Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat."

Transcriptie

1

2 De Nederlandse samenleving is bezig een nieuwe jas aan te trekken. Ni e u w e g e m e e n t e r a d e n, n i e u w e c o l l e g e s v a n B&W e n s t r a k s e e n n i e u w e Tweede Kamer en regering. Zeker in een tijd van ingrijpende bezuinigingen kijkt een organisatie als het Platform Minima Organisaties Haarlem en omstreken (PMO) met argusogen naar de gepresenteerde voornemens. Het net geïnstalleerde Haarlemse college neemt een goed voortouw: Wij zullen Haarlemmers niet in de steek laten als ze om de een of andere reden tijdelijk of gedurende langere tijd aangewezen zijn op financiële steun van de overheid. We zullen het sociale beleid in Haarlem op het huidige niveau houden. Wij blijven de uitstroom uit de bijstand actief bevorderen en verlagen de bestaande minimaregelingen niet. Dat biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer binnenkort het volgende Kabinet zich in deze termen uitlaat. De Sociale Alliantie, waarvan het PMO deel uitmaakt, heeft onder het motto Nederland armoedevrij! een manifest uitgebracht. In deze uitgave treft u daarvan een samenvatting aan. Het PMO zal, in ambtelijk en politiek overleg, proberen deze maatregelen zo concreet mogelijk plaatselijk gestalte te geven. PMO-coördinator Clazina Zwanenberg werd genomineerd voor de Kenau Hasselaerprijs. Die nominatie willen we extra opluisteren met een conferentie op 31 augustus aanstaande, gewijd aan de (financiële positie) van vrouwen en eenoudergezinnen. De conferentie betekent tevens de aftrap voor de FNVtentoonstelling Onzeker bestaan, leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt, in samenwerking met PMO en de gemeente gedurende vier weken te zien in de refter van het Haarlemse stadhuis. Ook het PMO-bestuur is deels in een nieuw jasje gestoken. Drie nieuwe leden en een constante factor stellen zich aan u voor. Het bestuur neemt zich voor om de belangen van de bij het PMO aangesloten organisaties in zijn denken en doen steeds voorop te stellen. Samen met u, lezer, moet dat blijven lukken! Koos Pelsser, voorzitter PMO 2

3 Manifest van de Sociale Alliantie: Nederlands armoedevrij! Het sociaal minimum moet verhoogd worden, zodat mensen er fatsoenlijk van kunnen leven zonder dat lokale overheden en particuliere fondsen allerlei potjes voor noodgevallen achter de hand moeten houden. Er moeten meer volwaardige deeltijdbanen komen voor alleenstaande ouders met kinderen. Iedereen moet werk kunnen krijgen met een beloning die een menswaardig bestaan verzekert. Één op de acht kinderen in Nederland leeft op of rond de armoedegrens. Dat zijn zeker kinderen. Zo n start in het leven is een slechte zaak. Daarom moeten leerkrachten op scholen gevoelig gemaakt worden voor armoedeproblemen van kinderen Tot zover enkele aanbevelingen uit het manifest Nederland Armoedevrij! van de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een landelijke anti-armoedebeweging die eind 2000 is opgericht. Zestig landelijke en provinciale organisaties maken deel uit van deze club; veel regionale en lokale groepen hebben zich aangesloten. Ook het Haarlemse PMO heeft zich met de Sociale Alliantie verbonden. Naar het midden De Sociale Alliantie signaleert dat steeds meer mensen financieel in de problemen komen. De armoede kruipt naar het midden van de samenleving. Juist nu het economisch slechter gaat, roept de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving op zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland. Solidariteit centraal De Alliantie heeft een tiental actiepunten geformuleerd, waarmee volgens haar armoede overwonnen én voorkomen kan worden. Actiepunt één is dat solidariteit meer centraal moet worden gesteld. Het sociale beleid is te eenzijdig gericht op het mens- en maatschappijbeeld van de zelfbewuste burger die zijn leven in eigen hand neemt, die zijn eigen loopbaan plant, die eigen keuzes maakt en die zichzelf indekt tegen risico s. Maar er zijn veel mensen voor wie dit mensbeeld niet klopt: mensen zonder werk, mensen met een handicap, mensen die niks te kiezen hebben en het leven moeten nemen zoals het komt. Ook deze mensen, die geen sterke positie innemen op de markt, moeten meetellen in de samenleving. Daarom pleit de Alliantie ervoor dat de sociale zekerheid meer maatwerk hanteert om mensen aan het werk te krijgen. Kwetsbare mensen Consulenten van werkpleinen en sociale diensten moeten mogelijkheidsmakelaars worden: overal in de samenleving moeten zij hun antennes hebben om te ontdekken waar mensen hun mogelijkheden tot ontplooiing kunnen realiseren. Sociale dienstverleners moeten meer respect en invoelingsvermogen ontwikkelen voor kwetsbare mensen. Ook moeten zij meer leren over de verschillende kwetsbaarheden die mensen, soms onzichtbaar, kunnen hebben. Overheden en maatschappelijke organisaties moeten de dialoog aangaan met de armen, vindt de Sociale Alliantie. Op die manier kunnen ze van henzelf horen welke beelden mensen hebben van hun eigen situatie, en wat ze van zichzelf en van anderen verwachten. Voor werkgevers moet het aantrekkelijk en vanzelfsprekend zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. 3

4 Werk moet lonen Een ander punt is dat werken ook moet lonen. Het komt steeds vaker voor dat mensen verschillende kleine banen moeten hebben om genoeg te verdienen om rond te komen. Met dank aan de marktwerking: wat vroeger volwaardige banen waren met een goed inkomen, zoals bij de post en in de zorg, zijn nu kleine bijbanen geworden. Openbare inschrijvingen, budgetdenken en marktwerking leiden tot een uitholling van het minimumloon. Gemeenten moeten ervoor waken werk aan te besteden waarbij CAO-afspraken niet in acht worden genomen. Ook roept de Alliantie op tot snelle en werkzame hulp voor mensen die in de schulden zitten. Schulden mogen niet telkens oplopen door invorderingsacties. Het te lage minimum en de toeslagenwirwar zijn twee oorzaken die vaak door minima worden genoemd als zuignappen die hen gevangen houden in de armoede. De ontoereikendheid van het sociaal minimum is één van de oorzaken van het ontstaan van een wirwar aan toeslagen. Onder meer zorg-, huur- en kinderopvangtoeslagen zijn zo ingewikkeld dat veel burgers ze niet begrijpen. Bij de uitvoering ervan worden veel fouten gemaakt of er moeten bedragen worden terugbetaald, waardoor met neme mensen met (te) lage inkomens in de problemen komen. Als het sociaal minimum stapsgewijs omhoog zou gaan, kunnen veel toeslagen en regelingen achterwege blijven. Economische vernieuwing moet hoe dan ook samen gaan met een brede sociale bescherming, betoogt de Sociale Alliantie. Het hele manifest is te vinden op 4

5 Nieuwe voorzitter Koos Pelsser: PMO moet krachtige koepel zijn Ik heb altijd interesse gehad in bestuurlijke zaken, zegt de nieuwe PMOvoorzitter Koos Pelsser. En als je in de gemeenteraad zit, wordt dat alleen maar aangewakkerd. Voor mij heeft het accent altijd gelegen op mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Koos Pelsser (55) is sinds eind vorig jaar de nieuwe voorzitter van het Platform Minima Organisaties (PMO) in Haarlem. Pelsser is onafhankelijk en niet gebonden aan een organisatie die in het PMO vertegenwoordigd is. Juist nu, zegt Pelsser over zijn nieuwe bestuursfunctie, in deze tijd van bezuinigingen is een krachtige koepel als het PMO hard nodig. Besturen Het besturen zit hem van jongs af aan in het bloed. Pelsser, geboren in het Zuid-Limburgse Epen, woont sinds 1977 in Haarlem. Hij ging werken in de gezins- en thuiszorg en nam al snel zitting in de wijkraad van de Frans Halsbuurt. Vanaf 1982 tot 86 en van 1989 tot 98 zat hij in de Haarlemse gemeenteraad, eerst voor de PSP en later voor Groen Links. Ook werkte hij als coördinator voor het - inmiddels verdwenen - buurthuis De Ark. Later had hij een pr- en communicatie bureau, dat zich richtte op welzijn, gezondheidszorg, milieu en vervoer. Ook was hij een tijd lang coördinator van Stichting t Web, een overkoepelende gehandicaptenorganisatie die aangesloten is bij het PMO. Toegankelijkheid Op dit moment werkt hij voor het Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid (NCTT), een organisatie die zich bezig houdt met toegankelijkheid voor en participatie van mensen met fysieke en/of mentale beperkingen. Toegankelijkheid in de meest brede zin des woords, licht Koos Pelsser toe. Dat kan gaan over de breedte van een deur voor een rolstoel, tot de toegankelijkheid van treinen en bussen. Maar het gaat ook over de toegankelijkheid van informatie. Je kunt een internetsite bijvoorbeeld zó inrichten dat een mensen met een visuele beperking daar heel goed mee om kunnen gaan. Dit werk gaat eigenlijk over de fysieke en mentale inrichting van de samenleving. De voorganger van het NCTT, het Landelijk Bureau Toegankelijkheid, waarvan Pelsser directeur was en dat 15 mensen in dienst had, ging in 2006 failliet. Heel jammer, zegt Pelsser. De overheid vond dat het bureau de markt op moest en trok de subsidie in. We moesten onszelf bedruipen en dat lukte niet. Vanaf 2007 heb ik een aantal werkzaamheden van dat bureau voortgezet. Maar het gaat moeizaam. Onze klanten vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor toegankelijkheid. Men heeft de neiging achterover te leunen: als de overheid niets doet, waarom zouden wij dan wel iets doen. Daar ligt nog steeds een grootse taak. 5

6 Geduldig zijn Het gaat er eigenlijk om, zegt Pelsser, hoe ga je om met iemand met een beperking. Het gaat ook om een mentale benadering. De hele bejegening van mensen met een beperking moet geduldiger en begripvoller zijn. Eind 2009 werd hij gevraagd te solliciteren als PMO-voorzitter. Hij vindt het een uitdaging. Al die organisaties zijn vogels van heel verschillend pluimage, zegt hij. De vraag is hoe je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Het platform vertegenwoordigt veel verschillende invalshoeken. Dat is spannend. In de ogen van Koos Pelsser moet het PMO zich opstellen als gedienstig naar de aangesloten organisaties. Zìj maken de dienst uit. Het PMO is een service-orgaan. Daarnaast bundelen wij de belangen en willen we een krachtige spreekbuis zijn. Liefst praten en, als het nodig is, actie. Harde werkelijkheid Het PMO is een organisatie rondom minima, rondom het zogenaamd platvloerse onderwerp: inkomen; dat wat je te besteden hebt. Dat is juist waar het om gaat. Te weinig geld is de oorzaak of het gevolg van problemen. Dát is wat alle PMO-organisaties verbindt. Juist nu hebben we een krachtige koepel als het PMO nodig, die het onderwerp geld terugbrengt naar de harde werkelijkheid van alledag. Het is absoluut niet platvloers. In Haarlem staat in het college-akkoord dat de koopkracht van mensen met een minimum inkomen niet mag worden aangetast. Dat vind ik een overwinning! Nieuw bestuurslid Edo Paardekooper Overman: Maatschappij sluit mensen te makkelijk buiten Onze maatschappij sluit mensen veel te makkelijk buiten om redenen van beeldvorming, zegt Edo Paardekooper Overman. Maar mensen moeten elkaar juist leren kennen en waarderen om hun eigenheid en verscheidenheid. We moeten de verschillen accepteren. Paardekooper Overman (62) stapte eind 2009 in het bestuur van het Platform Minima Organisaties (PMO). Een hechte samenwerking tussen de deelnemende clubs staat in zijn visie voorop. Betere zorg Edo Paardekooper Overman werd geboren in Indonesië, maar bracht zijn jeugd door in Haarlem en omstreken. Vijftien jaar lang werkte hij op de afdeling organisatie advies van de ING bank. Hij raakte dakloos en woonde gedurende een jaar in het sociaal pension van het Leger des Heils. Daar ben ik betrokken geraakt bij de Cliëntenraad, zegt hij, omdat ik vond dat de zorg en ondersteuning beter kon. 6

7 Van daaruit kwam hij in contact met de stichting Dak- en Thuislozenverbond Noord-Holland (DTV-NH), dat aangesloten is bij het PMO. Ik ging al snel de vergaderingen bezoeken. Vanuit mijn betrokkenheid bij dak- en thuislozen, armoede en sociale uitsluiting, ben ik gevraagd om als vertegenwoordiger van de stichting DTV-NH bij het PMO-bestuur aan te schuiven. Sterke stem Ik vind dat het PMO een sterke stem moet krijgen. Het is toch een platform van vrijwilligersorganisaties, die zich met vergelijkbare problemen bezighouden. We kunnen beter sámenwerken dan ieder met een klein clubje apart. Dat kan af en toe beter, en daar werken we nu aan. Een ander doel van het PMO is dat we elkaar als clubjes goed kunnen vinden, informeren, op de hoogte houden van dingen die nuttig en noodzakelijk zijn. Dingen die je als vrijwilliger voor elkaar wilt doen. We moeten elkaar steunen en informeren. Samen sta je sterk, aldus Paardekooper Overman. Vanuit zijn eigen achtergrond wil hij zich sterk maken voor fatsoenlijke woonruimte. Dat is één van de belangrijkste dingen. zegt hij. Er zijn meer, betere en goedkopere woningen nodig voor mensen die geen eigen plek hebben. Teveel regels Als ander aandachtspunt noemt hij vereenvoudiging van regelgeving in het sociale stelsel. Er is teveel bureaucratie. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten de mogelijkheden niet, ze kunnen of willen die mogelijkheden niet gebruiken Er zijn zoveel regels dat mensen niet meer in staat zijn dingen zelf te regelen. Inmiddels is Edo ook voorzitter van de cliëntenraad van het Leger des Heils, werkeenheid Noord- Holland, en voorzitter van de landelijke cliëntenraad. Het Leger werkt met een breed scala aan mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden, legt hij uit. De Cliëntenraad is een platform voor gesprekken met de directie over de kwaliteit van de zorg. Het is een soort medezeggenschapsraad voor cliënten. 7

8 PMO-penningmeester Frits de Vries: We moeten waken voor zelfgenoegzaamheid Ze hebben me nog steeds niet weggejaagd, zegt penningmeester Frits de Vries van het Platform Minima Organisaties PMO met een glimlach. De Vries is het langst zittende bestuurslid van het PMO. Hij was betrokken bij de oprichting, in 1996, en is nog steeds een bevlogen penningmeester van het platform. Als doorgewinterd FNV er had hij, voor het PMO bestond, al contact met maatschappelijke organisaties en de politieke partijen. We kwamen wel eens bij elkaar als organisaties, om de problemen te bespreken waarmee mensen zitten. Iedereen deed dingen op z n eigen manier. Maar als je de signalen in de samenleving goed wilt bundelen, moet je bij elkaar komen en sámen iets organiseren. Toen hebben we bedacht dat het nuttig zou zijn om er een platform van te maken. De politiek steunde dat idee, en zo is het PMO begonnen, schetst De Vries de ontstaansgeschiedenis. Met gemeentelijke subsidie kwam er een coördinator, eerst via een Melkertbaan, daarna via een ID baan en nu regulier. Vaardigheden Het doel van het PMO is nog steeds: op adequate wijze mensen doorverwijzen naar waar ze het best geholpen kunnen worden. Weten wat elkaars vaardigheden en deskundigheden zijn. Dat coördinator Clazina weet: dit is het probleem, die organisatie kan daar het best bij helpen. Het PMO moet de professionele organisaties in Haarlem goed kennen, zegt De Vries. Je moet de sociale kaart goed in beeld hebben. Daar wordt aan gewerkt. Dat is een proces wat je moet bijhouden, en dat is ook de taak van het PMO. Baken Armoede ban je nooit uit, zegt de penningmeester. Dus het PMO heeft altijd een functie. Wij zijn als PMO aangesloten bij de Sociale Alliantie, een landelijke club die ons ook af en toe raadpleegt. Op symposia hoor je dat veel mensen denken dat wij het in Haarlem goed voor elkaar hebben. Wij zijn een stevig baken in Haarlem, en de gemeente ziet dat ook. Het PMO moet het hebben van de kracht van de samenwerking. Daar hecht ik aan! Een aantal aangesloten organisaties zijn éénmanszaakjes. Ze kunnen allemaal een beroep doen op het PMO. Neem nu bijvoorbeeld de stichting Miss Minima. Joke de Groot stopt er mee. Wij als PMO nemen de telefoontjes aan, verwijzen door, we zoeken samen met de sociale dienst naar een nieuwe vrijwilliger Bewijzen Je moet eraan blijven werken, zegt De Vries. We moeten zaken uitwisselen waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Het kan altijd beter natuurlijk, je hebt altijd een ideaal voor ogen. Maar ik ben blij dat het PMO er nog is. We moeten ons bestaansrecht steeds zelf bewijzen. We moeten waken voor zelfgenoegzaamheid! 8

9 Nieuwe secretaris Ruut Eldering: Als je voor een dubbeltje geboren bent k u n je b e s t w e l e e n s e e n k w a r t j e w o r d e n Ruut Eldering (63) is een vakbondsman in hart en nieren. De nieuwe secretaris van het Platform Minima Organisaties (PMO) is al dertig jaar trouw lid van de vakbond CNV. Als je onder een werkgever zit, dan zie je al gauw dat medezeggenschap héél waardevol is. Je kiest een vakbond, en de CNV sprak mij het meest aan. Dat hij inmiddels met pensioen is, maakt eigenlijk niet uit. Ik zit nu in de sociale lijn, zegt hij. Ik doe veel op sociaal gebied. Ik ondersteun de leden. Voor het CNV zit ik nu ook in de Kamer van Koophandel. Daar ben ik voor gevraagd. Het CNV is ook aangesloten bij het PMO. Ruut Eldering is geboren en opgegroeid in Amsterdam, een stad waar hij nog steeds veel van houdt. Ik ben gek op die stad, dat gaat niet over. Hij werkte als chemicus in de procesindustrie. Als bedrijfsleider bij een chemische fabriek stuurde hij onder meer de volcontinuploegen aan. Een van zijn werkgevers was Unilever. Dat is een internationaal concern. Ik heb in die tijd ook europees vakbondswerk gedaan. Nu zit ik in het bestuursplatform: dat is de vrijwilligerstak van het CNV. Er zijn 26 van die bestuursplatforms in Nederland. In Kennemerland is er één, en dat zijn wij. Nu zit hij dus in het PMO-bestuur. We moeten als PMO proberen een goede positie te vinden ten opzichte van de gemeente, zegt hij. Kijk, het PMO is een vijver waar veel kikkers in zitten. Iedereen zorgt goed voor z n eigen groep. Het laatste jaar begint de uitwisseling beter te gaan. Doorstroming Wat ik graag wil, legt de nieuwe secretaris uit, is dat mensen niet in die minimumschijf blijven zitten, maar doorstromen naar een baan of een opleiding. Daarom is die koppeling met de Kamer van Koophandel ook zo belangrijk. Als je voor een dubbeltje geboren bent, kun je door eigen inspanning best wel eens een kwartje worden. Door ontwikkeling, ontplooiing, door voor jezelf op te komen. De mensen die je daarbij kunnen helpen, vind je bij het PMO. Dat is ons netwerk, daar kun je mee uitwisselen, met de coördinator als centraal punt. Bij haar komen alle lijntjes samen. Meer uitwisseling leidt ook tot een beter resultaat, hoopt Eldering. Het PMO is ook een klankbord voor de gemeente Haarlem. Vroeger zaten ze allemáál bij de gemeente aan tafel. Accepteren Ruut Eldering hoopt dat het PMO in de toekomst een hechte club wordt, die goed kan inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. We moeten goed samenwerken en elkaar geen vliegen afvangen, zegt hij. Het platform moet hechter worden, zegt hij. Daarvoor is het nodig dat mensen accepteren dat sommige mensen ergens beter in zijn dan zij. Daar is dat platform nou juist voor. Dan heb je wat aan dat samenwerkingsverband. 9

10 Ik v o e l m e r i j k m e t m i j n n e t we rk Clazina Zwanenberg voor PMO mei 2010 Genomineerd voor Kenau Hasselaerprijs Een diploma-stapelaar, noemt ze zichzelf. En een knokker: iemand die zich niet klein laat krijgen. Dit voorjaar was PMO-coördinator Clazina Zwanenberg genomineerd voor de Kenau Hasselaerprijs, de emancipatieprijs van de gemeente Haarlem. Onvermoeibaar strijdt Clazina voor de rechten van mensen in achterstandssituaties. Vaak waren dat vrouwen; nu, als coördinator van het PMO, zijn dat mensen met een minimum inkomen. Als een spin in het web beheert zij de contacten, verwijst mensen door, houdt de sociale kaart van Haarlem bij en zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen. Ook organiseert ze netwerkbijeenkomsten met thema s en bepaalt, samen met het bestuur en de aangesloten organisaties, de agenda van de zeswekelijkse plenaire PMO-vergaderingen. De prijs ging uiteindelijk naar de KinderUniversiteit, maar voor Clazina maakt het niet uit. Ik ben financieel niet rijk, en dat hoeft ook niet. Dat zal ik ook nooit worden. Ik ben rijk met andere dingen: mijn gezondheid, mijn netwerk, mijn omgeving. Ik ben van ver gekomen, omschrijft ze haar loopbaan, maar ik heb een heel brede werkervaring, doorzettingsvermogen en ik stá waar ik voor sta: armoede en sociale uitsluiting bestrijden, en op de politieke agenda houden. Clazina Zwanenberg (Oss, 1948) moest na de huishoudschool thuis het huishouden draaiende houden in een gezin met acht kinderen. Rond haar achttiende solliciteerde ze inmiddels gewapend met type diploma en rijbewijs naar de functie van administratief medewerkster bij een van de eerste uitzendbureau s. Ik heb daar jaren gewerkt: van postzegels plakken tot de hele loonadministratie doen. Later dreef ze een espressobar annex galerie, en ging de avondmavo doen. Die stap heeft me veel opgeleverd, zegt Clazina. Ik kon wel leren. Ik had echt meer in m n mars dan poetsen. Ik ben altijd heel leergierig en nieuwsgierig geweest. Later ging ze een opleiding gezinsverzorgster en gespecialiseerd gezinsverzorgster volgen. Dat betekende werken in moeilijke gezinnen. Ook werkte ze als leidster huishoudelijke vorming in een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Verder willen Maar Clazina wilde verder. Mag ik de Middelbaar Beroeps Opleiding volgen? vroeg ze haar toenmalige werkgever. De volgende stap was een Hoger Beroeps Opleiding-vrouwenleerroute. Clazina was enthousiast. Dát wilde ik gaan doen! Ze stroomde in het tweede jaar in en koos de richting educatief werk met vrouwen. Dat vind ik nog steeds interessant, zegt ze. Vrouwen moeten zich ontwikkelen! Je moet kansen krijgen en nemen en goed voor jezelf zorgen. Ze liep stage op een volkshogeschool. Mensen zeiden: als je straks klaar bent, ben je veertig. Denk je dan nog een baan te vinden? Maar ik kreeg in juni m n diploma, en in augustus had ik een baan: consulente voorlichting en advies bij de Stichting Vrouw en Werkwinkel Haarlem. Er volgden banen in Den Helder, Alkmaar. Voor het Instituut Vrouw en Arbeid nu E-quality in 10

11 Den Haag deed ze onderzoek naar vrouwen in de bijstand. Later nam ze van een vriendin een boekingsbureau over voor multiculturele muziek- en dansgroepen. Dat is wel een totaal andere richting. Maar ik vind het regelen en met mensen omgaan ontzettend leuk. Dat zit me echt in het bloed. Op 1 juli 2005 begon ze als coördinator bij het PMO, ze werd destijds aangenomen vanwege haar brede werkervaring en haar stevige netwerkcontacten, die ze onderhoudt en koestert. De ongelijke verdeling in de wereld is haar nog altijd een doorn in het oog. Dat zal wel niet zo heel veel veranderen. Maar ik probeer toch om een steen bij te dragen. Ze heeft twee grote wensen: dat ambtenaren en beleidsmakers verder gaan dan de regels van de wet, dus daadwerkelijk maatwerk verrichten, en: het is toch een schande dat de Voedselbank bestaat? Dat wil ik uitbannen! Als u beschikt over een internetaansluiting zijn de op onderstaande websites misschien interessant voor u. Platform Minima Organisaties Op de site vind u informatie over de bij het PMO aangesloten organisaties, voorgaande nieuwsbrieven Uiteraard is uw reactie op de site van harte welkom. Krant Bijstandsgerechtigden Amsterdam Stichting Cliëntenperspectief Arme Kant - Economie Vrouwen en Armoede Sociaal Cultureel Planbureau Landelijke cliëntenraad Voedselbank, criteria en uitdeelpunten Handboek Wet, Werk en Bijstand Bureau Discriminatiezaken Haarlem Landelijke vereniging voor arbeidsongeschikten Informatie huiselijk geweld Kennemerland Bijstandsbond Amsterdam Regelen van zorg, hulp en financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen Recht op voorziening Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Zuidweg en Partners B.V. i.s.m. het Nibud en het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening Informatie over inkomensaanvullende regelingen van de gemeente Haarlem Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Info over aanvragen van zorg- en huurtoeslag en kinderopvangtoelsag Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid Speciaal voor jongeren: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (voor jongeren) Om kinderen/jongeren uit gezinnen met een laag inkomen, te attenderen op hulp van financiele ondersteuning Wat te doen als je schulden hebt 11

12 ADRESSENLIJST VAN DE BIJ HET PMO AANGESLOTEN ORGANISATIES: Algemene Ned. Bond Gehandicapten Organisatie (ANGO) Belangenbehartiging van gehandicapten in de breedste zin des woords. T.a.v. Dhr. Auke Scholten Volhardingstraat SX Haarlem of: Samenwerkende Ouderenbonden Haarlem (SOB) Belangenbehartiging van Ouderen. T.a.v. Dhr. Henk Zurlohe Orionweg TE Haarlem Commissie Arme kant Haarlem Noord (CAHN) Oecumenische werkgroep die armoede in Haarlem-Noord zichtbaar maakt en directe hulp biedt aan minima. T.a.v. Mw. Bep van Schie Jan Gijzenkade BC Haarlem CNV Anders Actieven, afdeling Haarlem e.o. Voor een ieder die hulp en advies nodig heeft voor het verkrijgen van een uitkering en toegang wil krijgen op de arbeidsmarkt: samen voor elkaar. T.a.v. Dhr. Ruut Eldering Solidarnoscstraat BW Haarlem of Cliëntenbond Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ regio KAM) Belangenbehartiging van mensen met geestelijke problemen hebbende, of gehad, lotgenotencontact, thema- en inloopbijeenkomsten, rechtspositie en medicijninformatie. T.a.v. Dhr. Ton de Vries Volhardingstraat SX Haarlem Dak- en thuislozenverbond Noord- Holland (DTV) Belangenhartigingsorganisatie voor daken thuislozen. T.a.v. Dhr. Edo Paardekooper Overman Bakenessergracht JW Haarlem FNV-Lokaal Haarlem Onderzoek, bemiddeling en begeleiding voor uitkeringsgerechtigden en ouderen. T.a.v. Dhr. Frits de Vries Surinameweg VA Haarlem of: InformatieSteunPunt in de 1e lijn geestelijke gezondheidszorg (ISP) Advies, een luisterend oor bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op geestelijk gezondheids, sociaal- psychisch of maatschappelijk gebied. Voorlichting over ontwikkelingen in de GGZ. T.a.v. Dhr. Martien Luijcks Volhardingstraat SX Haarlem Haarlems MigrantenPlatform Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van migrantenzelforganisaties op bestuurlijk, organisatorisch en praktisch gebied. T.a.v. Dhr. Erol Sayar/Bevon Niles P/a. Lange Herenvest BX Haarlem com Stg. Miss Minima Belangenbehartiging, advies, begeleiding en ondersteuning voor vrouwen die van een minimumuitkering moeten bestaan. T.a.v. Mw. Joke de Groot Volhardingstraat SX Haarlem Stem in de Stad/Voedselbank Meldpunt voor mensen met een inkomen ver onder het minimum. Criteria voor het aanvragen van een voedselpakket en informatie over de adressen van verdeelpunten. Petra de Vries Nieuwe Groenmarkt TW Haarlem Steunpunt Arbeidsongeschikten (SAO) Informatie, advies en begeleiding rond uitkeringen en situaties van uitkeringsgerechtigden. T.a.v. Dhr. Bé Wildeboer Volhardingstraat SX Haarlem Stg. Release Hulpverlening, informatie en advies voor dak- en thuislozen, mensen met huisvestingsproblemen en uitkeringsgerechtigden. T.a.v. Dhr. Harp Tetterode Gasthuisvest 47 A 2011 EV Haarlem Weerwerk (Interkerkelijke Taakgroep Arbeid/ armoede) Belangenbehartiging en stimulans voor zelfhulporganisaties en projecten voormensen met een minimum inkomen. T.a.v. Dhr. Cees Stol Lorentzkade CE Haarlem Stg. Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging ( t WEB) Belangenbehartiging van en advies aan lichamelijk gehandicapten in Zuid- Kennemerland. T.a.v. Dhr. Fons Hoenderdos Zijlweg DA Haarlem Stg. Vluchtelingenwerk Noord-West Holland, lokatie Haarlem Sociaal-maatschappelijk en juridische begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. T.a.v. Dhr. Ab Smits Hagestraat 12 a 2011 CV Haarlem haarlem.nl Co l o fo n : Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Minima Organisaties Haarlem e.o. Bezoekadres: Volhardingstraat 2, 2032 SX Haarlem tel.nr: of mobiel: Postadres: Postbus 400, 2000 AK Haarlem adres: Coördinator: Clazina Zwanenberg Bereikbaar: dinsdag, woensdag en vrijdag van uur Druk: Grafisch Buro Haarlem Vormgeving: Thijs van de Schilde Redactie: Colette Alberts (free-lance journaliste) en Clazina Zwanenberg Foto s: Martien Luijcks

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013 Samen sterker Vrouwenspecial, september 2013 Inhoud Colofon Inhoudsopgave Samen sterker is een vrouwenspecial bij het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland, en is ook los verkrijgbaar. Het is een uitgave

Nadere informatie

IN 2015 NIEMAND MEER ONDER DE ARMOEDEGRENS Armoedebestrijding kan beter en intensiever

IN 2015 NIEMAND MEER ONDER DE ARMOEDEGRENS Armoedebestrijding kan beter en intensiever IN 2015 NIEMAND MEER ONDER DE ARMOEDEGRENS Armoedebestrijding kan beter en intensiever Redactioneel Ook in Drenthe is armoede. Hoe ziet armoede eruit en hoe kan de armoede bestreden worden? Dat zijn de

Nadere informatie

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Verslag van het Symposium Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA Luijbenstraat 17 5211 BR s-hertogenbosch

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Diaconie en armoede. Uit de schulden

Diaconie en armoede. Uit de schulden Diaconie en armoede Uit de schulden Jaarga ang 22, 2, num mmer 3, 2009 2009 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging

Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging 2012 Niets mis met afhankelijk zijn Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels Cultuurverandering is een uitdaging INHOUD Colofon ZELF is een eenmalig magazine van de Landelijke Cliëntenraad

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

SAMEN AAN HET WERK! JULI 2013, NR. 144

SAMEN AAN HET WERK! JULI 2013, NR. 144 IN DIT NUMMER: Samen aan het werk! 1 Protocol Huisbezoek is openbaar 2 FSU Jongeren winnen landelijke prijs 3 Eerste gesprek bepalend voor verder contact 4 Nibud: sociaal leven in bijstand kan bijna niet

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje?

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Een onderzoeksrapport naar de klanten van de Voedselbank Katwijk en hun ervaringen In opdracht van de hogeschool Leiden, onder begeleiding van Joke

Nadere informatie