Jaarverslag Het Oversticht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Het Oversticht 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag Het Oversticht 2009

2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Vereniging Het Oversticht De Overstichtsprijs Innovatiefonds Personeel Financieel verslag Verslag van de Ondernemingsraad Bureau Leden van Het Oversticht Welstandscommissies Adviesaanvragen Second opinion Accountantsverklaring

4 Voorwoord 2009 was een jaar dat getekend werd door de recessie. Voor Het Oversticht was het ook het jaar waarin directeur Jeroen Jansen, na een dienstverband van negen jaar, besloot nieuwe uitdagingen aan te gaan en Het Oversticht te verlaten. Voor het thema ruimtelijke kwaliteit was 2009 bepaald geen slecht jaar, maar voor de organisaties en bedrijven die zich ermee bezighouden, ligt dat al direct anders. Positief was bijvoorbeeld dat de provincie Overijssel een nieuwe Omgevingsvisie vaststelde, waarin ruimtelijke kwaliteit als een leidend thema is opgenomen. Daarmee steekt een overheid zijn nek uit. Dat deed ook de minister voor Cultuur, die een nieuw monumentenbeleid aankondigde, waarin de borging van cultuurhistorische waarden ruimer wordt georganiseerd dan alleen langs het spoor van de klassieke monumentenzorg. Door koppeling aan het RO-instrumentarium zouden deze waarden eerder in ontwikkelprocessen aan bod komen en daardoor beter meegewogen kunnen worden in de planvorming. (Door de val van het kabinet is de indiening van wetgeving in de Kamers opgehouden). Onhandig was, dat de effectuering van dat kwaliteitsbeleid uiteindelijk moet gebeuren in plannen en juist die botsten in 2009 op een recessie met instortende banken, kreunende ontwikkelaars en krimpende architectenbureaus. Ook Het Oversticht heeft met die recessie te maken en dat geeft wel een paradoxaal gevoel. Enerzijds waren we actief betrokken bij die nieuwe beleidsvoornemens en bereidt de organisatie zich voor op nieuwe producten en werkwijzen die aan dat nieuwe elan tegemoet komen. Anderzijds daalde de omzet in de beoordeling van bouwplannen met een derde. De intentie om meer een projectenorganisatie te worden, is daarentegen boven verwachting gehaald, zodat zelfs een deel van de terugloop bij welstand kon worden gecompenseerd. U ziet dat in de jaarcijfers terug. Behalve de markt en onze eigen wensen om aan productvernieuwing te doen, is er op onze werkterreinen ook altijd een overheid die bakens verzet. Genoemd werd al de provincie Overijssel. In de monumentenzorg op rijksniveau was een tussentijdse, maar belangrijke wijziging van de Monumentenwet aan de orde, die de adviesplicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inperkt en daarmee de verantwoor delijkheid van de gemeentelijke monumentencommissies vergroot. Onze centrale monumenten commissie, die werkt voor vijftien gemeenten, is daarop een antwoord. In de sector welstand wordt al lang gesproken over vermindering van de regeldruk, verkorting van de proceduretijden en andere tegemoetkomingen aan het onbegrip van burgers voor regels en controle. Gelukkig duurt het gesprek daarover al even, zodat we voldoende tijd hebben om daarop in te spelen met nieuwe initiatieven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zullen we de gemeenten met een samenhangend pakket innovaties benaderen. In de kennismakingsgesprekken met nieuwe portefeuillehouders zullen we dan verrassende vergezichten te bieden hebben. Innovaties zijn ook steeds terug te vinden in de projecten die we kunnen uitvoeren. Voor Deventer maakten we een advies over de waarden van een voormalig ziekenhuis. Maar daarin gaven we tegelijkertijd aan welke mogelijkheden voor transformatie dat gebouwencomplex heeft. Zo worden behoud en ontwikkeling in één advies gecombineerd. Eerste Hulp bij Transformatie is ook een element in het programma NoBO, dat in 2009 werd afgesloten. Door aandacht te vestigen op de waarde van naoorlogs bouwen in Overijssel, kunnen partijen zorgvuldiger omgaan met kerken, wijken en kunst uit de periode Met dit programma heeft Overijssel voor deze periode de interesse gewekt op een wijze die in Nederland zijn weerga nog niet heeft. Er is dan ook veel belangstelling voor de werkwijze en de resultaten (inventarisaties, Wegwijzer) van het programma dat liep vanaf Aparte aandacht werd geschonken aan de transformatie van kerken, waarvan de website over herbestemming van kerken het resultaat is (www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl). Andere projecten betroffen de toekomst van dorpen (Dorpsplanplus), de toekomst van Oud-Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder, reclamebeleid voor de gemeente Dinkelland en een inventarisatie van historische klinkerwegen in Tubbergen. Zelden gaan deze projecten over gebaande paden, meestal gaat het om nieuwe vragen en om maatwerk. Langlopend zijn de participatie van Het Oversticht als partner in Atelier Overijssel (www.atelieroverijssel.nl) en onze betrokkenheid als één van de oprichters bij het tijdschrift OOST, dat in 2009 het licht zag. Werken aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel en Flevoland heeft, als altijd, vele gedaantes en dat maakt dat wij ons werk voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties met nieuwsgierigheid en plezier blijven doen. Dit verslag omvat het sociaal en financieel jaarverslag van Het Oversticht. Evenals vorig jaar realiseerden we daarnaast ook een digitale publieksversie met een toelichting op publicaties en projecten: 4

5 Vereniging Het Oversticht Aftredende leden Tijdens de Algemene Vergadering op 9 september 2009 in de Lutherse Kerk te Zwolle, zijn afgetreden mevrouw mr. I.R. Adema, voormalig wethouder te Deventer en op 19 maart geïnstalleerd als burgemeester van Veghel en de heer drs. H. Koetje, voormalig burgemeester van Twenterand en per 1 juli 2009 benoemd als burgemeester van Hoogeveen. Om in de ontstane vacatures te voorzien, stelde het bestuur de benoeming van de heer dr. S.M.M. Kuks voor, watergraaf van waterschap Regge en Dinkel. Aftredend, en herkiesbaar voor een volgende periode waren de leden van het Algemeen Bestuur de heren mr. A.B.L. de Jonge, burgemeester van de gemeenten Dronten; J.J.A. ter Keurst, wethouder gemeente Rijssen-Holten; D.T. Prinsse, wethouder van de gemeente Hardenberg en G.A.Th. Weber, wethouder gemeente Hengelo. Voorgesteld werd hen voor een volgende periode te herbenoemen. Alle genoemde herbenoembare dan wel nieuwe voorgedragen personen werden na schriftelijke stemming door de Algemene Vergadering (her)benoemd. Jaarrekening Daarnaast keurde de Algemene Vergadering de jaarrekening 2008 goed. De exploitatie over 2008 sloot met een positief resultaat van bijna Op grond van het bestuursbesluit van 8 september 1999 is dit bedrag geheel aan het eigen vermogen toegevoegd. Ten opzichte van 2007 namen de opbrengsten welstandscommissie toe met en overschreden deze de begroting met een bedrag van bijna Gelet op de (onvoorspelbare) schommelingen in de bouwproductie, blijft het moeilijk een raming van deze opbrengsten te maken. In het verslagjaar werden adviesaanvragen behandeld. Dit zijn er 1111 minder dan in 2007 en 823 minder dan in De toegevoegde waarde uit de bijzondere werkzaamheden nam ten opzichte van 2007 toe met ruim De totale inkomsten uit bijzondere werkzaamheden betroffen een bedrag van ruim Hier staan tegenover de kosten die aan derden zijn betaald voor het (mede)verrichten van deze werkzaamheden en directe kosten. Deze kosten zijn totaal bijna Het provinciale budget voor de prestatie-afspraken met de provincie Overijssel, met name voor de provinciale monumentencommissie en voor het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel was ten tijde van de jaarvergadering nog niet vastgesteld door de opdrachtgever. Ten opzichte van 2007 namen de totale personeelskosten in 2008 toe met bijna en overschreden met ruim het voor 2008 begrote bedrag. Deze toename van kosten houdt nauw verband met een omzetstijging die in 2008 plaatsvond. Onder overige lasten zijn de huisvestingskosten, bureaukosten en algemene kosten opgenomen. Ten opzichte van 2007 stegen deze kosten met ongeveer Dit wordt verklaard doordat er in 2008 meer automatiseringskosten zijn gemaakt vanwege de implementatie van nieuwe systemen. De verhoogde afschrijving van vaste activa (bijna meer dan in 2007) komt door investeringen in hard- en software, nodig omdat o.a. de bestaande servers onvoldoende capaciteit hadden. Begroting De Algemene Vergadering stelde tevens de begroting voor 2010 vast. In navolging van de wijzigingen in wet- en regelgeving vindt verantwoording nu plaats volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640. De begroting 2010 sluit eveneens aan op deze richtlijnen. Voor het jaar 2010 is, rekening houdend met de gevolgen van de economische recessie, een daling van inkomsten welstand begroot. De totale begroting voor de welstandsinkomsten is in (bijna minder dan de werkelijke inkomsten in 2008). Medio 2009 werd reeds een daling van 30% in omzet welstandsadvisering geconstateerd. Ook het aantal adviezen bleek terug te lopen. De voorzitter voegde bij de toelichting op de begroting toe dat in de loop van het jaar een aangepaste begroting gemaakt zou worden, mocht daar aanleiding toe zijn. De opbrengsten van projectmatige werkzaamheden zijn voor 2010 geraamd op een bedrag van Deze groei in projectmatige inkomsten is noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie. Daartoe worden de verkoopinspanningen verhoogd, werkt de vereniging met taakgerichte productmarkt-groepen en streeft de vereniging naar een evenwichtig personeelsbestand, gericht op het behalen van doelen die in meerjarenbeleid- en jaarplannen zijn geformuleerd. De vrijkomende personeelscapaciteit door omzetdaling in welstand zal worden ingezet voor het genereren en 5

6 uitvoeren van projecten. Structurele vernieuwingen in de organisatie bijvoorbeeld een geïntegreerd automatiseringssysteem zijn gericht op het verhogen van rendement, declarabiliteit en kostenbewustzijn. Het behalen van verkoop en rendementdoelstellingen in een concurrerende markt wordt ondersteund door interne cursussen op het gebied van acquirerend vermogen en een op dit punt aangescherpt personeelsbeleid. Het uitbesteden van werk aan derden zal teruglopen; er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen capaciteit. Werkzaamheden die onder andere liggen op het terrein van beleidsadvies, incidentele projecten etc., worden door het provinciaal bestuur van Overijssel op basis van een afgesproken takenpakket vergoed. Bij de berekening van de vergoeding voor het jaar 2010 is rekening gehouden met gelijkblijvende inkomsten ten opzichte van de werkelijke cijfers over 2008 en de begroting voor Voor het jaar 2010 is de totale vergoeding begroot op Voor de raming van de personeelskosten zijn de salariscijfers per 1 juli 2009 als uitgangspunt genomen. Uitgaande van een lichte daling van de totale omzet en lichte krimping van het personeelsbestand, is het voor 2010 begrote bedrag ten opzichte van de werkelijke cijfers over 2008 en de begrote cijfers over 2009 niet veel anders. Voor wat betreft de salarismaatregelen voor 2010 is wederom rekening gehouden met een salarisstijging van 1%. Voor de studiekosten is, mede gelet op de werkelijke kosten over 2008, een bedrag opgenomen van Dit bedrag vloeit voort uit de bepalingen in het arbeidsvoorwaardenreglement en dient tevens om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om hèt kennis- en adviesinstituut voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed te worden. Deze herpositionering vereist meer her-en bijscholing. Voor de overige personeelskosten geldt dat deze kosten zo beperkt mogelijk worden gehouden en daarom lager zijn begroot dan de werkelijke kosten van

7 De Overstichtsprijs Tijdens de Algemene Vergadering reikte bestuursvoorzitter Jaap Dijkstra de Overstichtsprijs uit aan Stichting Twickel. Stichting Twickel kreeg de prijs voor het herstelplan van het huispark bij het kasteel. Een opdrachtgever die de kans neemt om het oude een nieuwe betekenis te geven en het daarmee geschikt te maken voor weer een nieuwe tijd, voldoet aan alle criteria voor toekenning van de Overstichtsprijs, aldus de bestuursvoorzitter bij de uitreiking van de prijs. Het Oversticht stelde de Overstichtsprijs in 1985 in. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen voor deze prijs in aanmerking komen vanwege hun verdiensten voor de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon. De prijs bestaat uit een kunstwerk - dit jaar een houten object door Erik Vos, gemaakt uit een blok hout afkomstig van Twickel - een geldbedrag en een oorkonde. Het restauratieplan gaat uit van aanscherping van ontwerpuitgangspunten, het aanbrengen of versterken van accenten en je ervaart direct het verschil. Je miste niet de bruggetjes of een belvedere, maar nu ze er staan, zie je toch wat je gemist hebt. Ook de ontwerpen voor de bruggen zijn voorbeelden voor de omgang met erfgoed: moderne ontwerpen die door hun vormgeving tegelijk de architectuurgeschiedenis aanwezig maken. Zij doen dat door de keuze van materiaal, vorm en decoratie. De landgoedwinkel (van zwart hout) geeft schuren zoals de eikelschuur een nieuwe betekenis. Een opdrachtgever die de kans neemt om het oude een nieuwe betekenis te geven en het daarmee geschikt te maken voor weer een nieuwe tijd, die voldoet aan alle criteria voor toekenning van de Overstichtsprijs. Jaap Dijkstra lichtte de keuze voor Stichting Twickel als volgt toe: Toen Het Oversticht rond de eeuwwisseling voor het Twickelbestuur een onderzoek deed naar het landgoed, was een belangrijke conclusie dat Twickel op cruciale momenten in zijn geschiedenis vooraanstaande ontwerpers heeft ingeschakeld om een nieuwe fase in zijn geschiedenis mede vorm te geven. Namen als die van landschapsarchitecten Poortman of Petzold, die lang geleden op Twickel werkten, roepen dat in herinnering. Hoewel ogenschijnlijk een oase van rust, is het landgoed ook zelf altijd een bron van dynamiek geweest en bepaald niet een lethargisch slachtoffer van de dynamiek uit de wereld eromheen. Met gepast zelfbewustzijn en het daarbij horende goed opdrachtgeverschap heeft Twickel die lijn aan het begin van de 21ste eeuw doorgezet. Met de onlangs voltooide restauratie van het huispark geeft de Stichting bijzondere betekenis aan het begrip levend monument. Ook voor dit restauratieplan werd een vooraanstaand ontwerper aangetrokken. Zijn restauratieplan is ambitieus en goed onderbouwd. Het herkent de bijdragen van voorgangers, maar erkent ook de vragen van de nieuwe tijd. Met een meesterwerk voegt landschapsarchitect Michael van Gessel zich in de reeks van meesters die Twickel in de loop van de tijd aan zich heeft verbonden. Deze restauratie komt niet te vroeg. Hij past in de krachtig bloeiende belangstelling voor de tuin- en landschapsarchitectuur en de lange traditie die we op dat terrein in Nederland al eeuwen hebben. De uitvoering van de restauratie viel niet voor niets samen met de publicatie van een monografie over de ontwerper en met de lancering van een triënnale voor landschapsarchitectuur. 7

8 Innovatiefonds Doel van het fonds is het verlenen van stimuleringsbijdragen voor projecten in de meest brede zin. Het gaat daarbij om projecten die betrekking hebben op vernieuwende werkzaamheden die passen bij de doelstelling van Het Oversticht. De bijdrage is vooral bestemd voor projecten die in de dagelijkse praktijk moeilijk van de grond zouden komen. Voorwaarde hierbij is dat Het Oversticht bij de uitvoering van de projecten wordt betrokken. Het fonds is bestemd voor de gewone leden van Het Oversticht. Dit zijn de Overijsselse gemeenten en de gemeenten Dronten en Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Deze leden kunnen innovatieve projecten schriftelijk aandragen (externe innovatieve projecten). Interne innovatieve projecten kunnen door de directeur van Het Oversticht schriftelijk worden aangedragen. Projecten worden aangevraagd bij het bestuur van het Innovatiefonds. De verzoeken om een bijdrage worden met inachtneming van eerdergenoemde voorwaarden beoordeeld door de fondsraad. De fondsraad adviseert over deze voorstellen en brengt haar adviezen schriftelijk uit aan het dagelijks bestuur van Het Oversticht. De leden van de fondsraad nemen geen deel aan de beraadslagingen wanneer het gaat om een verzoek waarin zij zelf belanghebbende zijn. Het jaarlijks uit te keren bedrag is gelijk aan de renteopbrengst in enig jaar en één tiende deel van het vermogen van het fonds per 1 januari Het vermogen van het fonds op 1 januari 2001 bedroeg De rente in 2008 bedroeg Voor uitkering in 2009 kwam zodoende in aanmerking een bedrag van In het verslagjaar zijn de volgende aanvragen binnengekomen bij het Innovatiefonds. Een toekomstbestendig welstandstoezicht Het ondersteunen van gemeenten door het innoveren van de dienstverlening van Het Oversticht, gericht op de Wabo (omgevingsvergunning), op Welstand Transparant (digitalisering welstandsnota s) en op welstandsadvisering ter plekke (op de gemeentehuizen versnelling adviesproces). Gevraagde bijdrage: Positief advies: Het project past binnen de doelstellingen van Het Oversticht en geeft een stevige impuls aan de kwaliteit en efficiency van de advisering aan gemeenten. Erfgoed, Beregoed in de Buitenschoolse opvang Het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen op de buitenschoolse opvang in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en het cultureel erfgoed in Overijssel (archeologie, landschapsinrichting, architectuur). Gevraagde bijdrage: Positief advies: Passend binnen de doelstellingen van Het Oversticht kan dit project dienen als basis voor de landelijke uitrol van het concept. Het levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van buitenschoolse opvang in gemeenten en staat in relatie tot het cultureel erfgoed in die gemeenten (kinderen hebben kennis van het culturele erfgoed in hun omgeving/de gemeente). Onderzoeken en ontwerpen: erfgoed en Bètatechniek in Overijssel Het ontwikkelen van lespakketten voor leerlingen van de Technasia in Holten, Almelo, Nijverdal, Zwolle en Enschede op het gebied van archeologie, planologie, sociale geografie en landschapsarchitectuur, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en Fundeon. Gevraagde bijdrage: Positief advies: Het project levert een bijdrage aan de waardering van cultureel erfgoed in gemeenten en in de bouwsector; aan de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en aan de ontwikkeling van Technasia in Overijssel. Het zit in onze aard Het vervaardigen van een binnen de Overijsselse (en mogelijk Flevolandse) gemeenten en provincie breed gedragen beleid voor aardkundige waarden, als aanvulling op een pilot bij de provincie Overijssel waarbij die waarden in beeld gebracht worden. Dit sluit aan bij de zwaardere rol die de gemeenten hebben op basis van de nota Ruimte en de WRO. Tevens draait het om het benutten van de kwaliteiten voor de sociaal-economische potentie van de gemeente (toeristische sector, natuur- en milieu-educatie). Gevraagde bijdrage: Positief advies: De potentiële spin-off voor Het Oversticht is groot (verkoop nota aardkundige waarden, toeristische routes, nieuwe gesprekspartners). 8

9 Stimuleren van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in LOG s. Ontwikkelen en toepassen van ontwerpprincipes die ingezet worden om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van landbouwontwikkelingsgebieden te vergroten. Aan de hand van concrete initiatieven worden ontwerpprincipes toegepast in pilotgebieden. Gevraagde bijdrage: Positief advies: Het project past binnen de doelstellingen van Het Oversticht en kan een essentiële uitbreiding betekenen van het netwerk gericht op de agrarische sector (LTO, DLV, Wageningen, stallenbouwers, etc.). Samenstelling bestuur innovatiefonds per 31 december 2009 J. Dijkstra, Olst, voorzitter E. van Voorden, Rijssen, vice-voorzitter / penningmeester L.B. Kobes, Wierden, secretaris D.T. Prinsse, Hardenberg, lid dr. S.M.M. Kuks, Almelo, lid Fondsraad per 31 december 2009 ir. J. Teeselink, Dalfsen, (onafhankelijk) voorzitter mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, Emmeloord, namens het algemeen bestuur van Het Oversticht Vacant Secretariaat per 31 december 2009 drs. ing. D.H. Baalman wnd directeur van Het Oversticht 9

10 Personeel Het aantal medewerkers op 31 december 2009 bedroeg 52 (2008: 56), waarvan 31 vrouwen (2008: 32) en 21 mannen (2008: 24). De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is 41 jaar (2008: idem). Voor de vrouwen is dat 38 jaar (2008: 37 jaar) en voor mannen 45 jaar (2008: 46 jaar). Met 22 vrouwelijke medewerkers en 6 mannelijke medewerkers is een parttime arbeidscontract afgesloten. Duur dienstverband Duur Mannen Vrouwen Fulltime Parttime Fulltime Parttime Korter dan 1 jaar en < 5 jaar en < 10 jaar en < 15 jaar en < 20 jaar 1 20 en < 25 jaar 1 25 jaar en langer 3 Wijzigingen in het verslagjaar Op 1 januari 2009 trad, aansluitend op een tijdelijke dienstbetrekking, voor onbepaalde tijd in dienst mevrouw drs. M.G. Marinelli als adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie). Op 1 januari 2009 trad, aansluitend op een tijdelijke dienstbetrekking, voor onbepaalde tijd in dienst mevrouw J. Jansen als depotbeheerder. Op 1 januari 2009 trad, aansluitend op een tijdelijke dienstbetrekking, voor onbepaalde tijd in dienst mevrouw ir. A. Coops adviseur ruimtelijke kwaliteit (landschap). Op 1 januari 2009 trad mevrouw ir. M. Kokkeler in dienst als tijdelijk projectmedewerker. Op 1 februari 2009 trad de heer drs. J.A.M. Oude Rengerink voor bepaalde tijd (tot 1 februari 2010) in dienst als adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie). Op 1 april 2009 kreeg de heer G. Boot, administratief medewerker, een oproepcontract voor de duur van 1 jaar. Op 1 mei 2009 werd het tijdelijke contract van mevrouw ing. Y.J.G. Visser, adviseur ruimtelijke kwaliteit, verlengd met 1 jaar tot 1 mei Op 1 mei 2009 werd het tijdelijke contract van de heer ir. R.M. Onderdelinden, adviseur ruimtelijke kwaliteit, verlengd met 1 jaar tot 1 mei Op 12 mei 2009 trad mevrouw S. Huntink, administratief medewerker, uit dienst. Op 30 juni 2009 trad mevrouw T.S. Liebeek-Schep, beleidsadviseur (P&O), uit dienst. Op 1 juli 2009 werd het tijdelijke contract van mevrouw ir. M. Kokkeler, projectmedewerker, verlengd met een half jaar. Op 4 augustus 2009 werd het tijdelijke contract van mevrouw P. Ester, medewerker administratief medewerker (welstand), verlengd met 1 jaar. Op 17 augustus 2009 trad voor bepaalde tijd (tot 17 februari 2010) mevrouw J. Smits in dienst als administratief medewerker financiën. Op 31 augustus 2009 trad mevrouw ir. M. Kokkeler, projectmedewerker, uit dienst. Op 1 september 2009 werd het tijdelijke contract van de heer mr. dr. G. H. Medema, adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed), verlengd met 1 jaar tot 1 september Op 1 september 2009 trad de heer A. Richter, telefonist/receptionist, uit dienst vanwege pensionering. 10

11 Op 8 september 2009 trad voor bepaalde tijd (tot 8 maart 2010) in dienst mevrouw C. van der Meulen als secretarieel medewerker. Op 1 oktober 2009 werd het contract van mevrouw drs. H.H.M. Gerrits, projectleider, verlengd met 1 jaar. Op 31 oktober 2009 trad mevrouw ing. I.R. Veenhuizen, adviseur ruimtelijke kwaliteit, uit dienst. Op 1 november 2009 werd het contract van de heer ir. J.J. Bezuijen, adviseur ruimtelijke kwaliteit, verlengd met een half jaar (tot 1 mei 2010). Op 30 november 2009 trad de heer drs. J. Jansen, directeur, uit dienst. Afscheid van de heer Richter 11

12 Financieel verslag Balans per 31 december ACTIVA A. Vaste activa I. Immateriële vaste activa 1. Software II. Materiële vaste activa 1. Gebouwen Installatie Kantoorinventaris Overige inventaris Materiële vaste activa in uitvoering B. Vlottende activa I. Voorraden II. Vorderingen III. Overlopende activa IV. Liquide middelen Totaal activa PASSIVA C. Eigen vermogen I. Bestemmingsreserve II. Overige reserves D. Voorzieningen I. Voorziening onderhoud II. Voorziening jubilea E. Kortlopende schulden I. Crediteuren II. Belastingen, premies sociale verzekeringen, pensioenen III. Overlopende passiva Totaal passiva

13 Werkelijke cijfers 2009 Begroting 2009 Werkelijke cijfers 2008 A. Baten I. Baten uit levering producten en/of diensten II. Subsidiebaten III. Overige baten Totaal B. Lasten I. Directe kosten geleverde producten / diensten II. Personeelskosten III. Afschrijvingen vaste activa IV. Overige lasten Totale bedrijfslasten Resultaat voor financiële baten en lasten C. Financiele baten en lasten I. Rentebaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat

14 Stelselwijziging Tot en met het boekjaar 2006 werd de verantwoording opgesteld op basis van eigen grondslagen. In navolging van de wijziging in wet- en regelgeving vindt verantwoording plaats volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640. Deze stelselwijziging betrof enerzijds een wijziging in de presentatie van de verantwoording zodat er aansluiting ontstond bij de geldende richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Anderzijds leidde het tot een aanpassing van de waardering van de onderhoudsvoorziening, de materiële activa en de Overstichtsprijs. Vermogen Op 31 december 2009 bedroeg het vermogen van de vereniging Op 8 september 1999 besloot de Algemene Vergadering van Het Oversticht dat het vermogen op éénmaal het totaal der baten diende te worden gebracht. Daarom zal jaarlijks, indien nodig en voor zover de financiële middelen het toelaten, uit de exploitatie een bedrag aan het vermogen worden toegevoegd. Dit bedrag zal gelijk zijn aan maximaal 20% van het verschil tussen het gewenste en het werkelijke vermogen op de balansdatum. Het negatieve resultaat over het boekjaar 2009 ( ) wordt geheel aan de overige reserve onttrokken. Staat van baten en lasten Baten Baten uit levering van producten en diensten Ten opzichte van 2008 daalden de opbrengsten welstandscommissie met , een afname van 32%. De economische recessie veroorzaakte een aanzienlijke afname van bouwactiviteiten in de gemeenten. De trend was over het gehele jaar gezien gelijkmatig; de percentuele daling ten opzichte van 2008 was per maand ongeveer het zelfde. De omzet voor welstand bleef onder de begroting. Gelet op de (onvoorspelbare) schommelingen in de bouwproductie is het moeilijk een raming van deze opbrengsten te maken. In het verslagjaar werden adviesaanvragen behandeld, dit zijn er 3077 minder dan in boekjaar 2008 en 4188 minder dan in boekjaar De toegevoegde waarde uit de bijzondere werkzaamheden (exclusief subsidiebaten ten bedrage van ) nam ten opzichte van 2008 toe met In 2008 was er ook al sprake van een toename (ten opzichte van 2007) van De bruto facturering (exclusief subsidiebaten) kwam op een recordhoogte van ( meer dan in 2008). Na correctie omdat de onderhanden werkpositie daalde, bedroeg de omzet 2,2 miljoen euro (in ,7 miljoen euro inclusief een onderhanden werk stijging van ). De post onderhanden werk bedroeg ultimo De cijfers van 2008 en 2009 zijn een weerspiegeling van het beleid van Het Oversticht om meer inkomsten te genereren uit nieuwe activiteiten en daardoor minder afhankelijk te worden van traditionele inkomstenbronnen. De totale inkomsten uit bijzondere werkzaamheden behelsden een bedrag van Hier staan de kosten die aan derden zijn betaald voor het (mede)verrichten van deze werkzaamheden en directe kosten tegenover. Deze kosten zijn in totaal Het provinciale budget voor de prestatieafspraken met de provincie Overijssel voor de monumentencommissie is toegewezen naar aanleiding van structurele opdracht. De door de budgetverstrekker genoemde voorwaarden zijn vastgelegd in de beschikkingen van 19 juni 2009 met kenmerk 2009/ De afrekening over 2009 is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Het opdrachtdeel SNSO 2009 is geboekt onder de opbrengst bijzondere werkzaamheden. Het budget dat via de provincie Overijssel toegekend is voor het steunpunt RDMZ is vanaf 2009 opgenomen bij de steunfunctietaken van het SNSO en wordt verstrekt naar aanleiding van een doorlopende opdracht, die jaarlijks wordt verlengd. 14

15 De hiervoor geformuleerde voorwaarden zijn conform de gestelde voorwaarden in de genoemde budgetbeschikkingen met betrekking tot de monumentencommissie. De afrekening is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Subsidiebaten Het provinciale budget voor de prestatieafspraken met de provincie Overijssel voor de monumentencommissie is toegewezen naar aanleiding van structurele opdracht. De afrekening over 2009 is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Het opdrachtdeel SNSO 2009 is geboekt onder de opbrengst bijzondere werkzaamheden. Het budget voor het steunpunt RDMZ is vanaf 2009 opgenomen bij de steunfunctietaken van het SNSO en wordt verstrekt als doorlopende opdracht met jaarlijkse verlenging. De afrekening is nog niet goedgekeurd door de budgetverstrekker. Overige baten Dit betreft de contributie van de gewone (gemeenten) en buitengewone leden. Lasten Ten opzichte van 2008 namen de totale personeelskosten in 2009 toe met en overschreden met het voor 2009 begrote bedrag. De stijging van de afschrijvingen ten opzichte van 2008 wordt vooral veroorzaakt door het gebouw aan de Thorbeckegracht dat in mei in gebruik genomen is en de investeringen voor de inrichting van het nieuwe kantoor. Daarnaast is een integraal E.R.P.-pakket in gebruik genomen. Onder overige lasten vallen huisvestingskosten, bureaukosten en algemene kosten. De huisvestingskosten zijn hoger dan in 2008 doordat er een extra kantoorpand gekocht en in gebruik genomen is. De begroting werd niet overschreden. De bureaukosten zijn lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat er minder kosten zijn gemaakt voor drukwerk. De in 2009 genomen bezuinigingsmaatregelen zullen in 2010 in grotere mate zichtbaar zijn. Zo is er een begin gemaakt met het zelf vormgeven van rapporten en adviezen in plaats van dit werk uit te besteden. Door de advieskosten komen de algemene kosten boven de begroting uit. Behalve dat er gebruik gemaakt is van een externe adviseur ter ondersteuning van het automatiseringstraject zijn er vooral kosten gemaakt rondom het medewerkerstevredenheidonderzoek en het vertrek van de directeur. 15

16 Verslag van de Ondernemingsraad 2009 was een jaar van veranderingen. In dit mede door de economische recessie moeilijke jaar, kijken wij terug op een open en constructieve wijze waarop OR, MT en DB met elkaar overlegd hebben over de volgende onderwerpen: Begin 2009 is op initiatief van de OR en in opdracht van de directie door een externe partij, DZ & partners, een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) uitgevoerd voor Het Oversticht. Uit de respons van 85% bleek de hoge betrokkenheid van de medewerkers. Met de uitkomsten van het onderzoek zijn managementteam (directie en teamleiders) OR en medewerkers in gesprek gegaan, waarbij de OR de rol van procesbewaker heeft gehad. De OR is betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe functieprofielen, onderdeel van een functie-evaluatie en waarderingstraject. Waar nodig is geadviseerd aanvullingen of wijzigingen aan te brengen. Naar aanleiding van het in 2008 ingevoerde beoordelingssysteem heeft de OR een evaluatie onder medewerkers uitgevoerd en advies gegeven voor verbetering van de toepassing van het systeem. In oktober kon de OR (na overleg met een externe adviseur) instemmen met het nieuwe beloningssysteem. Daarmee was de laatste stap gezet in het hele vernieuwde systeem van beoordelen, functiewaarderen en belonen. Opening kantoorlocatie Thorbeckegracht door gedeputeerde D. Buursink. Op weg naar Het Tegenoversticht. In 2009 slaat de kredietcrisis toe. Ook Het Oversticht krijgt te maken met teruglopende inkomsten. De OR realiseert zich dat we in deze tijden extra creatief en scherp moeten zijn en dat er soms een offer gebracht moet worden. In 2009 ondersteunde de OR het verzoek van het management aan het personeel om af te zien van 1% loonsverhoging, evenals het voornemen om het jaarlijkse personeelsuitje niet door te laten gaan. Tot slot De OR heeft het verslagjaar intensief gewerkt en veel zaken onder de aandacht kunnen brengen. Als raad van de onderneming wordt de OR eerder en intensiever dan voorheen betrokken bij beslissingen van het management. Een breed gedragen overleg (MT OR), een OR die steeds meer sparring partner is van zowel MT als personeel, past bij onze visie. 16

17 Bijlagen 17

18 Bestuur (per ) Dagelijks bestuur J. Dijkstra, Olst (voorzitter) E. van Voorden, Rijssen (vice-voorzitter / penningmeester) L.B. Kobes, Wierden (secretaris) dr. S.M.M. Kuks, Almelo (lid) D.T. Prinsse, Hardenberg (lid) Algemeen Bestuur A. Beugelink, Ommen R. Bleker, Enschede H.E. Blok, Enschede J. Dijkstra, Olst (voorzitter) L.V. Elfers, Dalfsen G.J. Elferink, Raalte mr. A.B.L. de Jonge, Dronten J.J.A. ter Keurst, Rijssen-Holten L.B. Kobes, Wierden (secretaris) dr. S.M.M. Kuks, Almelo drs. K.B. Loohuis, Haaksbergen H.J.M. Pieper, Oldenzaal D.T. Prinsse, Hardenberg mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, Emmeloord ir. H.R.F. Schotanus, Heemstede mr. ing. B.J. Sijbom, Goor P.J. van der Vinne, Manderveen E. van Voorden, Rijssen (vice-voorzitter / penningmeester) G.A.Th. Weber, Hengelo 18

19 Bureau (per ) medewerker / functie / datum indiensttreding J. Abbink adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed) drs. G.M. van Altena adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed) drs. M.C. Assink projecleider drs. ing. D.H. Baalman waarnemend directeur I.T. Bartels-Ploegman administratief medewerker financiën drs. J. Batelaan MA adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed) ir. J. Bezuijen adviseur ruimtelijke kwaliteit A.K. Boel administratief medewerker projecten/planning G.A. Boot administratief medewerker (oproepkracht) ir. A. Buijs teamleider ir. A. Coops ervenconsulent ir. H.F.A. Dekkers adviseur ruimtelijke kwaliteit ir. T. Ekamper adviseur ruimtelijke kwaliteit (landschap) P. Ester administratief medewerker welstand M.N. van Eunenvan der Hoeven secretarieel medewerker ir. A.H.M. Geerdink adviseur ruimtelijke kwaliteit drs. H. Gerrits projectleider ing. E.J.F. van Gent adviseur ruimtelijke kwaliteit J. Grasmeijer teamleider A. Groothuis systeembeheerder L.M. de Haan MA drs. M. van Hellemondt G.F.W. Herngreen adviseur ruimtelijke kwaliteit (landschap) adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed) adviseur ruimtelijke kwaliteit (landschap) ir. M.T. ten Hove adviseur ruimtelijke kwaliteit J. Jansen depotbeheerder ir. T.G. Kemperman adviseur ruimtelijke kwaliteit J.H.K. Luchies adviseur ruimtelijke kwaliteit drs. M.G. Marinelli adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie) mr. dr. G.H. Medema adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed) mr. H.A.J. Meelissen projectleider C.J. van der Meulen secretarieel medewerker drs. H. Middag adviseur ruimtelijke kwaliteit drs. M. Nieuwenhuis adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie) ir. E.H.G. Nijhuis adviseur ruimtelijke kwaliteit ir. I.M. Nij Bijvank- adviseur ruimtelijke kwaliteit van Herel (landschap) ir. R.M. Onderdelinden adviseur ruimtelijke kwaliteit C.W. Oord administratief medewerker welstand drs. J.A.M. Oude adviseur ruimtelijke kwaliteit Rengerink (archeologie) J.R. Prinsen secretarieel medewerker A.B. Rozendaal-Snijder administratief medewerker projecten / planning ing. J.J. Rühl adviseur ruimtelijke kwaliteit M. Schakelaar administratief medewerker financiën R.K. Schuderer secretarieel medewerker J.G.M. Smits administratief medewerker financiën ing. N.S.A. Tienstra projectleider ir. F.M. van Unen adviseur ruimtelijke kwaliteit ir. R.M. Veenink adviseur ruimtelijke kwaliteit mr. ing. H.G.A.M. Verheyen teamleider drs. P.C. Versluis communicatieadviseur ing. Y.J.G. Visser adviseur ruimtelijke kwaliteit drs. S. Wentink adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie) J.M. Wolbers beleidsadviseur drs. M. van Zanten adviseur ruimtelijke kwaliteit (erfgoed)

20 Organisatieschema Directie Waarnemend directeur drs. ing. D.H. Baalman Team West Teamleider mr. ing. H.G.A.M. Verheyen MBA Adviseurs J. Abbink drs. J. Batelaan MA ir. J.J. Bezuijen ir. T. Ekamper ir. A.H.M. Geerdink ing. E.J.F. van Gent L.M. de Haan MA mr. dr. G.H. Medema drs. H. Middag drs. M. Nieuwenhuis ir. I.M. Nij Bijvank-van Herel ir. R.M. Onderdelinden ing. J.J. Rühl ir. F.M. van Unen Projectleiders drs. H. Gerrits ing. N.S.A. Tienstra Team Oost Teamleider ir. A. Buijs Adviseurs drs. G.M. van Altena ir. A. Coops ir. H.F.A. Dekkers drs. M. van Hellemondt G.F.W. Herngreen ir. M.T. ten Hove J. Jansen ir. T.G. Kemperman ing. J.H.K. Luchies drs. M.G. Marinelli ir. E.H.G. Nijhuis drs. J.A.M. Oude Rengerink ing. R. Veenink ing. Y.J.G. Visser drs. S. Wentink drs. M. van Zanten Projectleiders drs. M.C. Assink mr. H.A.J. Meelissen Bedrijfsbureau Teamleider J. Grasmeijer Communicatieadviseur drs. P.C. Versluis Beleidsadviseur J.M. Wolbers Systeembeheerder A. Groothuis Administratie projecten / planning L. Boel A.B. Rozendaal-Snijder Financiële administratie I.T. Bartels-Ploegman M. Schakelaar J. Smits Welstandsadministratie P. Ester C.W. Oord Secretariaat M.N. van Eunen-van der Hoeven C.J. van der Meulen J.R. Prinsen R.K. Schuderer 20

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

: I ..I 'H H VOOR KLEINE GOEDE DOELEN. Jaarrekening 2014 - VPGO 1 van 9

: I ..I 'H H VOOR KLEINE GOEDE DOELEN. Jaarrekening 2014 - VPGO 1 van 9 : I..I J 2 VOOR KLEINE GOEDE DOELEN 'H H I ' Jaarrekening 2014 - VPGO 1 van 9? 16 Inhoudsopgave Balans per 31-12-2014 3 Staat van Baten en Lasten 2014 4 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 5

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Haarlem Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Opdracht 3 Algemene gegevens 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Geachte heer Leegwater, leden van de raad,

Geachte heer Leegwater, leden van de raad, Geachte heer Leegwater, leden van de raad, Namens de welstandscommissie voor uw gemeente bied ik u het verslag 2013 aan. U leest in dit verslag over de ontwikkelingen, projecten en aanvragen die dit jaar

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Famous City te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Jaarverslag 2012

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Jaarverslag 2012 Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Jaarverslag 2012 met subsidie van: opgemaakt door de directie en vastgesteld door de Raad van Toezicht op 25 maart 2013 1 Algemeen Stichting Monumentenwacht

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Dalfsen

jaarverslag 2012 Dalfsen jaarverslag 2012 WELSTANDSCOMMISSIE Dalfsen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies en aanbevelingen 5 Aan de commissie voorgelegde ontwikkelingen in 2012 6 De welstandscommissie 10 Het rijk verkoopt de

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Staphorst

jaarverslag 2012 Staphorst jaarverslag 2012 WELSTANDS-/monumentenCOMMISSIE Staphorst Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies en aanbevelingen 5 Aan de commissie voorgelegde ontwikkelingen 6 Werkwijze commissie 10 Bijlage 11 Het rijk

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Rapport inzake de jaarrekening 2013 Van het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Balans

Nadere informatie

Toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 3 e kwartaal 2009

Toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 3 e kwartaal 2009 ALMELO Stichting Evenementen Almelo 2.300 Almelo; straattheaterfestival Totaal ALMELO 2.300 ARNHEM Stichting Beleven 3.000 Arnhem; project New Arts Multi Battle (Overijsselse festivalplaatsen) Totaal ARNHEM

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht. Jaarrekening 2014

Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht. Jaarrekening 2014 Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht Jaarrekening 2014 Inhoud. Pagina Algemeen 2 Balans per 31 december 2014 5 Rekening van baten en lasten over 2014 7 Toeliehting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

JAARVERSLAG 2014. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort JAARVERSLAG 2014 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te De Bleike 3 8181 KD HEERDE KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 23 april 2015

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht. Jaarrekening 2012. bmr identificalie. accounli adviseurs

Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht. Jaarrekening 2012. bmr identificalie. accounli adviseurs Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht Jaarrekening 2012 bmr identificalie accounli adviseurs Inhoud. Pagina Algemeen 2 Balans per 31 december 2012 5 Rekening van baten en lasten over 2012 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012 Rapport inzake jaarrekening 2012 26 februari 2013 Inhoud Blad Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam. inzake jaarrekening 2012

Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam. inzake jaarrekening 2012 Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam inzake jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 2 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Twenterand

jaarverslag 2012 Twenterand jaarverslag 2012 WELSTANDSCOMMISSIE Twenterand Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies en aanbevelingen 5 Aan de commissie voorgelegde ontwikkelingen 6 De welstandscommissie 10 Bijlagen 12 Het rijk verkoopt

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

BonsenReuling. Rapport inzake de jaarstukken 2012 van G.A. van der Lugt Stichting Lochem

BonsenReuling. Rapport inzake de jaarstukken 2012 van G.A. van der Lugt Stichting Lochem BonsenReuling A C C O U N T A N T S - BELASTINGADVISEURS Rapport inzake de jaarstukken 2012 van G.A. van der Lugt Stichting Lochem 1 BonsenReuling BP ' ACCOUNTANTS ^ BELASTINGADVISEURS Pagina INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven STICHTING WERKWIJS JAAR STICHTING WERKWIJS Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven telefoon: 040-2140404 telefax: 040-2116739 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 Stichting Art gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk. Nee

Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 26 november 2014 Onderwerp Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk B2014/u357 Portefeuillehouder R. van der Veen Opsteller/indiener

Nadere informatie

Toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 1 e kwartaal 2009

Toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 1 e kwartaal 2009 ALMELO Stichting PleinConcert 2.300 Almelo; concert Stichting Het Torentje 1.500 Almelo; jubileumpublicatie Totaal ALMELO 3.800 BORNE Stichting Kunstcollectief BArt 1.500 Borne; atelierroute Borne 2009

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM. Amsterdam, 25 april 2014. Bestuursverslag

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM. Amsterdam, 25 april 2014. Bestuursverslag Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Amsterdam, 25 april 2014 F IN A N C I E E L V E RSL A G INHOUDSOPGAVE PAGINA Bestuursverslag JA A RR E K E NIN G 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

JAARVERSLAG 2013. Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort JAARVERSLAG 2013 Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort feitelijk gevestigd te 8181 KD HEERDE De Bleike 3 KvK nummer 41189485 Fiscaal nummer 8167 60 445 datum: 7 april 2014

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond JAARCIJFERS 2012 Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Aan het bestuur van Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Helmond, 21 mei 2013 Geachte leden van het bestuur, Met genoegen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie