Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat."

Transcriptie

1

2 De Nederlandse samenleving is bezig een nieuwe jas aan te trekken. Ni e u w e g e m e e n t e r a d e n, n i e u w e c o l l e g e s v a n B&W e n s t r a k s e e n n i e u w e Tweede Kamer en regering. Zeker in een tijd van ingrijpende bezuinigingen kijkt een organisatie als het Platform Minima Organisaties Haarlem en omstreken (PMO) met argusogen naar de gepresenteerde voornemens. Het net geïnstalleerde Haarlemse college neemt een goed voortouw: Wij zullen Haarlemmers niet in de steek laten als ze om de een of andere reden tijdelijk of gedurende langere tijd aangewezen zijn op financiële steun van de overheid. We zullen het sociale beleid in Haarlem op het huidige niveau houden. Wij blijven de uitstroom uit de bijstand actief bevorderen en verlagen de bestaande minimaregelingen niet. Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat. De Sociale Alliantie, waarvan het PMO deel uitmaakt, heeft onder het motto Nederland armoedevrij! een manifest uitgebracht. In deze uitgave treft u daarvan een samenvatting aan. Het PMO zal, in ambtelijk en politiek overleg, proberen deze maatregelen zo concreet mogelijk plaatselijk gestalte te geven. PMO-coördinator Clazina Zwanenberg werd genomineerd voor de Kenau Hasselaerprijs. Die nominatie willen we extra opluisteren met een conferentie op 31 augustus aanstaande, gewijd aan de (financiële positie) van vrouwen en eenoudergezinnen. De conferentie betekent tevens de aftrap voor de FNVtentoonstelling Onzeker bestaan, leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt, in samenwerking met PMO en de gemeente gedurende vier weken te zien in de refter van het Haarlemse stadhuis. Ook het PMO-bestuur is deels in een nieuw jasje gestoken. Drie nieuwe leden en een constante factor stellen zich aan u voor. Het bestuur neemt zich voor om de belangen van de bij het PMO aangesloten organisaties in zijn denken en doen steeds voorop te stellen. Samen met u, lezer, moet dat blijven lukken! Koos Pelsser, voorzitter PMO 2

3 Manifest van de Sociale Alliantie: Nederlands armoedevrij! Het sociaal minimum moet verhoogd worden, zodat mensen er fatsoenlijk van kunnen leven zonder dat lokale overheden en particuliere fondsen allerlei potjes voor noodgevallen achter de hand moeten houden. Er moeten meer volwaardige deeltijdbanen komen voor alleenstaande ouders met kinderen. Iedereen moet werk kunnen krijgen met een beloning die een menswaardig bestaan verzekert. Één op de acht kinderen in Nederland leeft op of rond de armoedegrens. Dat zijn zeker kinderen. Zo n start in het leven is een slechte zaak. Daarom moeten leerkrachten op scholen gevoelig gemaakt worden voor armoedeproblemen van kinderen Tot zover enkele aanbevelingen uit het manifest Nederland Armoedevrij! van de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een landelijke anti-armoedebeweging die eind 2000 is opgericht. Zestig landelijke en provinciale organisaties maken deel uit van deze club; veel regionale en lokale groepen hebben zich aangesloten. Ook het Haarlemse PMO heeft zich met de Sociale Alliantie verbonden. Naar het midden De Sociale Alliantie signaleert dat steeds meer mensen financieel in de problemen komen. De armoede kruipt naar het midden van de samenleving. Juist nu het economisch slechter gaat, roept de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving op zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland. Solidariteit centraal De Alliantie heeft een tiental actiepunten geformuleerd, waarmee volgens haar armoede overwonnen én voorkomen kan worden. Actiepunt één is dat solidariteit meer centraal moet worden gesteld. Het sociale beleid is te eenzijdig gericht op het mens- en maatschappijbeeld van de zelfbewuste burger die zijn leven in eigen hand neemt, die zijn eigen loopbaan plant, die eigen keuzes maakt en die zichzelf indekt tegen risico s. Maar er zijn veel mensen voor wie dit mensbeeld niet klopt: mensen zonder werk, mensen met een handicap, mensen die niks te kiezen hebben en het leven moeten nemen zoals het komt. Ook deze mensen, die geen sterke positie innemen op de markt, moeten meetellen in de samenleving. Daarom pleit de Alliantie ervoor dat de sociale zekerheid meer maatwerk hanteert om mensen aan het werk te krijgen. Kwetsbare mensen Consulenten van werkpleinen en sociale diensten moeten mogelijkheidsmakelaars worden: overal in de samenleving moeten zij hun antennes hebben om te ontdekken waar mensen hun mogelijkheden tot ontplooiing kunnen realiseren. Sociale dienstverleners moeten meer respect en invoelingsvermogen ontwikkelen voor kwetsbare mensen. Ook moeten zij meer leren over de verschillende kwetsbaarheden die mensen, soms onzichtbaar, kunnen hebben. Overheden en maatschappelijke organisaties moeten de dialoog aangaan met de armen, vindt de Sociale Alliantie. Op die manier kunnen ze van henzelf horen welke beelden mensen hebben van hun eigen situatie, en wat ze van zichzelf en van anderen verwachten. Voor werkgevers moet het aantrekkelijk en vanzelfsprekend zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. 3

4 Werk moet lonen Een ander punt is dat werken ook moet lonen. Het komt steeds vaker voor dat mensen verschillende kleine banen moeten hebben om genoeg te verdienen om rond te komen. Met dank aan de marktwerking: wat vroeger volwaardige banen waren met een goed inkomen, zoals bij de post en in de zorg, zijn nu kleine bijbanen geworden. Openbare inschrijvingen, budgetdenken en marktwerking leiden tot een uitholling van het minimumloon. Gemeenten moeten ervoor waken werk aan te besteden waarbij CAO-afspraken niet in acht worden genomen. Ook roept de Alliantie op tot snelle en werkzame hulp voor mensen die in de schulden zitten. Schulden mogen niet telkens oplopen door invorderingsacties. Het te lage minimum en de toeslagenwirwar zijn twee oorzaken die vaak door minima worden genoemd als zuignappen die hen gevangen houden in de armoede. De ontoereikendheid van het sociaal minimum is één van de oorzaken van het ontstaan van een wirwar aan toeslagen. Onder meer zorg-, huur- en kinderopvangtoeslagen zijn zo ingewikkeld dat veel burgers ze niet begrijpen. Bij de uitvoering ervan worden veel fouten gemaakt of er moeten bedragen worden terugbetaald, waardoor met neme mensen met (te) lage inkomens in de problemen komen. Als het sociaal minimum stapsgewijs omhoog zou gaan, kunnen veel toeslagen en regelingen achterwege blijven. Economische vernieuwing moet hoe dan ook samen gaan met een brede sociale bescherming, betoogt de Sociale Alliantie. Het hele manifest is te vinden op 4

5 Nieuwe voorzitter Koos Pelsser: PMO moet krachtige koepel zijn Ik heb altijd interesse gehad in bestuurlijke zaken, zegt de nieuwe PMOvoorzitter Koos Pelsser. En als je in de gemeenteraad zit, wordt dat alleen maar aangewakkerd. Voor mij heeft het accent altijd gelegen op mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Koos Pelsser (55) is sinds eind vorig jaar de nieuwe voorzitter van het Platform Minima Organisaties (PMO) in Haarlem. Pelsser is onafhankelijk en niet gebonden aan een organisatie die in het PMO vertegenwoordigd is. Juist nu, zegt Pelsser over zijn nieuwe bestuursfunctie, in deze tijd van bezuinigingen is een krachtige koepel als het PMO hard nodig. Besturen Het besturen zit hem van jongs af aan in het bloed. Pelsser, geboren in het Zuid-Limburgse Epen, woont sinds 1977 in Haarlem. Hij ging werken in de gezins- en thuiszorg en nam al snel zitting in de wijkraad van de Frans Halsbuurt. Vanaf 1982 tot 86 en van 1989 tot 98 zat hij in de Haarlemse gemeenteraad, eerst voor de PSP en later voor Groen Links. Ook werkte hij als coördinator voor het - inmiddels verdwenen - buurthuis De Ark. Later had hij een pr- en communicatie bureau, dat zich richtte op welzijn, gezondheidszorg, milieu en vervoer. Ook was hij een tijd lang coördinator van Stichting t Web, een overkoepelende gehandicaptenorganisatie die aangesloten is bij het PMO. Toegankelijkheid Op dit moment werkt hij voor het Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid (NCTT), een organisatie die zich bezig houdt met toegankelijkheid voor en participatie van mensen met fysieke en/of mentale beperkingen. Toegankelijkheid in de meest brede zin des woords, licht Koos Pelsser toe. Dat kan gaan over de breedte van een deur voor een rolstoel, tot de toegankelijkheid van treinen en bussen. Maar het gaat ook over de toegankelijkheid van informatie. Je kunt een internetsite bijvoorbeeld zó inrichten dat een mensen met een visuele beperking daar heel goed mee om kunnen gaan. Dit werk gaat eigenlijk over de fysieke en mentale inrichting van de samenleving. De voorganger van het NCTT, het Landelijk Bureau Toegankelijkheid, waarvan Pelsser directeur was en dat 15 mensen in dienst had, ging in 2006 failliet. Heel jammer, zegt Pelsser. De overheid vond dat het bureau de markt op moest en trok de subsidie in. We moesten onszelf bedruipen en dat lukte niet. Vanaf 2007 heb ik een aantal werkzaamheden van dat bureau voortgezet. Maar het gaat moeizaam. Onze klanten vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor toegankelijkheid. Men heeft de neiging achterover te leunen: als de overheid niets doet, waarom zouden wij dan wel iets doen. Daar ligt nog steeds een grootse taak. 5

6 Geduldig zijn Het gaat er eigenlijk om, zegt Pelsser, hoe ga je om met iemand met een beperking. Het gaat ook om een mentale benadering. De hele bejegening van mensen met een beperking moet geduldiger en begripvoller zijn. Eind 2009 werd hij gevraagd te solliciteren als PMO-voorzitter. Hij vindt het een uitdaging. Al die organisaties zijn vogels van heel verschillend pluimage, zegt hij. De vraag is hoe je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Het platform vertegenwoordigt veel verschillende invalshoeken. Dat is spannend. In de ogen van Koos Pelsser moet het PMO zich opstellen als gedienstig naar de aangesloten organisaties. Zìj maken de dienst uit. Het PMO is een service-orgaan. Daarnaast bundelen wij de belangen en willen we een krachtige spreekbuis zijn. Liefst praten en, als het nodig is, actie. Harde werkelijkheid Het PMO is een organisatie rondom minima, rondom het zogenaamd platvloerse onderwerp: inkomen; dat wat je te besteden hebt. Dat is juist waar het om gaat. Te weinig geld is de oorzaak of het gevolg van problemen. Dát is wat alle PMO-organisaties verbindt. Juist nu hebben we een krachtige koepel als het PMO nodig, die het onderwerp geld terugbrengt naar de harde werkelijkheid van alledag. Het is absoluut niet platvloers. In Haarlem staat in het college-akkoord dat de koopkracht van mensen met een minimum inkomen niet mag worden aangetast. Dat vind ik een overwinning! Nieuw bestuurslid Edo Paardekooper Overman: Maatschappij sluit mensen te makkelijk buiten Onze maatschappij sluit mensen veel te makkelijk buiten om redenen van beeldvorming, zegt Edo Paardekooper Overman. Maar mensen moeten elkaar juist leren kennen en waarderen om hun eigenheid en verscheidenheid. We moeten de verschillen accepteren. Paardekooper Overman (62) stapte eind 2009 in het bestuur van het Platform Minima Organisaties (PMO). Een hechte samenwerking tussen de deelnemende clubs staat in zijn visie voorop. Betere zorg Edo Paardekooper Overman werd geboren in Indonesië, maar bracht zijn jeugd door in Haarlem en omstreken. Vijftien jaar lang werkte hij op de afdeling organisatie advies van de ING bank. Hij raakte dakloos en woonde gedurende een jaar in het sociaal pension van het Leger des Heils. Daar ben ik betrokken geraakt bij de Cliëntenraad, zegt hij, omdat ik vond dat de zorg en ondersteuning beter kon. 6

7 Van daaruit kwam hij in contact met de stichting Dak- en Thuislozenverbond Noord-Holland (DTV-NH), dat aangesloten is bij het PMO. Ik ging al snel de vergaderingen bezoeken. Vanuit mijn betrokkenheid bij dak- en thuislozen, armoede en sociale uitsluiting, ben ik gevraagd om als vertegenwoordiger van de stichting DTV-NH bij het PMO-bestuur aan te schuiven. Sterke stem Ik vind dat het PMO een sterke stem moet krijgen. Het is toch een platform van vrijwilligersorganisaties, die zich met vergelijkbare problemen bezighouden. We kunnen beter sámenwerken dan ieder met een klein clubje apart. Dat kan af en toe beter, en daar werken we nu aan. Een ander doel van het PMO is dat we elkaar als clubjes goed kunnen vinden, informeren, op de hoogte houden van dingen die nuttig en noodzakelijk zijn. Dingen die je als vrijwilliger voor elkaar wilt doen. We moeten elkaar steunen en informeren. Samen sta je sterk, aldus Paardekooper Overman. Vanuit zijn eigen achtergrond wil hij zich sterk maken voor fatsoenlijke woonruimte. Dat is één van de belangrijkste dingen. zegt hij. Er zijn meer, betere en goedkopere woningen nodig voor mensen die geen eigen plek hebben. Teveel regels Als ander aandachtspunt noemt hij vereenvoudiging van regelgeving in het sociale stelsel. Er is teveel bureaucratie. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten de mogelijkheden niet, ze kunnen of willen die mogelijkheden niet gebruiken Er zijn zoveel regels dat mensen niet meer in staat zijn dingen zelf te regelen. Inmiddels is Edo ook voorzitter van de cliëntenraad van het Leger des Heils, werkeenheid Noord- Holland, en voorzitter van de landelijke cliëntenraad. Het Leger werkt met een breed scala aan mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden, legt hij uit. De Cliëntenraad is een platform voor gesprekken met de directie over de kwaliteit van de zorg. Het is een soort medezeggenschapsraad voor cliënten. 7

8 PMO-penningmeester Frits de Vries: We moeten waken voor zelfgenoegzaamheid Ze hebben me nog steeds niet weggejaagd, zegt penningmeester Frits de Vries van het Platform Minima Organisaties PMO met een glimlach. De Vries is het langst zittende bestuurslid van het PMO. Hij was betrokken bij de oprichting, in 1996, en is nog steeds een bevlogen penningmeester van het platform. Als doorgewinterd FNV er had hij, voor het PMO bestond, al contact met maatschappelijke organisaties en de politieke partijen. We kwamen wel eens bij elkaar als organisaties, om de problemen te bespreken waarmee mensen zitten. Iedereen deed dingen op z n eigen manier. Maar als je de signalen in de samenleving goed wilt bundelen, moet je bij elkaar komen en sámen iets organiseren. Toen hebben we bedacht dat het nuttig zou zijn om er een platform van te maken. De politiek steunde dat idee, en zo is het PMO begonnen, schetst De Vries de ontstaansgeschiedenis. Met gemeentelijke subsidie kwam er een coördinator, eerst via een Melkertbaan, daarna via een ID baan en nu regulier. Vaardigheden Het doel van het PMO is nog steeds: op adequate wijze mensen doorverwijzen naar waar ze het best geholpen kunnen worden. Weten wat elkaars vaardigheden en deskundigheden zijn. Dat coördinator Clazina weet: dit is het probleem, die organisatie kan daar het best bij helpen. Het PMO moet de professionele organisaties in Haarlem goed kennen, zegt De Vries. Je moet de sociale kaart goed in beeld hebben. Daar wordt aan gewerkt. Dat is een proces wat je moet bijhouden, en dat is ook de taak van het PMO. Baken Armoede ban je nooit uit, zegt de penningmeester. Dus het PMO heeft altijd een functie. Wij zijn als PMO aangesloten bij de Sociale Alliantie, een landelijke club die ons ook af en toe raadpleegt. Op symposia hoor je dat veel mensen denken dat wij het in Haarlem goed voor elkaar hebben. Wij zijn een stevig baken in Haarlem, en de gemeente ziet dat ook. Het PMO moet het hebben van de kracht van de samenwerking. Daar hecht ik aan! Een aantal aangesloten organisaties zijn éénmanszaakjes. Ze kunnen allemaal een beroep doen op het PMO. Neem nu bijvoorbeeld de stichting Miss Minima. Joke de Groot stopt er mee. Wij als PMO nemen de telefoontjes aan, verwijzen door, we zoeken samen met de sociale dienst naar een nieuwe vrijwilliger Bewijzen Je moet eraan blijven werken, zegt De Vries. We moeten zaken uitwisselen waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Het kan altijd beter natuurlijk, je hebt altijd een ideaal voor ogen. Maar ik ben blij dat het PMO er nog is. We moeten ons bestaansrecht steeds zelf bewijzen. We moeten waken voor zelfgenoegzaamheid! 8

9 Nieuwe secretaris Ruut Eldering: Als je voor een dubbeltje geboren bent k u n je b e s t w e l e e n s e e n k w a r t j e w o r d e n Ruut Eldering (63) is een vakbondsman in hart en nieren. De nieuwe secretaris van het Platform Minima Organisaties (PMO) is al dertig jaar trouw lid van de vakbond CNV. Als je onder een werkgever zit, dan zie je al gauw dat medezeggenschap héél waardevol is. Je kiest een vakbond, en de CNV sprak mij het meest aan. Dat hij inmiddels met pensioen is, maakt eigenlijk niet uit. Ik zit nu in de sociale lijn, zegt hij. Ik doe veel op sociaal gebied. Ik ondersteun de leden. Voor het CNV zit ik nu ook in de Kamer van Koophandel. Daar ben ik voor gevraagd. Het CNV is ook aangesloten bij het PMO. Ruut Eldering is geboren en opgegroeid in Amsterdam, een stad waar hij nog steeds veel van houdt. Ik ben gek op die stad, dat gaat niet over. Hij werkte als chemicus in de procesindustrie. Als bedrijfsleider bij een chemische fabriek stuurde hij onder meer de volcontinuploegen aan. Een van zijn werkgevers was Unilever. Dat is een internationaal concern. Ik heb in die tijd ook europees vakbondswerk gedaan. Nu zit ik in het bestuursplatform: dat is de vrijwilligerstak van het CNV. Er zijn 26 van die bestuursplatforms in Nederland. In Kennemerland is er één, en dat zijn wij. Nu zit hij dus in het PMO-bestuur. We moeten als PMO proberen een goede positie te vinden ten opzichte van de gemeente, zegt hij. Kijk, het PMO is een vijver waar veel kikkers in zitten. Iedereen zorgt goed voor z n eigen groep. Het laatste jaar begint de uitwisseling beter te gaan. Doorstroming Wat ik graag wil, legt de nieuwe secretaris uit, is dat mensen niet in die minimumschijf blijven zitten, maar doorstromen naar een baan of een opleiding. Daarom is die koppeling met de Kamer van Koophandel ook zo belangrijk. Als je voor een dubbeltje geboren bent, kun je door eigen inspanning best wel eens een kwartje worden. Door ontwikkeling, ontplooiing, door voor jezelf op te komen. De mensen die je daarbij kunnen helpen, vind je bij het PMO. Dat is ons netwerk, daar kun je mee uitwisselen, met de coördinator als centraal punt. Bij haar komen alle lijntjes samen. Meer uitwisseling leidt ook tot een beter resultaat, hoopt Eldering. Het PMO is ook een klankbord voor de gemeente Haarlem. Vroeger zaten ze allemáál bij de gemeente aan tafel. Accepteren Ruut Eldering hoopt dat het PMO in de toekomst een hechte club wordt, die goed kan inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. We moeten goed samenwerken en elkaar geen vliegen afvangen, zegt hij. Het platform moet hechter worden, zegt hij. Daarvoor is het nodig dat mensen accepteren dat sommige mensen ergens beter in zijn dan zij. Daar is dat platform nou juist voor. Dan heb je wat aan dat samenwerkingsverband. 9

10 Ik v o e l m e r i j k m e t m i j n n e t we rk Clazina Zwanenberg voor PMO mei 2010 Genomineerd voor Kenau Hasselaerprijs Een diploma-stapelaar, noemt ze zichzelf. En een knokker: iemand die zich niet klein laat krijgen. Dit voorjaar was PMO-coördinator Clazina Zwanenberg genomineerd voor de Kenau Hasselaerprijs, de emancipatieprijs van de gemeente Haarlem. Onvermoeibaar strijdt Clazina voor de rechten van mensen in achterstandssituaties. Vaak waren dat vrouwen; nu, als coördinator van het PMO, zijn dat mensen met een minimum inkomen. Als een spin in het web beheert zij de contacten, verwijst mensen door, houdt de sociale kaart van Haarlem bij en zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen. Ook organiseert ze netwerkbijeenkomsten met thema s en bepaalt, samen met het bestuur en de aangesloten organisaties, de agenda van de zeswekelijkse plenaire PMO-vergaderingen. De prijs ging uiteindelijk naar de KinderUniversiteit, maar voor Clazina maakt het niet uit. Ik ben financieel niet rijk, en dat hoeft ook niet. Dat zal ik ook nooit worden. Ik ben rijk met andere dingen: mijn gezondheid, mijn netwerk, mijn omgeving. Ik ben van ver gekomen, omschrijft ze haar loopbaan, maar ik heb een heel brede werkervaring, doorzettingsvermogen en ik stá waar ik voor sta: armoede en sociale uitsluiting bestrijden, en op de politieke agenda houden. Clazina Zwanenberg (Oss, 1948) moest na de huishoudschool thuis het huishouden draaiende houden in een gezin met acht kinderen. Rond haar achttiende solliciteerde ze inmiddels gewapend met type diploma en rijbewijs naar de functie van administratief medewerkster bij een van de eerste uitzendbureau s. Ik heb daar jaren gewerkt: van postzegels plakken tot de hele loonadministratie doen. Later dreef ze een espressobar annex galerie, en ging de avondmavo doen. Die stap heeft me veel opgeleverd, zegt Clazina. Ik kon wel leren. Ik had echt meer in m n mars dan poetsen. Ik ben altijd heel leergierig en nieuwsgierig geweest. Later ging ze een opleiding gezinsverzorgster en gespecialiseerd gezinsverzorgster volgen. Dat betekende werken in moeilijke gezinnen. Ook werkte ze als leidster huishoudelijke vorming in een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Verder willen Maar Clazina wilde verder. Mag ik de Middelbaar Beroeps Opleiding volgen? vroeg ze haar toenmalige werkgever. De volgende stap was een Hoger Beroeps Opleiding-vrouwenleerroute. Clazina was enthousiast. Dát wilde ik gaan doen! Ze stroomde in het tweede jaar in en koos de richting educatief werk met vrouwen. Dat vind ik nog steeds interessant, zegt ze. Vrouwen moeten zich ontwikkelen! Je moet kansen krijgen en nemen en goed voor jezelf zorgen. Ze liep stage op een volkshogeschool. Mensen zeiden: als je straks klaar bent, ben je veertig. Denk je dan nog een baan te vinden? Maar ik kreeg in juni m n diploma, en in augustus had ik een baan: consulente voorlichting en advies bij de Stichting Vrouw en Werkwinkel Haarlem. Er volgden banen in Den Helder, Alkmaar. Voor het Instituut Vrouw en Arbeid nu E-quality in 10

11 Den Haag deed ze onderzoek naar vrouwen in de bijstand. Later nam ze van een vriendin een boekingsbureau over voor multiculturele muziek- en dansgroepen. Dat is wel een totaal andere richting. Maar ik vind het regelen en met mensen omgaan ontzettend leuk. Dat zit me echt in het bloed. Op 1 juli 2005 begon ze als coördinator bij het PMO, ze werd destijds aangenomen vanwege haar brede werkervaring en haar stevige netwerkcontacten, die ze onderhoudt en koestert. De ongelijke verdeling in de wereld is haar nog altijd een doorn in het oog. Dat zal wel niet zo heel veel veranderen. Maar ik probeer toch om een steen bij te dragen. Ze heeft twee grote wensen: dat ambtenaren en beleidsmakers verder gaan dan de regels van de wet, dus daadwerkelijk maatwerk verrichten, en: het is toch een schande dat de Voedselbank bestaat? Dat wil ik uitbannen! Als u beschikt over een internetaansluiting zijn de op onderstaande websites misschien interessant voor u. Platform Minima Organisaties Op de site vind u informatie over de bij het PMO aangesloten organisaties, voorgaande nieuwsbrieven Uiteraard is uw reactie op de site van harte welkom. Krant Bijstandsgerechtigden Amsterdam Stichting Cliëntenperspectief Arme Kant - Economie Vrouwen en Armoede Sociaal Cultureel Planbureau Landelijke cliëntenraad Voedselbank, criteria en uitdeelpunten Handboek Wet, Werk en Bijstand Bureau Discriminatiezaken Haarlem Landelijke vereniging voor arbeidsongeschikten Informatie huiselijk geweld Kennemerland Bijstandsbond Amsterdam Regelen van zorg, hulp en financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen Recht op voorziening Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Zuidweg en Partners B.V. i.s.m. het Nibud en het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening Informatie over inkomensaanvullende regelingen van de gemeente Haarlem Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Info over aanvragen van zorg- en huurtoeslag en kinderopvangtoelsag Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid Speciaal voor jongeren: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (voor jongeren) Om kinderen/jongeren uit gezinnen met een laag inkomen, te attenderen op hulp van financiele ondersteuning Wat te doen als je schulden hebt 11

12 ADRESSENLIJST VAN DE BIJ HET PMO AANGESLOTEN ORGANISATIES: Algemene Ned. Bond Gehandicapten Organisatie (ANGO) Belangenbehartiging van gehandicapten in de breedste zin des woords. T.a.v. Dhr. Auke Scholten Volhardingstraat SX Haarlem of: Samenwerkende Ouderenbonden Haarlem (SOB) Belangenbehartiging van Ouderen. T.a.v. Dhr. Henk Zurlohe Orionweg TE Haarlem Commissie Arme kant Haarlem Noord (CAHN) Oecumenische werkgroep die armoede in Haarlem-Noord zichtbaar maakt en directe hulp biedt aan minima. T.a.v. Mw. Bep van Schie Jan Gijzenkade BC Haarlem CNV Anders Actieven, afdeling Haarlem e.o. Voor een ieder die hulp en advies nodig heeft voor het verkrijgen van een uitkering en toegang wil krijgen op de arbeidsmarkt: samen voor elkaar. T.a.v. Dhr. Ruut Eldering Solidarnoscstraat BW Haarlem of Cliëntenbond Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ regio KAM) Belangenbehartiging van mensen met geestelijke problemen hebbende, of gehad, lotgenotencontact, thema- en inloopbijeenkomsten, rechtspositie en medicijninformatie. T.a.v. Dhr. Ton de Vries Volhardingstraat SX Haarlem Dak- en thuislozenverbond Noord- Holland (DTV) Belangenhartigingsorganisatie voor daken thuislozen. T.a.v. Dhr. Edo Paardekooper Overman Bakenessergracht JW Haarlem FNV-Lokaal Haarlem Onderzoek, bemiddeling en begeleiding voor uitkeringsgerechtigden en ouderen. T.a.v. Dhr. Frits de Vries Surinameweg VA Haarlem of: InformatieSteunPunt in de 1e lijn geestelijke gezondheidszorg (ISP) Advies, een luisterend oor bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op geestelijk gezondheids, sociaal- psychisch of maatschappelijk gebied. Voorlichting over ontwikkelingen in de GGZ. T.a.v. Dhr. Martien Luijcks Volhardingstraat SX Haarlem Haarlems MigrantenPlatform Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van migrantenzelforganisaties op bestuurlijk, organisatorisch en praktisch gebied. T.a.v. Dhr. Erol Sayar/Bevon Niles P/a. Lange Herenvest BX Haarlem com Stg. Miss Minima Belangenbehartiging, advies, begeleiding en ondersteuning voor vrouwen die van een minimumuitkering moeten bestaan. T.a.v. Mw. Joke de Groot Volhardingstraat SX Haarlem Stem in de Stad/Voedselbank Meldpunt voor mensen met een inkomen ver onder het minimum. Criteria voor het aanvragen van een voedselpakket en informatie over de adressen van verdeelpunten. Petra de Vries Nieuwe Groenmarkt TW Haarlem Steunpunt Arbeidsongeschikten (SAO) Informatie, advies en begeleiding rond uitkeringen en situaties van uitkeringsgerechtigden. T.a.v. Dhr. Bé Wildeboer Volhardingstraat SX Haarlem Stg. Release Hulpverlening, informatie en advies voor dak- en thuislozen, mensen met huisvestingsproblemen en uitkeringsgerechtigden. T.a.v. Dhr. Harp Tetterode Gasthuisvest 47 A 2011 EV Haarlem Weerwerk (Interkerkelijke Taakgroep Arbeid/ armoede) Belangenbehartiging en stimulans voor zelfhulporganisaties en projecten voormensen met een minimum inkomen. T.a.v. Dhr. Cees Stol Lorentzkade CE Haarlem Stg. Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging ( t WEB) Belangenbehartiging van en advies aan lichamelijk gehandicapten in Zuid- Kennemerland. T.a.v. Dhr. Fons Hoenderdos Zijlweg DA Haarlem Stg. Vluchtelingenwerk Noord-West Holland, lokatie Haarlem Sociaal-maatschappelijk en juridische begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. T.a.v. Dhr. Ab Smits Hagestraat 12 a 2011 CV Haarlem haarlem.nl Co l o fo n : Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Bezoekadres: Volhardingstraat 2, 2032 SX Haarlem tel.nr: of mobiel: Postadres: Postbus 400, 2000 AK Haarlem adres: Coördinator: Clazina Zwanenberg Bereikbaar: dinsdag, woensdag en vrijdag van uur Druk: Grafisch Buro Haarlem Vormgeving: Thijs van de Schilde Redactie: Colette Alberts (free-lance journaliste) en Clazina Zwanenberg Foto s: Martien Luijcks

minimaal nieuwsbrief Resultaten PMO onderzoeken winter 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties

minimaal nieuwsbrief Resultaten PMO onderzoeken winter 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties Platform Minima Organisaties nieuwsbrief winter 2009 Resultaten PMO onderzoeken minimaal MINIMAAL PMO Nieuwsbrief Winter 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. De vorige journaliste, Stephanie

Nadere informatie

nieuwsbrief Platform Minima Organisaties lente-zomer 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o.

nieuwsbrief Platform Minima Organisaties lente-zomer 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties nieuwsbrief lente-zomer 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Voedselbank moet geen hulpverlener worden Re s u l t a t e n u i t h e t PMO o n d e r z o e

Nadere informatie

nieuwsbrief herfst 2008 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties

nieuwsbrief herfst 2008 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties Platform Minima Organisaties nieuwsbrief herfst 2008 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Huisvesting minima blijft zorgenkindje; projecten mislukken Doelmatige samenwerking is vaak ver te

Nadere informatie

nieuwsbrief zomer 2007 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties

nieuwsbrief zomer 2007 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties Platform Minima Organisaties nieuwsbrief zomer 2007 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Interview met Joyce Jacobsz In iedere nieuwsbrief wordt een bij het PMO aangesloten organisatie in

Nadere informatie

MINIMAAL NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties Haarlem. Najaar 2012

MINIMAAL NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties Haarlem. Najaar 2012 Platform Minima Organisaties NIEUWSBRIEF Najaar 2012 Informatie toegankelijk voor iedereen Rapport werkgroep Minima Armoede en eenzaamheid Lezing Koos Pelsser 5 oktober 2012 MINIMAAL Platform Minima Organisaties

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties. Winter 2012. Sport- en cultuurfonds voor kinderen. Ervaringen afbouw ID - banen. En nog meer...

NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties. Winter 2012. Sport- en cultuurfonds voor kinderen. Ervaringen afbouw ID - banen. En nog meer... Platform Minima Organisaties NIEUWSBRIEF Winter 2012 Sport- en cultuurfonds voor kinderen Ervaringen afbouw ID - banen En nog meer... MINIMAAL Platform Platform Minima Minima Organisaties Organisaties

Nadere informatie

MINIMAAL. Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. nieuwsbrief december 2005. Er is veel te doen in 2006

MINIMAAL. Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. nieuwsbrief december 2005. Er is veel te doen in 2006 MINIMAAL Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. nieuwsbrief december 2005 Er is veel te doen in 2006 PMO Nieuwsbrief 1 december 2005 Dossier Armoede in Nederland 2005 Na tijden van economische voorspoed

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

HAARLEM en omstreken

HAARLEM en omstreken HAARLEM en omstreken JAARVERSLAG 2008 WERKPLAN 2009 Financieel overzicht 2008 en begroting 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Bezoekadres: Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Postadres: Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Platform Minima Organisaties (PMO) Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem. 023-5341195 mail: minimaal@wxs.nl www.pmo-online.

Jaarverslag 2011. Platform Minima Organisaties (PMO) Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem. 023-5341195 mail: minimaal@wxs.nl www.pmo-online. Jaarverslag 2011 Platform Minima Organisaties (PMO) Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem 023-5341195 mail: minimaal@wxs.nl www.pmo-online.nl Voorwoord Het Platform Minima Organisaties (PMO) richt zich in

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag de Sociale Alliantie Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Vrijdag 5 oktober Drachten regio Noord door Sociale Alliantie Friesland Vrijdag 12 oktober Deventer Colmschate regio Oost Vrijdag 26 oktober

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Woensdag 7 oktober Beilen regio Noord Vrijdag 16 oktober Zutphen regio Oost Donderdag 22 oktober Etten-Leur regio Zuid-West Vrijdag 6 november Amsterdam regio

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pagina 1

Jaarverslag 2011 Pagina 1 Jaarverslag 2011 Cliëntenplatform Albrandswaard April 2012 1. Voorwoord 2. Wat zijn wij en wat doen we? 3. Wie vertegenwoordigen wij? 4. Wie werken er aan mee? 5. Wat bracht 2011? 6. Toekomstvisie 7. Afkortingenlijst

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Alliantiedagen 2010. Versterk. Vertrouw. Verbind

Alliantiedagen 2010. Versterk. Vertrouw. Verbind Alliantiedagen 2010 Versterk Vertrouw Verbind Vijf bijeenkomsten programma van 10.00 16.00 uur met tijd voor uitwisseling, ontmoeting en inspiratie! Donderdag 7 oktober Den Haag Vrijdag 15 oktober Zutphen

Nadere informatie

Aangeboden door. 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl

Aangeboden door. 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl Aangeboden door 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl Stap 1 : Plan maken Stap 2 : Vaste lasten en kosten in kaart brengen Stap 3: Limieten in de uitgaven Stap 4: Puzzel Extra-tjes

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in Rotterdam.

We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in Rotterdam. Rotterdam Armoedevrije stad Perspectief en eigen regie Rotterdam, 28 juni 2013 De gemeente Rotterdam verklaart geregeld dat niemand door de bodem mag zakken. Ook wij omarmen dit principe van harte. Helaas

Nadere informatie

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 3 oktober 2011 Betreft: Aanscherping Wet Werk en Bijstand (32 815) Ref.: LCR TK 11-0075/ER/GvdM

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016)

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) AH 2445 2016Z06667 Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) 1 Kent u het bericht Een op de zeven Hagenaars heeft schulden 1) en de daarbij behorende

Nadere informatie

Inspraaknotitie. Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo.

Inspraaknotitie. Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo. Inspraaknotitie Reactie college gemeente Tynaarlo op advisering Cliëntenraad WWB-WSW over de re-integratieverordening april 2015 en Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo. Het

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Stichting Kledingbank Zeeland Projectplan

Stichting Kledingbank Zeeland Projectplan Stichting Kledingbank Zeeland Projectplan Kamer van Koophandel: 54 85 97 51 Bank rek.nummer: 1232.18.51 Kantoor: Ravensteijnweg 1a, 4337 PG Middelburg Postadres: P/A Postbus 145. 4330 AC Middelburg Contact:

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl.

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl. Nieuwsbrief Nummer 9 maart 2014 SBPN Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365 Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Samen leven is samen doen

Samen leven is samen doen Samen leven is samen doen Nu Erwin van het CJG langs komt, begrijpt mijn moeder mij beter. Lucas * Hogere rekening De economie draait stroef. Ook de gemeente Heerenveen moet de broekriem aanhalen. De belangrijkste

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

ii ii ui nu MUI ii in MI

ii ii ui nu MUI ii in MI Aan: Gemeenteraden van de Nederlandse gemeenten Betreft: Aanpak armoede- en schuldenproblematiek Gemeente Loon op Zand ii ii ui nu MUI ii in MI Afdeling: 0rffVXfl5BfuAPR2W g^^fó^ OVB: Jaié? 8 april 2014

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Juli 2013 Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Slotbijeenkomst Maatschappelijke Stage (MAS) Meer dan tweehonderd leerlingen van OSG Sevenwolden en Bornego College in Joure hebben het afgelopen schooljaar

Nadere informatie

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen.

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde. Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Geacht college, s-hertogenbosch, 29 november 2013. De fractie van de Bossche Groenen is door diverse

Nadere informatie

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht categorie-1 Preventie subcategorie-1 Preventie Signaleren Signaleren 0de lijn collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht Toegang Crisisinterventie PGB,PVB,Gezinsbudget Telefonische toegang 1e lijn

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 1 ARMOEDE..het best bewaarde geheim

Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 1 ARMOEDE..het best bewaarde geheim Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 1 ARMOEDE.het best bewaarde geheim Armoede Vincentiusvereniging Wijchen juni 2015 2 Vincentiusvereniging Wijchen Ieder mens telt! Armoede Vincentiusvereniging

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij? Jaarverslag 2010 Wie zijn wij? Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerende toernooi in Rotterdam-Delfshaven.

Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerende toernooi in Rotterdam-Delfshaven. Voetbal als Medicijn Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerende toernooi in Rotterdam-Delfshaven. Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerend toernooi in Rotterdam-Delfshaven

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie