Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL"

Transcriptie

1 Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT JAARVERSLAG 2012 LOCAL

2 THINK GLOBAL, ACT Onze opdrachten > > Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. > > Het bestrijden van overstromingen veroorzaakt door hevige regenval. > > Toezicht houden op de regenmeting en het debiet in de watercollectoren en de waterlopen. LOCAL Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

3 Inhoudstafel Voorwoord van de voorzitter 4 Raad van Bestuur 5 Regeringscommissarissen 5 Directiecomité 5 Presentatie van de BMWB 6 De actoren van de watersector in Brussel 10 Enkele vragen 12 Markante gebeurtenissen in De grote projecten 16 De zuiveringsstations 18 De stormbekkens 24 De verzamelriolen 26 Financieel verslag 31 3

4 Voorwoord van de voorzitter De sanering van afvalwater vormt wereldwijd een absolute prioriteit die al te vaak door het grote publiek wordt miskend. In september 2000 hebben de 189 landen van de Verenigde Naties de acht Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDO) aangenomen. De 7de Doelstelling streeft naar milieubehoud en voorziet meer bepaald tussen 2000 en 2015 de halvering van het percentage van de bevolking die geen toegang heeft tot de basissaneringsdiensten. Vandaag moet de VN jammer genoeg vaststellen dat men deze doelstelling niet zal bereiken. Vooral in West-Azië en in Sub-Saharisch Afrika blijkt de vooruitgang het traagst te verlopen. In Europa werd in mei 1991 de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater die de kwaliteitsnormen van gezuiverd water vastlegt, aangenomen. Het gaat hier uiteraard om één van de voornaamste wettelijke referentieteksten in het kader van onze saneringsopdracht, waarbij de Richtlijn van oktober een omkadering voor het waterbeleid bepaalt. Dit laatste document legt in het bijzonder de verplichting vast om een Waterbeheerplan per stroomgebiedsdistrict op te stellen. Dit document werd in 2012 in het Brusselse Gewest goedgekeurd en de BMWB heeft aan de opstelling ervan meegewerkt. Mede dankzij de BMWB beantwoorden de installaties voor afvalwaterbehandeling in Brussel vandaag aan de Europese voorschriften. Maar de Commissie heeft nog tal van andere plannen in haar mars. Zo maakte ze in november laatstleden de richtlijnen bekend van haar actieplan voor het behoud van de Europese wateren (kortweg Water Blueprint ). Deze strategie streeft ernaar te waarborgen dat er water van een goede kwaliteit in voldoende hoeveelheid beschikbaar is om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolkingen, de economie en het leefmilieu. Het zou te langdradig worden om hier dit ambitieuze actieplan uit de doeken te doen, omdat het toepassingsdomein ervan zo groot is. We zeggen hier enkel dat de toepassing ervan zijn weerslag zal hebben op de activiteiten van de BMWB, met misschien nieuwe verplichtingen die we zullen moeten naleven. Maar de Blueprint zal ons ook nieuwe mogelijkheden bieden! Zoals bijvoorbeeld het feit dat de Commissie het gebruik van gezuiverd water (opgevangen aan de uitgang van de zuiveringsstations) wil promoten voor industriële doeleinden of voor de landbouw. Het gaat hier om een domein waarin de BMWB nu al de potentiële afzetmogelijkheden en de technische en juridische verplichtingen aan het evalueren is. 4

5 Onder impuls van de regering werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook nog grote projecten opgestart, zoals de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, de as Water. Dit in november 2012 goedgekeurd plan groepeert een veertigtal organismen die hun krachten willen bundelen, om Brusselse bedrijven in staat te stellen hun kans te grijpen voor het creëren van werkgelegenheid in de sectoren die met water te maken hebben. De BMWB is betrokken bij een aantal van de 35 acties van de Alliantie. De samenwerking van de regionale actoren in de watersector is ook absoluut zinvol in de strijd tegen overstromingen. Teveel Brusselaars moeten nog schade lijden tijdens periodes van hevige regenval. De BMWB die al vijf stormbekkens bezit, is bezig met de voorbereiding van nog drie andere stormbekkens, waaronder twee met een zeer grote capaciteit in de Woluwevallei en de Molenbeekvallei. En ook al probeert de BMWB haar strategie zoveel mogelijk met het oog op de toekomst uit te stippelen in samenwerking met de andere actoren van de watersector, dan nog belet dit niet dat we ook dag na dag concrete projecten tot een goed einde brengen. Zo werden er in 2012 enkele mooie stappen vooruit gezet, waarover u in dit jaarverslag meer kunt lezen. We vermelden hierbij de volledige inwerkingstelling van het stormbekken van Vorst en van de collector Vogelzangbeek. Andere projecten boekten grote vooruitgang, zoals de plaatsing van de collector Verrewinkelbeek of de voorbereiding van de renovatiewerken aan het zuiveringsstation van Brussel-Zuid. Think global, act local. We proberen deze slogan waar te maken door ons op onze schaal in te zetten om een kwaliteitsvol leefmilieu te waarborgen voor de Brusselaars, en ruimer gezien, ook voor de inwoners van het stroomgebied van de Schelde. Philippe DEBRY Voorzitter Raad van Bestuur Philippe DEBRY Voorzitter Dirk DE SMEDT Vicevoorzitter Fabrizio BUCELLA tot 18 juni 2012 Julie LUMEN sinds 18 juni 2012 Caroline VINCKENBOSCH Benjamin DALLE tot 18 juni 2012 Véronique PETERS sinds 18 juni 2012 Stéphane VANOMMESLAEGHE Regeringscommissarissen Arnaud VERSTRAETE Urbain ULLMANN tot 26 april 2012 Benoit HELLINGS van 26 april tot 20 december 2012 Marc LEMAIRE sinds 20 december 2012 Directiecomité Jean-Pol Rosière Algemeen Directeur Rudi Van Denhouwe Administratief en Financieel Directeur Olivier CHRISTOPHE Adviseur Strategie en Organisatie De sanering van afvalwater, een wereldwijde prioriteit 5

6 Presentatie van de BMWB Uitgangspunt: de hervorming van de watersector De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een toonaangevende speler in de sector. Ze werd op 27 oktober 2006 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht met het oog op de omzetting van de Richtlijn van de Europese Commissie die een omkadering instelde voor een communautair beleid in de watersector (Richtlijn 2000/60/CE). Dit past in het raam van de hervorming van de sector die door de Gewestelijke regering werd doorgevoerd. Zodoende wil de regering een betere rolverdeling tussen de verschillende operatoren bewerkstellingen en dankzij een betere algemene aanpak het volledige waterbeleid, met zowel de globale werking als de installaties, duurzaam moderniseren. De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een naamloze vennootschap van publiek recht met als hoofdtaak de openbare sanering van het stedelijk afvalwater. Duidelijke opdrachten De Ordonnantie van 20 oktober 2006 die een kader voor het waterbeleid vastlegt, definieert heel duidelijk de opdrachten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer. Zo bepaalt artikel 20 het sociale doel van de BMWB (kerndoelen): a. Instaan voor de openbare sanering van het stedelijk afvalwater. b. Opdrachten uitvoeren die door de Regering aan de watersector worden toegewezen, in het bijzonder de opdrachten die in de statuten omschreven zijn. c. Studies uitvoeren om de haar toegewezen doelstellingen te bereiken. d. Streven naar transparantie en naar het in de waterprijs opnemen van de verschillende kosten betreffende de sanering van stedelijk afvalwater. e. In het algemeen alle operaties aan de hand van alle juridische middelen uitvoeren om haar statutaire doelstellingen te bereiken. Artikel 21 van de Ordonnantie formuleert deze opdrachten nadrukkelijk en het voegt hieraan toe: f. De coördinatie en de tussenkomst bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de afwatering, de inzameling en de zuivering van stedelijk afvalwater. Dit moet gebeuren volgens de tussenkomstmodaliteiten die door de Regering worden bepaald op voorstel van de BMWB. g. Het ontwerp, de aanleg en de uitbating van een meetnetwerk, meer bepaald voor het debiet van de waterlopen en de collectoren, evenals voor de neerslagmeting. Artikel 5 van het tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de BMWB afgesloten Beheerscontract herhaalt en preciseert deze verschillende opdrachten: > > Het leveren van openbare saneringsdiensten voor afvalwater. > > Het coördineren en tussen beide komen bij de uitvoering van werken aan de rioleringen, de collectoren en de zuivering van afvalwater bij de infrastructuren die door de BMWB worden beheerd. 6 De hoofdfunctie van de BMWB is de openbare sanering van stedelijk afvalwater

7 Alle betrokken partners in de waterwereld op weg helpen naar een duurzame modernisering 7

8 Infrastructuren die aan de uitdagingen gewaagd zijn Voor de uitvoering van deze opdrachten zijn de plaatsing en het beheer van grote en kwaliteitsvolle installaties en technische instrumenten vereist. Zodoende is de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer verantwoordelijk voor een compleet geheel van uitrustingen en infrastructuren. De sanering van stedelijk afvalwater: De BMWB beheert twee zuiveringsstations om deze hoofdopdracht tot een goed einde te brengen: één in het noorden (Zuiveringsstation Noord cf. pagina 22) en één in het zuiden (Zuiveringsstation Zuid cf. pagina 20 van het Brussels Gewest). De strijd tegen overstromingen: Het Brusselse rioleringsnetwerk is van het unitaire type. Dit wil zeggen dat het zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater en regenwater opvangt. Bij hevige regenval kunnen deze infrastructuren tijdelijk verzadigd geraken. Dat is de reden waarom de BMWB een aantal stormbekkens ontwikkelt en beheert. Deze zijn bedoeld voor het tijdelijk opvangen van het regenwater dat het rioleringsnetwerk zou kunnen verzadigen (cf. pagina 24). De inzameling van stedelijk afvalwater: De BMWB beschikt over een netwerk van verzamelriolen die het afval- en regenwater afvoeren naar de zuiveringsstations en/of stormbekkens (cf. pagina 26). De regen- en debietmeting in de collectoren en de waterlopen: In het bijzonder wanneer het onweert, vormt de opvolging van de regenmeting en de toestand van de collectoren, de waterlopen en de stormbekkens, een essentieel element voor het goede beheer van de inzamelingsinstallaties van afvalwater en van de bestrijdingsmiddelen tegen overstromingen. Daarom heeft de BMWB een uitgebreid netwerk van pluviometers en meetstations uitgebouwd bij de belangrijkste verzamelriolen, waterlopen en stormbekkens (cf. pagina 28). 2 zuiveringsstations 5 stormbekkens 26 kilometer verzamelriolen 8

9 Installaties en technische instrumenten van hoogstaande kwaliteit 9

10 De actoren van de watersector in Brussel De Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 oktober 2006 zet Richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en van de Raad van 23 oktober 2000 tot de vastlegging van een kader voor een communautair beleid in de watersector om. Deze Ordonnantie is fundamenteel voor de sector en ze hervormt ook de organisatie van het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voornaamste maatregelen van deze hervorming zijn enerzijds de oprichting van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) en anderzijds de toekenning van openbare dienstopdrachten en exclusieve rechten aan duidelijk aangeduide operatoren. Vandaag zijn er vijf hoofdactoren actief in het globale watercircuit in Brussel: HYDROBRU (vroeger de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie en -Sanering BIWD) is de exclusieve operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater en de afvoer van afval- en regenwater. De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) heeft als hoofdtaak het verzekeren van de openbare sanering van het stedelijk afvalwater. Dit omvat alle werkzaamheden die te maken hebben met de activiteiten betreffende afwatering, inzameling en zuivering van restwater afkomstig van regenval en van menselijke activiteiten (particulieren, bedrijven, enz.) Het gezuiverde water (in collectoren, zuiveringsstations, enz.) wordt aan het natuurlijke milieu teruggegeven. De BMWB levert en factureert haar waterzuiveringsprestaties aan HYDROBRU en daarnaast ook aan enkele Brusselse waterproducerende bedrijven en aan AQUAFIN dat een deel van het in Vlaanderen ingezamelde afvalwater vervoert naar de Brusselse zuiveringsstations. VIVAQUA (vroeger de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij BIWM) staat in voor de opslag, de levering en de behandeling van drinkwater bestemd voor menselijke consumptie in heel het Brussels Gewest (namelijk ongeveer 59 miljoen m3). Bovendien neemt VIVAQUA ook deel aan het geïntegreerd operationeel beheer van de infrastructuren voor de waterdistributie en aan de inzameling op gemeentelijk vlak van stedelijk afvalwater. Leefmilieu Brussel, het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze hoedanigheid vervult het tal van opdrachten in verband met water: controle van de Brusselse waterwinning en de grondwaterlagen, beheer van de waterlopen van 1ste en 2de categorie en van de meeste vijvers, coördinatie in het internationale stroomgebieddistrict van de Schelde, enz. In dit globale schema speelt Leefmilieu Brussel in het bijzonder een rol als voornaamste verantwoordelijke beheerder van de Zenne. De Haven van Brussel beheert het kanaal en de haveninstallaties. 10

11 Station Noord De kaarten met het collectorennet van Brussel Stormbekken Molenbeek Jette Ganshoren Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Schaarbeek Evere Sint-Jans-Molenbeek Sint-Josse-Ten-Node Sint-Lambrechts-Woluwe Anderlecht Sint-Gillis Brussel Stormbekken Belliard Etterbeek Stormbekken Flagey Stormbekken Roodebeek Stormbekken Woluwe Sint-Pieters-Woluwe Vorst Station Zuid Stormbekken Forest Elsene Oudergem Stormbekken Watermaelbeek Stormbekken Ten Reuken Stormbekkens Geplande Stormbekkens Waterzuiveringensstations Afvalwatercollectoren Ukkel Watermaal-Bosvoorde 11

12 Enkele vragen Waarom water zuiveren? Per dag gebruiken we en vervuilen we dus elk 120 liter water. Zonder de saneringsinfrastructuren zoals het rioolnetwerk en de zuiveringsstations zou deze vervuiling terechtkomen in de natuur en er de oppervlaktewateren (rivieren, meren, vijvers) of het grondwater (de ondergrondse waterbekkens) vervuilen. Het zuiveren van afvalwater is dus onontbeerlijk voor het behoud van onze planeet. En het werkt!... Sinds 2007, het jaar waarin het zuiveringsstation Brussel-Noord in gebruik werd genomen, zien we duidelijk dat de kwaliteit van het Zennewater verbetert en dat bijgevolg de biodiversiteit toeneemt. Wat is het verschil tussen een riolering en een verzamelriool (collector)? Een riolering is een leiding of een gemetste pijp bestemd voor het inzamelen en het afvoeren van verschillende soorten water, ongeacht of ze van natuurlijke oorsprong (regenwater) of van menselijke activiteit afkomstig zijn. Een riolering staat dus in verbinding met gebouwen of met straatkolken. Het afvalwater van de rioleringen stroomt in een verzamelriool (of collector) die het afval- en regenwater afvoert naar het zuiveringsstation. Een verzamelriool heeft dus geen rechtstreekse verbinding met een gebouw of een straatkolk. Is het gezuiverde water drinkbaar? Neen, absoluut niet. Het zuiveringsproces elimineert meer dan drievierden van de voornaamste vervuilers, maar niet alles. Het water dat uit de zuiveringsstations stroomt, heeft een voor het natuurlijk milieu aanvaardbare kwaliteit, maar men mag het niet drinken. Het zuiveringsproces verwijdert meer dan drie vierden van de voornaamste vervuilers 12

13 Wat doet men met het zuiveringsslib? Het zuiveringsslib vormt het leeuwenaandeel van het afval dat door een zuiveringsstation wordt geproduceerd. Dit afval wordt volgens een vaak complexe keten verwerkt met de bedoeling het volume ervan zo klein mogelijk te maken door er een maximum aan water uit te halen. Tijdens zijn verwerking kan het slib naar een gistingstank die de productie van biogas mogelijk maakt (dit biogas kan als energiebron dienen voor een deel van de elektriciteit- en warmtebehoeften van het station). Dat gebeurt momenteel in het zuiveringsstation Noord, en na de nodige renovatiewerken zal dit ook in zuiveringsstation Zuid het geval zijn. In Zuiveringsstation Noord wordt ook nog een deel van het slib behandeld volgens een nat oxydatieprocedé waarmee men het merendeel van de organische stoffen kan verwijderen. Hoe werkt een stormbekken? Met de stormbekkens kan bij hevige regenval het waterdebiet in de collectoren worden geregeld. Door gedurende beperkte tijd een groot watervolume tegen te houden, helpen ze overstromingen te vermijden. Zodra in de collector een grote watertoevloed naar binnen stroomt, wordt het water naar het stormbekken afgeleid via een automatische klep of een overloop (dit is een muurtje waarover het teveel aan water overloopt om het stormbekken te vullen). Wanneer het onweer voorbij is, wordt het in het stormbekken tijdelijk opgevangen water weer naar de collector gepompt. Het spreekt vanzelf dat de stormbekkens na elk gebruik worden geïnspecteerd om zeker te zijn dat ze altijd in goede staat van werking zijn. Elke dag gebruiken we en dus vervuilen we ongeveer 120 liter water De rest van het slib wordt door gespecialiseerde bedrijven afgevoerd voor verbranding of herwaardering. 13

14 Markante gebeurtenissen in 2012 JUNI De werken van het stormbekken van Vorst ( m³) werden voorlopig opgeleverd op 5 juni Deze infrastructuur draagt bij tot de strijd tegen overstromingen in een bijzonder gevoelige zone. JULI Op 12 juli heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definitief het Waterbeheerplan goedgekeurd dat op 15 september van kracht is geworden. Dit is een belangrijk strategisch document voor het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar het voorbeeld van de andere actoren van de watersector heeft de BMWB meegewerkt aan de opstelling ervan. Ook de Brusselaars hebben hieraan hun bijdrage geleverd via een grote publieksenquête. SEPTEMBER Op 20 september heeft de BMWB een aanbesteding voor werken gepubliceerd voor de aanpassing van het zuiveringsstation Brussel-Zuid om de stikstof- en fosforbehandeling (tertiaire behandeling) te integreren in het zuiveringsproces van het station. Op 20 december werden er vijf offertes ingediend door verschillende ondernemers. Op 27 september vond de voorlopige oplevering plaats van de collector van de Vogelzangbeek, die het afvalwater van ongeveer InwonerEquivalent (IE) van het zuidelijk deel van Anderlecht naar het zuiveringsstation Brussel-Zuid voert. NOVEMBER De gewaarborgde prestatietests, zoals voorzien in het kader van het bouwcontract van het zuiveringsstation Brussel-Noord, werden uitgevoerd van 8 oktober tot 7 november Doel van deze tests is het bepalen van de behandelingscapaciteit en kwaliteit, het verbruik en het rendement van de verschillende toestellen in de normale contractcondities. De as Water van de Alliantie Werkgelegenheid- Leefmilieu werd op 22 november 2012 door de Gewestelijke Regering goedgekeurd. Dit ambitieuze programma omvat 35 acties gericht op het stimuleren van de tewerkstelling van de Brusselaars in de Watersector. Het werd uitgewerkt volgens een participatieve methode waarbij heel veel actoren uit de privé- en de openbare sector (waaronder uiteraard de BMWB), worden betrokken. Op 29 november 2012 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nieuwe beheerscontract goedgekeurd dat tot 2017 de BMWB en het Gewest aan elkaar bindt. DECEMBER Met de voltooiing van het stormbekken in de Perckestraat in december 2012 ging de aanleg van de collector Verrewinkelbeek er aanzienlijk op vooruit. In deze secundaire infrastructuur werden reeds pompen geplaatst en werd er begonnen met de aanleg van de collector. Eind 2012 was men reeds 950 meter - van het in totaal meter af te leggen traject - ver. 14

15 De BMWB brengt dag na dag concrete projecten tot een goed einde 15

16 De grote projecten De aanpassingswerken van het zuiveringsstation Brussel-Zuid Voor dit zuiveringsstation zijn grote renovatiewerken vereist om er een tertiair behandelingssysteem aan toe te voegen, namelijk een procedé dat stikstof en fosfor uit het afvalwater moet verwijderen. De procedure van de openbare aanbesteding voor de aanstelling van een ondernemer, is volop bezig. Het zal hier gaan om een zeer grote werf die in de loop van het laatste trimester van 2013 zou moeten starten en meer dan drie jaar zal duren. Desondanks zal het zuiveringsstation tijdens de gehele duur van de werkzaamheden operationeel blijven. Meer details hierover worden er gegeven in het hoofdstuk over het zuiveringsstation Zuid. De stormbekkens In de vallei van de Woluwe Een waterbouwkundig onderzoek van de hele vallei heeft aangetoond dat het noodzakelijk is om de volgende werken uit te voeren: > > Het SB van de Woluwe Dit bekken van m³ zou in de omgeving van de Woluwelaan moeten komen. De BMWB en de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zijn op zoek naar een geschikte locatie; deze zal in de loop van 2013 worden gekozen uit de verschillende mogelijkheden die momenteel worden bestudeerd. > > Het SB Ten Reuken Dit bekken van m³ moet in de buurt van de Ten Reuken vijver in Watermaal-Bosvoorde worden gebouwd. Waarschijnlijk valt de beslissing over de definitieve locatie in 2013 om vervolgens de uitvoeringsstudies te laten starten. In de vallei van de Molenbeek Uit de waterbouwkundige studie van de vallei is gebleken dat de bouw van een stormbekken noodzakelijk is in de strijd tegen overstromingen: > > Het SB van de Molenbeek Dit bekken met een capaciteit van m³ moet ter hoogte van het Jeugdpark. In die zin werd er met de gemeente Jette een principiële overeenkomst gesloten. De BMWB is gestart met een onderzoek van de bodemvervuiling op de site, om na te gaan wat de vestigingsmogelijkheden zijn. Het in beheer nemen van de uitbating van de uitrustingen Artikel 5 van het beheerscontract voorziet dat de BMWB met haar eigen personeel moet waken over de dagelijkse uitbating van de installaties waarvan ze de eigenaar is (zuiveringsstation Zuid, collectoren en stormbekkens). Momenteel is Vivaqua belast met deze uibating in het kader van een openbare aanbesteding Voor het zuiveringsstation Zuid loopt het uitbatingscontract met Vivaqua in juli 2015 ten einde. De BMWB bereidt zich dan ook voor om de fakkel over te nemen, en dat niet alleen voor de uitbating van het station, maar ook voor andere installaties. 16

17 De strijd tegen het overstorten Bij hevige regenval helpen de stormbekkens overstromingen tegen te gaan door tijdelijk een deel van de toevloed op te slaan. Is de toevloed dermate groot dat riolen en collectoren onder druk komen te staan, dan zorgen de overlopen ervoor dat dit overtollige water rechtstreeks doorstroomt naar de oppervlaktewateren (waterlopen of kanaal). Zo vermijdt men dat het niveau van het afvalwater in gebouwen (kelders) en de straten zou stijgen. Deze overvloed die zonder voorafgaande behandeling van de zuiveringsstations rechtstreeks in het rivierenstelsel terecht komt, leidt tot een vervuiling van het oppervlaktewater die absoluut moet worden vermeden. Het Waterbeheerplan voorziet een optimalisering van de overlopen om deze overvloeden te beperken tot periodes met veel hevige regenval. De BMWB wil zich actief mee inzetten om dit streefdoel te bereiken, meer bepaald dankzij het gebruik en de ontwikkeling van haar Flowbru meetnetwerk. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater Einde 2012 heeft de BMWB zich er in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu toe verbonden, te analyseren welke mogelijkheden er zijn om gezuiverd water voor industrieel gebruik te leveren aan bedrijven die in de buurt van de zuiveringsstations gevestigd zijn. De bedoeling zou dan zijn het water aan de uitgang van het zuiveringsstation op te vangen, het een bijkomende bacteriologische behandeling te geven en het vervolgens aan de geïnteresseerde bedrijven te leveren. In 2013 zullen de eerste haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. Upgrade van het zuiveringsstation Zuid Nieuwe stormbekkens Zorg voor de infrastructuren Optimaal beheer van de overlopen Hergebruik van gezuiverd water in industrieel milieu 17

18 De zuiveringsstations De waterzuivering in het Brusselse Gewest Voor het afvalwater is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderverdeeld in 3 deelstroomgebieden: het deelstroomgebied Zuid, het deelstroomgebied Noord en het deelstroomgebied Woluwe. Deze drie deelstroomgebieden strekken zich gedeeltelijk uit over het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Bijgevolg draagt dit laatste via AQUAFIN bij in de kosten voor de investeringen in en de exploitatie van de zuiveringsstations in het Brussels Gewest. Vooraleer het afvalwater in de Zenne wordt geloosd, moet het eerst worden behandeld. Dit is sinds 23 maart 1994 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht in het raam van een Regeringsbesluit over de behandeling van stedelijk afvalwater, dat de normen van de Europese instellingen doet gelden in de Brusselse wetgeving (Richtlijn 91/271/EG van 21 mei 1991). Noord station De zuiveringsstations van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De zuiveringsstations vormen essentiële schakels in de cyclus van het waterbeleid. Ze verzamelen het afvalwater en ze behandelen en zuiveren het vooraleer het terug te brengen naar het natuurlijk milieu, in de praktijk is dat de Zenne. Dit afvalwater kan zowel huishoudelijk (afkomstig van keukens en badkamers van gezinnen), afkomstig van regenval (afvloeiingswater van regenbuien) of industrieel zijn. Het eerste zuiveringsstation, namelijk Brussel- Zuid, gelegen op de grens van de gemeenten Anderlecht en Vorst, trad in augustus 2000 in werking. Het behandelt het afvalwater van het deelstroomgebied Zuid met een capaciteit van InwonerEquivalent (IE). Het zuiveringsstation Brussel-Noord heeft een grotere capaciteit (1,1 miljoen IE) en het ligt tussen het kanaal van Willebroek en de Vilvoordselaan. Sinds de ingebruikname in 2007 behandelt het station het afvalwater van de deelstroomgebieden Noord en Woluwe. Zuid station 18

19 In 2012 werd er 142 miljoen m³ afvalwater gezuiverd 19

20 Het zuiveringsstation Zuid Op 22 mei 2008 neemt de BMWB de fakkel van de gewestelijke autoriteit over en ze wordt eigenaar van het zuiveringsstation Brussel-Zuid. Het zuiveringsstation Zuid is gelegen op het grondgebied van de gemeente Vorst, aan de grens van de gemeente Anderlecht. Het behandelt ongeveer een kwart van het afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat van een aantal gemeenten van Vlaams-Brabant. Het heeft een totale capaciteit van InwonerEquivalent (IE). De door het zuiveringsstation Brussel-Zuid gedekte zone stemt overeen met het deelstroomgebied Zuid van Brussel. Het omvat de volgende gemeenten: Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Sint-Genesius- Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek. Zo werkt het zuiveringsstation Zuid Het afvalwater dat via de riolering naar het station wordt geleid, is afkomstig van woningen en industrie in de door het station gedekte zone en het bevat ook regenwater. Vervolgens doorloopt het afvalwater een traject dat uit 6 hoofdstappen bestaat: 1. de opvoering: Bij zijn aankomst in de collectoren aan de ingang van het station wordt het afvalwater naar boven gepompt en met behulp van Archimedes-schroeven in de site doorgevoerd. Op die manier kan het van de ene naar de andere zijde van het station stromen. 2. de ontroostering: Vervolgens stroomt het afvalwater langs een reeks roosters die de grove bestanddelen en groot afval (papier, plastic zakken, flessen, enz.) opvangen. Al dit afval wordt met een harksysteem met kammen opgevangen, daarna in containers gestort en afgevoerd voor de vaste afvalverwerking. 3. Dde ontzanding en ontvetting: Het grootste afval is verwijderd en het afvalwater stroomt nu door een bekken waarin de zwaarste deeltjes (het zand) kunnen bezinken. Deze worden vervolgens gewassen en gevaloriseerd in de betonproductie. In hetzelfde bekken worden er luchtbellen geïnjecteerd om oliën en vetten te doen opstijgen, waarna ze van het wateroppervlak worden weggeschraapt. 4. de voorbezinking: Daarna blijft het water langer in een nieuw bekken staan om zwevende stoffen op de bodem te laten bezinken en vervolgens af te schrapen en weg te voeren. Dit wordt het primair slib genoemd. Deze voorbezinkingsfase verloopt in twee delen: bij droog weer wordt het afvalwater naar de installaties voor biologische behandeling gevoerd en bij zware regenval wordt het teveel aan water na bezinking in de Zenne geloosd. 5. Dde biologische behandeling: Tijdens deze biologische behandelingsfase wordt de in het water opgeloste vervuiling van organische aard verwijderd door micro-organismen (bacteriën) die van nature in het water aanwezig zijn. Het afvalwater wordt door de drie bekkens met een diepte van 20 meter geleid. Deze bekkens zijn uitgerust met een luchtinblaasapparatuur waarin de bacteriën zich kunnen ontwikkelen en tot slibvlokken kunnen samenklonteren. 6. de nabezinking: Dit is de eindfase van het traject, waarin het gezuiverde water wordt gescheiden van het biologische slib dat op de bodem van de drie nabezinkingsbekkens, de zogenaamde uitklaringsbekkens, wordt opgevangen. Daarna wordt dit slib gedeeltelijk teruggespoten in de biologische behandelingsinstallaties (om er genoeg bacteriën in stand te houden), terwijl een ander deel van het slib wordt doorgepompt naar de systemen voor slibbehandeling. Het gezuiverde water wordt dan in de Zenne geloosd InwonerEquivalent 20

21 Installatie voor een tertiaire behandeling De BMWB heeft een project opgestart voor de implementatie van een systeem voor tertiaire behandeling. Dankzij dit systeem kan de behandeling van stikstof en fosfor worden opgenomen in het globale behandelingscircuit van het afvalwater in het zuiveringsstation Zuid. In mei 2011 werd er een voorlopige installatie voor de verwijdering van fosfor geplaatst. Voor het bekomen van de gemengde vergunning stedenbouw-leefmilieu werd er in 2011 en 2012 een effectenonderzoek verricht. Begin 2013 werden de gemengde stedenbouw-leefmilieu certificaten (eerste stap voor het bekomen van de vergunningen) toegekend. De onderzoeken voor het opstellen van het bestek voor deze grote werken, zijn in 2010 gestart en hebben in september 2012 de publicatie mogelijk gemaakt van een eerste bijzonder bestek. De weerhouden technologie is deze van een waterzuivering door middel van een met een lage lading geactiveerd slib, waarna het water via membraanfiltering wordt uitgeklaard. Dankzij deze verschillende oplossingen kan er een infrastructuur worden geïnstalleerd voor de productie van biogas uit slib dat door het zuiveringsprocedé is gerecupereerd. Een deel van de elektrische energie die voor de werking van het nieuwe station nodig is, zal op deze manier worden gegenereerd. Bovendien profiteert de BMWB van de plaatsing van dit nieuwe zuiveringsprocedé om andere installaties van het station te moderniseren. We vermelden hier bijvoorbeeld de ombouw van het administratiegebouw naar een laag energie gebouw, of de beveiliging tegen overstromingen van de omgeving van de uitlaatcollector van afvalwater naar de Zenne. Het gaat hier dus wel degelijk om een algemene upgrade van het station. De werf zou moeten starten aan het einde van het derde trimester van 2013 en hij zou ongeveer 3 jaar duren. Hoeveelheid binnenkomend water (2012): m 3 Verwijderde vervuiling: CZV: ton Zwevende stoffen: ton Fosfor * : 111 ton Stikstof * : 640 ton * Ondanks de afwezigheid van een speciale behandeling 21

Wij zuiveren uw afvalwater

Wij zuiveren uw afvalwater Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer / Société Bruxelloise de Gestion de l Eau Wij zuiveren uw afvalwater Jaarverslag 211 1 Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer Société Bruxelloise de Gestion de

Nadere informatie

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG 2013 HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE BMWB, EEN BELANGRIJKE ACTOR VAN HET WATERBELEID IN BRUSSEL ONZE

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BMWB // JAARVERSLAG 2014 02 DE BMWB // EEN BELANGRIJKE SPELER

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inleiding De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De watersector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid Organisatie

Nadere informatie

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU transparency through water technology Laat het zingende water zingen. Laat het lopende water lopen. Laat het levende, het dartele,

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

ONTWERP VOOR HET WATERBEHEERPLAN

ONTWERP VOOR HET WATERBEHEERPLAN ONTWERP VOOR HET WATERBEHEERPLAN ECONOMISCHE ANALYSE VAN HET WATERGEBRUIK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Economische analyse 2008 van het watergebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

KOPIE te bewaren door de heffingsplichtige Dossier nr : TX...

KOPIE te bewaren door de heffingsplichtige Dossier nr : TX... Un formulaire en français peut être obtenu au numéro de téléphone suivant : 02/775 76 78 AANGIFTEFORMULIER VAN DE HEFFING OP DE LOZING VAN AFVALWATER VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK BIM - IBGE (ordonnantie

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012

INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012 INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012 Hopkins Het bestuur Aangesloten gemeenten Bestuurders Afgevaardigden 1. Stad Brussel Céline Vivier Jean Marie Amand 2. St Agatha Berchem Saïd

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE pagina 1/12 - versie 10/01/2012 I ALGEMEENE INLICHTINGEN 1. Naam van de onderneming: 2. Adres van de maatschappelijke zetel: Postcode: gemeente:

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

9 Water en waterlopen in Brussel

9 Water en waterlopen in Brussel 9 Fiche 9 Leerkracht Water en waterlopen in Brussel 1 / De Brusselse waterlopen De waterlopen in Brussel maken deel uit van het Zennebekken. Het Zennebekken heeft een totale oppervlakte van 1160 km² en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011 Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van overstromingen 2008-2011 Inhoud Geef ons uw mening! 3 Inventaris van de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 4 Wat zijn de verschillende

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Donderdag 9 februari 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 9 februari 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 9 februari 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vlario-studienamiddag Beleid en Overleg Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Welkom in het Vlaams

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 03/07/2013 BE 0884.649.502 34 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13268.00207 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER Naamloze vennootschap Adres: Boulevard

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie