5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ S C H O O L J A A R / VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR

2 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 2

3 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Semesterindeling 6 3 Schoolexamentoetsen 6 3a Organisatie schoolexamentoetsen 3b Schoolexamentoetsen op de computer 3c Semesterindeling schoolexamentoetsen 4 Praktische opdrachten en practica 7 4a Organisatie praktische opdrachten en practica 4b Semesterindeling praktische opdrachten en practica 5 Handelingsdelen 8 5a Organisatie handelingsdelen 5b Semesterindeling handelingsdelen 6 Profielwerkstuk, combinatiecijfer en rekentoets 9 6a Profielwerkstuk 6b Combinatiecijfer 6c Rekentoets 7 Verplichte activiteiten 10 7a Keuzevakken 7b Oriëntatie op studie en beroep 8 Herkansingen, ontheffingen en vrijstellingen 10 8a Organisatie herkansingen 8b Ontheffingen na doubleren 8c Vrijstellingen voor doorstomers 9 Rapportage Compensatie Overgangsprocedure 5 vwo 6 vwo 11

4 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Informatie per vak 12 Godsdienst Nederlands Latijn Frans Duits Engels Maatschappijleer Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Algemene natuurwetenschappen Informatica Economie Management en organisatie Lichamelijke opvoeding Tekenen Culturele en kunstzinnige vorming Klassieke culturele vorming 35 De leerlingen uit 5 vwo en de docenten die lesgeven aan 5 vwo ontvangen in het begin van het schooljaar een papieren exemplaar van dit schoolexamenoverzicht plus het bijbehorende examenreglement. De bijbehorende digitale bestanden zijn als pdf te vinden op onder 02.onderwijs > schooldocumenten. Docenten kunnen de bijbehorend digitale bestanden als Word bestanden vinden op Magister onder ELO > Bronnen > Gedeelde documenten > Docentenplein > Schooldocumenten > Schoolexamens. Dit schoolexamen omvat de praktische invulling van de eindexamenperiode zoals die in de wet van het Examenbesluit aan het bevoegd gezag van het Sint-Laurenscollege gedelegeerd is. Aldus vastgesteld voor het schooljaar 2014/2015. Juli 2014 Namens het bevoegd gezag, directeur, conrector onderwijs, Drs. J.H.P.M. Möhring Drs. J.C. van Engelen

5 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Inleiding In de vernieuwde tweede fase krijg je te maken met een formele regelgeving die te vinden is in het examenreglement en in de schoolexamenoverzichten. Het examenreglement en de schoolexamenoverzichten vormen één geheel. Hierin heeft de school vastgelegd hoe het eindexamen wordt ingericht. Dit schoolexamenoverzicht is het tweede deel van de handleiding die beschrijft hoe het Sint-Laurenscollege het schoolexamen heeft georganiseerd voor het komende jaar in 5 vwo. Ieder jaar krijg je een nieuw schoolexamenoverzicht zodat je precies op de hoogte bent van wat, en wanneer er geëxamineerd wordt. Ieder vak kan via schoolexamentoetsen en soms praktische opdrachten, of via handelingsdelen de inhoud van de stof afvragen. Daarbij komt nog dat er vakken zijn met alléén een schoolexamen of met zowel een schoolexamen als een centraal examen. Vervolgens zijn er vakken die cijfers geven of een beoordeling in woorden. De meeste vakken gaven in 4 vwo nog geen schoolexamentoetsen en praktische opdrachten. Nieuw zijn de verplichte activiteiten bij de oriëntatie op studie en beroep. Dit schoolexamenoverzicht bevat alle gegevens die je dit schooljaar nodig hebt, zodat je precies weet welke vakken wat doen. Daarnaast krijg je te maken met de wijze waarop de school de vernieuwde tweede fase heeft ingericht. Je kreeg al te maken met onder andere studiewijzers, lesplanners, leesdossiers en kunstdossiers. Het belangrijkste is toch het goed toepassen van de basisvaardigheden die nodig zijn om de vernieuwde tweede fase tot een succes te maken, te weten: A PLANNEN Dat is een vaardigheid die van doorslaggevende betekenis is om de werkdruk te spreiden. Als je te veel tijd en energie op het laatste moment gaat stoppen in wat je moet doen, dan loop je het risico dat je te weinig tijd neemt om het geleerde te verwerken. B REGELMATIG WERKEN Hetzelfde kan gezegd worden van regelmatig werken, want dat is de basis van succes. Ervaring leert dat leerlingen die het op kunnen brengen iedere dag te studeren, de minste moeite hebben. Het betekent gewoon iedere dag je schoolwerk doen. C ZELFWERKZAAMHEID Het is onvermijdelijk dat je dit schooljaar tijd hebt om zelf aan het werk te gaan omdat het anders onmogelijk is een rooster te maken. Maak daar gebruik van en ga werken op een van de leerplekken. Profiteer van die tijd om werk, dat toch gedaan moet worden, al vast te doen. Dat voorkomt dat je met de tong op de schoenen aan de finish verschijnt. D ZELFVERANTWOORDELIJKHEID Als je aangesproken wordt, verschuil je dan niet achter anderen door te zeggen dat niemand iets doet of dat toch niemand het begrijpt, maar neem zelf initiatief. Zorg er voor dat jouw huiswerk altijd in orde is en ga naar een docent toe om extra uitleg te vragen als jij iets niet begrijpt. Op deze manier word je gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor je studie. E MOTIVATIE Essentieel is dat je je niet laat afschrikken door alles wat op je afkomt en je met goede moed aan het werk gaat. Je mentoren zullen je daarbij helpen. Ze weten waar je op moet letten, welke valkuilen er zijn, maar ook welke oplossingen er voor problemen zijn. De mentoren van 5 vwo wensen je een goed studiejaar toe. Juli 2014

6 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Semesterindeling Het schooljaar in 5 vwo is verdeeld in twee semesters. Het derde semester loopt van maandag 1 september tot en met vrijdag 16 januari. Het vierde semester loopt van maandag 19 januari tot en met vrijdag 10 juli. Beide semesters krijgen een eigen rooster. Ook in deze roosters kunnen in de loop van het semester wijzigingen optreden. Houd daar rekening mee bij het maken van werkafspraken. 3 Schoolexamentoetsen 3a Organisatie schoolexamentoetsen - Alle schoolexamentoetsen worden in principe in het Rondium of in de lokalen daarbij in de buurt afgenomen. - Tijdens de schoolexamentoetsen mogen geen tassen, jassen en etuis worden meegenomen. Leg ze in je kluisje of op de tafels buiten het Rondium. - Tijdens de schoolexamentoetsen mogen geen mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen worden meegenomen. - Tijdens de schoolexamentoetsen moeten je zakken leeg zijn. - De school zorgt voor papier waarop het werk gemaakt moet worden en, als dat bij de schoolexamentoets nodig is, voor de Grote Bosatlas. - Je moet zelf, naast schrijfmateriaal, zorgen voor hulpmiddelen zoals een woordenboek en een (grafische) rekenmachine. Je mag alleen hulpmiddelen meenemen die in het schoolexamenoverzicht bij de schoolexamentoets staan genoemd. In deze hulpmiddelen mag niets staan geschreven. - Om enig tijdverlies aan het begin van de schoolexamentoets te compenseren krijg je altijd 10 minuten meer tijd dan in het schoolexamenoverzicht staat genoemd. Ben je bijvoorbeeld hyperactief of dyslectisch en heb je hierover een deskundigenverklaring overlegt, dan krijg je 30 minuten meer tijd dan in het schoolexamenoverzicht staat genoemd. - Voor de aanvang van een schoolexamentoets wordt de eindtijd van de schoolexamentoets duidelijk vermeld. - Om de schoolexamentoetsen ongestoord te laten verlopen, geeft de surveillant op bepaalde momenten aan wanneer de leerlingen die klaar zijn mogen vertrekken. - Uitzonderlijke redenen die je belemmeren om een schoolexamentoets te maken of voor te bereiden, dienen voor aanvang van de schoolexamentoets gemeld te zijn bij de secretaris van de examencommissie mevrouw Ebell. De richtlijnen hierbij zijn: A Als een leerling een schoolexamentoets maakt, dan kan het cijfer niet meer vervallen. B Een gemiste schoolexamentoets mag worden ingehaald, maar niet meer herkanst.

7 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ b Schoolexamentoetsen op de computer - Voor schoolexamentoetsen op de computer gelden alle hierboven genoemde regels, aangevuld met de hieronder genoemde regels. - Alle schoolexamentoetsen op de computer worden in principe in de mediatheek, in het computerlokaal of in het talencentrum afgenomen. - Spreken, kijken op het beeldscherm van een ander, gebruik maken van de harde schrijf en gebruik maken van internet is niet toegestaan. - Eten en drinken is niet toegestaan in de computerruimtes. - Sla voor je eigen veiligheid de schoolexamentoets regelmatig op de geleverde USB-stick op. - Voor aanvang van de schoolexamentoets wordt verteld op welke wijze je moet handelen als je klaar bent. Deze instructie moet je precies opvolgen. 3c Semesterindeling schoolexamentoetsen In ieder semester is er een toetsperiode. Ruim van te voren worden de roosters van de toetsperioden bekend gemaakt. Toetsperiode 3a loopt van maandag 3 november tot en met vrijdag 7 november. Er zijn dan schoolexamentoetsen voor de vakken: Latijn, Frans, Duits, Engels, Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica, Economie en Management en organisatie. Ook in deze toetsperiode, maar in de periode van maandag 12 januari tot en met vrijdag 16 januari is er een schoolexamentoets voor het vak: Nederlands. Toetsperiode 4a loopt van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 5 juni. Er zijn dan schoolexamentoetsen voor de vakken: Nederlands, Latijn, Frans, Duits, Engels, Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Management en organisatie en Klassieke culturele vorming. Ook in deze toetsperiode, maar in de periode januari-juni, wordt er via een scriptie een schoolexamentoets gemaakt voor het vak: Tekenen. 4 Praktische opdrachten en practica 4a Organisatie praktische opdrachten en practica In ieder semester staat voor enkele vakken het maken van een praktische opdracht vermeld. De praktische opdrachten zullen gedeeltelijk in de lessen, maar ook gedeeltelijk in eigen studietijd gemaakt worden. Een aantal vakken laat praktische opdrachten gebaseerd op een practicum maken. In het hoofdstuk met informatie per vak staan de uiterste data vermeld waarop de praktische opdrachten of de practicumverslagen moeten zijn ingeleverd. In het examenreglement staat beschreven welke consequenties er verbonden kunnen worden aan het niet of te laat inleveren van een praktische opdracht of een practicumverslag. Afwijken van de data kan alléén in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de secretaris van de examencommissie.

8 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ b Semesterindeling praktische opdrachten en practica In het derde semester zijn er praktische opdrachten voor de vakken: Maatschappijleer, Informatica, Tekenen en Klassieke culturele vorming en practica voor de vakken: Scheikunde en Biologie. De cijfers van de praktische opdrachten en de practica in het derde semester, komen pas op het eind van het vierde semester op het rapport. In het vierde semester zijn er praktische opdrachten voor de vakken: Latijn, Geschiedenis, Wiskunde B, Informatica, Economie, Management en organisatie en Klassieke culturele vorming en practica voor de vakken: Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. 5 Handelingsdelen 5a Organisatie handelingsdelen In het hoofdstuk met informatie per vak staan de uiterste data vermeld waarop de handelingsdelen moeten zijn ingeleverd. Afwijken van de data kan alléén in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de secretaris van de examencommissie. Als de voortgang voor een handelingsdeel onvoldoende is, dan draagt de docent de leerling op dit handelingsdeel op één of meer maandagmiddagen op school in orde te maken. De betrokken docent stelt de secretaris van de examencommissie hiervan vooraf in kennis. De ouders ontvangen hierover een brief van de secretaris van de examencommissie. Blijft de voortgang van het handelingsdeel onvoldoende, dan sluit de schoolleiding de leerling van alle lessen uit. De ouders ontvangen hierover een brief van de schoolleiding. De leerling wordt weer in de lessen toegelaten als de voortgang van het handelingsdeel voldoende is. Mogelijke problemen die ontstaan door het missen van de lessen dienen door de leerling opgelost te worden. Is een handelingsdeel voor het begin van de laatste toetsperiode niet voldoende of goed afgerond, dan gaat dat ten koste van één herkansing en heeft de leerling de tijd tot en met de dag waarop de herkansingen plaatsvinden om aan de voltooiing te werken. Leerlingen die dan één of meer handelingsdelen nog niet of onvoldoende afgerond hebben, worden niet bevorderd naar 6 vwo. 5b Semesterindeling handelingsdelen In het derde semester zijn er handelingsdelen voor de vakken: Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en Culturele en kunstzinnige vorming. In het vierde semester zijn er handelingsdelen voor de vakken: Godsdienst en Lichamelijke opvoeding.

9 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Profielwerkstuk, combinatiecijfer en rekentoets 6a Profielwerkstuk In 6 vwo moet iedere leerling een profielwerkstuk gemaakt hebben. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. Een profielwerkstuk is een grote praktische opdracht die betrekking heeft op één of meer vakken. Het profielwerkstuk start in 5 vwo. Iedere leerling valt onder een organisator profielwerkstukken, die zorgt voor de organisatorische begeleiding. De inhoudelijke begeleiding en de beoordeling geschiedt door de docenten van de vakken, die bij het profielwerkstuk betrokken zijn. Die docenten hoeven geen lesgevende docenten van de leerlingen te zijn. Een leerling die in 5 vwo doubleert, moet het profielwerkstuk in 5 vwo afmaken. Zie voor specifieke regels het boekje met de handleiding voor het profielwerkstuk. 6b Combinatiecijfer Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Klassieke culturele vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer, Algemene natuurwetenschappen en Klassieke culturele vorming gemiddeld tot een combinatiecijfer. Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Culturele en kunstzinnige vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschappen gemiddeld tot een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als eindcijfer van één vak mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. 6c Rekentoets Leerlingen maken in 5 vwo een verplichte rekentoets als onderdeel van het eindexamen. De rekentoets meet het vereiste basisniveau rekenvaardigheid van alle leerlingen. De rekentoets wordt afgenomen in 5 vwo omstreeks mei. De herkansing van de rekentoets wordt afgenomen in 6 vwo omstreeks maart. Het cijfer van de rekentoets telt mee bij de uitslagbepaling. Het cijfer van de rekentoets maakt geen deel uit van de vakken voor het centraal schriftelijk examen waarvan het gemiddelde cijfer 5,5 of meer moet zijn om te slagen.

10 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Verplichte activiteiten 7a Keuzevakken Iedere leerling is verplicht uit het vakkenaanbod van de school twee vakken te kiezen als aanvulling op zijn totale vakkenpakket. Eén van die twee vakken wordt alleen in 4 vwo gevolgd, in het andere vak wordt ook examen gedaan en de resultaten tellen mee in de uitslagbepaling. 7b Oriëntatie op studie en beroep In 5 vwo en 6 vwo oriënteert iedere leerling zich op de mogelijkheden na 6 vwo. Zo n verantwoorde en afgewogen keuze is gebaseerd op verschillende activiteiten. Een aantal van die activiteiten wordt door de school georganiseerd en is verplicht. - Voorbereiding op de Interscholaire Studievoorlichting. - Deelname aan de Interscholaire Studievoorlichtingsavond 5 vwo. - Bezoek van één tot en met drie open dagen of meeloopdagen plus (schriftelijk) verslag. - Evaluatiegesprekken met de decaan over de gedane activiteiten en de voortgang. 8 Herkansingen, ontheffingen en vrijstellingen 8a Organisatie herkansingen - Iedere leerling heeft in 5 vwo na iedere toetsperiode het recht op één herkansing van een schoolexamentoets uit die toetsperiode. - Herkansingen kunnen niet gespaard worden, dus niet gebruikte herkansingen komen te vervallen. - De herkansingen van toetsperiode 3a vinden plaats op donderdag 20 november en de herkansingen van toetsperiode 4a/4b vinden plaats op vrijdag 19 juni. - Het hoogst behaalde cijfer voor de schoolexamentoets of de herkansing is het definitieve cijfer. - Als een leerling op de dag waarop de herkansing plaats vindt afwezig is, vervalt het recht op de herkansing. 8b Ontheffingen na doubleren - Iedere leerling die in 5 vwo doubleert, is verplicht om alle examenonderdelen uit 5 vwo in de vorm van schoolexamentoetsen en praktische opdrachten over te doen teneinde het resultaat te verbeteren. In principe telt voor schoolexamentoetsen het hoogste cijfer, maar als het na doubleren behaalde cijfer voor de schoolexamentoets meer dan 1 punt lager is dan het eerder behaalde cijfer voor de schoolexamentoets, dan vervalt het eerder behaalde cijfer voor de schoolexamentoets. De eerder behaalde cijfers voor praktische opdrachten vervallen. - Aan iedere leerling die in 5 vwo doubleert, maar die de vakken Godsdienst en Culturele kunstzinnige vorming voldoende of goed heeft afgesloten, kunnen door de secretaris van de examencommissie ontheffingen voor deze vakken verleend worden. - Voor meer bijzonderheden voor leerlingen die doubleren zie de informatie per vak.

