5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ S C H O O L J A A R / VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR

2 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 2

3 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Semesterindeling 6 3 Schoolexamentoetsen 6 3a Organisatie schoolexamentoetsen 3b Schoolexamentoetsen op de computer 3c Semesterindeling schoolexamentoetsen 4 Praktische opdrachten en practica 7 4a Organisatie praktische opdrachten en practica 4b Semesterindeling praktische opdrachten en practica 5 Handelingsdelen 8 5a Organisatie handelingsdelen 5b Semesterindeling handelingsdelen 6 Profielwerkstuk, combinatiecijfer en rekentoets 9 6a Profielwerkstuk 6b Combinatiecijfer 6c Rekentoets 7 Verplichte activiteiten 10 7a Keuzevakken 7b Oriëntatie op studie en beroep 8 Herkansingen, ontheffingen en vrijstellingen 10 8a Organisatie herkansingen 8b Ontheffingen na doubleren 8c Vrijstellingen voor doorstomers 9 Rapportage Compensatie Overgangsprocedure 5 vwo 6 vwo 11

4 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Informatie per vak 12 Godsdienst Nederlands Latijn Frans Duits Engels Maatschappijleer Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Algemene natuurwetenschappen Informatica Economie Management en organisatie Lichamelijke opvoeding Tekenen Culturele en kunstzinnige vorming Klassieke culturele vorming 35 De leerlingen uit 5 vwo en de docenten die lesgeven aan 5 vwo ontvangen in het begin van het schooljaar een papieren exemplaar van dit schoolexamenoverzicht plus het bijbehorende examenreglement. De bijbehorende digitale bestanden zijn als pdf te vinden op onder 02.onderwijs > schooldocumenten. Docenten kunnen de bijbehorend digitale bestanden als Word bestanden vinden op Magister onder ELO > Bronnen > Gedeelde documenten > Docentenplein > Schooldocumenten > Schoolexamens. Dit schoolexamen omvat de praktische invulling van de eindexamenperiode zoals die in de wet van het Examenbesluit aan het bevoegd gezag van het Sint-Laurenscollege gedelegeerd is. Aldus vastgesteld voor het schooljaar 2014/2015. Juli 2014 Namens het bevoegd gezag, directeur, conrector onderwijs, Drs. J.H.P.M. Möhring Drs. J.C. van Engelen

5 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Inleiding In de vernieuwde tweede fase krijg je te maken met een formele regelgeving die te vinden is in het examenreglement en in de schoolexamenoverzichten. Het examenreglement en de schoolexamenoverzichten vormen één geheel. Hierin heeft de school vastgelegd hoe het eindexamen wordt ingericht. Dit schoolexamenoverzicht is het tweede deel van de handleiding die beschrijft hoe het Sint-Laurenscollege het schoolexamen heeft georganiseerd voor het komende jaar in 5 vwo. Ieder jaar krijg je een nieuw schoolexamenoverzicht zodat je precies op de hoogte bent van wat, en wanneer er geëxamineerd wordt. Ieder vak kan via schoolexamentoetsen en soms praktische opdrachten, of via handelingsdelen de inhoud van de stof afvragen. Daarbij komt nog dat er vakken zijn met alléén een schoolexamen of met zowel een schoolexamen als een centraal examen. Vervolgens zijn er vakken die cijfers geven of een beoordeling in woorden. De meeste vakken gaven in 4 vwo nog geen schoolexamentoetsen en praktische opdrachten. Nieuw zijn de verplichte activiteiten bij de oriëntatie op studie en beroep. Dit schoolexamenoverzicht bevat alle gegevens die je dit schooljaar nodig hebt, zodat je precies weet welke vakken wat doen. Daarnaast krijg je te maken met de wijze waarop de school de vernieuwde tweede fase heeft ingericht. Je kreeg al te maken met onder andere studiewijzers, lesplanners, leesdossiers en kunstdossiers. Het belangrijkste is toch het goed toepassen van de basisvaardigheden die nodig zijn om de vernieuwde tweede fase tot een succes te maken, te weten: A PLANNEN Dat is een vaardigheid die van doorslaggevende betekenis is om de werkdruk te spreiden. Als je te veel tijd en energie op het laatste moment gaat stoppen in wat je moet doen, dan loop je het risico dat je te weinig tijd neemt om het geleerde te verwerken. B REGELMATIG WERKEN Hetzelfde kan gezegd worden van regelmatig werken, want dat is de basis van succes. Ervaring leert dat leerlingen die het op kunnen brengen iedere dag te studeren, de minste moeite hebben. Het betekent gewoon iedere dag je schoolwerk doen. C ZELFWERKZAAMHEID Het is onvermijdelijk dat je dit schooljaar tijd hebt om zelf aan het werk te gaan omdat het anders onmogelijk is een rooster te maken. Maak daar gebruik van en ga werken op een van de leerplekken. Profiteer van die tijd om werk, dat toch gedaan moet worden, al vast te doen. Dat voorkomt dat je met de tong op de schoenen aan de finish verschijnt. D ZELFVERANTWOORDELIJKHEID Als je aangesproken wordt, verschuil je dan niet achter anderen door te zeggen dat niemand iets doet of dat toch niemand het begrijpt, maar neem zelf initiatief. Zorg er voor dat jouw huiswerk altijd in orde is en ga naar een docent toe om extra uitleg te vragen als jij iets niet begrijpt. Op deze manier word je gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor je studie. E MOTIVATIE Essentieel is dat je je niet laat afschrikken door alles wat op je afkomt en je met goede moed aan het werk gaat. Je mentoren zullen je daarbij helpen. Ze weten waar je op moet letten, welke valkuilen er zijn, maar ook welke oplossingen er voor problemen zijn. De mentoren van 5 vwo wensen je een goed studiejaar toe. Juli 2014

6 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Semesterindeling Het schooljaar in 5 vwo is verdeeld in twee semesters. Het derde semester loopt van maandag 1 september tot en met vrijdag 16 januari. Het vierde semester loopt van maandag 19 januari tot en met vrijdag 10 juli. Beide semesters krijgen een eigen rooster. Ook in deze roosters kunnen in de loop van het semester wijzigingen optreden. Houd daar rekening mee bij het maken van werkafspraken. 3 Schoolexamentoetsen 3a Organisatie schoolexamentoetsen - Alle schoolexamentoetsen worden in principe in het Rondium of in de lokalen daarbij in de buurt afgenomen. - Tijdens de schoolexamentoetsen mogen geen tassen, jassen en etuis worden meegenomen. Leg ze in je kluisje of op de tafels buiten het Rondium. - Tijdens de schoolexamentoetsen mogen geen mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen worden meegenomen. - Tijdens de schoolexamentoetsen moeten je zakken leeg zijn. - De school zorgt voor papier waarop het werk gemaakt moet worden en, als dat bij de schoolexamentoets nodig is, voor de Grote Bosatlas. - Je moet zelf, naast schrijfmateriaal, zorgen voor hulpmiddelen zoals een woordenboek en een (grafische) rekenmachine. Je mag alleen hulpmiddelen meenemen die in het schoolexamenoverzicht bij de schoolexamentoets staan genoemd. In deze hulpmiddelen mag niets staan geschreven. - Om enig tijdverlies aan het begin van de schoolexamentoets te compenseren krijg je altijd 10 minuten meer tijd dan in het schoolexamenoverzicht staat genoemd. Ben je bijvoorbeeld hyperactief of dyslectisch en heb je hierover een deskundigenverklaring overlegt, dan krijg je 30 minuten meer tijd dan in het schoolexamenoverzicht staat genoemd. - Voor de aanvang van een schoolexamentoets wordt de eindtijd van de schoolexamentoets duidelijk vermeld. - Om de schoolexamentoetsen ongestoord te laten verlopen, geeft de surveillant op bepaalde momenten aan wanneer de leerlingen die klaar zijn mogen vertrekken. - Uitzonderlijke redenen die je belemmeren om een schoolexamentoets te maken of voor te bereiden, dienen voor aanvang van de schoolexamentoets gemeld te zijn bij de secretaris van de examencommissie mevrouw Ebell. De richtlijnen hierbij zijn: A Als een leerling een schoolexamentoets maakt, dan kan het cijfer niet meer vervallen. B Een gemiste schoolexamentoets mag worden ingehaald, maar niet meer herkanst.

7 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ b Schoolexamentoetsen op de computer - Voor schoolexamentoetsen op de computer gelden alle hierboven genoemde regels, aangevuld met de hieronder genoemde regels. - Alle schoolexamentoetsen op de computer worden in principe in de mediatheek, in het computerlokaal of in het talencentrum afgenomen. - Spreken, kijken op het beeldscherm van een ander, gebruik maken van de harde schrijf en gebruik maken van internet is niet toegestaan. - Eten en drinken is niet toegestaan in de computerruimtes. - Sla voor je eigen veiligheid de schoolexamentoets regelmatig op de geleverde USB-stick op. - Voor aanvang van de schoolexamentoets wordt verteld op welke wijze je moet handelen als je klaar bent. Deze instructie moet je precies opvolgen. 3c Semesterindeling schoolexamentoetsen In ieder semester is er een toetsperiode. Ruim van te voren worden de roosters van de toetsperioden bekend gemaakt. Toetsperiode 3a loopt van maandag 3 november tot en met vrijdag 7 november. Er zijn dan schoolexamentoetsen voor de vakken: Latijn, Frans, Duits, Engels, Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica, Economie en Management en organisatie. Ook in deze toetsperiode, maar in de periode van maandag 12 januari tot en met vrijdag 16 januari is er een schoolexamentoets voor het vak: Nederlands. Toetsperiode 4a loopt van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 5 juni. Er zijn dan schoolexamentoetsen voor de vakken: Nederlands, Latijn, Frans, Duits, Engels, Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Management en organisatie en Klassieke culturele vorming. Ook in deze toetsperiode, maar in de periode januari-juni, wordt er via een scriptie een schoolexamentoets gemaakt voor het vak: Tekenen. 4 Praktische opdrachten en practica 4a Organisatie praktische opdrachten en practica In ieder semester staat voor enkele vakken het maken van een praktische opdracht vermeld. De praktische opdrachten zullen gedeeltelijk in de lessen, maar ook gedeeltelijk in eigen studietijd gemaakt worden. Een aantal vakken laat praktische opdrachten gebaseerd op een practicum maken. In het hoofdstuk met informatie per vak staan de uiterste data vermeld waarop de praktische opdrachten of de practicumverslagen moeten zijn ingeleverd. In het examenreglement staat beschreven welke consequenties er verbonden kunnen worden aan het niet of te laat inleveren van een praktische opdracht of een practicumverslag. Afwijken van de data kan alléén in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de secretaris van de examencommissie.

8 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ b Semesterindeling praktische opdrachten en practica In het derde semester zijn er praktische opdrachten voor de vakken: Maatschappijleer, Informatica, Tekenen en Klassieke culturele vorming en practica voor de vakken: Scheikunde en Biologie. De cijfers van de praktische opdrachten en de practica in het derde semester, komen pas op het eind van het vierde semester op het rapport. In het vierde semester zijn er praktische opdrachten voor de vakken: Latijn, Geschiedenis, Wiskunde B, Informatica, Economie, Management en organisatie en Klassieke culturele vorming en practica voor de vakken: Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. 5 Handelingsdelen 5a Organisatie handelingsdelen In het hoofdstuk met informatie per vak staan de uiterste data vermeld waarop de handelingsdelen moeten zijn ingeleverd. Afwijken van de data kan alléén in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de secretaris van de examencommissie. Als de voortgang voor een handelingsdeel onvoldoende is, dan draagt de docent de leerling op dit handelingsdeel op één of meer maandagmiddagen op school in orde te maken. De betrokken docent stelt de secretaris van de examencommissie hiervan vooraf in kennis. De ouders ontvangen hierover een brief van de secretaris van de examencommissie. Blijft de voortgang van het handelingsdeel onvoldoende, dan sluit de schoolleiding de leerling van alle lessen uit. De ouders ontvangen hierover een brief van de schoolleiding. De leerling wordt weer in de lessen toegelaten als de voortgang van het handelingsdeel voldoende is. Mogelijke problemen die ontstaan door het missen van de lessen dienen door de leerling opgelost te worden. Is een handelingsdeel voor het begin van de laatste toetsperiode niet voldoende of goed afgerond, dan gaat dat ten koste van één herkansing en heeft de leerling de tijd tot en met de dag waarop de herkansingen plaatsvinden om aan de voltooiing te werken. Leerlingen die dan één of meer handelingsdelen nog niet of onvoldoende afgerond hebben, worden niet bevorderd naar 6 vwo. 5b Semesterindeling handelingsdelen In het derde semester zijn er handelingsdelen voor de vakken: Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en Culturele en kunstzinnige vorming. In het vierde semester zijn er handelingsdelen voor de vakken: Godsdienst en Lichamelijke opvoeding.

9 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Profielwerkstuk, combinatiecijfer en rekentoets 6a Profielwerkstuk In 6 vwo moet iedere leerling een profielwerkstuk gemaakt hebben. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. Een profielwerkstuk is een grote praktische opdracht die betrekking heeft op één of meer vakken. Het profielwerkstuk start in 5 vwo. Iedere leerling valt onder een organisator profielwerkstukken, die zorgt voor de organisatorische begeleiding. De inhoudelijke begeleiding en de beoordeling geschiedt door de docenten van de vakken, die bij het profielwerkstuk betrokken zijn. Die docenten hoeven geen lesgevende docenten van de leerlingen te zijn. Een leerling die in 5 vwo doubleert, moet het profielwerkstuk in 5 vwo afmaken. Zie voor specifieke regels het boekje met de handleiding voor het profielwerkstuk. 6b Combinatiecijfer Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Klassieke culturele vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer, Algemene natuurwetenschappen en Klassieke culturele vorming gemiddeld tot een combinatiecijfer. Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Culturele en kunstzinnige vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschappen gemiddeld tot een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als eindcijfer van één vak mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. 6c Rekentoets Leerlingen maken in 5 vwo een verplichte rekentoets als onderdeel van het eindexamen. De rekentoets meet het vereiste basisniveau rekenvaardigheid van alle leerlingen. De rekentoets wordt afgenomen in 5 vwo omstreeks mei. De herkansing van de rekentoets wordt afgenomen in 6 vwo omstreeks maart. Het cijfer van de rekentoets telt mee bij de uitslagbepaling. Het cijfer van de rekentoets maakt geen deel uit van de vakken voor het centraal schriftelijk examen waarvan het gemiddelde cijfer 5,5 of meer moet zijn om te slagen.

10 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Verplichte activiteiten 7a Keuzevakken Iedere leerling is verplicht uit het vakkenaanbod van de school twee vakken te kiezen als aanvulling op zijn totale vakkenpakket. Eén van die twee vakken wordt alleen in 4 vwo gevolgd, in het andere vak wordt ook examen gedaan en de resultaten tellen mee in de uitslagbepaling. 7b Oriëntatie op studie en beroep In 5 vwo en 6 vwo oriënteert iedere leerling zich op de mogelijkheden na 6 vwo. Zo n verantwoorde en afgewogen keuze is gebaseerd op verschillende activiteiten. Een aantal van die activiteiten wordt door de school georganiseerd en is verplicht. - Voorbereiding op de Interscholaire Studievoorlichting. - Deelname aan de Interscholaire Studievoorlichtingsavond 5 vwo. - Bezoek van één tot en met drie open dagen of meeloopdagen plus (schriftelijk) verslag. - Evaluatiegesprekken met de decaan over de gedane activiteiten en de voortgang. 8 Herkansingen, ontheffingen en vrijstellingen 8a Organisatie herkansingen - Iedere leerling heeft in 5 vwo na iedere toetsperiode het recht op één herkansing van een schoolexamentoets uit die toetsperiode. - Herkansingen kunnen niet gespaard worden, dus niet gebruikte herkansingen komen te vervallen. - De herkansingen van toetsperiode 3a vinden plaats op donderdag 20 november en de herkansingen van toetsperiode 4a/4b vinden plaats op vrijdag 19 juni. - Het hoogst behaalde cijfer voor de schoolexamentoets of de herkansing is het definitieve cijfer. - Als een leerling op de dag waarop de herkansing plaats vindt afwezig is, vervalt het recht op de herkansing. 8b Ontheffingen na doubleren - Iedere leerling die in 5 vwo doubleert, is verplicht om alle examenonderdelen uit 5 vwo in de vorm van schoolexamentoetsen en praktische opdrachten over te doen teneinde het resultaat te verbeteren. In principe telt voor schoolexamentoetsen het hoogste cijfer, maar als het na doubleren behaalde cijfer voor de schoolexamentoets meer dan 1 punt lager is dan het eerder behaalde cijfer voor de schoolexamentoets, dan vervalt het eerder behaalde cijfer voor de schoolexamentoets. De eerder behaalde cijfers voor praktische opdrachten vervallen. - Aan iedere leerling die in 5 vwo doubleert, maar die de vakken Godsdienst en Culturele kunstzinnige vorming voldoende of goed heeft afgesloten, kunnen door de secretaris van de examencommissie ontheffingen voor deze vakken verleend worden. - Voor meer bijzonderheden voor leerlingen die doubleren zie de informatie per vak.

11 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ c Vrijstellingen voor doorstomers Leerlingen die in het bezit zijn van het diploma havo en doorstromen naar 5 vwo hoeven schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen uit 4 vwo niet in te halen. Verder zijn ze vrijgesteld voor de vakken Algemene natuurwetenschappen en Culturele en kunstzinnige vorming. In verband met de algemene vorming en de gemeenschappelijk schoolexamentoets met het vak Nederlands volgen leerlingen die doorstomen wel de lessen voor het vak Maatschappijleer. Zodra het cijfer voor het profielwerkstuk in 6 vwo bekend is, beslissen deze leerlingen of ze gebruik maken van de vrijstelling voor het vak Maatschappijleer. 9 Rapportage Dit schooljaar verschijnt er vijf keer een rapport: - drie keer een cijferrapport gebaseerd op repetities en overhoringen - drie keer een rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten. vrijdag 2 december het eerste cijferrapport over de verwerking van de leerstof vrijdag 5 december het eerste rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten woensdag 11 februari het tweede rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten woensdag 8 april donderdag 9 juli het tweede cijferrapport over de verwerking van de leerstof het overgangsrapport, bestaande uit het derde cijferrapport over de verwerking van de leerstof en het derde rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten. 10 Compensatie In de vernieuwde tweede fase kun je met hoge cijfers onvoldoende cijfers compenseren. Je bent geslaagd als je allemaal voldoendes, of één 5 hebt. Heb je één 4, twee 5-en, of één 4 en één 5, dan moet het gemiddelde van alle eindcijfers ten minste 6,0 zijn. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt daarbij in het combinatiecijfer mee. Het is daarom aan te bevelen geen genoegen te nemen met zesjes, maar een buffer op te bouwen met compensatiepunten. Je mag ten hoogste één 5 hebben voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde (A, B of C) en de rekentoets. Hierbij is compensatie niet mogelijk. De rekentoets wordt afgenomen in 5 vwo omstreeks maart. De herkansing van de rekentoets wordt afgenomen in 6 vwo omstreeks maart. Je moet om te slagen gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde cijfer ten minste 5,5 moet zijn. Om je kansen te vergroten is het handig te streven naar ruime overwaarde voor de vakken waar je toch wel een voldoende voor haalt om zo compensatiepunten op te bouwen. 11 Overgangsprocedure 5 vwo 6 vwo Zie de website van de school voor de overgangsprocedure.

12 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Godsdienst (Gd), totale studielast 120 slu Inhoudsopgave Handelingsdeel: Handelingsopdrachten: Af te handelen: Begindatum handeling: Inleverdatum handeling: mystiek en spiritualiteit Enige verwerkingsopdrachten bij dit onderwerp, waaronder opdrachten uit het leer/werkboek Hindoeïsme en Boeddhisme, Wegen naar Verlossing. tijdens en buiten de lessen schriftelijk verslag, kijkopdrachten dvd, mondelinge toelichting, discussie, creatieve werkvormen begin september eind juni Handelingsdeel: Handelingsopdrachten: Af te handelen: Begindatum handeling: Inleverdatum handeling: Schoolexamencijfer: mystiek en spiritualiteit Enige verwerkingsopdrachten bij dit onderwerp, waaronder opdrachten uit het leer/werkboek Hindoeïsme en Boeddhisme, Wegen naar Verlossing. tijdens en buiten de lessen schriftelijk verslag, kijkopdrachten dvd, mondelinge toelichting, discussie, creatieve werkvormen begin september eind juni onvoldoende/voldoende/goed geen centraal examen Doubleurs kunnen ontheffing voor het vak krijgen als ze het vak voldoende of goed hebben afgesloten.

13 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Nederlands (Netl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 12 januari tot en met 16 januari gedocumenteerd schrijven: betoog Nieuw Nederlands, aantekeningen en schoolexameninstructie Hoofdstukken: Wijze van examinering: schriftelijk goedgekeurde documentatiemap met bouwplan en een woordenboek 180 minuten Opmerking herkansing: Deze toets hoort bij de herkansingsperiode van het vierde semester. Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni spreekvaardigheid: beschouwende voordracht als afronding van de desbetreffende lessen Nederlands. Nieuw Nederlands Hoofdstukken: Wijze van examinering: presentatie in tweetallen voor een publiek van beoordelaars en medescholieren bouwplan, ppt/prezi etc. 15 minuten per tweetal Schoolexamencijfer: SE = 0,10 T3a + 0,20 T4a + 0,20 T5a + 0,20 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond.

14 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Latijn (Latl), totale studielast 600 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november Martialis: Liber Spectaculorum Hoofdstukken: aantekeningen en uitgereikte materialen woordenboek 90 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni Caesar: De Bello Gallicu Hoofdstukken: aantekeningen en uitgereikte materialen woordenboek 90 minuten Praktische opdrachten: P4 Romeins auteur verslag en presentatie Uitvoering: in tweetallen Begindatum opdracht: maandag 5 januari Inleverdatum opdracht: vrijdag 24 april, presentatie in de week van maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,20 T4a + 0,15 P4 + 0,20 T5a + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

15 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Frans (Fatl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november grammatica en idioom Libre Service 3e editie en Manuel en stencils Hoofdstukken: in de les behandelde stof /meerkeuzevragen geen 75 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni literatuur en leestekst in de les behandelde literaire begrippen, stromingen en literatuur Hoofdstukken: en meerkeuzevragen geen 75 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,10 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,20 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v

16 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Duits (Dutl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november grammatica, idioom en leesvaardigheid Trabitour Hoofdstukken: lessstof t/m periode 1 Spic-o-thek 90 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni literatuur Trabitour en lesstof (handouts) Hoofdstukken: behandelde stromingen en minstens één literair werk het/de literair(e) werk(en) Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond en is de toets T3a nieuw.

17 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Engels (Entl), totale studielast 400 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november leesvaardigheid (level B2/C1) examenbundel Hoofdstukken: en meerkeuzevragen woordenboek En-Ne en Ne 150 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni grammatica en vocabulaire In de les uitgereikt materiaal Hoofdstukken/onderdelen: * the tenses: present: simple, continuous, perfect, perfect continous past: simple, continuous, perfect, perfect continous future: simple, continuous, perfect * passive (alle tenses behalve perfect cont, en future continous) * irregular verbs * conditional sentences (mixed conditionals) * prepositions (handout) - of place - of time - adjectives - verbs - nouns - phrasal verbs geen 90 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v Voor doubleurs moeten de cijfers die bij de toetsen T3a en T4a stonden van plaats verwisselen.

18 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Maatschappijleer (Maat), totale studielast 120 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november wat is maatschappijleer, parlementaire democratie en de actualiteit Thema s Maatschappijleer lesboek en werkboek vwo Hoofdstukken: wat is maatschappijleer p 6 t/m p 24 parlementaire democratie p 82 t/m p 139 Wijze van examinering: mondeling debat in drietallen of viertallen op basis van de praktische opdracht geen 45 minuten Praktische opdrachten: P3 onderzoeksopdracht naar een maatschappelijk thema (parlementaire democratie) een schriftelijk werkstuk Uitvoering: in drietallen of in viertallen Begindatum opdracht: vrijdag 12 september Inleverdatum opdracht: vrijdag 10 oktober

19 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Maatschappijleer (Maat), vervolg Inhoudsopgave Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving en de actualiteit Thema s Maatschappijleer lesboek en werkboek vwo Hoofdstukken: rechtsstaat p 28 t/m p 79 verzorgingsstaat p 196 t/m p 233 pluriforme samenleving p 140 t/m p 195 Wijze van examinering: schriftelijk: meerkeuzevragen, open vragen met bronnen en actualiteit geen 90 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,40 T3a + 0,20 P3 + 0,40 T4a geen centraal examen Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Klassieke culturele vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer, Algemene natuurwetenschappen en Klassieke culturele vorming gemiddeld tot een combinatiecijfer. Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Culturele en kunstzinnige vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschappen gemiddeld tot een combinatiecijfer. Doorstromers kunnen zodra het cijfer voor het profielwerkstuk in 6 vwo bekend is, beslissen of ze gebruik maken van de vrijstelling voor het vak Maatschappijleer.

20 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Geschiedenis (Ges), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroeg moderne tijd, revoluties, 19 e eeuw en thema s slavernij (VS en Suriname) en industriële revolutie Memo Hoofdstukken: H1t/m H10 en meerkeuzevragen geen Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni tijdscharnier, de economische sprong van Europa, politieke strijd en emancipatie, leven in een massasamenleving en de tweede wereldoorlog, Europa na koude oorlog en thema s tweede wereldoorlog D-Day, Vietnamoorlog en spotprenten Memo Hoofdstukken: H9 t/m H13 en meerkeuzevragen geen Praktische opdrachten: P4 historisch interview en onderzoek naar historische achtergronden met betrekking tot interview verslag interview, bronnenonderzoek en nabespreking mondeling Uitvoering: individueel Begindatum opdracht: maandag 2 februari Inleverdatum opdracht: maandag 9 maart Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,10 P4 + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2a stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

21 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Aardrijkskunde (Ak), totale studielast 440 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november globalisering en arm en rijk Geo Globalisering en Geo Wereld arm en rijk Hoofdstukken: alle hoofdstukken en/of meerkeuzevragen Grote Bosatlas 54e druk Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni systeem aarde en klimaatvraagstukken Geo Systeem aarde en Geo Klimaatvraagstukken Hoofdstukken: alle hoofdstukken en/of meerkeuzevragen Grote Bosatlas 54e druk Schoolexamencijfer: SE = 0,20 T3a + 0,20 T4a + 0,20 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v + 0,10 P6 Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

22 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Wiskunde A (WisA), totale studielast 520 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november telproblemen, rekenen met kansen en kansverdelingen Moderne wiskunde vwo wiskunde A/C deel 1 en deel 2 Hoofdstukken: deel 1 H5 t/m 7 deel 2 H5 en H6 grafische rekenmachine en lijst met formules Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni exponentiële functies, machtsfuncties, logaritmische functies, transformaties en alle vaardigheden Moderne wiskunde vwo wiskunde A/C deel 1 en deel 2 Hoofdstukken: deel 1 H3 en H4 deel 2 H7, H8 en vaardigheden blok 1 en blok 4 grafische rekenmachine en lijst met formules Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,20 T5b + 0,10 P5 + 0,15 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2a stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids versie 15.1 2015-2016

Schoolgids versie 15.1 2015-2016 2015-2016 Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail groenewald@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie