Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat."

Transcriptie

1

2 De Nederlandse samenleving is bezig een nieuwe jas aan te trekken. Ni e u w e g e m e e n t e r a d e n, n i e u w e c o l l e g e s v a n B&W e n s t r a k s e e n n i e u w e Tweede Kamer en regering. Zeker in een tijd van ingrijpende bezuinigingen kijkt een organisatie als het Platform Minima Organisaties Haarlem en omstreken (PMO) met argusogen naar de gepresenteerde voornemens. Het net geïnstalleerde Haarlemse college neemt een goed voortouw: Wij zullen Haarlemmers niet in de steek laten als ze om de een of andere reden tijdelijk of gedurende langere tijd aangewezen zijn op financiële steun van de overheid. We zullen het sociale beleid in Haarlem op het huidige niveau houden. Wij blijven de uitstroom uit de bijstand actief bevorderen en verlagen de bestaande minimaregelingen niet. Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat. De Sociale Alliantie, waarvan het PMO deel uitmaakt, heeft onder het motto Nederland armoedevrij! een manifest uitgebracht. In deze uitgave treft u daarvan een samenvatting aan. Het PMO zal, in ambtelijk en politiek overleg, proberen deze maatregelen zo concreet mogelijk plaatselijk gestalte te geven. PMO-coördinator Clazina Zwanenberg werd genomineerd voor de Kenau Hasselaerprijs. Die nominatie willen we extra opluisteren met een conferentie op 31 augustus aanstaande, gewijd aan de (financiële positie) van vrouwen en eenoudergezinnen. De conferentie betekent tevens de aftrap voor de FNVtentoonstelling Onzeker bestaan, leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt, in samenwerking met PMO en de gemeente gedurende vier weken te zien in de refter van het Haarlemse stadhuis. Ook het PMO-bestuur is deels in een nieuw jasje gestoken. Drie nieuwe leden en een constante factor stellen zich aan u voor. Het bestuur neemt zich voor om de belangen van de bij het PMO aangesloten organisaties in zijn denken en doen steeds voorop te stellen. Samen met u, lezer, moet dat blijven lukken! Koos Pelsser, voorzitter PMO 2

3 Manifest van de Sociale Alliantie: Nederlands armoedevrij! Het sociaal minimum moet verhoogd worden, zodat mensen er fatsoenlijk van kunnen leven zonder dat lokale overheden en particuliere fondsen allerlei potjes voor noodgevallen achter de hand moeten houden. Er moeten meer volwaardige deeltijdbanen komen voor alleenstaande ouders met kinderen. Iedereen moet werk kunnen krijgen met een beloning die een menswaardig bestaan verzekert. Één op de acht kinderen in Nederland leeft op of rond de armoedegrens. Dat zijn zeker kinderen. Zo n start in het leven is een slechte zaak. Daarom moeten leerkrachten op scholen gevoelig gemaakt worden voor armoedeproblemen van kinderen Tot zover enkele aanbevelingen uit het manifest Nederland Armoedevrij! van de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een landelijke anti-armoedebeweging die eind 2000 is opgericht. Zestig landelijke en provinciale organisaties maken deel uit van deze club; veel regionale en lokale groepen hebben zich aangesloten. Ook het Haarlemse PMO heeft zich met de Sociale Alliantie verbonden. Naar het midden De Sociale Alliantie signaleert dat steeds meer mensen financieel in de problemen komen. De armoede kruipt naar het midden van de samenleving. Juist nu het economisch slechter gaat, roept de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving op zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland. Solidariteit centraal De Alliantie heeft een tiental actiepunten geformuleerd, waarmee volgens haar armoede overwonnen én voorkomen kan worden. Actiepunt één is dat solidariteit meer centraal moet worden gesteld. Het sociale beleid is te eenzijdig gericht op het mens- en maatschappijbeeld van de zelfbewuste burger die zijn leven in eigen hand neemt, die zijn eigen loopbaan plant, die eigen keuzes maakt en die zichzelf indekt tegen risico s. Maar er zijn veel mensen voor wie dit mensbeeld niet klopt: mensen zonder werk, mensen met een handicap, mensen die niks te kiezen hebben en het leven moeten nemen zoals het komt. Ook deze mensen, die geen sterke positie innemen op de markt, moeten meetellen in de samenleving. Daarom pleit de Alliantie ervoor dat de sociale zekerheid meer maatwerk hanteert om mensen aan het werk te krijgen. Kwetsbare mensen Consulenten van werkpleinen en sociale diensten moeten mogelijkheidsmakelaars worden: overal in de samenleving moeten zij hun antennes hebben om te ontdekken waar mensen hun mogelijkheden tot ontplooiing kunnen realiseren. Sociale dienstverleners moeten meer respect en invoelingsvermogen ontwikkelen voor kwetsbare mensen. Ook moeten zij meer leren over de verschillende kwetsbaarheden die mensen, soms onzichtbaar, kunnen hebben. Overheden en maatschappelijke organisaties moeten de dialoog aangaan met de armen, vindt de Sociale Alliantie. Op die manier kunnen ze van henzelf horen welke beelden mensen hebben van hun eigen situatie, en wat ze van zichzelf en van anderen verwachten. Voor werkgevers moet het aantrekkelijk en vanzelfsprekend zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. 3

4 Werk moet lonen Een ander punt is dat werken ook moet lonen. Het komt steeds vaker voor dat mensen verschillende kleine banen moeten hebben om genoeg te verdienen om rond te komen. Met dank aan de marktwerking: wat vroeger volwaardige banen waren met een goed inkomen, zoals bij de post en in de zorg, zijn nu kleine bijbanen geworden. Openbare inschrijvingen, budgetdenken en marktwerking leiden tot een uitholling van het minimumloon. Gemeenten moeten ervoor waken werk aan te besteden waarbij CAO-afspraken niet in acht worden genomen. Ook roept de Alliantie op tot snelle en werkzame hulp voor mensen die in de schulden zitten. Schulden mogen niet telkens oplopen door invorderingsacties. Het te lage minimum en de toeslagenwirwar zijn twee oorzaken die vaak door minima worden genoemd als zuignappen die hen gevangen houden in de armoede. De ontoereikendheid van het sociaal minimum is één van de oorzaken van het ontstaan van een wirwar aan toeslagen. Onder meer zorg-, huur- en kinderopvangtoeslagen zijn zo ingewikkeld dat veel burgers ze niet begrijpen. Bij de uitvoering ervan worden veel fouten gemaakt of er moeten bedragen worden terugbetaald, waardoor met neme mensen met (te) lage inkomens in de problemen komen. Als het sociaal minimum stapsgewijs omhoog zou gaan, kunnen veel toeslagen en regelingen achterwege blijven. Economische vernieuwing moet hoe dan ook samen gaan met een brede sociale bescherming, betoogt de Sociale Alliantie. Het hele manifest is te vinden op 4

5 Nieuwe voorzitter Koos Pelsser: PMO moet krachtige koepel zijn Ik heb altijd interesse gehad in bestuurlijke zaken, zegt de nieuwe PMOvoorzitter Koos Pelsser. En als je in de gemeenteraad zit, wordt dat alleen maar aangewakkerd. Voor mij heeft het accent altijd gelegen op mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Koos Pelsser (55) is sinds eind vorig jaar de nieuwe voorzitter van het Platform Minima Organisaties (PMO) in Haarlem. Pelsser is onafhankelijk en niet gebonden aan een organisatie die in het PMO vertegenwoordigd is. Juist nu, zegt Pelsser over zijn nieuwe bestuursfunctie, in deze tijd van bezuinigingen is een krachtige koepel als het PMO hard nodig. Besturen Het besturen zit hem van jongs af aan in het bloed. Pelsser, geboren in het Zuid-Limburgse Epen, woont sinds 1977 in Haarlem. Hij ging werken in de gezins- en thuiszorg en nam al snel zitting in de wijkraad van de Frans Halsbuurt. Vanaf 1982 tot 86 en van 1989 tot 98 zat hij in de Haarlemse gemeenteraad, eerst voor de PSP en later voor Groen Links. Ook werkte hij als coördinator voor het - inmiddels verdwenen - buurthuis De Ark. Later had hij een pr- en communicatie bureau, dat zich richtte op welzijn, gezondheidszorg, milieu en vervoer. Ook was hij een tijd lang coördinator van Stichting t Web, een overkoepelende gehandicaptenorganisatie die aangesloten is bij het PMO. Toegankelijkheid Op dit moment werkt hij voor het Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid (NCTT), een organisatie die zich bezig houdt met toegankelijkheid voor en participatie van mensen met fysieke en/of mentale beperkingen. Toegankelijkheid in de meest brede zin des woords, licht Koos Pelsser toe. Dat kan gaan over de breedte van een deur voor een rolstoel, tot de toegankelijkheid van treinen en bussen. Maar het gaat ook over de toegankelijkheid van informatie. Je kunt een internetsite bijvoorbeeld zó inrichten dat een mensen met een visuele beperking daar heel goed mee om kunnen gaan. Dit werk gaat eigenlijk over de fysieke en mentale inrichting van de samenleving. De voorganger van het NCTT, het Landelijk Bureau Toegankelijkheid, waarvan Pelsser directeur was en dat 15 mensen in dienst had, ging in 2006 failliet. Heel jammer, zegt Pelsser. De overheid vond dat het bureau de markt op moest en trok de subsidie in. We moesten onszelf bedruipen en dat lukte niet. Vanaf 2007 heb ik een aantal werkzaamheden van dat bureau voortgezet. Maar het gaat moeizaam. Onze klanten vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor toegankelijkheid. Men heeft de neiging achterover te leunen: als de overheid niets doet, waarom zouden wij dan wel iets doen. Daar ligt nog steeds een grootse taak. 5

6 Geduldig zijn Het gaat er eigenlijk om, zegt Pelsser, hoe ga je om met iemand met een beperking. Het gaat ook om een mentale benadering. De hele bejegening van mensen met een beperking moet geduldiger en begripvoller zijn. Eind 2009 werd hij gevraagd te solliciteren als PMO-voorzitter. Hij vindt het een uitdaging. Al die organisaties zijn vogels van heel verschillend pluimage, zegt hij. De vraag is hoe je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Het platform vertegenwoordigt veel verschillende invalshoeken. Dat is spannend. In de ogen van Koos Pelsser moet het PMO zich opstellen als gedienstig naar de aangesloten organisaties. Zìj maken de dienst uit. Het PMO is een service-orgaan. Daarnaast bundelen wij de belangen en willen we een krachtige spreekbuis zijn. Liefst praten en, als het nodig is, actie. Harde werkelijkheid Het PMO is een organisatie rondom minima, rondom het zogenaamd platvloerse onderwerp: inkomen; dat wat je te besteden hebt. Dat is juist waar het om gaat. Te weinig geld is de oorzaak of het gevolg van problemen. Dát is wat alle PMO-organisaties verbindt. Juist nu hebben we een krachtige koepel als het PMO nodig, die het onderwerp geld terugbrengt naar de harde werkelijkheid van alledag. Het is absoluut niet platvloers. In Haarlem staat in het college-akkoord dat de koopkracht van mensen met een minimum inkomen niet mag worden aangetast. Dat vind ik een overwinning! Nieuw bestuurslid Edo Paardekooper Overman: Maatschappij sluit mensen te makkelijk buiten Onze maatschappij sluit mensen veel te makkelijk buiten om redenen van beeldvorming, zegt Edo Paardekooper Overman. Maar mensen moeten elkaar juist leren kennen en waarderen om hun eigenheid en verscheidenheid. We moeten de verschillen accepteren. Paardekooper Overman (62) stapte eind 2009 in het bestuur van het Platform Minima Organisaties (PMO). Een hechte samenwerking tussen de deelnemende clubs staat in zijn visie voorop. Betere zorg Edo Paardekooper Overman werd geboren in Indonesië, maar bracht zijn jeugd door in Haarlem en omstreken. Vijftien jaar lang werkte hij op de afdeling organisatie advies van de ING bank. Hij raakte dakloos en woonde gedurende een jaar in het sociaal pension van het Leger des Heils. Daar ben ik betrokken geraakt bij de Cliëntenraad, zegt hij, omdat ik vond dat de zorg en ondersteuning beter kon. 6

7 Van daaruit kwam hij in contact met de stichting Dak- en Thuislozenverbond Noord-Holland (DTV-NH), dat aangesloten is bij het PMO. Ik ging al snel de vergaderingen bezoeken. Vanuit mijn betrokkenheid bij dak- en thuislozen, armoede en sociale uitsluiting, ben ik gevraagd om als vertegenwoordiger van de stichting DTV-NH bij het PMO-bestuur aan te schuiven. Sterke stem Ik vind dat het PMO een sterke stem moet krijgen. Het is toch een platform van vrijwilligersorganisaties, die zich met vergelijkbare problemen bezighouden. We kunnen beter sámenwerken dan ieder met een klein clubje apart. Dat kan af en toe beter, en daar werken we nu aan. Een ander doel van het PMO is dat we elkaar als clubjes goed kunnen vinden, informeren, op de hoogte houden van dingen die nuttig en noodzakelijk zijn. Dingen die je als vrijwilliger voor elkaar wilt doen. We moeten elkaar steunen en informeren. Samen sta je sterk, aldus Paardekooper Overman. Vanuit zijn eigen achtergrond wil hij zich sterk maken voor fatsoenlijke woonruimte. Dat is één van de belangrijkste dingen. zegt hij. Er zijn meer, betere en goedkopere woningen nodig voor mensen die geen eigen plek hebben. Teveel regels Als ander aandachtspunt noemt hij vereenvoudiging van regelgeving in het sociale stelsel. Er is teveel bureaucratie. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten de mogelijkheden niet, ze kunnen of willen die mogelijkheden niet gebruiken Er zijn zoveel regels dat mensen niet meer in staat zijn dingen zelf te regelen. Inmiddels is Edo ook voorzitter van de cliëntenraad van het Leger des Heils, werkeenheid Noord- Holland, en voorzitter van de landelijke cliëntenraad. Het Leger werkt met een breed scala aan mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden, legt hij uit. De Cliëntenraad is een platform voor gesprekken met de directie over de kwaliteit van de zorg. Het is een soort medezeggenschapsraad voor cliënten. 7

8 PMO-penningmeester Frits de Vries: We moeten waken voor zelfgenoegzaamheid Ze hebben me nog steeds niet weggejaagd, zegt penningmeester Frits de Vries van het Platform Minima Organisaties PMO met een glimlach. De Vries is het langst zittende bestuurslid van het PMO. Hij was betrokken bij de oprichting, in 1996, en is nog steeds een bevlogen penningmeester van het platform. Als doorgewinterd FNV er had hij, voor het PMO bestond, al contact met maatschappelijke organisaties en de politieke partijen. We kwamen wel eens bij elkaar als organisaties, om de problemen te bespreken waarmee mensen zitten. Iedereen deed dingen op z n eigen manier. Maar als je de signalen in de samenleving goed wilt bundelen, moet je bij elkaar komen en sámen iets organiseren. Toen hebben we bedacht dat het nuttig zou zijn om er een platform van te maken. De politiek steunde dat idee, en zo is het PMO begonnen, schetst De Vries de ontstaansgeschiedenis. Met gemeentelijke subsidie kwam er een coördinator, eerst via een Melkertbaan, daarna via een ID baan en nu regulier. Vaardigheden Het doel van het PMO is nog steeds: op adequate wijze mensen doorverwijzen naar waar ze het best geholpen kunnen worden. Weten wat elkaars vaardigheden en deskundigheden zijn. Dat coördinator Clazina weet: dit is het probleem, die organisatie kan daar het best bij helpen. Het PMO moet de professionele organisaties in Haarlem goed kennen, zegt De Vries. Je moet de sociale kaart goed in beeld hebben. Daar wordt aan gewerkt. Dat is een proces wat je moet bijhouden, en dat is ook de taak van het PMO. Baken Armoede ban je nooit uit, zegt de penningmeester. Dus het PMO heeft altijd een functie. Wij zijn als PMO aangesloten bij de Sociale Alliantie, een landelijke club die ons ook af en toe raadpleegt. Op symposia hoor je dat veel mensen denken dat wij het in Haarlem goed voor elkaar hebben. Wij zijn een stevig baken in Haarlem, en de gemeente ziet dat ook. Het PMO moet het hebben van de kracht van de samenwerking. Daar hecht ik aan! Een aantal aangesloten organisaties zijn éénmanszaakjes. Ze kunnen allemaal een beroep doen op het PMO. Neem nu bijvoorbeeld de stichting Miss Minima. Joke de Groot stopt er mee. Wij als PMO nemen de telefoontjes aan, verwijzen door, we zoeken samen met de sociale dienst naar een nieuwe vrijwilliger Bewijzen Je moet eraan blijven werken, zegt De Vries. We moeten zaken uitwisselen waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Het kan altijd beter natuurlijk, je hebt altijd een ideaal voor ogen. Maar ik ben blij dat het PMO er nog is. We moeten ons bestaansrecht steeds zelf bewijzen. We moeten waken voor zelfgenoegzaamheid! 8

9 Nieuwe secretaris Ruut Eldering: Als je voor een dubbeltje geboren bent k u n je b e s t w e l e e n s e e n k w a r t j e w o r d e n Ruut Eldering (63) is een vakbondsman in hart en nieren. De nieuwe secretaris van het Platform Minima Organisaties (PMO) is al dertig jaar trouw lid van de vakbond CNV. Als je onder een werkgever zit, dan zie je al gauw dat medezeggenschap héél waardevol is. Je kiest een vakbond, en de CNV sprak mij het meest aan. Dat hij inmiddels met pensioen is, maakt eigenlijk niet uit. Ik zit nu in de sociale lijn, zegt hij. Ik doe veel op sociaal gebied. Ik ondersteun de leden. Voor het CNV zit ik nu ook in de Kamer van Koophandel. Daar ben ik voor gevraagd. Het CNV is ook aangesloten bij het PMO. Ruut Eldering is geboren en opgegroeid in Amsterdam, een stad waar hij nog steeds veel van houdt. Ik ben gek op die stad, dat gaat niet over. Hij werkte als chemicus in de procesindustrie. Als bedrijfsleider bij een chemische fabriek stuurde hij onder meer de volcontinuploegen aan. Een van zijn werkgevers was Unilever. Dat is een internationaal concern. Ik heb in die tijd ook europees vakbondswerk gedaan. Nu zit ik in het bestuursplatform: dat is de vrijwilligerstak van het CNV. Er zijn 26 van die bestuursplatforms in Nederland. In Kennemerland is er één, en dat zijn wij. Nu zit hij dus in het PMO-bestuur. We moeten als PMO proberen een goede positie te vinden ten opzichte van de gemeente, zegt hij. Kijk, het PMO is een vijver waar veel kikkers in zitten. Iedereen zorgt goed voor z n eigen groep. Het laatste jaar begint de uitwisseling beter te gaan. Doorstroming Wat ik graag wil, legt de nieuwe secretaris uit, is dat mensen niet in die minimumschijf blijven zitten, maar doorstromen naar een baan of een opleiding. Daarom is die koppeling met de Kamer van Koophandel ook zo belangrijk. Als je voor een dubbeltje geboren bent, kun je door eigen inspanning best wel eens een kwartje worden. Door ontwikkeling, ontplooiing, door voor jezelf op te komen. De mensen die je daarbij kunnen helpen, vind je bij het PMO. Dat is ons netwerk, daar kun je mee uitwisselen, met de coördinator als centraal punt. Bij haar komen alle lijntjes samen. Meer uitwisseling leidt ook tot een beter resultaat, hoopt Eldering. Het PMO is ook een klankbord voor de gemeente Haarlem. Vroeger zaten ze allemáál bij de gemeente aan tafel. Accepteren Ruut Eldering hoopt dat het PMO in de toekomst een hechte club wordt, die goed kan inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. We moeten goed samenwerken en elkaar geen vliegen afvangen, zegt hij. Het platform moet hechter worden, zegt hij. Daarvoor is het nodig dat mensen accepteren dat sommige mensen ergens beter in zijn dan zij. Daar is dat platform nou juist voor. Dan heb je wat aan dat samenwerkingsverband. 9

10 Ik v o e l m e r i j k m e t m i j n n e t we rk Clazina Zwanenberg voor PMO mei 2010 Genomineerd voor Kenau Hasselaerprijs Een diploma-stapelaar, noemt ze zichzelf. En een knokker: iemand die zich niet klein laat krijgen. Dit voorjaar was PMO-coördinator Clazina Zwanenberg genomineerd voor de Kenau Hasselaerprijs, de emancipatieprijs van de gemeente Haarlem. Onvermoeibaar strijdt Clazina voor de rechten van mensen in achterstandssituaties. Vaak waren dat vrouwen; nu, als coördinator van het PMO, zijn dat mensen met een minimum inkomen. Als een spin in het web beheert zij de contacten, verwijst mensen door, houdt de sociale kaart van Haarlem bij en zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen. Ook organiseert ze netwerkbijeenkomsten met thema s en bepaalt, samen met het bestuur en de aangesloten organisaties, de agenda van de zeswekelijkse plenaire PMO-vergaderingen. De prijs ging uiteindelijk naar de KinderUniversiteit, maar voor Clazina maakt het niet uit. Ik ben financieel niet rijk, en dat hoeft ook niet. Dat zal ik ook nooit worden. Ik ben rijk met andere dingen: mijn gezondheid, mijn netwerk, mijn omgeving. Ik ben van ver gekomen, omschrijft ze haar loopbaan, maar ik heb een heel brede werkervaring, doorzettingsvermogen en ik stá waar ik voor sta: armoede en sociale uitsluiting bestrijden, en op de politieke agenda houden. Clazina Zwanenberg (Oss, 1948) moest na de huishoudschool thuis het huishouden draaiende houden in een gezin met acht kinderen. Rond haar achttiende solliciteerde ze inmiddels gewapend met type diploma en rijbewijs naar de functie van administratief medewerkster bij een van de eerste uitzendbureau s. Ik heb daar jaren gewerkt: van postzegels plakken tot de hele loonadministratie doen. Later dreef ze een espressobar annex galerie, en ging de avondmavo doen. Die stap heeft me veel opgeleverd, zegt Clazina. Ik kon wel leren. Ik had echt meer in m n mars dan poetsen. Ik ben altijd heel leergierig en nieuwsgierig geweest. Later ging ze een opleiding gezinsverzorgster en gespecialiseerd gezinsverzorgster volgen. Dat betekende werken in moeilijke gezinnen. Ook werkte ze als leidster huishoudelijke vorming in een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Verder willen Maar Clazina wilde verder. Mag ik de Middelbaar Beroeps Opleiding volgen? vroeg ze haar toenmalige werkgever. De volgende stap was een Hoger Beroeps Opleiding-vrouwenleerroute. Clazina was enthousiast. Dát wilde ik gaan doen! Ze stroomde in het tweede jaar in en koos de richting educatief werk met vrouwen. Dat vind ik nog steeds interessant, zegt ze. Vrouwen moeten zich ontwikkelen! Je moet kansen krijgen en nemen en goed voor jezelf zorgen. Ze liep stage op een volkshogeschool. Mensen zeiden: als je straks klaar bent, ben je veertig. Denk je dan nog een baan te vinden? Maar ik kreeg in juni m n diploma, en in augustus had ik een baan: consulente voorlichting en advies bij de Stichting Vrouw en Werkwinkel Haarlem. Er volgden banen in Den Helder, Alkmaar. Voor het Instituut Vrouw en Arbeid nu E-quality in 10

11 Den Haag deed ze onderzoek naar vrouwen in de bijstand. Later nam ze van een vriendin een boekingsbureau over voor multiculturele muziek- en dansgroepen. Dat is wel een totaal andere richting. Maar ik vind het regelen en met mensen omgaan ontzettend leuk. Dat zit me echt in het bloed. Op 1 juli 2005 begon ze als coördinator bij het PMO, ze werd destijds aangenomen vanwege haar brede werkervaring en haar stevige netwerkcontacten, die ze onderhoudt en koestert. De ongelijke verdeling in de wereld is haar nog altijd een doorn in het oog. Dat zal wel niet zo heel veel veranderen. Maar ik probeer toch om een steen bij te dragen. Ze heeft twee grote wensen: dat ambtenaren en beleidsmakers verder gaan dan de regels van de wet, dus daadwerkelijk maatwerk verrichten, en: het is toch een schande dat de Voedselbank bestaat? Dat wil ik uitbannen! Als u beschikt over een internetaansluiting zijn de op onderstaande websites misschien interessant voor u. Platform Minima Organisaties Op de site vind u informatie over de bij het PMO aangesloten organisaties, voorgaande nieuwsbrieven Uiteraard is uw reactie op de site van harte welkom. Krant Bijstandsgerechtigden Amsterdam Stichting Cliëntenperspectief Arme Kant - Economie Vrouwen en Armoede Sociaal Cultureel Planbureau Landelijke cliëntenraad Voedselbank, criteria en uitdeelpunten Handboek Wet, Werk en Bijstand Bureau Discriminatiezaken Haarlem Landelijke vereniging voor arbeidsongeschikten Informatie huiselijk geweld Kennemerland Bijstandsbond Amsterdam Regelen van zorg, hulp en financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen Recht op voorziening Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Zuidweg en Partners B.V. i.s.m. het Nibud en het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening Informatie over inkomensaanvullende regelingen van de gemeente Haarlem Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Info over aanvragen van zorg- en huurtoeslag en kinderopvangtoelsag Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid Speciaal voor jongeren: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (voor jongeren) Om kinderen/jongeren uit gezinnen met een laag inkomen, te attenderen op hulp van financiele ondersteuning Wat te doen als je schulden hebt 11

12 ADRESSENLIJST VAN DE BIJ HET PMO AANGESLOTEN ORGANISATIES: Algemene Ned. Bond Gehandicapten Organisatie (ANGO) Belangenbehartiging van gehandicapten in de breedste zin des woords. T.a.v. Dhr. Auke Scholten Volhardingstraat SX Haarlem of: Samenwerkende Ouderenbonden Haarlem (SOB) Belangenbehartiging van Ouderen. T.a.v. Dhr. Henk Zurlohe Orionweg TE Haarlem Commissie Arme kant Haarlem Noord (CAHN) Oecumenische werkgroep die armoede in Haarlem-Noord zichtbaar maakt en directe hulp biedt aan minima. T.a.v. Mw. Bep van Schie Jan Gijzenkade BC Haarlem CNV Anders Actieven, afdeling Haarlem e.o. Voor een ieder die hulp en advies nodig heeft voor het verkrijgen van een uitkering en toegang wil krijgen op de arbeidsmarkt: samen voor elkaar. T.a.v. Dhr. Ruut Eldering Solidarnoscstraat BW Haarlem of Cliëntenbond Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ regio KAM) Belangenbehartiging van mensen met geestelijke problemen hebbende, of gehad, lotgenotencontact, thema- en inloopbijeenkomsten, rechtspositie en medicijninformatie. T.a.v. Dhr. Ton de Vries Volhardingstraat SX Haarlem Dak- en thuislozenverbond Noord- Holland (DTV) Belangenhartigingsorganisatie voor daken thuislozen. T.a.v. Dhr. Edo Paardekooper Overman Bakenessergracht JW Haarlem FNV-Lokaal Haarlem Onderzoek, bemiddeling en begeleiding voor uitkeringsgerechtigden en ouderen. T.a.v. Dhr. Frits de Vries Surinameweg VA Haarlem of: InformatieSteunPunt in de 1e lijn geestelijke gezondheidszorg (ISP) Advies, een luisterend oor bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op geestelijk gezondheids, sociaal- psychisch of maatschappelijk gebied. Voorlichting over ontwikkelingen in de GGZ. T.a.v. Dhr. Martien Luijcks Volhardingstraat SX Haarlem Haarlems MigrantenPlatform Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van migrantenzelforganisaties op bestuurlijk, organisatorisch en praktisch gebied. T.a.v. Dhr. Erol Sayar/Bevon Niles P/a. Lange Herenvest BX Haarlem com Stg. Miss Minima Belangenbehartiging, advies, begeleiding en ondersteuning voor vrouwen die van een minimumuitkering moeten bestaan. T.a.v. Mw. Joke de Groot Volhardingstraat SX Haarlem Stem in de Stad/Voedselbank Meldpunt voor mensen met een inkomen ver onder het minimum. Criteria voor het aanvragen van een voedselpakket en informatie over de adressen van verdeelpunten. Petra de Vries Nieuwe Groenmarkt TW Haarlem Steunpunt Arbeidsongeschikten (SAO) Informatie, advies en begeleiding rond uitkeringen en situaties van uitkeringsgerechtigden. T.a.v. Dhr. Bé Wildeboer Volhardingstraat SX Haarlem Stg. Release Hulpverlening, informatie en advies voor dak- en thuislozen, mensen met huisvestingsproblemen en uitkeringsgerechtigden. T.a.v. Dhr. Harp Tetterode Gasthuisvest 47 A 2011 EV Haarlem Weerwerk (Interkerkelijke Taakgroep Arbeid/ armoede) Belangenbehartiging en stimulans voor zelfhulporganisaties en projecten voormensen met een minimum inkomen. T.a.v. Dhr. Cees Stol Lorentzkade CE Haarlem Stg. Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging ( t WEB) Belangenbehartiging van en advies aan lichamelijk gehandicapten in Zuid- Kennemerland. T.a.v. Dhr. Fons Hoenderdos Zijlweg DA Haarlem Stg. Vluchtelingenwerk Noord-West Holland, lokatie Haarlem Sociaal-maatschappelijk en juridische begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. T.a.v. Dhr. Ab Smits Hagestraat 12 a 2011 CV Haarlem haarlem.nl Co l o fo n : Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Bezoekadres: Volhardingstraat 2, 2032 SX Haarlem tel.nr: of mobiel: Postadres: Postbus 400, 2000 AK Haarlem adres: Coördinator: Clazina Zwanenberg Bereikbaar: dinsdag, woensdag en vrijdag van uur Druk: Grafisch Buro Haarlem Vormgeving: Thijs van de Schilde Redactie: Colette Alberts (free-lance journaliste) en Clazina Zwanenberg Foto s: Martien Luijcks

minimaal nieuwsbrief Resultaten PMO onderzoeken winter 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties

minimaal nieuwsbrief Resultaten PMO onderzoeken winter 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties Platform Minima Organisaties nieuwsbrief winter 2009 Resultaten PMO onderzoeken minimaal MINIMAAL PMO Nieuwsbrief Winter 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. De vorige journaliste, Stephanie

Nadere informatie

nieuwsbrief Platform Minima Organisaties lente-zomer 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o.

nieuwsbrief Platform Minima Organisaties lente-zomer 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties nieuwsbrief lente-zomer 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Voedselbank moet geen hulpverlener worden Re s u l t a t e n u i t h e t PMO o n d e r z o e

Nadere informatie

nieuwsbrief Platform Minima Organisaties herfst 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o.

nieuwsbrief Platform Minima Organisaties herfst 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties nieuwsbrief herfst 2009 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Voorwoord bij dit themanummer Omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Aan de orde

Nadere informatie

nieuwsbrief herfst 2008 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties

nieuwsbrief herfst 2008 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties Platform Minima Organisaties nieuwsbrief herfst 2008 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Huisvesting minima blijft zorgenkindje; projecten mislukken Doelmatige samenwerking is vaak ver te

Nadere informatie

nieuwsbrief zomer 2007 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties

nieuwsbrief zomer 2007 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Platform Minima Organisaties Platform Minima Organisaties nieuwsbrief zomer 2007 minimaal Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Interview met Joyce Jacobsz In iedere nieuwsbrief wordt een bij het PMO aangesloten organisatie in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties. Winter 2012. Sport- en cultuurfonds voor kinderen. Ervaringen afbouw ID - banen. En nog meer...

NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties. Winter 2012. Sport- en cultuurfonds voor kinderen. Ervaringen afbouw ID - banen. En nog meer... Platform Minima Organisaties NIEUWSBRIEF Winter 2012 Sport- en cultuurfonds voor kinderen Ervaringen afbouw ID - banen En nog meer... MINIMAAL Platform Platform Minima Minima Organisaties Organisaties

Nadere informatie

MINIMAAL NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties Haarlem. Najaar 2012

MINIMAAL NIEUWSBRIEF. Platform Minima Organisaties Haarlem. Najaar 2012 Platform Minima Organisaties NIEUWSBRIEF Najaar 2012 Informatie toegankelijk voor iedereen Rapport werkgroep Minima Armoede en eenzaamheid Lezing Koos Pelsser 5 oktober 2012 MINIMAAL Platform Minima Organisaties

Nadere informatie

MINIMAAL. Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. nieuwsbrief december 2005. Er is veel te doen in 2006

MINIMAAL. Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. nieuwsbrief december 2005. Er is veel te doen in 2006 MINIMAAL Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. nieuwsbrief december 2005 Er is veel te doen in 2006 PMO Nieuwsbrief 1 december 2005 Dossier Armoede in Nederland 2005 Na tijden van economische voorspoed

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Platform Minima Organisaties (PMO) Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem. 023-5341195 mail: minimaal@wxs.nl www.pmo-online.

Jaarverslag 2011. Platform Minima Organisaties (PMO) Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem. 023-5341195 mail: minimaal@wxs.nl www.pmo-online. Jaarverslag 2011 Platform Minima Organisaties (PMO) Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem 023-5341195 mail: minimaal@wxs.nl www.pmo-online.nl Voorwoord Het Platform Minima Organisaties (PMO) richt zich in

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

HAARLEM en omstreken

HAARLEM en omstreken HAARLEM en omstreken JAARVERSLAG 2008 WERKPLAN 2009 Financieel overzicht 2008 en begroting 2009 Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Bezoekadres: Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Postadres: Postbus

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag de Sociale Alliantie Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Vrijdag 5 oktober Drachten regio Noord door Sociale Alliantie Friesland Vrijdag 12 oktober Deventer Colmschate regio Oost Vrijdag 26 oktober

Nadere informatie

Stichting Seniorenraad Baarn

Stichting Seniorenraad Baarn De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Woensdag 7 oktober Beilen regio Noord Vrijdag 16 oktober Zutphen regio Oost Donderdag 22 oktober Etten-Leur regio Zuid-West Vrijdag 6 november Amsterdam regio

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008

Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008 Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008 Vrijdag 10 oktober Tilburg regio Zuid Donderdag 16 oktober Amsterdam regio West Vrijdag 24 oktober Zutphen regio Oost Vrijdag 31 oktober Assen regio Noord Bewijzen

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Aangeboden door. 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl

Aangeboden door. 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl Aangeboden door 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl Stap 1 : Plan maken Stap 2 : Vaste lasten en kosten in kaart brengen Stap 3: Limieten in de uitgaven Stap 4: Puzzel Extra-tjes

Nadere informatie

Advies. Pilot Loonkostendispensatie

Advies. Pilot Loonkostendispensatie Advies Pilot Loonkostendispensatie Wsw-raad Rotterdam januari 2011 1 Leden Wsw-raad Rotterdam Dhr. M. Slootweg (voorzitter) Dhr. R. Palmars (secretaris) Mevr. M.A. Ringeling (penningmeester) Dhr. R.M.H.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan. Uw fractie zal zich in de komende tijd

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan. Uw fractie zal zich in de komende tijd Aan de fractievoorzitter van.. Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIENBERG Ons kenmerk: 2013/np/gve/gemeenteraadsverkiezingen 130909 Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Heerlen/Posterholt,

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Creatieve ontmoeting ter gelegenheid van tien jaar Sociale Alliantie en 2010: Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Creatieve ontmoeting ter gelegenheid van tien jaar Sociale Alliantie en 2010: Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting De Nieuwe Aanpak Creatieve ontmoeting ter gelegenheid van tien jaar Sociale Alliantie en 2010: Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Versterk Vertrouw Verbind Donderdag 23

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

U kunt deze brief zelf aanpassen: vragen toevoegen, vragen weglaten, vragen wijzigen.

U kunt deze brief zelf aanpassen: vragen toevoegen, vragen weglaten, vragen wijzigen. Voorbeeldbrief t.b.v. leden van de gemeenteraden Beste raadsleden Dit is een voorbeeldbrief die u in uw gemeente kunt gebruiken om informatie te krijgen over het armoedebeleid dat in uw gemeente wordt

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Bea Cantillon Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen Academische Zitting n.a.v. 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw,

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 19 mei 2016 2016/09 S.K. Augustin

Nadere informatie

Smoelenboek Bestuursleden

Smoelenboek Bestuursleden Smoelenboek Bestuursleden Het bestuur van Taal aan Zee bestaat uit: Rob Wiegman (voorzitter), Jurrie Vos (penningmeester), Ingrid Sijlbing (secretaris), Marianne Beelaerts, Donny Brandon, Ed de Bruyn Kops

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pagina 1

Jaarverslag 2011 Pagina 1 Jaarverslag 2011 Cliëntenplatform Albrandswaard April 2012 1. Voorwoord 2. Wat zijn wij en wat doen we? 3. Wie vertegenwoordigen wij? 4. Wie werken er aan mee? 5. Wat bracht 2011? 6. Toekomstvisie 7. Afkortingenlijst

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie