MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Prijs van een jaarabonnement : België : A114,15; buitenland : A 507,60. Prijs per nummer : A 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon Prix de l abonnement annuel : Belgique : A 114,15; étranger : A 507,60. Prix par numéro : A 4,24. Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone e JAARGANG N e ANNEE DINSDAG 20 AUGUSTUS 2002 MARDI 20 AOUT 2002 EERSTE UITGAVE PREMIERE EDITION Dit Belgisch Staatsblad bevat 2 katernen. Het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2002 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 262 en 263. Ce Moniteur belge comporte 2 cahiers. Le Moniteur belge du 17 août 2002 comporte deux édtions, qui portent les numéros 262 et 263. WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN MINISTERIE VAN ECONO- MISCHE ZAKEN N [C 2002/09772] 9 AUGUSTUS Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat wij U ter ondertekening voorleggen, is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. De NACE-Bel nomenclatuur, waarop de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden gebaseerd werd, werd door de Europese Commissie conform bevonden aan artikel 3, (2) van voormelde verordening. Het koninklijk besluit dat wij U ter ondertekening voorleggen, werd voor het eerst genomen op 8 juli Het werd evenwel bij arrest van de Raad van State van 7 juli 2000 vernietigd. De reden van deze vernietiging lag in het feit dat de hoogdringendheid die in het koninklijk besluit werd ingeroepen, door de afdeling Administratie van de Raad van State als niet afdoende gemotiveerd werd beschouwd. Hierop werd een tweede identiek koninklijk besluit opgesteld dat ditmaal wel aan de afdeling Wetgeving voor advies werd voorgelegd. Hierbij werd gebruikt gemaakt van de mogelijkheid een advies binnen de drie dagen te vragen, bepaald in van artikel 84, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Dit tweede koninklijk besluit van 16 oktober 2000 werd evenwel opnieuw vernietigd door een arrest van 2 mei 2002, van de afdeling Administratie van de Raad van State. De reden ditmaal was dat de motivering om een advies binnen de drie dagen te vragen, niet als afdoende werd beschouwd. MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L AGRICULTURE, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F [C 2002/09772] 9 AOUT Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce RAPPORT AU ROI Sire, L arrêté royal que nous avons l honneur de soumettre à la signature de votre Majesté aété rédigé dans le cadre de la mise en application du Règlement (CEE) 3037/90 du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature des activités commerciales au sein de la Communauté européenne. La nomenclature NACE-Bel, sur laquelle repose la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, a été jugée conforme à l article 3, (2) du règlement précité par la Commission européenne. L arrêté royal que nous avons l honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, aété pris une première fois le 8 juillet Il a toutefois été annulé par arrêt du Conseil d Etat du 7 juillet 2000, la section d Administration du Conseil d Etat estimant que l urgence invoquée n était pas suffisamment motivée. Un deuxième arrêté royal, identique au premier, a ensuite été rédigé et a cette fois été soumis pour avis à la section de Législation en faisant usage de la possibilité de demander un avis dans les trois jours, comme prévu à l article 84, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat. Cependant, ce deuxième arrêté royal du 16 octobre 2000 a lui aussi été annulé par un arrêt du 2 mai 2002 de la section d Administration du Conseil d Etat en raison d une justification jugée insuffisante pour demander un avis dans les trois jours. BS-MB /2 256 bladzijden/pages

2 35462 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Teneinde zo snel mogelijk een nieuw koninklijk besluit te kunnen uitvaardigen, zodat de continuïteit van NACE-nomenclatuur kan gewaarborgd worden, werd door de Ministerraad van 5 juli 2002 beslist om het advies aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State te vragen binnen een termijn van ten hoogste één maand, bepaald in artikel 84, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Er wordt tevens gewezen op het tijdelijk karakter van deze nieuwe regelgeving, in afwachting van de invoering, in het kader van de Kruispuntbank Ondernemingen, van een nieuwe nomenclatuur, zoals die thans wordt voorbereid door de Dienst voor de administratieve vereenvoudiging. Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, Voor de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, afwezig : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, Ch. PICQUE Pour disposer le plus rapidement possible d un nouvel arrêté royal, qui permette de pouvoir garantir la continuité de la nomenclature NACE, le Conseil des Ministres du 5 juillet 2002 a décidé de demander l avis de la section de Législation du Conseil d Etat dans un délai ne dépassant pas un mois, comme prévu à l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat. Il convient par ailleurs de souligner le caractère temporaire de cette nouvelle réglementation, dans l attente de l introduction, dans le cadre de la Banque Carrefour des Entreprises, d une nouvelle nomenclature, en cours de préparation par l Agence pour la simplification administrative. Nous avons l honneur d être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE 9 AUGUSTUS Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, inzonderheid op artikel 10; Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981; Gelet op de goedkeuring van de nationale nomenclatuur «NACE- Bel» door de Europese Commissie; Gelet op het besluit van de Ministerraad van 5 juli 2002 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand; Gelet op het advies /2 van de Raad van State, gegeven op 31 juli 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, van Onze Minister van Justitie, en van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981, wordt vervangen door de volgende bepaling : «Artikel 1. Eenieder die een inschrijving in het handelsregister aanvraagt, is ertoe gehouden bij het omschrijven van zijn handelsbedrijvigheid de rubrieken van de bij dit besluit gevoegde lijst te gebruiken. De vermelding van de rubrieken geschiedt met opgave van het volledige identificatienummer in de nomenclatuur. De bij het omschrijven van de bedrijvigheid gebruikte rubrieken worden, indien nodig, verduidelijkt door de aanvrager. Wanneer een rubriek, in een geheel van bedrijvigheden, die zij dekt één of meer bedrijvigheden omvat die aan voorafgaande machtiging zijn onderworpen, is de aanvrager die zodanige machtiging niet bezit, ertoe gehouden in zijn aanvraag te vermelden dat hij deze bedrijvigheid of deze bedrijvigheden uitsluit. In de in leden 2 en 3 bepaalde gevallen, dient het identificatienummer van de rubriek vervolledigd te worden met het teken [ + ]. 9 AOUT Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, notamment l article 10; Vu l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l arrêté royal du 20 août 1981; Vu l approbation par la Commission européenne de la nomenclature nationale «NACE-Bel»; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 juillet 2002 sur la demande d avis à donner par le Conseil d Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 31 juillet 2002, en application de l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. L article 1 er de l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l arrêté royal du 20 août 1981, est remplacé par la disposition suivante : «Article 1 er. Toute personne qui sollicite une immatriculation au registre du commerce doit, pour décrire son activité commerciale, utiliser les rubriques de la nomenclature annexée au présent arrêté. La mention des rubriques doit spécifier le numéro d identification complet dans la nomenclature. Les rubriques utilisées pour décrire l activité sont, si nécessaire, précisées par le déclarant. Lorsqu une rubrique comprend, dans un ensemble d activités qu elle recouvre, une ou plusieurs activités soumises à autorisation préalable, le déclarant qui ne possède pas cette autorisation est tenu d indiquer dans sa déclaration qu il exclut cette ou ces activités. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le numéro d identification de la rubrique doit être complété du signe [ + ].

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Dezelfde verplichtingen gelden voor degene die een wijziging al dan niet met betrekking tot zijn handelsbedrijvigheid aanvraagt.» Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 3. De bij hetzelfde besluit gevoegde lijst, vervangen door het koninklijk besluit van 20 augustus 1981, wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde genummerde lijst. Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 5. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Nice, 9 augustus ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, afwezig : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, Ch. PICQUE Les mêmes obligations s imposent à qui demande une inscription modificative de son immatriculation affectant ou non son activité commerciale.» Art. 2. L article 6 du même arrêté royal est abrogé. Art. 3. La nomenclature annexée au même arrêté, remplacée par l arrêté royal du 20 août 1981, est remplacée par la nomenclature numérotée annexée au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné ànice, le 9 août ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE OMSCHRIJVING 01 LANDBOUW, JACHT EN AANVERWANTE DIENSTEN 011 Akkerbouw en tuinbouw 0111 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen graanteelt : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, rijst, enz aardappelteelt suikerbietenteelt tabaksteelt teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte katoenteelt; teelt van diverse vezelgewassen; het roten van vezelgewassen teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd Groenteteelt; bloementeelt; boomkwekerijen Groenteteelt groenteteelt : tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enz.), suikermaïs, courgettes, komkommers, aubergines, prei, enz kruidenteelt : kappers, paprika s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz teelt van paddestoelen en truffels, het verzamelen van paddestoelen en truffels in het bos teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt.

4 35464 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bloementeelt OMSCHRIJVING teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten vervaardiging van gedroogde bloemen teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt Boomkwekerijen teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz teelt van zoden om te verplanten 0113 Fruitteelt Fruitteelt fruitteelt : de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen, perziken, bananen, avocado s, dadels, enz teelt van wijn- en tafeldruiven; vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt teelt van eetbare noten, inclusief kokosnoten teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken zoals koffie, cacao, thee en maté teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz teelt van olijven; vervaardiging van olijfolie in combinatie met de teelt van olijven. 012 Veeteelt 0121 Rundveehouderij Rundveehouderij rundveeteelt productie van rauwe koemelk Schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij Schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij schapen- en geitenhouderij houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels productie van ruwe wol productie van rauwe schape- en geitemelk 0123 Varkenshouderij Fokvarkenshouderij fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen Varkensvetmesterijen varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden 0124 Pluimveehouderij Kippenkwekerijen kippenkwekerijen Produktie van eieren productie van eieren Overige pluimveehouderijen kwekerijen van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenderen 0125 Overige dierenfokkerijen Overige dierenfokkerijen bijenteelt en de productie van honing en bijenwas fokken van konijnen fokken van huisdieren fokken van pelsdieren fokken van wild teelt van zijderupsen, productie van cocons van zijderupsen kweken van kikkers en waterreptielen kweken van huisjesslakken (escargots) fokken van overige dieren, niet elders genoemd

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 013 Gemengd landbouwbedrijf 0130 Gemengd landbouwbedrijf Gemengd landbouwbedrijf teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt. 014 Diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt 0141 Diensten verwant aan de landbouw Diensten verwant aan de landbouw het voorbereiden van landbouwvelden het opzetten van een teelt behandeling van landbouwgewassen het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw snoeien van fruitbomen en wijnstokken overplanten van rijst, uitdunnen van bieten oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert), enz het snoeien van bomen en heggen exploitatie van irrigatiesystemen aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen (als voornaamste specialisatie) Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g Diensten verwant aan de veeteelt Diensten verwant aan de veeteelt kunstmatige inseminatie (veeteelt) scheren van schapen voor derden inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren wassen en toiletteren van huisdieren. 015 Jacht 0150 Jacht Jacht de jacht op en het plaatsen van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, om bont of huiden te verzamelen, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier de productie van pelterijen of van huiden en vellen van reptielen of vogels, afkomstig van de jacht of van het zetten van vallen diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis het vangen van zeezoogdieren als walrussen en zeehonden.

6 35466 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 02 BOSBOUW, BOSEXPLOITATIE EN AANVERWANTE DIENSTEN 020 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 0201 Bosbouw en bosexploitatie Bosbouw houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden teelt van hakhout bosboomkwekerij (incl. kweken van kerstbomen) teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk Bosexploitatie exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout het verzamelen van in het wild groeiende bosproducten : balata en andere rubberachtige gommen, kurk, gomlak, harsen, balsems, plantehaar (crin végétale), zeegras, eikels, wilde kastanjes, mossen, korstmossen Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging vervoer van stamstukken in het bos. 05 VISSERIJ EN HET KWEKEN VAN VIS EN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN 050 Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren 0501 Visserij Visserij visserij op volle zee en in kust- en binnenwateren vangen van schaal- en schelpdieren in zee of in zoet water activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd jacht op zeedieren : schildpadden, zeescheden, manteldieren, zee-egels, enz verzamelen van natuurlijke parels, sponzen, koralen, algen, enz.uit zee diensten in verband met de visserij 0502 Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren visteelt in zee en in zoet water oesterteelt 10 WINNING VAN STEENKOOL, BRUINKOOL EN TURF 101 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten 1010 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten winning van steenkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw wassen, kalibreren, sorteren, vergruizen, enz., van steenkool vervaardiging van steenkoolagglomeraten recuperatie van steenkool uit steenbergen 102 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten 1020 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten winning van bruinkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw wassen, drogen en vergruizen van bruinkool vervaardiging van bruinkoolagglomeraten

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 103 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten 1030 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten winning van turf vervaardiging van tuinturf vervaardiging van turfagglomeraten 11 WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS EN AANVERWANTE DIENSTEN 111 Winning van aardolie en aardgas 1110 Winning van aardolie en aardgas Winning van aardolie en aardgas winning van aardolie winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas) winning van condensaten verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas ontzwavelen van gas winning van bitumineuze leisteen en bitumineus zand productie van aardolie uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand 112 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 1120 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning onderneming voor het proefboren, gericht boren en bijboren onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens onderneming voor het cementeren van olie- en gasputten onderneming voor het pompen uit putten (ja-knikkers) onderneming voor het afdichten van putten onderneming voor het blussen van brandende olieputten 12 WINNING VAN URANIUM- EN THORIUMERTS 120 Winning van uranium- en thoriumerts 1200 Winning van uranium- en thoriumerts Winning van uranium- en thoriumerts winning van uranium- en thoriumerts opwerking van uranium- en thoriumerts vervaardiging van gele koek (uranium- en thoriumerts) 13 WINNING VAN METAALERTSEN winning van metaalertsen en van gedegen metalen : ondergrondse winning en winning in dagbouw voorbehandeling van metaalertsen : breken en malen van ertsen; concentreren van ertsen door magnetische of gravimetrische afscheiding; floteren, zeven, sorteren, drogen, calcineren of roosten van ertsen. 131 Winning van ijzererts 1310 Winning van ijzererts Winning van ijzererts winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun ijzergehalte reductie en sinteren van ijzererts. 132 Winning van non-ferro metaalertsen 1320 Winning van non-ferro metaalertsen Winning van non-ferro metaalertsen winning en voorbehandeling van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun gehalte aan non-ferrometalen : aluminium (bauxiet), koper, lood, zink, tin, mangaan, chroom, nikkel, kobalt, molybdeen, tantaal, vanadium, goud, zilver, platina

8 35468 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 14 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 141 Winning van steen 1411 Winning van steen voor de bouw Winning van steen voor de bouw winning, ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz Winning van cementsteen, kalksteen, gips en krijt Winning van cementsteen winning, malen en breken van cementsteen Winning van kalksteen, gips en krijt winning, malen en breken van kalksteen, incl. kalktoeslagstoffen voor de landbouw winning van gips en anhydriet winning van pleister winning van krijt winning van dolomiet 1413 Winning van leisteen Winning van leisteen winning van leisteen. 142 Winning van zand en klei 1421 Winning van zand en grind Winning van zand winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering Winning van grind winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering breken en malen van steen en grind 1422 Winning van klei en kaolien Winning van klei en kaolien winning van klei en kaolien 143 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 1430 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten winning van zwavel en natuurlijk zwavelerts winning en voorbehandeling van pyriet en pyrrotiet winning van natuurlijk bariumsulfaat en bariumcarbonaat (bariet en witheriet), natuurlijke boraten, natuurlijke magnesiumsulfaten (kieseriet) winning van verfaarde en vloeispaat verzamelen van guano. 144 Produktie van zout 1440 Produktie van zout Produktie van zout zoutwinning uit onderaardse zoutafzettingen, ook indien door oplossen en oppompen zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water productie van brijn en andere zoutoplossingen breken, zuiveren en raffineren van zout. 145 Overige winning van delfstoffen, n.e.g Overige winning van delfstoffen, n.e.g Overige winning van delfstoffen, n.e.g winning van overige mineralen en materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, natuurlijk asfalt en bitumen. 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 Produktie en verwerking van vlees en vleesprodukten 1511 Produktie en verwerking van vlees

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Produktie van vers vlees slachten van dieren. OMSCHRIJVING productie van vers vlees, als hele dieren of in delen productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel bewerking van natuurlijke darmen bewerking van natuurlijke huidwol Produktie van diepgevroren vlees productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen Produktie en verwerking van vlees van gevogelte Produktie van vers vlees van gevogelte slachten van gevogelte en van konijnen bereiding van vers vlees van gevogelte en van konijnen productie van vers vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties productie van veren en dons Produktie van diepgevroren vlees van gevogelte productie van diepgevroren vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties Produktie van vleeswaren en -conserven Produktie van verse vleeswaren en van vleesconserven productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees vervaardiging van producten op basis van vlees : verse worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, saucisses de Boulogne, leverpastei, galantines, rillette, gekookte ham, vleesextracten en vleessappen productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten Produktie van diepgevroren vleeswaren productie van diepgevroren vleeswaren productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten. 152 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visprodukten 1520 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visprodukten Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visprodukten conservering (exclusief het bevriezen of diepvriezen) van vis en schaal- en weekdieren : drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren (exclusief diepgevroren producten) : productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten activiteiten van schepen waarop alleen vis wordt verwerkt en geconserveerd productie van vismeel Produktie van diepgevroren vis en visprodukten bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren vervaardiging van diepgevroren producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten. 153 Verwerking en conservering van groenten en fruit 1531 Verwerking en conservering van aardappelen Verwerking en conservering van aardappelen productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren producten productie van gedehydreerde aardappelpuree productie van chips en dergelijke producten vervaardiging van meel en gries van aardappelen industrieel schillen van aardappelen Produktie van diepgevroren aardappelbereidingen productie van voorgekookte ingevroren aardappelen vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten Vervaardiging van groente- en fruitsappen

VERORDENINGEN. 15.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1

VERORDENINGEN. 15.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1 15.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 74/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 213/2008 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari 2004 53 5. Nieuwe codes per 28 januari 2004 53 6.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ;

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ; ONTWERPESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012 De raad van de gemeente Rotterdam; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk P 020;

Nadere informatie

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek september 2013 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie 2014. De wijziging in versie 2012 betreft de

Nadere informatie

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE 29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE Om aan de bemerking van de Raad van State te antwoorden, merkt de Regering op dat het ontwerp strookt met het Europese recht. Gezien het statuut van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6 au même 4, alinéa 2,première phrase, les mots «et bons de capitalisation» sont insérés entre les mots «autres instruments du marché monétaire et des

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

55250 MONITEUR BELGE 14.11.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

55250 MONITEUR BELGE 14.11.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 55250 MONITEUR BELGE 14.11.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003. Par le Roi : La Ministre de l Economie, Mme F.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 30.05.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 30.05.2014 MONITEUR BELGE 42019 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2014/11249] 2 APRIL 2014. Koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 412 SOMMAIRE INHOUD. 22 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 412 SOMMAIRE INHOUD. 22 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

24466 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

24466 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 24466 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES FINANCES F. 99 2081 [C 99/03389] 9 JUIN 1999. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 07.02.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 3867 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 441. Het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 438, 439 en 440.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 441. Het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 438, 439 en 440. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S C 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

KB 20 : Vaststelling van de tarieven van de BTW en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

KB 20 : Vaststelling van de tarieven van de BTW en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven KB 20 : Vaststelling van de tarieven van de BTW en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven Koninklijke besluiten - doorlopende versie KB 20/ART.1 Koninklijke besluiten - doorlopende

Nadere informatie

50896 BELGISCH STAATSBLAD 27.08.2012 MONITEUR BELGE

50896 BELGISCH STAATSBLAD 27.08.2012 MONITEUR BELGE 50896 BELGISCH STAATSBLAD 27.08.2012 MONITEUR BELGE Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 20 juli 2012. Van Koningswege : De Minister

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie