NIBE-SVV, januari Oefenexamen A- Varia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2014. Oefenexamen A- Varia"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2014 Oefenexamen A- Varia

2 1. Linda heeft op één dag drie schades aan haar auto. Wanneer zij 's morgens bij haar auto aankomt blijkt er een grote kras op de rechterkant van het voertuig te zitten. Dit is veroorzaakt door een bromfiets. 's Middags wordt de auto opnieuw beschadigd, dit keer door een boodschappenkarretje. Daarna verzuimt een bestuurder van een auto haar voorrang te geven en ontstaat er een botsing. Het voertuig dat haar aanrijdt blijkt gestolen te zijn en werd door de politie al een paar dagen gezocht. Bij alle drie de schades zijn voldoende getuigen aanwezig, welke schade(s) kan Linda indienen bij het Waarborgfonds motorrijtuigen? A. De schade ontstaan door de aanrijding met het gestolen voertuig en de kras veroorzaakt door de bromfiets. B. De aanrijding met het gestolen voertuig en de schade door het boodschappenkarretje. C. De schade veroorzaakt door de kras van de bromfiets en de schade door het boodschappenkarretje. 2. Een monteur van Tanate Auto s laat bij de revisie van een automotor per ongeluk een poetsdoek achter in de motor. Peter haalt zijn auto op en net buiten het parkeerterrein begeeft de motor het en daardoor rijdt hij tegen een geparkeerd staande auto aan. Welke schade(n) zal de garageverzekeraar van Tanate Auto s vergoeden? A. De schade aan de auto van Peter en de geparkeerd staande auto. B. De schade aan de auto van Peter en de revisiekosten van de motor. C. De schade aan de geparkeerde auto en de revisiekosten van de motor. 3. Waarom leidt een risico inventarisatie NIET zonder meer tot het verzekeren van risico's? A. Risico-inventarisatie is een opsomming van de risico's die in een onderneming blijken te spelen. Daarna wordt pas bepaald in hoeverre deze kunnen worden gemanaged, bijvoorbeeld door preventie of aanpassing van werkprocessen of verzekeren. B. Risico-inventarisatie heeft voor de onderneming slechts als doel om de risico's in kaart te brengen. Vervolgens kunnen deze worden gemanaged door preventieve maatregelen te nemen. C. Risico-inventarisatie gaat om het in kaart brengen van de risico's die NIET verzekerd kunnen worden. Deze risico's kunnen alleen beheerst worden door preventie of aanpassing van de werkprocessen. 4. Een garageverzekering bestaat uit meerdere verzekeringen. Welke combinatie is JUIST? A. Een motorrijtuigenverzekering en een inventaris/goederenverzekering. B. Een AVB en een inventaris/goederenverzekering. C. Een AVB en een motorrijtuigenverzekering. NIBE-SVV, januari

3 5. Wat wordt er bedoeld met de narisicotermijn voor een WAM-verzekeraar? A. De periode tussen de royementsdatum van de verzekering en het afmelden van het voertuig bij de RDW. B. De periode tussen de einddatum van de verzekering en de einddatum van de groene kaart. C. De periode na beëindiging van de verzekering gedurende welke de verzekeraar nog risico loopt. 6. Wat onderzoekt men bij riskmanagement of schadelastbeheersing? A. Wat de kosten zijn van preventie. B. Hoeveel auto's er schade rijden in een bepaalde periode. C. De risico's die mensen, goederen en activiteiten bedreigen binnen de onderneming. 7. Soms bieden meerdere polissen dekking voor hetzelfde evenement. Dit heet samenloop Welke van onderstaande stellingen is JUIST? A. Bij samenloop gaat de speciale verzekering voor de algemene verzekering. B. bij samenloop gaat de oudste verzekering voor. C. Bij samenloop kan de verzekerde zelf kiezen op welke verzekering hij de schade claimt. 8. Voor wie geldt de plicht voor het verzekeren van een motorrijtuig? A. De bestuurder of bezitter. B. De houder of de bestuurder. C. De bezitter of de houder. 9. Sommige tussenpersonen hebben de bevoegdheid gekregen van een maatschappij om autoverzekeringen voorlopig te accepteren. Dit betekent dat... A. de maatschappij ALLEEN na-risico loopt als het kenteken bij het RDW is aangemeld. B. als de maatschappij de aanvraag afwijst, er GEEN dekking is geweest en er GEEN premie betaald behoeft te worden. C. er volledige dekking is totdat de maatschappij een definitief acceptatiebesluit neemt. NIBE-SVV, januari

4 10. Wanneer dure auto's casco verzekerd worden zal de verzekeraar eisen stellen aan de diefstalbeveiliging. Gewoonlijk wordt daarbij verwezen naar een SCM-klasse. Een verzekeraar stelt de volgende eisen: - een beveiliging bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie, alarmering alsmede een noodstroomsirene, uitgebreid met hellingdetectie; - blokkering conform klasse 1 alsmede blokkering startmotor; - omtrekdetectie en ruimtelijkedetectie; - optische signalering; - hellingdetectie; - akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene. In welke SCM-klasse valt dit eisenpakket? A. SCM-klasse 2. B. SCM-klasse 3. C. SCM-klasse Bij een machinefabriek werken Jerome en Peter samen. Jerome is daarnaast ook als eigenaar van de fabriek de werkgever van Peter. Peter maakt een fout bij het werken met een machine. Daardoor raken Jerome en Peter allebei gewond. Op welke gronden is de machinefabriek aansprakelijk? A. Uitsluitend op grond van werkgeversaansprakelijkheid voor schade door ondergeschikten (artikel 6:170BW). B. Uitsluitend voor schade aan ondergeschikten (artikel 7:658BW). C. Op grond van werkgeversaansprakelijkheid voor schade door ondergeschikten (artikel 6:170BW) en voor schade aan ondergeschikten (artikel 7:658BW). 12. Sommige verzekeraars beschouwen de AOV als een sommenverzekering. Welke fiscale aspecten spelen dan een rol? A. Als een natuurlijk persoon verzekeringnemer is, is de premie aftrekbaar tot een bepaalde drempel; de uitkering is geheel belast. B. Als een bv verzekeringnemer is, is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; de uitkering is belast voor de inkomstenbelasting. C. Als een natuurlijk persoon verzekeringnemer is; is de uitkering belast voor de inkomstenbelasting. NIBE-SVV, januari

5 13 Waarom kan een werkgever besluiten om een collectieve ongevallenverzekering te sluiten voor de werknemers terwijl zij deze ook individueel kunnen sluiten? A. De individuele ongevallenverzekering kan alleen gesloten worden op basis van vaste bedragen en de collectieve ongevallenverzekering is gerelateerd aan het loon. B. De individuele ongevallenverzekering biedt GEEN dekking tijdens werkzaamheden in loondienst. C. De collectieve ongevallenverzekering wordt gezien als een vorm van goed werkgeverschap. 14. Wat is het arbeidsongeschiktheidscriterium bij gangbare arbeid? A. In hoeverre verzekerde ongeschikt is voor arbeid; er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeid in loondienst en arbeid als zelfstandige. B. In hoeverre verzekerde ongeschikt is voor arbeid; er wordt gekeken wat hij in het verleden heeft gedaan en wat zijn opleiding is. C. In hoeverre verzekerde ongeschikt is voor algemeen geaccepteerde arbeid. 15. Hoeveel procent is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor iemand die een uitkering ontvangt op grond van de Werkeloosheidswet (WW)? A. 0%. B. 5,65%. C. 7,05%. 16. Voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten kan de wachttijd voor de IVA-uitkering worden bekort. Wat is de minimale wachttijd? A. 10 weken. B. 13 weken. C. 78 weken. 17. Voor welke van de volgende doelgroepen is een AOV bedoeld? A. Zelfstandig ondernemers, vrijeberoepsbeoefenaren en ambtenaren. B. Zelfstandig ondernemers en vrijwilligers. C. Zelfstandig ondernemers en freelancers. NIBE-SVV, januari

6 18. Een startende ondernemer heeft de mogelijkheid om een Starters-AOV te sluiten. Wat is een specifiek kenmerk van een Starters-AOV? A. De starter kan kiezen voor een vast gegarandeerd bedrag van bijvoorbeeld EUR ,-. B. Er bestaat pas recht op uitkering bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid. C. De starter sluit de verzekering voor een periode van vijf jaar en de verzekering eindigt daarna. 19. Sinds 1 juli 2008 is een woonlastenverzekering een impactvol product. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? A. Voor een impactvol product hoeft GEEN klantinformatie ingewonnen te worden. B. De transparantieregels zijn van toepassing als de verzekerde som per jaar meer dan EUR ,- bedraagt. C. Zodra een woonlastenverzekering wordt gesloten in combinatie met een financiering zijn nu de transparantieregels van toepassing. 20. Monique is 34 jaar heeft zit in de eindfase van de sollicitatieprocedure voor piloot bij een luchtvaartmaatschappij. Tijdens het gesprek geeft zij aan dat zij al enkele jaren een relatie heeft en zij graag kinderen willen. De luchtvaartmaatschappij heeft een tekort aan piloten en het is gebruikelijk dat zwangere vrouwen halverwege hun zwangerschap een functie aan de grond krijgen. Mag de werkgever vragen of zij zwanger is? A. Ja, op grond van deze functie mag dit worden meegenomen in de aanstellingskeuring. B. Ja, maar dit mag alleen worden gevraagd door een keurend arts. C. Nee, want een vraag naar een zwangerschap is NIET toegestaan. 21. Een timmerbedrijf is gevestigd op een door hem gehuurd terrein. Het timmerbedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een milieuschadeverzekering (MSV), omdat het zelf met conserveringsmiddelen werkt. Op het gehuurde terrein heeft vroeger een bedrijf gestaan dat werkte met de milieugevaarlijke stof Loodwit. Daardoor is de bodem vervuild. Deze Loodwitvervuiling breidt zich uit naar het terrein dat in eigendom is van de buren. Hoe kunnen de buren de kosten voor bodemsanering verhalen? A. Een claim indienen tegen het timmerbedrijf, die een beroep kan doen op de AVB-polis. B. Een claim indienen tegen het timmerbedrijf, die een beroep kan doen op de MSV-polis. C. Een claim indienen tegen de eigenaar van het terrein waar het timmerbedrijf is gevestigd. NIBE-SVV, januari

7 22. De elektronicafabrikant Futuro heeft een serie televisies gefabriceerd die bij langdurig gebruik (minimaal 12 maanden) de het zichtvermogen van de kijkers aantast. De productie en verkoop van de serie televisies heeft plaatsgevonden in de periode van februari 2010 tot en met augustus In februari 2012 openbaren zich de eerste klachten bij consumenten. In april 2012 wordt voor het eerst het verband gelegd tussen het oogletsel en de televisies. In 2013 wordt het verband tussen het oogletsel en het defect in de televisies aangetoond. Tevens wordt aangetoond dat het ontstaan van het oogletsel een geleidelijk proces is en zich pas in een later stadium openbaart. Futuro heeft per zijn oude AVB-polis die op loss-occurrence voorwaarden liep (ingangsdatum ) overgesloten van verzekeraar A naar B. Biedt de oude polis bij verzekeraar A dekking voor deze schade? A. Ja, want de schade is veroorzaakt en ontstaan tijdens de verzekeringsduur van de polis. B. Nee, want de schade heeft zich NIET geopenbaard tijdens de verzekeringsduur van de polis. C. Nee, want de schade is NIET gemeld tijdens de verzekeringsduur van de polis. 23. Welke dekkingsuitsluiting geldt NIET voor de milieuschadeverzekering? A. Milieuschade in de vorm van luchtverontreiniging als gevolg van een onvoorziene emissie van milieugevaarlijke stoffen. B. Milieuschade uit en als gevolg van genetische modificatie. C. Milieuschade bestaande uit saneringskosten in verband met verontreiniging van de bodem van de locatie. 24. Wat is het onderscheid tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen? A. Volksverzekeringen gelden voor alle werknemers. Werknemersverzekeringen gelden voor werknemers en gepensioneerde werknemers. B. Volksverzekeringen zijn verplichte verzekeringen, werknemersverzekeringen zijn uitgebreider en op vrijwillige basis. C. Alle Nederlandse ingezetenen hebben recht op aanspraak op volksverzekeringen. NIET alle Nederlandse ingezetenen zijn werknemers. 25. Noem twee hoofdgroepen verzekerden die in aanmerking kwamen voor de WAZ. A. Zelfstandigen/DGA s en arbeidsgeschikte werknemers. B. Zelfstandigen/DGA s en meewerkende echtgenoten/partners (en kinderen). C. Beroepsbeoefenaren en arbeidsongeschikte werknemers. NIBE-SVV, januari

8 26. De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een sociale verzekering. Hoe wordt de Anw gefinancierd? A. De Anw-premie wordt voldaan uit de algemene middelen. B. De Anw-premie wordt ingehouden op het loon van werknemers. C. De Anw-premie bedraagt een vast percentage van het inkomen. 27. Wat zijn de doelstellingen van de Wet verbetering poortwachter (WVP)? A. Het verminderen van langdurig ziekteverzuim en het aanbieden van een uitgebreid reïntegratiepakket. B. Het verminderen van de WIA-instroom door actief en effectief ingrijpen in de eerste twee ziektejaren en het aanbieden van een uitgebreid reïntegratiepakket. C. Het verminderen van langdurig ziekteverzuim en het verminderen van de WIAinstroom door actief en effectief ingrijpen in de eerste twee ziektejaren. 28. Overeenkomsten zijn verbintenissen. Waaruit ontstaan overeenkomsten? A. Uit een onrechtmatige daad. B. Uit een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. C. Uit een rechtshandeling. 29. Wat wordt er verstaan onder werkgeversaansprakelijkheid? A. De aansprakelijkheid van de werkgever voor door zijn werknemers veroorzaakte schade. B. Zowel de aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers, als de aansprakelijkheid van de werkgever. C. De aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers. 30. Voor contractuele aansprakelijk is nodig dat iemand toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een overeenkomst. Wanneer is er sprake van een tekortkoming? A. Wanneer de overeenkomst te laat wordt nagekomen. B. Wanneer de overeenkomst NIET, NIET volledig of NIET op tijd wordt nagekomen C. Wanneer de ene partij aan de andere partij door een ingebrekestelling in verzuim is gebracht. NIBE-SVV, januari

9 31. Albert is bij het kranten bezorgen met zijn fiets tegen auto van Rachel aangereden. Rachel s auto stond op de oprit van haar huis. Haar auto is beschadigd en moet gerepareerd worden. Rachel moet een vervangende (soortgelijke) auto huren gedurende de reparatieduur. De schuld en aansprakelijkheid van Albert staan vast. Toch vergoedt Alberts AVPverzekeraar maar 75% van de huurkosten aan Rachel. Welk begrip ligt hieraan ten grondslag? A. Matiging. B. Spiegelbeeldschade. C. Zuivere vermogensschade. 32. Kees heeft een kantoorbaan, maar is een handige doe-het-zelver en klust in zijn vrije tijd regelmatig zwart bij. Onderweg naar zijn kantoorbaan wordt hij aangereden waardoor hij een half jaar NIET meer kan werken. Kan Kees de misgelopen extra verdiensten verhalen op de tegenpartij? A. Nee, want deze inkomsten waren NIET legaal. B. Ja, als Kees aannemelijk kan maken dat hij deze inkomsten had. C. Ja, want het verhalen van de schade is een privaatrechtelijke aangelegenheid en het zwart werken een publiekrechtelijke. 33. Johan bezoekt een optreden van zijn favoriete lokale popgroep en besluit onder invloed van het bier dat hij gedronken heeft te gaan stage diven. Hij duikt vanaf het podium in het publiek met de bedoeling dat hij door andere leden uit het publiek zal worden opgevangen. Hij komt daarbij op Albert terecht, waarbij Alberts bril beschadigd raakt. Is hier sprake van het plegen van een onrechtmatige daad door en/of aansprakelijkheid van Johan? A. Geen van beide. Het was een situatie vergelijkbaar met een sport en spel situatie, waarbij aansprakelijkheid niet zo snel aan de orde is. B. Ja, er is sprake van een onrechtmatige daad. Er is echter GEEN aansprakelijkheid, want Johan had NIET de bedoeling dat de bril beschadigd zou raken. C. Ja, van beide. Johan doet iets, dat aan alle eisen van aansprakelijkheid voldoet. NIBE-SVV, januari

10 34. Importeur Zigbo importeert consumentenelektronica en verkoopt die aan groothandels en detaillisten. Zigbo hanteert verkoopvoorwaarden waarin zij hun aansprakelijkheid volledig uitsluiten. Is dit toegestaan? A. NEE. De koper mag verwachten dat dergelijke artikelen een bepaalde levensduur hebben. B. NEE. Een algehele uitsluiting van aansprakelijkheid is opgenomen op de zwarte lijst. C. JA. In deze situatie mag in de verkoopvoorwaarden aansprakelijkheid volledig worden uitgesloten. 35. Tijdens wachttijd tussen twee vluchten besluit een KLM-piloot samen met zijn vriendin met een taxi naar een restaurant te gaan. Tijdens de taxirit vindt een verkeersongeval plaats en loopt hij een dwarslaesie op. Is de werkgever hiervoor aansprakelijk? A. NEE, want de werkgever heeft hier GEEN invloed op. B. JA, want de wachttijd houdt verband met de werkzaamheden. C. NEE, want de wachttijd tussen twee vluchten wordt beschouwd als vrije tijd. 36. Wat is het verschil tussen een vordering uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en een vordering uit contractuele aansprakelijkheid (art. 6:74 BW)? A. Het verschil tussen de vordering uit onrechtmatige daad en de vordering uit contractuele aansprakelijkheid is dat de schuldenaar bij contractuele aansprakelijkheid eerst in verzuim moet zijn, terwijl de schuldenaar bij een vordering uit onrechtmatige daad NIET in verzuim hoeft te zijn. B. Bij een vordering uit onrechtmatige daad moet de benadeelde alle 5 vereisten van de onrechtmatige daad stellen zo nodig bewijzen. Bij contractuele aansprakelijkheid hoeft de benadeelde alleen maar te stellen en zo nodig te bewijzen dat zijn wederpartij toerekenbaar tekort geschoten is. C. Er is GEEN verschil tussen beide aansprakelijkheidsgronden. In beide gevallen zal de onrechtmatige gedraging, de schade en het causaal verband aannemelijk gemaakt moeten worden. 37. In welke situatie is sprake van een resultaatverbintenis? A. Een assurantietussenpersoon zegt toe te zullen proberen een zo gunstig mogelijke premie te bedingen voor een autoverzekering. B. Een assurantietussenpersoon krijgt opdracht voor een tijdelijke verzekeringsdekking van een auto te zorgen. C. Een advocaat krijgt opdracht een ingewikkelde schade te verhalen. NIBE-SVV, januari

11 38. Wanneer is er sprake van kwalitatieve aansprakelijkheid? A. De buurman die tijdelijk voor het paard van de buurvrouw zorgt wordt aansprakelijkheid gesteld voor de schade die het paard aanricht. B. Een schildersbedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor een ZZP-er in onderaanneming die een pot verf op een auto laat vallen. C. Ouders worden aansprakelijk gesteld voor de daad van hun kind van 15 jaar die auto s onderweg naar school beschadigde. 39. Wat regelt de AVP ten aanzien van onderling door verzekerden aan elkaar toegebrachte materiële schade? A. De polis biedt een dekking voor onderling veroorzaakte materiële schade voor zover NIET elders verzekerd. B. De polis biedt nimmer dekking voor onderlinge materiële schade. C. Uitsluitend de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor materiële schade aan zijn huispersoneel is gedekt. 40. Welk van de navolgende personen is NIET aansprakelijk voor zijn/haar veroorzaakte daden? A. Een persoon jonger dan 14, een persoon met een geestelijke tekortkoming en een persoon met een lichamelijke tekortkoming. B. Een persoon jonger dan 14. C. Een persoon jonger dan 14 en een persoon met een geestelijke tekortkoming. 41. Wat is één van de vereisten waaraan een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers moet voldoen? A. Een rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde op de jager. B. Een verplichte verzekeringsdekking in de Beneluxlanden. C. Een minimaalverzekerd bedrag. 42. De heer en mevrouw Van der Meer hebben een zoon Marti (14 jaar) die zwaar lichamelijk is gehandicapt. Door zijn handicap stoot Marti op het schoolplein een medeleerling om die daarbij letsel oploopt. De medeleerling stelt Marti en/of zijn ouders voor de door hem geleden schade aansprakelijk. Wie is er aansprakelijk voor de schade? A. De heer en mevrouw Van der Meer zijn aansprakelijk voor de schade. B. Zowel Marti als de heer en mevrouw Van der Meer zijn aansprakelijk voor de schade. C. Marti is zelf aansprakelijk voor de schade aan de medeleerling. NIBE-SVV, januari

12 43. De eigenaar van een notariskantoor beschikt over een uitgebreide inventarisverzekering en is van mening dat een aparte computerverzekering daardoorniet nodig is. Heeft de eigenaar ten aanzien van het afsluiten van een computerverzekering gelijk? A. Ja, schade aan of diefstal van de computer vallen onder de dekking van de inventarisverzekering en de computerverzekering voegt hier NIETS aan toe. B. Nee, de computerverzekering is een verruiming van dekking omdat ook bedrijfsschade door het uitvallen van de computers verzekerd is. C. Nee, de computerverzekering geeft dekking tegen elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging en geeft ook dekking op basis van nieuwwaarde. 44. Waarop is de premie van een geld- en fraudeverzekering onder andere gebaseerd? A. Aantal medewerkers. B. Postcodegebied. C. Frequentie van transport. 45. Onder welke verzekering vallen de kosten van het reinigen, vervoer, demontage en montage van een beschadigde computer door een brandschade? A. Computerbedrijfsschadeverzekering. B. Computerextrakostenverzekering. C. Computerverzekering. 46. De garantieverzekering geeft de leverancier dekking tegen schade door A. van buiten komende onheilen. B. een recall. C. constructiefouten. 47. Een machinepark is zowel verzekerd op een inventarisverzekering als op een machinebreukverzekering. Welke verzekering dekt brand ten gevolge van een kortsluiting in de machine? A. De machinebreukverzekering. B. Zowel de inventarisverzekering als de machinebreukverzekering. C. De inventarisverzekering. 48. De CAR verzekering kent verschillende rubrieken. elke van de navolgende combinaties vormen een rubriek van een CAR verzekering? A. Bestaande eigendommen van opdrachtgever. Onderhoudstermijn. B. Het Werk. Visit maintenance. C. Aansprakelijkheid voor schade aan derden. Hulpmateriaal. NIBE-SVV, januari

13 49. Welk van onderstaande elementen zijn verzekerd binnen de elektronicaverzekering? A. Krassen, vallen en stoten. B. Vallen, inductie en krassen. C. Vallen, stoten en inductie. 50. De verlies- en winstrekening van een bedrijf ziet er als volgt uit: Verkoop EUR ,- Inkoop EUR ,- Salarissen EUR ,- Oproepkrachten EUR ,- Afschrijving machines EUR ,- Winst EUR ,- Het bedrijf gaat door een brand geheel verloren. Het bedrijf ligt één jaar volledig stil. Wat is de bedrijfsschade? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, januari

14 Antwoorden Wft-Volmacht Variaverzekeringen 1. A 2. A 3. A 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. B 11. C 12. C 13. C 14. C 15. B 16. B 17. C 18. C 19. C 20. C 21. C 22. A 23. C 24. C 25. B 26. C 27. C 28. C 29. C 30. B 31. B 32. B 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. B 39. C 40. B 41. C 42. C 43. C 44. C 45. C 46. C 47. C 48. C 49. C 50. A U moet 35 van de 50 vragen goed hebben beantwoord om te slagen. NIBE-SVV, januari

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten.

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. VERZEKERING Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. Dit is geregeld via de Besturenraad (Belangenbehartiger van en dienstverlener aan scholen en schoolbesturen) met als intermediair

Nadere informatie

Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015

Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015 Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015 NIBE-SVV, mei 2015 1. Wat is een volmacht in juridische zin? Een overeenkomst a. waarbij de gevolmachtigde namens de volmachtgever overeenkomsten

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor administratieve beroepen, uitgave januari 2006 detailhandel, horeca en ambachten 541-04 bladzijde 1 Doel van de toelichting 2 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Polisvoorwaarden 542-04 Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Wegwijzer 1 Doel van de toelichting 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen 3 Toelichting op artikel 2 Algemene omschrijving

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Voor Financial Services Management Gerald Huis in t Veld Antwoorden bij de oefenvragen Inhoud Hoofdstuk 1 Schadeverzekeringen... 1 Hoofdstuk 2 Van aanvraag

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Elk hoofdstuk is voorzien van oefenvragen om de kennis van de behandelde onderwerpen te toetsen. De antwoorden op de vragen zijn beschikbaar via de pagina bij dit boek op www.academicservice.nl. Daar is

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid NIBE-SVV, juni 2013 Oefenexamen VP aansprakelijkheid 1. Vermogensrechtelijke verbintenissen bestaan uit rechten en plichten die op geld waardeerbaar kunnen zijn. Waaruit vloeien deze verbintenissen voort?

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen NIBE-SVV, april 2013 1. In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet

Nadere informatie

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Personenschade

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Personenschade NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Personenschade 1. Er zijn drie voorwaarden om als vorderingsgerechtigde bij overlijden (artikel 6:108 BW) te kunnen worden aangemerkt. Noem deze drie voorwaarden. 2.

Nadere informatie

VERGELIJKING. T@F MAANDLASTBESCHERMER Polisvoorwaarden GF 01-2006. CARDIF HYPOTHEEK OPVANG POLIS Polisvoorwaarden HOP 0106

VERGELIJKING. T@F MAANDLASTBESCHERMER Polisvoorwaarden GF 01-2006. CARDIF HYPOTHEEK OPVANG POLIS Polisvoorwaarden HOP 0106 VERGELIJKING T@F MAANDLASTBESCHERMER Polisvoorwaarden GF 01-2006 CARDIF HYPOTHEEK OPVANG POLIS Polisvoorwaarden HOP 0106 01-2006 Voorwoord Dagelijks ontvangen wij veel vragen over de verschillen tussen

Nadere informatie

Oefenexamen Materiële schade

Oefenexamen Materiële schade Oefenexamen Materiële schade NIBE-SVV, maart 2013 1. In de wet wordt schade onderscheiden in vermogensschade en ander nadeel. Hoe worden deze twee begrippen ook genoemd? 2. De auto van Kees wordt aangereden

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Schade

OPLEIDING. WFt Schade OPLEIDING WFt Schade OPLEIDING WFt SCHADE PARTICULIER Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN 1 1.1 Risicobeheer 1 1.2 Risico-inventarisatie 2 1.2.1 Risico

Nadere informatie

Begrippenlijst Verzekeringstermen

Begrippenlijst Verzekeringstermen A Aandelenspaarplan Vorm van levensverzekering, waarbij meestal op basis van een gemengde verzekering tegen een vaste premie in euro's het spaargedeelte wordt belegd in zogenaamde units. Deze units zijn

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

Privé Pakket Online Personenauto

Privé Pakket Online Personenauto Versie 3.0 Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3007

Bijzondere Voorwaarden nr. 3007 AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3007 U heeft bij ons een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarmee bent u verzekerd voor schade waarvoor u of uw gezinsleden aansprakelijk

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Personenauto Zakelijk

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Personenauto Zakelijk CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie