CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100"

Transcriptie

1 CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100

2 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois VS Fax: (gratis binnen de VS en Canada) Wereldwijde website: InternatIonale kantoren noord-, MIdden- en ZuId-aMerIka noord-amerika life fitness Inc N River Road Schiller Park, IL VS Telefoon: (847) Fax: (847) service: sales/marketing: Kantooruren: 7:00-18:00 uur (CST) Brazilië life fitness Brasil Av. Cidade Jardim, 900 Jd. Paulistano São Paulo, SP BRAZILIË SAC: Telefoon: +55 (11) Fax: +55 (11) service: sales/marketing: Kantooruren service: 9:00-17:00 uur (BRT) (maandag-vrijdag) Kantooruren winkel: 9:00-20:00 uur (BRT) (maandag-vrijdag) 10:00-16:00 uur (BRT) (zaterdag) latijns-amerika en Caribisch Gebied* life fitness Inc N River Road Schiller Park, IL VS Telefoon: (847) Fax: (847) service: sales/marketing: Kantooruren: 7:00 uur - 18:00 uur (CST) europa, MIdden-oosten en afrika (emea) nederland & luxemburg life fitness atlantic BV Bijdorpplein LB Barendrecht NEDERLAND Telefoon: (+31) Fax: (+31) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-17:00 uur (CET) Verenigd koninkrijk & Ierland life fitness uk ltd Queen Adelaide Ely, Cambs, CB7 4UB Telefoon: Algemeen kantoor (+44) Klantenservice (+44) Fax: (+44) service: sales/marketing: Kantooruren: Algemeen kantoor: uur (GMT) Klantenservice: 8:30-17:00 uur (GMT) duitsland & Zwitserland life fitness europe GMBH Siemensstraße Unterschleißheim DUITSLAND Telefoon: (+49) (Duitsland) Fax: (+41) (Zwitserland) (+49) (Duitsland) (+41) (Zwitserland) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) oostenrijk life fitness austria Vertriebs G.m.b.H. Dückegasse 7-9/3/ Wenen OOSTENRIJK Telefoon: (+43) Fax: (+43) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) spanje life fitness IBerIa C/Frederic Mompou 5, 1º1ª Sant Just Desvern Barcelona SPANJE Telefoon: (+34) Fax: (+34) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (maandag - donderdag) uur (vrijdag) België life fitness Benelux nv Parc Industriel de Petit-Rechain 4800 Verviers BELGIË Telefoon: (+32) Fax: (+32) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-17:00 uur (CET) Italië life fitness europe GmbH Siemensstraße Unterschleißheim DUITSLAND Telefoon: (+39) Service: (In Italië) Fax: (+39) service: sales/marketing: Kantooruren: 08:30-16:30 uur (CET) alle overige emea-landen & distributeurs C-eMea* Bijdorpplein LB Barendrecht NEDERLAND Telefoon: (+31) Fax: (+31) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) azië pacific (ap) Japan life fitness Japan Nippon Brunswick Bldg., #8F Sendagaya Shibuya-Ku, Tokio Japan Telefoon: (+81) Fax: (+81) service: sales/ marketing: Kantooruren: uur (JAPAN) China en Hongkong life fitness asia pacific ltd Room 2610, Miramar Tower 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon HONGKONG Telefoon: (+852) Fax: (+852) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-18:00 uur alle andere landen in azië pacific & distributeurs azië pacific* Room 2610, Miramar Tower 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon HONGKONG Telefoon: (+852) Fax: (+852) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-18:00 uur * Zie tevens voor informatie over plaatselijke vertegenwoordigers of leveranciers. 1

3 Inhoudsopgave hoofdstuk/ paragraaf Beschrijving 1 DeEersteStappen BelangrijkeVeiligheidsinstructies Opstellen BedieningspaneelEnActiviteitszone OverzichtVanBedieningspaneelEnActiviteitszone ConsoleOverlayAndActivityZoneDescriptions LeesrekEnAccessoirehouders HeartRateZoneTraining HetBelangVanHeartRateZoneTraining Hartslagmeting DeTrainingen OverzichtVanDeTrainingen GebruikVanDeTrainingen BeschrijvingVanDeTrainingen EffectiefTrainenOpDeLifeFitness-Loopband Servicemenu(OptioneleInstellingen) HetServicemenuOpenenEnGebruiken Manager sconfiguration(managerconfiguratie)(optioneleinstellingen) OnderhoudEnTechnischeGegevens TipsVoorPreventiefOnderhoud SchemaVoorPreventiefOnderhoud ProblemenMetDeLoopbandOplossen OplossenVanProblemenMetDeOptionelePolar Telemetrie-Hartslagborstband OplossenVanProblemenMetDeiPod DeLoopbandBijstellenEnSpannen ProactieveBandslijtagemelding Productservice/PlaatsVanHetSerienummer Specificaties SpecificatiesVanDeLifeFitnessCSTLoopband Garantie-Informatie LifeFitness,eendivisievanBrunswickCorporation.Allerechtenvoorbehouden. 2

4 Voordatuditproductingebruikneemt,ishetvanessentieelbelangdatudezegebruikershandleidinginzijnGEHEEL doorneemt,evenalsallemontage-instructies. Dehandleidingbeschrijftdeinstallatievanhetapparaatengeeftaanwijzingenoverhetjuisteenveiligegebruik. KlasseHB(woonhuizen):huishoudelijkgebruik. voorzichtig: Bij aanpassingen of veranderingen van dit apparaat kan de productgarantie vervallen. Elkeservicebeurt,behalveschoonmakenofonderhouddoordegebruiker,moetdooreenerkendeservicemonteur wordenuitgevoerd.hetapparaatbevatgeenonderdelendiedoordegebruikerkunnenwordengerepareerd. 3

5 Dezegebruikershandleidingbeschrijftdewerkingenfunctiesvanhetonderstaandeproduct: Integrity series Treadmill (CsT) Zie Specificaties indezehandleidingvoorproductspecifiekefuncties. doel: Deloopbandiseentrainingsapparaatwaaropdegebruikeropeenbewegendeondergrondopdeplaatskanwandelenofhardlopen. LifeFitnessachthetZEERraadzaamdatu,voordatuaaneentrainingsprogrammabegint,eerstdeartsbezoektvoor eenvolledigmedischonderzoek,inhetbijzonderindienerinuwfamiliepersonenmethogebloeddrukofeenhartaandoeningvoorkomen,ofindienuouderdan45bent,rookt,eenhoogcholesterolgehaltehebt,zwaarlijvigbentofindienu hetafgelopenjaarnietregelmatighebtgetraind. Indienutijdensdetraininghetgevoelhebthetbewustzijntegaanverliezen,duizeligofkortademigwordtofpijnhebt, stopdetrainingdanonmiddellijk. 4

6 1 de eerste stappen 1.1 BelangRIjke veiligheidsinstructies Leesalleinstructiesvoordatudeloopbandgaatgebruiken. gevaar: TrekaltijddestekkervanhetLifeFitness-apparaatuithetstopcontactvoordatuhetapparaat schoonmaaktofonderhoudtomdekansopelektrischeschokkentebeperken. WaaRsChuWIng: Omdekansopbrandwonden,brand,elektrischeschokkenenlichamelijkletsel tebeperken,ishetvanessentieelbelangdatelkapparaatopeengeaardstopcontactwordtaangesloten. WaaRsChuWIng: Zorgvooreenvrijeruimtevan6,5feet(2meter)bij3feet(1meter)achterde loopbanddiegeenobstakelsbevat,inclusiefmuren/wanden,meubilairenandereapparatuur. WaaRsChuWIng: Zorgdatnoodstopkoordmeteenklemaandegebruikerbevestigdisenzichop dejuisteplaatsopdeloopbandbevindtvoordatumetdetrainingbegint. ZetdeAAN/UIT-schakelaarindestandUITentrekdestekkeruithetstopcontactomhetapparaatuitteschakelen. GebruiknooiteenLifeFitness-apparaatalshetnetsnoerofdestekkerbeschadigdis,ofalshetapparaatgevallenof beschadigdisofzelfsgedeeltelijkinhetwaterisondergedompeld.neemindatgevalcontactopmetde klantenservicevanlifefitness. Plaatshetapparaatzodanigdatdestekkergemakkelijkbereikbaaris. Houdhetnetsnoeruitdebuurtvanverwarmdeoppervlakken.Trekhetapparaatnietvooruitaanhetnetsnoeren gebruikhetsnoernietalshandgreep.leidhetnetsnoernietoverdevloeronderoflangsdezijkantvandeloopband. Raadpleegparagraaf1.2voordejuisteverloopvanhetnetsnoer. Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethetwordenvervangendoordefabrikant,eenerkendeservicemonteurofeen soortgelijkedeskundigeomgevarentevoorkomen. Gebruikditapparaatnietopplaatsenwaarspuitbussenwordengebruiktofwaarzuurstofwordttoegediend.Deze productenverhogendekansopbrandenexplosie. Volgaltijddeinstructiesdieophetbedieningspaneelwordenaangegeven. Nauwtoezichtisgebodenalshetapparaatindenabijheidvankinderenofgehandicaptenwordtgebruikt. Gebruikditapparaatnietbuiten,naasteenzwembadofineenvochtigeruimte. GebruikhetLifeFitness-apparaatnooitalsdeluchtgatengeblokkeerdzijn.Zorgdatdeluchtgatenvrijzijnvan pluizen,haarofanderblokkerendmateriaal. Steekgeenvoorwerpenindeopeningenvanditapparaat.Alsietsinhetapparaatvalt,zetdestroomdanuit,trekde stekkeruithetstopcontactenhaalhetvoorwerpervoorzichtiguit.neemalsuhetvoorwerpnietkuntbereiken contactopmetdeklantenservicevanlifefitness. Plaatsnooitbekersmetvloeistofrechtstreeksophettoestel,maargebruikhiervooreenaccessoirehouder.Gebruik vanbekersmeteendekselwordtaanbevolen. Gebruikditapparaatnietmetblotevoeten.Draagaltijdschoenen.Draagschoenenmetrubberenzolenof antislipzolen.schoenenmethakken,lerenzolen,noppenofspikeszijnnietgeschikt.controleerofergeensteentjes indezolenvastzitten. Houdlossekleding,vetersenhanddoekenuitdebuurtvanbewegendeonderdelen. Reiknietinofonderhetapparaatenkantelhetniettijdenshetgebruik. Deleuningenkunnenzonodiggebruiktwordenvoormeerstabiliteit,maarzezijnnietvoorcontinugebruik. Stapdeloopbandnooitopofafterwijlhijinbewegingis.Maakgebruikvandeleuningenvoorextrahouvast.Ingeval vannood,alsubijvoorbeeldstruikelt,moetudeleuningenvastpakkenenuwvoetenopdezijplatformszetten. Loopofjognooitachteruitopdeloopband. 5

7 Wanneerdeloopbandstilgezetmoetworden,zetuhetschermopSELECTWORKOUT(KIESTRAINING).(Druk tweemaalopstopalsditnognietophetschermstaat.)houdvervolgensdetoetsspeeddown(snelheid VERLAGEN)ingedruktendrukopPAUZE.Ophetschermverschijntnu IMMOBILIZED(STILGEZET).Indeze standwerktdeloopbandniet.debandenhellingmotorenzijnuitgeschakeld.deloopbandblijftindezestandstaan tijdenshetresetten,aanenuitzettenenz.omterugtegaannaardenormalewerkingherhaaltudezelfde toetsenreeks:houddetoetsspeeddown(snelheidverlagen)ingedruktendrukdanoppauze.ophet schermverschijntweer SELECTWORKOUT(KIESTRAINING). Gebruikditapparaatalleenvoorhetindezehandleidingbeschrevendoel.Gebruikgeenaccessoiresdienietdoorde fabrikantzijnaanbevolen. BeWaaR deze InsTRuCTIes om later Te kunnen Raadplegen. 6

8 1.2 opstellen LeesdehandleidingvoordatudeLifeFitnessloopbandgaatinstalleren.Plaatsdeloopbandopdeplaatsvangebruik voordatumetdeinstallatiebegint. elektrische vereisten DeLifeFitnessLoopbandCSTiseennon-dedicatedelektrischelijnvolgensdeconfiguratiesdieindegrafiekhieronder. Opmerking: verander niets aan de meegeleverde stekker. Als de stekker niet in het aanwezige stopcontact past, laat dan een erkende elektriciën een geschikt stopcontact installeren. aardingsinstructies DitLifeFitness-apparaatmoetgoedgeaardzijn.Mochtdeloopbandnietmeer(goed)werken,danzorgteengoede aardingvooreenpadvandelaagsteweerstandvoordestroomenvermindertzodekansdatiemanddiehetapparaat aanraaktofgebruikt,eenschokkrijgt.elkapparaatisvoorzienvaneenelektrischsnoermeteenbeschermingsleidingen eengeaardestekker.destekkermoetineendaarvoorgeschiktstopcontactgestokenworden,datvolgensdegeldende regelsenvoorschriftenisgeïnstalleerdengeaard. gebruik geen tijdelijke adapter om deze stekker in noord-amerika in een tweepolig stopcontact te steken. Indien er geen goed geaard 15 a-stopcontact beschikbaar is, moet u deze door een erkende elektriciën laten installeren. Modellen voor 15 a of meer moeten aangesloten worden op een speciale stroomkring worden aangesloten. gevaar: elektrische schokken kunnen ontstaan als de beschermingsleiding niet goed wordt aangesloten. Roep de hulp in van een erkende elektriciën als u niet precies weet hoe het apparaat geaard moet worden. verander nooit de meegeleverde stekker. als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een gediplomeerd elektricien een geschikt stopcontact installeren. Bij wijzigingen van de stekker vervalt de garantie. 7

9 opstellen en stabiliseren van de life fitness-loopband Volgalleveiligheidsinstructiesvanparagraaf1.1openzetdeloopbandopdeplaatswaarhijgebruiktgaatworden.Zie hoofdstuk7 voorhetbenodigdevloeroppervlak(afmetingennamontage). vrije RuIMTes Devolgendeinformatiewordtverstrektalsregionaleveiligheidsinstructiebetreffendevrijeruimtesrondomdebuitenkant vandeloopband. eu: DeEuropeseveiligheidsnormEN957vereisteenminimalevrijeruimtevan6,5feet(2meter)vanafde achterkantvandeloopbandnaareenvoorwerpofvlak. verenigde staten en andere regio s: DeinternationalenormASTMF adviseerteenminimalevrije ruimtevan1,65feet(0,5meter)aanelkekantvandeloopbandenvan3feet(1meter)vanafhetverstepuntvan hetbewegendoppervlakaandeachterkantvanhetapparaatof6,5feet(2meter)vanafhetversteobstakelpunt aandeachterkantominnoodgevallendeloopbandtekunnenverlaten. Controleerdestabiliteitvanhetapparaatnadathetisopgesteld.Alshetapparaatook maarenigszinswiebelt,ofalshetnietstabielstaat,moetubepalenwelkepootdevloer nietraakt.omhetapparaatbijtestellen,draaitucontramoer(a)losenverdraaitu destabilisatiepoot(b)totdathetapparaatnietmeerwiebeltenbeide stabilisatiepotenstevigopdevloerstaan.draaivervolgensdecontramoerweervast. Opmerking: Voor de goede werking van het apparaat is het zeer belangrijk dat de stabilisatiepoot correct wordt afgesteld. Een onstabiel apparaat kan scheeflopen van de loopband veroorzaken. Een waterpas wordt aanbevolen om het toestel goed horizontaal te zetten. aan/uit-schakelaar DeON/OFF(AAN/UIT)-schakelaarbevindtzichophetvoorpaneelonderaanopdeloopband.Hijheefttweestanden: I (één)vooron(aan)en 0 (nul)vooroff(uit). de loopband CenTReRen Wanneerdeloopbandgeïnstalleerdisenhorizontaalstaat,moetucontrolerenofdebandgoedspoort.Steekeerstde stekkerineengeschiktstopcontact.zieelektrische vereisten aanhetbeginvandithoofdstukvoordetails.zetde loopbandvervolgensaan. Laatiemandopdeplatformsaanweerskantenvanhetframevandeloopbandstaan.Ganunognietopdebandstaan. DrukopdetoetsQUICKSTART(SNELSTART) enverhoogdesnelheidtot4mph(6,4km/u)metdepijlspeedup (SNELHEIDVERHOGEN). Alsdebandnainschakelingnaarrechtsafwijkt,laatiemandandersdanderechterspanbouteenkwartslagnaarrechts draaienenvervolgensdelinkerspanbout(c)eenkwartslagnaarlinks.ziedeonderstaandeillustratie.numoetdeband weerpreciesinhetmiddenvanderollopen. Alsdebandnaarlinksafwijkt,draaitudelinkerspanbouteenkwartslagnaarrechtsenvervolgensderechterspanbout eenkwartslagnaarlinkszodatdebandweerpreciesinhetmiddenvanderolloopt. Herhaaldittotdatdeloopbandpreciesinhetmiddenloopt.Laatdebandenkeleminutenlangdraaienomerzekervante zijndathijgoedblijftlopen. Opmerking: draai de stelschroeven niet meer dan een volle slag in elke richting. Neem contact op met de klantenservice van Life Fitness als de band na een volle slag nog niet goed spoort. 8 C

10 service access port DetweenetwerkpoortenvanhettypeRJ45(A)opdeachterkantvanhetbedieningspaneelzijn onderlingverwisselbaar.metdezenetwerkpoorten,diezichachterdetoegangsklepaande achterkantvanhetbedieningspaneelbevinden,zorgenvoorsoftware-updatesconsole. A verloop van het netsnoer Hetnetsnoerkanineenrechtelijnvanafdeloopbandwordengelegd,wordeningekortenlinksvoor(voordegebruiker)uit deloopbandkomenof,metgebruikmakingvandesnoerklemmen,onderhetframelopenenrechtsachter(voordegebruiker)uitdeloopbandkomen. Devolgendeaanlegoptiesvoorhetnetsnoerwordenaanbevolen: Trekdestekkeruithetstopcontactensteekdeklemmenindedaarvoorbestemdeopeningen.Ziedeonderstaandeillustratie.Plaatsdeklemmenvolgenspatroon1of2enzethetsnoervastmetdeklemmen,waarbijhetteveelaansnoer tussendeklemmenblijft. Opmerking: wellicht moet u de loopband kantelen om het netsnoer goed te kunnen aanleggen. Alsuhetnetsnoeropeenstopcontactvóórdeloopbandwiltaansluiten,gebruiktupatroon1. Opmerking: om rekening met de helling van de loopband te houden, is bij stopcontacten vóór de loopband minstens 2 feet of 24 inch (60 cm) netsnoer nodig tussen het stopcontact en de laatste snoerklem. Alsuhetnetsnoeropeenstopcontactachterdeloopbandwiltaansluiten,gebruiktupatroon2. WaaRsChuWIng: zorg voor een vrije ruimte van 6,5 feet (1,8 m) achter de loopband. neem zo nodig contact op met de klantenservice van life fitness voor een optioneel langer netsnoer.. WaaRsChuWIng: zorg dat het netsnoer (a) de loopband niet aanraakt en niet beklemd raakt tussen het frame (C), de hefarm (B) of het wiel. anders kan ernstig letsel ontstaan. Opmerking: Wanneer u patroon 1 gebruikt, is het van het grootste belang om het netsnoer TUSSEN het hefframe en het hoofdframe te leiden. 9

11 The heart rate displayed may be inaccurate and should be used for reference only. La fréquence cardiaque affichée peut être inexacte et ne doit être utilisée qu'à titre de référence. 2 BedIenIngspaneel en activiteitszone 2.1 overzicht van BedIenIngspaneel en activiteitszone MethetcomputergestuurdebedieningspaneelenActiviteitszonevandeloopbandkandegebruikerdetrainingop zijn/haarpersoonlijkeconditieendoelenafstemmenenhetverloopvandetrainingvolgen.metditgebruiksvriendelijke bedieningspaneelkandegebruikerdeverbeteringvanzijn/haarconditievantrainingtottrainingvolgen. A D C B Workout Profiles ipod Enter Weight H I J K E G F O L N M 10

12 2.2 BesChRIjvIng BedIenIngspaneel en activiteitszone A. WORKOUTPROFILEWINDOW(SCHERMTRAININGSPROFIEL):Gedurendedetrainingwordenheuvelsendalenop ditschermweergegevenalskolomvormigelichtstaven.hetaantalverlichtestavenineenkolomkomtovereenmethet hellingspercentage. B. MESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM):Opditschermvindtustapsgewijzeinstructiesvoorhetinstellenvande training.tijdenseentrainingwordenhiercalorieën,afstand,duur,helling,hartslagensnelheidweergegeven.. Bovendien geefthetmessagecenter(berichtencentrum)calorieënperuur,mets,watt,tempoinminutenper mijl/kilometerengeklommenafstandweer,indiendezefunctieindemanagerconfiguratiegeactiveerdiszieparagraaf5.1 Het servicemenu openen en gebruiken. C. PijltoetsenTIME(DUUR),INCLINE(HELLING)ENSPEED(SNELHEID):Drukopdezepijltoetsenomdetrainingsduur, dehellingvanhetplatformendesnelheidvandeloopbandteverhogenofteverlagen.inhetmessagecenter (BERICHTENCENTRUM)wordendeingevoerdegegevensnetbovendetoetsenweergegeven.Daarnaastkunnendeze toetsenwordeningedruktomeentrainingintestellenofdeconfiguratie-instellingenvandemanagerteveranderen. D. NUMERIEKEtoetsenbord:MetdeNUMERIEKEtoetsenkuntutrainingsduur,moeilijkheidsgraad,bandsnelheid, gewicht,afstand,gekozendoel,geslachtenstreefhartslaginvoeren. E. ToetsCLEAR(WISSEN):Drukeenmaalopdezetoetsomnognietingevoerdegegevenstewissen.Druktijdenshet programmerentweemaalachterelkaaropdezetoetsomdeloopbandteresettenendeprogrammeringsvolgorde opnieuwtestarten. F. ENTER-toets:Drukopdezetoetsomingevoerdeinstelwaardenvoordetraining,zoalsweergegeveninhetMESSAGE CENTER(BERICHTENCENTRUM),tebevestigen. G. ENTERWEIGHT(GEWICHTINVOEREN)toets:Drukopdezetoetsomtijdenseentraininghetgewichtvandegebruiker intevoeren.gebruikdepijltoetsentime(duur)ofhetnumerieketoetsenbordomeengewichtintevoeren. H. WORKOUTSELECTION(TRAININGSKEUZE)-toetsen:Drukopeenvandezetoetsenomhetprogrammavandebetreffendetoetstekiezen.Dezeprogramma somvatten:manual, fat BuRn (handmatig, ververbranding),cardio, Zone TRaInIng +, RandoM (CaRdIo, ZoneTRaInIng, WIllekeuRIg),hIll (heuvel),personal TRaIneR, fit TesT (persoonlijke TRaIneR, fittest) enspeed InTeRval (snelheidsinterval). I. ToetsQUICKSTART(SNELSTART):Drukopdezetoetsomonmiddellijkmeteenhandmatigingevoerdetrainingte beginnen,zondereentrainingsprogrammatehoevenkiezen.wanneerdetrainingeenmaalisgestart,kuntuhet intensiteitsniveauofdetrainingsduurnaarwensbijstellenmetdepijltoetsenofhetnumerieketoetsenbord. J. ToetsPAUSE(PAUZE):Drukopdezetoetsomdebandtestoppenendehuidigetrainingteonderbreken.Gadoormet detrainingdooropentertedrukken. K. ToetsCOOLDOWN(AFKOELING):Drukopdezetoetsomeenautomatischaangepasteafkoelingvandetrainingtestarten. L. EenrondeSTOP-magneetbevindtzichaandelinkerkantvanhetpaneelonderhetbedieningspaneel.Aandezemagneetis eensnoermeteenclipbevestigd.bevestigdeclipaanuwkledingvoordatumetdetrainingbegint.trekdemagneetvan hetsnoervanhetbedieningspaneelomdeloopbandtestoppen.plaatsdemagneetweerterugomhetsysteemteresetten. M. EenrondeSTOP-knopbevindtzichaanderechterkantvanhetpaneelonderhetbedieningspaneel.Drukopdeze knopomdebandtestoppenendehuidigetrainingtebeëindigen. 11

13 N. KOPTELEFOONAANSLUITING:OmnaardeiPodgeschikttekunnenluisteren,moetudekoptelefoonstekkerinditcontactsteken.Hetcontactkannietdoordegebruikerwordenvervangen.NeemcontactopmetdeklantenservicevanLife Fitnessvoorverdereinformatie. O. ipod-houder:degebruikerkaneenipodaansluitenviaeen30-pinsstekker.gebruikdeipod-toetsenofdetoetsenop deipodzelfomeennummerofvideotekiezenenaftespelen. P. ipodtoetsenblok: DetoetsenwordengebruiktomcontrolevaneeniPodtegeven. Ipod ToeTsenBlok S Q T R Q. MUTE(GELUIDUITSCHAKELEN):Gebruikdezetoetsomhetgeluiduitteschakelen. R. MUTE(GELUIDUITSCHAKELEN):Gebruikdezetoetsomhetgeluiduitteschakelen. S. LINKERenRECHTERPIJLTOETSEN:Gebruikdezetoetsenomhetvolumeteverhogenofverlagen. T. PIJLTOETSENOMHOOGenOMLAAG:Gebruikdezetoetsenomhetvolgendeenhetvorigenummertekiezen. activiteitszone U V W GO 2 mph 3 km/h 4 mph 6 km/h 6 mph 9 km/h X U. INCLINEUP/DOWN:MetdepijltoetsenINCLINEUP/DOWN(HELLINGSPERCENTAGEVERHOGEN/VERLA- GEN)kuntuhethellingspercentagevandebandtelkensinstappenvan0,5%wijzigen. V. QUICKSTART:MetdetoetsQUICKSTART(SNELSTART)kuntuonmiddellijkmeteenhandmatigingevoerdetraining beginnen,zondereentrainingsprogrammatehoevenkiezen. W. SPEEDUP/DOWN:MetdepijltoetsenSPEEDUP/DOWN(SNELHEIDVERHOGEN/VERLAGEN)kuntudesnelheidvandebandtelkensinstappenvan0,1mphwijzigen. X. (WANDELEN,JOGGEN,HARDLOPEN)Toetsenvoor3snelheden:Drukopeenvandetoetsenvoor3snelheden voorafgaandaaneentrainingzodatdeloopbandmeteenvoorafingesteldewaardebegint.devoorafingesteldewaardenzijn2 mph/3km/u(wandelen),4mph/6km/u(joggen)en6mph/9km/u(hardlopen).alsutijdenseentraining opdezetoetsendrukt,verandertdebandsnelheidonmiddellijkindevoorafingesteldewaarde. 12

14 2.3 leesrek en accessoirehouders Hetbedieningspaneelheefteeningebouwdleesrek(A),waaroputijdensdetrainingeenboekoftijdschriftkuntleggen. Daarnaastbeschikthetoverdrieingebouwdeaccessoirehouders(B),tweehoudersaandezijkantvoorgrotere voorwerpenzoalsflessenwaterenhouderinhetmiddenvoorkleinerevoorwerpen. A B 13

15 3 heart RaTe Zone TRaInIng 3.1 het Belang van heart RaTe Zone TRaInIng Onderzoekwijstuitdathetaanhoudenvaneenspecifiekehartslagtijdensdetrainingdeoptimalemanierisomdeintensiteit vandetrainingtemetenendebesteresultatentebereiken.hieropisdetrainingsmethodeheartratezonetraining (of hartslagzonetraining)vanlifefitnessgebaseerd. Zonetrainingbepaaltiemandsidealehartslagbereikofhartslagzonevoorhetverbrandenvanvetofhetverbeterenvande cardiovasculaireconditie.dezoneiseenpercentagevanhettheoretischmaximum(hsmax),endewaardehangtafvande training.deformulevoordemaximalehartslagisgedefinieerdinde Guidelines for Exercise Testing and Prescription (Richtlijnen voor het testen en voorschrijven van trainingen) van het American College of Sports Medicine, 8e editie, HRmaxkomt overeenmet206,9minushettotaalvan0,67vermenigvuldigdmetdeleeftijdvandebetreffendepersoon. hs Max = 206,9 - (0,67 * leeftijd) De Life Fitness loopband heeft vijf exclusieve trainingen die de voordelen van de Heart Rate Zone Training ten volle benutten. fat BuRn heart RaTe hill TM extreme heart RaTe TM (vetverbranding) (hartslag helling) (extreme hartslag) CaRdIo heart RaTe InTeRval TM (hartslaginterval) Elketrainingheeftweeranderevoordelen,zoalswordtbesprokeninhoofdstuk4De trainingen. Opmerking: het verdient aanbeveling een fitnesstrainer te raadplegen voor het bepalen van specifieke fitnessdoelen en het opstellen van een trainingsprogramma. Omdestreefhartslagtijdenseentrainingteveranderen,voertueenvoudigwegeennieuwestreefhartslaginmethet NUMERIEKEtoetsenbord. Ukunttijdensdetrainingnaarandereprogramma somschakelenmetdetoetsenworkoutselection(trainingsselectie). DeHeartRateZoneTraining -programma smetendehartslag.draagdeoptionelepolar -telemetrieborstbandofpakde Lifepulse TM -sensorsvast,zodatdeingebouwdecomputervandeloopbanddehartslagtijdensdetrainingkanmeten.de computersteltdehellingshoekautomatischbijomdestreefhartslag,gebaseerdopdewerkelijkehartslag,tehandhaven. leeftijd Theoretische maximale hartslag 65% (ververbranding) 80% (Cardio) Opmerking: raadpleeg de bovenstaande tabel voor de theoretische maximale hartslag en de streefhartslag. 14

16 3.2 hartslagmeting het lifepulse TM -systeem OmhetLifepulse TM -systeemvandeloopbandtijdenseentrainingtegebruikenvoorhetmetenvandehartslag,paktude roestvrijstalensensorsopdevoorsteergo TM -handgreepvast.opelkvandehandgrepenbevindenzichtweesensors.u moetcontactmakenmetalleviersensorsomeenhartslagmetingtekrijgen.dehartslagverschijntophet bedieningspaneelbinnen20tot30secondennahetcontactmetdesensors. Probeerdesensorsnietvasttepakkenbijsnelhedenboven4,5mph(7,2km/u).Bijdezesnelhedenwordthetgebruik vaneenpolar-telemetrie-hartslagborstbandaanbevolen. de optionele polar TeleMeTRIe-haRTslagBoRsTBand DeLifeFitnessloopbandisuitgerustmetPolar telemetrie,eenhartslagmeetsysteemwaarbijopdehuidgedrukte elektrodenhartslagsignalennaarhetbedieningspaneelvandeloopbandzenden.dezeelektrodenzijnbevestigdaaneen Polar-telemetrieborstbanddiedegebruikertijdensdetrainingdraagt.DePolar-telemetrie-hartslagborstbandisoptioneel. UkuntdezebijdeklantenservicevanLifeFitnessbestellen. ZiehetonderstaandediagramvoordejuisteplaatsingvandePolar-telemetrie-hartslagborstband.Deelektroden(A)zijn detweeoneffenvlakkenaandeonderkantvandeband;zemoetenvochtigblijvenomdeelektrischeimpulsenvanhet hartnauwkeurignaardeontvangertekunnenzenden.bevochtigdeelektroden.maakdepolar-telemetriehartslagborstbanddanzohoogmogelijkonderdeborstspierenvast.debandmoetstevigzitten,maarcomfortabel genoegomnormaaltekunnenademen. Dezenderbandverstuurtdehartslagoptimaalwanneerdeelektrodendirectcontactmetdeblotehuidmaken.Hijwerkt echterookgoeddooreendunnelaagnattekleding. Alsudeborstbandelektrodenopnieuwmoetbevochtigen,trekdanhetmiddenvandePolar-telemetrie-hartslagborstband vandeborstafzodatdetweeelektrodenzichtbaarwordenenbevochtigze. Tijdenshetinstellenvaneenhartslagzonetrainingmoetdegebruikereenstartsnelheidinvoeren.AlsergeenPolartelemetrie-hartslagborstbandwordtwaargenomen,isdetoegestanemaximumsnelheid4,5mph(7,2km/u).Alsde Polar-telemetrie-hartslagborstbandwelwordtwaargenomen,isdetoegestanemaximumsnelheid12mph(19km/u). A A 15

17 4 de TRaInIngen 4.1 overzicht van de TRaInIngen DevolgendetrainingenzijnvoorafgeprogrammeerdvoordeLifeFitness-loopband. QuICk start (snelstart) DrukopeenvandeQuickStart-toetsenvoorafgaandaaneentrainingtehebbende loopbandbeginnenbewegenopeenvoorafingesteldewaarde. Devoorafingesteldewaardenzijn2 mph/3km/u (wandelen),4mph/6km/u(joggen)en6mph/9km/u(hardlopen).tijdenseentraining,druktuopdezeknoppenomde bandsnelheidonmiddellijkteveranderenaandevoorafingesteldewaarde. Manual (handmatig) iseentrainingmetconstanteinspanningwaarbijdegebruikerdehellingshoekofsnelheidop iedermomentkanveranderen. RandoM (WIllekeuRIg) iseenintervaltrainingmetvoortdurendwisselendeintensiteitsniveauszonderregelmaatin patroonofvoortgang. hill (heuvel) iseenintervaltraining.intervallenzijnperiodesvanintensieveaerobetraining,regelmatigafgewisseld metperiodesvanminderintensievetraining. speed InTeRval (snelheidsinterval) kandegebruikeromteschakelentussendegebruikergedefinieerde JOGGEN enhardlopen snelheden. Zone TRaInIng + ZoneTrainingtrainingenrichtenzichopspecifiekereeksen,ofzones,voorhetbehoudvaneen hartslagmeterommaximaleresultatentebehalenuitteoefenen. heart RaTe hill TM (hartslag heuvel) voertdegebruikeroverdrieverschillendeheuvelsgebaseerdop destreefhartslagdegebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensors voortdurendvast. heart RaTe InTeRval TM (hartslaginterval) wisseltaftusseneenheuveleneendalgebaseerdopde streefhartslag.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensorsvoortdurendvast. extreme heart RaTe TM (extreme hartslag) iseenintensievetrainingvoormeerervarengebruikers. Hetdoelisomdehartslagzosnelmogelijkomhoogenomlaagtebrengen.DegebruikerdraagteenPolartelemetrie-hartslagborstbandofhoudtdeLifepulse TM -sensorsvoortdurendvast. fat BuRn (ververbranding) iseentrainingmeteenlageintensiteitomeengroterpercentagevetcalorieën tekunnenverbranden.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensorsvoortdurendvast.hetprogrammapasthetintensiteitsniveauaandoordehellingshoek(hoogte)teveranderen,gebaseerdopdewerkelijkehartslag,omdezeop65%vanhettheoretischmaximumtehandhaven. CaRdIo iseenintensieveretrainingvoorfitteregebruikers,metnadrukopmaximalecardiovasculairevoordelen enhettotaalaantalverbrandecalorieën.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtde Lifepulse TM -sensorsvoortdurendvast.hetprogrammapasthetintensiteitsniveauaan,gebaseerdopdewerkelijke hartslag,omdezeop80%vanhettheoretischmaximumtehandhaven. 16

18 TRaInIngen van persoonlijke TRaIneR zijntoegankelijkviadetoetspersonaltrainer(persoonlijke TRAINER).DaartoebehorendevoorafgeprogrammeerdetrainingendIsTanCe goal (streefafstand), CaloRIes goal (gewenst aantal CaloRIeën), TIMe In Zone (gewenste duur BInnen Zone) en sport TRaInIng, alsmedetotzesaangepaste TRaInIngen,diekanwordengeprogrammeerddoordegebruiker. streefafstand iseenafstandgebaseerdetraining. gewenst aantal CaloRIeën iseencalorieverbruikopbasisvandetraining. gewenste duur BInnen Zone iseentijddoorgebrachtineendoelzoneopbasisvandetraining. sport TRaInIng TM (5k) iseentrainingmeteenafstandsdoeldateenechtterreinmetverschillendehellingshoeken simuleert.ditiseenhulpmiddelvoorhardlopersbijhuntrainingvooreenwedstrijdvan3,1miles(5kilometer).deze functieistoegankelijkviadetoetstrainingenvanpersoonlijketrainer. sport TRaInIng TM (10k) iiseentrainingmeteenafstandsdoeldateenechtterreinmetverschillende hellingshoekensimuleert.ditiseenhulpmiddelvoorhardlopersbijhuntrainingvooreenwedstrijdvan6,2miles(10 kilometer).dezefunctieistoegankelijkviadetoetstrainingenvanpersoonlijketrainer. CondITIeTesTs MeT de life fitness fit TesT wordtdecardiovasculaireconditiegemetenenkunnenomde4-6weken verbeteringeninhetuithoudingsvermogenwordengemeten. additional fitness TesTs (aanvullende fitnesstests) lijkenopdefittesttraining,maarzijn gebaseerdopspecifiekevoorafvastgelegdeprotocollen.debeschikbaretestszijn: army physical fitness TesT (fysieke fitnesstest of pft) - (AMERikAANS LEGER) navy physical ReadIness TesT (fysieke vaardigheidstest of prt) - (AMERikAANSE MARiNE) MaRInes physical fitness TesT (pft) - (AMERikAANSE MARiNiERS) air force fitness TesT (prt) - (AMERikAANSE LUCHTMACHT) WfI submax protocol - (international ASSoCiATioN of FiRE FiGHTERS) physical efficiency BaTTeRy (fysieke efficiëntietests of peb) - (AMERikAANSE FEDERALE ordehandhavingsautoriteiten) 17

19 4.2 gebruik van de TRaInIngen SelecteereenworkoutmetbehulpvandeTRAININGSKEUZEofGo-systeemSNELSTARTTOETSEN. Deonderstaandetabel geeftdestappenvoorhetopstellenvanelketrainingaan.gebruikhetnumerieketoetsenblokomdewaardenintevoerenalshet MESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM)daaromvraagt,oofgebruikdepijltoetsenTIME(DUUR),INCLINE(HELLING) of SPEED(SNELHEID) omnaardegewenstewaardeninhetmessagecentertebladeren.druktelkensopenteromdekeuzen tebevestigen.deingevoerdewaardenkunnentijdenselketrainingwordengewijzigd,behalvebijdetrainingenonderdeknopfit TesT. activiteitszone Druk2.0mph/3km/u,4.0mph/ 6km/u,of6.0mph/9km/u Startdetraining snelstart DrukopSNELSTART Startdetraining handmatig DrukopHANDMATIG Voergewichtin Voerduurin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining WIllekeuRIg DrukopWILLEKEURIG Voergewichtin Voerduurin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining vetverbranding DrukopVETVERBRANDING Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining CaRdIo DrukopCARDIO Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining heuvel DrukopHEUVEL Voergewichtin Voerduurin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining TRaInIngen van persoonlijke TRaIneR Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdat TRAININGENVAN PERSOONLIJKETRAINER verschijnt;drukopenter KIESHETGEWENSTE TRAININGSNUMMER,VAN 1TOT6;DRUKOPenter Startdetraining gewenst aantal CaloRIeën Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdat GEWENSTAANTAL CALORIEËN verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voercalorieënin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining streefafstand Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatstreefafstand verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerafstandin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining gewenste duur BInnen Zone Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatgewenstetijd BINNENZONE verschijnt; drukopenter Voergewichtin Voerduurin KiesVetverbrandingofCardio Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining sport TRaInIng TM Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatsporttraining5k ofsporttraining10k verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining heart RaTe hill TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatheart REATHILLverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining heart RaTe InTeRval TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatheartrate INTERVALverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining extreme heart RaTe TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatextremeheart RATEverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voerwandelsnelheidin Voerjoggingsnelheidin Startdetraining life fitness fit TesT DrukherhaaldelijkopFITTEST totdatfittest=5min verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startdetraining army pft Drukherhaaldelijk opfittesttotdatarmy PRTverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde2,0milj(3,2km)test navy prt Drukherhaaldelijk opfittesttotdatnavy PRTverschijnt;drukop ENTER KiesJAofNEE bijdevraag:ishoogte MINDERDAN5000FEET (1524METER)BOVEN ZEENIVEAU? Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde1,5milj(2,4km)test MaRInes pft Drukherhaaldelijk opfittesttotdat MARINESPFTverschijnt; drukopinvoeren KiesJAofNEE bijdevraag:ishoogte MINDERDAN4500FEET (1372M)BOVEN ZEENIVEAU? Voergewichtin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde3,0milj(4,8km)test air force prt Drukherhaaldelijk opfittesttotdatair FORCE PRTverschijnt; drukopenter Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde1,5milj(2,4km)test WfI submax protocol DrukherhaaldelijkopFIT TESTtotdatWFISUBMAX PROTOCOLverschijnt;druk openter Voergewichtin Voerlengtein Voerleeftijdin Start3minutenopwarming Startdetest peb TesT DrukherhaaldelijkopFIT TEST totdatpebtest verschijnt;drukop INVOEREN Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startdetest snelheidsinterval Drukop SNELHEIDSINTERVAL Voergewichtin Voerduurin Voerhellingshoekin Voerjoggingsnelheidin VoerhardloopsnelhEIDIN 18

20 4.3 BesChRIjvIng van de TRaInIngen QuICk start (snelstart) isdesnelstemanieromtebeginnenoefenen.nadesnelstart-toetswordtingedrukt,een manueletrainingbegint,tegeneenzeerlagesnelheidmetdehellingshoekopnultezettenstandaard.gebruikmakenvande snelheidmetbehulpvandetoetsenvoor3snelheden opdeactiviteitszone omnaareenvoorafingesteldesnelheid.gebruik makenvandetoetssnelheid opdeconsoleofopdeactiviteitszone omgeleidelijkdesnelheidomhoogofomlaagals gewenst,ofgebruikhetnumerieketoetsenbordnaareennieuwesnelheidwaardeintevoeren.gebruikmakenvandetoets HELLINGSPERCENTAGEopdeconsoleofopdeActiviteitszoneopdehellingteverplaatsengeleidelijkomhoogofomlaag alsgewenst.vooreennauwkeurigecalorieverbruik,voeruwgewichtmetbehulpvandegewichtinvoerenknop.devooraf ingesteldewaardenzijn: engels standaard eenheden standaard metrische eenheden 2.0mph 3.0kph 4.0mph 6.0kph 6.0mph 9.0kph Manual (handmatig) HetprogrammaManual (handmatig) iseentrainingmetconstanteinspanningwaarbijdegebruikerdehellingshoek ofdesnelheidopiedermomentkanveranderen. RandoM (WIllekeuRIg) HetprogrammaRandoM (WIllekeuRIg) zorgtvooreenterreinmetheuvelsendalendatbijelketrainingvarieert.er zijnmeerdaneenmiljoenverschillendepatronenmogelijk. fat BuRn (vetverbranding) BijdetrainingfaT BuRn (vetverbranding) moetdehartslagvandegebruikervooroptimaleresultatenop65%van hettheoretischmaximum (HRmax)blijven.BijdezetrainingdraagtdegebruikereenPolar-telemetrie-hartslagborstbandof pakthij/zijdelifepulse TM -sensorsvast.alsdegebruikergeenpolar-telemetrie-hartslagborstbanddraagt,staatophet WORKOUTPROFILEWINDOW(SCHERMTRAININGSPROFIEL)eenhartje,enverschijntophetMESSAGECENTER (BERICHTENCENTRUM)eenberichtomdesensorsvasttepakken.Hetbedieningspaneelmeetvoortdurenddehartslag engeeftdezeweerenhetintensiteitsniveauvandeloopbandwordtautomatischaangepastomdestreefwaardete bereikenentehandhaven.ditsysteemvoorkomtzowelovermatigealsonvoldoendetrainingendeaerobevoordelenvan detrainingwordentenvollebenutdoordathetlichaamsvetalsenergiebronwordtgebruikt. Opmerking: het intensiteitsniveau verandert als de hellingshoek verandert. De snelheid kan alleen door de gebruiker worden veranderd. CaRdIo DeCaRdIo trainingisvrijwelidentiekaanfat BuRn (ververbranding),maardestreefhartslag*wordtberekendop 80%vanhettheoretischmaximum(HRmax).Dehogerestreefhartslagversterktdecardiovasculairewerkingomdatde hartspierzwaarderbelastwordt. Opmerking: Het intensiteitsniveau verandert als de hellingshoek verandert. De snelheid kan alleen door de gebruiker worden veranderd. Opmerking: U kunt de streefhartslag op ieder moment veranderen met het NUMERiEkE ToETSENbLok. speed InTeRval (snelheidsinterval) Metditprogrammakandegebruikerwisselentussendedoorhem/haarzelfingesteldesnelhedenvoorJOG(JOGGEN) enrun(hardlopen).detoetsspeedinterval(snelheidsinterval) knippertgedurendedegeheletraining. DegebruikerkantijdensdetrainingopiedermomenttussendesnelhedenwisselendooropdetoetsSPEEDINTERVAL (SNELHEIDSINTERVAL)tedrukken.DehuidigesnelheidverschijntophetschermSPEED(SNELHEID). DevoorafingesteldesnelhedenJOG(JOGGEN)enRUN(HARDLOPEN)kunnenniettijdensdetrainingworden veranderd.desnelheidkanopiedermomenttijdenseentrainingwordenaangepastmetdepijltoetsenvoorspeed (SNELHEID).DoorteschakelentussendesnelhedenJOG(JOGGEN)enRUN(HARDLOPEN)metbehulpvande pijltoetsenvoorspeedinterval(snelheidsinterval) wordtdesnelheidweeropdevoorafingesteldesnelheden JOGenRUNingesteld. 19

INTEGRITY SERIES TREADMILL (CLST) LOOPBAND, INTEGRITY-SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 09/20/10 M051-00K58-A382

INTEGRITY SERIES TREADMILL (CLST) LOOPBAND, INTEGRITY-SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 09/20/10 M051-00K58-A382 INTEGRITY SERIES TREADMILL (CLST) LOOPBAND, INTEGRITY-SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 09/20/10 M051-00K58-A382 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 Fax: 847.288.3703

Nadere informatie

GO-BEDIENINGSPANEEL. Gebruikershandleiding 8998501 REV A-1

GO-BEDIENINGSPANEEL. Gebruikershandleiding 8998501 REV A-1 GO-BEDIENINGSPANEEL Gebruikershandleiding 8998501 REV A-1 HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 FAX: +1 847.288.3703 Telefoonnummer service: +1 800.351.3737 (gratis

Nadere informatie

Classic Series loopband. gebruikershandleiding

Classic Series loopband. gebruikershandleiding Classic Series loopband gebruikershandleiding HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 800.735.3867 (gratis binnen de VS en Canada) Mondiale website:

Nadere informatie

LIFE FITNESS-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 11.17.10 8860701 REV A-2

LIFE FITNESS-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 11.17.10 8860701 REV A-2 LIFE FITNESS-LOOPBAND Gebruikershandleiding 11.17.10 8860701 REV A-2 HOOFDVESTIGING 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 Fax: 847.288.3703 800.735.3867 (gratis binnen de VS

Nadere informatie

CLUB SERIES UPRIGHT LIFECYCLE HOMETRAINERS, CLUB-SERIE (CSLU)

CLUB SERIES UPRIGHT LIFECYCLE HOMETRAINERS, CLUB-SERIE (CSLU) CLUB SERIES UPRIGHT LIFECYCLE HOMETRAINERS, CLUB-SERIE (CSLU) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K63-A300 HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 Fax: 847.288.3703 800.735.3867

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding SportsArt-TR32-1- Het computerscherm De Personal Cardio Advisor De Personal Cardio Advisor is een handige functie dat u helpt bij uw cardiotraining. U dient uw leeftijd in te voeren

Nadere informatie

T3-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 8998101 REV A-1

T3-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 8998101 REV A-1 T3-LOOPBAND Gebruikershandleiding 8998101 REV A-1 HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 FAX: +1 847.288.3703 Telefoonnummer service: +1 800.351.3737 (gratis binnen

Nadere informatie

X1 ELLIPTISCHE CROSSTRAINER VOOR HET HELE LICHAAM. Gebruikershandleiding 8998201 REV A-1

X1 ELLIPTISCHE CROSSTRAINER VOOR HET HELE LICHAAM. Gebruikershandleiding 8998201 REV A-1 X1 ELLIPTISCHE CROSSTRAINER VOOR HET HELE LICHAAM Gebruikershandleiding 8998201 REV A-1 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer service:

Nadere informatie

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer service: 800.351.3737 (gratis

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing JBM-4855-1-

Gebruiksaanwijzing JBM-4855-1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

SportsArt E82. Computerhandleiding

SportsArt E82. Computerhandleiding SportsArt E82 Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

NetworkAIR onderstel voor precisieairconditioner-installatie

NetworkAIR onderstel voor precisieairconditioner-installatie NetworkAIR onderstel voor precisieairconditioner-installatie Onderdelen herkennen Luchtblokkeringspanelen Buffer Bevestigingsbeugel Luchtstroomrichter Verstelbare poten Verlengstuk luchtstroomrichter Voetstuk

Nadere informatie

Dringend veiligheidsbulletin

Dringend veiligheidsbulletin Dringend veiligheidsbulletin Dit is een dringend veiligheidsbulletin betreffende het gebruik van de Welch Allyn Automatische externe defibrillator, AED 10 en MRL Jumpstart. Opmerking: Deze veiligheidskennisgeving

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Specificaties draaimoment en benodigd gereedschap: bedrading bovenover

Specificaties draaimoment en benodigd gereedschap: bedrading bovenover De netvoeding en schakelaar voor uitschakeling van de voeding (EPO) aansluiten op de InfraStruXure PDU Deze aansluiting mag alleen worden verricht door een bevoegde elektricien! Kans op elektrische schokken

Nadere informatie

E-7700p Crosstrainer

E-7700p Crosstrainer Crosstrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan de achterzijde

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Computerhandleiding MI-610

Computerhandleiding MI-610 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

Computerhandleiding JKexer 9840

Computerhandleiding JKexer 9840 Computerhandleiding JKexer 9840 Zorg er eerst voor dat de hoofdschakelaar, die aan de voorkant van de loopband te vinden is, op ON staat. Plaats vervolgens de veiligheidssleutel op de juiste positie. Program

Nadere informatie

Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer.

Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer. - Bewaar deze handleiding voor in de toekomst als u misschien

Nadere informatie

GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG

GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG Sneller klaar Besteed uw tijd aan het werk zelf, niet aan controleren. Trimble kan u daarbij helpen. Hoe Stel de gewenste diepte in. Begin met graven.

Nadere informatie

nl Beknopte handleiding 1 2

nl Beknopte handleiding 1 2 nl Beknopte handleiding 1 2 1 Om te beginnen....................................................................... 3 1.1 Basisinstellingen............................................................ 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor geavanceerd trainingbedieningspaneel

Gebruikershandleiding voor geavanceerd trainingbedieningspaneel Gebruikershandleiding voor geavanceerd trainingbedieningspaneel Inhoud D E E E R S T E S TA P P E N 3 Uw aankoop 4 Storing op radio/tv 5 Veiligheidsinstructies 6 Hartslagtelemetrieborstband 7 Contacthartslagmeting

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Rosemount 415 Fire Pump

Rosemount 415 Fire Pump Beknopte installatiegids 0025-0111-30, Rev AA Januari 200 Rosemount 15 Fire Pump Rosemount 15 Fire Pump Stap 1: Locatie en montagerichting Stap 2: Gaten in de leiding boren Stap 3: Montagebevestigingen

Nadere informatie

Accessoires 1. Tonercartridges. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Accessoires 1. Tonercartridges. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Tonercartridges Waarschuwing: Raak de catridgerol onder de klep niet aan. Accessoires 1 Klep De printer maakt gebruik van vier afzonderlijke tonercartridges, één voor iedere kleur: cyaan, geel, magenta

Nadere informatie

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014 ALBANIË Sneeuwkettingen voor de aandrijfas dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt BELGIË Geen plicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of BOSNIË HERZEGOVINA Winterbandenplicht van

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem compact te houden.

Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem compact te houden. nl_print_file 9/9/02 11:43 am Page 1 Pneumatische Hoge nauwkeurigheid (+/-0,01 mm) en herhaalbaarheid (+/-0,03 mm) geven een precies grijpwerk. Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem

Nadere informatie

SUPERIEURE VORMGEVING

SUPERIEURE VORMGEVING SUPERIEURE VORMGEVING REEDS 40 JAAR STREVEN NAAR PERFECTIE Life Fitness, het bedrijf dat de originele Lifecycle -fiets op de markt bracht, introduceert nu de Lifecycle GX. Deze fiets is biomechanisch ontworpen,

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

OMEGA SERIE VOOR DE MODELLEN: OMEGA 309 OMEGA 409 OMEGA 509 LOOPBAND GEBRUIKSAANWIJZING

OMEGA SERIE VOOR DE MODELLEN: OMEGA 309 OMEGA 409 OMEGA 509 LOOPBAND GEBRUIKSAANWIJZING WARNING! Readand fo low a l instructions and warnings. Failuretouse appropriatecaution could result in serious injury. Keepchildren away from this equipment. WARNUNG! Lesen und befolgensieale Warnhinweise.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment dat aan de voorzijde van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart Installatie-instructies XNX universele zender Modbus -kaart Elektrostatisch gevoelig apparaat (ESD Electrostatic Sensitive Device) Met ESD wordt de overdracht tussen lichamen bedoeld van een elektrostatische

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Via onze website: Modelnummer: PFICVRW70114.0 Serienummer: www.fitnessbenelux.nl. E-mail: service@fitnessbenelux.nl

Via onze website: Modelnummer: PFICVRW70114.0 Serienummer: www.fitnessbenelux.nl. E-mail: service@fitnessbenelux.nl Modelnummer: PFICVRW70114.0 Serienummer: Via onze website: www.fitnessbenelux.nl E-mail: service@fitnessbenelux.nl Fitness Benelux Telefoonnummer: 074-7600200 1 Inhoudsopgave BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN...

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

LOOPBAND. Gebruiksaanwijzing. www.flowfitness.nl

LOOPBAND. Gebruiksaanwijzing. www.flowfitness.nl LOOPBAND Gebruiksaanwijzing www.flowfitness.nl Copyright Flow Fitness B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

NetworkAIR FM precisie-airconditioner

NetworkAIR FM precisie-airconditioner NetworkAIR FM precisie-airconditioner Gids voor ontvangst, uitpakken en verplaatsen Opmerking Bewaar deze instructies! Deze gids bevat belangrijke informatie voor ontvangst, uitpakken en verplaatsen van

Nadere informatie

S4 Monitor Gebruiksinstructies

S4 Monitor Gebruiksinstructies S4 Monitor Gebruiksinstructies Introductie De WR S4 Monitor is ontworpen op basis van een combinatie van hoge technische kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De S4 Monitor bestaat uit 6 Informatie en

Nadere informatie

UltraFill. Snelstarthandleiding voor de zorgverlener

UltraFill. Snelstarthandleiding voor de zorgverlener UltraFill Snelstarthandleiding voor de zorgverlener Opstartcontrolelijst Volg de hieronder vermelde stappen om het maken van de juiste opstelling en het vullen te vereenvoudigen. Controleer voordat u een

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow RainJet een serienummer

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID...1 VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT!...2 INSTALLATIE-INSTRUCTIES...2 UW ZADEL MONTEREN...3 DE VEERSPANNING

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL0860 Serienr. Serienummer Sticker Onderdeel Nr. 60 R6A PROFORM is een merk van ICON Health & Fitness, Inc. 6 Gedrukt in VS WAARSCHUWING: Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructies in deze

Nadere informatie

CR 4.0. English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84

CR 4.0. English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84 CR 4.0 English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84 2 CR 4.0 8 5 3 4 3 4 6 9 1 2 10 A 6 7 CR 4.0 3 B CR 4.0 EN 11 (2x) 12 (12x) 13 (12x) 14 (8x) 15 (2x) 16 (4x) M5*12 M8*16*1.2 M8 M8*20 M5*15 M8*15

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING HeartSine Technologies INHOUDSOPGAVE SAMARITAN PAD CONFIGURATIE SAMARITAN PAD 2000-2005 TRAINER 3 PAD Trainer Accessoires 4 Installeren van de Trainer Pad-Pak 4

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Q1 2008. Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q1 2008. Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Q1 8 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q1/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Dell Latitude 3440/3540

Dell Latitude 3440/3540 Dell Latitude 3440/3540 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude 3440:

Nadere informatie

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1

Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1 Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1 July 2014 (Dutch), version 1.0 2013-2014 smappee NV. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE GOED A.U.B. Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u uw hometrainer gaat gebruiken. Als u een elektronisch product gebruikt, moet u altijd alle instructies

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

Adviesverkoopsprijs 999. Fitenfun promo prijs 649,- (gratis geleverd) Focus Senator. SPECIFICATIES Merk. Kan ook professioneel gebruikt worden!

Adviesverkoopsprijs 999. Fitenfun promo prijs 649,- (gratis geleverd) Focus Senator. SPECIFICATIES Merk. Kan ook professioneel gebruikt worden! Focus Senator Kan ook professioneel gebruikt worden! Ongekend scherp geprijsd. Voor wie wil roeien zoals bij de sportschool is de Balance Fitness Senator, de beste keuze. De Senator is namelijk voorzien

Nadere informatie

English 10 Deutsch 32 Nederlands 57 Français 81 Español 106 Italiano 130 Svenska 156 Suomi 179 RUN 10.0

English 10 Deutsch 32 Nederlands 57 Français 81 Español 106 Italiano 130 Svenska 156 Suomi 179 RUN 10.0 English 10 Deutsch 32 Nederlands 57 Français 81 Español 106 Italiano 130 Svenska 156 Suomi 179 X RUN 10.0 snoitartsuli EN 2 RUN 10.0 EN 7 12 8 9 6 2 4 3 13 2 5 3 11 15 14 1 11 10 10 A RUN 10.0 3 EN B 16

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

Q3 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q3 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q3 27 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/7 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

OB10 Registratie Instructiegids

OB10 Registratie Instructiegids OB10 Registratie Instructiegids Te volgen stappen door levanciers gedurende registratie via Webformulier.. Pag. 2 Punten die uw aandacht vereisen tijdens de registratie Pag. 10 HP Restricted 1 Te volgen

Nadere informatie

PROTEUS PEC-4665 PERSONAL EXERCISE ADVISOR

PROTEUS PEC-4665 PERSONAL EXERCISE ADVISOR PROTEUS PEC-4665 PERSONAL EXERCISE ADVISOR Geavanceerde Technologie Ontworpen voor het hele gezin. Volle specificaties van de PROTEUS PEC-4665. Geavanceerde Technologie Meet het lichaamsvet en hartslag

Nadere informatie

HeatLink HANDLEIDING 1

HeatLink HANDLEIDING 1 HeatLink HANDLEIDING 1 Inhoudsopgave Inhoud van de doos Inhoud van de doos...3 Bedien de temperatuur in huis, altijd en overal...4 Compatibiliteit met ketels en thermostaten...6 De HeatLink aansluiten

Nadere informatie

Digitale HDTV recorder ihdr-5050c Quick Guide

Digitale HDTV recorder ihdr-5050c Quick Guide Digitale HDTV recorder ihdr-5050c Quick Guide Het standaardwachtwoord is 0000. Installatie Waarschuwing: Schakel altijd alle apparaten UIT als u de verbinding instelt, om elektrische schokken te voorkomen.

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

PROTEUS PEC - 4660 PERSONAL EXERCISE ADVISOR. Geavanceerde Technologie Ontworpen voor het hele gezin

PROTEUS PEC - 4660 PERSONAL EXERCISE ADVISOR. Geavanceerde Technologie Ontworpen voor het hele gezin PROTEUS PEC - 4660 PERSONAL EXERCISE ADVISOR Geavanceerde Technologie Ontworpen voor het hele gezin Volle specificaties van de PROTEUS PEC-4660 Geavanceerde Technologie Meet het lichaamsvet en hartslag

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van de sensor Voor gasdetectiesensoren niveau 1

Instructies voor het bijwerken van de sensor Voor gasdetectiesensoren niveau 1 Instructies voor het bijwerken van de sensor Voor gasdetectiesensoren niveau 1 / 1000-5278 Revisie 0 Oktober 2015 Productmanagement Training Service Betrouwbaarheid Instructies voor het bijwerken van de

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q2 28 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221 Installatie Powerline 500 Model XAVB5221 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. 2 Aan de slag Powerline-netwerkoplossingen bieden u een alternatief

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

PARAGON 5S PARAGON 7S PARAGON 7E PARAGON 8E

PARAGON 5S PARAGON 7S PARAGON 7E PARAGON 8E PARAGON 5S PARAGON 7S PARAGON 7E PARAGON 8E LOOPBAND GEBRUIKSAANWIJZING Lees de TECHNISCHE HANDLEIDING door, voordat u de GEBRUIKSAANWIJZING gaat doorlezen. 2 MONTAGE WAARSCHUWING Bij enkele montagestappen

Nadere informatie

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS De Polar CS snelheidssensor W.I.N.D. is bedoeld voor meting van de snelheid en de afstand tijdens het fietsen. De sensor is niet geschikt of

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Informatie over deze uitgave. Handelsmerken. Veiligheidsinformatie. Waarschuwingen en veiligheidsadviezen. Informatie over elektronische emissie

Informatie over deze uitgave. Handelsmerken. Veiligheidsinformatie. Waarschuwingen en veiligheidsadviezen. Informatie over elektronische emissie Informatie over deze uitgave Handelsmerken Veiligheidsinformatie 1 Waarschuwingen en veiligheidsadviezen Informatie over elektronische emissie Energy star Laserinformatie Informatie over deze uitgave 2

Nadere informatie

seca analytics Korte instructie voor de installatie

seca analytics Korte instructie voor de installatie seca analytics 5 Korte instructie 5 seca analytics Korte instructie voor de installatie Korte instructie voor de installatie Afzonderlijke werkplek inrichten D eze korte instructie laat u zien hoe u uw

Nadere informatie