TU-Delft, Faculteit Bouwkunde Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TU-Delft, Faculteit Bouwkunde Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 TU-Delft, Faculteit Bouwkunde Nieuwsbrief Nummer 52, 28 januari 2008 Jaarkalender Urbanism / Calender Urbanism Vanaf deze maand zal de nieuwsbrief vergezeld worden van de jaarkalender Urbanism. Op deze kalender zijn alle belangrijke gebeurtenissen terug te vinden, zoals afdelingsbijeenkomsten, promoties, congressen, seminars, tentoonstellingen etc. Is er een evenement dat onder de aandacht moet komen van alle Urbanism-medewerkers? Geef het door aan Daniëlle Hellendoorn! From this month on, the Newsletter will be accompanied by the Urbanism Calender. If there are inportant occasions like seminars, exhibitions, conferences, PhD-presentations, please tell Daniëlle Hellendoorn, she will update the Calender. Accreditatie EMU Amber Leeuwenburgh Op 21 februari aanstaande wordt de EMU-opleiding gevisiteerd door een commissie van NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een aantal betrokkenen bij het EMU-programma (management, programma-ontwikkelaars, docenten, studenten) wordt dan aan de tand gevoeld over de kwaliteit van het programma, de kwaliteit van de docenten, het niveau van studenten, het niveau van het afstudeerwerk, de toetsing en beoordeling, kwaliteitszorg en faciliteiten van EMU. Bij een voldoende beoordeling wordt de EMU-opleiding geaccrediteerd en krijgt de opleiding een CROHOcertificering (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs). Niet alle post-masteropleidingen zijn in dit register geregistreerd. Registratie betekent echter toekenning van een graad in de zin van de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook is registratie in het register in de toekomst van belang voor het verstrekken van visa aan non-eu studenten. Op 8 februari houdt de faculteit op advies van het CvB een proef-visitatie. Deze proef-visitatie kan worden gezien als een generale repetitie, en zal worden gehouden door een commissie bestaande uit: prof.dr.ir. Marcel Stive (hoogleraar CiTG, directeur DRC Water) prof. Vincent Nadin (hoogleraar RP&S, BK) dr. Matthijs Prins (UHD Real Estate & Housing, BK) drs. Jenny Brakels (beleidsmedewerker kwaliteitszorg en accreditatie, TU Delft Onderwijscentrum Focus) Het commentaar van deze commissie zal worden gebruikt in de voorbereiding op de visitatie van 21 februari. Het streven is dat EMU vóór de zomer van 2008 geaccrediteerd is. Colofon Redactie: Daniëlle Hellendoorn, 2008 Verschijningsfrequentie: maandelijks Aanleveren nieuws: bij Daniëlle Hellendoorn, kabinet 9.08, Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend wijzigingen voorbehouden. URL: MAIL:

2 Belangrijke informatie R&O cyclus 2008 De Decaan heeft na overleg met afdelingsvoorzitters, P&O en OdC de R&O systematiek voor onze faculteit wederom aangepast, waarbij het jaarlijkse functioneringsgesprek en de beoordeling worden gescheiden. De belangrijkste wijzigingen en de processtappen voor de komende maanden zijn: Voor de medewerkers van de faculteit is een sterk vereenvoudigd formulier R&O A FUNCTIONERINGSGESPREK samengesteld. Dit formulier dient vanaf nu gebruikt te worden! Ter voorbereiding op de invulling kunt u naar eigen inzicht een jaarrapportage opmaken of gebruik maken van het format Jaarrapportage 2007 en als bijlage toevoegen aan het formulier R&O A. U wordt verzocht het R&O A formulier ingevuld, inclusief een jaarrapportage digitaal toe te zenden aan uw leidinggevende. Dit dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan het R&O-gesprek te gebeuren. Aan de hand van het ingevulde formulier R&O A en de jaarrapportage voeren de leidinggevende en medewerker tussen 2 januari 2008 en 1 maart 2008 een echt functioneringsgesprek over de behaalde resultaten, de wijze waarop deze zijn bereikt en voorgenomen nieuwe jaarafspraken. Vervolgens ondertekenen de gesprekspartners het formulier R&O A en behoudt de leidinggevende de formulieren van diens medewerkers. Voor leidinggevenden is een aansluitend formulier R&O B BEOORDELING (over 2007) vervaardigd. Zij ontvangen een toelichtend memo Normering R&O Na zorgvuldige beoordeling van de verkregen informatie legt de leidinggevende op formulier R&O A een voorlopige score vast per hoofdaandachtsgebied. Hij/zij brengt deze scores over op het formulier R&O B, stelt de voorgenomen totaalscore op en formuleert eventueel Bewuste Beloningsvoorstellen. Dit gebeurt dus niet meer tijdens het R&O-gesprek! Het opmaken van individuele beoordelingen zal plaatsvinden in de periode van medio januari 2008 tot uiterlijk 21 maart In de periode van 24 maart t/m 4 april 2008 worden in eerste instantie de voorgenomen beoordelingen en extra beloningsvoorstellen met de afdelingsleiding besproken en daarna geanonimiseerd afgestemd in het overleg van de Decaan met de afdelingsvoorzitters en/of zelfstandig budgetbeheerders en P&O. Na ondertekening door de beoordelingsautoriteit kunnen vanaf 7 april 2008 de originele R&O formulieren A en B door de direct leidinggevende aan de medewerker overhandigd of toegezonden worden en desgewenst toegelicht worden. In het geval de medewerker het niet eens is met de uitkomst van de beoordeling kan hij of zij in beroep gaan bij de Beoordelingsautoriteit. Wanneer de medewerker zich kan vinden in de beoordeling ondertekent hij/zij het R&O B formulier en retourneert zowel het originele formulier A als B aan de leidinggevende. De leidinggevende geeft na advisering door P&O aan de P-secretaresse van de afdeling vervolgens opdracht voor de noodzakelijke mutaties aan P&O Diensten (SSC). Noot: De decaan heeft bepaald dat zonder gefiatteerd beoordelingsformulier er geen salarismutaties, periodieke verhogingen of Bewuste beloningen uitgevoerd zullen worden. De juiste R&O-formulieren zijn beschikbaar via het secretariaat Stedenbouwkunde

3 Important R&D information The Dean has revised the R&D system for our faculty, according to which the annual assessment interview is conducted. The most important changes and the process steps for the coming months are: For faculty staff a much simplified R&D A ASSESSMENT INTERVIEW form has been created. From now on, this form needs to be used! In preparation for the completion of this form, based on your own opinion you can draw up an annual report or make use of the Annual Report 2007 format and include this as an appendix to the R&D A form. Employees are requested to send the completed R&D form, including (if obligatory) an annual report, digitally to your supervisor 2 weeks before the R&O-meeting On the basis of the completed R&D A form and the annual report, between 2 January and 1 March the supervisor and member of staff will hold a true assessment interview on the results achieved, the way in which this has been accomplished and the planned new annual agreements. The participants then sign the R&D A form and the supervisor retains the forms of the members of staff under his or her supervision. For supervisors, an additional R&D B ASSESSEMENT form (for 2007) is provided. They will receive an explanatory R&D Standardisation 2008 memo. After careful assessment of the information obtained, for form R&D A the supervisor will assign a provisional score for each key aspect. He or she will then transfer these scores to form R&D B, establish the intended total score, and formulate any Intentional Remuneration proposals. This doesn t take place during the assessment meeting anymore! Individual assessments will be drawn up during the period 15 January to 21 March 2008 at the latest. 1. During the period 24 March to 4 April 2008, the intended assessments and additional proposals for remuneration will first be discussed with the heads of department and then in anonymous form adjusted where necessary in a meeting of the Dean with the departmental directors and/or independent budget controllers and HR. When they have been signed by the assessing authority, from 7 April 2008 the original R&D A & B forms can be returned to the member of staff either in person or by post, with additional explanation if desired. If the member of staff disagrees with the result of the assessment, he or she can appeal to the Assessing Authority. If the member of staff agrees with the assessment, he or she should sign the R&D B form and return both the original A and B forms to the supervisor. After consulting HR, the supervisor will instruct the department s HR secretary to make the necessary alterations to HR Services (SSC) Note: The Dean has stipulated that without an authorised assessment form, no salary adjustments, increments or Intentional Remuneration will be implemented. The R&O forms can be collected at the secretariat Urbanism

4 U-lab Eind april zal U-lab officieel van start gaan met een openingsconferentie met de Randstad als thema. De Randstad is een belangrijk onderzoeksgebied voor U-lab, en door de decaan benoemt als 1 van de nieuw op te starten faculteitsbrede onderzoeksprogramma s. Op deze conferentie wordt ingezoomd op wat U-lab kan betekenen voor maatschappelijk relevante thema's en zal belangrijke spelers uit de beroepspraktijk gevraagd worden om aan te geven hoe zij aankijken tegen de relevante opgaven voor het onderzoek in het U-lab. Meer informatie over deze conferentie volgt spoedig! De komende maanden zal gewerkt worden aan het samenvoegen van de afstudeerateliers op 9-Zuid met het EMU-atlier en het inrichten van 9.50 als U-lab ruimte. Boekpresentatie More Urban Water - Fransje Hooimeijer Plaats: Datum: TU Delft, Faculteit Bouwkunde Berlageweg 1, 2628 CR Delft Grote Vergaderzaal, eerste verdieping (boven de kantine) 13 februari 2008 om uur In september 2007 is More Urban Water: Design and Management of Dutch Water Cities verschenen als nummer 10 in de Urban Water Series van uitgeverij Taylor & Francis. Deze publicatie is geïnitieerd door het faculteitsstimuleringsprogramma Verrijking door Samenwerking en is een samenwerking tussen de afdelingen RE&H en Urbanism van de faculteit Bouwkunde. Een derde belangrijke inhoudelijke partner is de afdeling Stedelijk Waterbeheer van de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen. Tevens is door een reeks van gemeenten medewerking verleend aan de casestudies die een belangrijk deel van het boek vormen. Ten slotte is het financieel ondersteund door het Water Research Centre van de TU Delft. More Urban Water zal op 13 februari door de afdelingsvoorzitters van RE&H en Urbanism en de directeur van het Water Research Centre aan de decaan van de faculteit Bouwkunde worden aangeboden. Deze publicatie is geen eindproduct, maar het begin van een vruchtbare samenwerking. We hopen 13 februari een tipje van de sluier op te lichten over op welke wijze er inhoud gegeven zal worden aan een vervolg project! Wij nodigen u hierbij graag uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van More Urban Water op 13 februari Editor(s) - Fransje Hooimeijer, Wout van der Toorn Vrijthoff Series: Urban Water Series List Price: ISBN: ISBN-10: Publisher: Taylor and Francis Publication Date: 14/09/2007 Pages: 240

5 Wijzigingen in het onderwijs Stefan v.d. Spek zal de coördinatie van de MSc2, en Gerdy Verschuure zal de coördinatie van het Landschaps Architectuur gedeelte in de BSc6 op zich nemen. Hieronder vindt u een lijst met de Student Assistenten van Urbanism: MSc1: Tom Kuipers, MSc2: Wei Wang, MSc3/4: Anne Weeda, MSc coördinatie: Dorrith Dijkzeul, BSc3: Arno Geesink, BSc5: Chirstiane de Koning, BSc6: Gerrit Loogman, Laurine Houtman,

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac.

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac. Vrije Universiteit Brussel Nieuwsbrief voor junioronderzoekers 24 april 2008 INHOUD 1. Deze nieuwsbrief 2. Cursus Leidinggeven 3. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' 4. IES Research Colloquium

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Nationaal Actie Plan 2006

Nationaal Actie Plan 2006 NL Den Haag, 20-12-2006 Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: 6112398) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s 2000-2006

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding

Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding Industrieel Ontwerpen WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13 Handleiding Inhoudsopgave Introductie 1 Eindtermen 1 Onderwijsvorm 2 Tijdsbesteding en Credits 2 Aanvang 3 Aanmelden 3 Deliverables 4 Toetsing 4

Nadere informatie

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden WHICH INTERVENTIONS REALLY HAVE AN IMPACT ON HUMAN BEHAVIOUR? Janine Plaisier & Jenneke van Ditzhuijzen Risicotaxatie bij verlof Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden Een (inter)nationale vergelijking

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015 Juli 2015 July 2015 Voorwoord Foreword In 2013 ging de eerste Vlaamse Tier-1 supercomputer in productie. Vandaag maken Vlaamse onderzoekers en enkele bedrijven er intensief gebruik van. Er zijn echter

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic Integration Examination Abroad Inhoudsopgave Het basisexamen inburgering 05 Waar kan het

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006

OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006 OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006 Tussen : De vereniging zonder winstoogmerk VZW voor nummeroverdraagbaarheid in België, met zetel te Diamant Building, Bd. A. Reyers Ln 80,

Nadere informatie

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010 J a a r g a n g 0 4, n u m m e r 0 2 In dit nummer: Exchange 2010 Laatste fase OASE Tips Smartphone Even voorstellen ICT-ers in ontwikkeling Samenwerking gemeente Column 1 2 3 4 5 6 7 Van Exchange server

Nadere informatie

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations 21 August 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2014

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2014 SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2014 GAAT JOUW SCRIPTIE OVER INNOVATIE? Doe mee en win 2.500 of 5.000 euro Kom in contact met het topmanagement van Shell Kans op media-publiciteit voor jouw onderzoek Presenteer

Nadere informatie

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2012

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2012 SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2012 GAAT JOUW SCRIPTIE OVER INNOVATIE? Doe mee en win 2.500 of 5.000 euro n Kom in contact met het topmanagement van Shell n Kans op media-publiciteit voor jouw onderzoek n

Nadere informatie