11 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ c Vrijstellingen voor doorstomers Leerlingen die in het bezit zijn van het diploma havo en doorstromen naar 5 vwo hoeven schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen uit 4 vwo niet in te halen. Verder zijn ze vrijgesteld voor de vakken Algemene natuurwetenschappen en Culturele en kunstzinnige vorming. In verband met de algemene vorming en de gemeenschappelijk schoolexamentoets met het vak Nederlands volgen leerlingen die doorstomen wel de lessen voor het vak Maatschappijleer. Zodra het cijfer voor het profielwerkstuk in 6 vwo bekend is, beslissen deze leerlingen of ze gebruik maken van de vrijstelling voor het vak Maatschappijleer. 9 Rapportage Dit schooljaar verschijnt er vijf keer een rapport: - drie keer een cijferrapport gebaseerd op repetities en overhoringen - drie keer een rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten. vrijdag 2 december het eerste cijferrapport over de verwerking van de leerstof vrijdag 5 december het eerste rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten woensdag 11 februari het tweede rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten woensdag 8 april donderdag 9 juli het tweede cijferrapport over de verwerking van de leerstof het overgangsrapport, bestaande uit het derde cijferrapport over de verwerking van de leerstof en het derde rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten. 10 Compensatie In de vernieuwde tweede fase kun je met hoge cijfers onvoldoende cijfers compenseren. Je bent geslaagd als je allemaal voldoendes, of één 5 hebt. Heb je één 4, twee 5-en, of één 4 en één 5, dan moet het gemiddelde van alle eindcijfers ten minste 6,0 zijn. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt daarbij in het combinatiecijfer mee. Het is daarom aan te bevelen geen genoegen te nemen met zesjes, maar een buffer op te bouwen met compensatiepunten. Je mag ten hoogste één 5 hebben voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde (A, B of C) en de rekentoets. Hierbij is compensatie niet mogelijk. De rekentoets wordt afgenomen in 5 vwo omstreeks maart. De herkansing van de rekentoets wordt afgenomen in 6 vwo omstreeks maart. Je moet om te slagen gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde cijfer ten minste 5,5 moet zijn. Om je kansen te vergroten is het handig te streven naar ruime overwaarde voor de vakken waar je toch wel een voldoende voor haalt om zo compensatiepunten op te bouwen. 11 Overgangsprocedure 5 vwo 6 vwo Zie de website van de school voor de overgangsprocedure.

12 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Godsdienst (Gd), totale studielast 120 slu Inhoudsopgave Handelingsdeel: Handelingsopdrachten: Af te handelen: Begindatum handeling: Inleverdatum handeling: mystiek en spiritualiteit Enige verwerkingsopdrachten bij dit onderwerp, waaronder opdrachten uit het leer/werkboek Hindoeïsme en Boeddhisme, Wegen naar Verlossing. tijdens en buiten de lessen schriftelijk verslag, kijkopdrachten dvd, mondelinge toelichting, discussie, creatieve werkvormen begin september eind juni Handelingsdeel: Handelingsopdrachten: Af te handelen: Begindatum handeling: Inleverdatum handeling: Schoolexamencijfer: mystiek en spiritualiteit Enige verwerkingsopdrachten bij dit onderwerp, waaronder opdrachten uit het leer/werkboek Hindoeïsme en Boeddhisme, Wegen naar Verlossing. tijdens en buiten de lessen schriftelijk verslag, kijkopdrachten dvd, mondelinge toelichting, discussie, creatieve werkvormen begin september eind juni onvoldoende/voldoende/goed geen centraal examen Doubleurs kunnen ontheffing voor het vak krijgen als ze het vak voldoende of goed hebben afgesloten.

13 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Nederlands (Netl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 12 januari tot en met 16 januari gedocumenteerd schrijven: betoog Nieuw Nederlands, aantekeningen en schoolexameninstructie Hoofdstukken: Wijze van examinering: schriftelijk goedgekeurde documentatiemap met bouwplan en een woordenboek 180 minuten Opmerking herkansing: Deze toets hoort bij de herkansingsperiode van het vierde semester. Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni spreekvaardigheid: beschouwende voordracht als afronding van de desbetreffende lessen Nederlands. Nieuw Nederlands Hoofdstukken: Wijze van examinering: presentatie in tweetallen voor een publiek van beoordelaars en medescholieren bouwplan, ppt/prezi etc. 15 minuten per tweetal Schoolexamencijfer: SE = 0,10 T3a + 0,20 T4a + 0,20 T5a + 0,20 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond.

14 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Latijn (Latl), totale studielast 600 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november Martialis: Liber Spectaculorum Hoofdstukken: aantekeningen en uitgereikte materialen woordenboek 90 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni Caesar: De Bello Gallicu Hoofdstukken: aantekeningen en uitgereikte materialen woordenboek 90 minuten Praktische opdrachten: P4 Romeins auteur verslag en presentatie Uitvoering: in tweetallen Begindatum opdracht: maandag 5 januari Inleverdatum opdracht: vrijdag 24 april, presentatie in de week van maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,20 T4a + 0,15 P4 + 0,20 T5a + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

15 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Frans (Fatl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november grammatica en idioom Libre Service 3e editie en Manuel en stencils Hoofdstukken: in de les behandelde stof /meerkeuzevragen geen 75 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni literatuur en leestekst in de les behandelde literaire begrippen, stromingen en literatuur Hoofdstukken: en meerkeuzevragen geen 75 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,10 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,20 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v

16 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Duits (Dutl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november grammatica, idioom en leesvaardigheid Trabitour Hoofdstukken: lessstof t/m periode 1 Spic-o-thek 90 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni literatuur Trabitour en lesstof (handouts) Hoofdstukken: behandelde stromingen en minstens één literair werk het/de literair(e) werk(en) Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond en is de toets T3a nieuw.

17 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Engels (Entl), totale studielast 400 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november leesvaardigheid (level B2/C1) examenbundel Hoofdstukken: en meerkeuzevragen woordenboek En-Ne en Ne 150 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni grammatica en vocabulaire In de les uitgereikt materiaal Hoofdstukken/onderdelen: * the tenses: present: simple, continuous, perfect, perfect continous past: simple, continuous, perfect, perfect continous future: simple, continuous, perfect * passive (alle tenses behalve perfect cont, en future continous) * irregular verbs * conditional sentences (mixed conditionals) * prepositions (handout) - of place - of time - adjectives - verbs - nouns - phrasal verbs geen 90 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v Voor doubleurs moeten de cijfers die bij de toetsen T3a en T4a stonden van plaats verwisselen.

18 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Maatschappijleer (Maat), totale studielast 120 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november wat is maatschappijleer, parlementaire democratie en de actualiteit Thema s Maatschappijleer lesboek en werkboek vwo Hoofdstukken: wat is maatschappijleer p 6 t/m p 24 parlementaire democratie p 82 t/m p 139 Wijze van examinering: mondeling debat in drietallen of viertallen op basis van de praktische opdracht geen 45 minuten Praktische opdrachten: P3 onderzoeksopdracht naar een maatschappelijk thema (parlementaire democratie) een schriftelijk werkstuk Uitvoering: in drietallen of in viertallen Begindatum opdracht: vrijdag 12 september Inleverdatum opdracht: vrijdag 10 oktober

19 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Maatschappijleer (Maat), vervolg Inhoudsopgave Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving en de actualiteit Thema s Maatschappijleer lesboek en werkboek vwo Hoofdstukken: rechtsstaat p 28 t/m p 79 verzorgingsstaat p 196 t/m p 233 pluriforme samenleving p 140 t/m p 195 Wijze van examinering: schriftelijk: meerkeuzevragen, open vragen met bronnen en actualiteit geen 90 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,40 T3a + 0,20 P3 + 0,40 T4a geen centraal examen Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Klassieke culturele vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer, Algemene natuurwetenschappen en Klassieke culturele vorming gemiddeld tot een combinatiecijfer. Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Culturele en kunstzinnige vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschappen gemiddeld tot een combinatiecijfer. Doorstromers kunnen zodra het cijfer voor het profielwerkstuk in 6 vwo bekend is, beslissen of ze gebruik maken van de vrijstelling voor het vak Maatschappijleer.

20 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Geschiedenis (Ges), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroeg moderne tijd, revoluties, 19 e eeuw en thema s slavernij (VS en Suriname) en industriële revolutie Memo Hoofdstukken: H1t/m H10 en meerkeuzevragen geen Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni tijdscharnier, de economische sprong van Europa, politieke strijd en emancipatie, leven in een massasamenleving en de tweede wereldoorlog, Europa na koude oorlog en thema s tweede wereldoorlog D-Day, Vietnamoorlog en spotprenten Memo Hoofdstukken: H9 t/m H13 en meerkeuzevragen geen Praktische opdrachten: P4 historisch interview en onderzoek naar historische achtergronden met betrekking tot interview verslag interview, bronnenonderzoek en nabespreking mondeling Uitvoering: individueel Begindatum opdracht: maandag 2 februari Inleverdatum opdracht: maandag 9 maart Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,10 P4 + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2a stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

21 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Aardrijkskunde (Ak), totale studielast 440 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november globalisering en arm en rijk Geo Globalisering en Geo Wereld arm en rijk Hoofdstukken: alle hoofdstukken en/of meerkeuzevragen Grote Bosatlas 54e druk Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni systeem aarde en klimaatvraagstukken Geo Systeem aarde en Geo Klimaatvraagstukken Hoofdstukken: alle hoofdstukken en/of meerkeuzevragen Grote Bosatlas 54e druk Schoolexamencijfer: SE = 0,20 T3a + 0,20 T4a + 0,20 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v + 0,10 P6 Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

22 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Wiskunde A (WisA), totale studielast 520 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november telproblemen, rekenen met kansen en kansverdelingen Moderne wiskunde vwo wiskunde A/C deel 1 en deel 2 Hoofdstukken: deel 1 H5 t/m 7 deel 2 H5 en H6 grafische rekenmachine en lijst met formules Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni exponentiële functies, machtsfuncties, logaritmische functies, transformaties en alle vaardigheden Moderne wiskunde vwo wiskunde A/C deel 1 en deel 2 Hoofdstukken: deel 1 H3 en H4 deel 2 H7, H8 en vaardigheden blok 1 en blok 4 grafische rekenmachine en lijst met formules Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,20 T5b + 0,10 P5 + 0,15 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2a stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 havo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4

Nadere informatie

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 havo schooljaar 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 5 / 2 0 1 6 4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4

Nadere informatie

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 havo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5

Nadere informatie

Examenreglement 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 5 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 5 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 5 / 2 0 1 6 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2015/2016 2 Examenreglement 2015/2016 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

P rogramma van T oetsing en A fsluiting

P rogramma van T oetsing en A fsluiting P rogramma van T oetsing en A fsluiting HAVO-4 vakinhoudelijk & algemeen deel cursus 2013-2014 30 september 2013 INHOUDSOPGAVE Vooraf p. 3 Jaaroverzicht: Overzicht les- en vakantieweken p. 4 PTA: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2011/2012 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 wonen in Nederland 2 2 Ja 53t01 pw Zuidoost Azie 2 0 53t02 pw

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. VWO 6 Tweede Fase. RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. VWO 6 Tweede Fase. RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2015-2016 VWO 6 Tweede Fase RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlandse taal en literatuur SE omschrijving type vorm weging moment duur SE5 netl531: Schrijfopdracht SE-weging 10%

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 2013/2014 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo HAVO 5 Code SOM percentage Vak: Aardrijkskunde Cohort: 2013 Totale studielast: 240 A H4 Onafgerond eind HAVO-4 1

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Examenreglement Walburg College Cursus 2014-2015 vwo4, vwo5, vwo6

Examenreglement Walburg College Cursus 2014-2015 vwo4, vwo5, vwo6 Examenreglement Walburg College Cursus 2014-2015 vwo4, vwo5, vwo6 Voorwoord Het eindexamen bestaat voor een aantal vakken uit een schoolexamen én een centraal examen. Andere vakken kennen alleen een schoolexamen.

Nadere informatie

Infoboekje Tweede Fase

Infoboekje Tweede Fase Infoboekje Tweede Fase Uitgave augustus 2015 VOORWOORD Dit infoboekje heeft betrekking op de Tweede Fase en is bestemd voor docenten en leerlingen van de scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. In deze

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Havo/Atheneum cursus 2015-2016 Algemeen deel voor bovenbouw havo en atheneum Onderdelen 2 Het Examen 4 Het Examendossier 4 Het PTA 4 Het Profielwerkstuk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt. PTA aardrijkskunde HAVO cohort 2008-2010 ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets VP=voortgangs-praktische opdracht HD=handelingsdeel Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 6 VWO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af"zijn, dan dient dit in de herkansingsperiode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

AANVULLING EXAMENREGLEMENT

AANVULLING EXAMENREGLEMENT AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2017 AFDELING VWO LEERJAAR 4 1 d'oultremontcollege Drunen AANVULLING ALGEMENE REGELING EXAMEN VWO-4 EXAMEN 2017 I. ALGEMEEN Aanvulling

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er?

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? De tweede fase Het 4 e leerjaar tm eindexamen havo of vwo Een brede algemene ontwikkeling Samenhang tussen de schoolvakken Klassen in wisselende

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 4 Het Examendossier... 4 HET

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n Programma van Toetsing en Afsluiting 05-06 Vak: Aardrijkskunde VWO 4 periode code som soort 3 4po po een onderzoek in tweetallen m.b.t. een sociaal of fysisch-geografisch onderwerp, gericht op de eigen

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

PTA Programma Toetsing en Afsluiting havo Schooljaar 2015-2016

PTA Programma Toetsing en Afsluiting havo Schooljaar 2015-2016 PTA Programma Toetsing en Afsluiting havo Schooljaar 2015-2016 Kandinsky College Malderburchtstraat 11 Nijmegen 1 Wat is het PTA? De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA

Nadere informatie

4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Arm en Rijk 9789006436303

4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Arm en Rijk 9789006436303 4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Arm en Rijk 9789006436303 4 atheneum ak De geo bb vwo leeropdrachtenboek Klimaatvraagstukken 9789006436464 4 atheneum biol Biologie voor jou (5 ed.) leeropdrachtenboek

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO Toelichting examenreglement In het examenreglement leest u over de rechten en plichten van de leerlingen en de school ten aanzien van het schoolexamen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

pta havo / versie 2.1 2014-2016

pta havo / versie 2.1 2014-2016 pta havo / versie 2.1 2014-2016 aardrijkskunde 4H 2e SE 50 3 1W3 4H 3e PO 2 2W2 4H 3e SE 50 3 3W3 5H 1e SE 100 4 4W4 5H 2e SE 100 3 5W3 5H 3e PO 2 6W2 5H 3e SE 50 3 7W3 Arm en Rijk Katern - Arm-Rijk Landenvergelijking

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur aardrijkskunde ak 4t0 PW Arm en Rijk 2 ak 4t02 SE Arm en Rijk 2 Ja ak 4t03 Huiswerkcontrole ak 2 42t0 PW Overleven in Europa 2 ak 2 42t02 SE Overleven in Europa 2 Ja ak 2 42t03 Opdracht Arm en Rijk 2 ak

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 6 2013/2014 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 4 Het Examendossier... 4 HET

Nadere informatie

Informatieavond vwo 5. 5 oktober 2015 Informatie van de decaan Straks studeren: studenten van de RUG aan het woord HSP-MUN Algemene schoolinformatie

Informatieavond vwo 5. 5 oktober 2015 Informatie van de decaan Straks studeren: studenten van de RUG aan het woord HSP-MUN Algemene schoolinformatie Informatieavond vwo 5 5 oktober 2015 Informatie van de decaan Straks studeren: studenten van de RUG aan het woord HSP-MUN Algemene schoolinformatie Het examen Schoolexamen Centraal schriftelijk examen

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Spaanse taal - HAVO 2013-2015 TT I Grammatica: hoofdstuk 1 tot en met 3 Cijfer1-10 Geen 0 20 TT II Grammatica: hoofdstuk 4 tot en met 6 Cijfer1-10 Geen 0 40 TT III Grammatica: hoofdstuk 7

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein 2015-2016 E HAVO 4 het Internationaal College Edith Stein Vak: Nederlandse taal en literatuur T4.1.a zakelijk communiceren (lezen & schrijven) T S 1 okt 2015 90 min T4.1.b schrijven (betoog) T S 1 Week

Nadere informatie

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur VAK: Aardrijkskunde 4HAVO 2014 2015 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur presentatie Totaal 4H 40% 5 HAVO 2015-2016

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 6002 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie