BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"

Transcriptie

1 BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG 2013 HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

2 DE BMWB, EEN BELANGRIJKE ACTOR VAN HET WATERBELEID IN BRUSSEL ONZE OPDRACHTEN HET SANEREN van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HET REGULEREN van het debiet van de afvalwatercollectoren en het bestrijden van overstromingen veroorzaakt door hevige regenval. TOEZICHT HOUDEN op de regenmeting en het debiet in de watercollectoren en de waterlopen. MET DE STROOM MEE LANGSHEEN DE ZENNE De lectuur van dit jaarverslag 2013 neemt u mee voor een wandeling in de stad, een stad die voor meer dan 50 % bestaat uit groene zones! Een wandeling van Zuid naar Noord, langsheen de loop van de Zenne die we moeten beschermen. Want het is onze taak om het stedelijk afvalwater te saneren vooraleer het in de Zenne terechtkomt, om zo vervuiling te vermijden. IN HET ZUIDEN P.16 In de tweede helft van de 19 de eeuw werd de Zenne in het centrum van de stad volledig overwelfd en vervolgens voor de rest van haar loop gekanaliseerd in ondergrondse collectoren. In feite loopt de Zenne bijna heimelijk door een groot deel van onze hoofdstad. Een rivier verborgen voor de ogen van de wereld, net zoals de riolen, de collectoren, de stormbekkens al deze infrastructuren werden ontworpen om het afvalwater in heel het Brusselse grondgebied op te vangen en af te voeren naar de installaties. Daar wordt het gesaneerd en teruggegeven aan zijn eindbestemming: zijn natuurlijk milieu. En dat natuurlijk milieu is de Zenne, wiens debiet bij het verlaten van het Gewest voor het grootste deel bestaat uit behandeld afvalwater afkomstig van de zuiveringsstations. Inderdaad, ook al wordt de Zenne niet door onze onderneming beheerd, dan nog staat ze centraal in onze aandachtspunten. BMWB JAARVERSLAG

3 IN HET OOSTEN P.20 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4 IN HET WESTEN P.24 RAAD VAN BESTUUR 5 PRESENTATIE VAN DE BMWB 6 DE WATERCYCLUS 8 IN HET NOORDEN P.26 DE OPENBARE WATERACTOREN 10 HET MEETNETWERK 12 KAART VAN DE INFRASTRUCTUREN 15 IN HET ZUIDEN 16 DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK, DE RWZI ZUID EN HET STORMBEKKEN VAN VORST IN HET OOSTEN 20 DE VALLEIEN VAN DE MAALBEEK EN DE WOLUWE IN HET WESTEN 24 DE VALLEI VAN DE MOLENBEEK IN HET NOORDEN 26 HET WATERZUIVERINGSSTATION VAN BRUSSEL-NOORD FINANCIEEL VERSLAG, BALANS EN 28 RESULTATENREKENING BEHEERVERSLAG 31 3

4 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER INVESTEREN, EVOLUEREN! Meer nog dan de voorgaande jaren, is 2013 het voorbereidingsjaar geworden van de grote projecten die de BMWB te wachten staan. Het eerste is uiteraard het project van de werken voor het op niveau brengen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel Zuid (of kortweg RWZI). Deze zal inderdaad een grondige verandering ondergaan: meer dan driekwart van de installatie wordt volledig vernieuwd en er zullen nieuwe infrastructuren worden bijgebouwd. Einde 2013 werd een cruciale stap gezet: de lange en deli cate onderhandelingsprocedure voor de overheidsopdracht resulteerde in de aanstelling van een aannemer die een heel nauwkeurig bestek zal moeten uitvoeren. De werken zijn half januari 2014 gestart. Na deze werken zal de kwaliteit van het gezuiverd water dat weer in de Zenne wordt geloosd, des te meer verbeterd zijn, want dan heeft het een tertiaire behandeling ondergaan (het specifiek verwijderen van stikstof en fosfor). Maar dit is niet het enige aspect van deze aanwinst voor het milieu: het station zal namelijk een deel van zijn energie winnen uit biogas afkomstig van het zuiveringsslib. Bovendien heeft de BMWB in het kader van dezelfde zorg voor het milieu, de opdracht gegeven voor een aantal studies die de juridische en de economische haalbaarheid moeten beoordelen van de productie en de distributie van re-use water. Dit is gezuiverd afvalwater bestemd voor hergebruik in de industrie of de landbouw. De renovatie van RWZI Zuid vormt een enorme uitdaging, maar ze biedt ook mooie kansen. Andere werven worden voortgezet, zoals de plaatsing van de collector van de Verrewinkelbeek, terwijl nog andere projecten volop worden bestudeerd, zoals de collector in de vallei van de Geleitsbeek (de Oude Vijverstraat), en natuurlijk de stormbekkens van de Woluwe en de Molenbeek. Tegelijkertijd is de BMWB actief bezig met de voorbereiding van een andere challenge: evolueren naar een volwaardige industriële onderneming. In navolging van haar beheercontract zal onze onderneming de uitbating van de stormbekkens in mei 2015 overnemen, en in augustus van hetzelfde jaar zal dit ook gebeuren met het waterzuiveringsstation Zuid. Vandaag wordt de exploitatie van deze installaties nog grotendeels in onderaanneming uitbesteed en is onze taak beperkt tot de controle van het uitgevoerde werk. In de komende jaren wil de BMWB deze operationele activiteit zelf uitvoeren, met alle noodzakelijke professionele knowhow. Op deze nieuwe aanpak is ze zich nu al aan het voorbereiden door haar organisatie en haar bevoegdheden te versterken. Evolueren, betekent ook innoveren. Om die reden is onze maatschappij naast de invoering van spitstechnologie in RWZI Zuid en de uitgebreide denkoefening over het hergebruik van gezuiverd afvalwater, gestart met warmterecuperatie in een verzamelriool, om een overheidsgebouw in de buurt te verwarmen. De BMWB richt dus resoluut haar blik op de toekomst. Maar ze wil haar bevoorrechte partnerschappen met de andere wateractoren in Brussel en ver daarbuiten behouden: eerste gemeenschappelijke deelname aan de Europese EBC-benchmarking met HYDROBRU en VIVAQUA, overleg met dezelfde actoren en Leefmilieu Brussel in het kader van investeringen rond de Geleitsbeek, betrokkenheid bij het gewestplan van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (as Water ), samenwerking met Vlaanderen voor de collector van de Verrewinkelbeek Dit zijn slechts enkele voorbeelden van samenwerkingen die dagelijks worden ingesteld opdat de BMWB volop haar rol als sterke en betrouwbare regionale actor zou kunnen spelen en opdat ze hierbij zo goed mogelijk en tegen de beste prijs haar opdrachten voor het leveren van openbare saneringsdiensten zou kunnen vervullen. Bij de BMWB zijn wij ervan overtuigd dat morgen een andere dag is dan vandaag, en wij doen ons best om die dag beter te maken! Philippe DEBRY Voorzitter BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 4

5 RAAD VAN BESTUUR DE RAAD VAN BESTUUR Philippe DEBRY (1) Voorzitter Dirk DE SMEDT (2) Vicevoorzitter Julie LUMEN (3) Véronique PETERS (4) Stéphane VANOMMESLAEGHE (5) Caroline VINCKENBOSCH (6) REGERINGS- COMMISSARISSEN Marc LEMAIRE (7) Arnaud VERSTRAETE (niet aanwezig op de foto) DIRECTIECOMITÉ Jean-Pol ROSIÈRE (8) Algemeen directeur Rudi VAN DENHOUWE (9) Administratief en Financieel Directeur Olivier CHRISTOPHE (10) Adviseur Strategie en Organisatie BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 5

6 PRESENTATIE VAN DE BMWB DE BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER (BMWB) is een naamloze vennootschap van publiek recht, op 27 oktober 2006 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht in navolging van de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/60/CE tot vaststelling van een kader voor een communautair beleid in het waterdomein. De BMWB kan rekenen op een team van 18 personen die zich dagelijks inzetten voor hun opdracht. De oprichting van de BMWB kadert in de hervorming van de sector die door de Gewestelijke regering werd doorgevoerd om de rolverdeling tussen de verschillende operatoren te verbeteren en om met het volledige waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de weg van de duurzame modernisering in te slaan. SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER De BMWB is een essentiële schakel van het waterbeleid. Krachtens de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het geïntegreerd waterbeleid in het Brusselse Gewest, bestaat haar eerste opdracht uit het saneren van het stedelijk afvalwater: niet alleen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook van een klein deel van Vlaams-Brabant dat in hetzelfde deelstroomgebied ligt. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 6

7 PRESENTATIE VAN DE BMWB De zuivering van afvalwater vormt een grote uitdaging op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zonder saneringsinfrastructuren zoals het rioleringsnetwerk en de zuiveringsstations zou deze vervuiling terechtkomen in de rivieren en vervolgens in de zeeën en de oceanen. Sinds 2007, het jaar waarin de exploitatie van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord is gestart, is de kwaliteit van het Zennewater gevoelig verbeterd, met een positieve impact op de biodiversiteit in en rond dit watermilieu. Met de start van de werf voor het upgraden van het zuiveringsstation Brussel-Zuid, werd er een nieuwe stap gezet in de strijd tegen de vervuiling van de oppervlaktewateren. Door gebruik te maken van technologieën die aan de spits van de vooruitgang staan, zal dit gerenoveerde zuiveringsstation toelaten om meer stikstof en meer fosfor uit het afvalwater te verwijderen vooraleer het weer aan het natuurlijk milieu wordt teruggegeven. INSTAAN VOOR HET INZAMELEN VAN HET AFVALWATER EN VOOR HET REGULEREN VAN HET DEBIET VAN DE AFVALWATERCOLLECTOREN De BMWB is eigenaar van een deel van het netwerk van de afvalwatercollectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en zelfs van enkele kilometers in Vlaanderen). Hierbij komen nog vijf grote stormbekkens waarmee bij hevige regenval het debiet kan worden geregeld. Zo voorkomt men overvloed in het netwerk en de daaruit voortvloeiende overstromingen die buurtbewoners zouden kunnen treffen. Bij het uitoefenen van haar opdracht beheert de BMWB dus een geheel van moderne installaties en infrastructuren en werkt ze nauw samen met de andere wateractoren in het Brussels en het Vlaams Gewest. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 7

8 DE WATERCYCLUS In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de watercyclus op globale en geïntegreerde wijze beheerd door de openbare sector. BMWB JAARVERSLAG ZUIVERINGSSTATION NOORD

9 DE COMPETENTE EN OPERATIONELE ACTOREN VAN DE WATERCYCLUS VIVAQUA BMWB HYDROBRU AQUIRIS 1 WATERWINNING Het toekomstige leidingwater wordt uit de bodem of uit oppervlaktewater gepompt. 2 COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Er wordt 135 miljoen m3 (waarvan een stevige helft voor Brussel) gewonnen via 26 waterwinningen. 98 % van het gewonnen water komt uit Wallonië, 2 % uit Brussel of Vlaanderen. 5 VERBRUIK Het water wordt gedronken of voor tal van andere toepassingen gebruikt. Jaarlijks wordt er ongeveer 60 miljoen m3 water verbruikt in Brussel. 4 DISTRIBUTIE Het water wordt via leidingen aangevoerd tot aan de ingang van huizen en andere gebouwen (bedrijven enz.). 3 COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Het waterleidingennet van Brussel is in totaal km lang. 6 Het afvalwater wordt weggevoerd via een uitgestrekt rioleringsnetwerk. OPERATIONELE ACTOR De collectoren voeren het afvalwater en het regenwater naar de zuiveringsstations km riolen verspreid over heel het Brusselse grondgebied. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) OPERATIONELE ACTOR m3 drinkwater dat dagelijks wordt geleverd door de fabriek van Tailfer, in Lustin ( m3 tijdens piekperiodes). Het water wordt via leidingen met grote diameters naar de reservoirs gevoerd. COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Het water wordt van de waterwinningen naar Brussel geleid via leidingen van meer dan 500 kilometer. Het wordt opgevangen in 5 grote reservoirs, de zogenaamde hoofdreservoirs. COMPETENTE ACTOREN OPERATIONELE ACTOREN Van de 120 km afvalwatercollectoren is een kleine driekwart eigendom van de BMWB. Er zijn 25 stormbekkens, verdeeld over het collectorennet, waarvan de 5 grootste toebehoren aan de BMWB. 9 COMPETENTE ACTOR 8 COLLECTOREN EN STORMBEKKENS COMPETENTE ACTOR Het water wordt behandeld om het voor menselijke consumptie geschikt te maken. WATERAANVOER EN -OPSLAG 7 RIOLERING BEHANDELING ZUIVERING Het afvalwater wordt gezuiverd vooraleer het naar de Zenne wordt teruggevoerd. COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOREN Het zuiveringsstation Noord heeft een capaciteit van 1,1 miljoen Inwoners-Equivalenten (IE). Het zuiveringsstation Zuid heeft een capaciteit van IE. Samen hebben de twee stations in 2013 meer dan 130 miljoen m3 afvalwater gezuiverd.

10 DE OPENBARE WATERACTOREN LEEFMILIEU BRUSSEL Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leefmilieu Brussel beheert de niet-bevaarbare waterlopen van 1 ste en 2 de categorie, evenals al het grondwater (meer bepaald uitbatingsvergunningen uitreiken en overstromingen bestrijden). In die hoedanigheid is deze wateractor de hoofdbeheerder van de Zenne. HYDROBRU HYDROBRU is de operator die exclusief verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater en de sanering van regen- en afvalwater (buiten de gewestelijke collectoren en de zuiveringsstations) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het activiteitengebied van deze intercommunale omvat het grondgebied van haar leden, namelijk de 19 Brusselse gemeenten. Zij is het die de beslissingen neemt over belangrijke investeringen (uitvoering van taken toevertrouwd aan VIVAQUA) en zij legt ook de waterprijs vast in Brussel. BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) werkt in het kader van een beheercontract dat ze heeft gesloten met haar voornaamste aandeelhouder, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BMWB verzekert de openbare sanering van het stedelijk afvalwater, zowel afkomstig van menselijke activiteiten (particulieren, bedrijven, enz.) als van neerslag. Deze opdracht omvat alle activiteiten rond de inzameling en de zuivering van afvalwater dat na behandeling wordt teruggevoerd naar het natuurlijk milieu. De BMWB levert (en factureert) haar prestaties hoofdzakelijk aan HYDROBRU, maar daarnaast ook aan de waterproducerende bedrijven (sommige bedrijven winnen water uit het ondergronds waterbekken en lozen het na gebruik weer in de riolen; daarom is het heel logisch dat ze mee betalen voor de zuiveringskosten van het afvalwater). Omdat de onderstroomgebieden niet worden bepaald door de grenzen van de Gewesten, zorgt de BMWB ook voor de inzameling en de zuivering van afvalwater uit Vlaanderen. Er bestaat een overeenkomst met AQUAFIN, de Vlaamse operator belast met de zuivering, om bij haar een deel van de door de BMWB gemaakte saneringskosten te recupereren. VIVAQUA VIVAQUA is een triregionale intercommunale waarvan 38 gemeenten lid zijn: de 19 Brusselse gemeenten en 15 Vlaamse en 4 Waalse gemeenten. VIVAQUA zorgt voor de winning, de behandeling, het transport en de opslag van het drinkwater dat in het Brusselse Gewest wordt verbruikt. Ze levert ook drinkwater aan andere operatoren in het noorden en het zuiden van het land. VIVAQUA staat bovendien in voor het geïntegreerd operationeel beheer van de Brusselse gemeentelijke netwerken. Ze doet dit voor rekening van HYDROBRU, zowel voor de distributie van drinkwater als voor de afvoer van afvalwater. Ze levert ook distributie- en saneringsprestaties in enkele gemeenten in Vlaams- en Waals-Brabant. Ten slotte exploiteert VIVAQUA het zuiveringsstation Zuid van de BMWB, in het kader van een overheidsopdracht die einde juli 2015 zal eindigen. HAVEN VAN BRUSSEL Naast de haveninstallaties beheert de Haven van Brussel het kanaal dat dienst doet als een natuurlijk stormbekken. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 10

11 ZUIVERINGSSTATION NOORD BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 11

12 HET MEETNETWERK IN 2001 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestart met de invoering van een automatisch meetnetwerk waarmee in real time de hoeveelheid neerslag, het debiet van de collectoren en de waterlopen en de kwaliteit van het Zennewater kunnen worden gemeten en opgevolgd. Dit toe zicht is één van de belangrijke taken van de BMWB. Naast de operaties voor de opvolging van de werking, de herstellingen en het preventief onderhoud van het netwerk, waren in 2013 de voornaamste activiteiten van de BMBW in dit domein gericht op het meten van de kwaliteit van de Zenne, het verzamelen van kennis over de debieten van het overstorten van de collectoren en het in debietwaarden omzetten van de gemeten waterpeilen. IN REAL TIME INFORMATIE GEVEN AAN DE WATERPROFESSIONALS EN HET GROOT PUBLIEK Aan het einde van 2013 telde het meetnetwerk 78 stations, verbonden met 166 meettoestellen die de verzamelde gegevens via een GPRS-verbinding naar de centrale server van de BMWB versturen. Na verwerking is deze informatie toegankelijk op de website van het meetnetwerk FLOWBRU (www.flowbru.be), waar ze voor technici van de watersector en voor het groot publiek beschikbaar is in de vorm van gedetailleerde grafieken of gegevensbestanden die in real time worden geactualiseerd. Zodoende worden er tal van gegevens meegedeeld: de metingen van het waterpeil en het debiet van de voornaamste waterlopen, de Zenne en de Woluwe, en enkele van hun zijrivieren; de neerslagmetingen afkomstig van 16 pluviometers verspreid over het hele grondgebied van het Gewest; de metingen van het waterpeil en het debiet in de voornaamste afvalwatercollectoren van het Gewest; de metingen van het waterpeil in het kanaal en de meting van de doorstroming tussen de Zenne en het kanaal ter hoogte van de sluis van Anderlecht; de metingen van bepaalde kwaliteitsparameters van de Zenne, op de plaats waar ze het gewestelijk grondgebied in- en uitstroomt. De BMWB heeft ervoor gezorgd dat de gegevens automatisch worden verzonden naar meerdere partners zoals Leefmilieu Brussel (BIM), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en in het Vlaams Gewest, de Vlaamse Milieu maatschappij (VMM) en het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC). De bedoeling van het uitwisselen van deze informatie is deze te gebruiken voor hydrologische modellen die in real time werken. DE CONTINUE OPVOLGING VAN DE KWALITEIT VAN DE ZENNE Om de kennis over de impact van het afvalwater van het Brusselse Gewest op de kwaliteit van het Zennewater te verbeteren, werd in 2011 het startsein gegeven voor een project dat de installatie omvat van drie meetstations voor de continue meting van de basisparameters van de waterkwaliteit, namelijk de temperatuur, de ph, de opgeloste zuurstof, het geleidingsvermogen, de troebelheid en het redoxpotentieel. Het eerste station aan de ingang van het gewest, stroomopwaarts boven de uitlaat van de afval wateruitvoer van het zuiveringsstation Zuid, werd in november 2011 in dienst genomen. Het tweede station aan de uitgang van het Gewest, stroomafwaarts voorbij de uitlaat van de afvalwateruitvoer van het zuiveringsstation Noord, is gestart in februari En voor 2014 is er ook nog een tussenstation gepland ter hoogte van het meetpunt van het waterpeil van de Zenne aan de Vilvoordelaan op de site van de maatschappij Elia. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 12

13 REGENMETER IN ANDERLECHT CONTROLE VAN EEN SONDE LANGSHEEN DE ZENNE

14 DE COLLECTOR VAN UKKEL DE OVERSTORTDEBIETEN VAN DE COLLECTOREN BEPERKEN De afvalwatercollectoren zijn uitgerust met overloopvoorzieningen waarlangs in periodes met zware regenval een deel van het afvloeiingswater rechtstreeks in de Zenne terechtkomt, zonder dat dit eerst door de zuiveringsstations behandeld is. Om het leefmilieu te beschermen en om de Europese vereisten ter zake na te leven, is het een absolute must de overstortdebieten te beperken. Om een betere kennis van deze debieten te vergaren, werd er in 2012 apparatuur geplaatst voor de meting van de waterpeilen en -snelheden, waarmee de overvloeddebieten worden berekend aan de overlopen van de twee Marly collectoren, van de Zwartebeek en van de Nieuwe Maalbeek. In 2013 werd er nog een dergelijke voorziening geplaatst op de overloop van de Paruck collector aan zijn aansluiting op de collector Noord. OMZETTING VAN DE GEMETEN WATERPEILEN IN DEBIETWAARDEN Voor waterlopen wordt de relatie tussen het gemeten waterpeil en het debiet in de meeste secties bepaald op basis van debietmetingen die op de site voor verschillende waterpeilen zijn genoteerd. In 2013 gebeurden er 90 ijkingen op een totaal van 11 meetsecties. Door de moeilijke doorstroomomstandigheden werd de meetsectie van de Woluwe aan de uitgang van het Brussels Gewest uitgerust met een permanente voorziening die de stroomsnelheid van het water moet meten. In het geval van de collectoren wordt voor een groot aantal secties de relatie tussen waterpeil en debiet bepaald aan de hand van meetcampagnes van debieten gedurende enkele maanden. De gegevens worden verzameld door een draagbaar toestel dat tijdelijk in de meetsectie wordt geplaatst. In 2013 werden waterpeil-debiet relaties van de collectoren Paruck, Kerkebeek Carli, Vergote Waelhem, Oude en Nieuwe Maalbeek aan het Verboekhovenplein bepaald. 78 meetstations verbonden met 166 meettoestellen BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 14

15 KAART VAN DE INFRASTRUCTUREN ZUIVERINGS- STATION NOORD STORMBEKKEN MOLENBEEK Ganshoren Jette Evere Sint-Agatha- Berchem Koekelberg DE ZENNE / OVERWELFDE LOOP KANAAL BRUSSEL-CHARLEROI Sint-Jans-Molenbeek Sint-Josse- Ten-Node Schaarbeek Sint-Lambrechts- Woluwe STORMBEKKEN ROODEBEEK NETWERK AFVALWATERCOLLECTOREN WERKEN VAN DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK Brussel STORMBEKKEN BELLIARD STORMBEKKEN WOLUWE STORMBEKKENS VAN DE BMWB TOEKOMSTIGE STORMBEKKENS VAN DE BMWB Anderlecht ZUIVERINGS- STATION ZUID Vorst Sint-Gillis STORMBEKKEN FLAGEY Elsene Etterbeek Oudergem STORMBEKKEN WATERMAELBEEK Sint-Pieters- Woluwe STORMBEKKEN VORST Ukkel STORMBEKKEN TEN REUKEN Watermaal-Bosvoorde BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 15

16 IN HET ZUIDEN DE PLAATSING VAN DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK, DE RWZI ZUID EN HET STORMBEKKEN VAN VORST DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK De collector van de Verrewinkelbeek zal het afvalwater van de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Sint Genesius-Rode en Ukkel naar het zuiveringsstation Brussel Zuid (RWZI Zuid) brengen. Het traject van deze collector strekt zich uit over 4,8 kilometer. Het volgt de Grote Baan in Drogenbos, kruist de drukke Alsembergsesteenweg met zijn vele winkels, loopt langsheen het station van Linkebeek en rakelings langs het Verrewinkelbos in Ukkel, waarbij hij de hele tijd afwisselend de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest oversteekt. De collector van de Verrewinkelbeek wordt voor meer dan een derde geplaatst door middel van ondergrondse boorwerken in een schacht. Dankzij deze techniek kan de collector zonder graafgeul worden geplaatst en dus zonder dat het wegdek over de hele lengte van het bouwwerk moet worden opengebroken, behalve aan de putten waar de boorkop vertrekt en aankomt. De techniek bestaat uit het duwen van de leidingelementen vanaf de vertrekputten; dit gebeurt geleidelijk, naarmate de boorkop vordert. In 2013 werden er belangrijke werken uitgevoerd: Er werd meer dan een kilometer aan leidingen gelegd, wat maakt dat de totale lengte van de reeds geplaatste collector nu twee kilometer bedraagt. De aansluitingen van in- en uitgangen van het stormbekken van de Perckestraat zijn gemaakt. Over een lengte van meer dan 400 meter kreeg de bedding van de Verrewinkelbeek een nieuw profiel en er werden twee nieuwe bruggen gebouwd. De werf zou in september 2015 voltooid moeten zijn. BMWB JAARVERSLAG

17 De collector wordt voor meer dan een derde geplaatst door middel van ondergrondse boringen. DE ANDERE COLLECTOREN VAN HET DEELSTROOMGEBIED ZUID De BMWB bezit nog andere afvalwatercollectoren in het deelstroomgebied Zuid: de collectoren van Sint-Gillis, de Industrielaan, de Paepsemlaan, Drogenbos, Anderlecht, Ceria, Ukkel en de Vogelzangbeek, hetzij met een totale lengte van 15 kilometer. HET PROJECT VAN DE COLLECTOR VAN DE OUDE VIJVERS De BMWB bestudeert de plaatsing van een nieuwe collector in de directe omgeving van de Oude Vijversstraat in Vorst, om de oververzadiging van het verzamelnetwerk in de omgeving te bestrijden. Dit initiatief wordt gecombineerd met het renovatieproject van de overwelving van de Geleitsbeek dat door HYDROBRU wordt geleid. HET STORMBEKKEN VAN VORST Het stormbekken van Vorst strekt zich uit langsheen de Hallestraat, in de buurt van de Tweede Britse Legerlaan een gebied met een woon- en industriezone. Dit stormbekken is 27 meter diep en het heeft een diameter van 30 meter. Sinds 2011 is het in dienst met een capaciteit van m 3. 17

18 HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het afvalwater en het afvloeiingswater van regenval gezuiverd door twee stations die in het Noorden en het Zuiden van de stad gevestigd zijn. Het rioleringsnetwerk dat het water naar deze infrastructuren voert, wordt unitair genoemd omdat het zowel afvalwater als regenwater verzamelt. Voor de bouw van de zuiveringsstations Noord en Zuid, namelijk tot juli 2000, kwam het afvalwater zonder enige behandeling terecht in de Zenne. Het zuiveringsstation Brussel-Zuid is sinds mei 2008 eigendom van de BMWB (vroeger behoorde het toe aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De exploitatie ervan is in handen van de intercommunale Vivaqua, met wie het contract zal eindigen in juli Vanaf deze datum zal de BMWB zelf voor de exploitatie zorgen. Het zuiveringsstation Zuid strekt zich uit over 4 hectaren en ligt aan de grens van de gemeenten Vorst en Anderlecht. Het behandelt het afvalwater van het deelstroomgebied Zuid van Brussel, dat overeenstemt met de gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek, vooraleer het weer naar de Zenne wordt gevoerd. Het station is ontworpen om een vervuilingsequivalent van inwoners te verwerken, met inbegrip van afvalwater van industriële oorsprong en regenwater. Het behandelt gemiddeld m 3 per dag. NAAR EEN COMPLETE WATERBEHANDELING De modernisering van RWZI Zuid is een belangrijke werf met als hoofddoel een zo compleet mogelijke waterbehandeling mogelijk te maken. Momenteel past de RWZI Zuid primaire en secundaire zuiveringsbehandelingen toe: het afvalwater wordt ontdaan van de voornaamste minerale en organische vervuilers. Dankzij de installatie voor een tertiaire behandeling kan hierin nog een grondige behandeling voor het verwijderen van stikstof en fosfor worden geïntegreerd. Daarnaast worden er nog andere werken voorzien die vooral gericht zijn om een algemene renovatie van het station. In maart 2013 zag de Raad van Bestuur van de BMWB zich verplicht te beslissen om de opdracht voor de renovatiewerken van RWZI Zuid niet toe te kennen. Geen enkele van de in december 2012 ingediende offertes beantwoordde aan de wettelijke voorschriften. Er werd toen direct een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gestart die beperkt werd tot de inschrijvers van de eerste opdracht. Er werden vijf offerten ingediend en na onderzoek werd in september 2013 de opdracht toegewezen aan de tijdelijke vereniging CFE-Vinci Environnement-Nizet Entreprises. De gemengde vergunning stedenbouw-leefmilieu voor de realisatie van het nieuwe zuiveringsstation Zuid werd op 31 oktober 2013 uitgereikt. De werken zijn in januari 2014 gestart en de werf zal kalenderdagen duren. De geselecteerde technologie is een waterzuivering door middel van een met een lage lading geactiveerd slib, waarna het water via membraanfiltering wordt uitgeklaard. Het station zal ook worden uitgerust met een infrastructuur voor de productie van biogas uit slib dat door het zuiveringsprocedé is gerecupereerd. Een deel van de elektrische energie die voor de werking van het nieuwe station nodig is, zal op deze manier worden gegenereerd. De werf van RWZI Zuid is in januari 2014 gestart. BMWB JAARVERSLAG

19 HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID i HOEVEELHEID BINNENKOMEND WATER (2013) m 3 VERWIJDERDE VERVUILING CVZ*: ton Zwevende stoffen: ton Fosfor: 160 ton Stikstof: 744 ton * chemisch vraag naar zuurstof WELK ZUIVERINGSTRAJECT LEGT HET WATER IN HET HUIDIGE STATION AF? Het afvalwater dat het station via de riolering bereikt, volgt een parcours dat uit 6 hoofdstappen bestaat: 1. DE OPVOERING Bij zijn aankomst in de collectoren aan de ingang van het station wordt het afvalwater naar boven gepompt en met behulp van Archimedes-schroeven in de site doorgevoerd. Op die manier kan het van de ene naar de andere zijde van het station stromen. 2. DE ONTROOSTERING Vervolgens stroomt het afvalwater langs een reeks roosters die de grove bestanddelen en groot afval (papier, plastic zakken, flessen, enz.) opvangen. Al dit afval wordt met een harksysteem met kammen opgevangen, daarna in containers gestort en afgevoerd voor de vaste afvalverwerking. 3. DE ONTZANDING EN DE ONTVETTING Het grootste afval is verwijderd en het afvalwater stroomt nu door een bekken waarin de zwaarste deeltjes (het zand) kunnen bezinken. Deze worden vervolgens gewassen en gevaloriseerd in de betonproductie. In hetzelfde bekken worden er luchtbellen geïnjecteerd om oliën en vetten te doen opstijgen, waarna ze van het wateroppervlak worden weggeschraapt. 4. DE VOORBEZINKING Daarna blijft het water langer in een nieuw bekken staan om zwevende stoffen op de bodem te laten bezinken en vervolgens af te schrapen en weg te voeren. Dit wordt het primair slib genoemd. Deze voorbezinkingsfase verloopt in twee delen: Het eerste deel krijgt het afvalwater bij droog weer en het regenwater bij matige regenval; vervolgens wordt dit afvalwater naar de installaties voor biologische behandeling gevoerd. Het tweede deel verwerkt het teveel aan afvalwater afkomstig van zware regenval; dit ondergaat een kortere behandeling (bezinking) vooraleer het in de Zenne wordt geloosd. 5. DE BIOLOGISCHE BEHANDELING Tijdens deze biologische behandelingsfase wordt de in het water opgeloste vervuiling van organische aard verwijderd door micro-organismen (bacteriën) die van nature in het water aanwezig zijn. Het afvalwater wordt door de drie bekkens met een diepte van 20 meter geleid. Deze bekkens zijn uitgerust met een luchtinblaasapparatuur waarin de bacteriën zich kunnen ontwikkelen en tot slibvlokken kunnen samenklonteren. 6. DE NABEZINKING Dit is de eindfase van het traject, waarin het gezuiverde water wordt gescheiden van het biologische slib dat op de bodem van de drie nabezinkingsbekkens, de zogenaamde uitklaringsbekkens, wordt opgevangen. Daarna wordt dit slib gedeeltelijk teruggespoten in de biologische behandelingsinstallaties (om er genoeg bacteriën in stand te houden), terwijl een ander deel van het slib wordt doorgepompt naar de systemen voor slibbehandeling. Het gezuiverde water wordt dan in de Zenne geloosd. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 19

20 IN HET OOSTEN DE VALLEIEN VAN DE MAALBEEK EN DE WOLUWE DE VALLEI VAN DE MAALBEEK De Maalbeek is een vandaag verdwenen waterloop die ooit ontsprong in de omheining van de abdij van Ter kameren (er zijn nog bronnen in openlucht) en die dan 7 kilo meter aflegde om in de Zenne uit te monden. Onder weg bevloeide ze tal van vijvers die de gemeenten Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-ten-Noode en Schaarbeek verfraaiden. De naam maalbeek was ontstaan door de eeuwenlange aanwezigheid van de vele domeinmolens op haar westelijke oever. Om stedenbouwkundige redenen werd de hele waterloop in de tweede helft van de 19 de eeuw gekanaliseerd en overwelfd. Vanaf dan werd deze beek de collector (verzamelriool) van de Maalbeek waarvan het afvalwater terechtkwam in de collector van de Rechteroever (of het Groot Afvoerkanaal van de Stad Brussel ) in de buurt van de Van Praetbrug. De collector van de Maalbeek krijgt ook afvalwater van een andere collector van de BMWB, namelijk de collector van de Broebelaar, met een lengte van ongeveer 1,6 km en gelegen op het grondgebied van de gemeente Etterbeek, tussen de Stationsstraat en het Jourdanplein. De vallei van de Maalbeek is op sommige plaatsen relatief ingesloten. Dit verhoogt het verzadigingsrisico voor het collectorennet van afvalwater en bijgevolg ook het overbelastingsrisico van de riolen. Om die reden werden er in deze zone twee grote stormbekkens gebouwd die eigendom zijn van de BMWB: het stormbekken van Belliard ( m 3 ), onder het J. Reyplein in de Stad Brussel, dat sinds 1990 in dienst is; het stormbekken van Flagey ( m 3 ), onder het gelijknamige plein in Elsene, dat in 2007 werd voltooid. BMWB JAARVERSLAG DE VIJVERS VAN ELSENE

Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT LOCAL Het saneren van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest THINK GLOBAL, ACT JAARVERSLAG 2012 LOCAL THINK GLOBAL, ACT Onze opdrachten > > Het saneren van het stedelijk afvalwater van

Nadere informatie

Wij zuiveren uw afvalwater

Wij zuiveren uw afvalwater Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer / Société Bruxelloise de Gestion de l Eau Wij zuiveren uw afvalwater Jaarverslag 211 1 Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer Société Bruxelloise de Gestion de

Nadere informatie

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAAR- VERSLAG 2014 // DE SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BMWB // JAARVERSLAG 2014 02 DE BMWB // EEN BELANGRIJKE SPELER

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU transparency through water technology Laat het zingende water zingen. Laat het lopende water lopen. Laat het levende, het dartele,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inleiding De watercyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De watersector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid Organisatie

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

9 Water en waterlopen in Brussel

9 Water en waterlopen in Brussel 9 Fiche 9 Leerkracht Water en waterlopen in Brussel 1 / De Brusselse waterlopen De waterlopen in Brussel maken deel uit van het Zennebekken. Het Zennebekken heeft een totale oppervlakte van 1160 km² en

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2003/31083] Lijst van de gebieden die als speciale beschermingszones worden voorgesteld Het besluit van de Brusselse

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012

INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012 INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING cvba Jaarverslag 2012 Hopkins Het bestuur Aangesloten gemeenten Bestuurders Afgevaardigden 1. Stad Brussel Céline Vivier Jean Marie Amand 2. St Agatha Berchem Saïd

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011 Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van overstromingen 2008-2011 Inhoud Geef ons uw mening! 3 Inventaris van de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 4 Wat zijn de verschillende

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT Werkstuk Techniek Rioolwaterzuiveringsinstallaties Bron foto: www.wve.nl Bron foto: www.wve.nl Werkstuk gemaakt door: Anoniem Samantha (op van eigen de verzoek) Maat Bert Bert van van Naamen Naamen Klas:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ONTWERP VOOR HET WATERBEHEERPLAN

ONTWERP VOOR HET WATERBEHEERPLAN ONTWERP VOOR HET WATERBEHEERPLAN ECONOMISCHE ANALYSE VAN HET WATERGEBRUIK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Economische analyse 2008 van het watergebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 03/07/2013 BE 0884.649.502 34 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13268.00207 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER Naamloze vennootschap Adres: Boulevard

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Hoe behandel ik mijn afvalwater?

Hoe behandel ik mijn afvalwater? 19 Hoe behandel ik mijn afvalwater? Zuivering rond het huis Een groot deel van de Vlaamse gezinnen zal zelf moeten instaan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. De behandeling van afvalwater

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie