CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100"

Transcriptie

1 CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100

2 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois VS Fax: (gratis binnen de VS en Canada) Wereldwijde website: InternatIonale kantoren noord-, MIdden- en ZuId-aMerIka noord-amerika life fitness Inc N River Road Schiller Park, IL VS Telefoon: (847) Fax: (847) service: sales/marketing: Kantooruren: 7:00-18:00 uur (CST) Brazilië life fitness Brasil Av. Cidade Jardim, 900 Jd. Paulistano São Paulo, SP BRAZILIË SAC: Telefoon: +55 (11) Fax: +55 (11) service: sales/marketing: Kantooruren service: 9:00-17:00 uur (BRT) (maandag-vrijdag) Kantooruren winkel: 9:00-20:00 uur (BRT) (maandag-vrijdag) 10:00-16:00 uur (BRT) (zaterdag) latijns-amerika en Caribisch Gebied* life fitness Inc N River Road Schiller Park, IL VS Telefoon: (847) Fax: (847) service: sales/marketing: Kantooruren: 7:00 uur - 18:00 uur (CST) europa, MIdden-oosten en afrika (emea) nederland & luxemburg life fitness atlantic BV Bijdorpplein LB Barendrecht NEDERLAND Telefoon: (+31) Fax: (+31) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-17:00 uur (CET) Verenigd koninkrijk & Ierland life fitness uk ltd Queen Adelaide Ely, Cambs, CB7 4UB Telefoon: Algemeen kantoor (+44) Klantenservice (+44) Fax: (+44) service: sales/marketing: Kantooruren: Algemeen kantoor: uur (GMT) Klantenservice: 8:30-17:00 uur (GMT) duitsland & Zwitserland life fitness europe GMBH Siemensstraße Unterschleißheim DUITSLAND Telefoon: (+49) (Duitsland) Fax: (+41) (Zwitserland) (+49) (Duitsland) (+41) (Zwitserland) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) oostenrijk life fitness austria Vertriebs G.m.b.H. Dückegasse 7-9/3/ Wenen OOSTENRIJK Telefoon: (+43) Fax: (+43) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) spanje life fitness IBerIa C/Frederic Mompou 5, 1º1ª Sant Just Desvern Barcelona SPANJE Telefoon: (+34) Fax: (+34) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (maandag - donderdag) uur (vrijdag) België life fitness Benelux nv Parc Industriel de Petit-Rechain 4800 Verviers BELGIË Telefoon: (+32) Fax: (+32) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-17:00 uur (CET) Italië life fitness europe GmbH Siemensstraße Unterschleißheim DUITSLAND Telefoon: (+39) Service: (In Italië) Fax: (+39) service: sales/marketing: Kantooruren: 08:30-16:30 uur (CET) alle overige emea-landen & distributeurs C-eMea* Bijdorpplein LB Barendrecht NEDERLAND Telefoon: (+31) Fax: (+31) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) azië pacific (ap) Japan life fitness Japan Nippon Brunswick Bldg., #8F Sendagaya Shibuya-Ku, Tokio Japan Telefoon: (+81) Fax: (+81) service: sales/ marketing: Kantooruren: uur (JAPAN) China en Hongkong life fitness asia pacific ltd Room 2610, Miramar Tower 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon HONGKONG Telefoon: (+852) Fax: (+852) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-18:00 uur alle andere landen in azië pacific & distributeurs azië pacific* Room 2610, Miramar Tower 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon HONGKONG Telefoon: (+852) Fax: (+852) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-18:00 uur * Zie tevens voor informatie over plaatselijke vertegenwoordigers of leveranciers. 1

3 Inhoudsopgave hoofdstuk/ paragraaf Beschrijving 1 DeEersteStappen BelangrijkeVeiligheidsinstructies Opstellen BedieningspaneelEnActiviteitszone OverzichtVanBedieningspaneelEnActiviteitszone ConsoleOverlayAndActivityZoneDescriptions LeesrekEnAccessoirehouders HeartRateZoneTraining HetBelangVanHeartRateZoneTraining Hartslagmeting DeTrainingen OverzichtVanDeTrainingen GebruikVanDeTrainingen BeschrijvingVanDeTrainingen EffectiefTrainenOpDeLifeFitness-Loopband Servicemenu(OptioneleInstellingen) HetServicemenuOpenenEnGebruiken Manager sconfiguration(managerconfiguratie)(optioneleinstellingen) OnderhoudEnTechnischeGegevens TipsVoorPreventiefOnderhoud SchemaVoorPreventiefOnderhoud ProblemenMetDeLoopbandOplossen OplossenVanProblemenMetDeOptionelePolar Telemetrie-Hartslagborstband OplossenVanProblemenMetDeiPod DeLoopbandBijstellenEnSpannen ProactieveBandslijtagemelding Productservice/PlaatsVanHetSerienummer Specificaties SpecificatiesVanDeLifeFitnessCSTLoopband Garantie-Informatie LifeFitness,eendivisievanBrunswickCorporation.Allerechtenvoorbehouden. 2

4 Voordatuditproductingebruikneemt,ishetvanessentieelbelangdatudezegebruikershandleidinginzijnGEHEEL doorneemt,evenalsallemontage-instructies. Dehandleidingbeschrijftdeinstallatievanhetapparaatengeeftaanwijzingenoverhetjuisteenveiligegebruik. KlasseHB(woonhuizen):huishoudelijkgebruik. voorzichtig: Bij aanpassingen of veranderingen van dit apparaat kan de productgarantie vervallen. Elkeservicebeurt,behalveschoonmakenofonderhouddoordegebruiker,moetdooreenerkendeservicemonteur wordenuitgevoerd.hetapparaatbevatgeenonderdelendiedoordegebruikerkunnenwordengerepareerd. 3

5 Dezegebruikershandleidingbeschrijftdewerkingenfunctiesvanhetonderstaandeproduct: Integrity series Treadmill (CsT) Zie Specificaties indezehandleidingvoorproductspecifiekefuncties. doel: Deloopbandiseentrainingsapparaatwaaropdegebruikeropeenbewegendeondergrondopdeplaatskanwandelenofhardlopen. LifeFitnessachthetZEERraadzaamdatu,voordatuaaneentrainingsprogrammabegint,eerstdeartsbezoektvoor eenvolledigmedischonderzoek,inhetbijzonderindienerinuwfamiliepersonenmethogebloeddrukofeenhartaandoeningvoorkomen,ofindienuouderdan45bent,rookt,eenhoogcholesterolgehaltehebt,zwaarlijvigbentofindienu hetafgelopenjaarnietregelmatighebtgetraind. Indienutijdensdetraininghetgevoelhebthetbewustzijntegaanverliezen,duizeligofkortademigwordtofpijnhebt, stopdetrainingdanonmiddellijk. 4

6 1 de eerste stappen 1.1 BelangRIjke veiligheidsinstructies Leesalleinstructiesvoordatudeloopbandgaatgebruiken. gevaar: TrekaltijddestekkervanhetLifeFitness-apparaatuithetstopcontactvoordatuhetapparaat schoonmaaktofonderhoudtomdekansopelektrischeschokkentebeperken. WaaRsChuWIng: Omdekansopbrandwonden,brand,elektrischeschokkenenlichamelijkletsel tebeperken,ishetvanessentieelbelangdatelkapparaatopeengeaardstopcontactwordtaangesloten. WaaRsChuWIng: Zorgvooreenvrijeruimtevan6,5feet(2meter)bij3feet(1meter)achterde loopbanddiegeenobstakelsbevat,inclusiefmuren/wanden,meubilairenandereapparatuur. WaaRsChuWIng: Zorgdatnoodstopkoordmeteenklemaandegebruikerbevestigdisenzichop dejuisteplaatsopdeloopbandbevindtvoordatumetdetrainingbegint. ZetdeAAN/UIT-schakelaarindestandUITentrekdestekkeruithetstopcontactomhetapparaatuitteschakelen. GebruiknooiteenLifeFitness-apparaatalshetnetsnoerofdestekkerbeschadigdis,ofalshetapparaatgevallenof beschadigdisofzelfsgedeeltelijkinhetwaterisondergedompeld.neemindatgevalcontactopmetde klantenservicevanlifefitness. Plaatshetapparaatzodanigdatdestekkergemakkelijkbereikbaaris. Houdhetnetsnoeruitdebuurtvanverwarmdeoppervlakken.Trekhetapparaatnietvooruitaanhetnetsnoeren gebruikhetsnoernietalshandgreep.leidhetnetsnoernietoverdevloeronderoflangsdezijkantvandeloopband. Raadpleegparagraaf1.2voordejuisteverloopvanhetnetsnoer. Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethetwordenvervangendoordefabrikant,eenerkendeservicemonteurofeen soortgelijkedeskundigeomgevarentevoorkomen. Gebruikditapparaatnietopplaatsenwaarspuitbussenwordengebruiktofwaarzuurstofwordttoegediend.Deze productenverhogendekansopbrandenexplosie. Volgaltijddeinstructiesdieophetbedieningspaneelwordenaangegeven. Nauwtoezichtisgebodenalshetapparaatindenabijheidvankinderenofgehandicaptenwordtgebruikt. Gebruikditapparaatnietbuiten,naasteenzwembadofineenvochtigeruimte. GebruikhetLifeFitness-apparaatnooitalsdeluchtgatengeblokkeerdzijn.Zorgdatdeluchtgatenvrijzijnvan pluizen,haarofanderblokkerendmateriaal. Steekgeenvoorwerpenindeopeningenvanditapparaat.Alsietsinhetapparaatvalt,zetdestroomdanuit,trekde stekkeruithetstopcontactenhaalhetvoorwerpervoorzichtiguit.neemalsuhetvoorwerpnietkuntbereiken contactopmetdeklantenservicevanlifefitness. Plaatsnooitbekersmetvloeistofrechtstreeksophettoestel,maargebruikhiervooreenaccessoirehouder.Gebruik vanbekersmeteendekselwordtaanbevolen. Gebruikditapparaatnietmetblotevoeten.Draagaltijdschoenen.Draagschoenenmetrubberenzolenof antislipzolen.schoenenmethakken,lerenzolen,noppenofspikeszijnnietgeschikt.controleerofergeensteentjes indezolenvastzitten. Houdlossekleding,vetersenhanddoekenuitdebuurtvanbewegendeonderdelen. Reiknietinofonderhetapparaatenkantelhetniettijdenshetgebruik. Deleuningenkunnenzonodiggebruiktwordenvoormeerstabiliteit,maarzezijnnietvoorcontinugebruik. Stapdeloopbandnooitopofafterwijlhijinbewegingis.Maakgebruikvandeleuningenvoorextrahouvast.Ingeval vannood,alsubijvoorbeeldstruikelt,moetudeleuningenvastpakkenenuwvoetenopdezijplatformszetten. Loopofjognooitachteruitopdeloopband. 5

7 Wanneerdeloopbandstilgezetmoetworden,zetuhetschermopSELECTWORKOUT(KIESTRAINING).(Druk tweemaalopstopalsditnognietophetschermstaat.)houdvervolgensdetoetsspeeddown(snelheid VERLAGEN)ingedruktendrukopPAUZE.Ophetschermverschijntnu IMMOBILIZED(STILGEZET).Indeze standwerktdeloopbandniet.debandenhellingmotorenzijnuitgeschakeld.deloopbandblijftindezestandstaan tijdenshetresetten,aanenuitzettenenz.omterugtegaannaardenormalewerkingherhaaltudezelfde toetsenreeks:houddetoetsspeeddown(snelheidverlagen)ingedruktendrukdanoppauze.ophet schermverschijntweer SELECTWORKOUT(KIESTRAINING). Gebruikditapparaatalleenvoorhetindezehandleidingbeschrevendoel.Gebruikgeenaccessoiresdienietdoorde fabrikantzijnaanbevolen. BeWaaR deze InsTRuCTIes om later Te kunnen Raadplegen. 6

8 1.2 opstellen LeesdehandleidingvoordatudeLifeFitnessloopbandgaatinstalleren.Plaatsdeloopbandopdeplaatsvangebruik voordatumetdeinstallatiebegint. elektrische vereisten DeLifeFitnessLoopbandCSTiseennon-dedicatedelektrischelijnvolgensdeconfiguratiesdieindegrafiekhieronder. Opmerking: verander niets aan de meegeleverde stekker. Als de stekker niet in het aanwezige stopcontact past, laat dan een erkende elektriciën een geschikt stopcontact installeren. aardingsinstructies DitLifeFitness-apparaatmoetgoedgeaardzijn.Mochtdeloopbandnietmeer(goed)werken,danzorgteengoede aardingvooreenpadvandelaagsteweerstandvoordestroomenvermindertzodekansdatiemanddiehetapparaat aanraaktofgebruikt,eenschokkrijgt.elkapparaatisvoorzienvaneenelektrischsnoermeteenbeschermingsleidingen eengeaardestekker.destekkermoetineendaarvoorgeschiktstopcontactgestokenworden,datvolgensdegeldende regelsenvoorschriftenisgeïnstalleerdengeaard. gebruik geen tijdelijke adapter om deze stekker in noord-amerika in een tweepolig stopcontact te steken. Indien er geen goed geaard 15 a-stopcontact beschikbaar is, moet u deze door een erkende elektriciën laten installeren. Modellen voor 15 a of meer moeten aangesloten worden op een speciale stroomkring worden aangesloten. gevaar: elektrische schokken kunnen ontstaan als de beschermingsleiding niet goed wordt aangesloten. Roep de hulp in van een erkende elektriciën als u niet precies weet hoe het apparaat geaard moet worden. verander nooit de meegeleverde stekker. als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een gediplomeerd elektricien een geschikt stopcontact installeren. Bij wijzigingen van de stekker vervalt de garantie. 7

9 opstellen en stabiliseren van de life fitness-loopband Volgalleveiligheidsinstructiesvanparagraaf1.1openzetdeloopbandopdeplaatswaarhijgebruiktgaatworden.Zie hoofdstuk7 voorhetbenodigdevloeroppervlak(afmetingennamontage). vrije RuIMTes Devolgendeinformatiewordtverstrektalsregionaleveiligheidsinstructiebetreffendevrijeruimtesrondomdebuitenkant vandeloopband. eu: DeEuropeseveiligheidsnormEN957vereisteenminimalevrijeruimtevan6,5feet(2meter)vanafde achterkantvandeloopbandnaareenvoorwerpofvlak. verenigde staten en andere regio s: DeinternationalenormASTMF adviseerteenminimalevrije ruimtevan1,65feet(0,5meter)aanelkekantvandeloopbandenvan3feet(1meter)vanafhetverstepuntvan hetbewegendoppervlakaandeachterkantvanhetapparaatof6,5feet(2meter)vanafhetversteobstakelpunt aandeachterkantominnoodgevallendeloopbandtekunnenverlaten. Controleerdestabiliteitvanhetapparaatnadathetisopgesteld.Alshetapparaatook maarenigszinswiebelt,ofalshetnietstabielstaat,moetubepalenwelkepootdevloer nietraakt.omhetapparaatbijtestellen,draaitucontramoer(a)losenverdraaitu destabilisatiepoot(b)totdathetapparaatnietmeerwiebeltenbeide stabilisatiepotenstevigopdevloerstaan.draaivervolgensdecontramoerweervast. Opmerking: Voor de goede werking van het apparaat is het zeer belangrijk dat de stabilisatiepoot correct wordt afgesteld. Een onstabiel apparaat kan scheeflopen van de loopband veroorzaken. Een waterpas wordt aanbevolen om het toestel goed horizontaal te zetten. aan/uit-schakelaar DeON/OFF(AAN/UIT)-schakelaarbevindtzichophetvoorpaneelonderaanopdeloopband.Hijheefttweestanden: I (één)vooron(aan)en 0 (nul)vooroff(uit). de loopband CenTReRen Wanneerdeloopbandgeïnstalleerdisenhorizontaalstaat,moetucontrolerenofdebandgoedspoort.Steekeerstde stekkerineengeschiktstopcontact.zieelektrische vereisten aanhetbeginvandithoofdstukvoordetails.zetde loopbandvervolgensaan. Laatiemandopdeplatformsaanweerskantenvanhetframevandeloopbandstaan.Ganunognietopdebandstaan. DrukopdetoetsQUICKSTART(SNELSTART) enverhoogdesnelheidtot4mph(6,4km/u)metdepijlspeedup (SNELHEIDVERHOGEN). Alsdebandnainschakelingnaarrechtsafwijkt,laatiemandandersdanderechterspanbouteenkwartslagnaarrechts draaienenvervolgensdelinkerspanbout(c)eenkwartslagnaarlinks.ziedeonderstaandeillustratie.numoetdeband weerpreciesinhetmiddenvanderollopen. Alsdebandnaarlinksafwijkt,draaitudelinkerspanbouteenkwartslagnaarrechtsenvervolgensderechterspanbout eenkwartslagnaarlinkszodatdebandweerpreciesinhetmiddenvanderolloopt. Herhaaldittotdatdeloopbandpreciesinhetmiddenloopt.Laatdebandenkeleminutenlangdraaienomerzekervante zijndathijgoedblijftlopen. Opmerking: draai de stelschroeven niet meer dan een volle slag in elke richting. Neem contact op met de klantenservice van Life Fitness als de band na een volle slag nog niet goed spoort. 8 C

10 service access port DetweenetwerkpoortenvanhettypeRJ45(A)opdeachterkantvanhetbedieningspaneelzijn onderlingverwisselbaar.metdezenetwerkpoorten,diezichachterdetoegangsklepaande achterkantvanhetbedieningspaneelbevinden,zorgenvoorsoftware-updatesconsole. A verloop van het netsnoer Hetnetsnoerkanineenrechtelijnvanafdeloopbandwordengelegd,wordeningekortenlinksvoor(voordegebruiker)uit deloopbandkomenof,metgebruikmakingvandesnoerklemmen,onderhetframelopenenrechtsachter(voordegebruiker)uitdeloopbandkomen. Devolgendeaanlegoptiesvoorhetnetsnoerwordenaanbevolen: Trekdestekkeruithetstopcontactensteekdeklemmenindedaarvoorbestemdeopeningen.Ziedeonderstaandeillustratie.Plaatsdeklemmenvolgenspatroon1of2enzethetsnoervastmetdeklemmen,waarbijhetteveelaansnoer tussendeklemmenblijft. Opmerking: wellicht moet u de loopband kantelen om het netsnoer goed te kunnen aanleggen. Alsuhetnetsnoeropeenstopcontactvóórdeloopbandwiltaansluiten,gebruiktupatroon1. Opmerking: om rekening met de helling van de loopband te houden, is bij stopcontacten vóór de loopband minstens 2 feet of 24 inch (60 cm) netsnoer nodig tussen het stopcontact en de laatste snoerklem. Alsuhetnetsnoeropeenstopcontactachterdeloopbandwiltaansluiten,gebruiktupatroon2. WaaRsChuWIng: zorg voor een vrije ruimte van 6,5 feet (1,8 m) achter de loopband. neem zo nodig contact op met de klantenservice van life fitness voor een optioneel langer netsnoer.. WaaRsChuWIng: zorg dat het netsnoer (a) de loopband niet aanraakt en niet beklemd raakt tussen het frame (C), de hefarm (B) of het wiel. anders kan ernstig letsel ontstaan. Opmerking: Wanneer u patroon 1 gebruikt, is het van het grootste belang om het netsnoer TUSSEN het hefframe en het hoofdframe te leiden. 9

11 The heart rate displayed may be inaccurate and should be used for reference only. La fréquence cardiaque affichée peut être inexacte et ne doit être utilisée qu'à titre de référence. 2 BedIenIngspaneel en activiteitszone 2.1 overzicht van BedIenIngspaneel en activiteitszone MethetcomputergestuurdebedieningspaneelenActiviteitszonevandeloopbandkandegebruikerdetrainingop zijn/haarpersoonlijkeconditieendoelenafstemmenenhetverloopvandetrainingvolgen.metditgebruiksvriendelijke bedieningspaneelkandegebruikerdeverbeteringvanzijn/haarconditievantrainingtottrainingvolgen. A D C B Workout Profiles ipod Enter Weight H I J K E G F O L N M 10

12 2.2 BesChRIjvIng BedIenIngspaneel en activiteitszone A. WORKOUTPROFILEWINDOW(SCHERMTRAININGSPROFIEL):Gedurendedetrainingwordenheuvelsendalenop ditschermweergegevenalskolomvormigelichtstaven.hetaantalverlichtestavenineenkolomkomtovereenmethet hellingspercentage. B. MESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM):Opditschermvindtustapsgewijzeinstructiesvoorhetinstellenvande training.tijdenseentrainingwordenhiercalorieën,afstand,duur,helling,hartslagensnelheidweergegeven.. Bovendien geefthetmessagecenter(berichtencentrum)calorieënperuur,mets,watt,tempoinminutenper mijl/kilometerengeklommenafstandweer,indiendezefunctieindemanagerconfiguratiegeactiveerdiszieparagraaf5.1 Het servicemenu openen en gebruiken. C. PijltoetsenTIME(DUUR),INCLINE(HELLING)ENSPEED(SNELHEID):Drukopdezepijltoetsenomdetrainingsduur, dehellingvanhetplatformendesnelheidvandeloopbandteverhogenofteverlagen.inhetmessagecenter (BERICHTENCENTRUM)wordendeingevoerdegegevensnetbovendetoetsenweergegeven.Daarnaastkunnendeze toetsenwordeningedruktomeentrainingintestellenofdeconfiguratie-instellingenvandemanagerteveranderen. D. NUMERIEKEtoetsenbord:MetdeNUMERIEKEtoetsenkuntutrainingsduur,moeilijkheidsgraad,bandsnelheid, gewicht,afstand,gekozendoel,geslachtenstreefhartslaginvoeren. E. ToetsCLEAR(WISSEN):Drukeenmaalopdezetoetsomnognietingevoerdegegevenstewissen.Druktijdenshet programmerentweemaalachterelkaaropdezetoetsomdeloopbandteresettenendeprogrammeringsvolgorde opnieuwtestarten. F. ENTER-toets:Drukopdezetoetsomingevoerdeinstelwaardenvoordetraining,zoalsweergegeveninhetMESSAGE CENTER(BERICHTENCENTRUM),tebevestigen. G. ENTERWEIGHT(GEWICHTINVOEREN)toets:Drukopdezetoetsomtijdenseentraininghetgewichtvandegebruiker intevoeren.gebruikdepijltoetsentime(duur)ofhetnumerieketoetsenbordomeengewichtintevoeren. H. WORKOUTSELECTION(TRAININGSKEUZE)-toetsen:Drukopeenvandezetoetsenomhetprogrammavandebetreffendetoetstekiezen.Dezeprogramma somvatten:manual, fat BuRn (handmatig, ververbranding),cardio, Zone TRaInIng +, RandoM (CaRdIo, ZoneTRaInIng, WIllekeuRIg),hIll (heuvel),personal TRaIneR, fit TesT (persoonlijke TRaIneR, fittest) enspeed InTeRval (snelheidsinterval). I. ToetsQUICKSTART(SNELSTART):Drukopdezetoetsomonmiddellijkmeteenhandmatigingevoerdetrainingte beginnen,zondereentrainingsprogrammatehoevenkiezen.wanneerdetrainingeenmaalisgestart,kuntuhet intensiteitsniveauofdetrainingsduurnaarwensbijstellenmetdepijltoetsenofhetnumerieketoetsenbord. J. ToetsPAUSE(PAUZE):Drukopdezetoetsomdebandtestoppenendehuidigetrainingteonderbreken.Gadoormet detrainingdooropentertedrukken. K. ToetsCOOLDOWN(AFKOELING):Drukopdezetoetsomeenautomatischaangepasteafkoelingvandetrainingtestarten. L. EenrondeSTOP-magneetbevindtzichaandelinkerkantvanhetpaneelonderhetbedieningspaneel.Aandezemagneetis eensnoermeteenclipbevestigd.bevestigdeclipaanuwkledingvoordatumetdetrainingbegint.trekdemagneetvan hetsnoervanhetbedieningspaneelomdeloopbandtestoppen.plaatsdemagneetweerterugomhetsysteemteresetten. M. EenrondeSTOP-knopbevindtzichaanderechterkantvanhetpaneelonderhetbedieningspaneel.Drukopdeze knopomdebandtestoppenendehuidigetrainingtebeëindigen. 11

13 N. KOPTELEFOONAANSLUITING:OmnaardeiPodgeschikttekunnenluisteren,moetudekoptelefoonstekkerinditcontactsteken.Hetcontactkannietdoordegebruikerwordenvervangen.NeemcontactopmetdeklantenservicevanLife Fitnessvoorverdereinformatie. O. ipod-houder:degebruikerkaneenipodaansluitenviaeen30-pinsstekker.gebruikdeipod-toetsenofdetoetsenop deipodzelfomeennummerofvideotekiezenenaftespelen. P. ipodtoetsenblok: DetoetsenwordengebruiktomcontrolevaneeniPodtegeven. Ipod ToeTsenBlok S Q T R Q. MUTE(GELUIDUITSCHAKELEN):Gebruikdezetoetsomhetgeluiduitteschakelen. R. MUTE(GELUIDUITSCHAKELEN):Gebruikdezetoetsomhetgeluiduitteschakelen. S. LINKERenRECHTERPIJLTOETSEN:Gebruikdezetoetsenomhetvolumeteverhogenofverlagen. T. PIJLTOETSENOMHOOGenOMLAAG:Gebruikdezetoetsenomhetvolgendeenhetvorigenummertekiezen. activiteitszone U V W GO 2 mph 3 km/h 4 mph 6 km/h 6 mph 9 km/h X U. INCLINEUP/DOWN:MetdepijltoetsenINCLINEUP/DOWN(HELLINGSPERCENTAGEVERHOGEN/VERLA- GEN)kuntuhethellingspercentagevandebandtelkensinstappenvan0,5%wijzigen. V. QUICKSTART:MetdetoetsQUICKSTART(SNELSTART)kuntuonmiddellijkmeteenhandmatigingevoerdetraining beginnen,zondereentrainingsprogrammatehoevenkiezen. W. SPEEDUP/DOWN:MetdepijltoetsenSPEEDUP/DOWN(SNELHEIDVERHOGEN/VERLAGEN)kuntudesnelheidvandebandtelkensinstappenvan0,1mphwijzigen. X. (WANDELEN,JOGGEN,HARDLOPEN)Toetsenvoor3snelheden:Drukopeenvandetoetsenvoor3snelheden voorafgaandaaneentrainingzodatdeloopbandmeteenvoorafingesteldewaardebegint.devoorafingesteldewaardenzijn2 mph/3km/u(wandelen),4mph/6km/u(joggen)en6mph/9km/u(hardlopen).alsutijdenseentraining opdezetoetsendrukt,verandertdebandsnelheidonmiddellijkindevoorafingesteldewaarde. 12

14 2.3 leesrek en accessoirehouders Hetbedieningspaneelheefteeningebouwdleesrek(A),waaroputijdensdetrainingeenboekoftijdschriftkuntleggen. Daarnaastbeschikthetoverdrieingebouwdeaccessoirehouders(B),tweehoudersaandezijkantvoorgrotere voorwerpenzoalsflessenwaterenhouderinhetmiddenvoorkleinerevoorwerpen. A B 13

15 3 heart RaTe Zone TRaInIng 3.1 het Belang van heart RaTe Zone TRaInIng Onderzoekwijstuitdathetaanhoudenvaneenspecifiekehartslagtijdensdetrainingdeoptimalemanierisomdeintensiteit vandetrainingtemetenendebesteresultatentebereiken.hieropisdetrainingsmethodeheartratezonetraining (of hartslagzonetraining)vanlifefitnessgebaseerd. Zonetrainingbepaaltiemandsidealehartslagbereikofhartslagzonevoorhetverbrandenvanvetofhetverbeterenvande cardiovasculaireconditie.dezoneiseenpercentagevanhettheoretischmaximum(hsmax),endewaardehangtafvande training.deformulevoordemaximalehartslagisgedefinieerdinde Guidelines for Exercise Testing and Prescription (Richtlijnen voor het testen en voorschrijven van trainingen) van het American College of Sports Medicine, 8e editie, HRmaxkomt overeenmet206,9minushettotaalvan0,67vermenigvuldigdmetdeleeftijdvandebetreffendepersoon. hs Max = 206,9 - (0,67 * leeftijd) De Life Fitness loopband heeft vijf exclusieve trainingen die de voordelen van de Heart Rate Zone Training ten volle benutten. fat BuRn heart RaTe hill TM extreme heart RaTe TM (vetverbranding) (hartslag helling) (extreme hartslag) CaRdIo heart RaTe InTeRval TM (hartslaginterval) Elketrainingheeftweeranderevoordelen,zoalswordtbesprokeninhoofdstuk4De trainingen. Opmerking: het verdient aanbeveling een fitnesstrainer te raadplegen voor het bepalen van specifieke fitnessdoelen en het opstellen van een trainingsprogramma. Omdestreefhartslagtijdenseentrainingteveranderen,voertueenvoudigwegeennieuwestreefhartslaginmethet NUMERIEKEtoetsenbord. Ukunttijdensdetrainingnaarandereprogramma somschakelenmetdetoetsenworkoutselection(trainingsselectie). DeHeartRateZoneTraining -programma smetendehartslag.draagdeoptionelepolar -telemetrieborstbandofpakde Lifepulse TM -sensorsvast,zodatdeingebouwdecomputervandeloopbanddehartslagtijdensdetrainingkanmeten.de computersteltdehellingshoekautomatischbijomdestreefhartslag,gebaseerdopdewerkelijkehartslag,tehandhaven. leeftijd Theoretische maximale hartslag 65% (ververbranding) 80% (Cardio) Opmerking: raadpleeg de bovenstaande tabel voor de theoretische maximale hartslag en de streefhartslag. 14

16 3.2 hartslagmeting het lifepulse TM -systeem OmhetLifepulse TM -systeemvandeloopbandtijdenseentrainingtegebruikenvoorhetmetenvandehartslag,paktude roestvrijstalensensorsopdevoorsteergo TM -handgreepvast.opelkvandehandgrepenbevindenzichtweesensors.u moetcontactmakenmetalleviersensorsomeenhartslagmetingtekrijgen.dehartslagverschijntophet bedieningspaneelbinnen20tot30secondennahetcontactmetdesensors. Probeerdesensorsnietvasttepakkenbijsnelhedenboven4,5mph(7,2km/u).Bijdezesnelhedenwordthetgebruik vaneenpolar-telemetrie-hartslagborstbandaanbevolen. de optionele polar TeleMeTRIe-haRTslagBoRsTBand DeLifeFitnessloopbandisuitgerustmetPolar telemetrie,eenhartslagmeetsysteemwaarbijopdehuidgedrukte elektrodenhartslagsignalennaarhetbedieningspaneelvandeloopbandzenden.dezeelektrodenzijnbevestigdaaneen Polar-telemetrieborstbanddiedegebruikertijdensdetrainingdraagt.DePolar-telemetrie-hartslagborstbandisoptioneel. UkuntdezebijdeklantenservicevanLifeFitnessbestellen. ZiehetonderstaandediagramvoordejuisteplaatsingvandePolar-telemetrie-hartslagborstband.Deelektroden(A)zijn detweeoneffenvlakkenaandeonderkantvandeband;zemoetenvochtigblijvenomdeelektrischeimpulsenvanhet hartnauwkeurignaardeontvangertekunnenzenden.bevochtigdeelektroden.maakdepolar-telemetriehartslagborstbanddanzohoogmogelijkonderdeborstspierenvast.debandmoetstevigzitten,maarcomfortabel genoegomnormaaltekunnenademen. Dezenderbandverstuurtdehartslagoptimaalwanneerdeelektrodendirectcontactmetdeblotehuidmaken.Hijwerkt echterookgoeddooreendunnelaagnattekleding. Alsudeborstbandelektrodenopnieuwmoetbevochtigen,trekdanhetmiddenvandePolar-telemetrie-hartslagborstband vandeborstafzodatdetweeelektrodenzichtbaarwordenenbevochtigze. Tijdenshetinstellenvaneenhartslagzonetrainingmoetdegebruikereenstartsnelheidinvoeren.AlsergeenPolartelemetrie-hartslagborstbandwordtwaargenomen,isdetoegestanemaximumsnelheid4,5mph(7,2km/u).Alsde Polar-telemetrie-hartslagborstbandwelwordtwaargenomen,isdetoegestanemaximumsnelheid12mph(19km/u). A A 15

17 4 de TRaInIngen 4.1 overzicht van de TRaInIngen DevolgendetrainingenzijnvoorafgeprogrammeerdvoordeLifeFitness-loopband. QuICk start (snelstart) DrukopeenvandeQuickStart-toetsenvoorafgaandaaneentrainingtehebbende loopbandbeginnenbewegenopeenvoorafingesteldewaarde. Devoorafingesteldewaardenzijn2 mph/3km/u (wandelen),4mph/6km/u(joggen)en6mph/9km/u(hardlopen).tijdenseentraining,druktuopdezeknoppenomde bandsnelheidonmiddellijkteveranderenaandevoorafingesteldewaarde. Manual (handmatig) iseentrainingmetconstanteinspanningwaarbijdegebruikerdehellingshoekofsnelheidop iedermomentkanveranderen. RandoM (WIllekeuRIg) iseenintervaltrainingmetvoortdurendwisselendeintensiteitsniveauszonderregelmaatin patroonofvoortgang. hill (heuvel) iseenintervaltraining.intervallenzijnperiodesvanintensieveaerobetraining,regelmatigafgewisseld metperiodesvanminderintensievetraining. speed InTeRval (snelheidsinterval) kandegebruikeromteschakelentussendegebruikergedefinieerde JOGGEN enhardlopen snelheden. Zone TRaInIng + ZoneTrainingtrainingenrichtenzichopspecifiekereeksen,ofzones,voorhetbehoudvaneen hartslagmeterommaximaleresultatentebehalenuitteoefenen. heart RaTe hill TM (hartslag heuvel) voertdegebruikeroverdrieverschillendeheuvelsgebaseerdop destreefhartslagdegebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensors voortdurendvast. heart RaTe InTeRval TM (hartslaginterval) wisseltaftusseneenheuveleneendalgebaseerdopde streefhartslag.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensorsvoortdurendvast. extreme heart RaTe TM (extreme hartslag) iseenintensievetrainingvoormeerervarengebruikers. Hetdoelisomdehartslagzosnelmogelijkomhoogenomlaagtebrengen.DegebruikerdraagteenPolartelemetrie-hartslagborstbandofhoudtdeLifepulse TM -sensorsvoortdurendvast. fat BuRn (ververbranding) iseentrainingmeteenlageintensiteitomeengroterpercentagevetcalorieën tekunnenverbranden.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensorsvoortdurendvast.hetprogrammapasthetintensiteitsniveauaandoordehellingshoek(hoogte)teveranderen,gebaseerdopdewerkelijkehartslag,omdezeop65%vanhettheoretischmaximumtehandhaven. CaRdIo iseenintensieveretrainingvoorfitteregebruikers,metnadrukopmaximalecardiovasculairevoordelen enhettotaalaantalverbrandecalorieën.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtde Lifepulse TM -sensorsvoortdurendvast.hetprogrammapasthetintensiteitsniveauaan,gebaseerdopdewerkelijke hartslag,omdezeop80%vanhettheoretischmaximumtehandhaven. 16

18 TRaInIngen van persoonlijke TRaIneR zijntoegankelijkviadetoetspersonaltrainer(persoonlijke TRAINER).DaartoebehorendevoorafgeprogrammeerdetrainingendIsTanCe goal (streefafstand), CaloRIes goal (gewenst aantal CaloRIeën), TIMe In Zone (gewenste duur BInnen Zone) en sport TRaInIng, alsmedetotzesaangepaste TRaInIngen,diekanwordengeprogrammeerddoordegebruiker. streefafstand iseenafstandgebaseerdetraining. gewenst aantal CaloRIeën iseencalorieverbruikopbasisvandetraining. gewenste duur BInnen Zone iseentijddoorgebrachtineendoelzoneopbasisvandetraining. sport TRaInIng TM (5k) iseentrainingmeteenafstandsdoeldateenechtterreinmetverschillendehellingshoeken simuleert.ditiseenhulpmiddelvoorhardlopersbijhuntrainingvooreenwedstrijdvan3,1miles(5kilometer).deze functieistoegankelijkviadetoetstrainingenvanpersoonlijketrainer. sport TRaInIng TM (10k) iiseentrainingmeteenafstandsdoeldateenechtterreinmetverschillende hellingshoekensimuleert.ditiseenhulpmiddelvoorhardlopersbijhuntrainingvooreenwedstrijdvan6,2miles(10 kilometer).dezefunctieistoegankelijkviadetoetstrainingenvanpersoonlijketrainer. CondITIeTesTs MeT de life fitness fit TesT wordtdecardiovasculaireconditiegemetenenkunnenomde4-6weken verbeteringeninhetuithoudingsvermogenwordengemeten. additional fitness TesTs (aanvullende fitnesstests) lijkenopdefittesttraining,maarzijn gebaseerdopspecifiekevoorafvastgelegdeprotocollen.debeschikbaretestszijn: army physical fitness TesT (fysieke fitnesstest of pft) - (AMERikAANS LEGER) navy physical ReadIness TesT (fysieke vaardigheidstest of prt) - (AMERikAANSE MARiNE) MaRInes physical fitness TesT (pft) - (AMERikAANSE MARiNiERS) air force fitness TesT (prt) - (AMERikAANSE LUCHTMACHT) WfI submax protocol - (international ASSoCiATioN of FiRE FiGHTERS) physical efficiency BaTTeRy (fysieke efficiëntietests of peb) - (AMERikAANSE FEDERALE ordehandhavingsautoriteiten) 17

19 4.2 gebruik van de TRaInIngen SelecteereenworkoutmetbehulpvandeTRAININGSKEUZEofGo-systeemSNELSTARTTOETSEN. Deonderstaandetabel geeftdestappenvoorhetopstellenvanelketrainingaan.gebruikhetnumerieketoetsenblokomdewaardenintevoerenalshet MESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM)daaromvraagt,oofgebruikdepijltoetsenTIME(DUUR),INCLINE(HELLING) of SPEED(SNELHEID) omnaardegewenstewaardeninhetmessagecentertebladeren.druktelkensopenteromdekeuzen tebevestigen.deingevoerdewaardenkunnentijdenselketrainingwordengewijzigd,behalvebijdetrainingenonderdeknopfit TesT. activiteitszone Druk2.0mph/3km/u,4.0mph/ 6km/u,of6.0mph/9km/u Startdetraining snelstart DrukopSNELSTART Startdetraining handmatig DrukopHANDMATIG Voergewichtin Voerduurin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining WIllekeuRIg DrukopWILLEKEURIG Voergewichtin Voerduurin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining vetverbranding DrukopVETVERBRANDING Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining CaRdIo DrukopCARDIO Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining heuvel DrukopHEUVEL Voergewichtin Voerduurin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining TRaInIngen van persoonlijke TRaIneR Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdat TRAININGENVAN PERSOONLIJKETRAINER verschijnt;drukopenter KIESHETGEWENSTE TRAININGSNUMMER,VAN 1TOT6;DRUKOPenter Startdetraining gewenst aantal CaloRIeën Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdat GEWENSTAANTAL CALORIEËN verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voercalorieënin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining streefafstand Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatstreefafstand verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerafstandin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining gewenste duur BInnen Zone Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatgewenstetijd BINNENZONE verschijnt; drukopenter Voergewichtin Voerduurin KiesVetverbrandingofCardio Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining sport TRaInIng TM Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatsporttraining5k ofsporttraining10k verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining heart RaTe hill TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatheart REATHILLverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining heart RaTe InTeRval TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatheartrate INTERVALverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining extreme heart RaTe TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatextremeheart RATEverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voerwandelsnelheidin Voerjoggingsnelheidin Startdetraining life fitness fit TesT DrukherhaaldelijkopFITTEST totdatfittest=5min verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startdetraining army pft Drukherhaaldelijk opfittesttotdatarmy PRTverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde2,0milj(3,2km)test navy prt Drukherhaaldelijk opfittesttotdatnavy PRTverschijnt;drukop ENTER KiesJAofNEE bijdevraag:ishoogte MINDERDAN5000FEET (1524METER)BOVEN ZEENIVEAU? Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde1,5milj(2,4km)test MaRInes pft Drukherhaaldelijk opfittesttotdat MARINESPFTverschijnt; drukopinvoeren KiesJAofNEE bijdevraag:ishoogte MINDERDAN4500FEET (1372M)BOVEN ZEENIVEAU? Voergewichtin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde3,0milj(4,8km)test air force prt Drukherhaaldelijk opfittesttotdatair FORCE PRTverschijnt; drukopenter Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde1,5milj(2,4km)test WfI submax protocol DrukherhaaldelijkopFIT TESTtotdatWFISUBMAX PROTOCOLverschijnt;druk openter Voergewichtin Voerlengtein Voerleeftijdin Start3minutenopwarming Startdetest peb TesT DrukherhaaldelijkopFIT TEST totdatpebtest verschijnt;drukop INVOEREN Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startdetest snelheidsinterval Drukop SNELHEIDSINTERVAL Voergewichtin Voerduurin Voerhellingshoekin Voerjoggingsnelheidin VoerhardloopsnelhEIDIN 18

20 4.3 BesChRIjvIng van de TRaInIngen QuICk start (snelstart) isdesnelstemanieromtebeginnenoefenen.nadesnelstart-toetswordtingedrukt,een manueletrainingbegint,tegeneenzeerlagesnelheidmetdehellingshoekopnultezettenstandaard.gebruikmakenvande snelheidmetbehulpvandetoetsenvoor3snelheden opdeactiviteitszone omnaareenvoorafingesteldesnelheid.gebruik makenvandetoetssnelheid opdeconsoleofopdeactiviteitszone omgeleidelijkdesnelheidomhoogofomlaagals gewenst,ofgebruikhetnumerieketoetsenbordnaareennieuwesnelheidwaardeintevoeren.gebruikmakenvandetoets HELLINGSPERCENTAGEopdeconsoleofopdeActiviteitszoneopdehellingteverplaatsengeleidelijkomhoogofomlaag alsgewenst.vooreennauwkeurigecalorieverbruik,voeruwgewichtmetbehulpvandegewichtinvoerenknop.devooraf ingesteldewaardenzijn: engels standaard eenheden standaard metrische eenheden 2.0mph 3.0kph 4.0mph 6.0kph 6.0mph 9.0kph Manual (handmatig) HetprogrammaManual (handmatig) iseentrainingmetconstanteinspanningwaarbijdegebruikerdehellingshoek ofdesnelheidopiedermomentkanveranderen. RandoM (WIllekeuRIg) HetprogrammaRandoM (WIllekeuRIg) zorgtvooreenterreinmetheuvelsendalendatbijelketrainingvarieert.er zijnmeerdaneenmiljoenverschillendepatronenmogelijk. fat BuRn (vetverbranding) BijdetrainingfaT BuRn (vetverbranding) moetdehartslagvandegebruikervooroptimaleresultatenop65%van hettheoretischmaximum (HRmax)blijven.BijdezetrainingdraagtdegebruikereenPolar-telemetrie-hartslagborstbandof pakthij/zijdelifepulse TM -sensorsvast.alsdegebruikergeenpolar-telemetrie-hartslagborstbanddraagt,staatophet WORKOUTPROFILEWINDOW(SCHERMTRAININGSPROFIEL)eenhartje,enverschijntophetMESSAGECENTER (BERICHTENCENTRUM)eenberichtomdesensorsvasttepakken.Hetbedieningspaneelmeetvoortdurenddehartslag engeeftdezeweerenhetintensiteitsniveauvandeloopbandwordtautomatischaangepastomdestreefwaardete bereikenentehandhaven.ditsysteemvoorkomtzowelovermatigealsonvoldoendetrainingendeaerobevoordelenvan detrainingwordentenvollebenutdoordathetlichaamsvetalsenergiebronwordtgebruikt. Opmerking: het intensiteitsniveau verandert als de hellingshoek verandert. De snelheid kan alleen door de gebruiker worden veranderd. CaRdIo DeCaRdIo trainingisvrijwelidentiekaanfat BuRn (ververbranding),maardestreefhartslag*wordtberekendop 80%vanhettheoretischmaximum(HRmax).Dehogerestreefhartslagversterktdecardiovasculairewerkingomdatde hartspierzwaarderbelastwordt. Opmerking: Het intensiteitsniveau verandert als de hellingshoek verandert. De snelheid kan alleen door de gebruiker worden veranderd. Opmerking: U kunt de streefhartslag op ieder moment veranderen met het NUMERiEkE ToETSENbLok. speed InTeRval (snelheidsinterval) Metditprogrammakandegebruikerwisselentussendedoorhem/haarzelfingesteldesnelhedenvoorJOG(JOGGEN) enrun(hardlopen).detoetsspeedinterval(snelheidsinterval) knippertgedurendedegeheletraining. DegebruikerkantijdensdetrainingopiedermomenttussendesnelhedenwisselendooropdetoetsSPEEDINTERVAL (SNELHEIDSINTERVAL)tedrukken.DehuidigesnelheidverschijntophetschermSPEED(SNELHEID). DevoorafingesteldesnelhedenJOG(JOGGEN)enRUN(HARDLOPEN)kunnenniettijdensdetrainingworden veranderd.desnelheidkanopiedermomenttijdenseentrainingwordenaangepastmetdepijltoetsenvoorspeed (SNELHEID).DoorteschakelentussendesnelhedenJOG(JOGGEN)enRUN(HARDLOPEN)metbehulpvande pijltoetsenvoorspeedinterval(snelheidsinterval) wordtdesnelheidweeropdevoorafingesteldesnelheden JOGenRUNingesteld. 19

Classic Series loopband. gebruikershandleiding

Classic Series loopband. gebruikershandleiding Classic Series loopband gebruikershandleiding HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 800.735.3867 (gratis binnen de VS en Canada) Mondiale website:

Nadere informatie

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer service: 800.351.3737 (gratis

Nadere informatie

Polar FT80. Gebruiksaanwijzing

Polar FT80. Gebruiksaanwijzing Polar FT80 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 Symbolen op het display... 6 Beginnen met

Nadere informatie

Productgebruikershandleiding

Productgebruikershandleiding Productgebruikershandleiding RBK 615 UBK 615 Precor Incorporated 20031 142nd Avenue NE P.O. Box 7202 Woodinville, WA USA 98072-4002 XBK 615 POM 302217-171 rev A, nl-nl december 2012 Editie-informatie

Nadere informatie

CR 4.0. English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84

CR 4.0. English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84 CR 4.0 English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84 2 CR 4.0 8 5 3 4 3 4 6 9 1 2 10 A 6 7 CR 4.0 3 B CR 4.0 EN 11 (2x) 12 (12x) 13 (12x) 14 (8x) 15 (2x) 16 (4x) M5*12 M8*16*1.2 M8 M8*20 M5*15 M8*15

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8 Inhoud Welkom 4 Ons nieuwe aanbod 5 Nieuw in deze release... 5 Aan de slag 6 Je horloge 8 Informatie over je horloge... 8 Je horloge dragen... 9 Je

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Schwinn MPower Echelon Console+ Power Gebruikershandleiding Engels 2013 Core Fitness, LLC, dba StairMaster. Alle rechten voorbehouden. en duiden op een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk. De Core

Nadere informatie

FR 70 gebruikershandleiding. December 2012 190-01373-35 Rev. B Gedrukt in Taiwan

FR 70 gebruikershandleiding. December 2012 190-01373-35 Rev. B Gedrukt in Taiwan FR 70 gebruikershandleiding December 2012 190-01373-35 Rev. B Gedrukt in Taiwan 2011-2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht.

Nadere informatie

5600-6600 Series Faxhandleiding. 2008 www.lexmark.com

5600-6600 Series Faxhandleiding. 2008 www.lexmark.com 5600-6600 Series Faxhandleiding 2008 www.lexmark.com Inhoudsopgave Inleiding...4 Informatie over de printer...4 Onderdelen van de printer...6 Onderdelen van de printer...6 Faxinstellingen...8 Printer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen. Bezoek onze website

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen. Bezoek onze website HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. het MODELNUMMER van het produkt (PFEVEX80) de

Nadere informatie

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7 TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7 Inhoud Welkom 4 Aan de slag 5 Je horloge 6 Informatie over je horloge... 6 Je horloge dragen... 7 Je horloge schoonmaken... 7 De hartslagmeter... 7

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS

Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Polar FT7 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE 1. VOORDELEN VAN UW POLAR FT7 TRAININGSCOMPUTER... 3 2. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT7 trainingscomputer... 4 Knoppen en menu van de

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i

Button Functions. English page 1-i Deutsch Seite 2-i Italiano pagina 3-i Nederlands pagina 4-i 117-095001 W-125 EU WARNING: It is your responsibility to use the Bodylink Performance Monitor in a safe manner and to maintain full awareness of conditions and surroundings at all times. Consulting the

Nadere informatie

Hartslagmeter zonder borstband. german engineering PM 62. Gebruikshandleiding

Hartslagmeter zonder borstband. german engineering PM 62. Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband NL german engineering PM 62 Gebruikshandleiding INHOUDSOPGAVE Omvang van de levering...3 Belangrijke aanwijzingen...4 Algemene informatie over trainingen...6 Functies van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 40 Gebruikershandleiding Aan de slag... 4 Uw Rider 40... 4 Toebehoren... 5 Rider 40 in-/uitschakelen... 5 De Rider 40 resetten... 5 Initiële installatie... 5 Aansluiten, synchroniseren en laden... 5 Statuspictogrammen...

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Beginnen... 8 2.1 Knoppen en menu's... 8 2.2 Opstarten... 9 2.3 Instellingen aanpassen... 12 3 Kenmerken... 14 3.1 Activiteiten volgen...

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING M400

GEBRUIKSAANWIJZING M400 GEBRUIKSAANWIJZING M400 INHOUD Inhoud 2 Inleiding 10 M400 10 H7 hartslagsensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow app 11 Polar FlowSync software 11 Polar Flow webservice 11 Aan de slag 12 Batterij opladen 12 Gebruiksduur

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a GEBRUIKERSHANDLEIDING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is gepubliceerd door GN Netcom A/S. De informatie in deze handleiding

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie