Jaarverslag Het Oversticht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Het Oversticht 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag Het Oversticht 2009

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Vereniging Het Oversticht De Overstichtsprijs Innovatiefonds Personeel Financieel verslag Verslag van de Ondernemingsraad Bureau Leden van Het Oversticht Welstandscommissies Adviesaanvragen Second opinion Accountantsverklaring

4 Voorwoord 2009 was een jaar dat getekend werd door de recessie. Voor Het Oversticht was het ook het jaar waarin directeur Jeroen Jansen, na een dienstverband van negen jaar, besloot nieuwe uitdagingen aan te gaan en Het Oversticht te verlaten. Voor het thema ruimtelijke kwaliteit was 2009 bepaald geen slecht jaar, maar voor de organisaties en bedrijven die zich ermee bezighouden, ligt dat al direct anders. Positief was bijvoorbeeld dat de provincie Overijssel een nieuwe Omgevingsvisie vaststelde, waarin ruimtelijke kwaliteit als een leidend thema is opgenomen. Daarmee steekt een overheid zijn nek uit. Dat deed ook de minister voor Cultuur, die een nieuw monumentenbeleid aankondigde, waarin de borging van cultuurhistorische waarden ruimer wordt georganiseerd dan alleen langs het spoor van de klassieke monumentenzorg. Door koppeling aan het RO-instrumentarium zouden deze waarden eerder in ontwikkelprocessen aan bod komen en daardoor beter meegewogen kunnen worden in de planvorming. (Door de val van het kabinet is de indiening van wetgeving in de Kamers opgehouden). Onhandig was, dat de effectuering van dat kwaliteitsbeleid uiteindelijk moet gebeuren in plannen en juist die botsten in 2009 op een recessie met instortende banken, kreunende ontwikkelaars en krimpende architectenbureaus. Ook Het Oversticht heeft met die recessie te maken en dat geeft wel een paradoxaal gevoel. Enerzijds waren we actief betrokken bij die nieuwe beleidsvoornemens en bereidt de organisatie zich voor op nieuwe producten en werkwijzen die aan dat nieuwe elan tegemoet komen. Anderzijds daalde de omzet in de beoordeling van bouwplannen met een derde. De intentie om meer een projectenorganisatie te worden, is daarentegen boven verwachting gehaald, zodat zelfs een deel van de terugloop bij welstand kon worden gecompenseerd. U ziet dat in de jaarcijfers terug. Behalve de markt en onze eigen wensen om aan productvernieuwing te doen, is er op onze werkterreinen ook altijd een overheid die bakens verzet. Genoemd werd al de provincie Overijssel. In de monumentenzorg op rijksniveau was een tussentijdse, maar belangrijke wijziging van de Monumentenwet aan de orde, die de adviesplicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inperkt en daarmee de verantwoor delijkheid van de gemeentelijke monumentencommissies vergroot. Onze centrale monumenten commissie, die werkt voor vijftien gemeenten, is daarop een antwoord. In de sector welstand wordt al lang gesproken over vermindering van de regeldruk, verkorting van de proceduretijden en andere tegemoetkomingen aan het onbegrip van burgers voor regels en controle. Gelukkig duurt het gesprek daarover al even, zodat we voldoende tijd hebben om daarop in te spelen met nieuwe initiatieven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zullen we de gemeenten met een samenhangend pakket innovaties benaderen. In de kennismakingsgesprekken met nieuwe portefeuillehouders zullen we dan verrassende vergezichten te bieden hebben. Innovaties zijn ook steeds terug te vinden in de projecten die we kunnen uitvoeren. Voor Deventer maakten we een advies over de waarden van een voormalig ziekenhuis. Maar daarin gaven we tegelijkertijd aan welke mogelijkheden voor transformatie dat gebouwencomplex heeft. Zo worden behoud en ontwikkeling in één advies gecombineerd. Eerste Hulp bij Transformatie is ook een element in het programma NoBO, dat in 2009 werd afgesloten. Door aandacht te vestigen op de waarde van naoorlogs bouwen in Overijssel, kunnen partijen zorgvuldiger omgaan met kerken, wijken en kunst uit de periode Met dit programma heeft Overijssel voor deze periode de interesse gewekt op een wijze die in Nederland zijn weerga nog niet heeft. Er is dan ook veel belangstelling voor de werkwijze en de resultaten (inventarisaties, Wegwijzer) van het programma dat liep vanaf Aparte aandacht werd geschonken aan de transformatie van kerken, waarvan de website over herbestemming van kerken het resultaat is (www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl). Andere projecten betroffen de toekomst van dorpen (Dorpsplanplus), de toekomst van Oud-Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder, reclamebeleid voor de gemeente Dinkelland en een inventarisatie van historische klinkerwegen in Tubbergen. Zelden gaan deze projecten over gebaande paden, meestal gaat het om nieuwe vragen en om maatwerk. Langlopend zijn de participatie van Het Oversticht als partner in Atelier Overijssel (www.atelieroverijssel.nl) en onze betrokkenheid als één van de oprichters bij het tijdschrift OOST, dat in 2009 het licht zag. Werken aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel en Flevoland heeft, als altijd, vele gedaantes en dat maakt dat wij ons werk voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties met nieuwsgierigheid en plezier blijven doen. Dit verslag omvat het sociaal en financieel jaarverslag van Het Oversticht. Evenals vorig jaar realiseerden we daarnaast ook een digitale publieksversie met een toelichting op publicaties en projecten: 4

5 Vereniging Het Oversticht Aftredende leden Tijdens de Algemene Vergadering op 9 september 2009 in de Lutherse Kerk te Zwolle, zijn afgetreden mevrouw mr. I.R. Adema, voormalig wethouder te Deventer en op 19 maart geïnstalleerd als burgemeester van Veghel en de heer drs. H. Koetje, voormalig burgemeester van Twenterand en per 1 juli 2009 benoemd als burgemeester van Hoogeveen. Om in de ontstane vacatures te voorzien, stelde het bestuur de benoeming van de heer dr. S.M.M. Kuks voor, watergraaf van waterschap Regge en Dinkel. Aftredend, en herkiesbaar voor een volgende periode waren de leden van het Algemeen Bestuur de heren mr. A.B.L. de Jonge, burgemeester van de gemeenten Dronten; J.J.A. ter Keurst, wethouder gemeente Rijssen-Holten; D.T. Prinsse, wethouder van de gemeente Hardenberg en G.A.Th. Weber, wethouder gemeente Hengelo. Voorgesteld werd hen voor een volgende periode te herbenoemen. Alle genoemde herbenoembare dan wel nieuwe voorgedragen personen werden na schriftelijke stemming door de Algemene Vergadering (her)benoemd. Jaarrekening Daarnaast keurde de Algemene Vergadering de jaarrekening 2008 goed. De exploitatie over 2008 sloot met een positief resultaat van bijna Op grond van het bestuursbesluit van 8 september 1999 is dit bedrag geheel aan het eigen vermogen toegevoegd. Ten opzichte van 2007 namen de opbrengsten welstandscommissie toe met en overschreden deze de begroting met een bedrag van bijna Gelet op de (onvoorspelbare) schommelingen in de bouwproductie, blijft het moeilijk een raming van deze opbrengsten te maken. In het verslagjaar werden adviesaanvragen behandeld. Dit zijn er 1111 minder dan in 2007 en 823 minder dan in De toegevoegde waarde uit de bijzondere werkzaamheden nam ten opzichte van 2007 toe met ruim De totale inkomsten uit bijzondere werkzaamheden betroffen een bedrag van ruim Hier staan tegenover de kosten die aan derden zijn betaald voor het (mede)verrichten van deze werkzaamheden en directe kosten. Deze kosten zijn totaal bijna Het provinciale budget voor de prestatie-afspraken met de provincie Overijssel, met name voor de provinciale monumentencommissie en voor het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel was ten tijde van de jaarvergadering nog niet vastgesteld door de opdrachtgever. Ten opzichte van 2007 namen de totale personeelskosten in 2008 toe met bijna en overschreden met ruim het voor 2008 begrote bedrag. Deze toename van kosten houdt nauw verband met een omzetstijging die in 2008 plaatsvond. Onder overige lasten zijn de huisvestingskosten, bureaukosten en algemene kosten opgenomen. Ten opzichte van 2007 stegen deze kosten met ongeveer Dit wordt verklaard doordat er in 2008 meer automatiseringskosten zijn gemaakt vanwege de implementatie van nieuwe systemen. De verhoogde afschrijving van vaste activa (bijna meer dan in 2007) komt door investeringen in hard- en software, nodig omdat o.a. de bestaande servers onvoldoende capaciteit hadden. Begroting De Algemene Vergadering stelde tevens de begroting voor 2010 vast. In navolging van de wijzigingen in wet- en regelgeving vindt verantwoording nu plaats volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640. De begroting 2010 sluit eveneens aan op deze richtlijnen. Voor het jaar 2010 is, rekening houdend met de gevolgen van de economische recessie, een daling van inkomsten welstand begroot. De totale begroting voor de welstandsinkomsten is in (bijna minder dan de werkelijke inkomsten in 2008). Medio 2009 werd reeds een daling van 30% in omzet welstandsadvisering geconstateerd. Ook het aantal adviezen bleek terug te lopen. De voorzitter voegde bij de toelichting op de begroting toe dat in de loop van het jaar een aangepaste begroting gemaakt zou worden, mocht daar aanleiding toe zijn. De opbrengsten van projectmatige werkzaamheden zijn voor 2010 geraamd op een bedrag van Deze groei in projectmatige inkomsten is noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie. Daartoe worden de verkoopinspanningen verhoogd, werkt de vereniging met taakgerichte productmarkt-groepen en streeft de vereniging naar een evenwichtig personeelsbestand, gericht op het behalen van doelen die in meerjarenbeleid- en jaarplannen zijn geformuleerd. De vrijkomende personeelscapaciteit door omzetdaling in welstand zal worden ingezet voor het genereren en 5

6 uitvoeren van projecten. Structurele vernieuwingen in de organisatie bijvoorbeeld een geïntegreerd automatiseringssysteem zijn gericht op het verhogen van rendement, declarabiliteit en kostenbewustzijn. Het behalen van verkoop en rendementdoelstellingen in een concurrerende markt wordt ondersteund door interne cursussen op het gebied van acquirerend vermogen en een op dit punt aangescherpt personeelsbeleid. Het uitbesteden van werk aan derden zal teruglopen; er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen capaciteit. Werkzaamheden die onder andere liggen op het terrein van beleidsadvies, incidentele projecten etc., worden door het provinciaal bestuur van Overijssel op basis van een afgesproken takenpakket vergoed. Bij de berekening van de vergoeding voor het jaar 2010 is rekening gehouden met gelijkblijvende inkomsten ten opzichte van de werkelijke cijfers over 2008 en de begroting voor Voor het jaar 2010 is de totale vergoeding begroot op Voor de raming van de personeelskosten zijn de salariscijfers per 1 juli 2009 als uitgangspunt genomen. Uitgaande van een lichte daling van de totale omzet en lichte krimping van het personeelsbestand, is het voor 2010 begrote bedrag ten opzichte van de werkelijke cijfers over 2008 en de begrote cijfers over 2009 niet veel anders. Voor wat betreft de salarismaatregelen voor 2010 is wederom rekening gehouden met een salarisstijging van 1%. Voor de studiekosten is, mede gelet op de werkelijke kosten over 2008, een bedrag opgenomen van Dit bedrag vloeit voort uit de bepalingen in het arbeidsvoorwaardenreglement en dient tevens om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om hèt kennis- en adviesinstituut voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed te worden. Deze herpositionering vereist meer her-en bijscholing. Voor de overige personeelskosten geldt dat deze kosten zo beperkt mogelijk worden gehouden en daarom lager zijn begroot dan de werkelijke kosten van

7 De Overstichtsprijs Tijdens de Algemene Vergadering reikte bestuursvoorzitter Jaap Dijkstra de Overstichtsprijs uit aan Stichting Twickel. Stichting Twickel kreeg de prijs voor het herstelplan van het huispark bij het kasteel. Een opdrachtgever die de kans neemt om het oude een nieuwe betekenis te geven en het daarmee geschikt te maken voor weer een nieuwe tijd, voldoet aan alle criteria voor toekenning van de Overstichtsprijs, aldus de bestuursvoorzitter bij de uitreiking van de prijs. Het Oversticht stelde de Overstichtsprijs in 1985 in. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen voor deze prijs in aanmerking komen vanwege hun verdiensten voor de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. De prijs bestaat uit een kunstwerk - dit jaar een houten object door Erik Vos, gemaakt uit een blok hout afkomstig van Twickel - een geldbedrag en een oorkonde. Het restauratieplan gaat uit van aanscherping van ontwerpuitgangspunten, het aanbrengen of versterken van accenten en je ervaart direct het verschil. Je miste niet de bruggetjes of een belvedere, maar nu ze er staan, zie je toch wat je gemist hebt. Ook de ontwerpen voor de bruggen zijn voorbeelden voor de omgang met erfgoed: moderne ontwerpen die door hun vormgeving tegelijk de architectuurgeschiedenis aanwezig maken. Zij doen dat door de keuze van materiaal, vorm en decoratie. De landgoedwinkel (van zwart hout) geeft schuren zoals de eikelschuur een nieuwe betekenis. Een opdrachtgever die de kans neemt om het oude een nieuwe betekenis te geven en het daarmee geschikt te maken voor weer een nieuwe tijd, die voldoet aan alle criteria voor toekenning van de Overstichtsprijs. Jaap Dijkstra lichtte de keuze voor Stichting Twickel als volgt toe: Toen Het Oversticht rond de eeuwwisseling voor het Twickelbestuur een onderzoek deed naar het landgoed, was een belangrijke conclusie dat Twickel op cruciale momenten in zijn geschiedenis vooraanstaande ontwerpers heeft ingeschakeld om een nieuwe fase in zijn geschiedenis mede vorm te geven. Namen als die van landschapsarchitecten Poortman of Petzold, die lang geleden op Twickel werkten, roepen dat in herinnering. Hoewel ogenschijnlijk een oase van rust, is het landgoed ook zelf altijd een bron van dynamiek geweest en bepaald niet een lethargisch slachtoffer van de dynamiek uit de wereld eromheen. Met gepast zelfbewustzijn en het daarbij horende goed opdrachtgeverschap heeft Twickel die lijn aan het begin van de 21ste eeuw doorgezet. Met de onlangs voltooide restauratie van het huispark geeft de Stichting bijzondere betekenis aan het begrip levend monument. Ook voor dit restauratieplan werd een vooraanstaand ontwerper aangetrokken. Zijn restauratieplan is ambitieus en goed onderbouwd. Het herkent de bijdragen van voorgangers, maar erkent ook de vragen van de nieuwe tijd. Met een meesterwerk voegt landschapsarchitect Michael van Gessel zich in de reeks van meesters die Twickel in de loop van de tijd aan zich heeft verbonden. Deze restauratie komt niet te vroeg. Hij past in de krachtig bloeiende belangstelling voor de tuin- en landschapsarchitectuur en de lange traditie die we op dat terrein in Nederland al eeuwen hebben. De uitvoering van de restauratie viel niet voor niets samen met de publicatie van een monografie over de ontwerper en met de lancering van een triënnale voor landschapsarchitectuur. 7

8 Innovatiefonds Doel van het fonds is het verlenen van stimuleringsbijdragen voor projecten in de meest brede zin. Het gaat daarbij om projecten die betrekking hebben op vernieuwende werkzaamheden die passen bij de doelstelling van Het Oversticht. De bijdrage is vooral bestemd voor projecten die in de dagelijkse praktijk moeilijk van de grond zouden komen. Voorwaarde hierbij is dat Het Oversticht bij de uitvoering van de projecten wordt betrokken. Het fonds is bestemd voor de gewone leden van Het Oversticht. Dit zijn de Overijsselse gemeenten en de gemeenten Dronten en Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Deze leden kunnen innovatieve projecten schriftelijk aandragen (externe innovatieve projecten). Interne innovatieve projecten kunnen door de directeur van Het Oversticht schriftelijk worden aangedragen. Projecten worden aangevraagd bij het bestuur van het Innovatiefonds. De verzoeken om een bijdrage worden met inachtneming van eerdergenoemde voorwaarden beoordeeld door de fondsraad. De fondsraad adviseert over deze voorstellen en brengt haar adviezen schriftelijk uit aan het dagelijks bestuur van Het Oversticht. De leden van de fondsraad nemen geen deel aan de beraadslagingen wanneer het gaat om een verzoek waarin zij zelf belanghebbende zijn. Het jaarlijks uit te keren bedrag is gelijk aan de renteopbrengst in enig jaar en één tiende deel van het vermogen van het fonds per 1 januari Het vermogen van het fonds op 1 januari 2001 bedroeg De rente in 2008 bedroeg Voor uitkering in 2009 kwam zodoende in aanmerking een bedrag van In het verslagjaar zijn de volgende aanvragen binnengekomen bij het Innovatiefonds. Een toekomstbestendig welstandstoezicht Het ondersteunen van gemeenten door het innoveren van de dienstverlening van Het Oversticht, gericht op de Wabo (omgevingsvergunning), op Welstand Transparant (digitalisering welstandsnota s) en op welstandsadvisering ter plekke (op de gemeentehuizen versnelling adviesproces). Gevraagde bijdrage: Positief advies: Het project past binnen de doelstellingen van Het Oversticht en geeft een stevige impuls aan de kwaliteit en efficiency van de advisering aan gemeenten. Erfgoed, Beregoed in de Buitenschoolse opvang Het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen op de buitenschoolse opvang in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en het cultureel erfgoed in Overijssel (archeologie, landschapsinrichting, architectuur). Gevraagde bijdrage: Positief advies: Passend binnen de doelstellingen van Het Oversticht kan dit project dienen als basis voor de landelijke uitrol van het concept. Het levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van buitenschoolse opvang in gemeenten en staat in relatie tot het cultureel erfgoed in die gemeenten (kinderen hebben kennis van het culturele erfgoed in hun omgeving/de gemeente). Onderzoeken en ontwerpen: erfgoed en Bètatechniek in Overijssel Het ontwikkelen van lespakketten voor leerlingen van de Technasia in Holten, Almelo, Nijverdal, Zwolle en Enschede op het gebied van archeologie, planologie, sociale geografie en landschapsarchitectuur, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en Fundeon. Gevraagde bijdrage: Positief advies: Het project levert een bijdrage aan de waardering van cultureel erfgoed in gemeenten en in de bouwsector; aan de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en aan de ontwikkeling van Technasia in Overijssel. Het zit in onze aard Het vervaardigen van een binnen de Overijsselse (en mogelijk Flevolandse) gemeenten en provincie breed gedragen beleid voor aardkundige waarden, als aanvulling op een pilot bij de provincie Overijssel waarbij die waarden in beeld gebracht worden. Dit sluit aan bij de zwaardere rol die de gemeenten hebben op basis van de nota Ruimte en de WRO. Tevens draait het om het benutten van de kwaliteiten voor de sociaal-economische potentie van de gemeente (toeristische sector, natuur- en milieu-educatie). Gevraagde bijdrage: Positief advies: De potentiële spin-off voor Het Oversticht is groot (verkoop nota aardkundige waarden, toeristische routes, nieuwe gesprekspartners). 8

9 Stimuleren van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in LOG s. Ontwikkelen en toepassen van ontwerpprincipes die ingezet worden om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van landbouwontwikkelingsgebieden te vergroten. Aan de hand van concrete initiatieven worden ontwerpprincipes toegepast in pilotgebieden. Gevraagde bijdrage: Positief advies: Het project past binnen de doelstellingen van Het Oversticht en kan een essentiële uitbreiding betekenen van het netwerk gericht op de agrarische sector (LTO, DLV, Wageningen, stallenbouwers, etc.). Samenstelling bestuur innovatiefonds per 31 december 2009 J. Dijkstra, Olst, voorzitter E. van Voorden, Rijssen, vice-voorzitter / penningmeester L.B. Kobes, Wierden, secretaris D.T. Prinsse, Hardenberg, lid dr. S.M.M. Kuks, Almelo, lid Fondsraad per 31 december 2009 ir. J. Teeselink, Dalfsen, (onafhankelijk) voorzitter mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, Emmeloord, namens het algemeen bestuur van Het Oversticht Vacant Secretariaat per 31 december 2009 drs. ing. D.H. Baalman wnd directeur van Het Oversticht 9

10 Personeel Het aantal medewerkers op 31 december 2009 bedroeg 52 (2008: 56), waarvan 31 vrouwen (2008: 32) en 21 mannen (2008: 24). De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is 41 jaar (2008: idem). Voor de vrouwen is dat 38 jaar (2008: 37 jaar) en voor mannen 45 jaar (2008: 46 jaar). Met 22 vrouwelijke medewerkers en 6 mannelijke medewerkers is een parttime arbeidscontract afgesloten. Duur dienstverband Duur Mannen Vrouwen Fulltime Parttime Fulltime Parttime Korter dan 1 jaar en < 5 jaar en < 10 jaar en < 15 jaar en < 20 jaar 1 20 en < 25 jaar 1 25 jaar en langer 3 Wijzigingen in het verslagjaar Op 1 januari 2009 trad, aansluitend op een tijdelijke dienstbetrekking, voor onbepaalde tijd in dienst mevrouw drs. M.G. Marinelli als adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie). Op 1 januari 2009 trad, aansluitend op een tijdelijke dienstbetrekking, voor onbepaalde tijd in dienst mevrouw J. Jansen als depotbeheerder. Op 1 januari 2009 trad, aansluitend op een tijdelijke dienstbetrekking, voor onbepaalde tijd in dienst mevrouw ir. A. Coops adviseur ruimtelijke kwaliteit (landschap). Op 1 januari 2009 trad mevrouw ir. M. Kokkeler in dienst als tijdelijk projectmedewerker. Op 1 februari 2009 trad de heer drs. J.A.M. Oude Rengerink voor bepaalde tijd (tot 1 februari 2010) in dienst als adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie). Op 1 april 2009 kreeg de heer G. Boot, administratief medewerker, een oproepcontract voor de duur van 1 jaar. Op 1 mei 2009 werd het tijdelijke contract van mevrouw ing. Y.J.G. Visser, adviseur ruimtelijke kwaliteit, verlengd met 1 jaar tot 1 mei Op 1 mei 2009 werd het tijdelijke contract van de heer ir. R.M. Onderdelinden, adviseur ruimtelijke kwaliteit, verlengd met 1 jaar tot 1 mei Op 12 mei 2009 trad mevrouw S. Huntink, administratief medewerker, uit dienst. Op 30 juni 2009 trad mevrouw T.S. Liebeek-Schep, beleidsadviseur (P&O), uit dienst. Op 1 juli 2009 werd het tijdelijke contract van mevrouw ir. M. Kokkeler, projectmedewerker, verlengd met een half jaar. Op 4 augustus 2009 werd het tijdelijke contract van mevrouw P. Ester, medewerker administratief medewerker (welstand), verlengd met 1 jaar. Op 17 augustus 2009 trad voor bepaalde tijd (tot 17 februari 2010) mevrouw J. Smits in dienst als administratief medewerker financiën. Op 31 augustus 2009 trad mevrouw ir. M. Kokkeler, projectmedewerker, uit dienst. Op 1 september 2009 werd het tijdelijke contract van de heer mr. dr. G. H. Medema, adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed), verlengd met 1 jaar tot 1 september Op 1 september 2009 trad de heer A. Richter, telefonist/receptionist, uit dienst vanwege pensionering. 10

11 Op 8 september 2009 trad voor bepaalde tijd (tot 8 maart 2010) in dienst mevrouw C. van der Meulen als secretarieel medewerker. Op 1 oktober 2009 werd het contract van mevrouw drs. H.H.M. Gerrits, projectleider, verlengd met 1 jaar. Op 31 oktober 2009 trad mevrouw ing. I.R. Veenhuizen, adviseur ruimtelijke kwaliteit, uit dienst. Op 1 november 2009 werd het contract van de heer ir. J.J. Bezuijen, adviseur ruimtelijke kwaliteit, verlengd met een half jaar (tot 1 mei 2010). Op 30 november 2009 trad de heer drs. J. Jansen, directeur, uit dienst. Afscheid van de heer Richter 11

12 Financieel verslag Balans per 31 december ACTIVA A. Vaste activa I. Immateriële vaste activa 1. Software II. Materiële vaste activa 1. Gebouwen Installatie Kantoorinventaris Overige inventaris Materiële vaste activa in uitvoering B. Vlottende activa I. Voorraden II. Vorderingen III. Overlopende activa IV. Liquide middelen Totaal activa PASSIVA C. Eigen vermogen I. Bestemmingsreserve II. Overige reserves D. Voorzieningen I. Voorziening onderhoud II. Voorziening jubilea E. Kortlopende schulden I. Crediteuren II. Belastingen, premies sociale verzekeringen, pensioenen III. Overlopende passiva Totaal passiva

13 Werkelijke cijfers 2009 Begroting 2009 Werkelijke cijfers 2008 A. Baten I. Baten uit levering producten en/of diensten II. Subsidiebaten III. Overige baten Totaal B. Lasten I. Directe kosten geleverde producten / diensten II. Personeelskosten III. Afschrijvingen vaste activa IV. Overige lasten Totale bedrijfslasten Resultaat voor financiële baten en lasten C. Financiele baten en lasten I. Rentebaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat

14 Stelselwijziging Tot en met het boekjaar 2006 werd de verantwoording opgesteld op basis van eigen grondslagen. In navolging van de wijziging in wet- en regelgeving vindt verantwoording plaats volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640. Deze stelselwijziging betrof enerzijds een wijziging in de presentatie van de verantwoording zodat er aansluiting ontstond bij de geldende richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Anderzijds leidde het tot een aanpassing van de waardering van de onderhoudsvoorziening, de materiële activa en de Overstichtsprijs. Vermogen Op 31 december 2009 bedroeg het vermogen van de vereniging Op 8 september 1999 besloot de Algemene Vergadering van Het Oversticht dat het vermogen op éénmaal het totaal der baten diende te worden gebracht. Daarom zal jaarlijks, indien nodig en voor zover de financiële middelen het toelaten, uit de exploitatie een bedrag aan het vermogen worden toegevoegd. Dit bedrag zal gelijk zijn aan maximaal 20% van het verschil tussen het gewenste en het werkelijke vermogen op de balansdatum. Het negatieve resultaat over het boekjaar 2009 ( ) wordt geheel aan de overige reserve onttrokken. Staat van baten en lasten Baten Baten uit levering van producten en diensten Ten opzichte van 2008 daalden de opbrengsten welstandscommissie met , een afname van 32%. De economische recessie veroorzaakte een aanzienlijke afname van bouwactiviteiten in de gemeenten. De trend was over het gehele jaar gezien gelijkmatig; de percentuele daling ten opzichte van 2008 was per maand ongeveer het zelfde. De omzet voor welstand bleef onder de begroting. Gelet op de (onvoorspelbare) schommelingen in de bouwproductie is het moeilijk een raming van deze opbrengsten te maken. In het verslagjaar werden adviesaanvragen behandeld, dit zijn er 3077 minder dan in boekjaar 2008 en 4188 minder dan in boekjaar De toegevoegde waarde uit de bijzondere werkzaamheden (exclusief subsidiebaten ten bedrage van ) nam ten opzichte van 2008 toe met In 2008 was er ook al sprake van een toename (ten opzichte van 2007) van De bruto facturering (exclusief subsidiebaten) kwam op een recordhoogte van ( meer dan in 2008). Na correctie omdat de onderhanden werkpositie daalde, bedroeg de omzet 2,2 miljoen euro (in ,7 miljoen euro inclusief een onderhanden werk stijging van ). De post onderhanden werk bedroeg ultimo De cijfers van 2008 en 2009 zijn een weerspiegeling van het beleid van Het Oversticht om meer inkomsten te genereren uit nieuwe activiteiten en daardoor minder afhankelijk te worden van traditionele inkomstenbronnen. De totale inkomsten uit bijzondere werkzaamheden behelsden een bedrag van Hier staan de kosten die aan derden zijn betaald voor het (mede)verrichten van deze werkzaamheden en directe kosten tegenover. Deze kosten zijn in totaal Het provinciale budget voor de prestatieafspraken met de provincie Overijssel voor de monumentencommissie is toegewezen naar aanleiding van structurele opdracht. De door de budgetverstrekker genoemde voorwaarden zijn vastgelegd in de beschikkingen van 19 juni 2009 met kenmerk 2009/ De afrekening over 2009 is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Het opdrachtdeel SNSO 2009 is geboekt onder de opbrengst bijzondere werkzaamheden. Het budget dat via de provincie Overijssel toegekend is voor het steunpunt RDMZ is vanaf 2009 opgenomen bij de steunfunctietaken van het SNSO en wordt verstrekt naar aanleiding van een doorlopende opdracht, die jaarlijks wordt verlengd. 14

15 De hiervoor geformuleerde voorwaarden zijn conform de gestelde voorwaarden in de genoemde budgetbeschikkingen met betrekking tot de monumentencommissie. De afrekening is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Subsidiebaten Het provinciale budget voor de prestatieafspraken met de provincie Overijssel voor de monumentencommissie is toegewezen naar aanleiding van structurele opdracht. De afrekening over 2009 is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Het opdrachtdeel SNSO 2009 is geboekt onder de opbrengst bijzondere werkzaamheden. Het budget voor het steunpunt RDMZ is vanaf 2009 opgenomen bij de steunfunctietaken van het SNSO en wordt verstrekt als doorlopende opdracht met jaarlijkse verlenging. De afrekening is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Overige baten Dit betreft de contributie van de gewone (gemeenten) en buitengewone leden. Lasten Ten opzichte van 2008 namen de totale personeelskosten in 2009 toe met en overschreden met het voor 2009 begrote bedrag. De stijging van de afschrijvingen ten opzichte van 2008 wordt vooral veroorzaakt door het gebouw aan de Thorbeckegracht dat in mei in gebruik genomen is en de investeringen voor de inrichting van het nieuwe kantoor. Daarnaast is een integraal E.R.P.-pakket in gebruik genomen. Onder overige lasten vallen huisvestingskosten, bureaukosten en algemene kosten. De huisvestingskosten zijn hoger dan in 2008 doordat er een extra kantoorpand gekocht en in gebruik genomen is. De begroting werd niet overschreden. De bureaukosten zijn lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat er minder kosten zijn gemaakt voor drukwerk. De in 2009 genomen bezuinigingsmaatregelen zullen in 2010 in grotere mate zichtbaar zijn. Zo is er een begin gemaakt met het zelf vormgeven van rapporten en adviezen in plaats van dit werk uit te besteden. Door de advieskosten komen de algemene kosten boven de begroting uit. Behalve dat er gebruik gemaakt is van een externe adviseur ter ondersteuning van het automatiseringstraject zijn er vooral kosten gemaakt rondom het medewerkerstevredenheidonderzoek en het vertrek van de directeur. 15

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie Jaarrekening 2004 provincie Overijssel Jaarverslag 2004 Ruimte voor actie 7 maart 2005 Colofon Datum 22 maart 2005 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 verkort

Jaarrapport 2013 verkort Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK 05032150 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland Jaarverslag en jaarrekening 2013 1 Voorwoord 2013 een stormachtig jaar Als we later terugblikken op het jaar 2013 in het kader van de Monumentenwacht Noord

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen Jaarverslag 2011 Vereniging van Gemeentesecretarissen 14 juni 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke en financiële zaken 1.1 Bestuursbesluiten en stellige bestuurlijke voornemens 1.2 Begroting 2011 1.3 Beleid

Nadere informatie

Aedes vereniging van woningcorporaties Jaarverslag 2002

Aedes vereniging van woningcorporaties Jaarverslag 2002 Aedes vereniging van woningcorporaties Jaarverslag 2002 LR 26.06.03 juni 2003 Inhoud Pagina Jaarverslag 2002 Verslag van de raad van commissarissen van Aedes 2002 7 Bestuursverslag 13 Jaarrekening 2002

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2013 18 3.2 Exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Stut of steunpilaar?

Stut of steunpilaar? Stut of steunpilaar? Een onderzoek naar de provinciale steunpunten monumentenzorg Erfgoedinspectie Augustus 2009 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Steunpunt Groningen 7 3 Steunpunt Friesland 13

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie