M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING"

Transcriptie

1 M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING 15 december Havenbedrijf Rotterdam 6 december AKD Algemene ledenvergadering EAV 6 december 2011 (gewijzigde datum!) te gast bij AKD Prinsen van Wijmen In deze uitgave onder andere 4 Convocatie ALV EAV 4 Hovo Winterlezing door Jelle Reumer 5 Jaarverslagen en Jaarcijfers 10 Desiderius Di(e)s 16 Presentatie bij Havenbedrijf Rotterdam n o v e m B E R j a a r g a n g 5 4 n u m m e r 5

2 M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e A l g e m e n e A l u m n i V e r e n i g i n g colofon Redactie Adam van der Scheer Marietta Haffner Alexandra Staab RedactieAdres Postbus 4382, 3006 AJ Rotterdam T (010) F (010) E Ontwerp en opmaak PanArt creatie en communicatie, abonnementen en adreswijzigingen Secretariaat Erasmus Alumni Vereniging mw A.J. Staab Postbus 4382, 3006 AJ Rotterdam T (010) F (010) E ING Bank IBAN/SEPA Nr.: NL27INGB BIC Nummer: INGBNL2A Nieuwe leden Erasmus School of Economics Prof.dr.ir. U. Kaymak, Rotterdam J. Meijer MSc, Amsterdam Mevr. mr.drs. M.J. Wasmann, Doorn J. Zenhorst MSC, Rotterdam Rechtsgeleerdheid Mr. M. van der Spek, Rotterdam Mevr. mr.drs. M.J. Wasmann, Doorn Bedrijfskunde / RSM A.M.V. Baalman MSc, Utrecht R.L. Blokhuis MSc, IJsselstein Mevr. G. Ergül MSc, Den Haag Drs.ing. T.H. Huisman, Utrecht Drs. S.N.J. de Jong, Olm (L) Drs.ing. R. Leeuwenkamp, Apeldoorn Drs.ing. J.C. Nieuwhoff, Herpt E. Peekel, Rotterdam Drs. A.J.C. Ruben, Brielle J.W. Sieveking MSc, Amsterdam Ing. M. Tarrahi MScBA, Den Haag J.W.J de Visser MSc, Eindhoven Bezoek onze website voor aankondigingen, foto s en verslagen bijeenkomsten Beleid & Management Gezondheidszorg Mevr.drs. R.S.H.Polman, Rotterdam Historische en Kunstwetenschappen Mevr.dr. Y.F. de Groot, Den Haag Mr. G.A. van der Veen, AKD-gastheer en spreker na de ALV op 6 december (zie pag. 4) Mr. G.A. van der Veen is advocaat bestuursrecht en milieurecht. Zijn praktijk richt zich met name op het algemeen bestuurs(proces)recht, openbaar bestuur en privaatrechtelijk overheidshandelen, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding. Zijn cliënten bestaan voornamelijk uit gemeenten en bedrijven, waaronder projectontwikkelaars. Meer incidenteel adviseert hij andere overheden, waaronder ministeries. Gerrit van der Veen werkt sinds 1997 bij AKD en is partner sinds 2004, en promoveerde aan de Utrechtse Universiteit op het proefschrift Openbare zaken, inzake de samenloop van publiek- en privaatrecht, in het bijzonder bij openbare zaken. Dr. G.A. van der Veen spreekt ons toe over: Haven, milieu en regelgeving. De website van de EAV op internet is te bezoeken via: E Verschijnt 5x per jaar in een oplage van exemplaren. Het volgende nummer komt uit op 7 februari De sluitingsdatum voor kopij en advertenties is maandag 16 januari ISSN Coverfoto: De Rotterdamse haven Inhoudsopgave november 2011 jaargang 54 nummer 5 Woord van uw voorzitter; Samenwerking Rotterdam - Leiden - Delft 3 Convocatie voor de Algemene Ledenvergadering van de EAV; Hovo Winterlezing op 15 december 2011 door Jelle Reumer 4 Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar Jaarrekening en Begroting 6 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar ESAA Executive Programs 8 Road to Re-invention Summit 9 Alumni aan het woord: Ellen Platen Desiderius Dies 27 oktober Onderzoek Jij belt zeker voor dat alumniverhaal... ; Kring van Juristen en ESL bundelen krachten: Dean's list invited only; ESL Agendapunten 14 KvE thema-avond sport en economie; Alumni BMG: interesse reikt verder dan het gezondheidswetenschappelijke; Nieuwe collega Esther Huls 15 Uitnodiging presentatie bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. ; Jaarkalender 16

3 B e s t u u r Woord van uw voorzitter Dit is de laatste keer dat ik u vanaf deze plaats als voorzitter bericht. Mijn opvolger Bon de Jonge van Ellemeet, die tijdens de ALV op 6 december a.s. de voorzittershamer van mij overneemt, heeft zich goed warm gelopen. Ik ben ervan overtuigd dat hij vaardig en met veel inzet en elan onze vereniging zal aanvoeren, samen met de ploeg ervaren en gemotiveerde bestuursleden, waarmee ik ook zo prettig heb mogen samenwerken. Speciaal Alexandra Staab wil ik ook danken voor de voortvarende manier waarop zij mij en ook andere bestuursleden steeds weer begeleidde en bijstond om onze rol goed te vervullen. Natuurlijk blijft de inbreng van leden bij de te bereiken doelen van groot belang! Zo kunnen wij bogen op een succesvolle bijeenkomst met veel jongere en ook een aantal oudere alumni op 27 oktober j.l. met Alexander Rinnooy Kan, inmiddels ook EAV-lid, in de hoofdrol. (zie pagina 11). Dit concept verdient herhaling! Ik hoop dat meer jongeren tijd vrij kunnen maken ook in de toekomst naar dit soort bijeenkomsten te komen. De samenwerking met andere alumniverenigingen lijkt nu echt eindelijk van de grond te komen. Het zal een verrijking van onze vereniging zijn. Voor zover u niet bij de komende ALV op 6 december bij gastheer AKD in Rotterdam (zie pag. 4 voor de aankondiging van wat een interessante bijeenkomst belooft te worden) aanwezig kunt zijn, neem ik nu al afscheid van u. Maar het is wat mij betreft geen good bye maar een so long! Het ga u goed! Leve de EAV! n Groet, Arie Fakkert Samenwerking Rotterdam - Leiden - Delft In de laatste heeft de voorzitter van het college van bestuur van de EUR, mevrouw Pauline van der Meer Mohr, een oproep gedaan aan de alumni om mee te praten en te denken over de aangekondigde intensieve samenwerking tussen onze universiteit en de TU Delft en de Universiteit Leiden. Op 25 oktober heeft een goed bezochte bijeenkomst plaatsgevonden in de Faculty Club op Woudenstein waar Pauline van der Meer Mohr samen met rector magnificus Henk Schmidt de achtergronden heeft geschetst die leiden tot deze samenwerking en waar beiden in een open en positieve discussie hebben gereageerd op de vragen, opmerkingen en aanbevelingen van de kleine veertig aanwezige alumni. Naast een aantal EAV-leden nam ook een aantal bestuursleden van andere alumniverenigingen aan deze discussie deel. Het college van bestuur constateert dat de academische wereld wereldwijd in een hoog tempo verandert. Daarom moet de EUR een keuze maken hoe zij zich in de toekomst wil positioneren. Er ontstaat geleidelijk aan een winner takes all wereld waarbij zowel de geldstromen maar ook de beste wetenschappers en de meest talentvolle studenten zich steeds meer richten op een beperkt aantal universiteiten. De EUR heeft zich de afgelopen jaar zich ontwikkeld tot een vooraanstaande onderwijsen onderzoeksuniversiteit maar is te smal om zelfstandig een dergelijke toppositie te bereiken. De universiteiten van Leiden en Delft zijn in hoge mate complementair en via een alliantie kan ook in de toekomst een perspectief worden geboden aan alle stakeholders waarbij een positie in de wereld top haalbaar is. In welke juridische vorm dat moet gebeuren is nog helemaal niet aan de orde. Een eventuele fusie zou een laatste stap kunnen zijn als alle andere stappen succesvol zijn afgerond, maar dat is de eerste 5-10 jaar geen punt van discussie. Van de kant van de alumni werden vervolgens een aantal suggesties en aanbevelingen gedaan die door het college van bestuur positief werden ontvangen. Daarbij werd onder andere het volgende aan de orde gesteld: De merknaam Erasmus is dermate sterk dat deze niet verloren mag gaan. De samenwerking vanuit de top activeren is zeer risicovol. De samenwerking moet vanaf de werkvloer op gang komen en zeer strak begeleid worden. Pas als deze succesvol is kan worden besloten tot een verdergaande juridische vorm van samenwerking. De eerste prioriteit moet liggen bij het realiseren van excellent onderwijs en onderzoek. Dit is de belangrijkste factor die studenten en wetenschappers doet kiezen voor een universiteit. De juridische vorm van samenwerking is daarbij niet van belang. Een fusie kan altijd (veel) later nog volgen. De bijeenkomst werd besloten met een prachtige presentatie over het nieuwe Erasmus University College dat vanaf september 2013 van start zal gaan in de oude bibliotheek in de binnenstad met een brede bachelorsopleiding in liberal arts en science. Dankzij de Gemeente Rotterdam is het gelukt deze mooie locatie te vinden waar straks circa 200 studenten per jaar aan de nieuwe topopleiding kunnen beginnen. Het college van bestuur hoopt dat alumni met goede ideeën en netwerken willen helpen bij aanvullende fondsenwerving voor dit mooie initiatief dat met het komende centennial in het vooruitzicht veel aandacht zal krijgen. Na de bijeenkomst werd nog geruime tijd nagepraat waaruit eens te meer de betrokkenheid van de alumni met hun alma mater bleek. n Bon Ellemeet Verder in dit nummer: Road to Re-invention Summit blz. 9 Kring van Juristen en ESL bundelen krachten blz. 14 Kring van Economen thema-avond sport en economie blz. 15

4 CONVOCATIE voor de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Erasmus Alumnivereniging Het Bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Erasmus Alumni Vereniging op dinsdag 6 december 2011 in het nieuwe kantoor van AKD Prinsen Van Wijmen N.V., Wilhelminakade 1 te Rotterdam. AKD ontvangt ons vanaf uur (op de 44e verdieping!) met koffie en/of thee, waarna de vergadering om uur zal beginnen. Na afloop zijn er broodjes. Om uur houdt dr. Gerrit van der Veen een presentatie over "haven, milieu en regelgeving". De avond wordt afgesloten met een drankje. AGENDA 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen van de voorzitter 4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 december 2010* 5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar Financiën a. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar , tevens toelichting op de balans per 31 augustus 2011 en op de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar b. Verslag van de verificatiecommissie c. Benoeming van de verificatiecommissie voor het verenigingsjaar d. Goedkeuring jaarstukken, tevens decharge van het Bestuur voor het verenigingsjaar Toelichting op, en vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar Stand van zaken Kring van Juristen, Kring van Economen en BHCASR 9. Voorstellen en voornemens van het Bestuur 10. Wijzigingen Bestuur en Raad van Advies** 11. Rondvraag 12. Sluiting * De notulen liggen ter inzage bij de secretaris ** Voor herbenoeming als lid van het Bestuur draagt het Bestuur voor drs. R.K. Jacobson, drs. P.J.W. Roorda en drs. H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel. Voor herbenoeming als lid van de Raad van Advies draagt het Bestuur voor mw. mr. Y.H. Batenburg, drs. H.A. de Bruijn, drs. J.Ph. van Dok, drs. A. Geleedst, drs. R.J. Groot, drs. J.W.A.M. Hoogewegen, drs. H. van Kalkeren, mr. U. Schröder en drs. H.A. van Sluys. Drs. A.A. Fakkert heeft de wens te kennen gegeven terug te treden als lid van het Bestuur. Het Bestuur heeft uit zijn midden als voorzitter aangewezen jhr. drs. B.M. de Jonge van Ellemeet, die na behandeling van punt 10 van de agenda het voorzitterschap zal overnemen. Het (nieuwe en hoge) kantoor van AKD is goed te bereiken met het openbaar vervoer, en er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en in de nabijgelegen parkeergarage. Wij vernemen graag uiterlijk 1 december van u of u de vergadering en/of lezing zult bijwonen, telefonisch of per Graag vernemen wij tevens of u van de aanwezige parkeergelegenheid gebruik wilt maken. Hovo Winterlezing op 15 december 2011 door Jelle Reumer Jelle Reumer houdt op 15 december de jaarlijkse Hovo Winterlezing Termieten in het paradijs Bioloog dr. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en auteur van o.a. De mierenmens, grijpt de gedachteloze termiet aan voor een verkenning van het Hovo-jaarthema Onbehagen in het paradijs. Het paradijs op aarde, dat moet wel de vrije natuur zijn, met ruisende beekjes en zingend gevogelte. Toch woont tegenwoordig de helft van de mensheid in steden. Is de stad met zijn voorzieningen het nieuwe paradijs? Daarin groepen we samen in massa s, als krioelende mieren. De stad roept de vraag op waar het individu blijft. De winterlezing wordt muzikaal opgeluisterd door Sara Gutérrez Redondo (piano) en Felipe García Suárez (viool). Kosten: 12,50, inclusief koffie/thee na afloop Plaats: Erasmus Universiteit Rotterdam, Expo- en Congrescentrum, Zaal M2-03 (Sorbonne). Aanmelding verplicht via Hovo Winteracademie en voorjaar 2012 Iedereen vanaf 50 jaar is welkom zich nog in te schrijven voor onze winter- en voorjaarsprogramma s: - Humor, lachen en twijfelen (prof.dr. Anton Zijderveld e.a.), drie colleges vanaf 28 november - Sparta en Athene (prof.dr. Fik Meijer), vijf colleges vanaf 28 november - Studiedag De Weense wals (drs. Kees Wisse) op 19 december Bekijk onze website voor het volledige programma. Meer informatie en aanvraag studiegids Hovo Rotterdam, Postbus M5-13, 3000 DR Rotterdam W E T nove m b e r 2011 n u m m e r 5

5 Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar algemeen Ook dit jaar heeft de EAV regelmatig overleg gehad zowel met het college van bestuur, als met decanen en overige functionarissen van de EUR. Het bestuur is verheugd te kunnen constateren dat het belang van het onderhouden en versterken van de banden met de alumni binnen de EUR breed wordt onderschreven. In januari 2011 is de BHCASR (voluit: de Bachelor Honours Class Alumni Society of Rotterdam in haar geheel toegetreden tot de EAV; de leden van de BHCASR zijn daarmee voortaan (ook) lid van de EAV. Deze ontwikkeling is gunstig voor beide verenigingen: de BHCASR kan een beroep doen op steun vanuit de EAV, en de EAV wint een aantal jonge(re) alumni als lid. AFSLUITING EN OPENING VAN HET ACADEMISCH JAAR 6 SEPTEMBER 2011 Traditiegetrouw nam de EAV op de dag van de opening van het academisch jaar de keerzijde van die opening waar: de sluiting. In het kader van die sluiting stelde tijdens een geanimeerde lunch mr. Marc Loth (sinds 1 februari 2009 raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, daarvoor hoogleraar aan de EUR en decaan van de ESL) de vraag aan de orde: Strafrechtspraak: koorddansen in de branding van de samenleving?. In een boeiend betoog wist hij de bijzondere positie en verantwoordelijkheden van de Hoge Raad, en de manier waarop die daarmee omgaat informatief en humoristisch te schetsen. Na de openingsplechtigheid volgde, eveneens traditigetrouw, het jaardiner van de EAV, alweer voor de derde maal in de Brasserie in het Excelsior Stadion. Tijdens het diner belichtten de voorzitter van het College van Bestuur, Pauline van der Meer Mohr, en rector Magnificus Henk Schmidt in een geestige samenspraak hun (soms hilarische) visie op de toekomst van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland in het algemeen, en aan de EUR in het bijzonder. Na hen berichtte alumnus Jan Hendrik Egbers uit eigen ervaring hoe Nederlanders op Amerikanen overkomen. Conclusie, anders dan velen al denken te weten: Nederlanders zijn vaak in zaken vaak niet bot genoeg. Voor wie de verhalen van die dag nog eens wil nalezen: 2010 nummer 4, elektronisch te raadplegen op: DE DOELDERDAG 15 oktober 2010 Het thema van de jaarlijkse De Doelderdag (de reünistendag van de ESL), mede georganiseerd door de EAV, was actueel: de herziening in strafzaken. Na interessante betogen van de hoogleraren J.W. Fokkens (procureur-generaal bij de Hoge Raad), Mevis, Knoops en Bleichrodt, met de nodige vragen na afloop, werd de dag afgesloten met de traditionele borrel. Zie ook: AlumniNieuws 2010 nummer 5 LEZING PETER BAKKER (TNT) 7 oktober 2010 Op 7 oktober 2010 sprak alumnus Peter Bakker, tot 25 mei 2011 CEO van TNT, over duurzaam leiderschap. Het was een goed voorbeeld van de wijze waarop een bevlogen boodschap in een relatief klein (een goed gevulde senaatszaal) gezelschap aan kracht wint. Ook was opmerkelijk hoe gemakkelijk, tijdens de borrel na afloop, de topman van een groot bedrijf benaderbaar is, en off the record graag bereid is van gedachten te wisselen. Zie ook: 2010 nummer 5 AlV BIJ LoyeNs & LoeFF 8 december 2010 Voor haar algemene ledenvergadering was de EAV te gast in het nieuwe kantoor aan de Blaak van Loyens & Loeff, advocaten en belastingadviseurs. Na afloop van de vergadering gaven mr. Gijs Melching (Groninger, maar dat werd hem graag vergeven) en alumnus en EAV-lid prof.mr. René van der Paardt, inzicht in respectievelijk de organisatie van Loyens & Loeff, en de ontwikkeling van de belastingen in Europees perspectief. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd graag gebruik gemaakt, waarna bleek dat het fraaie nieuwe gebouw ook beschikte over een sfeervolle bar, waar nog zeker een drankje of twee, drie werd nagepraat. Zie ook: 2011 nummer 1 Alumnidag ESE 30 maart 2011 Op de jaarlijkse alumnidag van de ESE, bij de organisatie waarvan de EAV ook dit jaar was betrokken, sprak een imposante verzameling sprekers, onder wie de secretaris-generaal van de NAVO en de president van het Rode Kruis, de alumni toe. s Avonds werden de alumni voor borrel en diner ontvangen in de (altijd weer indrukwekkende) Burgerzaal van het stadhuis, waar zij werden welkom geheten door (toenmalig) wethouder Dominic Schijer. Zie ook: 2011 nummer 2 CONFERENTIE SSR-EAV-ESE, TEVENS EAV-VOORJAARSDAG 13 mei 2011 Op 13 mei 2011 kreeg de traditionele EAV-voorjaarsdag een nieuw jasje: een conferentie. De conferentie De menselijke maat werd door Maurits, de alumnivereniging van SSR, in de eerste plaats voor de eigen leden, maar ook voor andere alumni, georganiseerd in samenwerking met EAV en ESE. De sprekers, Salomon Kroonenberg, Rob Wijnberg en (oud-minister) Jan Pronk wisten hun gehoor zowel te boeien als te vermaken. Voor de EAV een novum, dat voor herhaling vatbaar is. Zie ook: 2011 nummer 3 n Frank Berkhout, secretaris 5

6 Jaarrekening en Begroting Baten en lasten Bedragen in e realisatie Baten realisatie begroting realisatie begroting Contributie Storno's & incassokosten Contributie ESE Rentebaten Totaal baten Lasten Secretariaat Bestuur Gids Nieuws Evenementen Lustrumvoorziening Totaal lasten saldo (positief) Balans activa Rekening courant ING Spaarrekening ING Belegging Roparco Depo ING/rek'g Triodos Debiteuren passiva Eigen vermogen Crediteuren Transitoria Voorziening lustrum Totaal Totaal nove m b e r 2011 n u m m e r 5

7 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar baten en lasten De inkomsten à lagen 22,3% lager dan in het vorige verenigingsjaar. Deze teruggang werd primair veroorzaakt door de verlaging van de contributie van 40 naar 30 p.j. als onderdeel van onze afspraak met de ESE. Als voor deze prijsverlaging wordt gecorrigeerd dan blijkt het aantal betalende leden iets te zijn gestegen t.o.v. vorig jaar, n.l. tot Hiermee is de daling van plm 5% p.j. van de laatste tijd tot stilstand gekomen. De door de ESE aangebrachte leden (400 in 2010, 504 in 2011) zijn hierin nog niet begrepen aangezien voor hen het lidmaatschap tijdens de eerste twee jaar gratis is. Daarnaast daalden de rente-inkomsten, van naar 5.616, zoals voorzien vanwege recente trends op de financiële markten. De uitgaven bedroegen en lagen daarmee in totaal en in samenstelling aanzienlijk onder de bedragen van vorig jaar en de begroting. De belangrijkste afwijking betrof de jaarlijkse gids aangezien dit jaar voor werd bijgedragen door de Universiteit; exemplaren werden door haar afgenomen om te worden gebruikt als promotieartikel. De hogere kosten van het secretariaat betreffen een beperkte verhoging van het aantal ingekochte administratieve diensten en IT-uitgaven. De kosten van door ons georganiseerde evenementen lagen in lijn met vorige jaren, afgezien van onze eerste sponsoring van de ESE Bachelor Honours Class. Evenals vorig jaar werd gereserveerd voor het "eeuw-lustrum" in Grondslagen Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De rente-inkomsten worden verantwoord op kasbasis. Vaste activa (welke in het geval van de EAV onder de zijn) worden in het jaar van aanschaf afgeschreven. Begroting De inkomsten worden in totaal ruim 8% hoger ingeschat, aannemende dat de samenwerking met de ESE nu volledig effectief zal zijn. Desondanks ligt dit totaal plm onder het niveau van de jaren voor Dit heeft gevolgen voor de uitgaven. Deze zijn begroot in lijn met de vorige jaren, met twee uitzonderingen: De gids zal niet meer dan mogen kosten, tenzij derden hieraan een bijdrage willen leveren, zoals vorig jaar, De jaarlijkse bijdrage aan de voorziening voor de lustrumviering in 2013 zal achterwege moeten blijven. n Robert Jacobson, penningmeester Het jaar werd afgesloten met een batig saldo ad 903. Balans De vereniging had aan liquide middelen per 31 augustus j.l.; deze waren ondergebracht bij drie verschillende instellingen, n.l. ING, Robeco en Triodos Bank. De post crediteuren bestond weer grotendeels uit verplichtingen m.b.t. de productie van de gids. Het eigen vermogen bedraagt thans , d.i. inclusief het batig saldo van 2010/11.

8 ESAA Executive Programs ESAA biedt hoogwaardige Executive Programs aan voor professionals. Voor alle opleidingen geldt dat wetenschap en praktijk worden verbonden en dat deelnemers aan de opleidingen state of the art kennis krijgen aangeboden door de betrokken hoogleraren en thought leaders. Onderlinge interactie tussen deelnemers en de docenten is steeds een rode draad tijdens de kleinschalige colleges. ESAA verzorgt ook postinitiële opleidingen en leidt op tot Register Accountant, Register Controller, Certified Public Controller, Certified Management Controller, IT-Auditor en Internal/Operational Auditor: zie voor meer informatie: Het brein in de boardroom Een inspirerend programma dat is ontwikkeld voor bestuurders, toezichthouders en senior managers die met een brede scope in het leven staan. U krijgt inzicht in de invloed van het brein en de onbewuste drijfveren op uw denken en handelen en dat van de mensen om u heen. Want wat gebeurt er nu daadwerkelijk in de boardroom? Onder leiding van professor dr. Frans van der Meché, voormalig hoofd afdeling neurologie en bestuurder/ CFO van het Erasmus MC, maakt u in 6 modules kennis met 18 experts, zowel wetenschappers als bestuurders, die hun kennis en ervaring met u delen. The New CFO Dit programma voor CFO s en financiële experts, biedt u de actuele thema s uit de bestuurskamer, gepresenteerd en bediscussieerd door hoogleraren en thought leaders uit het bedrijfsleven. Kernthema s zijn de verhouding met de CEO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate values, fusies en overnames en dilemma s in de jaarverslaggeving. Het persoonlijk netwerk van de organisatoren zorgt ervoor dat de meest recente cases en inzichten van Harvard, Wharton, Insead en London Business School in de sessies worden meegenomen. Corporate Social Responsibility Het programma voorziet in de vraag naar een opleiding die de thematiek en onderwerpen rondom CSR inzichtelijk maakt, en hierbij zowel de kansen als de uitdagingen van CSR centraal stelt. De opleiding richt zich op directieleden, CSR managers en beleidsmedewerkers die in hun werkzaamheden worden geconfronteerd met de strategische, beleidsmatige en operationele aspecten van CSR. Vooraanstaande academici en deskundigen uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen met u. De nadruk ligt hierbij op het vertalen van academische en theoretische inzichten naar praktijkgerichte oplossingen. Pensioenexecutive Dit programma is gericht op professionals in de pensioensector zoals pensioenbestuurders, pensioenverzekeraars, directeuren en senior-medewerkers van bestuursbureaus, pensioenuitvoerders, toezichthouders en adviseurs. Wetenschappelijke inzichten worden op bruikbare wijze aangereikt en er is ruim aandacht voor de toepassing van de kennis in de pensioenpraktijk van de deelnemers. Programma voor Commissarissen en Toezichthouders Aansprekende hoogleraren en ervaren commissarissen spreken met u over de relevante vakgebieden zoals strategie, risicomanagement, accounting en financiering. Ook psychologische aspecten, ethiek en de diverse rollen van de commissaris komen aan de orde, evenals aansprakelijkheidsrisico s en het omgaan met (bestuurlijke) crises. U hoort zowel de theoretische onderbouwing als de praktijkervaringen. Het programma is gericht op de ervaren commissaris; voor toekomstige commissarissen verzorgen wij een apart programma. U maakt deel uit van een groep van maximaal 16 deelnemers. Na afronding van het programma kunt u deelnemen aan het permanente educatie programma. Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders Commissarissen en Toezichthouders horen volgens diverse codes zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de diversiteit aan financiële vraagstukken waar een organisatie mee geconfronteerd wordt. Tijdens deze driedaagse opleiding wordt diepgaand ingegaan op financiële vraagstukken rond investeringen, pensioenen, fusies en overnames. Ook leert u aan welke eisen de financiële informatie, zoals rapportages, moet voldoen en hoe u deze moet interpreteren. De opleiding is bestemd voor (toekomstige) commissarissen en toezichthouders uit zowel de profit als de non-profit sector. Meer informatie over de inhoud van de programma s en de startdata, zie: ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam 35328_205x275af_2.indd 1 nove m b e r 2011 n u m m e r :37

9 R M S Biggest-ever audience for RSM s Road to Re-invention Summit 7 October The chance to hear how business leaders are steering their global corporations onto the Road to Re-invention after the financial crisis drew a record audience 100 up on last year to the Beurs World Trade Center in Rotterdam for the Leadership Summit hosted by Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). The afternoon event also saw four alumni presented with RSM s prestigious Distinguished Alumni Award, and the awarding of the first-ever Green Master Thesis Award. Four senior decision-makers from leading multinational organisations and two from academia took the stage to describe their businesses transformations after recent and on-going financial crisis, mergers, expansions or the launches of major new projects describing their road to re-invention. After each presentation, the speakers took questions from the audience. Guus Dekkers, Airbus Chief Information Officer & RSM alumnus, took part in a question-and-answer session with RSM s new Dean, Prof.Dr. Steef van de Velde. Doug Baillie, Chief HR Officer for global corporation Unilever, was next on stage: Sustainability fuels innovation. The business case for sustainability is very strong. Customers want it, it fuels innovation, it helps grow markets, and it saves money. The stage had a change of furniture for the next presentation: Søren Hansen, Vice President of the IKEA Group discussed Small Steps to On-going Success with RSM Professor of Corporate Finance & Corporate Governance, Abe de Jong. Finally Raoul van Engelshoven, MD of IBM NL, spoke of Business Leadership in the Transformation Era Awards Just before the half-way break, Dean van de Velde invited Doug Baillie to present RSM s inaugural Green Master Thesis Award to Christoffel Hiltermann (MSc in Business Administration 2009). This award is just one aspect of RSM s focus on the sustainability of business into the future, along with the reduction of carbon footprints and the greening of operations. Completing the afternoon s events was the presentation of this years Distinguished Alumni Awards to: Meiny Prins (Part-time Opleiding class of 2000) and CEO of Priva BV; Sukhbir Jasuja (MBA1998), CEO of ITpreneurs; Diederik Laman Trip (Doctorandus Postkandidaats programme 1970) a.o. Chairman Board ANWB and until his retirement a.o. Chairman Board ING Netherlands, member Executive Committee ING Europe; Nationale Nederlanden/RVS; Johan H. Andresen Jr (MBA 1993) owner and CEO of investment conglomerate Ferd Norway. The RSM Leadership Summit is open to RSM s 20,000-strong alumni network, its corporate partners and the wider business community to stimulate the discussion between the corporate and academic world. The Leadership Summit provided an excellent opportunity for networking; not only during the welcoming lunch, the coffee break and the concluding cocktail reception, but also via Twitter, with live #rsmsummit tweets projected onto a screen above the stage. n An extensive summary of the Summit can be found on

10 A l u m n i a a n h e t w o o r d Ellen Platen Ideaal van begin studie nog springlevend, maar van vorm veranderd De start Het verhaal gaat dat mijn oma van vaderskant, die overleden is kort voordat ik drie jaar werd, destijds al zei dat ik later advocaat zou worden. Ze heeft niet 100% gelijk gekregen want een echte advocaat ben ik nooit geworden, maar ik ben wel in september 1985 rechten gaan studeren in Rotterdam, dus ze zat heel dicht in de buurt. En die studie klopte voor mij op dat moment ook helemaal. Vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel wilde ik iets gaan doen waarmee ik andere mensen kon helpen. Twijfels Toch kwamen er na verloop van tijd twijfels. Ik was inmiddels met een vriendin op kamers gaan wonen in Rotterdam en mijn studie verliep vrij voorspoedig, maar er knaagde iets. Ik had op een vrij soepele manier mijn vwo doorlopen, veel aan sport gedaan en had een leuke vrienden- en kennissengroep om me heen. Maar toch: was dit het wel helemaal, was dit echt wat ik wilde? Eind 1987 kwam de gelegenheid op om voor een jaar als au-pair naar Amerika te gaan en die kans greep ik met beide handen aan. Twee dagen na mijn 21 ste verjaardag zat ik begin 1988 in het vliegtuig naar Boston. Van dit jaar heb ik echt nooit spijt gehad. Ik was erg beschermd opgevoed en in die tijd waren de communicatiemiddelen nog niet zodanig dat je ook op langere afstanden heel makkelijk voortdurend met elkaar in contact stond. Ik stond er voor mijn gevoel dus echt alleen voor. Enerzijds vond ik dat soms heel spannend, zeker als het even niet helemaal liep zoals ik wilde, maar anderzijds was dat ook precies wat ik nodig had. Dat jaar heeft me heel veel gebracht en ik ben er zeker door gegroeid. JA, maar dan anders In de loop van dit jaar in Boston voelde ik steeds duidelijker dat ik wel degelijk de juiste studie had gekozen en deze ook graag wilde afmaken. Terug in Rotterdam heb ik in februari 1989 de draad dan ook weer opgepakt. Maar wel op een andere manier, namelijk in combinatie met werken. Ik ben gaan werken bij de juridische ledenservice van de Consumentenbond en als secretaresse op een advocatenkantoor. Op die manier ging mijn studie veel meer leven en voelde ik weer waarom ik had gekozen voor deze studie. Ook werd voor mij steeds duidelijker welke richting ik uit wilde met mijn studie en welke vakken ik daarvoor nodig had. Voor mij heeft dit heel goed gewerkt, al was het wel lastig het evenwicht te bewaren tussen werk en studie. Ik werkte op een gegeven moment zo graag en zo veel dat mijn studie vertraging heeft opgelopen. Toen kon dat nog wel, maar tegenwoordig is dat lastiger. Maar goed, uiteindelijk ben ik in september 1992 afgestudeerd en ik kan nog steeds het trotse gevoel terughalen wat ik had bij de buluitreiking in de aula. Na de studie Op dat moment werkte ik al een goed jaar als zittingssecretaris fulltime bij de Huurcommissie, zoals dat toen heette. Kort na mijn buluitreiking besloot ik dat het tijd was om eens verder te gaan kijken. Zodoende kwam ik terecht bij de Detam, wat nu UWV Cadans is. Ik heb er bijna 4 jaar gewerkt als jurist op de afdeling bezwaar en beroep en heb er heel veel geleerd en een prachtige tijd gehad met hele fijne collegae. In 1996 werd ik gepolst door een vriendin of ik interesse had om als sociaalverzekeringsrechtdeskundige bij Deloitte te komen werken. Dat paste niet in de lijn die ik voor mezelf had uitgezet, maar tegelijkertijd voelde ik me ook wel gevleid. Uiteindelijk heb ik de twijfels overboord gezet en besloten vol overgave het avontuur aan te gaan. Het leek ook om meerdere redenen een logische stap. Eerst een aantal jaren werken bij de (semi-)overheid en vervolgens in het bedrijfsleven, waardoor ik beide werelden kon leren kennen en zodoende op basis van eigen ervaring kon beslissen wat er het beste bij mij paste. Maar ook om de driehoek rechterlijke macht, wetsuitvoerder en voor wie de wetten zijn gemaakt te completeren. Het werd een avontuur van 12½ jaar. Een avontuur met heel mooie ervaringen en waardevolle lessen, maar ook met behoorlijk diepe dalen. Gaandeweg werden de signalen steeds sterker dat ik niet op het voor mij juiste pad zat en dat ik meer bezig was met overleven dan met leven. Het was nog een heel proces om te komen tot het besluit iets anders te gaan doen, maar ik heb ook hiervan erg veel geleerd. Koerswijziging Voor zover ik terug kan gaan in mijn herinnering, is vanaf mijn negende jaar spiritualiteit af en aan een bewust onderdeel van mijn leven geweest, maar in 2006 kwam mijn leven in een stroomversnelling en ben ik me nog veel bewuster geworden van de rol die het spirituele in mijn leven speelt. Langzamerhand werd me duidelijk dat ik duidelijke keuzes moest maken om mijn levensdoel te bereiken. Dat ging bepaald niet zonder slag of stoot. Maar op oudejaarsdag 2008 wist ik ineens 100% zeker wat mij te doen stond en wonderlijk genoeg leken al die torenhoge obstakels ineens spontaan verdwenen. Vanaf dat moment wilde ik uitsluitend nog mijn hart volgen en voortaan met de (levensenergie)stroom meegaan in plaats van er nog langer tegenin te zwemmen. In 2009 ben ik gestopt bij Deloitte en in de periode erna ben ik gedurende 1½ jaar beheerder/bewoner geweest van Centrum OostRaven, een centrum voor persoonlijke ontwikkeling in Epe. Een prachtige plek waar ik me heel graag voor heb ingezet. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ik daar voor onbepaalde tijd zou wonen/werken, maar gaandeweg werd mij nog duidelijker wat ik wilde, zowel op het privé- als op het werkvlak en dit heeft ertoe geleid dat ik terug ben gekeerd naar Barendrecht om daar de volgende stap te zetten. En dan nu In de loop der jaren heb ik enerzijds de nodige opleidingen gevolgd en anderzijds zelf veel behandelingen ondergaan en workshops gevolgd zodat ik beide kanten van de medaille die van behandelaar en behandelde goed ken. Ik heb veel geleerd en het is nu tijd om hier iets mee te gaan doen. Ik wil heel graag doorgeven en er zijn voor anderen. Na mijn terugkeer naar Barendrecht, ben ik hier dan ook mijn eigen praktijk voor energetische therapie, counseling en ondersteuning gestart. Onder energetische therapie valt in mijn geval o.a. reiki, familie- en organisatieopstellingen en spirituele therapie. De praktijk heet Stromen en dat is wat ik iedereen gun: het gevoel dat het stroomt, dat het leven een feest is wat er ook gebeurt. En dat is waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. Het ideaal waarmee ik destijds mijn studie ben gestart is dus nog steeds springlevend, alleen is de vorm wat veranderd. n Wil je meer weten over wat ik nu doe en voor wie dit waardevol zou kunnen zijn, kijk dan eens op 10 nove m b e r 2011 n u m m e r 5

11 D e s i s e r i u s D i ( e ) s Desiderius Di(e)s 27 oktober 2011 Donderdagmiddag 27 oktober organiseerde de Erasmus Alumni Vereniging (EAV) samen met de Erasmus School of Economics (ESE) een bijeenkomst waar Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en oud-rector Magnificus van de EUR, in debat ging met jonge alumni vanuit een brede maatschappelijke, economische invalshoek. Centraal stond de vraag met betrekking tot de huidige Eurocrisis: Hebben de ouderen het financieel verpest voor de jongeren? Begrijpen de ouderen te weinig wat de jongeren doen? Filosoof Awee Prins trad in het Natuurhistorisch Museum op als moderator. Als opening besprak hij kort het beroemde boek De Zwijnenoorlog van de Argentijnse schrijver Adolfo Bioy Casares over het onvermijdelijke van het toenemende geestelijke en lichamelijke verval. Alexander Rinnooy Kan behandelde bij zijn generatiebalans -probleem drie vragen: 1). Wat kregen wij 2). Wat geven we door en 3). Wat krijgen wij terug? Vervolgens was het aan de jonge alumni. Zo stelde econoom Rogier van Nieuwenhuizen de vraag hoe te voorkomen dat opeenvolgende generaties dezelfde fouten blijven maken. Aankomend econoom en meester in de rechten Maarten Dorresteijn focuste zich op de imperfecties in ons zorgstelsel. Econometrist Freek van den Eijnden, voorzitter van de econometristenvereniging Recnet, filosofeerde over de vraag of een nieuwe generatie wel mag verwachten dat de vorige generatie de wereld goed overdraagt. Econome en filosofe Liesbeth Noordegraaf-Eelens, begeleidster van de ESE-Bachelors Honours Class, gaf aan dat de toegenomen kennis niet alleen zorgt voor voorspelbaarheid maar dat de wereld met al die kennis soms niet te voorspellen is! Zij brak ook een lans om zaken daarom niet vanuit slechts één discipline te bekijken. Alexander Rinnooy Kan plaatste al deze vragen op buitengewoon knappe en inspirerende wijze in de maatschappelijke context. Een conclusie was dat de huidige globalisering niet alleen grenzeloos veel voordelen biedt maar dat datzelfde grenzeloze er nu ook voor zorgt dat ogenschijnlijk kleine, lokale gebeurtenissen grote mondiale gevolgen kunnen hebben. Edward Lorenz bezigde al in 1961 de metafoor dat de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas zouden kunnen veroorzaken. Kennis is slechts een momentopname. Elke generatie zal zich moeten blijven ontwikkelen en haar kennis aanpassen aan de eisen van de tijd, waarbij op dit moment vooral het omgaan met onzekerheid een uitdaging is. Voorwaar een opgave voor onze universiteit! Dankzij de voortreffelijke inbreng van alle betrokkenen was het een zeer geslaagde bijeenkomst, die werd afgesloten met een goede borrel en uitstekende hapjes. n Charles Hermans 11

12 O n d e r z o e k Crisis raakt armsten in ontwikkelingslanden steeds harder De echte slachtoffers van de crisis bevinden zich in de Derde Wereld: de global poor dreigen het kind van de rekening te worden. Dit blijkt uit een internationaal onderzoeksproject van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoeksresultaten staan in het boek The Financial Crisis and the Developing Countries, dat op donderdag 13 oktober jl. werd gepresenteerd en aangeboden aan Nico Schrijver, lid van de Eerste Kamer. De boekpresentatie is onderdeel van de 59 e Dies Natalis van het International Institute for Social Studies. Het blijkt moeilijk voor geïndustrialiseerde landen om een antwoord te bieden op de financiële en economische crisis. Bezuinigen, korten op ontwikkelingshulp en het voeren van een protectionistisch beleid zijn de eerste maatregelen. In het boek analyseren de onderzoekers de invloed van dit beleid op de invloed en mogelijkheden van de G20, de effectiviteit van ontwikkelingshulp en de weerslag voor mondiale armen. Het boek The Financial Crisis and the Developing Countries staat onder redactie van prof.dr. Peter van Bergeijk, hoogleraar Internationale Economie en Macro-economie, dr. Arjan de Haan, universitair docent Sociaal Beleid en dr. Rolph van der Hoeven, hoogleraar Werkgelegenheids en ontwikkelingseconomie aan het International Insitute of Social Studies. Bij de studies zijn onderzoekers betrokken uit Azië, Latijns Amerika, het Midden Oosten, Afrika en de geïndustrialiseerde landen. n Veni-laureaten in vrijwel alle disciplines van Erasmus Universiteit Vijftien veelbelovende onderzoekers in de prijzen Vijftien getalenteerde onderzoekers van de EUR hebben dit jaar een Veni-subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie is bedoeld voor veelbelovende, pas gepromoveerde wetenschappers die hiermee gedurende drie jaar ideeën kunnen ontwikkelen en onderzoeken. De subsidie bedraagt maximaal euro per onderzoeker. In totaal hebben zeven onderzoekers van het Erasmus MC en acht onderzoekers van de overige faculteiten en instituten van de EUR een subsidie ontvangen. Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière. 965 onderzoekers vroegen dit jaar een Veni aan bij NWO, daarvan werden er 159 gehonoreerd. NWO honoreert de aanvragen in twee rondes (juli en oktober). Vorig jaar kregen negen EUR-wetenschappers een Veni-subsidie toegekend. n EUR Woudestein/Den Haag Dr. Bram van den Bergh (1980) Rotterdam School of Management (RSM), marketing management Titel: How To Understand Wesley Sneijder's Belief In Plastic Jewelry: The Persistence of Placebo Effects of Marketing Actions. Louter door het geloof dat dure producten beter zijn dan goedkope producten kan de waargenomen kwaliteit van eenzelfde product veranderen. Onderzoekers gaan na hoe lang zulke placebo-effecten van marketingacties standhouden door de tijd heen. Dr. Bram Büscher (1977) - International Institute of Social Studies (ISS) Titel: Nature 2.0: the political economy of conservation in online and Southern African environments. Om mensen te betrekken bij natuurbehoud wordt steeds vaker gebruik gemaakt van interactieve 'web 2.0' en sociale media. Mensen worden gestimuleerd om online natuur te 'creeren' en zo natuurbeschermingsorganisaties en hun interventies te steunen. Dit project onderzoekt het nieuwe fenomeen van Natuur 2.0 en hoe zich dit verhoudt tot lokaal natuurbeheer en ontwikkelingsvraagstukken in Zuidelijk Afrika. Dr. Renske Keizer (1983) Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), sociologie Titel: Understanding paternal involvement: A longitudinal and dyadic perspective. Sommige mannen zijn actieve, betrokken vaders, terwijl andere mannen dat niet zijn. Waardoor verschillen vaders in hun gedrag? En welke gevolgen hebben deze verschillen voor het welbevinden van alle familieleden? De onderzoeker tracht antwoorden op deze vragen te vinden door vaders en hun familieleden in de tijd te volgen. Dr. Nailya Ordabayeva (1980) Rotterdam School of Management (RSM), marketing management Titel: Why Consumers Underestimate Size Changes and How to Help Them. Supersized packages lead us to consume more partly because we don't realize just how large these packages really are. The researchers will 12 nove m b e r 2011 n u m m e r 5

13 examine why large packages seem smaller and propose strategies to improve our package size perceptions and to prevent overconsumption. Dr. Michel van der Wel (1981) Erasmus School of Economics (ESE), econometrie Titel: How safe is the safe haven? Measuring the riskiness of the riskfree asset. Staatsobligaties van solide landen, zoals de Verenigde Staten, dienen als een veilige haven voor investeerders. Geheel risicovrij zijn deze staatsobligaties echter niet. Dit onderzoek komt met verbeteringen voor het meten van dit risico, wat tot op heden te wensen overlaat. Dr. S. (Sjoerd) van Tuinen (1978) - Faculteit der Wijsbegeerte Titel: Ressentiment en democratie. Een kritische herinterpretatie en herevaluatie. Met de opkomst van het populisme, de klaag- en claimcultuur en het radicaliserend fundamentalisme lijkt het probleem van het ressentiment terug van weggeweest. Dit onderzoeksproject stelt een nieuwe affecttheorie van de politieke cultuur voor, waarin de relatie tussen ressentiment en democratie fundamenteel wordt heroverwogen en consequenties worden getrokken voor onze manier van denken over burgerschap. Dr. E. (Ellen) van de Poel (1980) - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Titel: Ongelijke toegang tot gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden is het voor arme mensen vaak erg moeilijk om toegang te krijgen tot gezondheidszorg wanneer zij met ziekte worden geconfronteerd. De onderzoekers ontwikkelen indicatoren van toegankelijkheid tot zorg, zodat de effectiviteit van beleidsprogramma s goed opgevolgd kan worden. Dr. P. (Pilar) García-Gómez (1980) - Erasmus School of Economics Titel: Health and work, which policies work? Several policies are in place in the EU to help the disabled to be employed. The researcher will investigate their success in achieving this goal with a specific focus on the last reforms implemented in the Netherlands. Erasmus MC Dr. Yvonne Bastiaansen Jenniskens (1980) Titel: Orthopaedics Developing patient-specific in vitro models to examine foreign body reactions and test interventions. Kunststof, metaal of keramische materialen kunnen in het lichaam gebruikt worden ter behandeling van aandoeningen. Deze materialen kunnen ontsteking en/of pijn veroorzaken. In dit onderzoek wordt een manier ontwikkeld om materialen en behandelingen op hun reacties te testen. Dr. Abbas Dehghan (1973) Titel: Zoeken naar ontstekingseiwitten die diabetes veroorzaken. Een derde van de gevallen van diabetes wordt veroorzaakt door chronische ontsteking. We weten niet precies welke ontstekingseiwitten de boosdoeners zijn. Dit onderzoek gebruikt nieuwe genetische technieken om ontstekingseiwitten te vinden die diabetes veroorzaken. Dr. Ewout Hoorn (1978) Titel: When salt turns sour: from kidney salt transport to hypertension. Na roken en overgewicht lijkt zout het nieuwe gevaar voor de volksgezondheid. Zout verhoogt de bloeddruk, maar hoe dat werkt is onduidelijk. De onderzoekers denken dat een speciaal zoutkanaal in de nier de missende schakel is tussen zout en bloeddruk. Er wordt onderzocht hoe en waarom onze leefstijl dit zoutkanaal activeert. Dr. Bernike Kalverda (1980) Titel: The role of the influenza virus genome sequence in host innate immune responses. Griepvirussen worden in ons lichaam aangevallen door het immuunsysteem. Hierbij is de eerste essentiële stap dat het virus in onze cellen herkend wordt als indringer. De onderzoekers gaan ontrafelen hoe dit in zijn werk gaat. Dr. I. (Ihor) Smal (1977) Titel: Tracking of many similar objects in time. Vision problems like detection and tracking of objects, which humans solve so automatically, can be surprisingly difficult for a computer. The researchers will improve image understanding and motion interpretation capabilities of modern tracking systems by extensive utilization of prior knowledge. Dr. M.K. (Kamran) Ikram (1976) Titel: Kleine bloedvaatjes, grote gevolgen. Kinderen met een laag geboortegewicht hebben een grote kans op latere leeftijd hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Mogelijk spelen daarbij de kleine bloedvaatjes in het lichaam een belangrijke rol. De onderzoekers zullen nagaan aan de hand van metingen aan de kleine bloedvaatjes in het netvlies welke rol deze vaatjes spelen in de ontwikkeling van het hart- en vaatstelsel op de kinderleeftijd en uiteindelijk ziekte op latere leeftijd. n Dr. Mihaela Crisan (1971) Titel: Stem Cell Institute Role of pericytes during hematopoiesis in mouse embryo. Bloedstamcellen ontstaan in het embryo door de invloed van speciale helpercellen in hun omgeving, maar de rol van deze helpercellen is onduidelijk. Door selectief helpercellen te verwijderen analyseren de onderzoekers hun effect op de bloedstamcellen. 13

14 K r i n g v a n J u r i s t e n Jij belt zeker voor dat alumniverhaal... Veel enthousiaste en soms heel grappige - reacties kwamen op de belcampagne alumni, die van 19 september tot 14 oktober 2011 plaatsvond aan Erasmus School of Law. Alumni blijken in heel veel gevallen de band met de alma mater te willen aanhalen. Ter herinnering: vier weken lang hebben speciaal opgeleide studenten alumni telefonisch benaderd om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Meestal ontspon zich een positief gesprek. Uit een eerste analyse blijkt dat de overgrote meerderheid van de alumni ruim van de benaderde oud-studenten - graag op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast is een aanzienlijk deel enthousiast om iets te doen voor ESL, bijvoorbeeld in een rol als tutor (begeleider) in het onderwijs. Zoals u wellicht weet start ESL in 2012 in het eerste bachelorjaar met een nieuw onderwijssysteem. Studenten zullen college krijgen in kleine groepen, begeleid door een tutor. Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam is de ESL-telefooncampagne een pilot die ook is opgenomen in het programma Bedrijfsvoering Alumni hebben vooraf een brief van decaan prof.mr. Maarten Kroeze ontvangen, met het verzoek om mee te werken aan een telefoongesprek met de student. Het voordeel van een telefooncampagne is de directe respons op vragen en de mogelijkheid om in korte tijd de Erasmus Alumni Database te voeden met juiste basisgegevens en kwalitatieve informatie. Naar Engels model is aan alumni gevraagd of zij bereid zouden zijn om een donatie te doen aan het ESL Talent Fund. Alumni zijn enthousiast over een extra programma voor talentvolle studenten, maar zoals te verwachten viel is de positieve respons om dit financieel te steunen (nu nog) beperkt. In de literatuur over fondsenwerving spreekt men eerst van friendraising en dan van fundraising. Maar om alvast een start te maken met the culture of giving is de vraag om een donatie (indirect) wel gesteld. De studenten kregen voor hun werk een salaris en een certificaat van deelname. En een leuke ervaring, immers de reacties van respondenten waren soms heel grappig. Een aantal willen we u niet onthouden: Ja, ik herinner me Staatsrecht nog heel goed. Dat was écht saai! Nee, die woont hier niet meer. Dat was de ex van mijn vrouw. Na de Hotelschool heb ik inderdaad rechten gedaan. Nu ben ik reflexologe. Mijn dochter is netjes afgestudeerd, dus die is geen alumdinges... n Kring van Juristen en ESL bundelen krachten: DEAN S LIST INVITED ONLY Eén van de belangrijkste aspecten van het nieuwe ESL-onderwijsbeleid betreft het opsporen en ontplooien van talent onder studenten. Studenten worden gestimuleerd om meer dan alleen via de reguliere colleges bezig te zijn met hun vak. Via het Dean s List programma wil de faculteit deze goede en gemotiveerde studenten wat extra s bieden. Speciaal voor B1- en B2-studenten die een 7 of hoger scoren voor hun tentamens, wordt een talentenprogramma met als titel Dean s List INVITED ONLY georganiseerd. Hierin levert de Kring van Juristen van de Erasmus Alumni Vereniging een grote bijdrage in de vorm van coaching van en advies aan ESL. Ook maakt zij ESL attent op die alumni, die een inhoudelijke rol in het praktijkprogramma kunnen spelen. Het programma gaat bestaan uit prikkelende praktijkverhalen van advocaten, juristen uit het bedrijfsleven en hoogleraren van de faculteit, maar ook een film en een minicursus kledingstyling staan op het affiche. Het programma beslaat een breed palet van rechtsgebieden en andere disciplines. Er zal bijvoorbeeld aandacht zijn voor sportrecht, oorlogsrecht, maar ook voor leefomgeving en media. Het doel is het verbreden van de horizon van de student, dit wil zeggen dat ze: gaan nadenken en meepraten over actuele maatschappelijke kwesties; in contact komen met juridische professionals in verschillende sectoren; kennismaken met kunst en cultuur in relatie tot de kosmopolitische stad Rotterdam. Naast bijdragen aan het Dean s List programma gaat het bestuur van de Kring fungeren als klankbord voor andere facultaire ideeën en zal zij zelf ook initiatieven leveren. Op deze wijze wordt de brug tussen universiteit en beroepspraktijk een stuk gemakkelijker te nemen. n E S L Agendapunten 18 november De Doelderdag 2011: 'Nieuw mecenaat: geven voor wetenschap en cultuur' 1 december Symposium n.a.v. afscheidsrede prof.dr. R.M.G.E. Foqué 2 december Oratie prof.dr. R.H.J.M. Staring 7 december Symposium Centre for Law & Innovation (TU Delft en ESL) 'Law & Innovation' 9 december Oratie prof.mr.dr. W.S.R. Stoter 15 december Kring van Juristen bij het Havenbedrijf Rotterdam 14 nove m b e r 2011 n u m m e r 5

15 K r i n g v a n E c o n o m e n 13 februari 2012: Thema-avond sport en economie Sport en economie: ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en toch krijgt het thema binnen het vakgebied maar weinig aandacht. Enkele kerncijfers: De directe bijdrage van de Nederlandse sportsector aan het BBP is ongeveer 0.85%; de deelsector van commerciële activiteiten m.b.t. sport is de grootste deelsector met een toegevoegde waarde van w 2.4 miljard; sport in Nederland genereert een totale toegevoegde waarde van w 7 miljard (1.3% van het BBP) De directe werkgelegenheid van de volledige Nederlandse sportsector bedraagt circa fte; de commerciële sportsector is de grootste deelsector met een werkgelegenheid van fte; sport in Nederland genereert een totale werkgelegenheid van meer dan fte In de sportsector werken daarnaast circa 1.6 miljoen vrijwilligers gemiddeld 13 uur per maand De directe en indirecte inkomstenstroom van het sportaanbod naar de overheid bedraagt respectievelijk w miljoen en w 664 miljoen, terwijl de netto-overheidsuitgaven jaarlijks circa w miljoen bedragen Top-3 van de grootste financiële stromen m.b.t. sport & economie in Nederland: - w 4.8 miljard consumentenuitgaven aan commerciële activiteiten m.b.t. sport - w 1.7 miljard overheidsuitgaven aan overheid gerelateerde sport, i.h.b. accommodaties en sportonderwijs - w 0.9 miljard consumentenuitgaven aan sportbonden en -clubs Komt allen naar de themabijeenkomst Sport en Economie op 13 februari 2012 Meld u zich alvast aan via of De Kring van Economen is onderdeel van de Erasmus Alumni Vereniging en organiseert voor haar leden activiteiten, teneinde de banden met de universiteit te versterken. Deze keer gaat het om een bijeenkomst met als thema sport en economie. Centraal staat de positieve invloed van sport op de landelijke en regionale economie. programma 13 februari 2012 Circa Welkomstwoord - Rotterdam Topsport Dr. Egbert Oldenboom economische impactstudie Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam Dit in de vorm van een interview door Peter Schuiten (communicatietrainer en coach) gevolgd door een interview met Leendert Bikker (voorzitter EDBR - Economic Development Board Rotterdam) Vragen en antwoorden Inleiding door een gerenommeerde persoon uit de sport (naam volgt nog) economische effecten van de sport Vragen en antwoorden Borrel en broodjes Moderator: Peter Schuiten Locatie: Topsportcentrum Rotterdam, Van Zandvlietplein 20, 3077 AL Rotterdam Zoals het er nu naar uitziet, bestaat na de bijeenkomst de gelegenheid om een bezoek te brengen aan ABN AMRO Wereldtennistoernooi in Ahoy. De avond biedt een unieke gelegenheid om verder inzicht te krijgen in het enorme belang van de sport voor de Nederlandse economie en dit op een wel heel passende locatie. n E r a s m u s o n d e r w e g Alumni BMG: interesse reikt verder dan het gezondheidswetenschappelijke De alumnivereniging Beleid en Management Gezondheidszorg (abmg) en EAV werken samen in om kennisuitwisseling en netwerkbouw tussen alumni van verschillende studierichtingen te bevorderen. Na een inventarisatie onder de zevenhonderd leden, hebben ruim honderd leden aangegeven graag de EAVpublicatie Thuis in de wereld te ontvangen. EAV heeft deze publicatie aangeboden ter markering van de startende samenwerking. Uit het enthousiasme van de abmg-leden blijkt wel dat de interesse van de abmg er verder reikt dan slechts het gezondheidswetenschappelijke. Ook de universiteit in het algemeen en de inhoudelijke dwarsverbanden tussen BMG en al die verschillende Rotterdamse studierichtingen kunnen op de interesse van BMG ers rekenen. Met deze wetenschap in het achterhoofd zal abmg de samenwerking met EAV voortzetten. Bijvoorbeeld door relevante deskundigheidsbevorderingen en bedrijfsbezoeken voor EAV-leden open te stellen. We zijn er van overtuigd dat het aangaan van contacten tussen BMG ers en bedrijfskundigen, economen, juristen, medici en al die andere professionals wederzijds nuttig zal blijken. n Nieuwe collega Alumni & Corporate Relations Office Esther Huls In haar functie director development is Esther Huls verantwoordelijk voor het opzetten van een EUR-brede fondsenwervingsportfolio en de coördinatie van fondsenwervingsactiviteiten van het college van bestuur en faculteiten. Hierbij zijn een aantal concrete projecten benoemd: het Erasmus University college, het Studentenpaviljoen, de herinrichting van het centrale plein en het Lustrum van de universiteit in Daarnaast ontwikkelen Esther en het centrale alumni office in nauwe samenspraak met de faculteiten het universitaire alumnibeleid. n 15

16 uitnodiging De Kring van Juristen van de Erasmus Alumni Vereniging organiseert samen met de Stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport (DLNST) op donderdag 15 december a.s. een presentatie bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. met als titel: Datum: Donderdag 15 december 2011 Locatie: Havenbedrijf Rotterdam (17e etage) Adres: Wilhelminakade 909 Aanvang: 13:30 uur De Rotterdamse haven en het natte recht anno 2011 Niet alleen een must voor Rotterdamse juristen, maar zeker ook voor geïnteresseerden uit andere disciplines! Tijdens een interactieve presentatie komt u alles te weten over de Rotterdamse haven, de economische impact voor Nederland, het Hinterland en de MV2. U krijgt ook de actuele scheepsbewegingen te zien. Mr. Emily Dérogée, directeur van DLNST, zal spreken over haar missie om het Nederlandse Transportrecht en de Nederlandse rechtspraak en arbitrage de plaats te geven, die het verdient! De heer mr. Sprenger, senior rechter van de Rotterdamse rechtbank zal naar aanleiding van de uitkomst van het Rapport Specialisatie loont?! de huidige rol van de natte kamer van de Rechtbank Rotterdam toelichten. De maritieme en transportgerelateerde juridische opleidingen van de Juridische faculteit zullen aan u worden gepresenteerd door prof.dr. Frank Smeele. Kortom, dit programma is niet alleen een must voor Rotterdamse juristen, maar leerzaam voor iedereen die in de Haven en Industrie cluster werkzaam is en/of interesse heeft op dit terrein. Aan deze presentatie zijn geen kosten verbonden. U kunt zich tot 6 december a.s. inschrijven bij het secretariaat van de EAV, per of per telefoon: Programma Ontvangst door de Kring van Juristen met koffie en thee; Welkom door mr. Frans van Zoelen, hoofd juridische zaken Havenbedrijf Rotterdam N.V. (tevens voorzitter van DLNST) Interactieve presentatie door Mevrouw Judith Vles, externe relaties Havenbedrijf Rotterdam N.V. over de haven, economische impact, Hinterland en de actuele scheepsbewegingen, zoals die rechtstreeks te zien zijn in het Havencoördinatie Centrum Pauze Mr. Emily Dérogée, directeur Stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport over haar missie om het Nederlandse Transportrecht en de Nederlandse rechtspraak en arbitrage weer de plaats te geven, die het verdient! Mr. W.P. Sprenger, senior rechter van de Rechtbank Rotterdam over de rol van de natte kamer van de Rechtbank Rotterdam en de uitkomst van het rapport Specialisatie loont?! Prof.dr. Frank Smeele, hoogleraar Commercial Law, directeur Rotterdam Institute for Shipping and Transport Law RISTL (tevens bestuurslid DLNST) over o.a. de prachtige maritieme vakken: Carriage of goods, Law of the ship, Maritime law, Maritime casualties, Capita vervoerrecht, die worden onderwezen aan de juridische faculteit van de Erasmus School of Law Borrel met uitzicht over de mooie Rotterdamse Haven. JAARKALENDER november Oratie prof.dr. G.C. van Rhoon (EMC) 18 november De Doelderdag (ESL) 24 november Oratie prof.dr. W.W. de Herder (EMC) 25 november Oratie prof.dr. R.W. Hendriks (EMC) 1 december Afscheid prof.dr. R.M.G.E. Foqué (ESL) 2 december Oratie prof.dr. R.H.J.M. Staring (ESL) 6 december ALV Erasmus Alumni Vereniging bij AKD Prinsen & Van Wijmen (EAV) 9 december Oratie prof.dr. W.S.R. Stoter (ESL) 15 december Kring van Juristen bij het Havenbedrijf Rotterdam (KvJ) 16 december Oratie prof.dr. R. de Krijger (EMC) 13 februari 2012 Kring van Economen: Themabijeenkomst Sport en Economie (KvE) 28 maart 2012 Opening Businessweek EFR en ESE-Alumnidag (EFR) 25 mei 2012 RSM Alumni Day 2012 Save the date! (RSM) 16 nove m b e r 2011 n u m m e r 5

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2015 Opgesteld te Amsterdam Maart 2016 KIT Scholarship Fund Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van over de hele wereld

Nadere informatie

RExP. Retail Executive Platform. Vier topcolleges voor bestuurders & commissarissen van retailorganisaties. Het Retail Executive Platform (RExP)

RExP. Retail Executive Platform. Vier topcolleges voor bestuurders & commissarissen van retailorganisaties. Het Retail Executive Platform (RExP) RExP Retail Executive Platform Vier topcolleges voor bestuurders & commissarissen van retailorganisaties Het Retail Executive Platform (RExP) Het RExP is een besloten ledencentrum bestaande uit directieleden,

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

MBA in Healthcare Management

MBA in Healthcare Management MBA in Healthcare Management Waarom kiezen voor een MBA in Healthcare Management? MBA in Healthcare Management leidt een nieuwe generatie managers op die kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee zorgorganisaties

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM)

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Apeldoorn, 19 november 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 26 november 2015 Onderwerp: Uitnodiging Miniworkshop en ALV GvRM Beste leden, Graag nodigt het bestuur u

Nadere informatie

UITNODIGING. Innovation Lab. Lean Accounting. Wetenschap en bedrijfsleven ontmoeten elkaar over de vraag:

UITNODIGING. Innovation Lab. Lean Accounting. Wetenschap en bedrijfsleven ontmoeten elkaar over de vraag: UITNODIGING Innovation Lab Lean Accounting Wetenschap en bedrijfsleven ontmoeten elkaar over de vraag: Hoe kunnen we door intensieve samenwerking ook het vakgebied Accounting lean organiseren? Datum :

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Maandag 2 juli. Junior Honours College 2012, Rijksuniversiteit Groningen. Honours College, Academiegebouw Welkom op de academie Ruimte.

Maandag 2 juli. Junior Honours College 2012, Rijksuniversiteit Groningen. Honours College, Academiegebouw Welkom op de academie Ruimte. Junior Honours College 2012, Rijksuniversiteit Groningen Maandag 2 juli Honours College, Academiegebouw Welkom op de academie Ruimte 09.30-10.00 Koffie en thee 10.00-10.30 Welkom en opening: who s who

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM)

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Apeldoorn, 22 oktober 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 26 november 2015 Onderwerp: Uitnodiging Miniworkshop en ALV GvRM Beste leden, Graag nodigt het bestuur u

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Stichting Socionext te Amsterdam. Jaarverslag 2013. Toelichting

Stichting Socionext te Amsterdam. Jaarverslag 2013. Toelichting Stichting Socionext te Amsterdam Jaarverslag 2013 Toelichting 1. Bestuursverslag 1.1 Doelstellingen, strategie en beleid 1.2 De Challenges 1.3 Organisatie en Bestuur 1.4 Fondsenwerving 1.5 Bestedingsverslag

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Security & Privacy in a Connected World

Security & Privacy in a Connected World TouW Informatica Symposium Security & Privacy in a Connected World zaterdag 19 november 2016, 10:00-20:00 Studiecentrum Amsterdam Op zaterdag 19 november 2016 organiseert de faculteit Informatica van de

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs

Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs Primair onderwijs: Op weg naar stabiele autonomie Conferentie ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Netwerk Controllers en Financieel directeuren in het primair onderwijs van Infinite Financieel.

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Congresverslag. World HRD congress Mumbai, India

Congresverslag. World HRD congress Mumbai, India Congresverslag Drs. Ger Driesen is eigenaar van Challenge Stretching Talent, gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van Talent en Management Development-programma s. E-mail: gd@challenge-training.nl

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie