BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"

Transcriptie

1 BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER JAARVERSLAG 2013 HET SANEREN VAN HET STEDELIJK AFVALWATER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

2 DE BMWB, EEN BELANGRIJKE ACTOR VAN HET WATERBELEID IN BRUSSEL ONZE OPDRACHTEN HET SANEREN van het stedelijk afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HET REGULEREN van het debiet van de afvalwatercollectoren en het bestrijden van overstromingen veroorzaakt door hevige regenval. TOEZICHT HOUDEN op de regenmeting en het debiet in de watercollectoren en de waterlopen. MET DE STROOM MEE LANGSHEEN DE ZENNE De lectuur van dit jaarverslag 2013 neemt u mee voor een wandeling in de stad, een stad die voor meer dan 50 % bestaat uit groene zones! Een wandeling van Zuid naar Noord, langsheen de loop van de Zenne die we moeten beschermen. Want het is onze taak om het stedelijk afvalwater te saneren vooraleer het in de Zenne terechtkomt, om zo vervuiling te vermijden. IN HET ZUIDEN P.16 In de tweede helft van de 19 de eeuw werd de Zenne in het centrum van de stad volledig overwelfd en vervolgens voor de rest van haar loop gekanaliseerd in ondergrondse collectoren. In feite loopt de Zenne bijna heimelijk door een groot deel van onze hoofdstad. Een rivier verborgen voor de ogen van de wereld, net zoals de riolen, de collectoren, de stormbekkens al deze infrastructuren werden ontworpen om het afvalwater in heel het Brusselse grondgebied op te vangen en af te voeren naar de installaties. Daar wordt het gesaneerd en teruggegeven aan zijn eindbestemming: zijn natuurlijk milieu. En dat natuurlijk milieu is de Zenne, wiens debiet bij het verlaten van het Gewest voor het grootste deel bestaat uit behandeld afvalwater afkomstig van de zuiveringsstations. Inderdaad, ook al wordt de Zenne niet door onze onderneming beheerd, dan nog staat ze centraal in onze aandachtspunten. BMWB JAARVERSLAG

3 IN HET OOSTEN P.20 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4 IN HET WESTEN P.24 RAAD VAN BESTUUR 5 PRESENTATIE VAN DE BMWB 6 DE WATERCYCLUS 8 IN HET NOORDEN P.26 DE OPENBARE WATERACTOREN 10 HET MEETNETWERK 12 KAART VAN DE INFRASTRUCTUREN 15 IN HET ZUIDEN 16 DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK, DE RWZI ZUID EN HET STORMBEKKEN VAN VORST IN HET OOSTEN 20 DE VALLEIEN VAN DE MAALBEEK EN DE WOLUWE IN HET WESTEN 24 DE VALLEI VAN DE MOLENBEEK IN HET NOORDEN 26 HET WATERZUIVERINGSSTATION VAN BRUSSEL-NOORD FINANCIEEL VERSLAG, BALANS EN 28 RESULTATENREKENING BEHEERVERSLAG 31 3

4 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER INVESTEREN, EVOLUEREN! Meer nog dan de voorgaande jaren, is 2013 het voorbereidingsjaar geworden van de grote projecten die de BMWB te wachten staan. Het eerste is uiteraard het project van de werken voor het op niveau brengen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel Zuid (of kortweg RWZI). Deze zal inderdaad een grondige verandering ondergaan: meer dan driekwart van de installatie wordt volledig vernieuwd en er zullen nieuwe infrastructuren worden bijgebouwd. Einde 2013 werd een cruciale stap gezet: de lange en deli cate onderhandelingsprocedure voor de overheidsopdracht resulteerde in de aanstelling van een aannemer die een heel nauwkeurig bestek zal moeten uitvoeren. De werken zijn half januari 2014 gestart. Na deze werken zal de kwaliteit van het gezuiverd water dat weer in de Zenne wordt geloosd, des te meer verbeterd zijn, want dan heeft het een tertiaire behandeling ondergaan (het specifiek verwijderen van stikstof en fosfor). Maar dit is niet het enige aspect van deze aanwinst voor het milieu: het station zal namelijk een deel van zijn energie winnen uit biogas afkomstig van het zuiveringsslib. Bovendien heeft de BMWB in het kader van dezelfde zorg voor het milieu, de opdracht gegeven voor een aantal studies die de juridische en de economische haalbaarheid moeten beoordelen van de productie en de distributie van re-use water. Dit is gezuiverd afvalwater bestemd voor hergebruik in de industrie of de landbouw. De renovatie van RWZI Zuid vormt een enorme uitdaging, maar ze biedt ook mooie kansen. Andere werven worden voortgezet, zoals de plaatsing van de collector van de Verrewinkelbeek, terwijl nog andere projecten volop worden bestudeerd, zoals de collector in de vallei van de Geleitsbeek (de Oude Vijverstraat), en natuurlijk de stormbekkens van de Woluwe en de Molenbeek. Tegelijkertijd is de BMWB actief bezig met de voorbereiding van een andere challenge: evolueren naar een volwaardige industriële onderneming. In navolging van haar beheercontract zal onze onderneming de uitbating van de stormbekkens in mei 2015 overnemen, en in augustus van hetzelfde jaar zal dit ook gebeuren met het waterzuiveringsstation Zuid. Vandaag wordt de exploitatie van deze installaties nog grotendeels in onderaanneming uitbesteed en is onze taak beperkt tot de controle van het uitgevoerde werk. In de komende jaren wil de BMWB deze operationele activiteit zelf uitvoeren, met alle noodzakelijke professionele knowhow. Op deze nieuwe aanpak is ze zich nu al aan het voorbereiden door haar organisatie en haar bevoegdheden te versterken. Evolueren, betekent ook innoveren. Om die reden is onze maatschappij naast de invoering van spitstechnologie in RWZI Zuid en de uitgebreide denkoefening over het hergebruik van gezuiverd afvalwater, gestart met warmterecuperatie in een verzamelriool, om een overheidsgebouw in de buurt te verwarmen. De BMWB richt dus resoluut haar blik op de toekomst. Maar ze wil haar bevoorrechte partnerschappen met de andere wateractoren in Brussel en ver daarbuiten behouden: eerste gemeenschappelijke deelname aan de Europese EBC-benchmarking met HYDROBRU en VIVAQUA, overleg met dezelfde actoren en Leefmilieu Brussel in het kader van investeringen rond de Geleitsbeek, betrokkenheid bij het gewestplan van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (as Water ), samenwerking met Vlaanderen voor de collector van de Verrewinkelbeek Dit zijn slechts enkele voorbeelden van samenwerkingen die dagelijks worden ingesteld opdat de BMWB volop haar rol als sterke en betrouwbare regionale actor zou kunnen spelen en opdat ze hierbij zo goed mogelijk en tegen de beste prijs haar opdrachten voor het leveren van openbare saneringsdiensten zou kunnen vervullen. Bij de BMWB zijn wij ervan overtuigd dat morgen een andere dag is dan vandaag, en wij doen ons best om die dag beter te maken! Philippe DEBRY Voorzitter BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 4

5 RAAD VAN BESTUUR DE RAAD VAN BESTUUR Philippe DEBRY (1) Voorzitter Dirk DE SMEDT (2) Vicevoorzitter Julie LUMEN (3) Véronique PETERS (4) Stéphane VANOMMESLAEGHE (5) Caroline VINCKENBOSCH (6) REGERINGS- COMMISSARISSEN Marc LEMAIRE (7) Arnaud VERSTRAETE (niet aanwezig op de foto) DIRECTIECOMITÉ Jean-Pol ROSIÈRE (8) Algemeen directeur Rudi VAN DENHOUWE (9) Administratief en Financieel Directeur Olivier CHRISTOPHE (10) Adviseur Strategie en Organisatie BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 5

6 PRESENTATIE VAN DE BMWB DE BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER (BMWB) is een naamloze vennootschap van publiek recht, op 27 oktober 2006 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht in navolging van de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/60/CE tot vaststelling van een kader voor een communautair beleid in het waterdomein. De BMWB kan rekenen op een team van 18 personen die zich dagelijks inzetten voor hun opdracht. De oprichting van de BMWB kadert in de hervorming van de sector die door de Gewestelijke regering werd doorgevoerd om de rolverdeling tussen de verschillende operatoren te verbeteren en om met het volledige waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de weg van de duurzame modernisering in te slaan. SANERING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER De BMWB is een essentiële schakel van het waterbeleid. Krachtens de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het geïntegreerd waterbeleid in het Brusselse Gewest, bestaat haar eerste opdracht uit het saneren van het stedelijk afvalwater: niet alleen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook van een klein deel van Vlaams-Brabant dat in hetzelfde deelstroomgebied ligt. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 6

7 PRESENTATIE VAN DE BMWB De zuivering van afvalwater vormt een grote uitdaging op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zonder saneringsinfrastructuren zoals het rioleringsnetwerk en de zuiveringsstations zou deze vervuiling terechtkomen in de rivieren en vervolgens in de zeeën en de oceanen. Sinds 2007, het jaar waarin de exploitatie van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord is gestart, is de kwaliteit van het Zennewater gevoelig verbeterd, met een positieve impact op de biodiversiteit in en rond dit watermilieu. Met de start van de werf voor het upgraden van het zuiveringsstation Brussel-Zuid, werd er een nieuwe stap gezet in de strijd tegen de vervuiling van de oppervlaktewateren. Door gebruik te maken van technologieën die aan de spits van de vooruitgang staan, zal dit gerenoveerde zuiveringsstation toelaten om meer stikstof en meer fosfor uit het afvalwater te verwijderen vooraleer het weer aan het natuurlijk milieu wordt teruggegeven. INSTAAN VOOR HET INZAMELEN VAN HET AFVALWATER EN VOOR HET REGULEREN VAN HET DEBIET VAN DE AFVALWATERCOLLECTOREN De BMWB is eigenaar van een deel van het netwerk van de afvalwatercollectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en zelfs van enkele kilometers in Vlaanderen). Hierbij komen nog vijf grote stormbekkens waarmee bij hevige regenval het debiet kan worden geregeld. Zo voorkomt men overvloed in het netwerk en de daaruit voortvloeiende overstromingen die buurtbewoners zouden kunnen treffen. Bij het uitoefenen van haar opdracht beheert de BMWB dus een geheel van moderne installaties en infrastructuren en werkt ze nauw samen met de andere wateractoren in het Brussels en het Vlaams Gewest. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 7

8 DE WATERCYCLUS In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de watercyclus op globale en geïntegreerde wijze beheerd door de openbare sector. BMWB JAARVERSLAG ZUIVERINGSSTATION NOORD

9 DE COMPETENTE EN OPERATIONELE ACTOREN VAN DE WATERCYCLUS VIVAQUA BMWB HYDROBRU AQUIRIS 1 WATERWINNING Het toekomstige leidingwater wordt uit de bodem of uit oppervlaktewater gepompt. 2 COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Er wordt 135 miljoen m3 (waarvan een stevige helft voor Brussel) gewonnen via 26 waterwinningen. 98 % van het gewonnen water komt uit Wallonië, 2 % uit Brussel of Vlaanderen. 5 VERBRUIK Het water wordt gedronken of voor tal van andere toepassingen gebruikt. Jaarlijks wordt er ongeveer 60 miljoen m3 water verbruikt in Brussel. 4 DISTRIBUTIE Het water wordt via leidingen aangevoerd tot aan de ingang van huizen en andere gebouwen (bedrijven enz.). 3 COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Het waterleidingennet van Brussel is in totaal km lang. 6 Het afvalwater wordt weggevoerd via een uitgestrekt rioleringsnetwerk. OPERATIONELE ACTOR De collectoren voeren het afvalwater en het regenwater naar de zuiveringsstations km riolen verspreid over heel het Brusselse grondgebied. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) OPERATIONELE ACTOR m3 drinkwater dat dagelijks wordt geleverd door de fabriek van Tailfer, in Lustin ( m3 tijdens piekperiodes). Het water wordt via leidingen met grote diameters naar de reservoirs gevoerd. COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOR Het water wordt van de waterwinningen naar Brussel geleid via leidingen van meer dan 500 kilometer. Het wordt opgevangen in 5 grote reservoirs, de zogenaamde hoofdreservoirs. COMPETENTE ACTOREN OPERATIONELE ACTOREN Van de 120 km afvalwatercollectoren is een kleine driekwart eigendom van de BMWB. Er zijn 25 stormbekkens, verdeeld over het collectorennet, waarvan de 5 grootste toebehoren aan de BMWB. 9 COMPETENTE ACTOR 8 COLLECTOREN EN STORMBEKKENS COMPETENTE ACTOR Het water wordt behandeld om het voor menselijke consumptie geschikt te maken. WATERAANVOER EN -OPSLAG 7 RIOLERING BEHANDELING ZUIVERING Het afvalwater wordt gezuiverd vooraleer het naar de Zenne wordt teruggevoerd. COMPETENTE ACTOR OPERATIONELE ACTOREN Het zuiveringsstation Noord heeft een capaciteit van 1,1 miljoen Inwoners-Equivalenten (IE). Het zuiveringsstation Zuid heeft een capaciteit van IE. Samen hebben de twee stations in 2013 meer dan 130 miljoen m3 afvalwater gezuiverd.

10 DE OPENBARE WATERACTOREN LEEFMILIEU BRUSSEL Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leefmilieu Brussel beheert de niet-bevaarbare waterlopen van 1 ste en 2 de categorie, evenals al het grondwater (meer bepaald uitbatingsvergunningen uitreiken en overstromingen bestrijden). In die hoedanigheid is deze wateractor de hoofdbeheerder van de Zenne. HYDROBRU HYDROBRU is de operator die exclusief verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater en de sanering van regen- en afvalwater (buiten de gewestelijke collectoren en de zuiveringsstations) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het activiteitengebied van deze intercommunale omvat het grondgebied van haar leden, namelijk de 19 Brusselse gemeenten. Zij is het die de beslissingen neemt over belangrijke investeringen (uitvoering van taken toevertrouwd aan VIVAQUA) en zij legt ook de waterprijs vast in Brussel. BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) werkt in het kader van een beheercontract dat ze heeft gesloten met haar voornaamste aandeelhouder, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BMWB verzekert de openbare sanering van het stedelijk afvalwater, zowel afkomstig van menselijke activiteiten (particulieren, bedrijven, enz.) als van neerslag. Deze opdracht omvat alle activiteiten rond de inzameling en de zuivering van afvalwater dat na behandeling wordt teruggevoerd naar het natuurlijk milieu. De BMWB levert (en factureert) haar prestaties hoofdzakelijk aan HYDROBRU, maar daarnaast ook aan de waterproducerende bedrijven (sommige bedrijven winnen water uit het ondergronds waterbekken en lozen het na gebruik weer in de riolen; daarom is het heel logisch dat ze mee betalen voor de zuiveringskosten van het afvalwater). Omdat de onderstroomgebieden niet worden bepaald door de grenzen van de Gewesten, zorgt de BMWB ook voor de inzameling en de zuivering van afvalwater uit Vlaanderen. Er bestaat een overeenkomst met AQUAFIN, de Vlaamse operator belast met de zuivering, om bij haar een deel van de door de BMWB gemaakte saneringskosten te recupereren. VIVAQUA VIVAQUA is een triregionale intercommunale waarvan 38 gemeenten lid zijn: de 19 Brusselse gemeenten en 15 Vlaamse en 4 Waalse gemeenten. VIVAQUA zorgt voor de winning, de behandeling, het transport en de opslag van het drinkwater dat in het Brusselse Gewest wordt verbruikt. Ze levert ook drinkwater aan andere operatoren in het noorden en het zuiden van het land. VIVAQUA staat bovendien in voor het geïntegreerd operationeel beheer van de Brusselse gemeentelijke netwerken. Ze doet dit voor rekening van HYDROBRU, zowel voor de distributie van drinkwater als voor de afvoer van afvalwater. Ze levert ook distributie- en saneringsprestaties in enkele gemeenten in Vlaams- en Waals-Brabant. Ten slotte exploiteert VIVAQUA het zuiveringsstation Zuid van de BMWB, in het kader van een overheidsopdracht die einde juli 2015 zal eindigen. HAVEN VAN BRUSSEL Naast de haveninstallaties beheert de Haven van Brussel het kanaal dat dienst doet als een natuurlijk stormbekken. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 10

11 ZUIVERINGSSTATION NOORD BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 11

12 HET MEETNETWERK IN 2001 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestart met de invoering van een automatisch meetnetwerk waarmee in real time de hoeveelheid neerslag, het debiet van de collectoren en de waterlopen en de kwaliteit van het Zennewater kunnen worden gemeten en opgevolgd. Dit toe zicht is één van de belangrijke taken van de BMWB. Naast de operaties voor de opvolging van de werking, de herstellingen en het preventief onderhoud van het netwerk, waren in 2013 de voornaamste activiteiten van de BMBW in dit domein gericht op het meten van de kwaliteit van de Zenne, het verzamelen van kennis over de debieten van het overstorten van de collectoren en het in debietwaarden omzetten van de gemeten waterpeilen. IN REAL TIME INFORMATIE GEVEN AAN DE WATERPROFESSIONALS EN HET GROOT PUBLIEK Aan het einde van 2013 telde het meetnetwerk 78 stations, verbonden met 166 meettoestellen die de verzamelde gegevens via een GPRS-verbinding naar de centrale server van de BMWB versturen. Na verwerking is deze informatie toegankelijk op de website van het meetnetwerk FLOWBRU (www.flowbru.be), waar ze voor technici van de watersector en voor het groot publiek beschikbaar is in de vorm van gedetailleerde grafieken of gegevensbestanden die in real time worden geactualiseerd. Zodoende worden er tal van gegevens meegedeeld: de metingen van het waterpeil en het debiet van de voornaamste waterlopen, de Zenne en de Woluwe, en enkele van hun zijrivieren; de neerslagmetingen afkomstig van 16 pluviometers verspreid over het hele grondgebied van het Gewest; de metingen van het waterpeil en het debiet in de voornaamste afvalwatercollectoren van het Gewest; de metingen van het waterpeil in het kanaal en de meting van de doorstroming tussen de Zenne en het kanaal ter hoogte van de sluis van Anderlecht; de metingen van bepaalde kwaliteitsparameters van de Zenne, op de plaats waar ze het gewestelijk grondgebied in- en uitstroomt. De BMWB heeft ervoor gezorgd dat de gegevens automatisch worden verzonden naar meerdere partners zoals Leefmilieu Brussel (BIM), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en in het Vlaams Gewest, de Vlaamse Milieu maatschappij (VMM) en het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC). De bedoeling van het uitwisselen van deze informatie is deze te gebruiken voor hydrologische modellen die in real time werken. DE CONTINUE OPVOLGING VAN DE KWALITEIT VAN DE ZENNE Om de kennis over de impact van het afvalwater van het Brusselse Gewest op de kwaliteit van het Zennewater te verbeteren, werd in 2011 het startsein gegeven voor een project dat de installatie omvat van drie meetstations voor de continue meting van de basisparameters van de waterkwaliteit, namelijk de temperatuur, de ph, de opgeloste zuurstof, het geleidingsvermogen, de troebelheid en het redoxpotentieel. Het eerste station aan de ingang van het gewest, stroomopwaarts boven de uitlaat van de afval wateruitvoer van het zuiveringsstation Zuid, werd in november 2011 in dienst genomen. Het tweede station aan de uitgang van het Gewest, stroomafwaarts voorbij de uitlaat van de afvalwateruitvoer van het zuiveringsstation Noord, is gestart in februari En voor 2014 is er ook nog een tussenstation gepland ter hoogte van het meetpunt van het waterpeil van de Zenne aan de Vilvoordelaan op de site van de maatschappij Elia. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 12

13 REGENMETER IN ANDERLECHT CONTROLE VAN EEN SONDE LANGSHEEN DE ZENNE

14 DE COLLECTOR VAN UKKEL DE OVERSTORTDEBIETEN VAN DE COLLECTOREN BEPERKEN De afvalwatercollectoren zijn uitgerust met overloopvoorzieningen waarlangs in periodes met zware regenval een deel van het afvloeiingswater rechtstreeks in de Zenne terechtkomt, zonder dat dit eerst door de zuiveringsstations behandeld is. Om het leefmilieu te beschermen en om de Europese vereisten ter zake na te leven, is het een absolute must de overstortdebieten te beperken. Om een betere kennis van deze debieten te vergaren, werd er in 2012 apparatuur geplaatst voor de meting van de waterpeilen en -snelheden, waarmee de overvloeddebieten worden berekend aan de overlopen van de twee Marly collectoren, van de Zwartebeek en van de Nieuwe Maalbeek. In 2013 werd er nog een dergelijke voorziening geplaatst op de overloop van de Paruck collector aan zijn aansluiting op de collector Noord. OMZETTING VAN DE GEMETEN WATERPEILEN IN DEBIETWAARDEN Voor waterlopen wordt de relatie tussen het gemeten waterpeil en het debiet in de meeste secties bepaald op basis van debietmetingen die op de site voor verschillende waterpeilen zijn genoteerd. In 2013 gebeurden er 90 ijkingen op een totaal van 11 meetsecties. Door de moeilijke doorstroomomstandigheden werd de meetsectie van de Woluwe aan de uitgang van het Brussels Gewest uitgerust met een permanente voorziening die de stroomsnelheid van het water moet meten. In het geval van de collectoren wordt voor een groot aantal secties de relatie tussen waterpeil en debiet bepaald aan de hand van meetcampagnes van debieten gedurende enkele maanden. De gegevens worden verzameld door een draagbaar toestel dat tijdelijk in de meetsectie wordt geplaatst. In 2013 werden waterpeil-debiet relaties van de collectoren Paruck, Kerkebeek Carli, Vergote Waelhem, Oude en Nieuwe Maalbeek aan het Verboekhovenplein bepaald. 78 meetstations verbonden met 166 meettoestellen BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 14

15 KAART VAN DE INFRASTRUCTUREN ZUIVERINGS- STATION NOORD STORMBEKKEN MOLENBEEK Ganshoren Jette Evere Sint-Agatha- Berchem Koekelberg DE ZENNE / OVERWELFDE LOOP KANAAL BRUSSEL-CHARLEROI Sint-Jans-Molenbeek Sint-Josse- Ten-Node Schaarbeek Sint-Lambrechts- Woluwe STORMBEKKEN ROODEBEEK NETWERK AFVALWATERCOLLECTOREN WERKEN VAN DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK Brussel STORMBEKKEN BELLIARD STORMBEKKEN WOLUWE STORMBEKKENS VAN DE BMWB TOEKOMSTIGE STORMBEKKENS VAN DE BMWB Anderlecht ZUIVERINGS- STATION ZUID Vorst Sint-Gillis STORMBEKKEN FLAGEY Elsene Etterbeek Oudergem STORMBEKKEN WATERMAELBEEK Sint-Pieters- Woluwe STORMBEKKEN VORST Ukkel STORMBEKKEN TEN REUKEN Watermaal-Bosvoorde BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 15

16 IN HET ZUIDEN DE PLAATSING VAN DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK, DE RWZI ZUID EN HET STORMBEKKEN VAN VORST DE COLLECTOR VAN DE VERREWINKELBEEK De collector van de Verrewinkelbeek zal het afvalwater van de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Sint Genesius-Rode en Ukkel naar het zuiveringsstation Brussel Zuid (RWZI Zuid) brengen. Het traject van deze collector strekt zich uit over 4,8 kilometer. Het volgt de Grote Baan in Drogenbos, kruist de drukke Alsembergsesteenweg met zijn vele winkels, loopt langsheen het station van Linkebeek en rakelings langs het Verrewinkelbos in Ukkel, waarbij hij de hele tijd afwisselend de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest oversteekt. De collector van de Verrewinkelbeek wordt voor meer dan een derde geplaatst door middel van ondergrondse boorwerken in een schacht. Dankzij deze techniek kan de collector zonder graafgeul worden geplaatst en dus zonder dat het wegdek over de hele lengte van het bouwwerk moet worden opengebroken, behalve aan de putten waar de boorkop vertrekt en aankomt. De techniek bestaat uit het duwen van de leidingelementen vanaf de vertrekputten; dit gebeurt geleidelijk, naarmate de boorkop vordert. In 2013 werden er belangrijke werken uitgevoerd: Er werd meer dan een kilometer aan leidingen gelegd, wat maakt dat de totale lengte van de reeds geplaatste collector nu twee kilometer bedraagt. De aansluitingen van in- en uitgangen van het stormbekken van de Perckestraat zijn gemaakt. Over een lengte van meer dan 400 meter kreeg de bedding van de Verrewinkelbeek een nieuw profiel en er werden twee nieuwe bruggen gebouwd. De werf zou in september 2015 voltooid moeten zijn. BMWB JAARVERSLAG

17 De collector wordt voor meer dan een derde geplaatst door middel van ondergrondse boringen. DE ANDERE COLLECTOREN VAN HET DEELSTROOMGEBIED ZUID De BMWB bezit nog andere afvalwatercollectoren in het deelstroomgebied Zuid: de collectoren van Sint-Gillis, de Industrielaan, de Paepsemlaan, Drogenbos, Anderlecht, Ceria, Ukkel en de Vogelzangbeek, hetzij met een totale lengte van 15 kilometer. HET PROJECT VAN DE COLLECTOR VAN DE OUDE VIJVERS De BMWB bestudeert de plaatsing van een nieuwe collector in de directe omgeving van de Oude Vijversstraat in Vorst, om de oververzadiging van het verzamelnetwerk in de omgeving te bestrijden. Dit initiatief wordt gecombineerd met het renovatieproject van de overwelving van de Geleitsbeek dat door HYDROBRU wordt geleid. HET STORMBEKKEN VAN VORST Het stormbekken van Vorst strekt zich uit langsheen de Hallestraat, in de buurt van de Tweede Britse Legerlaan een gebied met een woon- en industriezone. Dit stormbekken is 27 meter diep en het heeft een diameter van 30 meter. Sinds 2011 is het in dienst met een capaciteit van m 3. 17

18 HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het afvalwater en het afvloeiingswater van regenval gezuiverd door twee stations die in het Noorden en het Zuiden van de stad gevestigd zijn. Het rioleringsnetwerk dat het water naar deze infrastructuren voert, wordt unitair genoemd omdat het zowel afvalwater als regenwater verzamelt. Voor de bouw van de zuiveringsstations Noord en Zuid, namelijk tot juli 2000, kwam het afvalwater zonder enige behandeling terecht in de Zenne. Het zuiveringsstation Brussel-Zuid is sinds mei 2008 eigendom van de BMWB (vroeger behoorde het toe aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De exploitatie ervan is in handen van de intercommunale Vivaqua, met wie het contract zal eindigen in juli Vanaf deze datum zal de BMWB zelf voor de exploitatie zorgen. Het zuiveringsstation Zuid strekt zich uit over 4 hectaren en ligt aan de grens van de gemeenten Vorst en Anderlecht. Het behandelt het afvalwater van het deelstroomgebied Zuid van Brussel, dat overeenstemt met de gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek, vooraleer het weer naar de Zenne wordt gevoerd. Het station is ontworpen om een vervuilingsequivalent van inwoners te verwerken, met inbegrip van afvalwater van industriële oorsprong en regenwater. Het behandelt gemiddeld m 3 per dag. NAAR EEN COMPLETE WATERBEHANDELING De modernisering van RWZI Zuid is een belangrijke werf met als hoofddoel een zo compleet mogelijke waterbehandeling mogelijk te maken. Momenteel past de RWZI Zuid primaire en secundaire zuiveringsbehandelingen toe: het afvalwater wordt ontdaan van de voornaamste minerale en organische vervuilers. Dankzij de installatie voor een tertiaire behandeling kan hierin nog een grondige behandeling voor het verwijderen van stikstof en fosfor worden geïntegreerd. Daarnaast worden er nog andere werken voorzien die vooral gericht zijn om een algemene renovatie van het station. In maart 2013 zag de Raad van Bestuur van de BMWB zich verplicht te beslissen om de opdracht voor de renovatiewerken van RWZI Zuid niet toe te kennen. Geen enkele van de in december 2012 ingediende offertes beantwoordde aan de wettelijke voorschriften. Er werd toen direct een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gestart die beperkt werd tot de inschrijvers van de eerste opdracht. Er werden vijf offerten ingediend en na onderzoek werd in september 2013 de opdracht toegewezen aan de tijdelijke vereniging CFE-Vinci Environnement-Nizet Entreprises. De gemengde vergunning stedenbouw-leefmilieu voor de realisatie van het nieuwe zuiveringsstation Zuid werd op 31 oktober 2013 uitgereikt. De werken zijn in januari 2014 gestart en de werf zal kalenderdagen duren. De geselecteerde technologie is een waterzuivering door middel van een met een lage lading geactiveerd slib, waarna het water via membraanfiltering wordt uitgeklaard. Het station zal ook worden uitgerust met een infrastructuur voor de productie van biogas uit slib dat door het zuiveringsprocedé is gerecupereerd. Een deel van de elektrische energie die voor de werking van het nieuwe station nodig is, zal op deze manier worden gegenereerd. De werf van RWZI Zuid is in januari 2014 gestart. BMWB JAARVERSLAG

19 HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID i HOEVEELHEID BINNENKOMEND WATER (2013) m 3 VERWIJDERDE VERVUILING CVZ*: ton Zwevende stoffen: ton Fosfor: 160 ton Stikstof: 744 ton * chemisch vraag naar zuurstof WELK ZUIVERINGSTRAJECT LEGT HET WATER IN HET HUIDIGE STATION AF? Het afvalwater dat het station via de riolering bereikt, volgt een parcours dat uit 6 hoofdstappen bestaat: 1. DE OPVOERING Bij zijn aankomst in de collectoren aan de ingang van het station wordt het afvalwater naar boven gepompt en met behulp van Archimedes-schroeven in de site doorgevoerd. Op die manier kan het van de ene naar de andere zijde van het station stromen. 2. DE ONTROOSTERING Vervolgens stroomt het afvalwater langs een reeks roosters die de grove bestanddelen en groot afval (papier, plastic zakken, flessen, enz.) opvangen. Al dit afval wordt met een harksysteem met kammen opgevangen, daarna in containers gestort en afgevoerd voor de vaste afvalverwerking. 3. DE ONTZANDING EN DE ONTVETTING Het grootste afval is verwijderd en het afvalwater stroomt nu door een bekken waarin de zwaarste deeltjes (het zand) kunnen bezinken. Deze worden vervolgens gewassen en gevaloriseerd in de betonproductie. In hetzelfde bekken worden er luchtbellen geïnjecteerd om oliën en vetten te doen opstijgen, waarna ze van het wateroppervlak worden weggeschraapt. 4. DE VOORBEZINKING Daarna blijft het water langer in een nieuw bekken staan om zwevende stoffen op de bodem te laten bezinken en vervolgens af te schrapen en weg te voeren. Dit wordt het primair slib genoemd. Deze voorbezinkingsfase verloopt in twee delen: Het eerste deel krijgt het afvalwater bij droog weer en het regenwater bij matige regenval; vervolgens wordt dit afvalwater naar de installaties voor biologische behandeling gevoerd. Het tweede deel verwerkt het teveel aan afvalwater afkomstig van zware regenval; dit ondergaat een kortere behandeling (bezinking) vooraleer het in de Zenne wordt geloosd. 5. DE BIOLOGISCHE BEHANDELING Tijdens deze biologische behandelingsfase wordt de in het water opgeloste vervuiling van organische aard verwijderd door micro-organismen (bacteriën) die van nature in het water aanwezig zijn. Het afvalwater wordt door de drie bekkens met een diepte van 20 meter geleid. Deze bekkens zijn uitgerust met een luchtinblaasapparatuur waarin de bacteriën zich kunnen ontwikkelen en tot slibvlokken kunnen samenklonteren. 6. DE NABEZINKING Dit is de eindfase van het traject, waarin het gezuiverde water wordt gescheiden van het biologische slib dat op de bodem van de drie nabezinkingsbekkens, de zogenaamde uitklaringsbekkens, wordt opgevangen. Daarna wordt dit slib gedeeltelijk teruggespoten in de biologische behandelingsinstallaties (om er genoeg bacteriën in stand te houden), terwijl een ander deel van het slib wordt doorgepompt naar de systemen voor slibbehandeling. Het gezuiverde water wordt dan in de Zenne geloosd. BMWB JAARVERSLAG 2013 (>Inhoud) 19

20 IN HET OOSTEN DE VALLEIEN VAN DE MAALBEEK EN DE WOLUWE DE VALLEI VAN DE MAALBEEK De Maalbeek is een vandaag verdwenen waterloop die ooit ontsprong in de omheining van de abdij van Ter kameren (er zijn nog bronnen in openlucht) en die dan 7 kilo meter aflegde om in de Zenne uit te monden. Onder weg bevloeide ze tal van vijvers die de gemeenten Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-ten-Noode en Schaarbeek verfraaiden. De naam maalbeek was ontstaan door de eeuwenlange aanwezigheid van de vele domeinmolens op haar westelijke oever. Om stedenbouwkundige redenen werd de hele waterloop in de tweede helft van de 19 de eeuw gekanaliseerd en overwelfd. Vanaf dan werd deze beek de collector (verzamelriool) van de Maalbeek waarvan het afvalwater terechtkwam in de collector van de Rechteroever (of het Groot Afvoerkanaal van de Stad Brussel ) in de buurt van de Van Praetbrug. De collector van de Maalbeek krijgt ook afvalwater van een andere collector van de BMWB, namelijk de collector van de Broebelaar, met een lengte van ongeveer 1,6 km en gelegen op het grondgebied van de gemeente Etterbeek, tussen de Stationsstraat en het Jourdanplein. De vallei van de Maalbeek is op sommige plaatsen relatief ingesloten. Dit verhoogt het verzadigingsrisico voor het collectorennet van afvalwater en bijgevolg ook het overbelastingsrisico van de riolen. Om die reden werden er in deze zone twee grote stormbekkens gebouwd die eigendom zijn van de BMWB: het stormbekken van Belliard ( m 3 ), onder het J. Reyplein in de Stad Brussel, dat sinds 1990 in dienst is; het stormbekken van Flagey ( m 3 ), onder het gelijknamige plein in Elsene, dat in 2007 werd voltooid. BMWB JAARVERSLAG DE VIJVERS VAN ELSENE

" MER VAN HET ONTWERP VAN HET WBP- MAATREGELENPROGAMMA"

 MER VAN HET ONTWERP VAN HET WBP- MAATREGELENPROGAMMA Water " MER VAN HET ONTWERP VAN HET WBP- MAATREGELENPROGAMMA" MILIEUEFFECTENRAPPORT VAN HET ONTWERP VAN HET MAATREGELENPROGRAMMA DAT HET BHG- WATERBEHEERSPLAN Versie februari 2011 0 INLEIDING: HET MAATREGELENPROGRAMMA

Nadere informatie

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011

Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van 2008-2011 Ontwerp van het Gewestelijk plan voor de preventie van overstromingen 2008-2011 Inhoud Geef ons uw mening! 3 Inventaris van de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 4 Wat zijn de verschillende

Nadere informatie

" MER VAN HET ONTWERP VAN HET WBP- MAATREGELENPROGAMMA"

 MER VAN HET ONTWERP VAN HET WBP- MAATREGELENPROGAMMA Water " MER VAN HET ONTWERP VAN HET WBP- MAATREGELENPROGAMMA" MILIEUEFFECTENRAPPORT VAN HET ONTWERP VAN HET MAATREGELENPROGRAMMA DAT HET BHG- WATERBEHEERSPLAN Versie februari 2011 MILIEUEFFECTENRAPPORT

Nadere informatie

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel Fiche 13 Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel De uitdaging De gemeente vormt een van de vele spelers bij het integraal beheer van waterlopen. Lokaal regelt ze op haar grondgebied onder meer

Nadere informatie

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene samenvatting

Jaarverslag 2012 Algemene samenvatting Algemene samenvatting Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 4 1 Enkele kerncijfers 6 2 Milieubehoud ten dienste van economie

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Aqua INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN. Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering 4

Aqua INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN. Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering 4 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2014/1 INVESTERINGEN IN WATERZUIVERING LONEN Werkingskosten anders berekend 2 Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Aqua. Hergebruik van gezuiverd afvalwater: ecologisch én economisch voordelig. Inspelen op nieuwe uitdagingen voor de gemeenten

Aqua. Hergebruik van gezuiverd afvalwater: ecologisch én economisch voordelig. Inspelen op nieuwe uitdagingen voor de gemeenten ERKENNINGSNUMMER: P209940 - AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2007 Aqua DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2007/3 Inspelen op nieuwe uitdagingen voor de gemeenten Hergebruik

Nadere informatie

Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur

Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur Rapport van NIRAS betreffende het geïntegreerde bergingsproject ontwikkeld door STOLA-Dessel NIROND 2005 08 N April

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2011 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2012 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie