Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nr. 8 oktober/november/december 2014 Eindredactie: Tineke Breider, secretaris bestuur Reacties kunt u mailen naar: Algemeen: Het is alweer een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief van St. Hospice Stadskanaal e.o ontving. Dat heeft een aantal oorzaken. Er is door het bestuur wel stug doorgewerkt maar het resultaat heeft nog niet veel nieuws opgeleverd. Aangezien wij wel voortdurend de vraag kregen naar de stand van zaken en of het nog wel doorging is toch besloten weer een nieuwsbrief uit te brengen om u te informeren over de stand van zaken. Ja, we zijn nog steeds bezig en ja we denken nog steeds dat realisatie mogelijk is. We hebben met verschillende instanties gesproken, actie gevoerd om geld te vergaren, veel vergaderd maar helaas heeft dit alles nog niet geleid tot het kunnen opstarten van het hospice. Wij zijn op dit moment in een fase beland waarin onze werkzaamheden gericht zijn op het verkrijgen van financiële middelen, fondsen werven, aansluiting vinden bij officiële instanties. Om een hospice te kunnen starten is er kapitaal nodig om een pand aan te passen en in te richten en ook om de te verwachten aanloopverliezen over de eerste jaren te kunnen afdekken. Dat geld is er simpelweg nog niet. In deze nieuwsbrief proberen wij u in het kort bij te praten. Stand van zaken Ons bedrijfsplan is klaar. De huisvestingsplannen zijn in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Het enige wat ons nog tegenhoudt zijn de financiën. Zonder voldoende middelen kunnen we niet beginnen. We hebben minmaal nodig om te kunnen starten. Er zijn donaties ontvangen van diverse serviceclubs, collectes, fondsen en uit andere acties. Ook hebben enkele bedrijven toezeggingen gedaan. Deze gelden kunnen in de regel niet gebruikt worden voor de exploitatie. Ze zijn eenmalig en te gebruiken voor huisvestingkosten. Structurele kosten kunnen hieruit niet worden gedekt. We zijn hier erg blij mee maar het blijft nog steeds te weinig om te kunnen starten.

2 Aanvragen voor financiële ondersteuning bij gemeenten en provincie lopen steeds vast op het feit dat we nog geen accreditatie ( lees erkenning) van het Netwerk Palliatieve zorg zuidoost Groningen hebben Er is een verschil van visie over nut en noodzaak van een hospice in de regio zuid Groningen en Drentse Monden. Het Netwerk heeft als standpunt dat er voldoende palliatieve bedden aanwezig zijn en dat er dus geen draagvlak is voor een op te richten hospice. In onze visie worden daarvoor onvoldoende steekhoudende argumenten aangeleverd. Jammer is wel dat de overheden zich bij de bepaling van hun standpunt inzake het ondersteunen van ons initiatief, tot nu toe overwegend laten leiden door de visie van het Netwerk. De door het Netwerk over de periode aangeleverde cijfers over palliatieve terminale zorg in de provincie Groningen hebben wij aanvullend geanalyseerd. Er is onderscheid te maken tussen High Care palliatieve zorg (o.m. Palliatieve Units in verpleeghuizen) en Low Care palliatieve zorg (o.m. Bijna Thuis Huizen i.c. Hospices). Voor de duidelijkheid: wij richten ons op de laatste vorm van zorg. Zorg waarbij met behulp van vrijwilligers en professionele zorg een situatie wordt gecreëerd die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt. Wij onderschrijven het standpunt van de landelijke organisatie voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) dat de gast de keuzevrijheid moet hebben tussen High Care en Low Care zorg en dat deze zorg zo dicht mogelijk in de regio aangeboden moet worden. Cijfers palliatieve zorg provincie Groningen Als het gaat om de opnamecapaciteit van beide sectoren is deze over de periode sterk gestegen. De High Care (o.m. Palliatieve Units) nemen 75% van deze capaciteit voor haar rekening. Het werkelijke gebruik van deze capaciteit binnen de High Care laat in 2013 een sterke daling zien en was in 2013 nog geen 40%. Het werkelijke gebruik van de capaciteit van Bijna Thuis Huizen stijgt sinds 2013 en ligt op 60%. Het aantal gasten dat gebruik maakt van de Bijna Thuis Huizen stijgt ook geleidelijk terwijl in de High Care een dalende tendens is vast te stellen. Ook de gemiddelde ligduur in de High Care laat in 2013 een sterke dalende lijn zien terwijl de ligduur in de Bijna Thuis Huizen een constante is. Deze feiten verklaren dat de bezeding per beschikbare kamer binnen de High Care aanmerkelijke lager is dan binnen de Bijna Thuis Huizen. De bezeding is tevens een belangrijke factor voor het bedrijfsmatig rendement. Wat dat betreft hebben de Bijna Thuis Huizen een sterkere exploitatiebasis dan de Palliatieve Units. Voor een positieve exploitatie spelen echter meerdere factoren een rol. Het valt dan ook te begrijpen dat de

3 Zorggroep Groningen om bedrijfseconomische redenen in 2013 besloten heeft om de Palliatieve Unit in Innersdijk met zes gastenkamers te sluiten. Onderzoek, uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject door een studente sociologie van de RUG, toont aan dat er behoefte is aan een hospice in deze regio. We hebben steunbetuigingen ontvangen van de regionale huisartsengroepen en de anesthesistenmaatschap van het Refaja ziekenhuis. Ook de directie van het Refaja ziekenhuis staat positief t.o.v. de realisatie van een hospice in onze regio. In het concept meerjarenbeleidsplan Palliatieve zorg wordt gesproken over de wenselijkheid van een hospice voor de regio zuid Groningen en Drentse Monden. Binnen het werkgebied van de drie gefuseerde ziekenhuizen zijn voor de regio s Emmen en Hoogeveen al Bijna Thuis Huizen beschikbaar. Er is naar ons gebleken is uit steunbeteugingen bij zowel de 1 e lijns ( huisarts) als de 2 e lijns zorg (specialistische zorg) sterk draagvlak voor de realisatie van een hospice. Nu nog de financiën om van start te kunnen gaan.! Het hospice heeft sinds december de naam Hospice Veen en Wolden. We hebben hiervoor gekozen omdat we een breed gebied vertegenwoordigen dat zowel het veen als bos (wold, woud, afgeleid van Middelnederlands wout, wat uitgestrekt ongeëxploiteerde bos betekent) vertegenwoordigt. Het Logo: Je ziet in het logo een huis, een beschermde omgeving. Daaromheen handen. Handen die liefdevolle bescherming bieden, handen die je behandelen en die je verzorgen en handen die troosten. Kortom handen die goed doen. Dan is er nog een derde hand zichtbaar en dat is de hand die je zelf mag invullen. Voor gelovigen kan dat bijvoorbeeld de hand van God zijn maar ook die van je partner, je kind of je beste vriend. Kortom, de extra hand die je persoonlijk voelt en waardeert. Bedrijfsplan Voor belangstellenden is het herziene bedrijfsplan ter inzage beschikbaar.

4 Website Er is een nieuwe website in ontwikkeling. De huidige website voldeed niet helemaal en was niet zo gebruiksvriendelijk en daardoor moeilijk te beheren. Michel Heuving heeft belangeloos een nieuwe voor ons gebouwd, waardoor de problemen met de vorige website tot het verleden zijn gaan behoren. We zijn hier erg blij mee en zijn Michel daarvoor erg erkentelijk. De website gaat ca. 1 januari 2015 de lucht in. P.R. Er is een tweetal nieuwe folders gedrukt. Een algemene folder en een folder die bij allerlei instanties wordt neergelegd en waarin financiële ondersteuning wordt gevraagd. Ook zijn er de afgelopen periode berichten in de pers verschenen. Huisvesting Het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met derden over de mogelijke vestiging van een hospice in de plaats Stadskanaal. Deze gesprekken hebben tot op heden, mede vanwege het gebrek aan financiële middelen, nog niet tot uitvoering geleid. Fondswerving Het afgelopen jaar is een inventarisatie gemaakt van fondsen welke mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van onze plannen. Er zijn verschillende fondsen welke middelen beschikbaar willen stellen voor de aanpassing en inrichting van een pand. Om reden dat we nog geen concrete huisvestingsplannen hebben, hebben we bij deze fondsen nog geen aanvrage ingediend. Het bij elkaar brengen van voldoende startkapitaal om de eerste exploitatieverliezen te kunnen afdekken is een ander verhaal. Veel fondsen dragen hier niet in bij. We richten ons nu op lokale en provinciale overheden, particulieren, bedrijven, serviceclubs, kerkelijke en maatschappelijke organisaties voor een eenmalige startbijdrage. Deze acties hebben tot op heden nog niet de benodigde = bij elkaar gebracht. VPTZ ( Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) 25 september heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de VPTZ in Bunnik. Doel van het gesprek was om kennis te maken en om onze plannen uiteen te zeden. Onze doelstelling is lid te worden van de VPTZ en ondersteuning te kunnen krijgen bij de realisatie van onze plannen.

5 Nadat we hebben uitgelegd wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en waar we tegenaan zijn gelopen worden alle High- care voorzieningen en bijna thuishuizen in de regio benoemd. De vertegenwoordiger van de VPTZ komt samen met ons tot de conclusie dat er, in tegenstelling tot wat het Netwerk Palliatieve zorg beweert, er wel degelijk een wide vlek in deze regio is voor wat betreft een hospice. N.a.v. de vraag hoe het contact met de andere hospices is kunnen we melden dat we met alle hospices op bestuurlijk niveau hebben gesproken en dat de contacten prima zijn. Er is geen gevoel van concurrentie omdat ze weinig cliënten vanuit deze omgeving krijgen. De afstand van Stadskanaal tot de andere hospices in de omgeving is zodanig dat het lastig is voor familie/vrienden om deze met het openbaar vervoer te bezoeken. Stadskanaal neemt in de regio een centrale plaats in. Ook het z.g. Mondengebied in Drenthe is sterk georiënteerd op Stadskanaal. Samen met de VPTZ zijn we het er over eens dat het erg belangrijk is dat de patiënt keuzevrijheid heeft t.a.v. zijn laatste levensfase. Zodra de plannen een definitieve vorm krijgen gaan we weer om tafel met de VPTZ. Bijeenkomst Comité van Aanbeveling In september heeft het bestuur weer samen met het Comité van Aanbeveling om de tafel gezeten. Het doel van dit samenzijn was bijpraten over de stand van zaken en toelichten wat we de afgelopen periode hebben gedaan. Wij hebben het Comité van Aanbeveling hard nodig voor ondersteuning en advisering, vooral in de startfase waar we alle zeilen moeten bijzeden om ons doel te realiseren. Ook op deze plaats willen wij hen graag bedanken voor hun belangeloze inzet. Vrijwilligers We krijgen, ondanks dat er nog geen concrete plannen zijn, regelmatig aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Op dit moment staat de teller op 50. We zijn hier erg blij mee. Een teken dat het ook onder de bevolking leeft. Het bestuur van wenst u heel fijne feestdagen en een gezond en goed 2015.

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Monitor Palliatieve Zorg

Monitor Palliatieve Zorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (P. Mistiaen, A.L. Francke, Monitor palliatieve zorg, rapport 2004, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Augustus 2013 Inhoud Inhoud... 0 Voorwoord... 2 Profiel... 3 Missie, Visie en Kernwaarden... 3 Missie...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg)

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg) Jaarbericht 2014 netwerk palliatieve zorg Zuidoost Friesland Samenstelling- 31-12 2014 Rina Tol ( De Friese Wouden/Zorgkwadrant) Mascha van de Lee ( Stichting Zuidoost Zorg) Sjoeke van der Meer, (VTPZ

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari 2011 1 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie