Bestuur, verantwoording & toezicht. Vergaderstukken. in de semipublieke sector Juni Een accountantsperspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur, verantwoording & toezicht. Vergaderstukken. in de semipublieke sector Juni 2014. Een accountantsperspectief"

Transcriptie

1 Bestuur, verantwoording & toezicht Vergaderstukken in de semipublieke sector Juni 2014 Een accountantsperspectief Concept november 2013

2

3 VERGADERSTUKKEN JUNI 2014 Ten behoeve van de derde bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA te houden op maandag 23 juni 2014, aanvang uur in Spant! te Bussum Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Telefoon (020) Internet

4 Inhoudsopgave I Agenda voor de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA d.d. 23 juni II Toelichting op de agenda Verkiezingen...4 a. Bepaling aantal bestuursleden...4 b. Verkiezingen van nieuwe bestuursleden...4 c. Verkiezing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter...5 d. Vaststelling van het rooster van aftreden...6 e. Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant Bespreking van het Jaaroverzicht NBA Jaarrapport NBA Ontwerpverordeningen...8 a. Ontwerp-Contributieverordening b. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen...8 c. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen...8 d. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen...9 e. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen...9 f. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen g. Ontwerpverordening accountantsorganisaties III Notulen a. Notulen van de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA d.d. 16 december b. Actiepunten naar aanleiding van de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA d.d. 16 december IV Gremia van de NBA V Jaarrapport NBA Bestuursverslag Jaarrekening NBA Overige gegevens VI Herziene begroting 2014 en begroting VII Ontwerpverordeningen a. Ontwerp-Contributieverordening b. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen c. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen d. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen e. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen f. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen g. Ontwerpverordening accountantsorganisaties

5 I Agenda voor de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA d.d. 23 juni Opening 2. Jaarrede van de voorzitter 3. Mededelingen, ingekomen stukken en actualiteiten 4. Notulen Het vaststellen van de notulen van de bijeenkomst van de ledenvergadering d.d. 16 december Verkiezingen a. Bepaling aantal bestuursleden b. Verkiezing van nieuwe bestuursleden c. Verkiezing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter d. Vaststelling van het rooster van aftreden e. Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant 6. Bespreking van het Jaaroverzicht NBA Jaarrapport NBA 2013 Het vaststellen van de rekening aan de hand van de onderstaande stukken en het verlenen van décharge op basis van deze stukken: a. Bestuursverslag b. Jaarrekening NBA 2013 c. Overige gegevens 8. Herziene begroting 2014 en begroting 2015 Het vaststellen van de herziene begroting voor het boekjaar 2014 en de begroting voor het boekjaar Ontwerpverordeningen Het vaststellen van de in de vergaderstukken opgenomen ontwerpverordeningen 10. Rondvraag 11. Sluiting 3

6 II Toelichting op de agenda 5. Verkiezingen a. Bepaling aantal bestuursleden In juni 2015 treedt de huidige voorzitter van de NBA af. Het bestuur van de NBA heeft zich gebogen over de vraag wie dan het voorzitterschap kan gaan bekleden. Het dient daarbij te gaan om een persoon die in juni 2015 nog minimaal twee jaar beschikbaar is om de functie te vervullen. Gegeven de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden heeft het bestuur ervoor gekozen deze kandidaat buiten het bestuur te zoeken. De tijdelijke uitbreiding van het aantal bestuurszetels (tot juni 2015) is bedoeld om deze kandidaat te kunnen voorbereiden op de beoogde toekomstige voorzittersfunctie. b. Verkiezingen van nieuwe bestuursleden De heren D.J. ter Harmsel AA RB (tevens voorzitter LOA), E.J.L. van Leeuwen RA, drs. R.R. Meeder RA (tevens voorzitter LAIB) en P. Scholte RA (tevens bestuurslid LIO) zijn volgens rooster aftredend. Zij kunnen op grond van de wet door de ledenvergadering niet direct als bestuurslid worden herbenoemd. Binnen de NBA fungeren drie ledengroepen: de ledengroep openbaar accountants, de ledengroep accountants in business en de ledengroep intern en overheidsaccountants. Uit elk ledengroepbestuur wordt een afgevaardigde benoemd, die zitting heeft in het bestuur van de NBA (artikel 17,derde lid, Wet op het accountantsberoep (Wab)). Het betreft hier derhalve zetels binnen het bestuur die niet langer door de ledenvergadering worden ingevuld, maar door elke ledengroep afzonderlijk. De drie ledengroepen hebben aangegeven dat zij hun ledengroepbestuurslid dat nu in het NBA-bestuur zitting heeft, hebben benoemd als afgevaardigde van de ledengroep. Dit betekent dat de heren Ter Harmsel, Meeder en Scholte als afgevaardigde van de ledengroep blijven participeren in het bestuur van de NBA. Daardoor blijft er één vacature over die door de ledenvergadering moet worden ingevuld. Het bestuur stelt voor om, ter vervulling van de ontstane vacature, de volgende persoon te benoemen: Mevrouw drs. V.W.J. (Viviana) Kooistra-Voorwald RA RC is geboren in 1972, gehuwd en moeder van twee kinderen (een dochter van 12 jaar en een zoon van 10 jaar). Mevrouw Kooistra is partner bij PwC en gespecialiseerd in dienstverlening aan (internationale) bedrijven in de energiesector. Binnen PwC is zij vanaf 1995 werkzaam in de internationale controlepraktijk, sinds 2008 als partner. Sinds 1 januari 2013 is zij in het managementteam van Zuid-Holland verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe procedures en technieken teneinde de kwaliteit van het controleproces te verhogen. Vanuit de Energiesectorgroep van PwC is mevrouw Kooistra initiatiefneemster van het in 2009 opgerichte Women in Energy -netwerk dat vrouwen in managementposities binnen de energiesector met elkaar verbindt. Sinds 2012 is zij lid van het Curatorium van de opleiding tot registercontroller aan de Nyenrode Business Universiteit. Gevraagd naar haar beweegredenen om zich kandidaat te stellen voor een functie binnen het NBA-bestuur, geeft mevrouw Kooistra aan: In mijn dagelijkse praktijk heb ik te maken met zowel beursgenoteerde als maatschappelijke ondernemingen waar bijvoorbeeld ook nadrukkelijk op niet-financiële aspecten wordt gestuurd en (integrated) gerapporteerd. In gesprekken met commissarissen en bestuurders is duidelijk dat er een steeds bredere blik van de accountant wordt verwacht. Ik zie het als een voorrecht om binnen het NBA-bestuur een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van de beroepsgroep in het kunnen voldoen aan de toenemende verwachtingen van het maatschappelijk verkeer ten aanzien van het kennisniveau, attitude en gedrag van de accountant. Naast de hierboven genoemde vacature heeft het bestuur, via de website van de NBA, nog een tweede oproep gedaan. Het betreft de oproep met het voorstel het bestuur tijdelijk met één persoon uit 4

7 te breiden. Die vacature is, zoals bij de toelichting op agendapunt 5a reeds is aangegeven, bedoeld voor de persoon die geschikt wordt geacht om de voorzitter van de NBA in 2015 op te volgen en die bovendien op dat moment nog minimaal twee jaar beschikbaar is om die functie te vervullen. Het bestuur is voornemens om de heer drs. P.J.A.M. Jongstra RA in de ledenvergadering van juni 2015 voor te dragen als voorzitter van de NBA. Aangezien het bestuur, gezien de bestuurlijke ervaring van de voorgedragen kandidaat, een inwerkperiode van een half jaar toereikend acht, wordt voorgesteld om de heer Jongstra op 1 januari 2015 als bestuurslid in functie te laten treden. De heer drs. P.J.A.M. (Pieter) Jongstra RA is geboren in 1956 te Amsterdam. Hij is gehuwd en heeft een zoon en een dochter. Tot 1 juli 2014 is de heer Jongstra als partner verbonden aan EY. Hij sluit dan een loopbaan af van bijna 32 jaar als openbaar accountant. In de laatste vijftien jaar is de heer Jongstra, naast openbaar accountant, ook bestuurder geweest bij EY, zowel in Nederland als bij de internationale organisatie van EY. In Nederland was hij voorzitter van EY Accountants van 2003 tot 2006, waarbij hij onder meer gewerkt heeft in NIVRA-verband aan de totstandkoming van het toezicht op accountants. Van 2009 tot en met 2013 was de heer Jongstra voorzitter van het bestuur van EY. In die periode heeft hij ook de Big 4 vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW en is hij betrokken geweest bij de wijzigingen in de accountantswetgeving. De heer Jongstra bekleedt onbetaalde bestuursfuncties bij Stichting Talent naar de Top, Stichting Ondersteuning Nederlandse Bach Vereniging en Right To Play Nederland. De heer Jongstra motiveert zijn kandidatuur voor het NBA-bestuur als volgt: Ik sta voor het beroep van accountant en ben van mening dat er weer meer trots in de beroepsgroep mag komen. Trots ontlenen we echter aan het respect dat anderen voor ons hebben en dat respect moeten we verdienen, elke dag weer. Het beroep heeft de afgelopen jaren krassen opgelopen, daar moeten we van leren. Dat betekent dat we kritisch op het eigen functioneren moeten zijn, maar tegelijk een intensieve dialoog met onze omgeving moeten aangaan. Zo blijft het beroep maatschappelijk relevant, en aantrekkelijk voor aankomende en voor huidige accountants. Ik wil mijn bestuurslidmaatschap van de NBA gebruiken om opnieuw vorm te geven aan die maatschappelijke relevantie om zo het beroep zijn trots terug te geven. Dat doe ik graag samen met de vice-voorzitter, die zich vooral op het mkb zal richten. Gezamenlijk zullen we voor alle accountants staan, in welke functie dan ook werkzaam. c. Verkiezing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter Volgens artikel 15 van de Wab worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd. Het bestuur draagt ter benoeming aan u voor de heer drs. H.H.H. Wieleman RA voor de functie van voorzitter en de heer D.J. ter Harmsel AA RB voor de functie van plaatsvervangend voorzitter. De heer drs. H.H.H. (Huub) Wieleman RA is geboren in 1955 en gehuwd. De heer Wieleman is verbonden aan Deloitte Accountants B.V. In de openbare accountantspraktijk heeft hij met name ervaring opgedaan met internationale accountancy, risk & control, bijzondere onderzoeken en integriteitsadvies. Tot zijn referenties behoren controleopdrachten bij beursgenoteerde ondernemingen en organisaties in de non-profit sector. In de periode van 2008 tot en met 2012 was de heer Wieleman bestuurslid van het NIVRA. In december 2012 is hij benoemd tot voorzitter van het NIVRA. Sinds 1 januari 2013 fungeert hij als voorzitter van de NBA. Daarnaast is de heer Wieleman secretaris-penningmeester van de Stichting voor de Jaarverslaggeving, lid van de Raad van Advies van de Stichting NIVRA-Nyenrode en als examendeskundige verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 5

8 De heer Wieleman geeft aan: Het is mijn ambitie om bij te dragen aan een krachtige en betrokken beroepsorganisatie, om uitvoering te geven aan de beleidsprioriteiten en bestuursprojecten van de NBA en om richting te geven aan het debat over de versterking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de daaruit voortvloeiende reputatie van de accountancy. De heer D.J. (Dirk) ter Harmsel AA RB is geboren in 1961, gehuwd en vader van een zoon (17 jaar oud). De heer Ter Harmsel werkt sinds september 1984 bij Alfa Accountants en Adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur vaktechniek accountancy. Daarvoor heeft hij leiding gegeven aan de vestigingen in Oost-Gelderland. In de periode 2004 tot en met 2008 was de heer Ter Harmsel bestuurslid van de NOvAA, het laatste jaar als voorzitter. In was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Die functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 weer werd gekozen in het bestuur van de NOvAA. De heer Ter Harmsel is plaatsvervangend voorzitter van de NBA en voorzitter van de Ledengroep Openbaar Accountants. De heer Ter Harmsel heeft de ambitie om de NBA een belangrijke en toegankelijke organisatie voor de leden te laten zijn: Mijn streven is dat iedere accountant de meerwaarde ervaart van het lid zijn. Ik leg daarbij de nadruk op de accountants werkzaam in het openbare beroep en in het bijzonder op de accountants werkzaam in het mkb. De accountantstitel brengt verplichtingen met zich, wat de basis is voor het onderscheidend vermogen. Ik wil mij ervoor inzetten om die verplichtingen te beperken tot het noodzakelijke om onderscheidend te kunnen zijn. d. Vaststelling van het rooster van aftreden Elk bestuurslid wordt voor vier jaar benoemd (artikel 12, vierde lid, Wab) en treedt af volgens een door de ledenvergadering vast te stellen rooster (artikel 12, derde lid, Wab). Het rooster wordt zodanig ingericht dat, voor zover mogelijk, telkens hetzelfde aantal bestuursleden aftreedt. Bestuursleden kunnen voor een kortere periode dan vier jaar worden benoemd in verband met het op te stellen rooster van aftreden (artikel 71, tweede lid, Wab). Het bestuur stelt u voor onderstaand rooster van aftreden vast te stellen: 2015 J. Beekhuizen AA, drs. H.H.H. Wieleman RA, mevrouw drs. K. van Wijngaarden AA RA RB, 2016 drs. J. Hetebrij RA, J.M.A. van Huut RA, mevrouw drs. H. Kapteijn RA, 2017 drs. S. Groustra AA MBA, G.M. van de Luitgaarden RA, mevrouw mr. E.B. Steenwijk AA RB, 2018 drs. P.J.A.M. Jongstra RA, mevrouw drs. V.W.J. Kooistra-Voorwald RA RC. e. Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant Op grond van artikel 29, eerste lid Wab, benoemt de ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant die is belast met de controle op de financiële verantwoording, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het boekjaar 2014 heeft de ledenvergadering in juni 2013 al een accountant en plaatsvervangend accountant benoemd. Dit zijn de heren drs. K.J. Schouten RA en W. de Bruin AA RA. Beiden waren op het moment van de opdrachtverlening werkzaam bij Crop registeraccountants. De heer Schouten is inmiddels van kantoor veranderd en heeft aangegeven van de opdracht af te zien omdat het praktischer is de opdracht te laten uitvoeren door een accountant en plaatsvervangend accountant die bij dezelfde accountantsorganisatie werkzaam zijn. Het bestuur stelt voor om, ten behoeve van de controle van het boekjaar 2014, in zijn plaats de heer drs. A.N.W.J. Bootsma RA (als maat verbonden aan Crop registeraccountants) te benoemen als accountant. Tevens stelt het bestuur voor om voor de controle van het boekjaar 2015 de heer drs. A.N.W.J. Bootsma RA te benoemen als accountant en de heer W. de Bruin AA RA als plaatsvervangend accountant. 6. Bespreking van het Jaaroverzicht NBA 2013 In het jaaroverzicht brengt de NBA verslag uit over haar werkzaamheden in het verstreken kalenderjaar. Dit jaaroverzicht, dat een weergave bevat van de belangrijkste activiteiten van de NBA, is dit jaar voor het eerst uitsluitend in digitale vorm te raadplegen. Dit jaaroverzicht is te raadplegen op 6

9 de website van de NBA. Lezers van de digitale versie van het verslag van de werkzaamheden die dit jaaroverzicht willen inzien, kunnen hier klikken. Er is geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat de ledenvergadering het jaaroverzicht vaststelt. Wel dient het bestuur een verslag over de werkzaamheden van de beroepsorganisatie in het afgelopen jaar aan Onze Minister te sturen (artikel 33, tweede lid, Wab). Het jaaroverzicht wordt door het bestuur gezien als dit verslag van de werkzaamheden. Indien er naar aanleiding van het jaaroverzicht vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen die bij dit agendapunt naar voren gebracht worden. 7. Jaarrapport NBA 2013 In de Wab is ten aanzien van het financieel verslag onder andere het volgende bepaald: Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar doet het bestuur aan de ledenvergadering rekening en verantwoording over zijn in het boekjaar gevoerde bestuur, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten met toelichting en met een verklaring van een accountant daarover (artikel 29, derde lid,wab). De ledenvergadering stelt de rekening vast en verleent décharge, behoudens in geval van later gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden (artikel 29, vierde lid, Wab). Doordat de Wet op het accountantsberoep op 1 januari 2013 in werking is getreden, is 2013 formeel het eerste jaar in het bestaan van de NBA. Voor die datum waren het de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA die, voor gezamenlijke rekening en met toestemming van het ministerie van Financiën, handelden onder de naam NBA. In de financiële verantwoording kwam dit tot uitdrukking doordat een gecombineerde jaarrekening werd gepresenteerd alsmede (onder de overige gegevens) de afzonderlijke balansen en staten van baten en lasten van NIVRA en NOvAA. In de jaarrekening 2013 zijn, als vergelijkende cijfers, de cijfers opgenomen die zijn ontleend aan de gecombineerde jaarrekening De controle van de jaarrekening 2013 is opgedragen aan de heer drs. K.J. Schouten RA als accountant en de heer W. de Bruijn AA RA als plaatsvervangend accountant. Vóór 2013 maakten deze heren onderdeel uit van het controleteam dat belast was met de controle van de jaarrekening van het NIVRA respectievelijk de NOvAA. Inmiddels is de heer Schouten van kantoor veranderd. In dat kader heeft hij aangegeven van de opdracht af te zien omdat het praktischer is de opdracht te laten uitvoeren door een accountant en plaatsvervangend accountant die bij dezelfde accountantsorganisatie werkzaam zijn. In een situatie waarin de accountant niet (meer) beschikbaar is, treedt de plaatsvervangend accountant naar voren om de controle-opdracht geheel op zich te nemen. Vanwege het feit dat de heer De Bruijn binnen de kantoororganisatie waarin hij werkzaam is (Crop registeraccountants) geen (mede)eigenaar is, heeft de NBA uit hoofde van een goede governance aan Crop verzocht om ook een partner bij de controle van de jaarrekening te betrekken. Om deze reden wordt de controleverklaring dit jaar niet alleen door de heer W. de Bruin AA RA ondertekend, maar ook door de heer drs. A.N.W.J. Bootsma RA. Tijdens de ledenvergadering zal de heer J. van Huut RA, voorzitter van de Financiële Commissie NBA, een korte toelichting geven op het Jaarrapport NBA 2013, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Beide accountants, de heren drs. A.N.W.J. Bootsma RA en W. de Bruin AA RA zullen tijdens de vergadering aanwezig zijn om, indien gewenst, vragen over de controle te beantwoorden. Leden die specifieke vragen hebben met betrekking tot het jaarrapport NBA 2013, wordt verzocht die vooraf (bij voorkeur schriftelijk of per en voor 1 juni 2014) kenbaar te maken bij de heer drs. F.A. van Schaik AA RA, secretaris van het bestuur van de NBA Hierdoor kan de heer Van Huut zich op deze vragen prepareren en kan hij tijdens de ledenvergadering voor een zo concreet mogelijke beantwoording zorgdragen. Het jaarrapport NBA 2013 wordt aan de bijeenkomst van de ledenvergadering voorgelegd ter vaststelling en ter décharge van het bestuur. 7

10 9. Ontwerpverordeningen a. Ontwerp-Contributieverordening 2015 Met deze ontwerpverordening worden contributietarieven voor 2015 voorgesteld die ongewijzigd blijven ten opzichte van de tarieven die in 2014 gelden. b. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants te beoordelen, voert de NBA periodiek toetsingen uit van de accountantspraktijken waar zij werkzaam zijn. Ook accountantsafdelingen kunnen aan dergelijke toetsingen worden onderworpen. Als het eindoordeel naar aanleiding van een toetsing luidt dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing verbetering behoeft en in opzet of werking op belangrijke onderdelen niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep, dan vindt een hertoetsing plaats. In de regel vindt de hertoetsing plaats binnen een jaar na het eindoordeel. In de praktijk van deze toetsingen doet zich echter een situatie voor die het bestuur aanleiding geeft om aan de ledenvergadering voor te stellen om in die bijzondere situatie af te zien van een hertoetsing. Het bestuur doelt hierbij op de situatie waarbij een accountantspraktijk of een accountantsafdeling is getoetst en alleen de uitvoering van assurance-opdrachten grond heeft opgeleverd voor een eindoordeel in de zin van artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen. Dit eindoordeel luidt dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing verbetering behoeft en op belangrijke onderdelen in opzet of werking niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep. Met name voor kleinere accountantspraktijken kan zo n oordeel aanleiding zijn om verder af te zien van de uitvoering van assurance-opdrachten en voortaan alleen nog maar aan assurance verwante opdrachten uit te voeren. Als de accountantspraktijk of de accountantsafdeling dat schriftelijk verklaart, meent het bestuur dat een hertoetsing niet op zijn plaats is. De hertoetsing zou immers alleen een verificatie inhouden van de verklaring dat geen assurance-opdrachten meer worden uitgevoerd. In een dergelijke situatie wordt een accountantspraktijk of een accountantsafdeling weer opgenomen in de reguliere toetsingscyclus (in beginsel eens in de zes jaar). Wel moet uit de jaarlijkse monitoringvragenlijst ook blijken dat het accountantspraktijk of de accountantsafdeling geen assurance-opdrachten meer uitvoert. Met het voorgestelde artikel 16a, wordt verder tot uitdrukking gebracht dat in deze situatie de Raad voor Toezicht in het eindoordeel geen termijn stelt waarbinnen het stelsel van kwaliteitsbeheersing dient te worden aangepast en moet voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep. c. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen Algemeen Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants te beoordelen, voert de NBA periodiek toetsingen uit van de accountantspraktijken waar zij werkzaam zijn. Ook accountantsafdelingen kunnen aan dergelijke toetsingen worden onderworpen. Als het eindoordeel naar aanleiding van een toetsing luidt dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing verbetering behoeft en in opzet of werking op belangrijke onderdelen niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep, dan vindt een hertoetsing plaats. Verder moet een verbeterplan worden ingediend. Aan de beoordeling van zo n verbeterplan zijn kosten verbonden welke op dit moment 1.230,- bedragen. In de praktijk van deze toetsingen doet zich echter een situatie voor die het bestuur aanleiding geeft om aan de ledenvergadering voor te stellen om in die bijzondere situatie een gematigd tarief voor de beoordeling van een verbeterplan toe te passen. Het bestuur doelt hierbij op de situatie waarbij een accountantspraktijk of een accountantsafdeling voor het eerst is getoetst en alleen de uitvoering van één of meer assurance-opdrachten grond heeft opgeleverd voor een eindoordeel in de zin van artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen. Dit eindoordeel luidt dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing 8

11 verbetering behoeft en op belangrijke onderdelen in opzet of werking niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep. Met name voor kleinere accountantspraktijken kan zo n oordeel aanleiding zijn om verder af te zien van de uitvoering van assurance-opdrachten en voortaan alleen nog maar aan assurance verwante opdrachten uit te voeren. Als de accountantspraktijk of de accountantsafdeling dat schriftelijk verklaart, lijkt de doorberekening van het reguliere tarief voor de beoordeling van een verbeterplan niet redelijk en billijk te zijn. Het verbeterplan kan zich immers beperken tot de mededeling dat geen assurance-opdrachten meer worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor de NBA van de beoordeling van een dergelijk verbeterplan zijn op zich beperkt. Wel is het zo dat de jaarlijkse monitoringvragenlijst op dit onderdeel bijzondere aandacht behoeft. Het bestuur stelt dan ook voor, om voor de beoordeling toch een beperkt tarief van 550,- in rekening te brengen. Artikel I, onderdeel A Dit betreft een technische aanpassing. De aanpassing heeft tot gevolg dat ook een eenpersoonspraktijk met een omzet van meer dan ,- per jaar die incidenteel een assurance opdracht uitvoert, kan worden ingedeeld in categorie II. Deze aanpassing was eerder achterwege gelaten omdat de tarieven voor een (her)toetsing in categorie II of III niet van elkaar verschilden. Uit het oogpunt van duidelijkheid wordt deze aanpassing nu toch voorgesteld. Artikel I, onderdeel B De toevoeging van een tweede lid aan artikel 4 van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen, leidt tot de hiervoor in de algemene toelichting beschreven matiging van het tarief dat bij de beoordeling van een verbeterplan in rekening wordt gebracht. Artikel I, onderdeel C Toetsers hebben nu recht op een vergoeding van reiskosten en reistijdkosten. Voor de invulling van de regeling voor toetsers wordt in de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen verwezen naar de Verordening op de kostenvergoedingen. Met de Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen wordt echter een wijziging van de vergoedingsregeling voorgesteld. Deze regeling houdt onder andere in dat het recht op een reiskosten- en reistijdkostenvergoeding vervalt. Vooralsnog wordt een aanpassing van de vergoedingsregeling voor toetsers niet beoogd. Om die reden is de regeling zoals die nu nog in de Verordening op de kostenvergoedingen is opgenomen, integraal overgenomen in de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen. Voor toetsers blijft het recht op een reiskostenvergoeding en reistijdkostenvergoeding dan ook bestaan. Artikel II Dit artikel bepaalt het moment waarop de wijzigingen in werking treden. d. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen In de Nadere voorschriften praktijkopleidingen is nu bepaald dat de praktijkopleiding niet langer duurt dan negen jaar. Met het vervallen van het eerste lid van artikel 11, wordt voorkomen dat de bepaling in de verordening niet overeenstemt met de bepaling in de nadere voorschriften. Om de verordening zo snel mogelijk af te stemmen op de nadere voorschriften, wordt voorgesteld om de wijziging in te laten gaan op de dag na publicatie van deze verordening in de Staatscourant. e. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen is vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 16 december Bij de verordening gold als uitgangspunt dat de tarieven die gelden voor de praktijkopleiding AA en praktijkopleiding RA volledig worden geharmoniseerd. 9

12 Op het punt van de harmonisering van de deelnamebijdragen voor AA- en RA-trainees, is in de toelichting bij de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen het volgende opgenomen (gedeeltelijk): Met de samenvoeging tot één verordening van de verordeningen van het NIVRA en de NOvAA met betrekking tot de praktijkopleidingen, is het ook noodzakelijk geworden om één verordening vast te stellen welke de hoogte van de geldelijke bijdragen vaststelt. De tarieven zijn geharmoniseerd op basis van de huidige tarieven voor de AA en de RA praktijkopleiding met inachtneming van de aantallen trainees die zich in de regel inschrijven voor de praktijkopleiding AA en de praktijkopleiding RA. De belangrijkste bedragen die aan een trainee in rekening worden gebracht, zijn als volgt: Onderdeel AA (huidig) RA (huidig) Voorstel (bedragen 2014) Deelnamebijdrage AA 580, ,- Deelnamebijdrage RA [.] - 799,- 819,- [..] Deelnamebijdrage Ten aanzien van de deelnamebijdrage geldt eveneens het uitgangspunt dat de bijdragen voor de praktijkopleiding AA en de praktijkopleiding RA worden geharmoniseerd. Het uitgangspunt van gelijkblijvende inkomsten voor de NBA (exclusief een indexatie met 2,5%) en de veronderstelling dat RA- en AA- trainees instromen in een verhouding van 5:3, leidt ertoe dat bij harmonisering ineens, de deelnamebijdrage voor AA-trainees een relatief grote stijging ondergaat. Deze stijging wordt te groot geacht en daarom wordt voorgesteld de deelnamebijdragen in drie jaren stapsgewijs te harmoniseren. Derhalve zal pas in 2016 een gelijke deelnamebijdrage voor AA-trainees en RA-trainees gelden. Op basis van deze toelichting is de ledenvergadering in december 2013 akkoord gegaan met een aanpassing van beide deelnamebijdragen met 2,5% en een autonome verhoging van het tarief voor AA-trainees met 50,-. In lijn met die besluitvorming wordt nu voorgesteld om de deelnamebijdrage voor AA-trainees autonoom met 85,- te verhogen. f. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen A. Toelichting op de bestuurlijke afwegingen Het bestuur van de NBA heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de vraag of het huidige stelsel van vergoedingen (presentiegeld en vaste vergoedingen) nog wel passend is in de huidige tijd. Bij de uitwerking van dit onderwerp is niet alleen ingegaan op de vraag naar de doelgroep voor een dergelijke vergoeding, maar ook naar de hoogte van die vergoeding en naar de vraag of een aanpassing van het vergoedingenstelsel mag leiden tot een contributieverhoging. Presentiegelden Het bestuur heeft geconstateerd dat veel leden zich met plezier en toewijding inzetten voor het werk in commissies van de NBA. Het in het vooruitzicht stellen van een geldelijke vergoeding (of een hogere geldelijke vergoeding) heeft bij een aanzienlijk deel van deze leden geen invloed op de keuze om al dan niet in een commissie te participeren. Dit geldt met name voor de leden die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan grotere organisaties. Er is evenwel ook een categorie leden waarvoor de beschikbaarheid van een geldelijke tegemoetkoming wel degelijk bepalend is voor het al dan niet kunnen of willen deelnemen aan een commissie. Het gaat daarbij vooral om leden die werkzaam zijn bij kleinere organisaties. Voor hen of hun kantoor leidt het ontbreken van een vergoeding voor de ter beschikking gestelde tijd tot een relatief substantiële vermindering van de oorspronkelijke inkomstenstroom. Toch vindt het bestuur het belangrijk dat ook de inbreng van deze categorie leden in het werk van zijn commissies wordt meegewogen. Om die reden kiest het bestuur voor een vergoedingenstelsel waarbij uitsluitend leden die verbonden zijn aan of werkzaam zijn voor kleinere organisaties (ten hoogste 10 accountants dan wel ten hoogste 100 werknemers) een beroep kunnen doen op presentiegeld. 10

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Transparantie. verslag 2014. Transparantie

Transparantie. verslag 2014. Transparantie Transparantie verslag 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2. Historie pag. 5 Hoofdstuk 3. Juridische en organisatorische structuur pag. 6 3a Internationaal netwerk pag. 6 3b HLB

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance

Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance "Men ga in zijn beroep op, niet onder" 1 Rapport van de Commissie Regelgeving in opdracht van NIVRA en NOvAA Nieuwegein, mei 2007 1 C.J. Wijnaends

Nadere informatie

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding Eindtermen praktijkopleiding Accountantsopleiding 2011 Betreft : Eindtermen praktijkopleiding accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : februari 2014 Versie : 2011,

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. De ingestelde Raad van Commissarissen zal conform statuten en dit concept reglement zijn taken uitvoeren. Dit concept reglement zal definitief worden vastgesteld zodra de vereisten op basis van de aangekondigde

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen 11 februari 2008 1 REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SSHN Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Dit reglement is bijgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vooruitgang

Nadere informatie

Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer. Rapport Adviescommissie Herziening Eindtermen

Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer. Rapport Adviescommissie Herziening Eindtermen Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer Rapport Adviescommissie Herziening Eindtermen Woord vooraf Aanleiding voor dit rapport is de wens van CEA om de theoretische eindtermen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Kombinatie op 25 maart 2008 1 Artikel 1 Vaststelling en

Nadere informatie

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND OVERZICHT CORP ORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND 2003-2013 IN OPDRACHT VAN DE MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCEE CODE Prof.mr.dr. Barbaraa Bier Prof.dr. Paul Frentrop Prof.dr. Mijntje Lückerath- Rovers

Nadere informatie