CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100"

Transcriptie

1 CLUB SERIES TREADMILL (CST) (LOOPBAND, CLUB-SERIE) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K60-A100

2 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois VS Fax: (gratis binnen de VS en Canada) Wereldwijde website: InternatIonale kantoren noord-, MIdden- en ZuId-aMerIka noord-amerika life fitness Inc N River Road Schiller Park, IL VS Telefoon: (847) Fax: (847) service: sales/marketing: Kantooruren: 7:00-18:00 uur (CST) Brazilië life fitness Brasil Av. Cidade Jardim, 900 Jd. Paulistano São Paulo, SP BRAZILIË SAC: Telefoon: +55 (11) Fax: +55 (11) service: sales/marketing: Kantooruren service: 9:00-17:00 uur (BRT) (maandag-vrijdag) Kantooruren winkel: 9:00-20:00 uur (BRT) (maandag-vrijdag) 10:00-16:00 uur (BRT) (zaterdag) latijns-amerika en Caribisch Gebied* life fitness Inc N River Road Schiller Park, IL VS Telefoon: (847) Fax: (847) service: sales/marketing: Kantooruren: 7:00 uur - 18:00 uur (CST) europa, MIdden-oosten en afrika (emea) nederland & luxemburg life fitness atlantic BV Bijdorpplein LB Barendrecht NEDERLAND Telefoon: (+31) Fax: (+31) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-17:00 uur (CET) Verenigd koninkrijk & Ierland life fitness uk ltd Queen Adelaide Ely, Cambs, CB7 4UB Telefoon: Algemeen kantoor (+44) Klantenservice (+44) Fax: (+44) service: sales/marketing: Kantooruren: Algemeen kantoor: uur (GMT) Klantenservice: 8:30-17:00 uur (GMT) duitsland & Zwitserland life fitness europe GMBH Siemensstraße Unterschleißheim DUITSLAND Telefoon: (+49) (Duitsland) Fax: (+41) (Zwitserland) (+49) (Duitsland) (+41) (Zwitserland) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) oostenrijk life fitness austria Vertriebs G.m.b.H. Dückegasse 7-9/3/ Wenen OOSTENRIJK Telefoon: (+43) Fax: (+43) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) spanje life fitness IBerIa C/Frederic Mompou 5, 1º1ª Sant Just Desvern Barcelona SPANJE Telefoon: (+34) Fax: (+34) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (maandag - donderdag) uur (vrijdag) België life fitness Benelux nv Parc Industriel de Petit-Rechain 4800 Verviers BELGIË Telefoon: (+32) Fax: (+32) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-17:00 uur (CET) Italië life fitness europe GmbH Siemensstraße Unterschleißheim DUITSLAND Telefoon: (+39) Service: (In Italië) Fax: (+39) service: sales/marketing: Kantooruren: 08:30-16:30 uur (CET) alle overige emea-landen & distributeurs C-eMea* Bijdorpplein LB Barendrecht NEDERLAND Telefoon: (+31) Fax: (+31) service: sales/marketing: Kantooruren: uur (CET) azië pacific (ap) Japan life fitness Japan Nippon Brunswick Bldg., #8F Sendagaya Shibuya-Ku, Tokio Japan Telefoon: (+81) Fax: (+81) service: sales/ marketing: Kantooruren: uur (JAPAN) China en Hongkong life fitness asia pacific ltd Room 2610, Miramar Tower 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon HONGKONG Telefoon: (+852) Fax: (+852) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-18:00 uur alle andere landen in azië pacific & distributeurs azië pacific* Room 2610, Miramar Tower 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon HONGKONG Telefoon: (+852) Fax: (+852) service: sales/marketing: Kantooruren: 9:00-18:00 uur * Zie tevens voor informatie over plaatselijke vertegenwoordigers of leveranciers. 1

3 Inhoudsopgave hoofdstuk/ paragraaf Beschrijving 1 DeEersteStappen BelangrijkeVeiligheidsinstructies Opstellen BedieningspaneelEnActiviteitszone OverzichtVanBedieningspaneelEnActiviteitszone ConsoleOverlayAndActivityZoneDescriptions LeesrekEnAccessoirehouders HeartRateZoneTraining HetBelangVanHeartRateZoneTraining Hartslagmeting DeTrainingen OverzichtVanDeTrainingen GebruikVanDeTrainingen BeschrijvingVanDeTrainingen EffectiefTrainenOpDeLifeFitness-Loopband Servicemenu(OptioneleInstellingen) HetServicemenuOpenenEnGebruiken Manager sconfiguration(managerconfiguratie)(optioneleinstellingen) OnderhoudEnTechnischeGegevens TipsVoorPreventiefOnderhoud SchemaVoorPreventiefOnderhoud ProblemenMetDeLoopbandOplossen OplossenVanProblemenMetDeOptionelePolar Telemetrie-Hartslagborstband OplossenVanProblemenMetDeiPod DeLoopbandBijstellenEnSpannen ProactieveBandslijtagemelding Productservice/PlaatsVanHetSerienummer Specificaties SpecificatiesVanDeLifeFitnessCSTLoopband Garantie-Informatie LifeFitness,eendivisievanBrunswickCorporation.Allerechtenvoorbehouden. 2

4 Voordatuditproductingebruikneemt,ishetvanessentieelbelangdatudezegebruikershandleidinginzijnGEHEEL doorneemt,evenalsallemontage-instructies. Dehandleidingbeschrijftdeinstallatievanhetapparaatengeeftaanwijzingenoverhetjuisteenveiligegebruik. KlasseHB(woonhuizen):huishoudelijkgebruik. voorzichtig: Bij aanpassingen of veranderingen van dit apparaat kan de productgarantie vervallen. Elkeservicebeurt,behalveschoonmakenofonderhouddoordegebruiker,moetdooreenerkendeservicemonteur wordenuitgevoerd.hetapparaatbevatgeenonderdelendiedoordegebruikerkunnenwordengerepareerd. 3

5 Dezegebruikershandleidingbeschrijftdewerkingenfunctiesvanhetonderstaandeproduct: Integrity series Treadmill (CsT) Zie Specificaties indezehandleidingvoorproductspecifiekefuncties. doel: Deloopbandiseentrainingsapparaatwaaropdegebruikeropeenbewegendeondergrondopdeplaatskanwandelenofhardlopen. LifeFitnessachthetZEERraadzaamdatu,voordatuaaneentrainingsprogrammabegint,eerstdeartsbezoektvoor eenvolledigmedischonderzoek,inhetbijzonderindienerinuwfamiliepersonenmethogebloeddrukofeenhartaandoeningvoorkomen,ofindienuouderdan45bent,rookt,eenhoogcholesterolgehaltehebt,zwaarlijvigbentofindienu hetafgelopenjaarnietregelmatighebtgetraind. Indienutijdensdetraininghetgevoelhebthetbewustzijntegaanverliezen,duizeligofkortademigwordtofpijnhebt, stopdetrainingdanonmiddellijk. 4

6 1 de eerste stappen 1.1 BelangRIjke veiligheidsinstructies Leesalleinstructiesvoordatudeloopbandgaatgebruiken. gevaar: TrekaltijddestekkervanhetLifeFitness-apparaatuithetstopcontactvoordatuhetapparaat schoonmaaktofonderhoudtomdekansopelektrischeschokkentebeperken. WaaRsChuWIng: Omdekansopbrandwonden,brand,elektrischeschokkenenlichamelijkletsel tebeperken,ishetvanessentieelbelangdatelkapparaatopeengeaardstopcontactwordtaangesloten. WaaRsChuWIng: Zorgvooreenvrijeruimtevan6,5feet(2meter)bij3feet(1meter)achterde loopbanddiegeenobstakelsbevat,inclusiefmuren/wanden,meubilairenandereapparatuur. WaaRsChuWIng: Zorgdatnoodstopkoordmeteenklemaandegebruikerbevestigdisenzichop dejuisteplaatsopdeloopbandbevindtvoordatumetdetrainingbegint. ZetdeAAN/UIT-schakelaarindestandUITentrekdestekkeruithetstopcontactomhetapparaatuitteschakelen. GebruiknooiteenLifeFitness-apparaatalshetnetsnoerofdestekkerbeschadigdis,ofalshetapparaatgevallenof beschadigdisofzelfsgedeeltelijkinhetwaterisondergedompeld.neemindatgevalcontactopmetde klantenservicevanlifefitness. Plaatshetapparaatzodanigdatdestekkergemakkelijkbereikbaaris. Houdhetnetsnoeruitdebuurtvanverwarmdeoppervlakken.Trekhetapparaatnietvooruitaanhetnetsnoeren gebruikhetsnoernietalshandgreep.leidhetnetsnoernietoverdevloeronderoflangsdezijkantvandeloopband. Raadpleegparagraaf1.2voordejuisteverloopvanhetnetsnoer. Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethetwordenvervangendoordefabrikant,eenerkendeservicemonteurofeen soortgelijkedeskundigeomgevarentevoorkomen. Gebruikditapparaatnietopplaatsenwaarspuitbussenwordengebruiktofwaarzuurstofwordttoegediend.Deze productenverhogendekansopbrandenexplosie. Volgaltijddeinstructiesdieophetbedieningspaneelwordenaangegeven. Nauwtoezichtisgebodenalshetapparaatindenabijheidvankinderenofgehandicaptenwordtgebruikt. Gebruikditapparaatnietbuiten,naasteenzwembadofineenvochtigeruimte. GebruikhetLifeFitness-apparaatnooitalsdeluchtgatengeblokkeerdzijn.Zorgdatdeluchtgatenvrijzijnvan pluizen,haarofanderblokkerendmateriaal. Steekgeenvoorwerpenindeopeningenvanditapparaat.Alsietsinhetapparaatvalt,zetdestroomdanuit,trekde stekkeruithetstopcontactenhaalhetvoorwerpervoorzichtiguit.neemalsuhetvoorwerpnietkuntbereiken contactopmetdeklantenservicevanlifefitness. Plaatsnooitbekersmetvloeistofrechtstreeksophettoestel,maargebruikhiervooreenaccessoirehouder.Gebruik vanbekersmeteendekselwordtaanbevolen. Gebruikditapparaatnietmetblotevoeten.Draagaltijdschoenen.Draagschoenenmetrubberenzolenof antislipzolen.schoenenmethakken,lerenzolen,noppenofspikeszijnnietgeschikt.controleerofergeensteentjes indezolenvastzitten. Houdlossekleding,vetersenhanddoekenuitdebuurtvanbewegendeonderdelen. Reiknietinofonderhetapparaatenkantelhetniettijdenshetgebruik. Deleuningenkunnenzonodiggebruiktwordenvoormeerstabiliteit,maarzezijnnietvoorcontinugebruik. Stapdeloopbandnooitopofafterwijlhijinbewegingis.Maakgebruikvandeleuningenvoorextrahouvast.Ingeval vannood,alsubijvoorbeeldstruikelt,moetudeleuningenvastpakkenenuwvoetenopdezijplatformszetten. Loopofjognooitachteruitopdeloopband. 5

7 Wanneerdeloopbandstilgezetmoetworden,zetuhetschermopSELECTWORKOUT(KIESTRAINING).(Druk tweemaalopstopalsditnognietophetschermstaat.)houdvervolgensdetoetsspeeddown(snelheid VERLAGEN)ingedruktendrukopPAUZE.Ophetschermverschijntnu IMMOBILIZED(STILGEZET).Indeze standwerktdeloopbandniet.debandenhellingmotorenzijnuitgeschakeld.deloopbandblijftindezestandstaan tijdenshetresetten,aanenuitzettenenz.omterugtegaannaardenormalewerkingherhaaltudezelfde toetsenreeks:houddetoetsspeeddown(snelheidverlagen)ingedruktendrukdanoppauze.ophet schermverschijntweer SELECTWORKOUT(KIESTRAINING). Gebruikditapparaatalleenvoorhetindezehandleidingbeschrevendoel.Gebruikgeenaccessoiresdienietdoorde fabrikantzijnaanbevolen. BeWaaR deze InsTRuCTIes om later Te kunnen Raadplegen. 6

8 1.2 opstellen LeesdehandleidingvoordatudeLifeFitnessloopbandgaatinstalleren.Plaatsdeloopbandopdeplaatsvangebruik voordatumetdeinstallatiebegint. elektrische vereisten DeLifeFitnessLoopbandCSTiseennon-dedicatedelektrischelijnvolgensdeconfiguratiesdieindegrafiekhieronder. Opmerking: verander niets aan de meegeleverde stekker. Als de stekker niet in het aanwezige stopcontact past, laat dan een erkende elektriciën een geschikt stopcontact installeren. aardingsinstructies DitLifeFitness-apparaatmoetgoedgeaardzijn.Mochtdeloopbandnietmeer(goed)werken,danzorgteengoede aardingvooreenpadvandelaagsteweerstandvoordestroomenvermindertzodekansdatiemanddiehetapparaat aanraaktofgebruikt,eenschokkrijgt.elkapparaatisvoorzienvaneenelektrischsnoermeteenbeschermingsleidingen eengeaardestekker.destekkermoetineendaarvoorgeschiktstopcontactgestokenworden,datvolgensdegeldende regelsenvoorschriftenisgeïnstalleerdengeaard. gebruik geen tijdelijke adapter om deze stekker in noord-amerika in een tweepolig stopcontact te steken. Indien er geen goed geaard 15 a-stopcontact beschikbaar is, moet u deze door een erkende elektriciën laten installeren. Modellen voor 15 a of meer moeten aangesloten worden op een speciale stroomkring worden aangesloten. gevaar: elektrische schokken kunnen ontstaan als de beschermingsleiding niet goed wordt aangesloten. Roep de hulp in van een erkende elektriciën als u niet precies weet hoe het apparaat geaard moet worden. verander nooit de meegeleverde stekker. als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een gediplomeerd elektricien een geschikt stopcontact installeren. Bij wijzigingen van de stekker vervalt de garantie. 7

9 opstellen en stabiliseren van de life fitness-loopband Volgalleveiligheidsinstructiesvanparagraaf1.1openzetdeloopbandopdeplaatswaarhijgebruiktgaatworden.Zie hoofdstuk7 voorhetbenodigdevloeroppervlak(afmetingennamontage). vrije RuIMTes Devolgendeinformatiewordtverstrektalsregionaleveiligheidsinstructiebetreffendevrijeruimtesrondomdebuitenkant vandeloopband. eu: DeEuropeseveiligheidsnormEN957vereisteenminimalevrijeruimtevan6,5feet(2meter)vanafde achterkantvandeloopbandnaareenvoorwerpofvlak. verenigde staten en andere regio s: DeinternationalenormASTMF adviseerteenminimalevrije ruimtevan1,65feet(0,5meter)aanelkekantvandeloopbandenvan3feet(1meter)vanafhetverstepuntvan hetbewegendoppervlakaandeachterkantvanhetapparaatof6,5feet(2meter)vanafhetversteobstakelpunt aandeachterkantominnoodgevallendeloopbandtekunnenverlaten. Controleerdestabiliteitvanhetapparaatnadathetisopgesteld.Alshetapparaatook maarenigszinswiebelt,ofalshetnietstabielstaat,moetubepalenwelkepootdevloer nietraakt.omhetapparaatbijtestellen,draaitucontramoer(a)losenverdraaitu destabilisatiepoot(b)totdathetapparaatnietmeerwiebeltenbeide stabilisatiepotenstevigopdevloerstaan.draaivervolgensdecontramoerweervast. Opmerking: Voor de goede werking van het apparaat is het zeer belangrijk dat de stabilisatiepoot correct wordt afgesteld. Een onstabiel apparaat kan scheeflopen van de loopband veroorzaken. Een waterpas wordt aanbevolen om het toestel goed horizontaal te zetten. aan/uit-schakelaar DeON/OFF(AAN/UIT)-schakelaarbevindtzichophetvoorpaneelonderaanopdeloopband.Hijheefttweestanden: I (één)vooron(aan)en 0 (nul)vooroff(uit). de loopband CenTReRen Wanneerdeloopbandgeïnstalleerdisenhorizontaalstaat,moetucontrolerenofdebandgoedspoort.Steekeerstde stekkerineengeschiktstopcontact.zieelektrische vereisten aanhetbeginvandithoofdstukvoordetails.zetde loopbandvervolgensaan. Laatiemandopdeplatformsaanweerskantenvanhetframevandeloopbandstaan.Ganunognietopdebandstaan. DrukopdetoetsQUICKSTART(SNELSTART) enverhoogdesnelheidtot4mph(6,4km/u)metdepijlspeedup (SNELHEIDVERHOGEN). Alsdebandnainschakelingnaarrechtsafwijkt,laatiemandandersdanderechterspanbouteenkwartslagnaarrechts draaienenvervolgensdelinkerspanbout(c)eenkwartslagnaarlinks.ziedeonderstaandeillustratie.numoetdeband weerpreciesinhetmiddenvanderollopen. Alsdebandnaarlinksafwijkt,draaitudelinkerspanbouteenkwartslagnaarrechtsenvervolgensderechterspanbout eenkwartslagnaarlinkszodatdebandweerpreciesinhetmiddenvanderolloopt. Herhaaldittotdatdeloopbandpreciesinhetmiddenloopt.Laatdebandenkeleminutenlangdraaienomerzekervante zijndathijgoedblijftlopen. Opmerking: draai de stelschroeven niet meer dan een volle slag in elke richting. Neem contact op met de klantenservice van Life Fitness als de band na een volle slag nog niet goed spoort. 8 C

10 service access port DetweenetwerkpoortenvanhettypeRJ45(A)opdeachterkantvanhetbedieningspaneelzijn onderlingverwisselbaar.metdezenetwerkpoorten,diezichachterdetoegangsklepaande achterkantvanhetbedieningspaneelbevinden,zorgenvoorsoftware-updatesconsole. A verloop van het netsnoer Hetnetsnoerkanineenrechtelijnvanafdeloopbandwordengelegd,wordeningekortenlinksvoor(voordegebruiker)uit deloopbandkomenof,metgebruikmakingvandesnoerklemmen,onderhetframelopenenrechtsachter(voordegebruiker)uitdeloopbandkomen. Devolgendeaanlegoptiesvoorhetnetsnoerwordenaanbevolen: Trekdestekkeruithetstopcontactensteekdeklemmenindedaarvoorbestemdeopeningen.Ziedeonderstaandeillustratie.Plaatsdeklemmenvolgenspatroon1of2enzethetsnoervastmetdeklemmen,waarbijhetteveelaansnoer tussendeklemmenblijft. Opmerking: wellicht moet u de loopband kantelen om het netsnoer goed te kunnen aanleggen. Alsuhetnetsnoeropeenstopcontactvóórdeloopbandwiltaansluiten,gebruiktupatroon1. Opmerking: om rekening met de helling van de loopband te houden, is bij stopcontacten vóór de loopband minstens 2 feet of 24 inch (60 cm) netsnoer nodig tussen het stopcontact en de laatste snoerklem. Alsuhetnetsnoeropeenstopcontactachterdeloopbandwiltaansluiten,gebruiktupatroon2. WaaRsChuWIng: zorg voor een vrije ruimte van 6,5 feet (1,8 m) achter de loopband. neem zo nodig contact op met de klantenservice van life fitness voor een optioneel langer netsnoer.. WaaRsChuWIng: zorg dat het netsnoer (a) de loopband niet aanraakt en niet beklemd raakt tussen het frame (C), de hefarm (B) of het wiel. anders kan ernstig letsel ontstaan. Opmerking: Wanneer u patroon 1 gebruikt, is het van het grootste belang om het netsnoer TUSSEN het hefframe en het hoofdframe te leiden. 9

11 The heart rate displayed may be inaccurate and should be used for reference only. La fréquence cardiaque affichée peut être inexacte et ne doit être utilisée qu'à titre de référence. 2 BedIenIngspaneel en activiteitszone 2.1 overzicht van BedIenIngspaneel en activiteitszone MethetcomputergestuurdebedieningspaneelenActiviteitszonevandeloopbandkandegebruikerdetrainingop zijn/haarpersoonlijkeconditieendoelenafstemmenenhetverloopvandetrainingvolgen.metditgebruiksvriendelijke bedieningspaneelkandegebruikerdeverbeteringvanzijn/haarconditievantrainingtottrainingvolgen. A D C B Workout Profiles ipod Enter Weight H I J K E G F O L N M 10

12 2.2 BesChRIjvIng BedIenIngspaneel en activiteitszone A. WORKOUTPROFILEWINDOW(SCHERMTRAININGSPROFIEL):Gedurendedetrainingwordenheuvelsendalenop ditschermweergegevenalskolomvormigelichtstaven.hetaantalverlichtestavenineenkolomkomtovereenmethet hellingspercentage. B. MESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM):Opditschermvindtustapsgewijzeinstructiesvoorhetinstellenvande training.tijdenseentrainingwordenhiercalorieën,afstand,duur,helling,hartslagensnelheidweergegeven.. Bovendien geefthetmessagecenter(berichtencentrum)calorieënperuur,mets,watt,tempoinminutenper mijl/kilometerengeklommenafstandweer,indiendezefunctieindemanagerconfiguratiegeactiveerdiszieparagraaf5.1 Het servicemenu openen en gebruiken. C. PijltoetsenTIME(DUUR),INCLINE(HELLING)ENSPEED(SNELHEID):Drukopdezepijltoetsenomdetrainingsduur, dehellingvanhetplatformendesnelheidvandeloopbandteverhogenofteverlagen.inhetmessagecenter (BERICHTENCENTRUM)wordendeingevoerdegegevensnetbovendetoetsenweergegeven.Daarnaastkunnendeze toetsenwordeningedruktomeentrainingintestellenofdeconfiguratie-instellingenvandemanagerteveranderen. D. NUMERIEKEtoetsenbord:MetdeNUMERIEKEtoetsenkuntutrainingsduur,moeilijkheidsgraad,bandsnelheid, gewicht,afstand,gekozendoel,geslachtenstreefhartslaginvoeren. E. ToetsCLEAR(WISSEN):Drukeenmaalopdezetoetsomnognietingevoerdegegevenstewissen.Druktijdenshet programmerentweemaalachterelkaaropdezetoetsomdeloopbandteresettenendeprogrammeringsvolgorde opnieuwtestarten. F. ENTER-toets:Drukopdezetoetsomingevoerdeinstelwaardenvoordetraining,zoalsweergegeveninhetMESSAGE CENTER(BERICHTENCENTRUM),tebevestigen. G. ENTERWEIGHT(GEWICHTINVOEREN)toets:Drukopdezetoetsomtijdenseentraininghetgewichtvandegebruiker intevoeren.gebruikdepijltoetsentime(duur)ofhetnumerieketoetsenbordomeengewichtintevoeren. H. WORKOUTSELECTION(TRAININGSKEUZE)-toetsen:Drukopeenvandezetoetsenomhetprogrammavandebetreffendetoetstekiezen.Dezeprogramma somvatten:manual, fat BuRn (handmatig, ververbranding),cardio, Zone TRaInIng +, RandoM (CaRdIo, ZoneTRaInIng, WIllekeuRIg),hIll (heuvel),personal TRaIneR, fit TesT (persoonlijke TRaIneR, fittest) enspeed InTeRval (snelheidsinterval). I. ToetsQUICKSTART(SNELSTART):Drukopdezetoetsomonmiddellijkmeteenhandmatigingevoerdetrainingte beginnen,zondereentrainingsprogrammatehoevenkiezen.wanneerdetrainingeenmaalisgestart,kuntuhet intensiteitsniveauofdetrainingsduurnaarwensbijstellenmetdepijltoetsenofhetnumerieketoetsenbord. J. ToetsPAUSE(PAUZE):Drukopdezetoetsomdebandtestoppenendehuidigetrainingteonderbreken.Gadoormet detrainingdooropentertedrukken. K. ToetsCOOLDOWN(AFKOELING):Drukopdezetoetsomeenautomatischaangepasteafkoelingvandetrainingtestarten. L. EenrondeSTOP-magneetbevindtzichaandelinkerkantvanhetpaneelonderhetbedieningspaneel.Aandezemagneetis eensnoermeteenclipbevestigd.bevestigdeclipaanuwkledingvoordatumetdetrainingbegint.trekdemagneetvan hetsnoervanhetbedieningspaneelomdeloopbandtestoppen.plaatsdemagneetweerterugomhetsysteemteresetten. M. EenrondeSTOP-knopbevindtzichaanderechterkantvanhetpaneelonderhetbedieningspaneel.Drukopdeze knopomdebandtestoppenendehuidigetrainingtebeëindigen. 11

13 N. KOPTELEFOONAANSLUITING:OmnaardeiPodgeschikttekunnenluisteren,moetudekoptelefoonstekkerinditcontactsteken.Hetcontactkannietdoordegebruikerwordenvervangen.NeemcontactopmetdeklantenservicevanLife Fitnessvoorverdereinformatie. O. ipod-houder:degebruikerkaneenipodaansluitenviaeen30-pinsstekker.gebruikdeipod-toetsenofdetoetsenop deipodzelfomeennummerofvideotekiezenenaftespelen. P. ipodtoetsenblok: DetoetsenwordengebruiktomcontrolevaneeniPodtegeven. Ipod ToeTsenBlok S Q T R Q. MUTE(GELUIDUITSCHAKELEN):Gebruikdezetoetsomhetgeluiduitteschakelen. R. MUTE(GELUIDUITSCHAKELEN):Gebruikdezetoetsomhetgeluiduitteschakelen. S. LINKERenRECHTERPIJLTOETSEN:Gebruikdezetoetsenomhetvolumeteverhogenofverlagen. T. PIJLTOETSENOMHOOGenOMLAAG:Gebruikdezetoetsenomhetvolgendeenhetvorigenummertekiezen. activiteitszone U V W GO 2 mph 3 km/h 4 mph 6 km/h 6 mph 9 km/h X U. INCLINEUP/DOWN:MetdepijltoetsenINCLINEUP/DOWN(HELLINGSPERCENTAGEVERHOGEN/VERLA- GEN)kuntuhethellingspercentagevandebandtelkensinstappenvan0,5%wijzigen. V. QUICKSTART:MetdetoetsQUICKSTART(SNELSTART)kuntuonmiddellijkmeteenhandmatigingevoerdetraining beginnen,zondereentrainingsprogrammatehoevenkiezen. W. SPEEDUP/DOWN:MetdepijltoetsenSPEEDUP/DOWN(SNELHEIDVERHOGEN/VERLAGEN)kuntudesnelheidvandebandtelkensinstappenvan0,1mphwijzigen. X. (WANDELEN,JOGGEN,HARDLOPEN)Toetsenvoor3snelheden:Drukopeenvandetoetsenvoor3snelheden voorafgaandaaneentrainingzodatdeloopbandmeteenvoorafingesteldewaardebegint.devoorafingesteldewaardenzijn2 mph/3km/u(wandelen),4mph/6km/u(joggen)en6mph/9km/u(hardlopen).alsutijdenseentraining opdezetoetsendrukt,verandertdebandsnelheidonmiddellijkindevoorafingesteldewaarde. 12

14 2.3 leesrek en accessoirehouders Hetbedieningspaneelheefteeningebouwdleesrek(A),waaroputijdensdetrainingeenboekoftijdschriftkuntleggen. Daarnaastbeschikthetoverdrieingebouwdeaccessoirehouders(B),tweehoudersaandezijkantvoorgrotere voorwerpenzoalsflessenwaterenhouderinhetmiddenvoorkleinerevoorwerpen. A B 13

15 3 heart RaTe Zone TRaInIng 3.1 het Belang van heart RaTe Zone TRaInIng Onderzoekwijstuitdathetaanhoudenvaneenspecifiekehartslagtijdensdetrainingdeoptimalemanierisomdeintensiteit vandetrainingtemetenendebesteresultatentebereiken.hieropisdetrainingsmethodeheartratezonetraining (of hartslagzonetraining)vanlifefitnessgebaseerd. Zonetrainingbepaaltiemandsidealehartslagbereikofhartslagzonevoorhetverbrandenvanvetofhetverbeterenvande cardiovasculaireconditie.dezoneiseenpercentagevanhettheoretischmaximum(hsmax),endewaardehangtafvande training.deformulevoordemaximalehartslagisgedefinieerdinde Guidelines for Exercise Testing and Prescription (Richtlijnen voor het testen en voorschrijven van trainingen) van het American College of Sports Medicine, 8e editie, HRmaxkomt overeenmet206,9minushettotaalvan0,67vermenigvuldigdmetdeleeftijdvandebetreffendepersoon. hs Max = 206,9 - (0,67 * leeftijd) De Life Fitness loopband heeft vijf exclusieve trainingen die de voordelen van de Heart Rate Zone Training ten volle benutten. fat BuRn heart RaTe hill TM extreme heart RaTe TM (vetverbranding) (hartslag helling) (extreme hartslag) CaRdIo heart RaTe InTeRval TM (hartslaginterval) Elketrainingheeftweeranderevoordelen,zoalswordtbesprokeninhoofdstuk4De trainingen. Opmerking: het verdient aanbeveling een fitnesstrainer te raadplegen voor het bepalen van specifieke fitnessdoelen en het opstellen van een trainingsprogramma. Omdestreefhartslagtijdenseentrainingteveranderen,voertueenvoudigwegeennieuwestreefhartslaginmethet NUMERIEKEtoetsenbord. Ukunttijdensdetrainingnaarandereprogramma somschakelenmetdetoetsenworkoutselection(trainingsselectie). DeHeartRateZoneTraining -programma smetendehartslag.draagdeoptionelepolar -telemetrieborstbandofpakde Lifepulse TM -sensorsvast,zodatdeingebouwdecomputervandeloopbanddehartslagtijdensdetrainingkanmeten.de computersteltdehellingshoekautomatischbijomdestreefhartslag,gebaseerdopdewerkelijkehartslag,tehandhaven. leeftijd Theoretische maximale hartslag 65% (ververbranding) 80% (Cardio) Opmerking: raadpleeg de bovenstaande tabel voor de theoretische maximale hartslag en de streefhartslag. 14

16 3.2 hartslagmeting het lifepulse TM -systeem OmhetLifepulse TM -systeemvandeloopbandtijdenseentrainingtegebruikenvoorhetmetenvandehartslag,paktude roestvrijstalensensorsopdevoorsteergo TM -handgreepvast.opelkvandehandgrepenbevindenzichtweesensors.u moetcontactmakenmetalleviersensorsomeenhartslagmetingtekrijgen.dehartslagverschijntophet bedieningspaneelbinnen20tot30secondennahetcontactmetdesensors. Probeerdesensorsnietvasttepakkenbijsnelhedenboven4,5mph(7,2km/u).Bijdezesnelhedenwordthetgebruik vaneenpolar-telemetrie-hartslagborstbandaanbevolen. de optionele polar TeleMeTRIe-haRTslagBoRsTBand DeLifeFitnessloopbandisuitgerustmetPolar telemetrie,eenhartslagmeetsysteemwaarbijopdehuidgedrukte elektrodenhartslagsignalennaarhetbedieningspaneelvandeloopbandzenden.dezeelektrodenzijnbevestigdaaneen Polar-telemetrieborstbanddiedegebruikertijdensdetrainingdraagt.DePolar-telemetrie-hartslagborstbandisoptioneel. UkuntdezebijdeklantenservicevanLifeFitnessbestellen. ZiehetonderstaandediagramvoordejuisteplaatsingvandePolar-telemetrie-hartslagborstband.Deelektroden(A)zijn detweeoneffenvlakkenaandeonderkantvandeband;zemoetenvochtigblijvenomdeelektrischeimpulsenvanhet hartnauwkeurignaardeontvangertekunnenzenden.bevochtigdeelektroden.maakdepolar-telemetriehartslagborstbanddanzohoogmogelijkonderdeborstspierenvast.debandmoetstevigzitten,maarcomfortabel genoegomnormaaltekunnenademen. Dezenderbandverstuurtdehartslagoptimaalwanneerdeelektrodendirectcontactmetdeblotehuidmaken.Hijwerkt echterookgoeddooreendunnelaagnattekleding. Alsudeborstbandelektrodenopnieuwmoetbevochtigen,trekdanhetmiddenvandePolar-telemetrie-hartslagborstband vandeborstafzodatdetweeelektrodenzichtbaarwordenenbevochtigze. Tijdenshetinstellenvaneenhartslagzonetrainingmoetdegebruikereenstartsnelheidinvoeren.AlsergeenPolartelemetrie-hartslagborstbandwordtwaargenomen,isdetoegestanemaximumsnelheid4,5mph(7,2km/u).Alsde Polar-telemetrie-hartslagborstbandwelwordtwaargenomen,isdetoegestanemaximumsnelheid12mph(19km/u). A A 15

17 4 de TRaInIngen 4.1 overzicht van de TRaInIngen DevolgendetrainingenzijnvoorafgeprogrammeerdvoordeLifeFitness-loopband. QuICk start (snelstart) DrukopeenvandeQuickStart-toetsenvoorafgaandaaneentrainingtehebbende loopbandbeginnenbewegenopeenvoorafingesteldewaarde. Devoorafingesteldewaardenzijn2 mph/3km/u (wandelen),4mph/6km/u(joggen)en6mph/9km/u(hardlopen).tijdenseentraining,druktuopdezeknoppenomde bandsnelheidonmiddellijkteveranderenaandevoorafingesteldewaarde. Manual (handmatig) iseentrainingmetconstanteinspanningwaarbijdegebruikerdehellingshoekofsnelheidop iedermomentkanveranderen. RandoM (WIllekeuRIg) iseenintervaltrainingmetvoortdurendwisselendeintensiteitsniveauszonderregelmaatin patroonofvoortgang. hill (heuvel) iseenintervaltraining.intervallenzijnperiodesvanintensieveaerobetraining,regelmatigafgewisseld metperiodesvanminderintensievetraining. speed InTeRval (snelheidsinterval) kandegebruikeromteschakelentussendegebruikergedefinieerde JOGGEN enhardlopen snelheden. Zone TRaInIng + ZoneTrainingtrainingenrichtenzichopspecifiekereeksen,ofzones,voorhetbehoudvaneen hartslagmeterommaximaleresultatentebehalenuitteoefenen. heart RaTe hill TM (hartslag heuvel) voertdegebruikeroverdrieverschillendeheuvelsgebaseerdop destreefhartslagdegebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensors voortdurendvast. heart RaTe InTeRval TM (hartslaginterval) wisseltaftusseneenheuveleneendalgebaseerdopde streefhartslag.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensorsvoortdurendvast. extreme heart RaTe TM (extreme hartslag) iseenintensievetrainingvoormeerervarengebruikers. Hetdoelisomdehartslagzosnelmogelijkomhoogenomlaagtebrengen.DegebruikerdraagteenPolartelemetrie-hartslagborstbandofhoudtdeLifepulse TM -sensorsvoortdurendvast. fat BuRn (ververbranding) iseentrainingmeteenlageintensiteitomeengroterpercentagevetcalorieën tekunnenverbranden.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtdelifepulse TM -sensorsvoortdurendvast.hetprogrammapasthetintensiteitsniveauaandoordehellingshoek(hoogte)teveranderen,gebaseerdopdewerkelijkehartslag,omdezeop65%vanhettheoretischmaximumtehandhaven. CaRdIo iseenintensieveretrainingvoorfitteregebruikers,metnadrukopmaximalecardiovasculairevoordelen enhettotaalaantalverbrandecalorieën.degebruikerdraagteenpolar-telemetrie-hartslagborstbandofhoudtde Lifepulse TM -sensorsvoortdurendvast.hetprogrammapasthetintensiteitsniveauaan,gebaseerdopdewerkelijke hartslag,omdezeop80%vanhettheoretischmaximumtehandhaven. 16

18 TRaInIngen van persoonlijke TRaIneR zijntoegankelijkviadetoetspersonaltrainer(persoonlijke TRAINER).DaartoebehorendevoorafgeprogrammeerdetrainingendIsTanCe goal (streefafstand), CaloRIes goal (gewenst aantal CaloRIeën), TIMe In Zone (gewenste duur BInnen Zone) en sport TRaInIng, alsmedetotzesaangepaste TRaInIngen,diekanwordengeprogrammeerddoordegebruiker. streefafstand iseenafstandgebaseerdetraining. gewenst aantal CaloRIeën iseencalorieverbruikopbasisvandetraining. gewenste duur BInnen Zone iseentijddoorgebrachtineendoelzoneopbasisvandetraining. sport TRaInIng TM (5k) iseentrainingmeteenafstandsdoeldateenechtterreinmetverschillendehellingshoeken simuleert.ditiseenhulpmiddelvoorhardlopersbijhuntrainingvooreenwedstrijdvan3,1miles(5kilometer).deze functieistoegankelijkviadetoetstrainingenvanpersoonlijketrainer. sport TRaInIng TM (10k) iiseentrainingmeteenafstandsdoeldateenechtterreinmetverschillende hellingshoekensimuleert.ditiseenhulpmiddelvoorhardlopersbijhuntrainingvooreenwedstrijdvan6,2miles(10 kilometer).dezefunctieistoegankelijkviadetoetstrainingenvanpersoonlijketrainer. CondITIeTesTs MeT de life fitness fit TesT wordtdecardiovasculaireconditiegemetenenkunnenomde4-6weken verbeteringeninhetuithoudingsvermogenwordengemeten. additional fitness TesTs (aanvullende fitnesstests) lijkenopdefittesttraining,maarzijn gebaseerdopspecifiekevoorafvastgelegdeprotocollen.debeschikbaretestszijn: army physical fitness TesT (fysieke fitnesstest of pft) - (AMERikAANS LEGER) navy physical ReadIness TesT (fysieke vaardigheidstest of prt) - (AMERikAANSE MARiNE) MaRInes physical fitness TesT (pft) - (AMERikAANSE MARiNiERS) air force fitness TesT (prt) - (AMERikAANSE LUCHTMACHT) WfI submax protocol - (international ASSoCiATioN of FiRE FiGHTERS) physical efficiency BaTTeRy (fysieke efficiëntietests of peb) - (AMERikAANSE FEDERALE ordehandhavingsautoriteiten) 17

19 4.2 gebruik van de TRaInIngen SelecteereenworkoutmetbehulpvandeTRAININGSKEUZEofGo-systeemSNELSTARTTOETSEN. Deonderstaandetabel geeftdestappenvoorhetopstellenvanelketrainingaan.gebruikhetnumerieketoetsenblokomdewaardenintevoerenalshet MESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM)daaromvraagt,oofgebruikdepijltoetsenTIME(DUUR),INCLINE(HELLING) of SPEED(SNELHEID) omnaardegewenstewaardeninhetmessagecentertebladeren.druktelkensopenteromdekeuzen tebevestigen.deingevoerdewaardenkunnentijdenselketrainingwordengewijzigd,behalvebijdetrainingenonderdeknopfit TesT. activiteitszone Druk2.0mph/3km/u,4.0mph/ 6km/u,of6.0mph/9km/u Startdetraining snelstart DrukopSNELSTART Startdetraining handmatig DrukopHANDMATIG Voergewichtin Voerduurin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining WIllekeuRIg DrukopWILLEKEURIG Voergewichtin Voerduurin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining vetverbranding DrukopVETVERBRANDING Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining CaRdIo DrukopCARDIO Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining heuvel DrukopHEUVEL Voergewichtin Voerduurin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining TRaInIngen van persoonlijke TRaIneR Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdat TRAININGENVAN PERSOONLIJKETRAINER verschijnt;drukopenter KIESHETGEWENSTE TRAININGSNUMMER,VAN 1TOT6;DRUKOPenter Startdetraining gewenst aantal CaloRIeën Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdat GEWENSTAANTAL CALORIEËN verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voercalorieënin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining streefafstand Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatstreefafstand verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerafstandin Voerhellingshoekin Voersnelheidin Startdetraining gewenste duur BInnen Zone Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatgewenstetijd BINNENZONE verschijnt; drukopenter Voergewichtin Voerduurin KiesVetverbrandingofCardio Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining sport TRaInIng TM Drukherhaaldelijkop PERSOONLIJKETRAINER totdatsporttraining5k ofsporttraining10k verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerniveauin Voersnelheidin Startdetraining heart RaTe hill TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatheart REATHILLverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining heart RaTe InTeRval TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatheartrate INTERVALverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voersnelheidin Startdetraining extreme heart RaTe TM DrukherhaaldelijkopZONE TRAINING+ totdatextremeheart RATEverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerduurin Voerleeftijdin Voerstreefhartslagin Voerwandelsnelheidin Voerjoggingsnelheidin Startdetraining life fitness fit TesT DrukherhaaldelijkopFITTEST totdatfittest=5min verschijnt;drukopenter Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startdetraining army pft Drukherhaaldelijk opfittesttotdatarmy PRTverschijnt;drukop ENTER Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde2,0milj(3,2km)test navy prt Drukherhaaldelijk opfittesttotdatnavy PRTverschijnt;drukop ENTER KiesJAofNEE bijdevraag:ishoogte MINDERDAN5000FEET (1524METER)BOVEN ZEENIVEAU? Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde1,5milj(2,4km)test MaRInes pft Drukherhaaldelijk opfittesttotdat MARINESPFTverschijnt; drukopinvoeren KiesJAofNEE bijdevraag:ishoogte MINDERDAN4500FEET (1372M)BOVEN ZEENIVEAU? Voergewichtin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde3,0milj(4,8km)test air force prt Drukherhaaldelijk opfittesttotdatair FORCE PRTverschijnt; drukopenter Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startde1,5milj(2,4km)test WfI submax protocol DrukherhaaldelijkopFIT TESTtotdatWFISUBMAX PROTOCOLverschijnt;druk openter Voergewichtin Voerlengtein Voerleeftijdin Start3minutenopwarming Startdetest peb TesT DrukherhaaldelijkopFIT TEST totdatpebtest verschijnt;drukop INVOEREN Voergewichtin Voerleeftijdin Voergeslachtin Voersnelheidin Startdetest snelheidsinterval Drukop SNELHEIDSINTERVAL Voergewichtin Voerduurin Voerhellingshoekin Voerjoggingsnelheidin VoerhardloopsnelhEIDIN 18

20 4.3 BesChRIjvIng van de TRaInIngen QuICk start (snelstart) isdesnelstemanieromtebeginnenoefenen.nadesnelstart-toetswordtingedrukt,een manueletrainingbegint,tegeneenzeerlagesnelheidmetdehellingshoekopnultezettenstandaard.gebruikmakenvande snelheidmetbehulpvandetoetsenvoor3snelheden opdeactiviteitszone omnaareenvoorafingesteldesnelheid.gebruik makenvandetoetssnelheid opdeconsoleofopdeactiviteitszone omgeleidelijkdesnelheidomhoogofomlaagals gewenst,ofgebruikhetnumerieketoetsenbordnaareennieuwesnelheidwaardeintevoeren.gebruikmakenvandetoets HELLINGSPERCENTAGEopdeconsoleofopdeActiviteitszoneopdehellingteverplaatsengeleidelijkomhoogofomlaag alsgewenst.vooreennauwkeurigecalorieverbruik,voeruwgewichtmetbehulpvandegewichtinvoerenknop.devooraf ingesteldewaardenzijn: engels standaard eenheden standaard metrische eenheden 2.0mph 3.0kph 4.0mph 6.0kph 6.0mph 9.0kph Manual (handmatig) HetprogrammaManual (handmatig) iseentrainingmetconstanteinspanningwaarbijdegebruikerdehellingshoek ofdesnelheidopiedermomentkanveranderen. RandoM (WIllekeuRIg) HetprogrammaRandoM (WIllekeuRIg) zorgtvooreenterreinmetheuvelsendalendatbijelketrainingvarieert.er zijnmeerdaneenmiljoenverschillendepatronenmogelijk. fat BuRn (vetverbranding) BijdetrainingfaT BuRn (vetverbranding) moetdehartslagvandegebruikervooroptimaleresultatenop65%van hettheoretischmaximum (HRmax)blijven.BijdezetrainingdraagtdegebruikereenPolar-telemetrie-hartslagborstbandof pakthij/zijdelifepulse TM -sensorsvast.alsdegebruikergeenpolar-telemetrie-hartslagborstbanddraagt,staatophet WORKOUTPROFILEWINDOW(SCHERMTRAININGSPROFIEL)eenhartje,enverschijntophetMESSAGECENTER (BERICHTENCENTRUM)eenberichtomdesensorsvasttepakken.Hetbedieningspaneelmeetvoortdurenddehartslag engeeftdezeweerenhetintensiteitsniveauvandeloopbandwordtautomatischaangepastomdestreefwaardete bereikenentehandhaven.ditsysteemvoorkomtzowelovermatigealsonvoldoendetrainingendeaerobevoordelenvan detrainingwordentenvollebenutdoordathetlichaamsvetalsenergiebronwordtgebruikt. Opmerking: het intensiteitsniveau verandert als de hellingshoek verandert. De snelheid kan alleen door de gebruiker worden veranderd. CaRdIo DeCaRdIo trainingisvrijwelidentiekaanfat BuRn (ververbranding),maardestreefhartslag*wordtberekendop 80%vanhettheoretischmaximum(HRmax).Dehogerestreefhartslagversterktdecardiovasculairewerkingomdatde hartspierzwaarderbelastwordt. Opmerking: Het intensiteitsniveau verandert als de hellingshoek verandert. De snelheid kan alleen door de gebruiker worden veranderd. Opmerking: U kunt de streefhartslag op ieder moment veranderen met het NUMERiEkE ToETSENbLok. speed InTeRval (snelheidsinterval) Metditprogrammakandegebruikerwisselentussendedoorhem/haarzelfingesteldesnelhedenvoorJOG(JOGGEN) enrun(hardlopen).detoetsspeedinterval(snelheidsinterval) knippertgedurendedegeheletraining. DegebruikerkantijdensdetrainingopiedermomenttussendesnelhedenwisselendooropdetoetsSPEEDINTERVAL (SNELHEIDSINTERVAL)tedrukken.DehuidigesnelheidverschijntophetschermSPEED(SNELHEID). DevoorafingesteldesnelhedenJOG(JOGGEN)enRUN(HARDLOPEN)kunnenniettijdensdetrainingworden veranderd.desnelheidkanopiedermomenttijdenseentrainingwordenaangepastmetdepijltoetsenvoorspeed (SNELHEID).DoorteschakelentussendesnelhedenJOG(JOGGEN)enRUN(HARDLOPEN)metbehulpvande pijltoetsenvoorspeedinterval(snelheidsinterval) wordtdesnelheidweeropdevoorafingesteldesnelheden JOGenRUNingesteld. 19

INTEGRITY SERIES TREADMILL (CLST) LOOPBAND, INTEGRITY-SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 09/20/10 M051-00K58-A382

INTEGRITY SERIES TREADMILL (CLST) LOOPBAND, INTEGRITY-SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 09/20/10 M051-00K58-A382 INTEGRITY SERIES TREADMILL (CLST) LOOPBAND, INTEGRITY-SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING 09/20/10 M051-00K58-A382 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 Fax: 847.288.3703

Nadere informatie

GO-BEDIENINGSPANEEL. Gebruikershandleiding 8998501 REV A-1

GO-BEDIENINGSPANEEL. Gebruikershandleiding 8998501 REV A-1 GO-BEDIENINGSPANEEL Gebruikershandleiding 8998501 REV A-1 HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 FAX: +1 847.288.3703 Telefoonnummer service: +1 800.351.3737 (gratis

Nadere informatie

Classic Series loopband. gebruikershandleiding

Classic Series loopband. gebruikershandleiding Classic Series loopband gebruikershandleiding HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 800.735.3867 (gratis binnen de VS en Canada) Mondiale website:

Nadere informatie

LIFE FITNESS-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 11.17.10 8860701 REV A-2

LIFE FITNESS-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 11.17.10 8860701 REV A-2 LIFE FITNESS-LOOPBAND Gebruikershandleiding 11.17.10 8860701 REV A-2 HOOFDVESTIGING 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 Fax: 847.288.3703 800.735.3867 (gratis binnen de VS

Nadere informatie

CLUB SERIES UPRIGHT LIFECYCLE HOMETRAINERS, CLUB-SERIE (CSLU)

CLUB SERIES UPRIGHT LIFECYCLE HOMETRAINERS, CLUB-SERIE (CSLU) CLUB SERIES UPRIGHT LIFECYCLE HOMETRAINERS, CLUB-SERIE (CSLU) GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K63-A300 HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 Fax: 847.288.3703 800.735.3867

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding SportsArt-TR32-1- Het computerscherm De Personal Cardio Advisor De Personal Cardio Advisor is een handige functie dat u helpt bij uw cardiotraining. U dient uw leeftijd in te voeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing C531U -1-

Gebruiksaanwijzing C531U -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De SportsArt hometrainer werkt met behulp van een self generating system. Dit houdt in dat u de batterij voedt met energie wanneer u traint op de hometrainer.

Nadere informatie

T3-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 8998101 REV A-1

T3-LOOPBAND. Gebruikershandleiding 8998101 REV A-1 T3-LOOPBAND Gebruikershandleiding 8998101 REV A-1 HOOFDKANTOOR 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS +1 847.288.3300 FAX: +1 847.288.3703 Telefoonnummer service: +1 800.351.3737 (gratis binnen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ST-990 BLUE Crosstrainer -1-

Gebruiksaanwijzing. ST-990 BLUE Crosstrainer -1- Gebruiksaanwijzing Crosstrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening

Nadere informatie

X1 ELLIPTISCHE CROSSTRAINER VOOR HET HELE LICHAAM. Gebruikershandleiding 8998201 REV A-1

X1 ELLIPTISCHE CROSSTRAINER VOOR HET HELE LICHAAM. Gebruikershandleiding 8998201 REV A-1 X1 ELLIPTISCHE CROSSTRAINER VOOR HET HELE LICHAAM Gebruikershandleiding 8998201 REV A-1 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer service:

Nadere informatie

HANDLEIDING C-CL-R-E-9000

HANDLEIDING C-CL-R-E-9000 HANDLEIDING C-CL-R-E-9000 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OPGELET: Om mogelijke ongevallen te voorkomen lees aandachtig deze veiligheidsinstructies 1. Lees alle veiligheidsinstructies op het toestel. 2. Lees de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E81G -1-

Gebruiksaanwijzing E81G -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De crosstrainer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan

Nadere informatie

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%.

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. SportsArt 1288 HR Gebruiksaanwijzing computergedeelte A. KNOPFUNCTIES: 1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. 2. SPEED:

Nadere informatie

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer service: 800.351.3737 (gratis

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TR33-1-

Gebruiksaanwijzing TR33-1- Gebruiksaanwijzing TR33-1- Inleiding Gefeliciteerd met uw aanschaf van de SportsArt TR33 loopband! De SportsArt TR33 is een professionele en geavanceerde loopband en bevat vele programma s en functies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PEC

Gebruiksaanwijzing PEC Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing JBM-4855-1-

Gebruiksaanwijzing JBM-4855-1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

SportsArt E82. Computerhandleiding

SportsArt E82. Computerhandleiding SportsArt E82 Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

Dringend veiligheidsbulletin

Dringend veiligheidsbulletin Dringend veiligheidsbulletin Dit is een dringend veiligheidsbulletin betreffende het gebruik van de Welch Allyn Automatische externe defibrillator, AED 10 en MRL Jumpstart. Opmerking: Deze veiligheidskennisgeving

Nadere informatie

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100 Computerhandleiding Infiniti R-100 1 Stroom aansluiten De computer van de Infiniti R-100 Roeitrainer werkt doormiddel van een adapter. Plaats de roeitrainer op de juiste plaats en sluit daarna de adapter

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Basis van loopband 95T. gebruikshandleiding

Basis van loopband 95T. gebruikshandleiding Basis van loopband 95T gebruikshandleiding CORPORATE HEADQUARTERS 5100 North River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 800.735.3867 (gratis nummer in de VS en Canada) LIFE

Nadere informatie

Hastings Pulsar U9 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Hastings Pulsar U9 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Hastings Pulsar U9 Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 A anzetten hometrainer Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de onderdelen: Knopfuncties De schermen Het selecteren en instellen van de programma s -1-

De computerhandleiding bestaat uit de onderdelen: Knopfuncties De schermen Het selecteren en instellen van de programma s -1- Computerhandleiding De computerhandleiding bestaat uit de onderdelen: Knopfuncties De schermen Het selecteren en instellen van de programma s -1- Knopfuncties Er zijn in totaal 6 toetsen aanwezig, namelijk

Nadere informatie

Fuel Fitness FS-218E Crosstrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Fuel Fitness FS-218E Crosstrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Fuel Fitness FS-218E Crosstrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug

Nadere informatie

Speed programma s P1 P6

Speed programma s P1 P6 Computerhandleiding Speed programma s P1 P6 In de programma s P1 P6 wordt de snelheid automatisch verhoogd / verlaagd. Elk programma begint met een minimum snelheid van 1,2 mijlen per uur. De maximum snelheid

Nadere informatie

Bij het instellen van het USER programma kunt u de UP en DOWN knoppen gebruiken om de weerstand van elk segment in te stellen.

Bij het instellen van het USER programma kunt u de UP en DOWN knoppen gebruiken om de weerstand van elk segment in te stellen. Computerhandleiding Knopfuncties START Druk op de START knop om een training te starten. STOP Wanneer er een programma actief is, kunt u de STOP knop indrukken om het programma te pauzeren. De functiewaarden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. X785 Crosstrainer -1-

Gebruiksaanwijzing. X785 Crosstrainer -1- Gebruiksaanwijzing Crosstrainer -1- Computerknoppen START/STOP Met de START/STOP knop kunt u een programma starten. U kunt alle trainingsgegevens van het scherm aflezen. Wanneer een programma actief is,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-99 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-99 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-99 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing EEC

Gebruiksaanwijzing EEC Gebruiksaanwijzing EEC-2505-1- Computerknoppen + EN - KNOPPEN 1. In het standaardmenu kunt u de + en - knoppen gebruiken om een programma te selecteren uit MANUAL, P2-P10, en de Heart Rate Control programma

Nadere informatie

ELLIPTICAL X-16 CONSOLE GUIDE

ELLIPTICAL X-16 CONSOLE GUIDE A C E B D F I K M H J L G N COMPUTERFUNCTIES A Cardio B Calorie Burn (Calorieverbranding) C Manual (Handmatig) D Gradient (Helling) E Stoppen KNOPFUNCTIES Cardio Hiermee start u het cardioprogramma. E

Nadere informatie

NetworkAIR onderstel voor precisieairconditioner-installatie

NetworkAIR onderstel voor precisieairconditioner-installatie NetworkAIR onderstel voor precisieairconditioner-installatie Onderdelen herkennen Luchtblokkeringspanelen Buffer Bevestigingsbeugel Luchtstroomrichter Verstelbare poten Verlengstuk luchtstroomrichter Voetstuk

Nadere informatie

Sportop B800P Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop B800P Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop B800P Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Nadere informatie

ProForm Proton Hometrainer VRAGEN? GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bezoek onze website OPGELET. Model Nr. : PFIVEX Serie Nr.

ProForm Proton Hometrainer VRAGEN? GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bezoek onze website  OPGELET. Model Nr. : PFIVEX Serie Nr. Model Nr. : PFIVEX85313.0 Serie Nr. GEBRUIKERSHANDLEIDING Serienummer sticker Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. VRAGEN? Als u vragen hebt, of als er onderdelen ontbreken, neem

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de 3D stappenteller. Deze stappenteller is een sensor type dat stappen in elke dimensie kan detecteren. De stappenteller is uitgerust met klok,

Nadere informatie

Sportop E-450 Crosstrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop E-450 Crosstrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop E-450 Crosstrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de crosstrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Documentation Approval Signoff

Documentation Approval Signoff Documentation Approval Signoff Part Number: Date: Product Model: Publication Type: Operation / Owner s Manual Kit Instruction Assembly Instructions Interactive Media / CD Other Language(s): English French

Nadere informatie

SportsArt C53U. Computerhandleiding

SportsArt C53U. Computerhandleiding SportsArt C53U Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue -1-

Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue Computerhandleiding Infiniti ST-990 Blue -1- Computerhandleiding -1- PROGRAMMA S MANUAL PROGRAMMA Programma 1 is een handmatig instelbaar programma. Druk op de ENTER knop om TIME (tijd), DISTANCE (afstand) en CAL (calorieën) te selecteren. De waarden

Nadere informatie

Computerhandleiding MI-611

Computerhandleiding MI-611 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

Sportop B900 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop B900 Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop B900 Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het scherm zal oplichten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. CBM-2050 Loopband -1-

Gebruiksaanwijzing. CBM-2050 Loopband -1- Gebruiksaanwijzing CBM-2050 Loopband -1- Computerknoppen DE VEILIGHEIDSSLEUTEL Wanneer u gebruik wilt maken van de loopband, dient u ervoor te zorgen dat de veiligheidssleutel op de computer is bevestigd.

Nadere informatie

Sportop B860i Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sportop B860i Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sportop B860i Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Plug de adapter in de achterzijde van de hometrainer en sluit deze aan op het stroomnet. U hoort nu een lange piep en het LCD scherm zal oplichten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1-

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

Specificaties draaimoment en benodigd gereedschap: bedrading bovenover

Specificaties draaimoment en benodigd gereedschap: bedrading bovenover De netvoeding en schakelaar voor uitschakeling van de voeding (EPO) aansluiten op de InfraStruXure PDU Deze aansluiting mag alleen worden verricht door een bevoegde elektricien! Kans op elektrische schokken

Nadere informatie

Computerhandleiding X985 Computerhandleiding Infiniti X

Computerhandleiding X985 Computerhandleiding Infiniti X Computerhandleiding Infiniti 1. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle segmenten van het LCD scherm oplichten en zal de computer een piepsignaal afgeven (1). Op het LCD scherm zal rechtsboven de

Nadere informatie

Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer.

Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer. - Bewaar deze handleiding voor in de toekomst als u misschien

Nadere informatie

E-7700p Crosstrainer

E-7700p Crosstrainer Crosstrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de opening aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cameo V6

Gebruiksaanwijzing. Cameo V6 Gebruiksaanwijzing Cameo V6 Knopfuncties UP / DOWN 1. In het standaardmenu kunt u op de UP/DOWN knop drukken om een programma te selecteren uit MANUAL, P1-P12, FAT (ingebouwde vetmeter), THR (Target Heart

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CBM

Gebruiksaanwijzing CBM Gebruiksaanwijzing CBM-1050-1- Knopfuncties ENTER/RESET Door de ENTER knop in te drukken, bevestigt u het programma dat u geselecteerd heeft of een waarde dat u heeft ingesteld. Door de knop lang ingedrukt

Nadere informatie

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut.

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut. Proteus PEC-4850 Computerhandleiding Standaard trainingsstappen Stap 1: Stap 2: Stap 3: U kunt de rechterknop naar rechts of naar links draaien om een programma te selecteren; variërend van MANUAL, PROGRAM

Nadere informatie

XTERRA Switch Back 2.5 Recumbent Bike. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

XTERRA Switch Back 2.5 Recumbent Bike. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 XTERRA Switch Back 2.5 Recumbent Bike Gebruikershandleiding Versie 1.0 Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en

Nadere informatie

SportsArt C52R. Computerhandleiding

SportsArt C52R. Computerhandleiding SportsArt C52R Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG

GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG GEWOON GRAVEN MAATVOERING CONTROLEREN IS NIET MEER NODIG Sneller klaar Besteed uw tijd aan het werk zelf, niet aan controleren. Trimble kan u daarbij helpen. Hoe Stel de gewenste diepte in. Begin met graven.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Hastings TR-5X. Copyright

Gebruiksaanwijzing. Hastings TR-5X. Copyright Gebruiksaanwijzing Hastings TR-5X Copyright 1 Het opstarten van de loopband De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E-820P -1-

Gebruiksaanwijzing E-820P -1- Gebruiksaanwijzing E-820P -1- Knopfuncties RESET Houd de RESET knop ingedrukt om alle gegevens te wissen. Alle iconen op het scherm zullen oplichten en de computer keert vervolgens terug naar het standaardscherm.

Nadere informatie

Computerhandleiding MX-900

Computerhandleiding MX-900 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

Geeft de trainingstijd weer, oplopend van 00:00 tot 99:59, met een toename van 1 seconde wanneer de training start.

Geeft de trainingstijd weer, oplopend van 00:00 tot 99:59, met een toename van 1 seconde wanneer de training start. Computerhandleiding Functie knoppen START/STOP Gebruik deze knop om de training te starten of te stoppen. MODE Met de MODE knop kunt u de ingestelde functiewaarden, leeftijd en trainingsprogramma s bevestigen

Nadere informatie

Veiligheidsvoorwaarden

Veiligheidsvoorwaarden Veiligheidsvoorwaarden Belangrijk! De hometrainer is geproduceerd volgens de EN 957-1/5 klasse HC. Max. gebruikersgewicht is 120 kg De hometrainer moet alleen gebruikt worden waar het voor bedoeld is.

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kroon I-900

Gebruiksaanwijzing Kroon I-900 Gebruiksaanwijzing Kroon I-900 Onderdelen: Vergelijkings tabel Voor uw gemak staat hieronder een vergelijkings tabel van de verschillende onderdelen. Niet alle onderdelen worden gebruikt voor het in elkaar

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Sole Fitness LCB Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Sole Fitness LCB Hometrainer. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Sole Fitness LCB Hometrainer Gebruikershandleiding Versie 1.0 Programma's Met de programmatoetsen kunt u direct naar een programma toe. U kunt voor een bepaald programma kiezen om specifiek te trainen.

Nadere informatie

LifeSpan TR3000 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

LifeSpan TR3000 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 LifeSpan TR3000 Loopband Gebruikershandleiding Versie 1.0 Computerknoppen Start Met de START knop kunt u een programma starten. In het begin menu zal een manueel programma starten zonder dat u hiervoor

Nadere informatie

Hastings Rundax HD-20 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Hastings Rundax HD-20 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Hastings Rundax HD-20 Loopband Gebruikershandleiding Versie 1.0 Het opstarten van de loopband De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de

Nadere informatie

Computerhandleiding JKexer 9840

Computerhandleiding JKexer 9840 Computerhandleiding JKexer 9840 Zorg er eerst voor dat de hoofdschakelaar, die aan de voorkant van de loopband te vinden is, op ON staat. Plaats vervolgens de veiligheidssleutel op de juiste positie. Program

Nadere informatie

LOOPBAND VPS RUNNER I

LOOPBAND VPS RUNNER I LOOPBAND VPS RUNNER I (925HAB2HS1N1) GEBRUIKSAANWIJZING 1. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 1 2. BELANGRIJK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wanneer u dit toestel gebruikt, dienen de basisvoorzorgsmaatregelen met inbegrip

Nadere informatie

T5 LOOPBAND GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K REV A

T5 LOOPBAND GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K REV A T5 LOOPBAND GEBRUIKERSHANDLEIDING M051-00K59-0030 REV A Hoofdkantoor 5100 River Road, Schiller Park, Illinois 60176 USA 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer klantendienst: 800.735.3867 (gratis

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Computerhandleiding MI-610

Computerhandleiding MI-610 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

Fuel Fitness CT120 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Fuel Fitness CT120 Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Fuel Fitness CT120 Loopband Gebruikershandleiding Versie 1.0 Het opstarten van de loopband De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Proteus Daytona V6. Copyright

Gebruiksaanwijzing. Proteus Daytona V6. Copyright Gebruiksaanwijzing Proteus Daytona V6 Copyright 1 Functies knoppen Enter Gebruik de ENTER knop om een instelling in te stellen, of een instelling te bevestigen. Start/stop Druk op deze knop om een programma

Nadere informatie

SCIFIT-stoelsysteem Handleiding voor de gebruiker

SCIFIT-stoelsysteem Handleiding voor de gebruiker SCIFIT-stoelsysteem Handleiding voor de gebruiker STANDARD BARIATRIC PREMIUM Voor het gebruik van dit product moet deze handleiding Before using this product, read this manual and worden gelezen. Alle

Nadere informatie

Down: Verlaagt de waarde van de geselecteerde parameter: TIME,DISTANCE, enz. Tijdens de training zal de weerstand worden verlaagt.

Down: Verlaagt de waarde van de geselecteerde parameter: TIME,DISTANCE, enz. Tijdens de training zal de weerstand worden verlaagt. Computer. Toets Funties: Start/Stop: 1. Start en pauzeert trainingen. 2. Start Body Fat meeting 3. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt, en alle functies worden gereset naar 0. Down: Verlaagt de waarde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ST-990 DUAL COLOR -1-

Gebruiksaanwijzing ST-990 DUAL COLOR -1- Gebruiksaanwijzing -1- 1. Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle segmenten van het LCD scherm oplichten en zal de computer een piepsignaal afgeven (1). Op het LCD scherm zal rechtsboven de diameter

Nadere informatie

Dolphin V4. Functie knoppen De schermen Werkingsinstructies. Batterijen installatie:

Dolphin V4. Functie knoppen De schermen Werkingsinstructies. Batterijen installatie: Dolphin V4 Functie knoppen De schermen Werkingsinstructies Batterijen installatie: Plaats 2 AA of UM-3 batterijen in het batterijencompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen juist geplaatst zijn; het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Proteus EEC-3075 Crosstrainer. Gemaakt door: -1-

Gebruiksaanwijzing. Proteus EEC-3075 Crosstrainer. Gemaakt door: -1- Gebruiksaanwijzing Proteus Crosstrainer Gemaakt door: -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor geavanceerd trainingbedieningspaneel

Gebruikershandleiding voor geavanceerd trainingbedieningspaneel Gebruikershandleiding voor geavanceerd trainingbedieningspaneel Inhoud D E E E R S T E S TA P P E N 3 Uw aankoop 4 Storing op radio/tv 5 Veiligheidsinstructies 6 Hartslagtelemetrieborstband 7 Contacthartslagmeting

Nadere informatie

Loopbanden. Crosstrainers. Fietsen. Spinning Bike. Roeier.

Loopbanden. Crosstrainers. Fietsen. Spinning Bike. Roeier. 2010 Loopbanden Crosstrainers Fietsen Spinning Bike Roeier www.bhfitness.nl Betekenis van de symbolen Monitor uitgevoerd met trainingsprogramma s. Voorzien van vooraf bepaalde profielen met diverse intensiteitsniveaus.

Nadere informatie

Computerhandleiding Proteus PEC-7588

Computerhandleiding Proteus PEC-7588 Computerhandleiding Proteus PEC-7588 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: De monitor Knopfuncties Werkingsinstructies Zaken die u dient te weten alvorens te trainen De monitor Er

Nadere informatie

Telefoon: +49 (0) Technische hotline: Telefoon: +49 (0)

Telefoon: +49 (0) Technische hotline: Telefoon: +49 (0) Contact Style Fitness GmbH Europaallee 51 D-50226 Frechen Algemene informatie: Telefoon: +49 (0)2234-9997-100 E-mail: info@stylefitness.de Technische hotline: Telefoon: +49 (0)2234-9997-500 E-mail: service@stylefitness.de

Nadere informatie

PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor

PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor PROTEUS PEC 3250 Trainingsmonitor INTRODUCTIE Uw fiets beschikt over een programmeerbare computer om u te helpen en te motiveren bij het bereiken van uw fitness doelen. Deze computer beschikt over verscheidene

Nadere informatie

nl Beknopte handleiding 1 2

nl Beknopte handleiding 1 2 nl Beknopte handleiding 1 2 1 Om te beginnen....................................................................... 3 1.1 Basisinstellingen............................................................ 3

Nadere informatie

Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer.

Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees eerst de volgende veiligheidsvoorschriften door voordat u begint met uw workout op deze elliptische trainer. - Bewaar deze handleiding voor in de toekomst als u misschien

Nadere informatie

Hastings TR-7X Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Hastings TR-7X Loopband. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Hastings TR-7X Loopband Gebruikershandleiding Versie 1.0 Het opstarten van de loopband De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van

Nadere informatie

OMEGA SERIE VOOR DE MODELLEN: OMEGA 309 OMEGA 409 OMEGA 509 LOOPBAND GEBRUIKSAANWIJZING

OMEGA SERIE VOOR DE MODELLEN: OMEGA 309 OMEGA 409 OMEGA 509 LOOPBAND GEBRUIKSAANWIJZING WARNING! Readand fo low a l instructions and warnings. Failuretouse appropriatecaution could result in serious injury. Keepchildren away from this equipment. WARNUNG! Lesen und befolgensieale Warnhinweise.

Nadere informatie

LOOPBAND 3511 GEBRUIKSAANWIJZING

LOOPBAND 3511 GEBRUIKSAANWIJZING LOOPBAND 3511 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. BESCHRIJVING ONDERDELEN... 2 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIE......3 3. AARDINGSINSTRUCTIE...... 4 4. LIJST MET AANVULLENDE ONDERDELEN... 5 5. MONTAGE..... 6 6.

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding Proteus -1- A. STROOM AANSLUITEN A. Verbind alle kabels met de computer. B. Nadat de stroom wordt aangesloten, zullen alle LCD segmenten 2 seconden oplichten. De weerstand zal op de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES HANDLEIDING T9000 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OPGELET: Om mogelijke ongevallen te vermijden lees aandachtig deze veiligheidsinstructies 1. Lees alle veiligheidsinstructies op het toestel. 2. Lees de handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Rosemount 415 Fire Pump

Rosemount 415 Fire Pump Beknopte installatiegids 0025-0111-30, Rev AA Januari 200 Rosemount 15 Fire Pump Rosemount 15 Fire Pump Stap 1: Locatie en montagerichting Stap 2: Gaten in de leiding boren Stap 3: Montagebevestigingen

Nadere informatie

Loopband LX 4.0. MONTAGE- & TRAININGSHANDLEIDING: Balance Fitness LX 4.0 loopband

Loopband LX 4.0. MONTAGE- & TRAININGSHANDLEIDING: Balance Fitness LX 4.0 loopband Loopband LX.0 MONTAGE- & TRAININGSHANDLEIDING: Balance Fitness LX.0 loopband Belangrijke veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik. GEVAAR: Om het risico van elektrische

Nadere informatie