WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Prijs van een jaarabonnement : België : F 4 368; buitenland : F Prijs per nummer :F10pervelvanacht bladzijden. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Telefoon 02/ Prix de l abonnement annuel : Belgique : F4368; étranger : F Prix au numéro :F10parfeuille de huit pages. Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de s adresser à la Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Téléphone 02/ e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 25 OKTOBER 2000 MERCREDI 25 OCTOBRE 2000 EERSTE UITGAVE PREMIERE EDITION Dit Belgisch Staatsblad bevat 2 katernen. Ce Moniteur belge comporte 2 cahiers. WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW, MINISTE- RIE VAN JUSTITIE EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N [2000/09932] 16 OKTOBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L AGRICULTURE, MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F [2000/09932] 16 OCTOBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Gelet op de wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, inzonderheid op artikel 10; Vu les lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, notamment l article 10; Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelbedrijvigheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981; Vu l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l arrêté royal du 20 août 1981; Gelet op de goedkeuring van de nationale nomenclatuur «NACE- Bel» door de Commissie; Vu l approbation par la Commission de la nomenclature nationale «NACE-Bel»; Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de noodzaak zo snel mogelijk de progressieve vervanging te hernemen van de inschrijvingen gebaseerd op de oude NIS-nomenclatuur door inschrijvingen gebaseerd op de nieuwe NACE-Bel nomenclatuur, die beter aangepast is aan een verwerking van de gegevens via informaticaapparatuur; Vu l urgence motivée par la nécessité de reprendre le plus rapidement possible le remplacement progressif des immatriculations de commerçants basées sur l ancienne nomenclature INS par des immatriculations basées sur la nouvelle nomenclature NACE-Bel- plus adaptée à un traitement informatique des données-;

2 35658 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Overwegende dat reeds talrijke handelaren zijn overgegaan tot een inschrijving of een wijzigende inschrijving op basis van nieuwe NACE-Bel nomenclatuur sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2000 van het koninklijk besluit van 8 juli 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelde handelbedrijvigheden haar verplichtend heeft gemaakt, en haar vernietiging bij arrest van de Raad van State op 7 juli 2000; Considérant que de nombreux commerçants ont déjà procédé à des immatriculations ou des inscriptions modificatives sur base de la nouvelle nomenclature NACE-Bel depuis l entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de l arrêté royal du 8 juillet 1999 modifiant l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, la rendant obligatoire, et son annulation par arrêt du Conseil d Etat du 7 juillet 2000; Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Vu l avis du Conseil d Etat, donné le 31 août 2000, en application de l article 84, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, van Onze Minister van Justitie, en van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vastelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981, wordt vervagen door de volgende bepaling : «Artikel 1. Eenieder die een inschrijving in het handelsregister aanvraagt is ertoe gehouden bij het omschrijven van zijn handelsbedrijvigheid de rubrieken van de bij dit besluit gevoegde lijst te gebruiken. De vermelding van de rubrieken geschiedt met opgave van het volledige identificatienummer in de nomenclatuur. De bij het omschrijven van de bedrijvigheid gebruikte rubrieken worden, indien nodig, verduidelijkt door de aanvrager. Wanneer een rubriek, in een geheel van bedrijvigheden, die zij dekt een of meer bedrijvigheden omvat die aan voorafgaande machtiging zijn onderworpen, is de aanvrager die zodanige machtiging niet bezit, ertoe gehouden in zijn aanvraag te vermelden dat hij deze bedrijvigheid of deze bedrijvigheden uitsluit. In de in leden 2 en 3 bepaalde gevallen, dient het identificatienummer van de rubriek vervolledigd te worden met het teken [ + ]. Dezelfde verplichtingen gelden voor degene die een wijziging al dan niet met betrekking tot zijn handelsbedrijvigheid aanvraagt.». Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt afgeschaft. Art. 3. De bij hetzelfde besluit gevoegde lijst wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde genummerde lijst. Art. 4. De inschrijvingen in het handelsregister en de wijzigingen die overeenkomstig de NACE-handelsregisternomenclatuur uitgevoerd zijn tussen 1 januari 2000 en 4 augustus 2000, blijven rechtsgeldig. Art. 5. Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 16 oktober Sur la proposition de Notre Ministre de l Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. L article 1 er de l arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l arrêté royal du 20 août 1981, est remplacé par la disposition suivante : «Article 1 er. Toute personne qui sollicite une immatriculation au registre du commerce doit, pour décrire son activité commerciale, utiliser les rubriques de la nomenclature annexée au présent arrêté. La mention des rubriques doit spécifier le numéro d identification complet dans la nomenclature. Les rubriques utilisées pour décrire l activité sont, si nécessaire, précisées par le déclarant. Lorsqu une rubrique comprend, dans un ensemble d activités qu elle recouvre, une ou plusieurs activités soumises à autorisation préalable, le déclarant qui ne possède pas cette autorisation est tenu d indiquer dans sa déclaration qu il exclut cette ou ces activités. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le numéro d identification de la rubrique doit être complété du signe [ + ]. Les mêmes obligations s imposent à qui demande une inscription modificative de son immatriculation affectant ou non son activité commerciale.». Art. 2. L article 6 du même arrêté royal est abrogé. Art. 3. La nomenclature annexée au même arrêté est remplacée par la nomenclature numérotée annexée au présent arrêté. Art. 4. Les immatriculations au registre du commerce et des inscriptions modificatives faites, conformément à la nomenclature NACEregistre du commerce, entre le 1 er janvier 2000 et le 4 août 2000, restent valables. Art. 5. Notre Ministre de l Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 octobre ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek; Ch. PICQUE ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 01 LANDBOUW, JACHT EN AANVERWANTE DIENSTEN 011 Akkerbouw en tuinbouw 0111 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen graanteelt : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, rijst, enz aardappelteelt suikerbietenteelt tabaksteelt teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte katoenteelt; teelt van diverse vezelgewassen; het roten van vezelgewassen teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd Groenteteelt; bloementeelt; boomkwekerijen Groenteteelt groenteteelt : tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enz.), suikermaïs, courgettes, komkommers, aubergines, prei, enz kruidenteelt : kappers, paprika s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz teelt van paddestoelen en truffels, het verzamelen van paddestoelen en truffels in het bos teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt Bloementeelt teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten vervaardiging van gedroogde bloemen teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt Boomkwekerijen teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz teelt van zoden om te verplanten 0113 Fruitteelt Fruitteelt fruitteelt : de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen, perziken, bananen, avocado s, dadels, enz teelt van wijn- en tafeldruiven; vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt teelt van eetbare noten, inclusief kokosnoten teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken zoals koffie, cacao, thee en maté teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz teelt van olijven; vervaardiging van olijfolie in combinatie met de teelt van olijven. 012 Veeteelt 0121 Rundveehouderij Rundveehouderij rundveeteelt productie van rauwe koemelk Schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij Schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij schapen- en geitenhouderij houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels productie van ruwe wol productie van rauwe schape- en geitemelk

4 35660 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 0123 Varkenshouderij Fokvarkenshouderij OMSCHRIJVING fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen Varkensvetmesterijen varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden 0124 Pluimveehouderij Kippenkwekerijen kippenkwekerijen Produktie van eieren productie van eieren Overige pluimveehouderijen kwekerijen van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenderen 0125 Overige dierenfokkerijen Overige dierenfokkerijen bijenteelt en de productie van honing en bijenwas fokken van konijnen fokken van huisdieren fokken van pelsdieren fokken van wild teelt van zijderupsen, productie van cocons van zijderupsen kweken van kikkers en waterreptielen kweken van huisjesslakken (escargots) fokken van overige dieren, niet elders genoemd 013 Gemengd landbouwbedrijf 0130 Gemengd landbouwbedrijf Gemengd landbouwbedrijf teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt. 014 Diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt 0141 Diensten verwant aan de landbouw Diensten verwant aan de landbouw het voorbereiden van landbouwvelden het opzetten van een teelt behandeling van landbouwgewassen het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw snoeien van fruitbomen en wijnstokken overplanten van rijst, uitdunnen van bieten oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert), enz het snoeien van bomen en heggen exploitatie van irrigatiesystemen aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen (als voornaamste specialisatie) Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g Diensten verwant aan de veeteelt Diensten verwant aan de veeteelt kunstmatige inseminatie (veeteelt) scheren van schapen voor derden inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren wassen en toiletteren van huisdieren.

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Jacht 0150 Jacht Jacht OMSCHRIJVING de jacht op en het plaatsen van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, om bont of huiden te verzamelen, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier de productie van pelterijen of van huiden en vellen van reptielen of vogels, afkomstig van de jacht of van het zetten van vallen diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis het vangen van zeezoogdieren als walrussen en zeehonden. 02 BOSBOUW, BOSEXPLOITATIE EN AANVERWANTE DIENSTEN 020 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 0201 Bosbouw en bosexploitatie Bosbouw houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden teelt van hakhout bosboomkwekerij (incl. kweken van kerstbomen) teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk Bosexploitatie exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout het verzamelen van in het wild groeiende bosproducten : balata en andere rubberachtige gommen, kurk, gomlak, harsen, balsems, plantehaar (crin végétale), zeegras, eikels, wilde kastanjes, mossen, korstmossen Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging vervoer van stamstukken in het bos. 05 VISSERIJ EN HET KWEKEN VAN VIS EN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN 050 Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren 0501 Visserij Visserij visserij op volle zee en in kust- en binnenwateren vangen van schaal- en schelpdieren in zee of in zoet water activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd jacht op zeedieren : schildpadden, zeescheden, manteldieren, zee-egels, enz verzamelen van natuurlijke parels, sponzen, koralen, algen, enz.uit zee diensten in verband met de visserij 0502 Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren visteelt in zee en in zoet water oesterteelt 10 WINNING VAN STEENKOOL, BRUINKOOL EN TURF 101 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten 1010 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten winning van steenkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw wassen, kalibreren, sorteren, vergruizen, enz., van steenkool vervaardiging van steenkoolagglomeraten recuperatie van steenkool uit steenbergen

6 35662 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 102 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten 1020 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten winning van bruinkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw wassen, drogen en vergruizen van bruinkool vervaardiging van bruinkoolagglomeraten 103 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten 1030 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten winning van turf vervaardiging van tuinturf vervaardiging van turfagglomeraten 11 WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS EN AANVERWANTE DIENSTEN 111 Winning van aardolie en aardgas 1110 Winning van aardolie en aardgas Winning van aardolie en aardgas winning van aardolie winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas) winning van condensaten verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas ontzwavelen van gas winning van bitumineuze leisteen en bitumineus zand productie van aardolie uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand 112 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 1120 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning onderneming voor het proefboren, gericht boren en bijboren onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens onderneming voor het cementeren van olie- en gasputten onderneming voor het pompen uit putten (ja-knikkers) onderneming voor het afdichten van putten onderneming voor het blussen van brandende olieputten 12 WINNING VAN URANIUM- EN THORIUMERTS 120 Winning van uranium- en thoriumerts 1200 Winning van uranium- en thoriumerts Winning van uranium- en thoriumerts winning van uranium- en thoriumerts opwerking van uranium- en thoriumerts vervaardiging van gele koek (uranium- en thoriumerts) 13 WINNING VAN METAALERTSEN winning van metaalertsen en van gedegen metalen : ondergrondse winning en winning in dagbouw voorbehandeling van metaalertsen : breken en malen van ertsen; concentreren van ertsen door magnetische of gravimetrische afscheiding; floteren, zeven, sorteren, drogen, calcineren of roosten van ertsen. 131 Winning van ijzererts 1310 Winning van ijzererts Winning van ijzererts winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun ijzergehalte reductie en sinteren van ijzererts.

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Winning van non-ferro metaalertsen 1320 Winning van non-ferro metaalertsen Winning van non-ferro metaalertsen OMSCHRIJVING winning en voorbehandeling van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun gehalte aan non-ferrometalen : aluminium (bauxiet), koper, lood, zink, tin, mangaan, chroom, nikkel, kobalt, molybdeen, tantaal, vanadium, goud, zilver, platina 14 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 141 Winning van steen 1411 Winning van steen voor de bouw Winning van steen voor de bouw winning, ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz Winning van cementsteen, kalksteen, gips en krijt Winning van cementsteen winning, malen en breken van cementsteen Winning van kalksteen, gips en krijt winning, malen en breken van kalksteen, incl. kalktoeslagstoffen voor de landbouw winning van gips en anhydriet winning van pleister winning van krijt winning van dolomiet 1413 Winning van leisteen Winning van leisteen winning van leisteen. 142 Winning van zand en klei 1421 Winning van zand en grind Winning van zand winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering Winning van grind winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering breken en malen van steen en grind 1422 Winning van klei en kaolien Winning van klei en kaolien winning van klei en kaolien 143 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 1430 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten winning van zwavel en natuurlijk zwavelerts winning en voorbehandeling van pyriet en pyrrotiet winning van natuurlijk bariumsulfaat en bariumcarbonaat (bariet en witheriet), natuurlijke boraten, natuurlijke magnesiumsulfaten (kieseriet) winning van verfaarde en vloeispaat verzamelen van guano. 144 Produktie van zout 1440 Produktie van zout Produktie van zout zoutwinning uit onderaardse zoutafzettingen, ook indien door oplossen en oppompen zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water productie van brijn en andere zoutoplossingen breken, zuiveren en raffineren van zout.

8 35664 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 145 Overige winning van delfstoffen, n.e.g Overige winning van delfstoffen, n.e.g Overige winning van delfstoffen, n.e.g. OMSCHRIJVING winning van overige mineralen en materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, natuurlijk asfalt en bitumen. 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 Produktie en verwerking van vlees en vleesprodukten 1511 Produktie en verwerking van vlees Produktie van vers vlees slachten van dieren productie van vers vlees, als hele dieren of in delen productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel bewerking van natuurlijke darmen bewerking van natuurlijke huidwol Produktie van diepgevroren vlees productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen Produktie en verwerking van vlees van gevogelte Produktie van vers vlees van gevogelte slachten van gevogelte en van konijnen bereiding van vers vlees van gevogelte en van konijnen productie van vers vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties productie van veren en dons Produktie van diepgevroren vlees van gevogelte productie van diepgevroren vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties Produktie van vleeswaren en -conserven Produktie van verse vleeswaren en van vleesconserven productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees vervaardiging van producten op basis van vlees : verse worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, saucisses de Boulogne, leverpastei, galantines, rillette, gekookte ham, vleesextracten en vleessappen productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten Produktie van diepgevroren vleeswaren productie van diepgevroren vleeswaren productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten. 152 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visprodukten 1520 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visprodukten Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visprodukten conservering (exclusief het bevriezen of diepvriezen) van vis en schaal- en weekdieren : drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren (exclusief diepgevroren producten) : productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten activiteiten van schepen waarop alleen vis wordt verwerkt en geconserveerd productie van vismeel Produktie van diepgevroren vis en visprodukten bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren vervaardiging van diepgevroren producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden dievis bevatten.

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 153 Verwerking en conservering van groenten en fruit 1531 Verwerking en conservering van aardappelen Verwerking en conservering van aardappelen productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren producten productie van gedehydreerde aardappelpuree productie van chips en dergelijke producten vervaardiging van meel en gries van aardappelen industrieel schillen van aardappelen Produktie van diepgevroren aardappelbereidingen productie van voorgekookte ingevroren aardappelen vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten Vervaardiging van groente- en fruitsappen Vervaardiging van groente- en fruitsappen vervaardiging van nectars en geconcentreerde groente- en fruitsappen vervaardiging van siropen Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van groenten conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen Produktie van diepgevroren groenten productie van diepgevroren groenten vervaardiging van uit diepgevroren groenten bestaande voedingsmiddelen Verwerking en conservering van fruit conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz vervaardiging van uit fruit bestaande voedingsmiddelen vervaardiging van vruchtenpulp vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes. 154 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1541 Vervaardiging van ruwe oliën en vetten Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën productie van ruwe plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz productie van meel of gries van oliehoudende zaden, noten of pitten, waaruit de olie niet is afgescheiden Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten productie van dierlijke oliën en vetten, ongeschikt voor menselijke consumptie extractie van olie en vetten uit vis en zeezoogdieren Raffinage van plantaardige oliën en vetten Raffinage van plantaardige oliën en vetten raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz behandeling van plantaardige oliën : blazen, koken, oxideren, polymeriseren, dehydreren, hydrogeneren, enz Vervaardiging van margarine Vervaardiging van margarine vervaardiging van margarine vervaardiging van mengsels van spijsvetten en dergelijke smeersels vervaardiging van samengesteld braadvet.

10 35666 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 155 Zuivelnijverheid 1551 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Zuivelfabrieken en kaasmakerijen OMSCHRIJVING vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultra-hoog verhit vervaardiging van room vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen productie van melkpoeder productie van boter productie van kaas en wrongel productie van wei productie van caseïne en lactose (melksuikers) productie van yoghurt productie van verse desserten op basis van melk Vervaardiging van consumptie-ijs Vervaardiging van consumptie-ijs productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordt. 156 Maalderijen en vervaardiging van zetmeel en zetmeelprodukten 1561 Maalderijen Maalderijen malen van granen (inclusief de voorbereidende werkzaamheden als drogen, sorteren, enz.) en de productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen malen van rijst en productie van rijstmeel productie van gepelde, geslepen, gepolijste, geglansde, voorgekookte (parboiled) of geconverteerde rijst malen van groenten en productie van meel en gries van gedroogde peulgroenten, van wortels en knollen en van noten, geschikt voor menselijke consumptie vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz Vervaardiging van zetmeel en zetmeelprodukten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelprodukten vervaardiging van stijfsel en zetmeel uit rijst, aardappelen, maïs, enz vervaardiging van inuline natmaling van maïs vervaardiging van glucose (druivensuiker), glucosesiroop, maltose, enz vervaardiging van gluten vervaardiging van tapioca vervaardiging van maïsolie vervaardiging van kunsthonig en karamel. 157 Vervaardiging van diervoeders 1571 Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van veevoeders vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder vervaardiging van droog voeder Vervaardiging van voeders voor huisdieren Vervaardiging van voeders voor huisdieren vervaardiging van voeders voor huisdieren.

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 1581 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Industriële bakkerijen vervaardiging op industriële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk, (incl. diepvriesproducten) hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de kleinhandel, horecabedrijven, gemeenschappen, enz vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg Artisanale brood- en banketbakkerijen vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers Vervaardiging van beschuit en koekjes Vervaardiging van beschuit en koekjes vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enz vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten Vervaardiging van suiker Vervaardiging van suiker productie van riet-, biet-, ahorn, palmsuiker, enz., en van stroop van deze suikers productie van saccharosesuiker productie van kandijsuiker raffinage van suiker productie van melasse Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Vervaardiging van chocolade en suikerwerk vervaardiging van cacao, cacaoboter, cacaovet en cacao-olie vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten vervaardiging van suikerwerk vervaardiging van hoestpastilles, keelpijnverzachters, enz vervaardiging van kauwgom konfijten van vruchten Vervaardiging van deegwaren Vervaardiging van deegwaren vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta s als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz vervaardiging van koeskoes Verwerking van koffie en thee Verwerking van koffie en thee branden van koffie en verwijderen van cafeïne : vervaardiging van gemalen koffie, vervaardiging van oploskoffie, vervaardiging van extracten en concentraten van koffie vervaardiging van koffiesurrogaten vervaardiging van cichorei mengen van thee en maté verpakken van thee, inclusief het verpakken in theezakjes vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.) Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enz.) vervaardiging van azijn vervaardiging van sausen vervaardiging van mayonaise, ketchup, bereide mosterd, enz.

12 35668 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 1588 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding vervaardiging van flesvoeding voor zuigelingen vervaardiging van melk en andere opvolgvoeding vervaardiging van babyvoeding vervaardiging van energie-arme voeding en voeding met verminderde energiewaarde voor gewichtscontrole vervaardiging van dieetvoeding voor medisch gebruik vervaardiging van natriumarme voeding, inclusief natriumarm en natriumvrij dieetzout vervaardiging van glutenvrije voeding vervaardiging van voeding die afgestemd is op grote spierinspanning, vooral voor sportlui vervaardiging van voeding voor personen met stoornissen in het koolhydraten-metabolisme (diabetes) Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g vervaardiging van soepen, bouillons, enz vervaardiging van vleessurrogaten op basis van planten (quorn) vervaardiging van gist, ei in poedervorm, gereconstitueerde eieren, enz vervaardiging van bak- en puddingpoeder vervaardiging van houdbare desserten op basis van melk vervaardiging van poeder- en korrelpreparaten voor het ontbijt vervaardiging van boterhampasta die cacao bevat. 159 Vervaardiging van dranken 1591 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol Produktie van ethylalcohol door gisting Produktie van ethylalcohol door gisting productie van ethylalcohol door gisting productie van gerectificeerde ethylalcohol 1593 Vervaardiging van wijn Vervaardiging van wijn vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, champagne, enz vervaardiging van wijn uit geconcentreerde druivemost Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijn Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijn vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn vervaardiging van honingdrank en sake Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout) vervaardiging van andere niet-gedistileerde gegiste dranken Brouwerijen Brouwerijen brouwen van bier 1597 Mouterijen Mouterijen mouterij

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 1598 Produktie van mineraalwater en frisdranken Produktie van mineraalwater en frisdranken bottelen van water, inclusief de productie van natuurlijk mineraalwater productie van alcoholvrije frisdranken : gearomatiseerd water en water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen : limonade, sinas, cola, enz.;frisdranken met natuurlijke extracten, tonics, enz.; vruchtendranken productie van ijsthee productie van frisdranken in poedervorm productie van dranken op basis van melk en cacao brouwen van alcoholvrij bier productie van alcoholvrije wijn productie van alcoholvrije aperitieven. 16 VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUKTEN 160 Vervaardiging van tabaksprodukten 1600 Vervaardiging van tabaksprodukten Vervaardiging van tabaksprodukten vervaardiging van tabaksproducten zoals sigaretten, sigarettentabak, sigaren, pijptabak, pruimtabak en snuif vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak. 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 1711 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels voorbewerking, kaarden en kammen van katoen- of katoenachtige vezels spinnen van garens, hetzij van katoen, hetzij van katoenachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels voorbewerking van kaardwol- of kaardwolachtige vezels : ontvetten en carboniseren van wol, kaarden spinnen van garens, hetzij van kaardwol, hetzij van kaardwolachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels kammen van kamwol- of kamwolachtige vezels spinnen van garens, hetzij van kamwol, hetzij van kamwolachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz voorbewerking en spinnen van halfkamwol- en halfkamwolachtige vezels Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels braken of zwingelen van vlas spinnen van garens, hetzij van vlas, hetzij van vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz Twijnen, voorbewerken en spinnen van zijde en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren Twijnen, voorbewerken en spinnen van zijde en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren het afhaspelen, wassen en twijnen van zijde het kaarden en kammen van afval van zijde het spinnen van garens, hetzij van zijde, hetzij van zijdeachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz het textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren Vervaardiging van naaigarens Vervaardiging van naaigarens de vervaardiging van naaigarens van ongeacht welke textielstof, inclusief mengsels devervaardiging van borduurgarens.

14 35670 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 1717 Bewerken en spinnen van overige textielvezels Bewerken en spinnen van overige textielvezels het voorbewerken en spinnen van andere textielvezels, zoals jute of bastvezels de vervaardiging van papiergaren. 172 Weven van textiel 1721 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels de vervaardiging van brede weefsels van katoen of van katoenachtige synthetische of kunstmatige garens de vervaardiging van fluweel, chenilleweefsel, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), weefsel met gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels de vervaardiging van brede weefsels van kaardwol of van kaardwolachtige synthetische en kunstmatige garens Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels de vervaardiging van brede weefsels van kamwol of van kamwolachtige synthetische en kunstmatige garens Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels de vervaardiging van brede weefsels van zijde of van zijdeachtige synthetische en kunstmatige garens Vervaardiging van overige weefsels Vervaardiging van overige weefsels de vervaardiging van brede weefsels van vlas, ramee, hennep, jute, bastvezels of speciale garens de vervaardiging van textielstoffen van polypropeen de vervaardiging van weefsels van glasvezels. 173 Textielveredeling 1730 Textielveredeling Textielveredeling het bleken, verven, appreteren en bedrukken (inclusief bedrukken langs thermische weg) van niet zelf geproduceerde vezels, garens, weefsels, gebreide stoffen en confectieartikelen(inclusief kleding) het drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van niet zelf geproduceerd textiel. 174 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding 1740 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Confectie van beddegoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik de vervaardiging van tafel-, bedde-, toilet en huishoudlinnen de vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddespreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, enz het klaarmaken van pluimen en dons de vervaardiging van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens de vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke Confectie van overige textielartikelen de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering : gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels, enz de vervaardiging van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen voor auto s en machines, enz., inclusief dergelijke artikelen van geïmpregneerde of van een deklaag voorziene textielstoffen de vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, enz de vervaardiging van reddingsvesten, valschermen, enz de vervaardiging van zakken.

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 175 Vervaardiging van overige textielprodukten 1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van vloerkleden en tapijt de vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt : tapijten, karpetten, matten en tegels Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten de vervaardiging van bindgaren, touw en kabel van textielvezels of -strippen en dergelijke, ook indien geïmpregneerd, ommanteld, bekleed of bedekt met rubber of kunststof de vervaardiging van geknoopte netten van bindgaren, touw of textielkabel de vervaardiging van touwwerk of van netten : visnetten (inclusief herstelling), stootkussens, wrijfkussens, loskussens, hijsstroppen, touw of kabel voorzien van metalen ringen, enz Vervaardiging van gebonden textielvlies Vervaardiging van gebonden textielvlies de vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding Vervaardiging van overige textielprodukten, n.e.g Vervaardiging van overige textielprodukten, n.e.g de vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint) de vervaardiging van vilt, inclusief naaldgetouwvilt de vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz de vervaardiging van sierartikelen : vlechten, eikels, kwasten, pompons, enz de vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, en van borduurwerk de vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien van inlagen van kunststof de vervaardiging van watten van textielstof en van artikelen van watten : maandverband en tampons de vervaardiging van metaalgarens en omwoeld garen, van draad of koord van rubber bekleed met textiel en van textielgarens of -strippen, bekleed, geïmpregneerd of ommanteld met rubber of met kunststof de vervaardiging van elastiekweefsel vervaardiging van diverse weefsels : bandenkoordweefsel (tyre cord fabric) van kunstmatige of synthetische garens met hoge sterktegraad, calqueerlinnen en tekenlinnen, schilderdoek e.d. gesteven weefsels en weefsels bedekt met lijm of zetmeel de vervaardiging van diverse artikelen van textiel : pitten, wieken en gloeikousjes, brandslangen en andere dergelijke slangen, drijfriemen, transportbanden, bullgaas, persdoeken, enz de vervaardiging van passementwerk, plisseerwerk, enz de vervaardiging van opvulmateriaal. 176 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 1760 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen : fluweel en gebreide en gehaakte stoffen met pool en lussenstof; filetweefsels en gordijnen, gebreid op een Raschelmachine of dergelijke; andere gebreide en gehaakte stoffen. 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen 1771 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken de vervaardiging van kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen panty s en dergelijke artikelen Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers en dergelijke artikelen Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers en dergelijke artikelen de vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke artikelen.

16 35672 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 18 VERVAARDIGING VAN KLEDING EN BONTNIJVERHEID 181 Vervaardiging van kleding van leer 1810 Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van kleding van leer de vervaardiging van kleding van leer of van kunstleer. 182 Vervaardiging van overige kleding 1821 Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van werkkleding de vervaardiging van werkkleding de vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enz Vervaardiging van bovenkleding Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren, dames en kinderen : mantels, regenmantels, kostuums, mantelpakken, ensembles, colbertjassen, enz Vervaardiging van maatkleding vervaardiging van maatkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van onderkleding vervaardiging van onderkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz. voor heren, dames en kinderen : overhemden, t-shirts, blouses, slips, onderbroeken, pyjama s, nachthemden, kamerjassen, onderjurken, Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires Vervaardiging van babykleding de vervaardiging van babykleding Vervaardiging van sportkleding de vervaardiging van trainingspakken, skipakken, zwemkleding en andere sportkleding Vervaardiging van hoeden en petten de vervaardiging van hoeden en petten, inclusief gebreide of gehaakte hoeden de vervaardiging van hoofddeksels van bont Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g de vervaardiging van overige kledingsaccessoires : handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz de vervaardiging van schoeisel van textiel zonder aangezette zool. 183 Bontnijverheid 1830 Bontnijverheid Bontnijverheid het bereiden en verven van pelterijen en van niet onthaarde huiden en vellen : ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven van pelterijen de vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont de vervaardiging van samenvoegingen van bont zoals uitgerekte vellen, banen, vierkanten, stroken, enz de vervaardiging van diverse artikelen van pelterijen : vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken voor industrieel gebruik, enz de vervaardiging van kunstmatig bont en artikelen daarvan. 19 LEERNIJVERHEID EN VERVAARDIGING VAN SCHOEISEL 191 Looien en bereiden van leer 1910 Looien en bereiden van leer Looien en bereiden van leer de productie van gelooid leer de vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer de vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden lederfinishingbedrijf

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 192 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer 1920 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer de vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke van leer, van kunstleer of van ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof in vellen, textiel, vulcanfiber van karton, enz., indien dezelfde techniek is aangewend als voor leer de vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes de vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz. 193 Vervaardiging van schoeisel 1930 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber de vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de grondstof, maar exclusief schoeisel van rubber de vervaardiging van slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken, enz., maar exclusief delen van rubber Vervaardiging van schoeisel van rubber de vervaardiging van schoeisel van rubber, ongeacht het gebruik of de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, zolen, hakken...van rubber. 20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHT- WERK 201 Zagen en schaven van hout, impregneren van hout 2010 Zagen en schaven van hout, impregneren van hout Zagen en schaven van hout het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout de vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen Impregneren van hout het impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon. 202 Vervaardiging van panelen en platen van hout 2020 Vervaardiging van panelen en platen van hout Vervaardiging van panelen en platen van hout de vervaardiging van fineer de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen. 203 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 2030 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk de vervaardiging van balken, liggers, kepers de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enz de vervaardiging van trappen en leuningen de vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen de vervaardiging van blokjes, lamellen, enz., samengevoegd tot panelen voor parketvloeren de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna s), van hout de vervaardiging van constructies van het caravan-type, die niet kunnen gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen.

18 35674 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 204 Vervaardiging van houten emballage 2040 Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van houten emballage OMSCHRIJVING de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout de vervaardiging van kabelhaspels van hout. 205 Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk 2051 Vervaardiging van overige artikelen van hout Vervaardiging van overige artikelen van hout de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout : strijkplanken, kapstokken, enz de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout de vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout de vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout de vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout de vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout de vervaardiging van houten doodskisten de vervaardiging van houten ladders de vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk de vervaardiging van natuurkurk de vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde kurk de vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : Chinamatten, grove stromatten, horden, enz de vervaardiging van mandenmakerswerk. 21 PAPIER- EN KARTONNIJVERHEID 211 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 2111 Vervaardiging van papierpulp Vervaardiging van papierpulp de vervaardiging van gebleekte, half-gebleekte of ongebleekte papierpulp : vervaardiging van papierpulp door middel van mechanische, chemische of half chemische procédés; het verwijderen van inkt en vervaardiging van pulp uit oud papier Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van papier vervaardiging van papier bestemd om industrieel verder te worden bewerkt het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier vervaardiging van asfaltpapier vervaardiging van gecrept of geplisseerd papier vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapier vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier de vervaardiging van cellulosewatten en van vliezen van cellulose Vervaardiging van karton de vervaardiging van karton bestemd om industrieel verder te worden bewerkt het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van karton

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE OMSCHRIJVING 212 Vervaardiging van artikelen van papier en karton 2121 Vervaardiging van golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkarton de vervaardiging van vouwdozen de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van homogeen karton de vervaardiging van ander verpakkingsmateriaal van papier of karton de vervaardiging van papieren zakken de vervaardiging van klasseermappen en dergelijke artikelen Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren de vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van papier of van cellulosewatten : afschminkdoekjes, zakdoeken, handdoeken en servetten; toiletpapier, luiers, maandverbanden en tampons;kopjes, borden en presenteerbladen Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier de vervaardiging van gebruiksklaar schrijf- en drukpapier de vervaardiging van printerpapier de vervaardiging van gebruiksklaar zelfkopiërend papier, carbonpapier en stencils de vervaardiging van elektrografisch registreerpapier en ander papier voor meet- en registratieapparatuur de vervaardiging van gebruiksklaar, met een kleefmiddel bedekt papier de vervaardiging van enveloppen en postkaarten de vervaardiging van assortimenten van kantoorbenodigdheden van papier, in dozen, pochetten of dergelijke verpakkingen Vervaardiging van behangselpapier Vervaardiging van behangselpapier de vervaardiging van behangselpapier en dergelijke wandbekleding, inclusief behangselpapier bekleed met vinyl de vervaardiging van wandbekleding van textiel Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton de vervaardiging van etiketten de vervaardiging van filtreerpapier en filtreerkarton de vervaardiging van klossen, hulzen en spoelen van papier of van karton de vervaardiging van kaarten van papier of karton voor jacquardmachines de vervaardiging van eierdozen en ander verpakkingsmateriaal van gevormde papierpulp. 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen 2211 Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van boeken de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz de uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën de uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden de uitgeverijen van muziekboeken en -partituren Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van kranten de uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen Uitgeverijen van tijdschriften Uitgeverijen van tijdschriften de uitgeverijen van revues en periodieken

20 de reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of cassettes BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2214 Uitgeverijen van geluidsopnamen Uitgeverijen van geluidsopnamen OMSCHRIJVING de uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen de uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen Overige uitgeverijen Overige uitgeverijen de uitgeverijen van : foto s, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en reproducties van kunstwerken. 222 Drukkerijen en aanverwante diensten 2221 Dagbladdrukkerijen Dagbladdrukkerijen de drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen Overige drukkerijen Overige drukkerijen drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz. tijdschriften, boeken,... worden gedrukt Boekbinden en afwerking Boekbinden en afwerking het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal en prospectussen voor verzending Zetwerk en fotogravure Zetwerk en fotogravure het zettten b.v. tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier de reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders Overige activiteiten verwant aan de drukkerijen Overige activiteiten verwant aan de drukkerijen het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz de bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers overige grafische activiteiten n.e.g. 223 Reproductie van opgenomen media 2231 Reproductie van geluidsopnamen Reproductie van geluidsopnamen de reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen 2232 Reproductie van video-opnamen Reproductie van video-opnamen de reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen Reproductie van computermedia Reproductie van computermedia

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Prijs van een jaarabonnement : België : A114,15; buitenland : A 507,60. Prijs per nummer : A 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 88907 Bijlage 3 bij de wet van 27 december 2012houdende diverse dringende bepalingen «Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

code SBI 2008 versie 2012 maart 2012 Toelichting SECTIE A - LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

code SBI 2008 versie 2012 maart 2012 Toelichting SECTIE A - LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Centraal Bureau voor de Statistiek Hoofddirectie Economie, Bedrijven en Nationale rekeningen code SBI 2008 versie 2012 maart 2012 Toelichting Rode klassen (zescijferniveau) maken geen deel uit van de SBI,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

SBI 2008 versie 2016 toelichting op de posten

SBI 2008 versie 2016 toelichting op de posten SBI 2008 versie 2016 toelichting op de posten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN

30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/331 BIJLAGE I LIJST GENOEMD IN ARTIKEL 38 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero.

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. GROENTES Aardappelen Aardappelen, zoete Andijvie Artisjokken Asperge Bieten en bieten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

Informatie over de Russische boycot en de gevolgen voor de voedselbanken

Informatie over de Russische boycot en de gevolgen voor de voedselbanken Informatie over de Russische boycot en de gevolgen voor de voedselbanken Achtergrond Op 6 augustus kondigde de Russische president Poetin een handelsboycot aan voor o.a. groente, fruit en zuivel. Vanaf

Nadere informatie

0206 10 91 0206 10 98 Slachtafvallen van runderen, eetbaar, vers of gekoeld (m.u.v. die bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische -

0206 10 91 0206 10 98 Slachtafvallen van runderen, eetbaar, vers of gekoeld (m.u.v. die bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische - 0206 10 99 0206 10 98 Slachtafvallen van runderen, eetbaar, vers of gekoeld (m.u.v. die bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten en m.u.v. longhaasjes en omlopen) 0206 10 91 0206 10 98

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 4.3.2010 ublicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 163/2010 VAN DE COMMIIE van 9 februari 2010 tot opstelling voor van de rodcom-lijst

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 11.10.2013 ublicatieblad van de Europese Unie L 271/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 936/2013 VAN DE COMMIIE van 12 september 2013 tot opstelling voor 2013 van de rodcom-lijst

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden 01 Som uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 29.505.403,27 502 4 843,00 14.955,00 17,01 0,51 3,67 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.006.249,27 169 1 306,00

Nadere informatie

SBI 2008 versie 2014 toelichting op de posten

SBI 2008 versie 2014 toelichting op de posten SBI 2008 versie 2014 toelichting op de posten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

CONVERSIETABEL NACE-BEL 2008 - NACE-BEL 2003 - Definitieve versie

CONVERSIETABEL NACE-BEL 2008 - NACE-BEL 2003 - Definitieve versie 2008 2003 Omschrijving 01.110 Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01.110* Graanteelt (m.u.v. rijst) 01.110* Teelt van oliehoudende zaden 01.110* Teelt van droog geoogste

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 30.558.927,00 380 0 571,00 13124 12,43 0,43 1,83 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.685.954,41 138 0 252,00 4959

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Lijsten met gluten- en melkvrije AH Eigen Merk producten

Lijsten met gluten- en melkvrije AH Eigen Merk producten Lijsten met gluten- en melkvrije AH Eigen Merk producten Over deze lijsten Deze lijsten zijn niet meer dan een richtlijn. Ofschoon Albert Heijn veel zorg besteedt aan een actuele beschrijving, kan het

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 01 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Aantal Som van de Aantal uren Aantal Sector dodelijke ongeschiktheidsgraad blootstelling ongevallen ongevallen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

1) Besluit Russische overheid

1) Besluit Russische overheid Op 7 augustus 2014 besloot de regering van de Russische Federatie om de invoer van agrarische producten, grondstoffen en levensmiddelen met oorsprong in de Verenigde Staten, Europese Unie, Canada, Australië

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 29.362.509,49 443 0 618,50 14078 15,09 0,48 2,06 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.138.558,70 153 0 179,00 4179

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 45/26 BIJLAGE II LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUCT HET KARAKTER VAN PRODUCT VAN OORSPRONG VERKRIJGT Niet alle in de lijst genoemde

Nadere informatie

CPA 13.10.10 : IJzererts en concentraten daarvan 13.10.10.30 IJzererts en concentraten daarvan, anders dan geroost ijzerkies, niet geagglomereerd

CPA 13.10.10 : IJzererts en concentraten daarvan 13.10.10.30 IJzererts en concentraten daarvan, anders dan geroost ijzerkies, niet geagglomereerd NACE 13.10 : Winning van ijzererts LIJT 2006 buitenlandse handel van 2006 (G/GN) NACE 13.10 : Winning van ijzererts CA 13.10.10 : IJzererts en concentraten daarvan 13.10.10.30 IJzererts en concentraten

Nadere informatie

RESTENRIJKE VOEDING. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N

RESTENRIJKE VOEDING. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N RESTENRIJKE VOEDING Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.019N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Om een dagelijks een goede darmwerking en gezonde

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2003 (OR. en) 6232/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0302 (ACC) COR 2 (en,es,nl) PECOS 14 AGRIORG 10

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2003 (OR. en) 6232/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0302 (ACC) COR 2 (en,es,nl) PECOS 14 AGRIORG 10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 april 2003 (OR. en) 6232/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0302 (ACC) COR 2 (en,es,nl) PECOS 14 AGRIORG 10 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: CORRIGENDUM

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER Lijst in artikel, lid 2, onder a), punt i), bedoelde producten en de op grond van artikel 4, lid, onder d), geldende maxima (de volgorde is die bijlagen I bij Verordening

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

CHOLESTEROLARME VOEDING

CHOLESTEROLARME VOEDING CHOLESTEROLARME VOEDING Vers fruit Net zoals groenten bevat fruit geen cholesterol en is het rijk aan vezels. De energiewaarde van fruit is afhankelijk van de hoeveelheid suiker. Zo zijn druiven, bananen,

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Kwaliteit Metrologische Dienst Metrologische Reglementering 26 JANUARI 1976. - Koninklijk besluit betreffende sommige modaliteiten

Nadere informatie

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18 uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling uren verloren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 24.732.794,25 456 2 691 12.101 18,44 0,49 3,19 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 11.352.168,13 198 1 356

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

rozenbottels en kweeperen; c) 160 g voor cashewappelen; d) 150 g voor gember; e) 60 g voor passievruchten. Voor jam of confituur van citrusvruchten

rozenbottels en kweeperen; c) 160 g voor cashewappelen; d) 150 g voor gember; e) 60 g voor passievruchten. Voor jam of confituur van citrusvruchten FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 MAART 2004. - Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 AARDAPPELEN 15 1.1. Wat zijn aardappelen? 15 1.2. Nachtschade-achtigen 15 1.3. Het groeiproces 15 1.4. Aardappelteelt 16 1.5. Het bewaren van aardappelen 16 1.6. Kookeigenschappen 17 1.7. Voedingswaarde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 10 juli 2007 met het oog op de

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

HET LEVERSPAREND DIEET

HET LEVERSPAREND DIEET HET LEVERSPAREND DIEET Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.031N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Veel vet en moeilijk verteerbaar voedsel prikkelt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Economie. Faillissementen

Economie. Faillissementen Economie Faillissementen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 5 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 015 uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN.06.1,90 87 65 11.19 11, 0,,9 01.1 Teelt van

Nadere informatie

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur NACE-BEL Economische activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Voedingskundige criteria reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen - Reclame Code voor Voedingsmiddelen 2015

Voedingskundige criteria reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen - Reclame Code voor Voedingsmiddelen 2015 Categorie 1: Plantaardige en Dierlijke oliën en vetten, incl. smeer-en bereidingsvetten alsmede sauzen die op emulsies zijn gebaseerd 1. Subcategorie A: plantaardige en dierlijke oliën en vetten en smeer-

Nadere informatie