Compte-rendu reunion n avril (conference telephonique 1 Oh a 11 h45)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compte-rendu reunion n 234-1 6 avril 201 2 (conference telephonique 1 Oh a 11 h45)"

Transcriptie

1 Compte-rendu reunion n avril (conference telephonique 1 Oh a 11 h45) Presents : Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Thera, Paul. Coordinateur BMM : Kris 1. Ouverture et mot de bienvenue par le President a 1 Oh. 2. Approbation proces-verbal Assemblee generale a Anvers. Le proces-verbal a ete approuve. 3. Evaluation de I'Assemblee generale a Anvers. Bonne evaluation globale : 4,2 / 5. II est toutefois a remarquer que les orateurs sur le sujet ambush marketing ont trop aborde les memes aspects. Helma fait observer que la commission des programmes essaie toujours de mettre les orateurs en contact afin d'eviter du double emploi. Dans le cas present, ceci n'a probablement plus ete possible, vu que le programme s'est elabore tardivement. II est observe qu'un scenario pour le president dujour est souhaitable. Helma en discutera dans la commission des programmes. Tom fait remarquer que la reunion avait attire beaucoup de jeunes, mais qu'il est egalement important que les generations plus agees continuent a assister aux reunions. Pour cette raison egalement, il est important de realiser un tres bon programme pour la reunion de printemps au Luxembourg. Helma enverra un au President de la commission des programmes afin de lancer la preparation. 4. Approbation proces-verbal reunion conseil d'administration du 6 mars Le proces-verbal a ete approuve, apres une modification. Kris prendra en charge la traduction en frangais. 5. Changement code d'honneur, proposition. Apres une breve discussion sur certaines regies, le conseil decide qu'une etude plus approfondie sera effectuee par un sous-groupe compose de Tom, Thera et Merel. Apres cette etude, ces trois personnes en discuteront pendant une conference telephonique. 6. Update on Plain Packaging. Paul : il s'agit d'une question qui a ete discutee lors du joint meeting avec les associations sceurs. La plupart des associations avaient deja defini leur position surtout sur base de motifs juridiques. II a ete decide d'etablir une position commune. ECTA a pris en charge la coordination.

2 La BMM a souscrit le texte qui a ete redige dans ce cadre. Elle n'a par consequent pas formuie une position a part. La question a egalement ete abordee lors de la reunion du Conseil de la Propriete Intellectuelle en Belgique, puisqu'une proposition de loi est en cours de preparation en Belgique. Paul a informe le Conseil que la BMM s'y oppose. Simone fait remarquer qu'il existe un danger que le principe soit etendu a d'autres categories de produits. Pour le moment, il n'y a plus rien a faire, mais la commission legislation devra continuer a suivre revolution. 7. FBMM : formation pour paralegals a Anvers. Les membres recevront une invitation a la formation. Simone enverra un au secretariat afin de verifier s'il est tenu compte des remarques formulees pendant la reunion des presidents des commissions. 8. Proposition de collaboration par I'OBPI a propos d'une campagne automnale de sensibilisation sur les marques de nouveaux entrepreneurs. Christel Heremans et Jan Hart se sont concertes avec la Commission RP (Pieter de Ruijter et Theo- Willem van Leeuwen). Christel a ecrit (texte traduit) : "Dans la campagne sur les marques nous refererons bien evidemment a la BMM pour les avis. Nous avons propose que la BMM participe activement a la campagne. Ceci pourra par exemple se faire par un premier avis gratuit en faveur des entrepreneurs qui entrent par la campagne en contact avec la BMM.» Deux propositions ont ete etudiees pendent la reunion : Placement sur le site de I'OBPI d'une annonce sur la BMM en combinaison avec une newsletter preparee par la BMM. Campagne en ligne de I'OBPI. L'OBPI souhaite organiser, en collaboration avec la BMM, une campagne en ligne sur I'importance des enregistrements de marques. Une des propositions consiste dans une consultation gratuite d'un membre de la BMM, pendant une heure. Merel se renseigne pour obtenir de plus amples informations. 9. Input sur le prochain BMM News du World IP Day, code d'honneur... Le conseil se concerte sur les points qui peuvent etre abordes dans la newsletter: - Brussels et Rotterdam eventsur mediation aupres de I'OHMI. II faudra proposer de nouvelles dates a Sophia Bonne. Tom proposera le lundi 25 juin et le mardi 26 juin. - Annonce a propos des gagnants du Wim Mak award. Nouvelles concernant les commissions. Kris demandera aux presidents des commissions s'ils souhaitent mentionner certains points ou lancer des appels.

3 9. Nouveaux membres. Un candidat n'a pas de references et demande au conseil de lui en procurer. Merel prendra contact avec la personne afin de connattre ses intentions. Tous les autres membres ont ete acceptes. Merel en informe le secretariat Divers Michiel demande les criteres pour devenir membre d'honneur. Tom repond que les criteres sont formules dans les statuts. Merel demandera la liste des membres d'honneur.

4 Verslag BV nr april (conference call 1 Oh. tot 11 h45) Aanwezig: Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Thera, Paul. BMM coordinator: Kris 1. Opening en welkom door de Voorzitter om 1 Oh. 2. Goedkeuring verslag ALV in Antwerpen. Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Evaluatie van de VJV in Antwerpen. Goede globale evalutie: 4,2 / 5. Wel kon worden vastgesteld dat er te veel overlap was tussen de sprekers over ambush marketing. Helma merkt op dat de programmacommissie de sprekers zo veel mogelijk met elkaar in contact brengt om dit te vermijden. In dit geval is dit waarschijniijk niet meer gelukt omdat het programma laat is tot stand gekomen. Er wordt opgemerkt dat een draaiboek voor de dagvoorzitter aangewezen is. Helma zal dit in de commissie bespreken. Tom merkt verder op dat er dit maal veel jonge leden aanwezig waren, maar dat het ook belangrijk is dat de oudere generatie blijft opdagen. Mede ook daarom moet een zeer goed programma wordt opgemaakt voor de voorjaarsvergadering in Luxemburg. Helma zal een mailtje verzenden naar de Voorzitter van de programmacommissie om de voorbereiding op gang te trekken. 4. Goedkeuring notulen bestuursvergadering 6 maart De notulen werden goedgekeurd mits een aanpassing. Kris zorgt voor de Franse vertaling. 5. Wijziging ereregels, voorstel. Na kort overieg over een aantal regels beslist het bestuur dit grondiger te bestuderen in een subgroep bestaande uit Tom, Thera en Merel. Na studie door elk van hen zal nog een conference call worden gehouden voor overieg. 6. Update on Plain Packaging. Paul: het gaat om een kwestie die werd besproken tijdens de joint meeting met de zusterorganisaties. De meeste verenigingen hadden al een standpunt geformuleerd op

5 voornamelijk juridische gronden. Er werd beslist om een gezamenlijk standpunt op te stelien. ECTA heeft de coordinate hiervan op zich genomen. De BMM heeft de tekst die in dit kader werd opgemaakt onderschreven. Er werd dus geen apart standpunt geformuleerd. Het punt is ook aan bod gekomen op de Raad voor de Intellectuele Eigendom in Belgie omdat er in Belgie een wetsvoorstel hangende is. Paul liet op de Raad weten dat de BMM hiertegen gekant is. Simone merkt ook op dat er een gevaar bestaat dat dit doorgetrokken wordt naar andere productgroepen. Voorlopig hoeft niets te gebeuren maar de wetgevingscommissie moet de ontwikkelingen blijven opvolgen. 7. BBMM: opieiding voor paralegals in Antwerpen. De leden zullen een oproep tot deelname ontvangen. Simone zal secretariaat verzenden om na te gaan of met de opmerkingen die tijdens het voorzittersoverleg zijn naar voren gebracht rekening wordt gehouden. 8. Voorstel van het BBIE tot samenwerking over een bewustwordingscampagne in het najaar rond merken voor startende ondernemers. Christel Heremans en Jan Hart hebben overlegd met de PR Commissie (Pieter de Ruijter en Theo- Willem van Leeuwen). Christel schreef "In de merkencampagne zullen we voor advies natuurlijk doorverwijzen naar de BMM. Wij hebben voorgesteld dat de BMM actief meewerkt aan de campagne. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een gratis eerste advies voor de ondernemers die via de campagne bij de BMM terecht komen." Tijdens de vergadering werden twee voorstellen besproken: Plaatsing BMM banner op de BBIE site in combinatie met BMM nieuws. Online campagne BBIE. Het BBIE wil een online campagne over het belang van merkenregistratie organiseren en wil dit samen met de BMM uitwerken. Een van de voorstellen bestaat erin dat een BMM lid 1 uur gratis advies zou geven. Merel zal nog wat meer informatie opvragen. 9. Input voor volgende BMM News op World IP Day, ereregels... Het bestuur overlegt over de punten die aan bod kunnen komen in de newsletter: Brussels en Rotterdam event over OH1M mediation. Er moeten nieuwe data worden voorgesteld aan Sophia Bonne. Tom zal haar maandag 25 juni en dinsdag 26 juni voorstellen. Vermeiding in verband met de winnaars van de Wim Mak award.

6 Nieuws in verband met commissies. Kris vraagt de voorzitters of ze bepaalde punten of oproepen willen vermelden. 9. Nieuwe leden. Een kandidaat heeft geen referenties en vraagt het bestuur hier voor te zorgen. Merel zal contact opnemen om de intenties te kennen. Alle andere kandidaten werden aanvaard. Merel informeert het secretariaat Wat verder ter tafel komt Michiel vraagt zich af welke de criteria zijn om ereiid te worden. Tom laat weten dat dit vastligt in de statuten. Merel vraagt de lijst van ereleden op. 1

Verslag Bestuursvergadering nr. 249 van 12 december 2013 (conference call)

Verslag Bestuursvergadering nr. 249 van 12 december 2013 (conference call) Verslag Bestuursvergadering nr. 249 van 12 december 2013 (conference call) Aanwezig: Thera, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Tom Verontschuldigd: Helma, Stephanie BMM coördinator: Kris 1. Opening en

Nadere informatie

A.G./A.V. FBDS/BDSF 2012 Rapport porte-parole Commission des Athlètes Verslag woordvoerder Atletencommissie

A.G./A.V. FBDS/BDSF 2012 Rapport porte-parole Commission des Athlètes Verslag woordvoerder Atletencommissie A.G./A.V. FBDS/BDSF 2012 Rapport porte-parole Commission des Athlètes Verslag woordvoerder Atletencommissie 1 Création BDSF-AT Oprichting BDSF-AT En 2007, la fédération internationale de danse sportive

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 287 CRIV 52 COM 287 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CRABV 51 COM 382 CRABV 51 COM 382 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2003-2004) Nr. 52 BIQ (2003-2004) N 52 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations et

Nadere informatie

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1/20 KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1. Doel van het Reglement van Inwendige Orde. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal Cel SP Cellule SP 14.09.2009 VERGADERING CEL SP 14 september 2009 REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009 Zijn aanwezig/sont présents: Notulen - Procès-verbal De heren/ Messieurs Thierry DUPONT (Président

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 26 MARS 2010

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 26 MARS 2010 C.R.I. N 17 Session 2009-2010 I.V. Nr. 17 Zitting 2009-2010 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98 - 1566/ 10-97/98 Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*) 5 NOVEMBRE 1998 GEWONE ZITTING 1998-1999 (*) 5 NOVEMBER

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Heel wat polissen worden verlengd bij het begin van het jaar. Het is dus belangrijk te weten welke stappen moeten worden gezet.

Heel wat polissen worden verlengd bij het begin van het jaar. Het is dus belangrijk te weten welke stappen moeten worden gezet. COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 29 NOVEMBRE 2006 Matin

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG. modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG. modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire DOC 50 2107/009 DOC 50 2107/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 maart 2003 4 mars 2003 WETSONTWERP tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 81 I.V. COM (2007-2008) Nr. 81 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 184 CRABV 54 COM 184 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012

Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012 AM/FM-GIS BELGIUM/LUXEMBOURG Noordstraat 76 rue du Nord 1000 BRUSSELS BELGIUM Email : amfmgisbelux@gmail.com Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012 Préambule Voorwoord 1. Introduction

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 MEI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 523 CRIV 52 COM 523 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

VOLMACHT / PROCURATION

VOLMACHT / PROCURATION De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren

Nadere informatie

15596 MONITEUR BELGE 20.02.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

15596 MONITEUR BELGE 20.02.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 15596 MONITEUR BELGE 20.02.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 11 juillet 2008; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS 4-1409/9 4-1409/9 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 1 er JUILLET 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 1 JULI 2008 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant l ordonnance

Nadere informatie