: VERKLAART/VERKLAREN OP EREWOORD DAT: I. GEEN WONING OF GEEN PERCEEL BESTEMD VOOR WONINGBOUW VOLLEDIG IN VOLLE EIGENDOM OF VOLLEDIG IN VRUCHTGEBRUIK IN HET BUITENLAND 1 2 Hij/zij en de leden van het gezin: (Schrappen wat niet past) Geen rechten (volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, ) heeft/hebben met betrekking tot onroerende goederen (woning, bouwgrond, ) gelegen in het buitenland. Rechten (volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, ) heeft/hebben met betrekking tot de volgende onroerende goederen (woning, bouwgrond, ) gelegen in het buitenland: Omschrijving van het/de onroerend(e) goed(eren) (aard, adresgegevens, kadastrale gegevens): GOED 1 GOED 2 Gemeente land: Straat, nr. of plaatsnaam: Kadastrale aanduiding: Aard van het goed: Aard van het recht (3): Naam en voornaam van de kandida(a)t(en) en/of de gezinsleden die gerechtigd zijn in het/de onroerend(e) goed(eren), met vermelding van de aard van hun recht (volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, recht van gebruik of van bewoning, erfpacht, opstal) en het breukdeel (bijvoorbeeld: Jan Janssens, ½ in vruchtgebruik): Goed 1: Goed 2: Zie artikel 3, 5, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. 2 Met betrekking tot de onroerende goederen gelegen in het binnenland moet een afzonderlijk formulier (formulier B) worden ingevuld Page 12

13 II. GEEN ZAAKVOERDER, BESTUURDER OF AANDEELHOUDER VAN EEN VENNOOTSCHAP WAARIN EEN WONING OF EEN PERCEEL BESTEMD VOOR WONINGBOUW IS INGEBRACHT 3 Hij/zij en de leden van het gezin: (Schrappen wat niet past) Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij/zij of de leden van het gezin een woning of een perceel bestemd voor de woningbouw hebben ingebracht. Zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij/zij of de leden van het gezin een woning of een perceel bestemd voor de woningbouw hebben ingebracht: Omschrijving van het ingebrachte goed (aard, adresgegevens, kadastrale gegevens): Beschrijving van de vennootschap (aard, naam, maatschappelijke zetel): Naam en voornaam van alle betrokkenen (kandidaat en/of de gezinsleden) die de hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder hebben, met vermelding van hun hoedanigheid (zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder): Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat de gegevens op dit formulier echt en volledig zijn. Verplichte handtekening(en) Datum Handtekening aanvrager Handtekening echtgenoot of samenwoner.../.../ Zie artikel 3, 5, 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode Page 13

14 KEUZE WONINGEN - APPARTEMENTEN WONINGEN APPARTEMENTEN Gelijkvloers slaapkamer boven gelijkvloers met trap met lift rolstoel studio Aantal slaapkamers ROESELARE Spanjestraat Aantal slaapkamers LOCHRISTI Stationsstraat 3 WEST-KAPELLE Sacramentstraat 5 6 TURNHOUT Huidevetterstraat 22 3 PUURS - LIEZELE Theo -Andriesstraat 5 6 TOEKOMSTIGE NIEUWE PROJECTEN RIJKEVORSEL Lijsterstraat Wolfbergstraat KALMTHOUT Foxemaatstraat ZULTE Waalbeekstraat MENEN Lauwbergstraat NAZARETH Axeldreef RANST - EMBLEM Weidestraat RIEMST - VROENHOVEN Krijtstraat MAASEIK Venlosesteenweg LEUVEN Wakkerzeelsebaan MAASMECHELEN - LEUT Zuilstraat GEMEENTEN WAAR WE REEDS GRONDEN HEBBEN VERWORVEN 3413 Page 14

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014

Nadere informatie

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Voor de leerkracht Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema s volgen. Daarom verdelen ze binnen hun fractie in het parlement de taken.

Nadere informatie

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S)

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S) Gelieve de ingevulde aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen per post te versturen naar: Wonen Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel Document

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Sociaal huren/kopen/bouwen. Een overzicht. Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Sociaal huren/kopen/bouwen. Een overzicht. Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Sociaal huren/kopen/bouwen Een overzicht Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen? Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Handleiding aangifteformulieren

Handleiding aangifteformulieren Handleiding aangifteformulieren Stadsbestuur Lokeren Groentemarkt 1 9160 Lokeren Hagelstorm van 9 juni 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 BELANGRIJK WOORD VOORAF... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 4 1. WAAR

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie