Inleiding. Bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Uitgebreid Jaarverslag Panorama Mesdag 2010

2 Inleiding Na het voor Panorama Mesdag uitermate moeizame en kritieke jaar 2009, laat 2010 zich misschien het best omschrijven als het jaar van hoop en optimisme. Met steun van de Gemeente Den Haag, anonieme weldoeners, de Stichting Mesdag Van Houten en het grote publiek kon op de eerste werkdag van het nieuwe jaar gestart worden met de allereerste werkzaamheden voor de zo urgente restauratie, renovatie en uitbreiding van het panorama. En gewerkt werd er vervolgens, het hele jaar door en op alle fronten: fondsenwerving, bouw, herstel van de schade aan de rotonde, bedrijfsvoering, organisatie. Ook al waren er obstakels en hindernissen, met steun van velen kreeg de toekomst weer gestalte. In dit jaarverslag treft u een weergave van die transformatie aan. Bedrijfsvoering algemeen De rentelast, veroorzaakt door de noodzakelijke aankoop van het pand op Zeestraat nr 55, drukte ook in 2010 nog zwaar op de exploitatie van het panorama. De aankoop van Zeestraat nr 55 was noodzakelijk om ook in de toekomst aan arbo en veiligheidseisen te kunnen voldoen. Het door de rentelast veroorzaakte tekort aan liquide middelen vergde opnieuw veel van directie en medewerkers. Op enkele kritieke momenten konden in het kader van de investeringen voor het masterplan met hulp van buitenaf de noodzakelijke maatregelen getroffen worden. bezoek In 2010 kwamen bezoekers naar Panorama Mesdag. Een stijging ten opzichte van 2009, maar met dit aantal bezoekers zijn we er nog niet. Voor het derde achtereenvolgende jaar leefde bij het grote publiek het hardnekkige idee dat Panorama Mesdag gesloten zou zijn. Dit ondanks alle free publicity, het accepteren van de Museumkaart met ingang van 1 juli 2010 en deelname aan acties van de gezamenlijke Haagse Musea, zoals de 1 e Haagse Museumnacht en een open dag ter gelegenheid van het jubileum van de NIBC. Dit lijkt ten dele veroorzaakt door berichten over de langdurige sluiting van Museum Mesdag. Ook de nasleep van de publiciteit rond de verzakkingproblemen als gevolg van de aanleg van de parkeergarage naast de rotonde heeft mogelijk invloed. Berichtgeving rond de eigen bouwwerkzaamheden en vermelding van open zijn hielpen onvoldoende. Het komende jaar zal hier onverminderd aandacht aan besteed worden. omzet De entreeprijzen werden begin 2010 met een zeer bescheiden bedrag ( 0,50) verhoogd. Er werd rekening gehouden met de start van de bouwwerkzaamheden die, onvermijdelijk enerzijds overlast en anderzijds beperkingen mee zouden brengen. De omzet in de museumwinkel steeg licht, maar niet synchroon met de stijging van het bezoekersaantal. In het museumcafé bleef de omzet ver achter. Niet alleen individuele bezoekers gaven per persoon minder uit, ook groepen boekten minder arrangementen met koffie en/of rondleidingen. Ondanks de onzekerheid over de beschikbaarheid van zalen vanwege de bouwwerkzaamheden nam de verhuur van zalen in het museum weer toe. financiële administratie De financiële administratie werd in 2010 in eigen beheer gedaan met ondersteuning van onze vaste externe adviseur. Het oude kassasysteem werd in augustus vervangen door een modern systeem. Dit was mogelijk dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij aan het Masterplan. Het nieuwe systeem accepteert de Museumkaart, kan passen printen en kan in de toekomst aan een toegangscontrolesysteem gekoppeld worden. De integratie echter met het bestaande boekhoudsysteem bleek veel voeten in de aarde te hebben. Vandaar dat de knoop werd doorgehakt om ook op een ander boekhoudprogramma over te stappen. Dit programma is minder complex en kent een uitgebreider rapportagesysteem, waardoor meer grip verkregen wordt op de financiële stand van zaken. De overstap veroorzaakte veel extra werk waarbij gelukkig assistentie werd verleend door een van de vrienden. De salarisadministratie werd net als in voorgaande jaren, uitbesteed. Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 2

3 Baker Tilly Berk, accountants en belastingadviseurs, beoordeelde de boekhouding en stelde het financiële jaarverslag op. veiligheid Het volgens wettelijke voorschriften gevoerde veiligheidsbeleid werd in 2010 gecontinueerd. De verplichte jaarlijkse Bedrijfshulpverlening (BHV) herhalingsdag werd dit jaar, na de minder geslaagde herhalingsdag voor BHV-ers van Panorama Mesdag en het Museum van Communicatie samen, in eigen kring opnieuw gedaan. Met het vertrek van een aantal medewerkers nam het aantal gediplomeerde BHVers af. Echter dit aantal werd weer uitgebreid met nieuwe medewerkers die begin 2011 hun diploma behaalden. Een van de medewerkers trad tevens op als preventiemedewerker. Ze vertegenwoordigde Panorama Mesdag in het Haags Preventienetwerk en hield de BHV en beredderingsmaterialen op orde. Masterplan Na lange jaren van voorbereidingen en problemen kon, dankzij de eind 2009 toegezegde financiële hulp, begin januari eindelijk gestart worden met de werkzaamheden in het kader van het Masterplan. Aangevangen werd met sloopwerkzaamheden in het voorhuis en het aanbrengen van de noodzakelijke constructieve verstevigingen. Bij die werkzaamheden werden een aantal historische ontdekkingen gedaan. In het licht daarvan werd besloten de resultaten van een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek af te wachten, alvorens de restauratiewerkzaamheden aan het voorhuis te vervolgen. Dat onderzoek werd in augustus afgerond en leverde een aantal verrassende inzichten op. Uit het bouwhistorisch onderzoek kwam naar voren dat de ingang van het panoramagebouw ooit een soort poort was. De entreehal zou al in oude luister hersteld worden en op basis van deze bevindingen werd in overleg met Monumentenzorg een aangepast ontwerp voor de entree zelf gemaakt waarvoor vergunningen werden aangevraagd. In de eerste maanden van het jaar werd ook begonnen met werkzaamheden in de rotonde. De hele kapconstructie werd nagelopen. Alle bouten werden geïnspecteerd en waar nodig vervangen of aangevuld. In maart werd begonnen met het bouwrijp maken van het terrein achter Zeestraat nr 55 voor de bouw van de nieuwe zaal. Nooduitgangen en vluchtwegen werden aangepast en het terrein werd geëgaliseerd. De eerste palen werden op 19 april voorzichtig in de grond geboord. De werkzaamheden liepen voorspoedig zonder trillingen of verzakkingen en waren binnen een week afgerond. Daarna trad er, onvoorzien, flinke stagnatie op. Vanwege het faseren van de bouw moesten de installaties aangepast worden, wat gevolgen had voor de verleende bouwvergunning. Er moest een nieuwe vergunning aangevraagd worden die begin november werd verleend. In afwachting van de vergunning, werd voorbereidend werk verricht. De sloopwerkzaamheden op de 1e etage van nr. 55 werden ter hand genomen. Aan de achterzijde werden tijdelijk de bouwketen inpandig gehuisvest en aan de voorzijde van het gebouw werden de kantoren voorbereid om de begane grond beschikbaar te maken als aan- en afvoerroute voor de bouw en als extra vluchtweg. Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 3

4 Direct na het verkrijgen van de vergunning werd het werk met voortvarendheid opgepakt. De begane grond van nr. 55 werd na de verhuizing van de kantoren gestript. De fundering van het verbindingsdeel tussen pand 55 en de rotonde werd gelegd. Riolering, water- en elektriciteitsvoorzieningen werden aangebracht en de vloer werd gestort. In het voorhuis werden de restauratie- en renovatiewerkzaamheden versneld. Slechte balken werden vernieuwd, al het leidingwerk werd volgens de huidige eisen vervangen en de plafonds werden zoveel mogelijk op de originele manier hersteld met de oude isolerende broodjes van gips met stro ertussen. De bouwstop maakte het besteden van de in 2007 toegekende restauratiesubsidie vóór eind december 2010 onmogelijk. In het regulier overleg met de vertegenwoordigers van Monumentenzorg werd besloten officieel uitstel te vragen tot 1 juli Dat uitstel werd verleend. Fondsenwerving door de Stichting Behoud Panorama Mesdag De in september 2009 gelanceerde publieksactie met de slogan: Laat het doek niet vallen! Red Panorama Mesdag liep tot 15 januari Daarna werd de actieve pr-campagne afgesloten. De mogelijkheid om via de website van Panorama Mesdag stukjes van het panoramadoek digitaal te adopteren of aan Panorama Mesdag te doneren bleef bestaan. Met enige regelmaat werd hiervan gebruik gemaakt als cadeau voor onder andere jubilarissen, mensen die met pensioen gingen of van baan veranderden. Ook waren er organisaties die hun leden om een bijdrage vroegen om gezamenlijk een mooi gebaar te maken. Zoals op 12 januari, toen de directeur in Wassenaar een cheque van de DFAS in ontvangst mocht nemen na een lezing over het fenomeen panorama. En op 22 april toen de Vrienden van den Haag een cheque van 2000,- voor de adoptie van de Grote Kerk met een extra gift kwamen aanbieden. Ook het College van Bestuur van de Nieuwe of Litéraire Sociëteit De Witte had de leden opgeroepen bij te dragen aan het behoud van Panorama Mesdag. Op 21 december overhandigde Henk Grootveld, voorzitter van College van Bestuur, een cheque van 7500,- aan de bestuursleden van de Stichting Behoud Panorama Mesdag en de Vriendenkring van het Panorama Mesdag. Hiermee werd het voor de leden van de Sociëteit mooiste icoon van het panorama geadopteerd, het Paviljoen Von Wied. De cheque ging vergezeld van een recent gevonden originele oude daklei van het Paviljoen zodat in het vernieuwde museum authentiek materiaal als documentatie getoond kan worden. Een absoluut hoogtepunt van het jaar was de cheque van 1 miljoen euro van de BankGiro Loterij die Panorama Mesdag op 11 februari tijdens het Goed Geld Gala mocht ontvangen uit handen van minister Plasterk. De bijdrage van de BankGiro Loterij kreeg veel publiciteit en leverde niet alleen veel respons op maar gaf ook een forse impuls aan de verdere fondsenwerving. De minister maakte bij diezelfde gelegenheid bekend dat hij uit de tijdelijke subsidieregeling voor de restauratie van speciale projecten nog eens ,- beschikbaar stelde. Daarmee zegde het Rijk, samen met de in 2007 toegekende subsidie, in totaal ruim 1 miljoen aan de subsidiabele restauratiekosten toe. Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 4

5 De start van de werkzaamheden èn de bijdrage leidden er toe dat het vertrouwen op een goede afloop van het masterplan groeide. Dat vertrouwen gaf bij anderen de doorslag om ook hun steun te verlenen. Fonds 1818 berichtte dat anonieme mecenassen zeer aanzienlijke bijdragen voor het masterplan bij hen in beheer hadden gegeven, uit te keren voor geoormerkte onderdelen. In september kon Panorama Mesdag de toezegging van een prachtige bijdrage van 1.4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie wereldkundig maken. Deze EFRO bijdrage is afkomstig uit het Europees stimuleringsprogramma Kansen voor West, gericht op het versterken van de sociaaleconomische positie van de Randstad en deze terug te brengen in de top 5 van Europese regio s. De Gemeente Den Haag kent namens de Europese Commissie de EFRO subsidies toe. Zij noemde Panorama Mesdag een onmisbare schakel in het toeristische aanbod van de provincie Zuid Holland genoemd en met haar bezoekers een economische factor van grote betekenis. Een aanzienlijk deel van de Europese subsidie is bestemd voor het verwezenlijken van een vaste presentatie over het fenomeen panorama. In september kreeg het museum ook het goede nieuws dat de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting in 2010 een bijdrage van zou toekennen voor de uitbreiding en renovatie van Panorama Mesdag. Daarnaast heeft deze stichting ook nog de prachtige intentie geuit om de komende twee jaar eenzelfde bedrag te willen schenken. Schenkingen werden ook ontvangen van het dit jaar jubilerende NIBC en van de eveneens jubilerende Vereniging voor de Geld- en Effectenhandel Haaglanden. Fred Koolhoven, voorzitter van dit Haagse bankiersgezelschap, bood op 9 december een cheque van 5000,-. aan te midden van de leden van het jubilerende gezelschap die zich hiervoor op de belvedère verzameld hadden. Het VSB fonds, zegde in 2008 als één van de eersten een gulle bijdrage van ,- toe, onder voorwaarde dat minimaal 4 miljoen aan het plan bijgedragen diende te worden uit overheidsmiddelen. In december maakten zij dit bedrag over, nu met het binnenhalen van de Europese subsidie voldaan was aan hun belangrijkste eis. Het jaar kende een prachtige afsluiting met de toezegging van een zeer genereuze bijdrage van een Fonds dat niet genoemd wil worden. Alle bijdragen bij elkaar maakten het mogelijk om in de loop van het jaar voorzichtig over te schakelen van het bouwen van de meest urgente maar minimale eerste fase, naar het streven tot realisatie van het volledige masterplan. Dit was een belangrijke stap omdat daarmee uiteindelijk kosten bespaard worden en de overlast voor bezoekers, collectie, personeel en de bedrijfsvoering in het algemeen, beperkter blijft. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, eind april 2011, ontbreekt nog een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro om het totale plan te kunnen uitvoeren. Panorama Mesdag is alle gulle gevers, van klein tot groot en zeer groot, buitengewoon dankbaar voor alle bijdragen. Elke bijdrage liet en laat zien dat het lot van Panorama Mesdag de gever ter harte gaat en juist die brede steun was niet alleen hartverwarmend maar vormde voor alle betrokkenen ook een geweldige stimulans! Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 5

6 Collectie en Gebouw collectie In 2010 werd het digitaliseren van de collectie grotendeels afgerond. Het koppelen van de digitale bestanden aan de basisregistratiegegevens in Adlib werd gestart. Lacunes kwamen bij het koppelen direct aan het licht, waardoor zowel aan de registratiekant, als bij het vastleggen van de collectie de systemen konden worden aangevuld. Voor de schilderijen is dit traject volledig afgerond, voor de fotocollectie grotendeels en voor de grootste deelcollectie, de collectie werken op papier, wordt nog werk verzet. De medewerker Behoud en Beheer, ging verder met het op orde brengen van het depot. Dit jaar werden de kasten met documenten en boeken onder handen genomen. Verder droeg ze wederom zorg voor het onderhoud van de be- en ontvochtigers, het stofvrij maken van de schilderijen in het depot en in de zalen en het ijken van de thermohydrografen. Ze hield de meetgegevens van de TU Eindhoven in de gaten en probeerde binnen de beperkte mogelijkheden het binnenklimaat bij te sturen. In 2010 vielen Panorama Mesdag geen schenkingen aan de collectie ten deel. Een aanzienlijk aantal bruiklenen werd gegeven aan de tentoonstelling Water Verft in Museum Tromp s Huys op Vlieland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Een kleiner aantal werd uitgeleend aan kunsthandel Peter Pappot, gevestigd in Amsterdam, die in het kader van Sail Amsterdam een Mesdag expositie in zijn galerie organiseerde. gebouw De al jaren slepende juridische procedure tussen Panorama Mesdag enerzijds en hoofdaannemer BOKO en onderaannemer Brakel Atmos anderzijds, over de uitvoering van de renovatie van het dak van de rotonde, kende in 2010 een vervolg. De deskundige van het Bureau Dakadvies die eind 2008 conform de beslissing van de rechtbank opnieuw werd ingeschakeld, startte in september 2009 zijn onderzoek en kwam in september 2010 met een concept rapport. In dat rapport concludeerde hij dat de oplegging van de glaskappen inderdaad niet voldeed aan het bouwbesluit. Daarmee kreeg Panorama Mesdag uiteindelijk gelijk. De maatregelen die de deskundige aanbeveelt om het probleem op te lossen zijn geen sinecure: alle uitvulhout onder de bovenrand van de kappen moet worden verwijderd en vervangen worden door een stalen balk. Dit moet gebeuren op een buitenmatige lastig bereikbare plaats, recht boven het publiek. Daarom zal met de betreffende instanties zorgvuldig naar arbo- en veiligheidsmaatregelen gekeken worden. De daarmee gemoeide kosten lijkt de deskundige niet te hebben geraamd. Deze kosten zijn inmiddels begroot. Deze kosten en alle technische kosten die Panorama Mesdag in de afgelopen jaren heeft moeten maken, zijn gecombineerd in een eis tot vergoeding. Deze is opgenomen in het commentaar op het rapport en bij de rechtbank aangeleverd. De uitspraak wordt in de loop van 2011 verwacht. De herstelwerkzaamheden aan de verzakte fundering van de rotonde, veroorzaakt door de werkzaamheden aan de bouw van de parkeergarage pal naast het monument, werden na een lange periode van voorbereiding op 1 juni gestart. De eerste stap was het horizontaal veranderen van de poeren zodat de stempels, die waren aangebracht om te voorkomen dat ze verder naar buiten zouden schuiven, verwijderd konden worden. Dat was noodzakelijk voor de vervolgwerkzaamheden, het weer enigermate omhoog liften van de rotonde met behulp van grout, een mengsel van beton met steengruis. Stalen profielen van ca. 600 kilo per stuk werden afgeleverd bij de ingang, op karretjes door de museumzalen naar de rotonde gereden en vervolgens met behulp van kranen en mankracht tegen de fundering van de onderbouw van het belvedère bevestigd. Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 6

7 De fundering onder de kolommen die het dak dragen werd aan de buitenkant bloot gelegd. Er werd een gat doorheen geboord waardoor ijzeren trekstangen werden gestoken die aan de buitenzijde op een plaat werden vastgezet en in de rotonde aan de stalen profielen bevestigd. Op de stangen werd apparatuur bevestigd om te kunnen meten wat er bij aanspannen gebeurde. Op 8 juli werden de trekstangen aangespannen onder toezicht van de constructeur, die in contact stond met de mensen die in de rotonde de metingen nauwgezet volgden. Daarna konden de stempels veilig worden verwijderd. Vervolgens werden rond het gebouw 64 holle pijpen aangebracht waardoor via een ingenieus systeem de grond onder en naast het gebouw met grout geïnjecteerd kon worden. Onder constante monitoring van drie meetsystemen, waarvan twee door toezichthouder Crux gedurende het hele proces ter plaatste online gevolgd werden, werd het gebouw weer 4,5 mm terug omhoog gebracht. De spannende operatie, verliep tot ieders opluchting voorspoedig en werd half oktober opgeleverd. Dit was mede mogelijk door de hulp van verzekeraar Amlin, die vooraf vergoeding ter beschikking stelde. Tentoonstellingen De succesvolle tentoonstelling Scheveningen : foto s van Jacques Meijer, die op 28 maart 2009 geopend was werd t/m 3 januari 2010 verlengd. Deze tentoonstelling bood de bezoeker een nostalgische terugblik op Scheveningen, ruim zeventig jaar nadat H.W. Mesdag de badplaats vereeuwigde op het panoramadoek. In 1955 vestigde Jacques Meijer zich na zijn studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten als zelfstandig fotojournalist in Den Haag. In de periode fotografeerde hij veel in Scheveningen. De tentoonstelling bevatte 60 zwart-wit foto s uit deze periode die met elkaar een mooi tijdsbeeld schetsten. Van 10 januari - 14 maart was de tentoonstelling Aldrik Sluis - landschap en verbeelding te zien. Aldrik Sluis (1948), die zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag volgde, is vooral bekend als landschapsschilder. In Panorama Mesdag liet hij een onder meer een selectie zien van schilderijen gemaakt in de Haagse Westduinen, een duinlandschap dat in de afgelopen 15 jaar is ontstaan. In zijn werk geeft hij realistische verbeelding van het landschap, waarbij de herkenning zowel door de waarneming, als door het gevoel van het ter plaatste aanwezig zijn wordt gevoed. De tentoonstelling vormde daarmee een bijzondere en hedendaagse aanvulling op de tijd van Mesdag en de Haagse School. De expositie werd op zondag 10 januari na sluitingstijd officieel geopend door Leo van Heijningen, galeriehouder van Kunstzaal van Heijningen, in samenwerking waarmee de tentoonstelling tot stand was gekomen. Op vrijdag 26 maart werd aan het eind van de middag de tentoonstelling Panorama van Vlissingen (1809) geopend die vervolgens t/m 29 augustus 2010 te zien was. De Zeeuwse onderzoekster Veronica Frenks ontdekte in 2009 in het Maritiem Museum te Londen een voorstelling van het bombardement op Vlissingen in De aquarel bleek een voorstudie van een panoramaschildering van Henri Aston Barker ( ), de zoon van Robert Barker die in 1787 patent liet vastleggen op het fenomeen panorama. Het panoramadoek is verloren gegaan maar enkele voorstudies bleven bewaard evenals een prent in het gemeentearchief van Vlissingen waarop het panorama schematisch afgebeeld en verklaard wordt. Tweehonderd jaar geleden probeerden de Engelsen het door de Fransen bezette Vlissingen te veroveren van waaruit de ingang van de Schelde en daarmee de haven van Antwerpen geblokkeerd werd. Ze bombardeerden op 13 en 14 augustus Vlissingen vanuit open zee en vanuit de richting van Souburg totdat de Franse generaal Monnet capituleerde. Plannen om Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 7

8 vervolgens Antwerpen in te nemen met een verrassingsaanval mislukten: Napoleon versterkte het Antwerpse garnizoen en zo n Britse soldaten kregen Zeeuwse koorts. Hoewel de Engelsen het eiland Walcheren gedurende enkele maanden bezet hielden, kende deze oorlog alleen verliezers en geen winnaars. Mr. Bob Fairweather, Deputy Head of Mission of the British Embassy in The Hague, opende de bijzondere tentoonstelling en bood de aanwezige burgemeester van Vlissingen alsnog vrede aan! In het kader van de manifestatie Huilen in den Haag werd in samenwerking met de Vereniging Van Strandexploitanten gedurende de zomermaanden een fotowedstrijd georganiseerd met als thema Strandleed. met een knipoog! De inzendingen lieten zien hoeveel leed op het strand ondervonden wordt. Ze toonden onder meer desolate beelden van verlaten strandpaviljoens in wind en regen, verloren schoenen, rouwende surfers, afvalresten en kwallen. Een expositie van de beste inzendingen werd tijdens de eerste Haagse Museumnacht op 4 september geopend door Anja Overhoff, directeur van Den Haag Marketing. Heino Walbroek (voorzitter van de Vereniging Van Strandexploitanten) overhandigde met lovende woorden de prijzen aan de winnaars. De expositie tot bleef 3 januari hangen, waarna ze werd overgenomen door de Scheveningse Pier. Educatie en activiteiten educatie Ook in 2010 nam Panorama Mesdag opnieuw deel aan het Haagse Cultuurmenu voor basisscholen. Omdat Museum Mesdag ook in 2010 gesloten bleef vonden de lessen uitsluitend in Panorama Mesdag plaats. Dankzij de flexibele houding van de educatieve en de vaste medewerkers werden de provisorische oplossingen gecontinueerd: kinderen werken in de museumzalen en het oude kantoor werd gebruikt als lokaal waar getekend en geschilderd kon worden. Voor de begeleiding van het cultuurmenu maakte Panorama Mesdag samen met Museum Mesdag gebruik van freelance educatief medewerksters. Deze samenwerking kwam in de loop van het jaar enigszins onder druk te staan omdat het management van Museum Mesdag naar het Van Gogh Museum in Amsterdam verplaatst werd, hetgeen de communicatie niet vereenvoudigde. Vooralsnog wordt een praktische oplossing nagestreefd. Het merendeel van de voor het Cultuurmenu gemaakte kosten werd, evenals in voorgaande jaren, gedekt door een bijdrage van het bureau Cultuurmenu dat de gemeentelijke subsidie en bijdragen van Fondsen en bedrijven over de deelnemende musea verdeelt. De altijd zo succesvolle panoramaroute lessen uit het aanbod voor VMBO leerlingen van het Koorenhuis, die vanwege de sluiting van Museum Mesdag noodgedwongen waren stopgezet, werden aanvankelijk hervat in samenwerking met Stroom. Dat leek opnieuw een succes te worden maar vanwege gemeentelijke bezuinigingen werden de taken van het Koorenhuis gewijzigd. Museumlessen konden in de tweede helft van het seizoen niet meer in hun aanbod worden opgenomen. Wel kon het Koorenhuis bemiddelen tussen de scholen en Panorama Mesdag. Omdat de kostprijs van de les voor scholen te hoog bleek werd die niet meer afgenomen, spijtig voor de jongeren en voor Panorama Mesdag. De in eigen beheer vervaardigde speurtochten voorzagen afgelopen jaar weer duidelijk in een behoefte. speciale evenementen Evenals in voorgaande jaren konden belangstellenden ook in 2010 op de eerste donderdag van de maand bij Panorama Mesdag hun bezittingen laten beoordelen en taxeren door de experts van Amsterdam Auctioneers Glerum. Van deze mogelijkheid werd druk gebruik gemaakt en bij velen zijn de taxatiedagen intussen een begrip geworden. Op 23 februari organiseerde de Junior Kamer Haaglanden een politiek debat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Panorama Mesdag wat een mooie gelegenheid bood om in de marge van de bijeenkomst een aantal politieke kopstukken over de stand van zaken te informeren. Op 17 maart werden de leden van de Business Circle van het Residentieorkest in het panorama ontvangen, een samenwerkingsverband dat voor beide partijen interessant was. In bredere culturele kring Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 8

9 in Den Haag zijn gesprekken gaande om te inventariseren of een dergelijke wijze van samenwerking kansen en mogelijkheden bieden voor een kleine club aangeslotenen. 7 juni vond er een bijzondere bijeenkomst plaats waarbij de eerste exemplaren van de Tsjechische en Duitse vertaling van Olinka, door de auteur werden aangeboden aan de Ambassadeur van Tsjechië en de plaatsvervangend ambassadeur van Duitsland. Dit verhaal speelt zich vooral af in WOII en Panorama Mesdag speelt een prominente rol in het verhaal. De Tsjechische radio zond een uitgebreide rapportage met interviews over het gebeuren uit. De allereerste Haagse Museumnacht vond plaats op 4 september. In het panorama werden tussen en uur s nachts ruim 1800 bezoekers ontvangen. Naast het bezoek aan het panorama zelf kon men de foto-expositie Strandleed.. met een knipoog bekijken die tijdens de avond geopend werd en vergezeld ging van de prijsuitreiking aan de winnaars. Daarnaast waren er tropische mocktails verkrijgbaar en werden er hiphop demonstraties gegeven. De staf werd tijdens de avond bijgestaan door enkele vrienden en een bestuurslid. Het was een druk weekend want zondagmorgen vroeg werd onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering alweer de panorama kraam op de uitmarkt ingericht. Op 3 oktober lieten de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam) zien hoe zij Europese subsidies besteden. Het programmabureau, Kansen voor West, organiseerde een open dag in 12 gesubsidieerde projecten, waaronder Panorama Mesdag. De dag was een groot succes. Onder de vele bezoekers waren ook de management autoriteit van het programma Kansen voor West en de Haagse wethouder Henk Kool (economische zaken) en zijn echtgenote. Zij bekeken het panorama en kregen bij een speciaal ingerichte mini-expositie uitgebreid uitleg over alle verbouwingsplannen van de directeur en een van de Vrienden. Op 29 oktober organiseerde de Haagse Bank NICB zijn 65 jarig jubileum met een voor de inwoners van Den Haag en omstreken gratis open museum dag. Deze dag was een overweldigend succes en het Panorama Mesdag verwelkomde, als één van de deelnemende musea, meer dan 4000 bezoekers. Ruim voor openingstijd stond er al een lange rij wachtenden voor de deur! Het was zo druk dat de bezoekersstroom naar de belvedère gereguleerd moest worden en om uur moest de voordeur gesloten worden omdat het meer dan een uur duurde voordat men vanaf de voordeur bij het panorama kwam. Verbazingwekkend genoeg had men het uur wachttijd en de grote drukte blijkbaar graag over voor de gratis toegang. Zondagmiddag 19 december tenslotte vond er een speciaal concert plaats in het panorama. Bassist Tony Overwater en percussionist Joshua Samson hadden als bijzondere locatie de belvedère van Panorama Mesdag gekozen voor hun twaalfde 'Sleutelbewaarders' concert. Met als gast trompettist Michael Varekamp werd jazz geïnspireerd op de omgeving ten gehore gebracht, steeds met een ander deel van het panoramadoek als achtergrond. De dappere bezoekers die de enorme sneeuwval van die dag getrotseerd hadden, genoten van dit bijzondere evenement. Ook buiten het gebouw vonden aan Panorama Mesdag gerelateerde activiteiten plaats. Eind augustus organiseerde kunsthandel Peter Pappot in het kader van Sail Amsterdam een expositie rond het werk van Hendrik Willem Mesdag. De werken die de galerie in verkoop had, aangevuld met bruiklenen uit de familie en van Panorama Mesdag vormden met elkaar een zeer fraaie tentoonstelling, waar veel publiciteit aan gegeven werd. Dit werd nog extra versterkt door de boot van de heer Pappot die tijdens Sail met een banner rondvoer over de grachten en het IJ om de aandacht op de tentoonstelling te vestigen. Dit evenement, dat via bemiddeling van de Stichting Behoud Panorama Mesdag tot stand kwam, had als doel aandacht te genereren voor het panorama. Directeur Marijnke de Jong opende samen met Vice-admiraal b.d. N.W.G. Buis de expositie en kreeg daarbij de gelegenheid de talrijke gasten aan te sporen om Panorama Mesdag te bezoeken en te steunen. Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 9

10 Op woensdag 18 augustus kreeg de cast van Op Hoop van Zegen van het Nationale Toneel een rondleiding. De gelijknamige voorstelling onder regie van Johan Doesburg speelde zich volgens het scenario af in Panorama Mesdag. Het decor werd gevormd door het (nageschilderde) panoramadoek en voordat de voorstelling begon kreeg de publiek de gesproken toelichting te horen alsof ze in het echt op de belvedère stonden. Op 12 november werd bekend gemaakt dat Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed de Minister zou adviseren de voordracht van Panorama Mesdag voor een plaats op die lijst niet te honoreren. Dit advies was teleurstellend. Besloten werd niet te trachten de Minister met argumenten tot een ander besluit te brengen maar, zodra de transitie van Panorama Mesdag en het voortbestaan ervan als uitzonderlijk erfgoed van een universeel fenomeen zich bewezen heeft, bij een volgende gelegenheid een hernieuwde aanvraag in te dienen. Publiciteit en marketing publiciteit Vanwege de succesvolle fondsenwerving, de bouwactiviteiten en de indrukwekkende werkzaamheden die verricht werden om de fundering van de rotonde weer te stabiliseren stond Panorama Mesdag in 2010 volop in de publieke belangstelling. In februari was er veel media aandacht voor de fantastische eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij en de extra bijdrage die de Minister bij die gelegenheid toezegde. Het NOS journaal, landelijke en lokale radioprogramma s, landelijke en regionale kranten noemden het. Het leek welhaast onmogelijk dit nieuws te missen en gezien de regen van felicitaties van collegae, relaties, vrienden en bekenden kon alleen maar de conclusie getrokken worden dat iedereen het ook inderdaad gehoord had. Aan de anonieme bijdragen konden we, hoe graag we ook die wereldkundig hadden willen maken, maar in beperkte kring aandacht besteden. Het bericht van de toegekende Europese subsidie trok daarentegen in september weer volle aandacht in de media. Zelfs in de Engelse krant The Independant verscheen het bericht vergezeld van een grote foto over de dubbele pagina s. Er was ook klein nieuws: de vondst van sporen van de medewerking van Vincent van Gogh (1 april grap) haalde een aantal kranten en leidde tot een radiobericht in de vroege morgen. Verschillende Haagse media deden verslag van het vangen van twee door het panorama rondvliegende kauwtjes tijdens de paasdagen een gebeurtenis die bezoekers in grote verwarring bracht en nog steeds brengt omdat de afdrukken van de vogelpootjes over het hele faux terrain te zien zijn. Op 15 september was er serieus nieuw te melden. Tijdens een persbijeenkomst werden de werkzaamheden rond de stabilisatie van de fundering uitgelegd en bezocht. Hiervoor was minder belangstelling dan verwacht. Enkele journalisten van lokale kranten en vakbladen bezochten de bijeenkomst en gingen met een volgeschreven blocnote naar huis om mooie artikelen te schrijven. Zoals elk jaar was Panorama Mesdag ook in 2010 weer een interessant object voor tv-opnames voor toeristische programma s. De tentoonstelling over Panorama Vlissingen leidde tot een reportage voor Omroep Zeeland en de Tsjechische radio maakte een uitgebreide rapportage ter gelegenheid van de presentatie van de vertaling van Olinka aan de Tsjechische ambassadeur op 7 juni. Op zaterdag 12 april was Panorama Mesdag traditioneel weer met een stand aanwezig op vlaggetjesdag in Scheveningen en op zondag 5 september op het Haagse Uit Festival. Op beide dagen werd de druk bezochte stand bemand door een aantal enthousiaste vrienden. De publiciteit rond de tentoonstellingen was in handen van de tentoonstellingscoördinator. Uitgebreid jaarverslag 2010 blad 10

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM Iedere dag meer dan een miljoen Met de flinke bezuinigingen waar de regering op inzet neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals de BankGiro

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

2012 Jaarverslag Drents Museum

2012 Jaarverslag Drents Museum Inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Directeur Annabelle Birnie 5 1 Kwaliteit 7 4 Betrouwbaarheid 33 Bijlagen 54 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Collectie 8 9 Gebouwen en depot 11 12 Facts & Figures

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Procedures en verbouwing 9 Inhoudelijke ontwikkeling 9 Fondsenwerving 9. Acquisitie, behoud en ontsluiting 11 Raadpleging en uitlening 11

Procedures en verbouwing 9 Inhoudelijke ontwikkeling 9 Fondsenwerving 9. Acquisitie, behoud en ontsluiting 11 Raadpleging en uitlening 11 jaarverslag 2011 Inhoud 2011 1 Inleiding 3 2 Tentoonstellingen 4 Wisselexpositieruimte 5 Liefde in oorlogstijd 5 Elke dag een draadje... Borduren in gevangenschap 1940-1945 5 Entreehal 7 Wally van Hall.

Nadere informatie

ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN ONS SPAARGELD ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP PROEVEN VAN 150 PARTNER- SCHAP Rapport van de stuurgroep Voorbeelden van museale samenwerking en initiatieven gericht op kwaliteit, publieksbereik, kostenbesparing en efficiency 4 oktober 2013 PROEVEN

Nadere informatie

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het.

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV Noord- Holland. Er is de fundamentele verandering in het mediaconsumptiegedrag van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt.

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2013 GROOT HEILIGLAND 47, 2011 EP HAARLEM ------------ TELEFOON: 0235422427

Nieuwsbrief 2013 GROOT HEILIGLAND 47, 2011 EP HAARLEM ------------ TELEFOON: 0235422427 1 2013 GROOT HEILIGLAND 47, 2011 EP HAARLEM ------------ TELEFOON: 0235422427 Nieuwsbrief JAARGANG 3 - NUMMER 1 - FEBRUARI 2013 info@historischmuseumhaarlem.nl www.historischmuseumhaarlem.nl Beste lezer,

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie